Tranøy Arbeiderparti for valgperioden Program for. kommunestyrevalget i Tranøy 2007: Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tranøy Arbeiderparti for valgperioden 2007-2011. Program for. kommunestyrevalget i Tranøy 2007: Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved"

Transkript

1 12 Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved kommunestyrevalget i Tranøy 2007: 1. Odd Arne Andreassen 9304 Vangsvik 2. Siren Gulleng Nordmo Solli 9303 Silsand 3. Arnt Einar Nilsen Skatvik 9304 Vangsvik 4. Ann Iren S. Johansen 9392 Stonglandseidet 5. Gunnar Torgersen Skroksvik 9392 Stonglandseidet 6. Bente Johansen 9392 Stonglandseidet 7. Kjell Fredriksen Vesterfjell 9394 Vangsvik 8. Janne Røds Frovåg 9392 Stonglandseidet 9. Håkon Ryvoll Valvåg 9392 Stonglandseidet 10. Anna Solberg 9304 Vangsvik 11. Trond Eidissen Rødsand 9392 Stonglandseidet 12. Inger Marie Rydningen Skrolsvik 9392 Stonglandseidet 13. Alf Nylund Tranøybotn 9304 Vangsvik 14. Jimmy Nilsen 9303 Vangsvik 15. Jan Hilmar Eidissen 9392 Stonglandseidet 16. Svein Leif Gulleng Solli 9303 Silsand 17. Jensine Torgersen Tranøybotn 9304 Vangsvik 18. Magnus Rasmussen 9392 Stonglandseidet 19. Louise Sollied Solli 9303 Silsand 20. Gunnar Eidissen Dragøy 9392 Stonglandseidet Program for Tranøy Arbeiderparti for valgperioden

2 2 Til innbyggerne i Tranøy: Tross vanskelig økonomi i siste periode der fokus har vært å betale ned på gamle underskudd har det vært sentralt for Arbeiderpartiet i minst mulig grad å ramme tjenestene til befolkningen. Vi har full barnehagedekning. Vi er blant de kommunene i Troms som bruker mest ressurser pr. elev i grunnskolen. Vi bevilger mer penger enn de aller fleste til omsorgssektoren. Tranøy Arbeiderparti mener disse områdene skal prioriteres også i neste kommunestyreperiode. Vi er stolte over at vi bruker ressursene våre på barn og unge, samt på å gi de eldre en trygg og verdig alderdom. Men skal vi prioritere unge og eldre, må det spares andre plasser. Derfor har vi nylig gått gjennom hele kommuneadministrasjonen for å kunne holde omkostningene til administrasjon så lavt som mulig. Vi må samtidig ikke glemme at administrasjonen også yter viktige tjenester til innbyggerne. Vi har de siste årene klart - en riktignok beskjeden økning av midlene til vedlikehold av veiene, men det må taes flere krafttak i de neste årene. Kommuneveiene har lidt på bekostning av en god oppvekst og en god eldreomsorg. Vi må fortsette å modernisere og bygge ut vannverkene våre. Fylkesveiene er ikke stort bedre en de kommunale, og vi må jobbe aktivt mot fylkeskommunen for å få dem i bedre stand. Vi tilhører en region som har mange muligheter for utvikling. Det interkommunale samarbeidet i Midt Troms er viktig for Tranøy. Vi har i flere saker nytt godt av støtte fra våre nabokommuner. Samtidig som regionen løser tunge fellesoppgaver sammen. Ett eks. er samarbeidet om Senja Avfallselskap som gjør at vår region ligger helt i front når det gjelder avfallshåndtering. Tranøy Arbeiderparti: Valgprogram Næringsliv: - Nye eiere av Rubbestad er på plass. - Igangsatt utviklingsprosjekt som skal pågå i 2007 og Ambulansestasjon etablert på Stonglandseidet med 6 arbeidsplasser Nasjonale laksefjorder: - Solbergfjorden ble unntatt fra fredning mot oppdrett. Ordfører Odd Arne Andreassen hjelper fiskeriminister Helga Pedersen ved den offisielle åpninga av Rødsand havn, 20. juni Layout: Trans Foto ANS, 9392 Stonglandseidet

3 10 POLITISK REGNSKAP Skole/barnehager - Ny avdeling av Solli barnehage - Betydelige investering i IT-utstyr i skolene - Alle skolene er tilknyttet breiband. Vikstranda med fiber. - Samordnet barnehage og skolefritidsordning på Stonglandet skole. - Skiftet vinduer for ca kr ved Stonglandet skole Teknisk sektor - Økt bevilgningene til sommervedlikehold av veiene - Vedtatt opprusting av Hofsøybrua 1,3 mil - Ny vannforsyning til Stonglandseidet 4,5 mil - Vannboring og testing av kapasitet i Skatvik foretatt. - Utbedring av Rødsand havn og industriområde realisert 2,5 mil. - Fått FV 221 Stonglandseidet Skrolsvik fram på prioriteringslista - Regulert område for lakseslakteri i Skrolsvik. - Utbedring av utslippsledning på Rødsand. Helse og Sossialtjenesten - Senildementavdelinga ved Tranøy sykehjem ferdigstilt. 15 mil - Utsmykking finansiert. Ca VTA - arbeidsplasser på plass i samarbeid med MITRA. Tranøy som egen kommune: - Vi har vedtatt at vi skal bestå som egen kommune. Boligbygging: - Tilskuddsordning med kr til de som bygger utenfor kommunale boligfelt. - Videreført gratis tomter til de som bygger i kommunale boligfelt. Telekomunikasjon: - Bygd breiband som dekker det aller meste av kommunens husstander. Tranøy Arbeiderparti: Valgprogram Det er ikke nok at Tranøy er en god kommune å bo i, vi trenger også et variert og oppegående næringsliv. Derfor må vi fortsatt ta godt vare på nyetableringer og på mennesker som vil skape en arbeidsplass for seg selv og andre. Vi må heller ikke glemme de arbeidsplassene vi har. Det er ikke kommunens oppgave å skape arbeidsplasser, men å legge tilrette slik at det blir attraktivt for bedrifter å være her. Bedrifter er en integrert del av et samfunn. Viktige kommunale tjenester som ei god barnehagedekning kan enkelte ganger være det siste avgjørende punkt for ei etablering. Mye er godt i Tranøy. Det skal vi ta vare på. Det skal imidlertid lite til for å rive ned det som er skapt. Intern strid og uenighet om merkesaker og velferdsgoder er ingen kommune tjent med. Skal en liten kommune som oss overleve og selv kunne gjøre de prioriteringer vi mener er riktig, må vi jobbe sammen mot felles mål. Det har til nå stort sett vært tverrpolitisk enighet om skole- og omsorgspolitikken. Det har også i denne perioden for det meste vært enighet om næringspolitikken. Tranøy Arbeiderparti mener at kommunen skal bidra der det er mulig med de ressurser vi rår over. Bedrifter som ser muligheter for satsing i vår kommune skal vite at kommunen står bak dem. Kommunens viktigste redskap for å tjene innbyggerne er våre ansatte. I alle sektorer har vi dyktige medarbeidere med høy kompetanse som gjør en god jobb. -Vi har godt utbygde kommunale tjeneste, som gjør Tranøy til en god kommune å bo i -Vi har et variert næringsliv spredt rundt i kommunen -Vi har en natur som mange misunner oss -Vi har folk rundt i bygdene våre som står på for å skape ei god framtid

4 4 Tranøy kommune trenger flere innbyggere. Det er tre grunnpilarer som må være tilstede for å trekke til seg folk: Arbeid, gode kommunale tjenester og attraktive lokalsamfunn. Vi har gode tjenester. Vi har et rikt kulturliv i kommunen. Vi trenger flere arbeidsplasser. Vi må alle være flinke til å holde vår flotte kommune fram i et godt lys og snakke positivt om våre lokalsamfunn. Vær med og slå ring om disse verdiene! Kjære tranøyværinger, - la oss stå sammen. Stem på Arbeiderpartiet! Odd Arne Andreassen Ordførerkandidat Tranøy Arbeiderparti Tranøy Arbeiderparti: Valgprogram Bidra til videre styrking av oppdrettsnæringa i Tranøy Det landbaserte oppdrettsområdet på Rubbestad: Støtte opp om enhver interesse fra aktører som vil nyttiggjøre seg mulighetene på området Lakseslakteriet i Skrolsvik var en meget viktig arbeidsplass i Tranøy. Vi må på alle måter bidra til ny drift Gjøre det som er mulig for å få på plass igjen fiskemottak i kommunen slik at det viktige heime-/fjordfisket fortsatt kan være en viktig inntektskilde, en kulturbærer og en trivselsfaktor Støtte opp om arbeidet med Kveitelandsbyen i Skrolsvik. Arbeide for å få etablert Nasjonalparksentret i Tranøybotn Arbeide for å få heilårsforbindelse for Øylandsruta.

5 8 BOLIGBYGGING, RENOVASJON, VATN og AVLØP Mange unge har valgt å bygge sin egen heim i Tranøy. Det er veldig viktig at vi alltid hjelper de som ønsker å bygge seg hus i kommunen vår. Tranøy kommune har gitt gratis tomter i kommunale boligfelt og økonomisk tilskudd til de som velger å bygge utenom boligfelt. Det er ordninger som bør fortsette. Bygge ut ei sikker vannforsyning av god kvalitet. Vi vil starte der det trengs mest og prioritere dersom næringsvirksomhet er involvert. Bygge ut renseanlegg ved eksisterende anlegg i prioritert rekkefølge Få på plass et forsvarlig avløpssystem Vangsvik Fortsette med å stimulere boligbygging ved å gi gratis tomter i kommunale felt og fortsatt gi tilskott på kr til de som bygger utenom regulerte boligfelt Renovasjon: Egne innbyggere som har både bolig og fritidshus i kommunen skal ikke betale mer enn 100 % renovasjonsavgift. Videreføre refusjonsordning for enslige/pensjonister (½ renovasjon) Utrede bedre vannforsyning for Svanelvmo Sørli- området Få på plass nytt boligfelt i Vangsvik Ferdigstille ny vannforsyning i Skatvik NÆRINGSUTVIKLING Kommunens oppgave er å motivere, hjelpe og legge til rette for etablerere i alle bygdesamfunn. Vi må også ha en kommunal infrastruktur som gjør at Tranøy er en god plass for så vel eksisterende som nye bedrifter. Alltid motivere og hjelpe etablerere ved å gi støtte til deltakelse på etablerutdanning, samt gi veiledning innenfor det offentlige tiltaksapparat. Særlig ta oss av småetableringer rundt i bygdene. Mange mindre arbeidsplasser sikrer fornying og variasjon i bygdesamfunn Tranøy Arbeiderparti: Valgprogram Distriktsnorge er i omdanning, vi skal være med! Distriktsnorge er inne i ei brytningstid der endringer i næringsgrunnlag og levemåte for mange oppleves som en trussel. Men bygdesamfunn har alltid vært i endring, og de har vært flinke til å omstille seg. Vi må se på framtida som ei utfordring og ikke en trussel. Vi har mulighetene, vi bør ta vare på dem. Statlige penger følger ikke alltid med de tiltak og utbygginger regjeringer pålegger kommunene. Mange lokalpolitikere oppfatter dette som en pådriver for ei større kommunesammenslåing. Endringer av kommunegrenser er ikke noe nytt for Tranøy, det har vi opplevd før. En sammenslåing av kommuner der Tranøy er involvert, er likevel ikke en prioritert sak for Tranøy Arbeiderparti. Det viktigste i distriktsnorge er ikke kommunegrenser, men god offentlig service, trygge oppvekstmiljø, og trivsel i bygdene våre. Det er en prioritert sak hos oss. Et trygt felleskap gir individuelle muligheter Den beste måten å ta vare på et samfunn på, er å bygge på sosialdemokratiske grunnholdninger. Skal mennesker få lik mulighet til å utvikle seg og til å gi sitt bidrag til dagens og framtidas felleskap, må vi fordele godene og ta vare på hverandre. Privatisering av et samfunn er utvelgelse av de allerede utvalgte. Det er ikke forenlig med våre grunnholdninger. Fokus på primæroppgaver Endringer i rammeoverføringene fra Staten gjør det viktig å prioritere primæroppgavene i en kommune. Vi i Tranøy Arbeiderparti mener disse er: Gode skoler og barnehager, - så vel bygningsmessig som faglig God offentlig omsorg og godt offentlig helsevesen for alle Et tilbud til barn og ungdom som bidrar til en positiv oppvekst Gode kommunikasjonsmuligheter, som veger og samferdsel, men også digitalt breiband Være en inspirator og en pådriver for næringsutvikling

6 6 Litt mer konkret om hva vi har lyst til å ta fatt på de neste fire årene: GRUNNSKOLEN: Enhetsskolen er en garanti for at alle får mulighet for fullverdig og god grunnskoleutdanning. Kvaliteten på barns skoletilbud skal ikke være avhengig av geografi og foreldres lommebok. Arbeiderpartiet har i sitt manifest at Norge skal ha verdens beste skole. I Tranøy skal vi være blant de beste i Norge. Fortsette med å renovere skolebygg for å sikre barn og ansatte et fysisk godt arbeidsmiljø, mht inneklima/ventilasjon, arbeidsmiljø og energiøkonomisering Sikre et godt læringsmiljø med en kvalifisert og motivert stab som gir alle elever de beste mulighetene HELSE OG OMSORG De aller fleste av oss har behov for offentlig omsorg en eller annen gang i løpet av livet. Vi har mange unge barnefamilier, men vi har også mange innbyggere som er kommet i en alder der et godt offentlig omsorgsapparat gir trygghet og trivsel. Tranøy Arbeiderparti mener det er viktig å ha gode institusjonsplasser, men det er like viktig å sørge for at folk som ønsker det kan bo i den heimen de har levd et langt liv i så lenge de ønsker det. Opprettholde et heimebasert servicetilbud Fortsatte å prioritere god legedekning Ha gode institusjonsplasser for de som trenger det Ha en motivert og kvalifisert stab som har tid til å ta seg av institusjonsbeboerne Ha bokollektiv og sesonghybler for eldre som ønsker det Kommunen skal fortsatt ha Vesterfjell Servicesenter, og det skal fremdeles være åpent minst to dager i uka Tranøy Arbeiderparti: Valgprogram Servicesenter i sør: I samarbeid med brukerne få på plass et servicesenter for eldre på Stonglandseidet, gjerne lokalisert til sykehjemmet Bygge om Furlund til bokollektiv for eldre som sesong/vinter-tilbud Få til et serviceapparat for eldre, som kan hjelpe heimeboende med enkle hverdagsoppgaver. Bygge psykiatriboliger. BARN OG UNGDOM Vi vil ha en kritisk gjennomgang av tilbudet til barn og ungdom. Vi trenger et fritidsmiljø der unger trives og hvor det bygges opp gode holdninger som virker forebyggende. Utnytte kunnskapsrike og kreative miljø i de enkelte bygdelag (revy/ungdomsklubb/idrett m.m). Vri deler av de kommunale kulturmidler over til prosjekter for derved alltid å utnytte nye tiltak og ideer Prioritere fellesaktiviteter mellom barn og voksne Styrke musikkmiljøet, derav sikre drift av skolekorps Legge bedre til rette for inntak av lærlinger i kommunale virksomheter. KOMMUNIKASJON Vi som bor i distriktsnorge er mer enn andre avhengige av gode og sikre kommunikasjonsmuligheter. Vedlikeholdte veger og offentlig samferdsel er svært viktig også for distriktsnorge. En god telekommunikasjon fjerner fysiske distanser og kan plassere et hvilket som helst bygdesamfunn midt i verden. Fortsette med å øke midlene til opprusting av kommunale veier. Fortsette trykket på Fylkeskommunen for opprusting av fylkesvegene. Grusveger som absolutt trenger fast dekke er Å- Rødsand, Stonglandseidet - Lekangsund, Svanelvmo -Rye og Tranøybotn - Skatvik Jobbe for legging av fiberkabel til Sør Tranøy.

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer