Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009"

Transkript

1 Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009 Innhald: 1. Bakgrunn. 2. Klokkargarden og Prestegardsstabburet Historie 3. Eksisterande bygg. Tilstandsvurdering. 4. Plan for restaurering og ny bruk. 5. Klokkartunet og Hopperstadkyrkja. Utomhusplan. 6. Kostnadsvurdering. Finansiering. 7. Organisering og drift. 8. Teikningar. 9. Vedlegg: Fotodokumentasjon. Forprosjektet er utarbeidd av Vik Kommune v/ siv.ark. Ottar Wiik i samarbeid med arkitektfirma Jon Vikøren v/ siv.ark Karen Tangstad. Vik Kommune 6893 Vik i Sogn. Tlf.:

2 1. Bakgrunn. Hopperstad Stavkyrkje er eit fyrtårn i reiselivet i Vik, med meir enn betalande gjestar pr år i snitt. Omlag like mange er innom porten utan å løysa billett. Lokale teljingar indikerer at samla tal besøkjande har vore min pr år i snitt siste 10 år. Fortidsminneforeningen forvaltar kyrkja og inntekter av billettsal m.m. Vik Kommune/Vik kyrkjelege Fellesråd forvaltar kyrkjegarden. Opplevinga av kyrkja er skjemma av eksistarande veg- og trafikkforhold. Tilbodet til gjestar er mangelfullt. Vik Kommune ynskjer å bidra til å løfta Hopperstadkyrkja som attraksjon, og leggja grunnlag for auka lokal verdiskaping rundt stavkyrkja og andre viktige kulturminne i Vik. Dette er ein viktig del av prosjektet Utvikling rundt Kulturminne i Vik. Det 4-årige prosjektet går ut 2010 og er eit pilotprosjekt i Kommunal- og Regionaldepartementet(KRD) sitt program for Småsamfunnssatsing. Reguleringsplan for området Hove-Moahaugane-Hopperstad inngår i prosjektet. Planen vart vedteken i Vik Kommunestyre , og legg føringar for bygging og tiltak i området rundt kyrkja. Planen legg til rette for å etablera servicebygg og parkering på området nord for kyrkja. Planen legg og til rette for ei historisk vandring frå Hopperstad via Moahaugane til Hove kyrkje, i form av ein turveg med god standard, skilting og informasjonstavler. Opparbeiding av turveg er planlagt oppstarta hausten I kyrkja sitt nærområde står to verneverdige bygningar som har historisk tilknytning til stavkyrkja: hovedbygningen i Klokkargarden, og siste attverande bygning av Vik Prestegard: Prestegardsstabburet. Begge er i forfall, og vil om få år vera tapte for Vik om ikkje tiltak vert sette inn. Ved å samla dei i eit nytt klokkartun ved stavkyrkja og gje dei ein ny funksjon som serviceanlegg, kan ein berga også dei for ettertida. Klokkartunet kan gje nye og etterlengta tilbod til besøkjande: enkel servering, salg av kvalitetsreiseminne, informasjon/utstilling, billettsal, wc, m.m. Vik Kommune har ved avtale sikra seg retten til å nytta bygningane til føremålet. I delprosjektet inngår og opparbeiding av parkeringplass, og ombygging/deling av vegbana forbi kyrkja i gangveg og køyreveg. Forprosjektet skal skal visa aktuelle løysingar, og klargjera kostnader. Forprosjektet er eit naudsynt grunnlag for vidare drøftingar med til aktuelle partar i finansiering, bygging og drift. Resultatet av desse drøftingane vil avgjera om det er grunnlag for å gå vidare med hovedprosjekt og gjennomføring. Dokumentasjon og registrering av Klokkaregarden og Prestestabburet er eit viktig delmål. 2

3 2. Klokkargarden og Prestegardsstabburet. Historie Klokkargarden. I 1775 fekk klokkar Apollonius Liljedahl skøyte på ein gardpart under Hopperstad. Ca 1778 bygde han hovudhuset på garden. Hovedbygningen i prestegarden var eit forbilde. Kjelder tyder på at huset kan ha vore flytta til Vik frå Sunnfjord. Liljedahl var hagebrukspioner, og planta ein stor frukthage på eigedomen. Ved utskiftinga i 1862 var det 5-6 større og mindre uthus i tillegg til hovedhuset. Av desse står berre hovudhuset att. Huset har hatt ei større ombygging, truleg rundt førre århundreskifte. Då vart tak og taksperr totalfornya. Opplegget for sperrene er retta opp og lagt på eit omfar. Taktekking vart skifta frå store skiferheller til lappskifer. Det er ikkje kjent om skifer var den originale taktekkinga Det er rimeleg å tru at dei originale smårutete toramsvindaugene vart bytte ut med noverande krysspostvindauger ved same ombygging. Det smårutete loftsvindauget i nordgavl er truleg eit originalvindauge. Nordvegg og deler av austvegg har truleg originalpanel: enkeltfalsa liggjande panel med staff. Det meste av original utvendig panel er skifta til enkeltfalsa panel utan staff. Også utvendig vindaugsomramming er skifta. Interiøret ber og preg av denne hovedombygginga. Deler av originalinteriøret frå 1700-talet er bevart i enkelte dører, omrammingar og listverk. Hoveddøra er ei tofløya fyllingsdør med relieff og linjeføring som er typisk for rokokkostilen i Norge. Døra er original. Det er gjort ein del byggearbeid og installasjonar ca : Det er laga bad og vaskerom med tilhøyrande tekniske installasjonar. Maling og tapetsering utført i perioden pregar interiøret. Utebod er bygd til på austsida. Tidspunkt er ukjent. På 1980-talet vart 3 vindauger i vestfasade og 2 i sørfasade bytte. Nye vindauger er 4 rams krysspostvindauger som før, men er utført med to-lags glas, og innfatning utan kitt. 3

4 Prestegardsstabburet. Stabburet er siste attståande bygning av Vik sin gamle prestegard på Grov. Hovedbygningen vart flytta til museet på Kaupanger i Stabburet er omtalt i branntakst av 1868: (Bygdebok for Vik band 2, side 188) Et stavbur kalt Nyestavburet. 12 alen langt, 12 alen bredt og 4 alen høyt, stående på 16 stolper, 11 alen fra Borgestuen, oppført av bindingsverk med bordkledning i 2 etager. Inneholdende i nederste etage 2 afdelinger af tømmer, sutækket med bord, hvorover tagsten. Bygningen har inngang og opgangstrappe fra svalen til loftet, der er innredet med kornbinger. Bordkledningen er nylig reparert, men huset for øvrig forringet ved elde,---. Byggeår er ikkje kjent. I 1885 vart stabbur og nokre andre bygningar i prestegarden flytta til nye tomter i tunet. Nyestabburet fekk då den plassen det no har. Deler av ytterkledningen er skifta ut i nyare tid. Stabburet er no omkransa av nyare bustadbygg. Eigar er Opplysningsvesenets Fond. 4

5 3. Klokkargarden og Prestegardsstabburet. Byggeteknisk omtale og tilstandsvurdering Klokkargarden. Generelt. Grunn og fundament. Yttervegger Tak Golv og bjelkelag Innervegger Dører og vindauger Listverk Piper og murverk. Tekniske installasjonar. Generelt. Oppmåling av bygget vart gjort hausten 2008 av ei studentgruppe frå Bergen Arkitektskule. Supplerande oppmåling og oppteikning er gjort av Arkitektfirma Jon Vikøren AS v/ siv.arkitekt Karen Tangstad, i samarbeid med prosjektleiar og siv.arkitekt Ottar Wiik våren Det er ikkje lagt opp til antikvarisk oppmåling. Teknisk tilstandsundersøking og vurdering er gjort av tømrarmester Knut Iversen i samarbeid med siv.ark Ottar Wiik våren Byggeår: 1778 Byggegrunnflate: 117m2. 1etasje +loft. Klokkargarden. Interiør. 5

6 Bygningsdel Konstruksjon Tilstand Grunn og fundament Tørrmur av naturstein på grus/aur.(elveavsetningar) Høgde ca 0,6m +/- 20cm. Setningar ved sørvestre hjørne. Ingen teikn på større setningar etter hovedombygging ca Kjellar Kjellar 3.3x4,5m under nordvestre hjørne. Murte vegger av naturstein.. Seinare forsterka/ utbetra med betong overflate. Synlege rundstokk Ø15-20cm i taket (golvbjelkelag). Kjellardør /inngang øydelagt av fukt/råte. Yttervegger - Lafta 3 plank. - Ca 10cm utlekting/opplengjer - Liggjande, enkeltfalsa panel. Malt. Ein del panel m.a. på nord- og austvegg er truleg originalpanel med staff. 7 +/- Sørvegg isolert og panelt ca 1980 Tømmer i sørvegg har vesentlege skadar/angrep av råte og insekt. Det er ikkje avdekka større skadar i øvrige tømmervegger. Utforingar (opplengjer) er angrepne av husbukk. Panel er gjennomgåande i dårleg stand med store råteskadar og ein del insektangrep. Tak Golv og bjelkelag. Golv 1.etasje Loftsbjelkelag. - Sperretak av ca 5x5 saga boks. Ingen hanebjelke. cc ca 70-80cm - Undertak av sua bord. - Tekking av lappskifer rett på sutak. Pipe vart riven til under tekking i 2008 for å hindra vidare lekkasje ved pipa. Golvbjelkar lagt i sand/grus. Golv av bord i varierande breidde Tregolv er malte. Bad og vaskerom, bakgang, samt eit kammers har vinyl golvbelegg på oppfora/ny golvkonstuksjon. 5-6 bjelkelag spenner på tvers av lengderetninga på huset med opplegg på bærande vegger mellom stove og kammers/birom. Største spenn 4,8m. Ingen isolasjon/fyll i bjelkelag Bordgolv på loftet. Nokre sperrer er svekka av insektangrep. Sutak har ein del skada bord, men er i hovedsak intakt. Skifertaket er tett. Deler av golv i kjøkken har store råteskadar. Golv i stove sør er skeivt og ber preg av tidlegare setningar. Avdekka golvbjelkar har råteskadar. Ingen vesentlege skadar avdekka på bjelkar/bæring. Spor etter tidlegare setningar i taket i stove sør. Golv på loftet er i dårleg stand. 6

7 Innervegger. Dører og Vindauger. Dører Innerdører 11stk Panel/kledning under bjelkelag i stover og kammers. Opne /synlege bjelkar med fasa kantar i kjøkken. Langsgåande bærevegg, og innervegg i hovedinngang og kjøkken vegg er lafta 3 plank. Øvrige innervegger er ståande plank/bord eller nyare reisverk/bindingsverk. Bad/vaskerom(ca 1960/1970) har platekledning. Stove sør har tynne trefiberplater som underlag for tapet. Øvrige innervegger har tapet på papp, eller ståande malt staffpanel. 5 eller 6 Hoveddør: Original tofløya dør i rokokkostil. Innslåande. Malt. Ytterdør til bislag. Einfløya fyllingsdør. Ytterdør austvegg. Einfløya, isolert dør. Ca stk Innerdører: - 10 fyllingsdører - 1 plandør m finert blad. 2-3 dører har originale dørblad Frå 1770-åra. Vegger er ute av vater, og har ujamne overflater.. Tapetserte vegger er i dårleg stand. Det er ikkje avdekka større skader som set bæreevne i fare. Ein del sprekker og forvitra treverk i dørblad. Råteskader i terskel/nedre del av karm. Treng omfattande reparasjon. Råteskader. Ikkje brukande Ingen større skadar. Varierande stand. Fyllingsdører frå sveitserperioden av god kvalitet. Noko skadar/slitasje på karmar,dørstokk og beslag. Vindauger 5 Krysspostvindauge med 4 rammer og 2 lags glas. Ca stk 4 rams krysspostvindauger med enkelt glas. Frå hovedombygging ca stk. 2-rams originalvindauge med 8 ruter i kvar ramme. Nordgavl, loft. Ingen større skader registrert. Manglar vedlikehald.. Varierande stand. Ein del skader. Dårleg stand. Somme sprosser er delvis borte pga råte/slitasje. 7

8 Bygningsdel Konstruksjon Tilstand 1 stk vipphengsla H-vindauge i Ingen større skadar. kjøkken. 13x13M. 2 lags isolerglas 1 stk 1-rams vindauge ved bakdør.. 4 ruter. Ingen større skader registrert. Listverk Piper og mur. Tekniske installasjonar. Originallistverk (1778) på nokre innv.dører, samt brannmur i stove. Øvrig listverk i hovedsak frå hovedombygging/sveitserperioden. Noko nyare omramming/listverk i nyare birom 1960/70) Listverk er malt. Ei pipe frå kjøkken. Teglpipe. Riven til uk tak i 2008 på grunn av lekkasje ved pipa. Brannmurar ved eldstader av pussa tegl Innlagt vatn frå offentleg vassverk. og avløp til eigen septiktank. Ope elektrisk anlegg Tekniske anlegg er avstengde. Varierande tilstand. Pipe dårleg i øvre del. Ein del sprekker i brannmurar. Brannmurar og røykrøyrgjennomføringar ikkje i tråd med dagens krav. Tekniske anlegg må totalfornyast ved flytting. Deler kan truleg nyttast ved evt. restaurering på plassen. Klokkargarden. Hovedinngangsdør 8

9 Prestegardsstabburet. Generelt. Grunn og fundament. Yttervegger Tak Golv og bjelkelag Innervegger Dører og vindauger Listverk Generelt. Oppmåling av bygget vart gjort våren 2009 av Ottar Wiik. Supplerande oppmåling og oppteikning er gjort av Arkitektfirma Jon Vikøren AS v/ Siv.arkitekt Karen Tangstad, i samarbeid med Ottar Wiik våren Det er ikkje lagt opp til antikvarisk oppmåling. Teknisk tilstandsundersøking og vurdering er gjort av tømrarmester Knut Iversen i samarbeid med siv.ark Ottar Wiik våren Hovedinntrykket er at bæring og hovedkonstruksjon er intakt og i god stand. Enkeltdeler må skiftast/reparerast. Ytterkledning og tak/taktekking er i dårleg stand. Store deler må skiftast ut/fornyast. Byggeår: Ca 1800 Byggegrunnflate: Ca 7,5x7,5 m 1etasje +loft. 9

10 Bygningsdel Konstruksjon Tilstand Grunn og fundament 16 stabbar av tre på heller av stein. Noko råteskade/fuktskade i nokre av stabbane. Ingen større setningar Yttervegger Tak Golv og bjelkelag. Golv 1.etasje Loftsbjelkelag. Innervegger. Dører og Vindauger. Ytterdører - Bindingsverk 4-5 cc 70-90cm - Liggjande, enkeltfalsa panel. Malt. Okergul farge. Ein del panel m.a. på nord- og austvegg er truleg originalpanel 7 +/- - Sperretak av ca 5x5 saga boks cc ca 70-80cm. Hanebjelkar (ca 1,5m over golv) er fjerna. - Undertak av sua bord. - Tekking av pannestein rett på sutak. Golvbjelkar 5 dim i varierande breidde og senteravstand. Golv av bord i varierande breidde Tregolv er umalte og gjennomtrekte av salt. 5-6 bjelkelag dels frittspennande i breidda av bygget, dels lagt opp på tømmerkassen. Bordgolv på loftet av ulikt format Ingen underkledning. Innervegger består av ein lafta kasse av 3 plank/tømmer. Hoveddør: Original tofløya labankdør. Innslåande. Malt. Ytterdør vestvegg. Einfløya labankdør av nyare fabrikat., Utan listverk. Malt Nokre stendarar i vestgavl og på loft i austgavl har vesentlege skadar/angrep av råte og insekt. Det er ikkje avdekka større skadar i øvrig stenderverk. Panel på vest og sørvegg er i dårleg stand. Nokre sperrer har store råteskadar ved møne. Nokre bør bytast. Andre kan evt reparerast/skøytast. Hanebjelkar bør monterast innatt. Sutak har ein del skadde parti etter lekkasjar, særleg ved møne. Svill har fuktskadar ved nordvestre hjørne. Ingen teikn til større skadar på golvbjelkar. Golv er merka av slitasje, men i god stand. Nokre bord kan/bør skiftast ut. Ingen vesentlege skadar avdekka på bjelkar/bæring. Nokre golvbord på loftet er i dårleg stand og bør skiftast. Tømmer er uskadd og i god stand. Ein del sprekker og forvitra treverk i dørblad. Mindre skader i terskel/nedre del av karm. Treng noko reparasjon. Ingen større skadar. 10

11 Bygningsdel Konstruksjon Tilstand Innerdører 1stk Einfløya labankdør av ubehandla tre til tømmerkasse. Originaldør m. forseggjorte beslag. Ingen større skader registrert. Vindauger Småruta vindauger. 1 torams m. 6 ruter i kvar ramme i vestgavl og austgavl. I tillegg 2 1rams vindauger m.4 ruter i austgavl. Innv. dør til tømmerkjerne er flankert av einrams fast vindaugsfelt m. 6 ruter. Vindauger i yttervegg er i dårleg stand og bør skiftast. Einrams vindauger kan evt. restaurerast. Vindauger i innervegg er i god stand. Treng noko vedlikehald. Listverk Profilert listverk rundt vindauger i yttervegg. Enkel kraftig omramming rundt hoveddør. Ca 8 bord med enkel profilering. Kan vera originalt. Varierande tilstand. Omramming rundt vindauger er til dels i dårleg stand og bør skiftast Omramming rundt hoveddør kan/bør bevarast og restaurerast. Prestegardsstabburet. Plan 1.etasje. 11

12 4.0 Plan for restaurering og ny bruk. Generelt. Romprogram og planløysing. Fylgjande forutsetningar er lagt til grunn: Bygningen i Klokkargarden vert flytta heil til ny tomt/grunnmur nord for Hopperstadkyrkja, og restaurert/bygd om til bruk som servicebygg/gjestesenter for besøkjande til stavkyrkja, som lokale for møte og mindre arrangement, og for undervisning. Prestegardsstabburet vert flytta til same tomt, og restaurert. Stabburet vil saman med Klokkargarden danna eit nytt Klokkartun. Stabburet er i utgangspunktet veleigna for utstillingar på sommarstid, og vinterlagring av utemøblar og utstyr på vinterstid. Innreiing til anna bruk kan evt. vurderast seinare. Klokkargarden. For planløysinga av klokkargarden er det lagt hovedvekt på dei behov som er knytt til sommarbesøk til stavkyrkja og den historiske vandringa mellom kyrkjene: - Informasjon og utstilling/visning. - Servering/sommarkafe. Prøver av lokal mat. - Butikk: salg av bøker/publikasjonar, kvalitetsreiseminne, m.m. - WC- anlegg. - Billettsalg. - Lagerplass Det er vidare lagt vekt på eit oversiktleg interiør. Dette er viktig både for gjestar og for personale. Dette inneber at nokre veggparti vert opna opp. Den viste planløysinga har eit publikumsareal på hovudplanet på ca 70m2. Wc rom kjem i tillegg Loftet er i utgangspunktet tenkt opparbeidd for lager og drift/personalfunksjonar. Om lag halve loftsplanet (ca 50m2) er forutsett isolert. Det er vist oppgang til loft via ny trapp. Deler av loftsgolvet vert fjerna, og nytt takvindauga gjev overlys i inngangspartiet. Ny bruk og krav til teknisk/funksjonell standard som fylgjer av det, utelukkar ei fullstendig antikvarisk restaurering av bygningen. Her er fylgjande prinsipp lagt til grunn: Eksteriør vert restaurert med utgangspunkt i noverande preg/uttrykk og delvis tilbakeført. Krysspostvindauger, nytt enkeltfalsa panel med staff. Profilert listverk/omramming. Nye loftsvindauger med småruter som eks. loftsvindauge i nordgavl. Hovedrom (stover) inne vert restaurerte med utgangspukt i noverande preg: Listverk og dører fram til og med siste hovedombygging ca 1900 vert bevart så langt råd. Spor av seinare byggetiltak vert fjerna heilt eller delvis. I øvrige rom vil ein leggja til grunn uttrykk og materialbruk frå siste hovudombygging, så langt det passar: fyllingsdører, profilert listverk, malt panel m. staff. Ein tek sikte på å bruka eks. bygningsdeler om att så langt det let seg gjera. 12

13 Klokkargarden. Plan for ombygging/restaurering 13

14 Nedanfor fylgjer oppsett med dei forslag til utførelsar og materialbruk som er lagt til grunn for kostnadsvurderinga. Bygningsdel/arbeid Konstruksjon. Tiltak Rivingsarbeid. Demontering Takskifer demonterast. 165m2 Skadde sutaksbord bytast/reparerast og sutaksplater monterast for tetting. Utvendig kledning rivast. Skadde opplengjer rivast. Tregolv i stover demonterast. Øvrige golv, samt golvbjelkar rivast Golvbord på loft rivast. Pipe og brannmurar rivast. Loftstrapp rivast. Tekniske anlegg/utstyr rivast. Flytting Grunn og Fundament Yttervegger. Innervegger. Tak. Himlingar Forarbeid: Graving av grøfter for transportbjelkar. Avstiving. Flytting. Ca 300m til ny tomt. Randforsterka plate av betong på komprimert pukk. Tørrmur ca 20-30cm under bærande laftevegger All eks.panel vert fjerna. Takast ned med tanke på gjenbruk av brukande bord. Skada opplengjer rivast. Skada tømmer bytast ut i nødvendig utstrekning. Vindtetting. Lufta kledning av liggjande enkeltfalsa bord med staff. (70% 7, 15% 6,15% 8 ) Hjørnekjølar med fas. Innvendig platekledning og/eller paneling. Gavlvegger på loft vert nye 15 cm bindingsverksvegger. Oppretting i nødvendig utstrekning. Platekledning med tapet og/eller maling i rom 101og 102. Malt ståande panel m. perlestaff i gang 100 og 103 kjøkken og rom 104 og 105 Eks. sperr vert forsterka med hanebjelkar. Skadde sperr vert skifta ut. Nye sutaksplater på eks sutak. Sløyfer lekter og lappskifer. Hanebjelkar. Isolert del av loftet: Knevegger h= ca 1,2m 15cm min.ull isolasjon. Diff brems +kledning av 6 staffpanel. Eks. panelt himling i rom 101 og 102 bevarast/restaurerast. Malt perlestaff panel i øvrige himlingar. 14

15 Bygningsdel/arbeid Konstruksjon. Tiltak. Golv/bjelkelag Golv 1.etg. Alt1. Golv vert demontert før flytting. Brukande deler av eks bordgolv vert lagt ned att. Supplerast. Malte tregolv. 25cm isolasjon i golv. Golv i midtsone og biromssone vert utført med trykkfast isolasjon, påstøyp og flis/stein. Loftsbjelkelag Dører og Vindauger. Ytterdører Innerdører Vindauger Trapper Pipe og mur. Tekn. installasjonar. Varme Ventilasjon. Sanitæranlegg/vatn Eks bordgolv på loft vert fjerna. Før flytting. Oppretting. 15cm isolering og nytt tregolv. Synlege bjelkar i rom100, gang Hovuddør restaurerast. Ny tofløya inngangsdør i ny vestfasade. Ny dør til wc. Omramming listverk etter mønster frå eks. hoveddør. Eks. dører og døromrammingar restaurerast og tilpassast. Eks. listverk supplerast med kopiar. 1 tofløya dør. To eks dørblad i ny karm. 5 einfløya dører. Restaurerte eks.dører/eks dørblad i nye karmar. 4 eks. krysspostvindauger restaurerast. 7 nye krysspostvindauger 105x160cm. 1 nytt toramsvindauge 55x160cm 2 nye toramsvindauger m. småruter på loft. Kobla. Ny rettløpstrapp til loft. Heiltre trinn og vangar. Malast. Ny pipe. Leca eller tilsvarande. Pussa og malt Brannmur av pussa ½ steins teglmur.. El.varme og vedfyring. Varmekablar i golv med flis/stein. 2 vedovnar monterast. Mekanisk avtrekk via wc- rom og kjøkken. Vifter i vegg. Tilkobling til off nett vatn og avløp ca 30m sør for ny tomt. 4m2 septiktank. 2 komplette wc-rom m. toalett og servant. Utslagsvask og varmvasstank på eine wc rommet. Kjøkken med oppvaskbenk og tilkobling for oppvaskmaskin. 1 utvendig tappepunkt. Brannslange/skap i gangen. Elektriske anlegg. Nytt inntak og sikringsskap i rom 103 Skjult anlegg der det er praktisk. El. Varmekablar i golv. 15

16 Prestegardsstabburet. Generelt. Romprogram og planløysing. Fylgjande forutsetningar er lagt til grunn: Stabburet er forutsett restaurert i si noverande form på ny tomt som del av det nye klokkartunet ved Hopperstadkyrkja. Bygningen vil vera med å danna gode uterom for opphald i tunet. Stabburet er i utgangspunktet veleigna for utstillingar på sommarstid, og vinterlagring av utemøblar og utstyr på vinterstid. Innreiing til anna bruk kan vurderast seinare. Nedanfor fylgjer oppsett med dei forslag til utførelsar og materialbruk som er lagt til grunn for kostnadsvurderinga. Bygningsdel Rivingsarbeid. Demontering Flytting Grunn og Fundament Yttervegger. Innervegger. Tak. Konstruksjon. Tiltak Takpanner av tegl fjernast 165m2 Skadde sutaksbord bytast/reparerast og sutaksplater monterast for tetting. Utvendig kledning på sør og vestvegg rivast. Forarbeid: Avstiving. Flytting. Ca 500m til ny tomt. Plan flate av komprimert pukk på frostsikre massar. Heller av skifer/stein lagt ut som fundament for stabbar. Evt. utskifting av enkelte eks. stabbar. Vurderast på staden. Ny panel på vest og sørvegg. Enkeltfalsa med var. breidd. (70% 7, 15% 6,15% 8 ) Stenderar bytast ut/reparerast i nødvendig omfang. (vestvegg.m.m.) Reingjering. Eks. sperr vert forsterka med hanebjelkar. Skadde sperr vert skifta ut. Nye sutaksplater på eks sutak. Sløyfer, lekter og ny pannestein av raud tegl.. Svill for sperr reparerast i nødvendig utstrekning. Golv/bjelkelag Golv 1.etg. Loftsbjelkelag Golv reingjerast. Skadde deler bytast ut i nødvendig utstrekning. Eks bordgolv på loft vert bevart og reparert så langt det er naudsynt. 16

17 Bygningsdel Dører og Vindauger. Ytterdører Innerdør Vindauger Trapper Tek. installasjonar. Elektriske anlegg. Øvrige tekn.anlegg Konstruksjon.Tiltak. Hovuddør m. omramming restaurerast. Sekundær dør i vestgavl vert skifta ut med restaurert eldre dør med blad som kan vera originaldørblad(lagra i bygget) Omramming listverk etter mønster frå eks. hoveddør. Reingjerast/ restaurerast. 2 nye toramsvindauger på loft, i utførelse som eks. 2 nye eittramsvindauger i 1. etg.. Evt. restaurering av eks. vindauger. Eks. innv. vindauger restaurerast/reingjerast. Eks. rettløpstrapp til loft reingjersat/restaurerast. Elektrisk anlegg for lys. Skinner for spotlys i tak 1.etg. Brannvarslar. Brannslokkingsutstyr. Prestegardsstabburet. Dør til lafta indre kjerne 17

18 5. Klokkartunet og Hopperstadkyrkja. Utomhusplan Kartutsnitt Vikøyri-Bødalen. Illustrasjon av vegtilkomst til Hopperstad. RV 13 markert med breid raud strek. 18

19 Det er ei stor utfordring å finna fullgode løysingar for trafikken i området. Her er fleire trafikantgrupper med til dels motstridande behov/ynskje: - Fastbuande/eigarar i tunet. - Gjennomgangstrafikk til/frå eigedomar på strekningen Hopperstad-Tryti. - Besøkjande til Hopperstadkyrkja, frå sør og nord. Både omfanget og farten på gjennomgangstrafikken utgjer både fare og plage for tunet og dei som bur der, og reduserer kvaliteten på opplevinga av stavkyrkja og det tilhøyrande tunet. Eksisterande trafikksituasjon skapar farlege situasjonar både for besøkjande og fastbuande. Modellfoto av eksisterande situasjon. 19

20 Reguleringsplan for Hove-Moahaugane-Hopperstad ( Planvedtak mai 09) legg opp til å styra besøkstrafikken til kyrkja inn frå nord, og stoppa han ved foten av kyrkjehaugen. Målet er ein vesentleg reduksjon av gjennomgangstrafikken i tunet og forbi kyrkja. Planen gjev føringar for arealbruken rundt Hopperstadkyrkja på eit overordna plan. Ein detaljreguleringsplan skal gje ytterlegare avklaring. Utsnitt av reguleringsplan for Hove Moahaugane- Hopperstad. Stadfesta mai

21 Det er i dette forprosjektet forutsett arealdisponering som på nokre punkt avvik frå vist løysing i stadfesta plan. Forprosjektet er å sjå som eit innspel til detaljreguleringsplanen som vil bli starta opp sommar/haust 09. Det er i denne situasjonsplanen teke omsyn til innspel og merknader som kom inn i avsluttande fase av arbeidet med den store HMH planen: Fortidsminneforeningen. Ynskje om kortast mogeleg avstand frå bussoppstilling/avlasting til kyrkjeporten. Tiltak: Snuplass/rundkøyring for buss er lagt ved foten av haugen. Gangavstand m til hovedporten. Det er i tillegg vist plass til bussoppstilling ved hovedporten, og snuplass ved inngangen til Hopperstadtunet, for grupper med særskilde behov. Riksantikvaren. Ynskje om å halda siktlinjene til kyrkja opne for besøkjande langs vegen frå nord. Tiltak: Bygningar er lagt i god avstand frå vegen, så langt det er vurdert forsvarleg. Grunneigar og Planutvalet. Ynskje om å unngå større inngrep og parkeringsareal på eigedomen 39/8 (P1 på planutsnitt). Tiltak: Parkering er i hovedsak vist på 39/24. Eit mindre areal på 39/8 er vist som framtidig utvidingsareal. Med god skilting, forbod mot gjennomkøyring, og fartshindringar/innsnevra køyrebane forbi tunet og kyrkja er det realistisk å venta ein sterk reduksjon i gjennomgangstrafikken. Det bør vera eit realistisk mål at 90 % av besøkjande bilar/bussar parkerer og snur på området nord for kyrkja. Det er ikkje lagt opp til å dekka behovet for parkering ved toppbelastning. Normalbesøk er 3-6 bussar/dag og inntil 7-8 personbilar parkerte samstundes. Ved større cruisebåtanløp er det forutsett at bussar har mellombels oppstilling ved Vik Stadion 400m mot nord. Situasjonsplan. Klokkartunet m.m. 21

22 Markdekke/matrialbruk. Asfaltdekke på køyrebane er forutsett fornya på strekningen forbi kyrkja og Klokkartunet. Granitt kantstein som skille mellom køyreareal og gangareal. Gangareal og opphaldssoner: Klokkartunet: Markdekke av brotskifer og betongstein/heller Gangveg til kyrkja: asfalt med innslag av brotskifer i betong. Klokkargarden sin første eigar Appolonius Liljedahl var ein kjend hagebrukspioner. Frukthagen i Klokkargarden var vide kjend. Me ynskjer å gjenskapa litt av frukthagen som ramme omkring det nye Klokkartunet. Illustrasjon/modellfoto. Klokkartunet sett frå nord. 22

23 6. Kostnadsoverslag. Kostnadsoverslag er basert dels på innhenta prisar, dels på erfaring frå tilsvarande arbeid i området. Fylgjande forutsetningar er lagt til grunn: Vedlagde teikningar av juni 2009, samt beskrivelse av tiltak ovanfor er lagt til grunn. Prisar for bygningsmessige arbeid er berekna på bygningsdelsnivå. Prisar pr m2/stk er skjønnsmessig fastsette. Det er innhenta pristilbod på flytting. Prisar er gjevne pr juni 2009, utan mva. Prosjektadministrasjon og planleggingskostnader er lagt inn som samla post. Her er lagt til grunn statistiske erfaringstal frå bladet Byggekostnader, der posten til vanleg utgjer om lag 20% av entreprisekostnad. Stegvis utbygging. Det kan bli aktuelt med stegvis utbygging og finansiering. Her er difor gjort eit overslag for to alternativ: A: Heile arbeidet B. Byggesteg 1. A. Klokkargarden. Entreprisekostnader. Mengd Pris kr sum 1. Rivingsarbeid. Klargjering for flytting. RS Grunn og betongarbeid. Ny plate på mark. 118m2 Ca Yttervegger 120m Innervegger 100 m Yttertak. Uisolert og isolert del. Inkl.ny pipe. 160 m Golv og bjelkelag. 220m2 Ca Dører og Vindauger, komplett. RS Tekniske anlegg. VVS og Elektro. RS Sum A Prestegardsstabburet Mengd pris Sum kr 1 Rivingsarbeid Grunn arbeid Yttervegger Innervegger Tak Golv/bjelkelag Dører og Vindauger Tekniske anlegg. Elektriske anlegg m.m Sum

24 A Utomhusarbeid. Her er forutsett opparbeiding i samsvar med situasjonsplan av juni 09. Mengd Pris kr. sum 1 Masseutskifting/grunnarbeid Asfaltering og kantstein. Køyreveg og fortau. ca 2000m Granitt kantstein Ca 220m Fast dekke : belegningsstein/skifer Ca 300m Grøntanlegg/hage Ca 0,8daa Skilting RS sum A PROSJEKTKOSTNADER. SAMANSTILLING. Arbeid/postar Sum kr 1 Prosjektadministrasjon og planlegging/prosjektering Kjøp av tomt og bygningar Flytting av to bygningar Klokkargarden. Restaurering og ombygging Prestegardsstabburet. Restaurering Utomhusarbeid. Klokkartunet m.m Sum prosjektkostnader B. Byggesteg 1. Arbeidet omfattar naudsynte tiltak for å gjera anlegget bruksklart : flytting av bygningane til ny tomt, utvendig sikring/tetting av stabburet, ferdigstilling av 1.etasje i hovedbygning, samt enkel opparbeiding av uteområde. Ferdigstilling av stabbur, loft i hovedbygning og utomhusområde kan gjerast i etappar. Her er medrekna - Klargjering av bygningar, grunnarbeid og flytting til ny tomt som i alt.a - Klokkargarden: Arbeid som i alt A, men med uinnreidd loft. - Prestegardsstabburet: Fornying/restaurering av tak. Sikring/rep. av ytterkledning/vegg. - Uteområde: Masseutskifting og grusdekke på nytt veg- og plassareal. B PROSJEKTKOSTNADER, BYGGESTEG 1. SAMANSTILLING. Arbeid/postar Sum kr 1 Prosjektadministrasjon og planlegging/prosjektering Kjøp av tomt og bygningar Flytting av to bygningar. Inkl. rivingsarbeid Klokkargarden. Restaurering og ombygging Prestegardsstabburet. Restaurering Utomhusarbeid. Klokkartunet m.m Sum prosjektkostnader

25 Finansiering. Her er sett opp eit forslag til finansiering av byggesteg 1, med atterhald om politisk godkjenning i Vik Kommune Aktuelle partar /bidragsytarar i finansiering er: Vik Kommune KRD/Fylkeskommunen (prosjektmidlar, planarbeid) Fortidsminneforeningen Kulturminnefondet. Riksantikvaren Opplysningsvesenets Fond Vik Sparebank. Statkraft. Sognekraft. Øvrig lokalt næringsliv. Vik-Voss-Aurland Samarbeidsråd Innovasjon Norge Andre fond/stiftingar. Her er forutsett Vik Kommune som tiltakshavar, Mva vert då refundert, og er difor ikkje medrekna i kostnadsoppsett.. Det er vidare forutsett fullført steg 1 innan Det er lagt inn ein pårekna sum for evt. kapitalkostnader/prisstigning i byggetida: kr FINANSIERING BYGGESTEG 1 Part 1000 kr Vik Kommune KRD/Fylkeskommunen 400 Dugnad 100 Andre Sum 2500 Merknad : - I bidrag frå Vik kommune er medrekna verdi av arbeid/tenester utført av eigen organisasjon. - I bidrag frå KRD/Fylkeskommunen er medrekna verdi av arbeid utført av prosjektleiar med prosjektering og prosjektadministrasjon knytt til Klokkartunet. Modellfoto. Hopperstad med Klokkartunet frå søraust. 25

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Prosjektrapport august 2013

Prosjektrapport august 2013 Prosjektrapport august 2013 v/ O.Wiik Vikøyri strandpark Prosjekteigar og tiltakshavar: Vik Kommune Vikøyri Strandpark er opparbeidd av Vik Kommune med støtte frå : Sogn og Fjordane fylkeskommune og Kommunal-

Detaljer

3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA)

3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 10- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 1.580.000,- 3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg Kort avstand til skule, barnehage

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA)

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 4- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 2.730.000,- Byggestart mars 2011 3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg med leikeplassar

Detaljer

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA)

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 8- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 2.680.000,- Byggestart oktober 2011 3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg med leikeplassar

Detaljer

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1 Gamlestua, Heierstad Gbrnr.: 18 / 1 HOF kommune Askeladden ID 86490-1 1 Kart som viser Heierstad i Hof kommune, og stuas plassering i forhold til de andre husene på gården. 2 Heierstad Gamlestua, Heierstad

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. Fast pris: 1 760 000 kr 1 og 2 1 690 000 kr 3 og 4

Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. Fast pris: 1 760 000 kr 1 og 2 1 690 000 kr 3 og 4 PROSPEKT Gjervik Ytre 5914 Isdalstø Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. HEILSKAPS LØYSING MED KVALITET I FOKUS Email: post@ reigstadbygg.no 1 2 3 4 Fast pris: 1 760 000

Detaljer

Statens vegvesen Turistvegprosjektet Reguleringsplan Riksveg 51 Valdresflye Valdresflye vandrarheim i Øystre Slidre kommune Orientering om planen Besstrond Maurvangen Valdresflye vandrarheim Bygdin Beitostølen

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-2 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bispestove Bolig 1224 Kvinnherad,

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 ... 1 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3

Detaljer

Arbeidsvekebok. Museet, Ny-Ålesund 2014. Tore Storm Jortveit

Arbeidsvekebok. Museet, Ny-Ålesund 2014. Tore Storm Jortveit Arbeidsvekebok Museet, Ny-Ålesund 2014 Tore Storm Jortveit Innleiing Denne arbeidsdagboka tar for seg restaureringarbeidet som er gjort på bymuseet i Ny-Ålesund, med formål å gjere bygget klart for ny

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet 0066 Brakke B image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet M 1:5000 Brakke B var det første huset i kvartalet som ble fullført i 1829, vel ti år før de andre. Miljøet er her sett fra syd med 0067 bryggerhus

Detaljer

Geit i Vekst. Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no. Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010

Geit i Vekst. Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no. Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010 Geit i Vekst Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010 Kva er Geit i Vekst? Treårig prosjekt retta inn mot geitehaldet i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal,

Detaljer

RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ

RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ 1 Innhald: 1. Innleiing og eigedomsdata 2. Konklusjon 3. Tilstandsanalyse 4. Bildedokumentasjon Side 2 av 17 1. Innleiing 1.1 Generelt TDV

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Fattighuset. Kirkegt. 7, Holmestrand. Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune. Askeladden ID 87888-1

Fattighuset. Kirkegt. 7, Holmestrand. Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune. Askeladden ID 87888-1 Fattighuset Kirkegt. 7, Holmestrand Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune Askeladden ID 87888-1 1 2 3 4 5 6 Skader oppdaget sommeren 2007 ved riving av betonggulv i 1. etasje. 7 Tilstandsrapport for 87888-1,

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningens egenavn

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningens egenavn Objektinformasjon Askeladden ID 87186-3 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN stabbur Bur-stabbur-loft 1224

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS Pris inkl tomt: 2 970 000,- inkl mva Tilbodet gjeld for oppføring av Suletind 72A på tomt J-1-1 eller J-1-2 (Pris for tomtane er: J-1-1

Detaljer

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER EGIL NORLI A/S GRESSVIK BRUK 7 BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER BYGNINGSHISTORISK TILSTANDSRAPPORT MED FORSLAG TIL UTBEDRINGSMÅTE OG KOSTNADER Egil Norli August 2014 Generell innledning. Denne rapporten tar

Detaljer

TYSNES BOLIG. Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda

TYSNES BOLIG. Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda a m a r o n a P Kattaland /LUNDE Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda Ta kontakt med Sigvard 918 10 638 eller Trond 957 02 005 Mars 2011

Detaljer

TEIKNINGAR KVA VERT KRAVD?

TEIKNINGAR KVA VERT KRAVD? Når må du senda inn teikningar? Du må senda inn teikningar til kommunen når du skal utføra byggje-/anleggsarbeid som er søknadspliktige etter plan- og bygningslova 20-2 20-4 og byggesaksforskrifta (SAK10)

Detaljer

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Utskifting og bevaring - restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Bildet viser hovedbygningen på Aulestad like før restaureringsarbeidet startet i januar 2008. Det var ikke lett å se at noe var alvorlig

Detaljer

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon Vedlegg 3: Fotodokumentasjon For bilder av tilstand før prosjektstart vises det til søknaden. Tak arbeider: Bilde 1: Utskifting av gammelt sutak der det var råttent og/eller fullstendig mitspist. Bilde

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 2: Kyrkjeteigen

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 2: Kyrkjeteigen Føresegner Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune Planid.: 1422-1971001 Område 2: Kyrkjeteigen Endring Nr Endring: Dato Sak Handsaming etter Dato Sak 1. gangs handsaming Formannskapet Offentleg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9.

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. ENDRING. PLANSKILDRING REGULERINGSFØRESEGNER SIST REVIDERT: 9 MAI 2012 Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl INNHALD PLANSKILDRING....

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 3: Kyrkjegata

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 3: Kyrkjegata Føresegner Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune Planid.: 1422-1971001 Område 3: Kyrkjegata Kart som syner området Endring Nr Endring: Dato Sak Handsaming etter Dato Sak 1. gangs handsaming

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Betong arbeider: Ringmur blir bygget i isoporsystemer. gulv i 1etg består av grovstøp m. fundament, 250mm isolasjon (isopor S80),

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune.

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. 1 Sammendrag Som notat av 01.07.15 oppsummerer, er det åpenbart behov for omfattende utbedringsarbeider på «Klokkarsu». Ifm. dette kostnadsoverslaget er tidligere

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningens egenavn

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningens egenavn Objektinformasjon Askeladden ID 87186-4 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bakeri Eldhus-bryggerhus 1224

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

MÆLE, gnr 111.2 i Stjørdal kommune

MÆLE, gnr 111.2 i Stjørdal kommune KULTURVERN FOTO - FORMIDLING Ragnhildvegen 23 N 7713 Steinkjer Dato: 9.11.2010 Tlf +4791519620 e-post: kolbein.dahle@ntebb.no Org. nr. 886 222 572 mva Prosjekt ledige landbruksbygg MÆLE, gnr 111.2 i Stjørdal

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo - Gravferdsetaten Bygningsvedlikehold

Kirkelig fellesråd i Oslo - Gravferdsetaten Bygningsvedlikehold GENERELT For alle etterfølgende poster gjelder at prisen skal inkludere arbeidsomkostninger, transport, bompenger, servicebil, maskinleie, forbruksmateriell, diett, fortjeneste, administrasjon, personlige

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012 Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule November 2012 Omvisning på Tysnes skule Underteikna vart invitert av rektor til eit møte den 1. november for å sjå på dei fysiske tilhøva på skulen. Delar

Detaljer

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og 20-2) Side 1 av 11 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak jf. plan- og bygningslova 20-1 20-2 Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

Verneverdige bygningar i kulturlandskapet

Verneverdige bygningar i kulturlandskapet Verneverdige bygningar i kulturlandskapet Byggjeskikk og istandsetjing Stig Nordrumshaugen, restaureringsleiar i kulturavdelinga INNHALD Kva har vi, og kva er viktig å ta vare på? Eldre ressursbruk i kulturlandskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

S A L S O P P G Å VE

S A L S O P P G Å VE A DVO K ATA N E M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N STRYN VOLDA Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore Heggen S A L S O P P G Å VE I kontorfellesskap Medlemmar av Den Norske

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-1 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN prestegård hovedbygning Bolig

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001 ØEN EIGEDOM ROALD ØEN Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde OPPDRAGSNUMMER 13665001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE BERNT HEGGØY Sweco Endringar REV. DATO ENDRINGA

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03

Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03 Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Formålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

HOLMAMYRANE PROSPEKT. Bustaddraumen i hjartet av Balestrand. Kontaktinfo NBH Sogn Eigedom as

HOLMAMYRANE PROSPEKT. Bustaddraumen i hjartet av Balestrand. Kontaktinfo NBH Sogn Eigedom as HOLMAMYRANE PROSPEKT Bustaddraumen i hjartet av Balestrand Kontaktinfo NBH Sogn Eigedom as Einar Øvregard Mobil: 918 42 980 E-post: einar.ovregard@nordbohus.no Heidi Helle Mobil: 918 23 411 E-post: heidi.helle@nordbohus.no

Detaljer

SISTE BRIKKE BOGAFJELL G3 FELT B10, B11 OG B14,TYTTEBÆRSTIEN 1-19

SISTE BRIKKE BOGAFJELL G3 FELT B10, B11 OG B14,TYTTEBÆRSTIEN 1-19 SISTE BRIKKE FELT B10, B11 OG B14,TYTTEBÆRSTIEN 1 19 TOMT OG KONSEPT 1 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 SITUASJONSPLAN 3 FELT B10/ B11 Planer 4 Fasader 5 6 Snitt 7 Perspektiv 8 FELT B14 Planer 9 Fasader 10 11 Snitt

Detaljer

RAPPORT. Øye stavkyrkje. - Dokumentasjon av stavkyrkjeprogrammet

RAPPORT. Øye stavkyrkje. - Dokumentasjon av stavkyrkjeprogrammet RAPPORT Øye stavkyrkje - Dokumentasjon av stavkyrkjeprogrammet Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og fagleg rådgivar for Klima- og miljødepartementet i utviklinga av den statlege kulturminnepolitikken.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

01 Rigg og drift 02 Tømrararbeid 03 Golvbelegg 05 Elinstallasjon 06 VVS 07 Branntetting Sum. Dato:

01 Rigg og drift 02 Tømrararbeid 03 Golvbelegg 05 Elinstallasjon 06 VVS 07 Branntetting Sum. Dato: Del B Kapittel 0 Rigg og drift 02 Tømrararbeid 03 Golvbelegg 05 Elinstallasjon 06 VVS 07 Branntetting Sum Sum kapittel Dato: 4.2.206 Del B side Dato 4.2.206 Kapittel: 0 Rigg og drift 0 Rigg og drift Den

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

V. J [c51 ' Antikvarisk arbeidsbeskrivelse og kostnadoverslag. Utført av Bøylestad Moen Da. 20 juni Beskrivelse av bygget:

V. J [c51 ' Antikvarisk arbeidsbeskrivelse og kostnadoverslag. Utført av Bøylestad Moen Da. 20 juni Beskrivelse av bygget: V. J [c51 ' Antikvarisk arbeidsbeskrivelse og kostnadoverslag. Utført av Bøylestad Moen Da. 20 juni 2011. Beskrivelse av bygget: Bygget er 19,8 meter langt og 10 meter breit og oppført i tømmer. Bygget

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området.

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området. ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 1 av 1 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrenser. 2 Arealet innanfor desse grensene er regulert til: Byggeområde: Område A til L for forretningar,

Detaljer