Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009"

Transkript

1 Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009 Innhald: 1. Bakgrunn. 2. Klokkargarden og Prestegardsstabburet Historie 3. Eksisterande bygg. Tilstandsvurdering. 4. Plan for restaurering og ny bruk. 5. Klokkartunet og Hopperstadkyrkja. Utomhusplan. 6. Kostnadsvurdering. Finansiering. 7. Organisering og drift. 8. Teikningar. 9. Vedlegg: Fotodokumentasjon. Forprosjektet er utarbeidd av Vik Kommune v/ siv.ark. Ottar Wiik i samarbeid med arkitektfirma Jon Vikøren v/ siv.ark Karen Tangstad. Vik Kommune 6893 Vik i Sogn. Tlf.:

2 1. Bakgrunn. Hopperstad Stavkyrkje er eit fyrtårn i reiselivet i Vik, med meir enn betalande gjestar pr år i snitt. Omlag like mange er innom porten utan å løysa billett. Lokale teljingar indikerer at samla tal besøkjande har vore min pr år i snitt siste 10 år. Fortidsminneforeningen forvaltar kyrkja og inntekter av billettsal m.m. Vik Kommune/Vik kyrkjelege Fellesråd forvaltar kyrkjegarden. Opplevinga av kyrkja er skjemma av eksistarande veg- og trafikkforhold. Tilbodet til gjestar er mangelfullt. Vik Kommune ynskjer å bidra til å løfta Hopperstadkyrkja som attraksjon, og leggja grunnlag for auka lokal verdiskaping rundt stavkyrkja og andre viktige kulturminne i Vik. Dette er ein viktig del av prosjektet Utvikling rundt Kulturminne i Vik. Det 4-årige prosjektet går ut 2010 og er eit pilotprosjekt i Kommunal- og Regionaldepartementet(KRD) sitt program for Småsamfunnssatsing. Reguleringsplan for området Hove-Moahaugane-Hopperstad inngår i prosjektet. Planen vart vedteken i Vik Kommunestyre , og legg føringar for bygging og tiltak i området rundt kyrkja. Planen legg til rette for å etablera servicebygg og parkering på området nord for kyrkja. Planen legg og til rette for ei historisk vandring frå Hopperstad via Moahaugane til Hove kyrkje, i form av ein turveg med god standard, skilting og informasjonstavler. Opparbeiding av turveg er planlagt oppstarta hausten I kyrkja sitt nærområde står to verneverdige bygningar som har historisk tilknytning til stavkyrkja: hovedbygningen i Klokkargarden, og siste attverande bygning av Vik Prestegard: Prestegardsstabburet. Begge er i forfall, og vil om få år vera tapte for Vik om ikkje tiltak vert sette inn. Ved å samla dei i eit nytt klokkartun ved stavkyrkja og gje dei ein ny funksjon som serviceanlegg, kan ein berga også dei for ettertida. Klokkartunet kan gje nye og etterlengta tilbod til besøkjande: enkel servering, salg av kvalitetsreiseminne, informasjon/utstilling, billettsal, wc, m.m. Vik Kommune har ved avtale sikra seg retten til å nytta bygningane til føremålet. I delprosjektet inngår og opparbeiding av parkeringplass, og ombygging/deling av vegbana forbi kyrkja i gangveg og køyreveg. Forprosjektet skal skal visa aktuelle løysingar, og klargjera kostnader. Forprosjektet er eit naudsynt grunnlag for vidare drøftingar med til aktuelle partar i finansiering, bygging og drift. Resultatet av desse drøftingane vil avgjera om det er grunnlag for å gå vidare med hovedprosjekt og gjennomføring. Dokumentasjon og registrering av Klokkaregarden og Prestestabburet er eit viktig delmål. 2

3 2. Klokkargarden og Prestegardsstabburet. Historie Klokkargarden. I 1775 fekk klokkar Apollonius Liljedahl skøyte på ein gardpart under Hopperstad. Ca 1778 bygde han hovudhuset på garden. Hovedbygningen i prestegarden var eit forbilde. Kjelder tyder på at huset kan ha vore flytta til Vik frå Sunnfjord. Liljedahl var hagebrukspioner, og planta ein stor frukthage på eigedomen. Ved utskiftinga i 1862 var det 5-6 større og mindre uthus i tillegg til hovedhuset. Av desse står berre hovudhuset att. Huset har hatt ei større ombygging, truleg rundt førre århundreskifte. Då vart tak og taksperr totalfornya. Opplegget for sperrene er retta opp og lagt på eit omfar. Taktekking vart skifta frå store skiferheller til lappskifer. Det er ikkje kjent om skifer var den originale taktekkinga Det er rimeleg å tru at dei originale smårutete toramsvindaugene vart bytte ut med noverande krysspostvindauger ved same ombygging. Det smårutete loftsvindauget i nordgavl er truleg eit originalvindauge. Nordvegg og deler av austvegg har truleg originalpanel: enkeltfalsa liggjande panel med staff. Det meste av original utvendig panel er skifta til enkeltfalsa panel utan staff. Også utvendig vindaugsomramming er skifta. Interiøret ber og preg av denne hovedombygginga. Deler av originalinteriøret frå 1700-talet er bevart i enkelte dører, omrammingar og listverk. Hoveddøra er ei tofløya fyllingsdør med relieff og linjeføring som er typisk for rokokkostilen i Norge. Døra er original. Det er gjort ein del byggearbeid og installasjonar ca : Det er laga bad og vaskerom med tilhøyrande tekniske installasjonar. Maling og tapetsering utført i perioden pregar interiøret. Utebod er bygd til på austsida. Tidspunkt er ukjent. På 1980-talet vart 3 vindauger i vestfasade og 2 i sørfasade bytte. Nye vindauger er 4 rams krysspostvindauger som før, men er utført med to-lags glas, og innfatning utan kitt. 3

4 Prestegardsstabburet. Stabburet er siste attståande bygning av Vik sin gamle prestegard på Grov. Hovedbygningen vart flytta til museet på Kaupanger i Stabburet er omtalt i branntakst av 1868: (Bygdebok for Vik band 2, side 188) Et stavbur kalt Nyestavburet. 12 alen langt, 12 alen bredt og 4 alen høyt, stående på 16 stolper, 11 alen fra Borgestuen, oppført av bindingsverk med bordkledning i 2 etager. Inneholdende i nederste etage 2 afdelinger af tømmer, sutækket med bord, hvorover tagsten. Bygningen har inngang og opgangstrappe fra svalen til loftet, der er innredet med kornbinger. Bordkledningen er nylig reparert, men huset for øvrig forringet ved elde,---. Byggeår er ikkje kjent. I 1885 vart stabbur og nokre andre bygningar i prestegarden flytta til nye tomter i tunet. Nyestabburet fekk då den plassen det no har. Deler av ytterkledningen er skifta ut i nyare tid. Stabburet er no omkransa av nyare bustadbygg. Eigar er Opplysningsvesenets Fond. 4

5 3. Klokkargarden og Prestegardsstabburet. Byggeteknisk omtale og tilstandsvurdering Klokkargarden. Generelt. Grunn og fundament. Yttervegger Tak Golv og bjelkelag Innervegger Dører og vindauger Listverk Piper og murverk. Tekniske installasjonar. Generelt. Oppmåling av bygget vart gjort hausten 2008 av ei studentgruppe frå Bergen Arkitektskule. Supplerande oppmåling og oppteikning er gjort av Arkitektfirma Jon Vikøren AS v/ siv.arkitekt Karen Tangstad, i samarbeid med prosjektleiar og siv.arkitekt Ottar Wiik våren Det er ikkje lagt opp til antikvarisk oppmåling. Teknisk tilstandsundersøking og vurdering er gjort av tømrarmester Knut Iversen i samarbeid med siv.ark Ottar Wiik våren Byggeår: 1778 Byggegrunnflate: 117m2. 1etasje +loft. Klokkargarden. Interiør. 5

6 Bygningsdel Konstruksjon Tilstand Grunn og fundament Tørrmur av naturstein på grus/aur.(elveavsetningar) Høgde ca 0,6m +/- 20cm. Setningar ved sørvestre hjørne. Ingen teikn på større setningar etter hovedombygging ca Kjellar Kjellar 3.3x4,5m under nordvestre hjørne. Murte vegger av naturstein.. Seinare forsterka/ utbetra med betong overflate. Synlege rundstokk Ø15-20cm i taket (golvbjelkelag). Kjellardør /inngang øydelagt av fukt/råte. Yttervegger - Lafta 3 plank. - Ca 10cm utlekting/opplengjer - Liggjande, enkeltfalsa panel. Malt. Ein del panel m.a. på nord- og austvegg er truleg originalpanel med staff. 7 +/- Sørvegg isolert og panelt ca 1980 Tømmer i sørvegg har vesentlege skadar/angrep av råte og insekt. Det er ikkje avdekka større skadar i øvrige tømmervegger. Utforingar (opplengjer) er angrepne av husbukk. Panel er gjennomgåande i dårleg stand med store råteskadar og ein del insektangrep. Tak Golv og bjelkelag. Golv 1.etasje Loftsbjelkelag. - Sperretak av ca 5x5 saga boks. Ingen hanebjelke. cc ca 70-80cm - Undertak av sua bord. - Tekking av lappskifer rett på sutak. Pipe vart riven til under tekking i 2008 for å hindra vidare lekkasje ved pipa. Golvbjelkar lagt i sand/grus. Golv av bord i varierande breidde Tregolv er malte. Bad og vaskerom, bakgang, samt eit kammers har vinyl golvbelegg på oppfora/ny golvkonstuksjon. 5-6 bjelkelag spenner på tvers av lengderetninga på huset med opplegg på bærande vegger mellom stove og kammers/birom. Største spenn 4,8m. Ingen isolasjon/fyll i bjelkelag Bordgolv på loftet. Nokre sperrer er svekka av insektangrep. Sutak har ein del skada bord, men er i hovedsak intakt. Skifertaket er tett. Deler av golv i kjøkken har store råteskadar. Golv i stove sør er skeivt og ber preg av tidlegare setningar. Avdekka golvbjelkar har råteskadar. Ingen vesentlege skadar avdekka på bjelkar/bæring. Spor etter tidlegare setningar i taket i stove sør. Golv på loftet er i dårleg stand. 6

7 Innervegger. Dører og Vindauger. Dører Innerdører 11stk Panel/kledning under bjelkelag i stover og kammers. Opne /synlege bjelkar med fasa kantar i kjøkken. Langsgåande bærevegg, og innervegg i hovedinngang og kjøkken vegg er lafta 3 plank. Øvrige innervegger er ståande plank/bord eller nyare reisverk/bindingsverk. Bad/vaskerom(ca 1960/1970) har platekledning. Stove sør har tynne trefiberplater som underlag for tapet. Øvrige innervegger har tapet på papp, eller ståande malt staffpanel. 5 eller 6 Hoveddør: Original tofløya dør i rokokkostil. Innslåande. Malt. Ytterdør til bislag. Einfløya fyllingsdør. Ytterdør austvegg. Einfløya, isolert dør. Ca stk Innerdører: - 10 fyllingsdører - 1 plandør m finert blad. 2-3 dører har originale dørblad Frå 1770-åra. Vegger er ute av vater, og har ujamne overflater.. Tapetserte vegger er i dårleg stand. Det er ikkje avdekka større skader som set bæreevne i fare. Ein del sprekker og forvitra treverk i dørblad. Råteskader i terskel/nedre del av karm. Treng omfattande reparasjon. Råteskader. Ikkje brukande Ingen større skadar. Varierande stand. Fyllingsdører frå sveitserperioden av god kvalitet. Noko skadar/slitasje på karmar,dørstokk og beslag. Vindauger 5 Krysspostvindauge med 4 rammer og 2 lags glas. Ca stk 4 rams krysspostvindauger med enkelt glas. Frå hovedombygging ca stk. 2-rams originalvindauge med 8 ruter i kvar ramme. Nordgavl, loft. Ingen større skader registrert. Manglar vedlikehald.. Varierande stand. Ein del skader. Dårleg stand. Somme sprosser er delvis borte pga råte/slitasje. 7

8 Bygningsdel Konstruksjon Tilstand 1 stk vipphengsla H-vindauge i Ingen større skadar. kjøkken. 13x13M. 2 lags isolerglas 1 stk 1-rams vindauge ved bakdør.. 4 ruter. Ingen større skader registrert. Listverk Piper og mur. Tekniske installasjonar. Originallistverk (1778) på nokre innv.dører, samt brannmur i stove. Øvrig listverk i hovedsak frå hovedombygging/sveitserperioden. Noko nyare omramming/listverk i nyare birom 1960/70) Listverk er malt. Ei pipe frå kjøkken. Teglpipe. Riven til uk tak i 2008 på grunn av lekkasje ved pipa. Brannmurar ved eldstader av pussa tegl Innlagt vatn frå offentleg vassverk. og avløp til eigen septiktank. Ope elektrisk anlegg Tekniske anlegg er avstengde. Varierande tilstand. Pipe dårleg i øvre del. Ein del sprekker i brannmurar. Brannmurar og røykrøyrgjennomføringar ikkje i tråd med dagens krav. Tekniske anlegg må totalfornyast ved flytting. Deler kan truleg nyttast ved evt. restaurering på plassen. Klokkargarden. Hovedinngangsdør 8

9 Prestegardsstabburet. Generelt. Grunn og fundament. Yttervegger Tak Golv og bjelkelag Innervegger Dører og vindauger Listverk Generelt. Oppmåling av bygget vart gjort våren 2009 av Ottar Wiik. Supplerande oppmåling og oppteikning er gjort av Arkitektfirma Jon Vikøren AS v/ Siv.arkitekt Karen Tangstad, i samarbeid med Ottar Wiik våren Det er ikkje lagt opp til antikvarisk oppmåling. Teknisk tilstandsundersøking og vurdering er gjort av tømrarmester Knut Iversen i samarbeid med siv.ark Ottar Wiik våren Hovedinntrykket er at bæring og hovedkonstruksjon er intakt og i god stand. Enkeltdeler må skiftast/reparerast. Ytterkledning og tak/taktekking er i dårleg stand. Store deler må skiftast ut/fornyast. Byggeår: Ca 1800 Byggegrunnflate: Ca 7,5x7,5 m 1etasje +loft. 9

10 Bygningsdel Konstruksjon Tilstand Grunn og fundament 16 stabbar av tre på heller av stein. Noko råteskade/fuktskade i nokre av stabbane. Ingen større setningar Yttervegger Tak Golv og bjelkelag. Golv 1.etasje Loftsbjelkelag. Innervegger. Dører og Vindauger. Ytterdører - Bindingsverk 4-5 cc 70-90cm - Liggjande, enkeltfalsa panel. Malt. Okergul farge. Ein del panel m.a. på nord- og austvegg er truleg originalpanel 7 +/- - Sperretak av ca 5x5 saga boks cc ca 70-80cm. Hanebjelkar (ca 1,5m over golv) er fjerna. - Undertak av sua bord. - Tekking av pannestein rett på sutak. Golvbjelkar 5 dim i varierande breidde og senteravstand. Golv av bord i varierande breidde Tregolv er umalte og gjennomtrekte av salt. 5-6 bjelkelag dels frittspennande i breidda av bygget, dels lagt opp på tømmerkassen. Bordgolv på loftet av ulikt format Ingen underkledning. Innervegger består av ein lafta kasse av 3 plank/tømmer. Hoveddør: Original tofløya labankdør. Innslåande. Malt. Ytterdør vestvegg. Einfløya labankdør av nyare fabrikat., Utan listverk. Malt Nokre stendarar i vestgavl og på loft i austgavl har vesentlege skadar/angrep av råte og insekt. Det er ikkje avdekka større skadar i øvrig stenderverk. Panel på vest og sørvegg er i dårleg stand. Nokre sperrer har store råteskadar ved møne. Nokre bør bytast. Andre kan evt reparerast/skøytast. Hanebjelkar bør monterast innatt. Sutak har ein del skadde parti etter lekkasjar, særleg ved møne. Svill har fuktskadar ved nordvestre hjørne. Ingen teikn til større skadar på golvbjelkar. Golv er merka av slitasje, men i god stand. Nokre bord kan/bør skiftast ut. Ingen vesentlege skadar avdekka på bjelkar/bæring. Nokre golvbord på loftet er i dårleg stand og bør skiftast. Tømmer er uskadd og i god stand. Ein del sprekker og forvitra treverk i dørblad. Mindre skader i terskel/nedre del av karm. Treng noko reparasjon. Ingen større skadar. 10

11 Bygningsdel Konstruksjon Tilstand Innerdører 1stk Einfløya labankdør av ubehandla tre til tømmerkasse. Originaldør m. forseggjorte beslag. Ingen større skader registrert. Vindauger Småruta vindauger. 1 torams m. 6 ruter i kvar ramme i vestgavl og austgavl. I tillegg 2 1rams vindauger m.4 ruter i austgavl. Innv. dør til tømmerkjerne er flankert av einrams fast vindaugsfelt m. 6 ruter. Vindauger i yttervegg er i dårleg stand og bør skiftast. Einrams vindauger kan evt. restaurerast. Vindauger i innervegg er i god stand. Treng noko vedlikehald. Listverk Profilert listverk rundt vindauger i yttervegg. Enkel kraftig omramming rundt hoveddør. Ca 8 bord med enkel profilering. Kan vera originalt. Varierande tilstand. Omramming rundt vindauger er til dels i dårleg stand og bør skiftast Omramming rundt hoveddør kan/bør bevarast og restaurerast. Prestegardsstabburet. Plan 1.etasje. 11

12 4.0 Plan for restaurering og ny bruk. Generelt. Romprogram og planløysing. Fylgjande forutsetningar er lagt til grunn: Bygningen i Klokkargarden vert flytta heil til ny tomt/grunnmur nord for Hopperstadkyrkja, og restaurert/bygd om til bruk som servicebygg/gjestesenter for besøkjande til stavkyrkja, som lokale for møte og mindre arrangement, og for undervisning. Prestegardsstabburet vert flytta til same tomt, og restaurert. Stabburet vil saman med Klokkargarden danna eit nytt Klokkartun. Stabburet er i utgangspunktet veleigna for utstillingar på sommarstid, og vinterlagring av utemøblar og utstyr på vinterstid. Innreiing til anna bruk kan evt. vurderast seinare. Klokkargarden. For planløysinga av klokkargarden er det lagt hovedvekt på dei behov som er knytt til sommarbesøk til stavkyrkja og den historiske vandringa mellom kyrkjene: - Informasjon og utstilling/visning. - Servering/sommarkafe. Prøver av lokal mat. - Butikk: salg av bøker/publikasjonar, kvalitetsreiseminne, m.m. - WC- anlegg. - Billettsalg. - Lagerplass Det er vidare lagt vekt på eit oversiktleg interiør. Dette er viktig både for gjestar og for personale. Dette inneber at nokre veggparti vert opna opp. Den viste planløysinga har eit publikumsareal på hovudplanet på ca 70m2. Wc rom kjem i tillegg Loftet er i utgangspunktet tenkt opparbeidd for lager og drift/personalfunksjonar. Om lag halve loftsplanet (ca 50m2) er forutsett isolert. Det er vist oppgang til loft via ny trapp. Deler av loftsgolvet vert fjerna, og nytt takvindauga gjev overlys i inngangspartiet. Ny bruk og krav til teknisk/funksjonell standard som fylgjer av det, utelukkar ei fullstendig antikvarisk restaurering av bygningen. Her er fylgjande prinsipp lagt til grunn: Eksteriør vert restaurert med utgangspunkt i noverande preg/uttrykk og delvis tilbakeført. Krysspostvindauger, nytt enkeltfalsa panel med staff. Profilert listverk/omramming. Nye loftsvindauger med småruter som eks. loftsvindauge i nordgavl. Hovedrom (stover) inne vert restaurerte med utgangspukt i noverande preg: Listverk og dører fram til og med siste hovedombygging ca 1900 vert bevart så langt råd. Spor av seinare byggetiltak vert fjerna heilt eller delvis. I øvrige rom vil ein leggja til grunn uttrykk og materialbruk frå siste hovudombygging, så langt det passar: fyllingsdører, profilert listverk, malt panel m. staff. Ein tek sikte på å bruka eks. bygningsdeler om att så langt det let seg gjera. 12

13 Klokkargarden. Plan for ombygging/restaurering 13

14 Nedanfor fylgjer oppsett med dei forslag til utførelsar og materialbruk som er lagt til grunn for kostnadsvurderinga. Bygningsdel/arbeid Konstruksjon. Tiltak Rivingsarbeid. Demontering Takskifer demonterast. 165m2 Skadde sutaksbord bytast/reparerast og sutaksplater monterast for tetting. Utvendig kledning rivast. Skadde opplengjer rivast. Tregolv i stover demonterast. Øvrige golv, samt golvbjelkar rivast Golvbord på loft rivast. Pipe og brannmurar rivast. Loftstrapp rivast. Tekniske anlegg/utstyr rivast. Flytting Grunn og Fundament Yttervegger. Innervegger. Tak. Himlingar Forarbeid: Graving av grøfter for transportbjelkar. Avstiving. Flytting. Ca 300m til ny tomt. Randforsterka plate av betong på komprimert pukk. Tørrmur ca 20-30cm under bærande laftevegger All eks.panel vert fjerna. Takast ned med tanke på gjenbruk av brukande bord. Skada opplengjer rivast. Skada tømmer bytast ut i nødvendig utstrekning. Vindtetting. Lufta kledning av liggjande enkeltfalsa bord med staff. (70% 7, 15% 6,15% 8 ) Hjørnekjølar med fas. Innvendig platekledning og/eller paneling. Gavlvegger på loft vert nye 15 cm bindingsverksvegger. Oppretting i nødvendig utstrekning. Platekledning med tapet og/eller maling i rom 101og 102. Malt ståande panel m. perlestaff i gang 100 og 103 kjøkken og rom 104 og 105 Eks. sperr vert forsterka med hanebjelkar. Skadde sperr vert skifta ut. Nye sutaksplater på eks sutak. Sløyfer lekter og lappskifer. Hanebjelkar. Isolert del av loftet: Knevegger h= ca 1,2m 15cm min.ull isolasjon. Diff brems +kledning av 6 staffpanel. Eks. panelt himling i rom 101 og 102 bevarast/restaurerast. Malt perlestaff panel i øvrige himlingar. 14

15 Bygningsdel/arbeid Konstruksjon. Tiltak. Golv/bjelkelag Golv 1.etg. Alt1. Golv vert demontert før flytting. Brukande deler av eks bordgolv vert lagt ned att. Supplerast. Malte tregolv. 25cm isolasjon i golv. Golv i midtsone og biromssone vert utført med trykkfast isolasjon, påstøyp og flis/stein. Loftsbjelkelag Dører og Vindauger. Ytterdører Innerdører Vindauger Trapper Pipe og mur. Tekn. installasjonar. Varme Ventilasjon. Sanitæranlegg/vatn Eks bordgolv på loft vert fjerna. Før flytting. Oppretting. 15cm isolering og nytt tregolv. Synlege bjelkar i rom100, gang Hovuddør restaurerast. Ny tofløya inngangsdør i ny vestfasade. Ny dør til wc. Omramming listverk etter mønster frå eks. hoveddør. Eks. dører og døromrammingar restaurerast og tilpassast. Eks. listverk supplerast med kopiar. 1 tofløya dør. To eks dørblad i ny karm. 5 einfløya dører. Restaurerte eks.dører/eks dørblad i nye karmar. 4 eks. krysspostvindauger restaurerast. 7 nye krysspostvindauger 105x160cm. 1 nytt toramsvindauge 55x160cm 2 nye toramsvindauger m. småruter på loft. Kobla. Ny rettløpstrapp til loft. Heiltre trinn og vangar. Malast. Ny pipe. Leca eller tilsvarande. Pussa og malt Brannmur av pussa ½ steins teglmur.. El.varme og vedfyring. Varmekablar i golv med flis/stein. 2 vedovnar monterast. Mekanisk avtrekk via wc- rom og kjøkken. Vifter i vegg. Tilkobling til off nett vatn og avløp ca 30m sør for ny tomt. 4m2 septiktank. 2 komplette wc-rom m. toalett og servant. Utslagsvask og varmvasstank på eine wc rommet. Kjøkken med oppvaskbenk og tilkobling for oppvaskmaskin. 1 utvendig tappepunkt. Brannslange/skap i gangen. Elektriske anlegg. Nytt inntak og sikringsskap i rom 103 Skjult anlegg der det er praktisk. El. Varmekablar i golv. 15

16 Prestegardsstabburet. Generelt. Romprogram og planløysing. Fylgjande forutsetningar er lagt til grunn: Stabburet er forutsett restaurert i si noverande form på ny tomt som del av det nye klokkartunet ved Hopperstadkyrkja. Bygningen vil vera med å danna gode uterom for opphald i tunet. Stabburet er i utgangspunktet veleigna for utstillingar på sommarstid, og vinterlagring av utemøblar og utstyr på vinterstid. Innreiing til anna bruk kan vurderast seinare. Nedanfor fylgjer oppsett med dei forslag til utførelsar og materialbruk som er lagt til grunn for kostnadsvurderinga. Bygningsdel Rivingsarbeid. Demontering Flytting Grunn og Fundament Yttervegger. Innervegger. Tak. Konstruksjon. Tiltak Takpanner av tegl fjernast 165m2 Skadde sutaksbord bytast/reparerast og sutaksplater monterast for tetting. Utvendig kledning på sør og vestvegg rivast. Forarbeid: Avstiving. Flytting. Ca 500m til ny tomt. Plan flate av komprimert pukk på frostsikre massar. Heller av skifer/stein lagt ut som fundament for stabbar. Evt. utskifting av enkelte eks. stabbar. Vurderast på staden. Ny panel på vest og sørvegg. Enkeltfalsa med var. breidd. (70% 7, 15% 6,15% 8 ) Stenderar bytast ut/reparerast i nødvendig omfang. (vestvegg.m.m.) Reingjering. Eks. sperr vert forsterka med hanebjelkar. Skadde sperr vert skifta ut. Nye sutaksplater på eks sutak. Sløyfer, lekter og ny pannestein av raud tegl.. Svill for sperr reparerast i nødvendig utstrekning. Golv/bjelkelag Golv 1.etg. Loftsbjelkelag Golv reingjerast. Skadde deler bytast ut i nødvendig utstrekning. Eks bordgolv på loft vert bevart og reparert så langt det er naudsynt. 16

17 Bygningsdel Dører og Vindauger. Ytterdører Innerdør Vindauger Trapper Tek. installasjonar. Elektriske anlegg. Øvrige tekn.anlegg Konstruksjon.Tiltak. Hovuddør m. omramming restaurerast. Sekundær dør i vestgavl vert skifta ut med restaurert eldre dør med blad som kan vera originaldørblad(lagra i bygget) Omramming listverk etter mønster frå eks. hoveddør. Reingjerast/ restaurerast. 2 nye toramsvindauger på loft, i utførelse som eks. 2 nye eittramsvindauger i 1. etg.. Evt. restaurering av eks. vindauger. Eks. innv. vindauger restaurerast/reingjerast. Eks. rettløpstrapp til loft reingjersat/restaurerast. Elektrisk anlegg for lys. Skinner for spotlys i tak 1.etg. Brannvarslar. Brannslokkingsutstyr. Prestegardsstabburet. Dør til lafta indre kjerne 17

18 5. Klokkartunet og Hopperstadkyrkja. Utomhusplan Kartutsnitt Vikøyri-Bødalen. Illustrasjon av vegtilkomst til Hopperstad. RV 13 markert med breid raud strek. 18

19 Det er ei stor utfordring å finna fullgode løysingar for trafikken i området. Her er fleire trafikantgrupper med til dels motstridande behov/ynskje: - Fastbuande/eigarar i tunet. - Gjennomgangstrafikk til/frå eigedomar på strekningen Hopperstad-Tryti. - Besøkjande til Hopperstadkyrkja, frå sør og nord. Både omfanget og farten på gjennomgangstrafikken utgjer både fare og plage for tunet og dei som bur der, og reduserer kvaliteten på opplevinga av stavkyrkja og det tilhøyrande tunet. Eksisterande trafikksituasjon skapar farlege situasjonar både for besøkjande og fastbuande. Modellfoto av eksisterande situasjon. 19

20 Reguleringsplan for Hove-Moahaugane-Hopperstad ( Planvedtak mai 09) legg opp til å styra besøkstrafikken til kyrkja inn frå nord, og stoppa han ved foten av kyrkjehaugen. Målet er ein vesentleg reduksjon av gjennomgangstrafikken i tunet og forbi kyrkja. Planen gjev føringar for arealbruken rundt Hopperstadkyrkja på eit overordna plan. Ein detaljreguleringsplan skal gje ytterlegare avklaring. Utsnitt av reguleringsplan for Hove Moahaugane- Hopperstad. Stadfesta mai

21 Det er i dette forprosjektet forutsett arealdisponering som på nokre punkt avvik frå vist løysing i stadfesta plan. Forprosjektet er å sjå som eit innspel til detaljreguleringsplanen som vil bli starta opp sommar/haust 09. Det er i denne situasjonsplanen teke omsyn til innspel og merknader som kom inn i avsluttande fase av arbeidet med den store HMH planen: Fortidsminneforeningen. Ynskje om kortast mogeleg avstand frå bussoppstilling/avlasting til kyrkjeporten. Tiltak: Snuplass/rundkøyring for buss er lagt ved foten av haugen. Gangavstand m til hovedporten. Det er i tillegg vist plass til bussoppstilling ved hovedporten, og snuplass ved inngangen til Hopperstadtunet, for grupper med særskilde behov. Riksantikvaren. Ynskje om å halda siktlinjene til kyrkja opne for besøkjande langs vegen frå nord. Tiltak: Bygningar er lagt i god avstand frå vegen, så langt det er vurdert forsvarleg. Grunneigar og Planutvalet. Ynskje om å unngå større inngrep og parkeringsareal på eigedomen 39/8 (P1 på planutsnitt). Tiltak: Parkering er i hovedsak vist på 39/24. Eit mindre areal på 39/8 er vist som framtidig utvidingsareal. Med god skilting, forbod mot gjennomkøyring, og fartshindringar/innsnevra køyrebane forbi tunet og kyrkja er det realistisk å venta ein sterk reduksjon i gjennomgangstrafikken. Det bør vera eit realistisk mål at 90 % av besøkjande bilar/bussar parkerer og snur på området nord for kyrkja. Det er ikkje lagt opp til å dekka behovet for parkering ved toppbelastning. Normalbesøk er 3-6 bussar/dag og inntil 7-8 personbilar parkerte samstundes. Ved større cruisebåtanløp er det forutsett at bussar har mellombels oppstilling ved Vik Stadion 400m mot nord. Situasjonsplan. Klokkartunet m.m. 21

22 Markdekke/matrialbruk. Asfaltdekke på køyrebane er forutsett fornya på strekningen forbi kyrkja og Klokkartunet. Granitt kantstein som skille mellom køyreareal og gangareal. Gangareal og opphaldssoner: Klokkartunet: Markdekke av brotskifer og betongstein/heller Gangveg til kyrkja: asfalt med innslag av brotskifer i betong. Klokkargarden sin første eigar Appolonius Liljedahl var ein kjend hagebrukspioner. Frukthagen i Klokkargarden var vide kjend. Me ynskjer å gjenskapa litt av frukthagen som ramme omkring det nye Klokkartunet. Illustrasjon/modellfoto. Klokkartunet sett frå nord. 22

23 6. Kostnadsoverslag. Kostnadsoverslag er basert dels på innhenta prisar, dels på erfaring frå tilsvarande arbeid i området. Fylgjande forutsetningar er lagt til grunn: Vedlagde teikningar av juni 2009, samt beskrivelse av tiltak ovanfor er lagt til grunn. Prisar for bygningsmessige arbeid er berekna på bygningsdelsnivå. Prisar pr m2/stk er skjønnsmessig fastsette. Det er innhenta pristilbod på flytting. Prisar er gjevne pr juni 2009, utan mva. Prosjektadministrasjon og planleggingskostnader er lagt inn som samla post. Her er lagt til grunn statistiske erfaringstal frå bladet Byggekostnader, der posten til vanleg utgjer om lag 20% av entreprisekostnad. Stegvis utbygging. Det kan bli aktuelt med stegvis utbygging og finansiering. Her er difor gjort eit overslag for to alternativ: A: Heile arbeidet B. Byggesteg 1. A. Klokkargarden. Entreprisekostnader. Mengd Pris kr sum 1. Rivingsarbeid. Klargjering for flytting. RS Grunn og betongarbeid. Ny plate på mark. 118m2 Ca Yttervegger 120m Innervegger 100 m Yttertak. Uisolert og isolert del. Inkl.ny pipe. 160 m Golv og bjelkelag. 220m2 Ca Dører og Vindauger, komplett. RS Tekniske anlegg. VVS og Elektro. RS Sum A Prestegardsstabburet Mengd pris Sum kr 1 Rivingsarbeid Grunn arbeid Yttervegger Innervegger Tak Golv/bjelkelag Dører og Vindauger Tekniske anlegg. Elektriske anlegg m.m Sum

24 A Utomhusarbeid. Her er forutsett opparbeiding i samsvar med situasjonsplan av juni 09. Mengd Pris kr. sum 1 Masseutskifting/grunnarbeid Asfaltering og kantstein. Køyreveg og fortau. ca 2000m Granitt kantstein Ca 220m Fast dekke : belegningsstein/skifer Ca 300m Grøntanlegg/hage Ca 0,8daa Skilting RS sum A PROSJEKTKOSTNADER. SAMANSTILLING. Arbeid/postar Sum kr 1 Prosjektadministrasjon og planlegging/prosjektering Kjøp av tomt og bygningar Flytting av to bygningar Klokkargarden. Restaurering og ombygging Prestegardsstabburet. Restaurering Utomhusarbeid. Klokkartunet m.m Sum prosjektkostnader B. Byggesteg 1. Arbeidet omfattar naudsynte tiltak for å gjera anlegget bruksklart : flytting av bygningane til ny tomt, utvendig sikring/tetting av stabburet, ferdigstilling av 1.etasje i hovedbygning, samt enkel opparbeiding av uteområde. Ferdigstilling av stabbur, loft i hovedbygning og utomhusområde kan gjerast i etappar. Her er medrekna - Klargjering av bygningar, grunnarbeid og flytting til ny tomt som i alt.a - Klokkargarden: Arbeid som i alt A, men med uinnreidd loft. - Prestegardsstabburet: Fornying/restaurering av tak. Sikring/rep. av ytterkledning/vegg. - Uteområde: Masseutskifting og grusdekke på nytt veg- og plassareal. B PROSJEKTKOSTNADER, BYGGESTEG 1. SAMANSTILLING. Arbeid/postar Sum kr 1 Prosjektadministrasjon og planlegging/prosjektering Kjøp av tomt og bygningar Flytting av to bygningar. Inkl. rivingsarbeid Klokkargarden. Restaurering og ombygging Prestegardsstabburet. Restaurering Utomhusarbeid. Klokkartunet m.m Sum prosjektkostnader

25 Finansiering. Her er sett opp eit forslag til finansiering av byggesteg 1, med atterhald om politisk godkjenning i Vik Kommune Aktuelle partar /bidragsytarar i finansiering er: Vik Kommune KRD/Fylkeskommunen (prosjektmidlar, planarbeid) Fortidsminneforeningen Kulturminnefondet. Riksantikvaren Opplysningsvesenets Fond Vik Sparebank. Statkraft. Sognekraft. Øvrig lokalt næringsliv. Vik-Voss-Aurland Samarbeidsråd Innovasjon Norge Andre fond/stiftingar. Her er forutsett Vik Kommune som tiltakshavar, Mva vert då refundert, og er difor ikkje medrekna i kostnadsoppsett.. Det er vidare forutsett fullført steg 1 innan Det er lagt inn ein pårekna sum for evt. kapitalkostnader/prisstigning i byggetida: kr FINANSIERING BYGGESTEG 1 Part 1000 kr Vik Kommune KRD/Fylkeskommunen 400 Dugnad 100 Andre Sum 2500 Merknad : - I bidrag frå Vik kommune er medrekna verdi av arbeid/tenester utført av eigen organisasjon. - I bidrag frå KRD/Fylkeskommunen er medrekna verdi av arbeid utført av prosjektleiar med prosjektering og prosjektadministrasjon knytt til Klokkartunet. Modellfoto. Hopperstad med Klokkartunet frå søraust. 25