MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse"

Transkript

1 Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Til: Aktuelle tilbydere Trondheim, MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse Viser til vedlagte tegninger av ombygging og tilbygg til eksisterende enebolig på Skatval i Stjørdal kommune. På vegne av tiltakshaver Solveig Ulseth ber vi med dette om å få regnet pris for ombygging og tilbygg, slik som det er vist på målsatte tegninger datert Eksisterende bolig på 2 etasjer pluss kjeller har BRA på 127 kvm (uten kjelleren) og BYA på 88 kvm. Det skal bygges tilbygg i en etasje uten kjeller, med garasje og carport, med BYA på tilsammen 130 kvm. Eiendommen har et areal på 1565 m2 og innkjørsel som deles med naboeiendom mot nord (som per idag eies av tiltakshavers foreldre). Dagens situasjon Bildene viser dagens situasjon sett fra nord (bilde til venstre) og sør-øst. Eneboligen er fra 1954 og har saltak i retning øst-vest på 35 grader. Tomta er forøvrig bebygget med en bod mot øst som skal rives. Det er gitt rammetillatelse, som vedlegges.

2 Entrepriseform Det er åpent for en hovedentreprise som omfatter alle fag, men det er også mulig å gi pris på bare en delentreprise. Det kan da bli aktuelt å tiltransportere enkelte entrepriser til en eventuell hovedentreprenør før kontraktsinngåelse. Dette vil bli vurdert på grunnlag av en total vurdering av innkomne tilbud. TEK 10 Huset skal etter rehabilitering og tilbygg tilfredsstille kravene i TEK 10. Det planlegges balansert ventilasjonsanlegg, luft til vann varmepumpe, vannbåren gulvvarme, med mer. Det er knyttet en energirådgiver til prosjektet og det er gitt tilsagn til støtte fra Enova. Notat fra Enøkplan AS datert vedlegges. Når det gjelder valg av konkrete løsninger gjelder denne beskrivelsen foran notatet der det er avvik. Oppstart Om det er mulig ønskes oppstart i løpet av oktober. Tilbyder må angi skisse til realistisk fremdriftsplan som vil bli vektlagt i vurderingen av tilbudet. 1. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1.1 Grunn- og betongarbeider Generelt Det planlegges ikke kjeller under nytt tilbygg, så nødvendig grave- og betongarbeid er noe begrenset. Det skal imidlertid skiftes drenering og kjellervegger skal isoleres. Dessuten skal det etableres en ny atkomstveg mot øst og uthuset rives (Se punkt 1.1.5) Eksisterende bolig Det skal graves opp rundt eksisterende kjeller, skiftes drenering, og kjellerveggen skal isoleres utvendig med 150 mm XPS og knotteplast fra svill til bankett. Den del av veggen som blir liggende over terreng skal pusses utvendig Tilbygg Tilbygget utføres som gulv på grunnen, med isolasjon under støpt avrettet betonggulv, klargjort for overflatebehandling Garasje og carport Av hensyn til økonomien i prosjektet er det mulig tiltakshaver ønsker å utsette å bygge garasje og carport til senere. For å kunne vurdere dette ønskes det en spesifisert pris for plate på mark med nødvendig isolering og montering av søylesko. Støpt plate går helt bort til nytt inngangsparti og det støpes trapp opp til repos (også av betong) som

3 vist på plantegning Ny atkomstveg Det skal opparbeides ny atkomstvei med gårdsplass som vist på situasjonsplan, og eksisterende vei skal fjernes. Ny atkomstvei skal gruses. Uthuset som står i ny vegtrase skal rives. Over grunnmur utføres rivingen av tiltakshaver selv, men murvegger og fundament fjernes av grunnentreprenør. Deponering av masse i forbindelse med flyttingen kan skje på anvist plass på tomta. Tiltakshaver vil selv bestå bortkjøring av evt. overskuddsmasse Øvrige arbeider Det ønskes også tilbud på planering / opparbeiding av tomt, gitt som pris per time. Det er usikkert om det er behov for omlegging av kloakk og vannledninger utvendig. Dette må inkluderes i tilbudet dersom det er behov for omlegging, noe som bør avklares i forbindelse med befaring. 1.2 Tømrer- og snekkerarbeid Yttervegger - eksisterende bygg Eksisterende yttervegger strippes til reisverket og tilleggsisoleres utvendig og innvendig (50 mm) slik at totalt isolasjonstykkelse blir 250 mm (kvalitetskrav: mineralull kl 37). Dampsperre (plast eller OSB plater) legges inntrekt slik at tekniske føringer kan legges skjult uten fare for perforering. Utvendig legges kontinuerlig ny vindsperre av rullprodukt og horisontal ytterkledning/ panel av ulike bredder, som vist på vedlagte fasader Yttervegger - tilbygg Nye yttervegger skal bygges som bindingsverksvegger med isolasjonstykkelse på 250 mm eller på annen måte som ivareter uverdi- og tetthetskrav i TEK 10. Også disse skal ha inntrukket dampsperre (se punktet over). Utvendig kledning består av horisontal trepanel, som vist på vedlagte fasader Yttertak - eksisterende bygg Eksisterende yttertak skal isoleres tilsvarende 300 mm mineralull kl 37. Om mulig kan eksisterende undertak bevares, men med ny vindsperre og takstein. Det ønskes pris på anbefalt type taktekking. Isolasjonsskiktet legges mellom eksisterende takkonstruksjoner som tilsier en tykkelse på ca. 270 mm. Siden det er ønskelig å bevare mest mulig høyde på loftet foretrekkes at isolasjonen har en bedre klasse eller at man kompenserer ved at isolasjonstykkelsen i veggene økes noe. Innvendig kles taket med panel over dampsperre i plast eller OSB plater. Gesimsen må utstyres med utvendig takrenne og nedløp.

4 1.2.4 Yttertak - tilbygg Tilbygget skal utføres med flatt tak med innvendig nedløp. Over spisestue skal det etableres takterrasse med rekkverk Carport og garasje med sportsbod Det skal bygges carport og garasje med sportsbod i bakkant på nordsiden av bygget. Av hensyn til økonomien i prosjektet er det mulig tiltakshaver ønsker å utsette å bygge garasje og carport til senere. For å kunne vurdere dette ønskes det en spesifisert pris for komplett lukket garasje med bod (vegger og tak som fremgår av tegninger, med dører og port) og konstruksjon med tak over carport. Detaljer for utførelsen kommer på et senere tidspunkt, så det kan gis et anslag på kvadratmeterpris eller rundsum. Detaljer og evt. omfang vil avklares før kontraktsinngåelse Veranda med trapp ned til hagen På sørsiden av huset skal det bygges veranda med bred trapp ned i hagen som vist på tegninger Innvendige vegger Det ønskes vegger med gode lydegenskaper mellom soverom. Øvrige innervegger utføres med 100 mm isolert stenderverk med smartpanel. Det må påregnes noe forsterkninger av vegger som skal bære skap og hyller (f.eks. på kjøkken). Se forøvrig egen tabell over ønsket overflatebehandling Vinduer og dører Det henvises til vedlagte tegninger hvor antall og størrelse på planlagte vinduer og dører fremgår. Vinduene som er markert med en liten "å" på planene skal være mulig å åpne for lufting og rømning. Alle eksisterende vinduer skal skiftes (inklusive kjellervindu) til energiglass, med Ueff=0,9 W/ m2k. For antall innvendige standarddører (ID1) henvises til plantegning. Alle eksisterende innedører skal skiftes ut. Følgende gjelder for innvendige skyvedører: ID2, vanlig skyvedør uten glass. ID3 også uten glass, men med skinner parallelt med vegg for å unngå konflikt med bærevegg. ID4 er en skyvedør med fast sidefelt i glass. For utvendige dører gjelder følgende: YD1 - hovedinngangsdør med sidefelt i glass, låsbar fra ut og innside. YD2 - låsbar "kjøkkeninngang" i enkel utførelse. YD3 - enkle dører uten krav til uverdi. Enkel nøkkellås. YD4 - stor dobbel glassdør med store glass sidefelt. Låsbar fra innside. YD5 - skyvedør i ett av glassfeltene. Låsbar fra innside. YD6 - terrassedør av kvalitet som tåler en viss belastning. Låsbar fra innside.

5 Det er ønskelig med produkt og materialbetegnelser på dører og vinduer som inngår i tilbudet, i tillegg til pris Trapp Det skal leveres en innvendig trapp som skal går over tre etasjer fra kjeller til loft. Trappen mellom 1. etasje og loftet skal være tett og med trinn i edeltre. Det ønskes to tilbud på trapp et med rekkverk i tre og et med rekkverk i stål. Trappen mellom 1.etasje og kjeller skal være skjult og av en enklere modell Overflatebehandling Utvendig skal bygget beises eller males. Dersom det brukes ferdigbehandlet panel (grunning + ett strøk) tar tiltakhaver det siste strøket selv. Fargekode på panel og vinduer og dører og evt. detaljer spesifiseres senere. For innvendig overflatebehandling se vedlagte tabell Tilpasninger til eksisterende Nødvendige tilpasninger og konstruksjonsmessige forsterkninger skal inngå i tilbudet. 2. TEKNISKE FAG 2.1 Rør- og sanitærarbeider Bad, vaskerom og kjøkken forberedes for innredning med nødvendig røropplegg for vann og avløp, samt vifter. For kjøkkenet vil tiltakshaver besørge selve innredningen selv, mens for baderomsinnredning ønskes spesifisert pris på innredning. Det etableres to utvendige punkt for hageslange, ett på hver side av huset. 2.2 Elektrisk anlegg Dagens anlegg må antagelig skiftes ut i sin helhet. Befaring i forkant av tilbud kan være nyttig for å avklare omfanget. Nytt hovedskap ønskes plassert i teknisk rom i kjelleren om mulig (dagens skap er plassert i trapp mot mørkeloft). Et estimat på ønsket antall og plassering av elektriske punkter er vedlagt som Vedlegg 2. Merk at dette er et estimat, og at en detaljert oversikt over antall punkter og plassering av stikk skal ferdigstilles senere i samarbeid med entreprenør. Det er ønskelig med et løsningsforslag med begrunnelse (minimum forskriftsmessig antall), samt stykkpris for eventuelle tilleggsbestillinger. 2.3 Ventilasjonsanlegg Huset skal ha balansert ventilasjonsanlegg med virkningsgrad 1,2 m3/h m2. Varmegjenvinner skal ha teknisk virkningsgrad 75% eller bedre. Aggregat

6 plasseres i teknisk rom i kjelleren. Det ønskes at tilbudet inkluderer skissemessig forslag til løsning. 2.4 Oppvarmingssystem Det skal installeres luft til vann varmepumpeløsning som dekker tappevannsbehov og ca 60% av husets oppvarmingsbehov. Det skal være vannbåren varme i første etasje pluss rør opp til bad i 2.etasje. Det ønskes at tilbudet inkluderer skissemessig forslag til løsning, og det skal spesifiseres hvilken type varmesentral og varmepumpe som tilbys. 2.5 Sentralstøvsuger Sentralstøvsuger skal plasseres i teknisk rom. Det ønskes at tilbudet inkluderer skissemessig forslag til løsning. Tilbudt produkt bør ha god sugeeffekt og normalt/lavt støynivå, og det er antatt behov for 1 uttak på loft, 1 uttak i 2.etasje og 2 eller 3 uttak i 1.etasje (inkl. feieluke på kjøkken). Følgende skal spesifiseres i tilbudet: Merker på sugesentral og rørsystem Sugeeffekt Støynivå Pose eller ikke Om støv går gjennom/utenom motor Tilbehør (munnstykker, lengde på slanger, sugekontakter/brett osv.) 2.6 Ildsted Det skal knyttes nytt ildsted til pipe i 1. etasje som mulig oppvarmingskilde. I tillegg må eksisterende pipe oppgraderes, eksempelvis med rør i pipe. Det ønskes pris på anbefalt løsning. GENERELLE FORUTSETNINGER Bygningen er i brannklasse 1 og risikoklasse 4. Tiltaket er i tiltaksklasse 1 for alle fag. Entreprenøren må påse at utførelsen samsvarer med teknisk forskrifts preaksepterte løsninger om ikke annet er beskrevet. Arbeidet skal utføres fagmessig og i tråd med gjeldende normer og stedsdefinerte standarder, blant annet i forhold til snølast og vindlast. Nødvendig prosjekteringsarbeid må inngå i tilbudet. Dersom entreprenøren ønsker å benytte en annen utførelse enn den som er beskrevet, bes alternativ løsning beskrives og begrunnes i tilbudet. Dette er spesielt aktuelt med tanke på eventuelle kostnads- eller tidsbesparelser. Ved endringer etter kontrakts-inngåelse skal tiltakshaver varsles før endring iverksettes og orienteres om eventuelle priskonsekvenser.

7 Det er ønskelig med byggestart i løpet av oktober. Tilbudet må inneholde en redegjørelse for entreprenørs kapasitet og skisse til realistisk fremdrift. Det forutsetter en aktiv dialog underveis i prosessen, slik at nødvendige avklaringer fremlegges for tiltakshaver og avgjørelse/ evt. valg av løsning foreligger uten unødig opphold. Tilbud imøteses senest 19. september Vennlig hilsen Allsidig Arkitekt mobil: Vedlegg: 1 Situasjonsplan, M1:250, datert Målsatte tegninger, M1:100, datert Rombehandlingsskjema, datert Elektrisk notat,, datert Energinotat, datert Rammetillatelse, datert