RULLERING AV KOMMUNEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RULLERING AV KOMMUNEPLAN 2007-2019"

Transkript

1 Ås kommune RULLERING AV KOMMUNEPLAN GRUNNLAG FOR INNSPILL FRA DE POLITISKE PARTIENE OM VISJON, TEMA OG MÅL ÅS

2 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FØRINGER MÅLSTRUKTUR VISJON FOKUSOMRÅDER OG TEMA HOVEDMÅL OG DELMÅL Økonomisk utvikling Kommunen som organisasjon Barn og unges oppvekstvilkår Eldre og brukere med spesielle behov Lokalsamfunnsutvikling Teknisk service og infrastruktur Arealforvaltning Boligpolitikk

3 1. Bakgrunn Formannskapet og kommunestyret har ved flere anledninger uttrykt et ønske om en bredere involvering i arbeidet med kommuneplanen. På formannskapsmøtet 9. februar la administrasjonen fram et forslag til hvordan politikerne bedre kunne involveres i arbeidet med kommuneplanen. Dette forslaget fikk tilslutning. På dialogmøte hadde vi en prosess knyttet til arealdelen av kommuneplanen og alle partiene har nå fått invitasjon til å komme med innspill til forslag til planprogram som tar for seg arealdelen. Med dette dokumentet inviteres alle partiene til å komme med innspill til visjon og mål i kommuneplanens samfunnsdel. På dialogmøte 8. mars har administrasjonen lagt opp til en diskusjon om visjon og temaer som det bør fokuseres på i samfunnsdelen. Dette vil også kunne være et grunnlag for partienes innspill. Vi ønsker innspill til: En visjon for kommunen Temaer som det bør fokuseres på i kommuneplanen Forslag til hovedmål og delmål under hvert av de foreslåtte temaene Frist for innspill fra partiene er onsdag 5. april. Dette dokumentet beskriver i korte trekk hvilke føringer som bør legges til grunn for utformingen av visjon og mål i samfunnsdelen av kommuneplanen. I tillegg beskriver dokumentet hvilke tema, hovedmål, miljømål og delmål som ligger i gjeldene kommuneplan og noen momenter som partiene kan bruke i sitt innspill til visjon, tema og mål. 2. Føringer Statlige og fylkeskommunale føringer Kommunens mål og virksomhet synliggjøres gjennom planer og budsjetter. Planer og budsjetter må forholde seg til en rekke lover, som f eks kommuneloven og plan- og bygningsloven. I tillegg finnes en rekke særlover innenfor alle de områder der kommunen har ansvar for tjenesteyting og forvaltning. Gjennom ulike dokumenter fra Storting og Regjering tilkjennegir staten sine synspunkter som kommunen må følge opp. Denne oppfølgingen skal synliggjøres i kommuneplanen. Statlige og fylkeskommunale føringer knyttet til arealpolitikken er beskrevet i forslag til planprogram. Dette følges opp gjennom Follokommunenes strategier for areal og samferdsel. Statlige føringer knyttet til tjenesteyting Nedenfor nevnes et utvalg av statlige føringer. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen der det står at det i planleggingen skal legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår. St. meld nr 16 ( ): Resept for et sunnere Norge. Meldingen lanserer en rekke tiltak for å styrke folkehelseperspektivet i samfunnsplanleggingen og omtaler samfunnsplanleggingen som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet. St.meld nr 30 ( ) Kultur for læring. I meldingen beskrives kunnskapsløftet, en reform i grunnskole og videregående opplæring. Reformen medfører en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering. Målet for kunnskapsløfte er at alle elever skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter og den kompetansen de trenger for å klare seg i 3

4 livet. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner, uansett sosial eller etnisk bakgrunn. I meldingen stilles det krav om tydeligere mål for hva elevene skal kunne og det stilles større krav til resultater. Ny rammeplan for barnehagen, som trer i kraft 1. august 2006, hvor det bl a stilles større krav til språkutvikling og mer bruk av digitale hjelpemidler. Stortinget har vedtatt Ny arbeids- og velferdsforvaltning med formål om å: 1 få flere i arbeid, færre på stønader 2 tilpasse brukernes behov 3 få en mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Dagens Aetat og trygdeetat legges ned fra og med Samtidig etableres en ny statsetat som skal ivareta alle oppgaver som dagens Aetat og trygdeetat ivaretar. Sammen med kommunale sosialtjeneste skal den nye statsetaten etablere arbeids- og velferdskontorer fra høsten Innen utgangen av 2009 skal det være etablert arbeidsog velferdskontorene i alle landets kommuner. De organisatoriske følgene av NAVreformen vil legge premisser for den videre utviklingen av sosialtjenesten i kommunen. St meld nr 40 ( ) om universell utforming. Meldingen omhandler strategier, mål og tiltak for nedbygging av barrierer for personer med nedsatt funksjonsevne. Fylkesmannen har gitt et klart uttrykk for at de ser alvorlig på kommunens økonomi. I løpet av våren vil kommunen få tilbakemelding på hvordan fylkesmannen nå ser på kommunens økonomi siden det fortsatt ligger store utfordringer foran oss. Fylkeskommunale føringer knyttet til tjenesteyting Akershus fylkesplan (2003) har fokus på arealbruk og transport, kompetanse og verdiskaping, samt folkehelse. Arealbruk og transport: Øke bruken av kollektive transportmidler og dempe bruken av bil. Verdiskapning og kompetanse: Næringsutvikling må i høyere grad utnytte resultatene fra utdanning og forskningsmiljøer. Folkehelse: Bedre den fysiske og psykiske helsa for alle innbyggerne i Akershus. For å oppnå dette skal det legges til rette for at alle skal ha muligheten til fysisk aktivitet i natur og i sitt nærmiljø, fremme et sunt kosthold, redusere bruken av tobakk og rusmidler, samt utvikle gode og trygge skolemiljøer og lokalsamfunn. Lokale føringer Gjeldende kommuneplan Visjon, tema og mål i gjeldende kommuneplan er et viktig utgangspunkt for arbeidet med visjon og mål i rulleringen av kommuneplanen. Koblingen mellom kommuneplanen og handlingsprogrammet Ved forrige rullering av kommuneplanen ble det tatt omfattende grep i samfunnsdelen for å utforme mål som tilrettelegger for en tydelig og forpliktende kobling mellom langsiktige hovedmål og handlingsprogrammets mer operative mål. Det ble utarbeidet en struktur som sikrer sammenheng fra visjon til tiltak. Denne koblingen skal videreføres i rulleringen av kommuneplanen. Figuren under viser koblingen mellom kommuneplanens langsiktige del, handlingsprogram og årsmelding. 12-års perspektivet Rulleres hvert 4. år: Kommuneplanen - Samfunnsdel - Arealdel 4-års perspektivet Rulleres hvert år: Handlingsprogram og økonomiplan -Målekart -Resultatmål -Ressurser for gjennomføring ÅRSBUDSJETT ÅRSMELDING Resultatvurdering Endringssignaler REGNSKAP 4

5 Rapporteringssystemet Rapporteringssystemet til kommunen skal vise resultatene av det kommunen leverer og gi et grunnlag for prioritering av ressursbruk. Sentralt i dette systemet er det felles målkartet som inneholder fire fokusområder (Vedlegg 1). Disse fokusområdene viser hva som er de viktigste områdene for kommunens virksomhet. Fokusområdene er; Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. Under hvert av disse fokusområdene er hovedmålene i gjeldene kommuneplan plassert. Det skal være en klar kobling mellom kommuneplanen og handlingsprogrammet. Fokusområdene bør derfor være utgangspunktet for struktureringen av hovedmålene i kommuneplanen. Tidligere politiske vedtak Siden forrige rullering av kommuneplanen er det gjort vedtak i formannskapet og kommunestyret som det må tas hensyn til i det videre planarbeidet. 3. Målstruktur Gjeldende kommuneplan tar utgangspunkt i visjonen. Under denne visjonen ligger 8 hovedmål. Disse hovedmålene er igjen utgangspunktet for delmålene og strategiene i kommuneplanen. For å få en god kobling mellom kommuneplanen og handlingsprogrammet bør målstrukturen i kommuneplanen ( ) ta utgangspunkt i det felles målkartet (vedlegg 1). Målstrukturen bør derfor bygge på fokusområdene i dette målkartet. Figuren viser forslag til målstruktur. Visjon SAMFUNN BRUKERE ØKONOMI MEDARBEIDERE 5

6 4. Visjon Gjeldende visjon En visjon er et ønsket framtidsbilde. Noe vi strekker oss etter. Ås kommunes visjon i gjeldene kommuneplan er: Ås er mulighetenes kommune, der livskvalitet i hverdagen skal stå i sentrum Denne visjonen har ligget til grunn for hovedmålene og delmålene i gjeldende kommuneplan. Visjonen innebærer blant annet at kommunen i perioden har hatt som mål å sikre livskvalitet, både for de som bor her i dag og for de som kommer etter oss. Noen eksempler på visjoner i andre kommuner er: Kongsberg: Vi skaper verdier i samspill mellom teknologi, natur og kultur Sandnes: Sammen om et aktivt og livskraftig samfunn Tingvoll: Økokommunen på Nordmøre Øvre Eiker: Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker Oppegård: Oppegård kommune effektiv og trivelig med innbyggerne i sentrum Asker: Mulighetenes kommune En visjon må være sterk, tydelig og enkel. Den må gi et tydelig bilde på hvor kommunen ønsker seg. Samtidig må visjonen være så vid at den omfatter hele kommunens virksomhet. Både ansatte, politikere og innbyggere i kommunen må kunne identifisere seg med visjonen. Visjonen bør i tillegg kunne brukes i en profilering av kommunen. Tilfredsstiller dagens visjon disse kriteriene eller bør vi formulere en ny? Et utgangspunkt for å lage en visjon for kommunen er å se på hva som er spesielt for Ås kommune og hvilke kvaliteter det er viktig å ta vare på. Disse kvalitetene bør være et grunnlag for utviklingen av en visjon som kommunen bør profilere seg på. 6

7 5. Fokusområder og tema I gjeldene kommuneplan er det 8 hovedmål. Disse hovedmålene dekker 8 temaer. I det felles målekartet er temaene gruppert under de fire fokusområdene på følgende måte: SAMFUNN: Lokalsamfunnsutvikling/Arealforvaltning Barn og unges oppvekstvilkår Boligpolitikk BRUKERE: Eldre og brukere med spesielle behov Teknisk service og infrastruktur ØKONOMI: Økonomisk utvikling MEDARBEIDERE: Kommunen som organisasjon Temaene i kommuneplanen skal vise hvilke områder kommunen ønsker å prioritere i kommende kommuneplanperiode og blir et utgangspunkt for hovedmålene. Hvilke temaer er det viktig å prioritere i neste kommuneplanperiode? 6. og delmål Som et grunnlag for partienes innspill til mål kan hovedmålene og delmålene i gjeldende kommuneplan være et utgangspunkt. Under er målene i gjeldende kommuneplan beskrevet, samt noen momenter som partiene kan bruke som et grunnlag for sine innspill. 6.1 Økonomisk utvikling Kommunen skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen, og som sikrer prioriterte tjenesteområder. Miljømål: Integrere mål om bærekraftig utvikling i økonomistyringen i kommunen 1. Øke inntektene: Kommunen skal utnytte sitt inntektspotensiale 2. Prioritering: Disponere ressursene med basis i helhetsforståelse 3. Effektivisering: Avdekke og utnytte muligheter for best mulig ressursutnyttelse 4. Aktiva: Kommunens aktiva skal forvaltes på en god måte 5. Lånegjeld: Fastsette en målsetting for kommunens lånegjeld for ikke selvfinansierende prosjekter 7

8 Er det behov for å endre hovedmålet eller bør vi beholde det? Er det behov for et eget miljømål på økonomiområde? Kommunen har langt på vei utnyttet sitt inntektspotensialet, ser vi bort fra eiendomsskatt. Skal delmål 1 likevel videreføres? Det er viktig å videreføre innholdet i delmål 2 og 3, men formuleringene kan muligens justeres? Innholdet i delmål 4 bør videreføres, dels fordi det peker på en langsiktighet i våre vurderinger som lett kan bli borte i de årlige budsjettrunder og dels fordi staten nå begynner å interessere seg for hvordan kommunene forvalter sin eiendomsmasse. 5 er viktig framover, men vi kan muligens bruke netto driftsresultat som et mål isteden? 6.2 Kommunen som organisasjon Videreutvikle en fleksibel organisasjon som gjennom nødvendig endring og omstilling gir handlingsrom og sikrer tjenestetilbudet Miljømål: Kommunens virksomhet skal være bærekraftig og bygge på langsiktighet i styringen av miljøverdiene 1. Politisk organisering: Sikre en politisk organisering som gir anledning til medvirkning og effektiv politisk styring av kommunens sentrale virkeområder. 2. Ledelse og administrasjon: Utvikle en brukerrettet, fleksibel, effektiv og lærende organisasjon. 3. Tjenestetilbud: Sikre et tilstrekkelig tjenestetilbud av god standard og riktig kvalitet slik at nødvendige behov dekkes. 4. Arbeidsgiverpolitikk: Utvikle en lærende organisasjon med myndiggjorte medarbeidere. 5. Tilgjengelighet: Bedre tilgjengeligheten og servicen til innbyggerne Bør hovedmålet endres til for eksempel Videreutvikle en organisasjon som gir handlingsrom og sikrer tjenestetilbudet? Bør delmålene endres til for eksemepel Utvikle en brukerorientert, osv? Sikre et tilstrekkelig tjenestetilbud? Bør vi få inn et nytt delmål: Utvikle en organisasjonskultur for fornyelse, forenkling og forbedring? 8

9 6.3 Barn og unges oppvekstvilkår Videreutvikle et oppvekstmiljø for barn og unge preget av mangfold, kreativitet, omsorg og trygghet Miljømål: Arbeide for at barn og unge utvikler ansvar for og glede over naturens mangfold gjennom aktiv bruk av naturen i barnehage, skole, fritidsaktiviteter, samt gjennom miljøfokusert prosjektarbeid 1. Opplæring, omsorg og tilsyn: Sikre trygge og stimulerende nærmiljø, samt likeverdig og gode barnehage og skoletilbud. Videreutvikle kommunen som skolesenter. 2. Fritid: Gi et allsidig kultur-, frilufts- og fritidstilbud til barn og unge preget av mangfold og kreativitet med vekt på egenaktivitet. 3. Voksenrollen: Bidra til å utvikle stabile voksenrelasjoner som gir mulighet for nettverksbygging, til beste for barn og unge. 4. Planlegging og medinnflytelse: Gi barn og unge mulighet til økt medinnflytelse i planlegging av eget oppvekstmiljø Bør hovedmålet videreføres eller bør det i større grad tilpasses de føringene som staten gir (jf kap 2)? Bør miljømålet bestå eller integreres i hovedmålet? Kan innholdet i delmål 1, 2, 3 og 4 beholdes som i gjeldende kommuneplan? 6.4 Eldre og brukere med spesielle behov Legge til rette for at innbyggerne skal kunne klare seg selv best mulig, og samtidig sikre at alle som har lovmessig behov får hjelp og støtte. Miljømål: Legge vekt på god helse, trivsel og livskvalitet hos innbyggerne i utviklingen av et bærekraftig lokalsamfunn. 1. Forebyggende arbeid: Fremme folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold 2. Funksjonshemmede: Skape et tilgjengelig samfunn for funksjonshemmede gjennom planlegging og brukermedvirkning 3. Eldres levekår: Sikre gode levekår for eldre gjennom gode botilbud og tilstrekkelige omsorgstjenester 4. Psykiatri: Skape et lokalsamfunn der mennesker med psykiske lidelser føler at de får et verdig liv 5. Rus: Redusere misbruk av alkohol og narkotiske stoffer 9

10 På folkemøtene har rådmannen pekt på folkehelse som et sentralt tema i arbeidet med kommuneplanen. Det har vært satset på folkehelse for barn og unge, men ikke spesielt for den voksne befolkningen. Bør folkehelse bli et sentralt tema i kommuneplanen, få et eget hovedmål og flyttes til fokusområdet samfunn? 2 er godt ivaretatt pr. i dag, men bør det fortsatt stå som et delmål? Det er gjort mye for å nå delmål 3, men er det likevel viktig å opprettholde dette målet? Bør delmål 4 endres til: Skape et lokalsamfunn der alle mennesker har mulighet for å leve et verdig liv. 5 gjelder alle innbyggere og er et mål i arbeidet med folkehelse. Målet kan flyttes til fokusområde samfunn. Innføring av ny arbeids- og velferdsforvaltning med integrering av sosialtjenesten vil påvirke denne tjenesten i stor grad. Bør dette arbeidet inn som et delmål? 6.5 Lokalsamfunnsutvikling Ås kommune skal videreutvikles på en måte som sikrer livskvalitet og naturmiljø for framtidige generasjoner. Miljømål: Mobilisere kommunens innbyggere, organisasjoner og næringsliv til felles innsats for å bidra til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet 1. Innbyggermedvirkning: Stimulere til ansvar og engasjement for utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn 2. Kulturliv: Styrke identitet og felleskapsfølelse, samt stimulere til toleranse og mangfold 3. Stedsutvikling: Bidra til en bærekraftig og robust tettstedsutvikling, et levende sentrum for fellesskapet 4. Bomiljø: Utvikle bomiljøer med sterk identitet som styrker sosiale fellesskap 5. Arbeidsliv og næringsvirksomhet: Sikre mangfold av arbeidsplasser og et variert næringsliv. 6. Beredskap: Forebygge og begrense skader ved uønskede hendelser samt håndtere kriser som oppstår Momenter vurderingen Hva er det spesielt viktig å fokusere på i utviklingen av lokalsamfunnet? Hva er det kommunen vil med utviklingen av Ås og tettstedene og hvilke rolle skal kommunen ha i dette arbeidet? Er hovedmålet tilstrekkelig konkret i forhold til hva det er viktig å fokusere på? Bør miljømålet være mer konkret på hvordan innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal mobiliseres til felles innsats og bør det stå som eget miljømål eller være en del av hovedmålet eller eget delmål? Bør delmålene 1 og 2 formuleres mer konkret? Bør delmål 3 være mer konkret på hva vi vil med utviklingen av tettstedene og sentrum? Beskriver delmål 4 på en god måte hvordan vi ønsker å utvikle bomiljøene våre? Til delmål 5: Hvilke rolle er det kommunen skal ha i utviklingen av næringslivet og hva slags næring er det vi ønsker å tilrettelegge for i Ås og på Vinterbro? 10

11 6.6 Teknisk service og infrastruktur Kommunens tjenester skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggere og virksomheter Miljømål: Redusere forurensningene til jord, vann og luft. Integrere miljøhensyn i all virksomhet og drift. 1. Kommunen som eiendomsforvalter: Forvalte og utvikle kommunens eiendomsmasse slik at den er funksjonell for hele kommunens virksomhet 2. Vannforsyning, avløp og vannmiljø: Miljøet i sjø og vassdrag skal forvaltes på en måte som ikke skader naturmiljøet og bevarer det biologiske mangfoldet 3. Renovasjon: Redusere avfallmengden, fremme ombruk og gjenvinning 4. Samferdsel: Redusere transportbehovet, styrke kollektivtransporten og skape trafikktrygge veier 5. Energi: Bidra til reduksjon av kommunens energibehov, og søke å overføre behovet til ressursvennlige energibærere 6. Park og idrett: Sikre drift og forvaltning av områder og anlegg for idrett, friluftsliv og lek Bør hovedmålet videreføres? Bør miljømålet integreres i de øvrige målene og bør det gjøres mer konkret? Innholdet i delmålene bør videreføres, men enkelte av dem kan muligens omformuleres? 6.7 Arealforvaltning Sikre livskvalitet og naturmiljø for framtidige generasjoner. Kommunen skal legge til grunn et 30-års perspektiv for fremtidig utbyggingsmønster. Miljøhensyn: Registreringene som er gjennomført i arbeidet med kommunedelplan for nærmiljø-, friluftslivs- og idrettsanlegg, plan for kulturminner og rapport om biologisk mangfold i ås kommune, legges til grunn i arealplanleggingen. 1. Utbyggingsarealer og tettstedsutvikling: Det skal legges til rette for et utbyggingsmønster som reduserer arealforbruket pr innbygger og begrenser transportbehovet. 2. Vann og biologisk mangfold: Arealressursene, de biologiske ressursene generelt og miljøet langs sjø og vassdrag skal forvaltes på en måte som ikke skader naturmiljøet og bevarer det biologiske mangfoldet. 3. Kulturminner: Sikre kulturminner som identitetsskaper og historisk forankring. 4. Landbruk og kulturlandskap: Jord- og skogbruk skal drives på en måte som bevarer områdenes produksjonspotensiale og ivaretar og utvikler områdenes betydning som rekreasjonskilde og livsmiljø for planter og dyr. Sikre kulturlandskap og fokusere på landbrukets rolle som kulturbærer 5. Friluftsliv: Sikre en sammenhengende grønnstruktur som gir alle innbyggerne i kommunen mulighet for god kontakt med naturen og de nære rekreasjonsområdene 11

12 Innholdet i hovedmålet bør videreføres, men kan kanskje formuleres på en annen måte? Kan miljømålet utgå og inngå i hovedmål og delmålene? Til delmål 1 og 5: Follokommunene har utarbeidet en strategi for framtidig arealutvikling i Follo som fastlegger prinsipper for hvordan Follokommunene vil ivareta regional helhet i sin arealpolitikk (se forslag til planprogram). Bør elementer i den regionale arealstrategien gjøres tydeligere i Ås kommunes målsettinger? Til delmål 2 og 3: Et viktig grunnlag i forvaltningen av arealene, er kunnskap om ressursene og tilstanden for disse. Kommunen har gjennom kartlegging fått god kunnskap om hvilke verdier ulike arealer representerer og dermed også et godt grunnlag for en bærekraftig arealforvaltning. Utfordringen er å holde registreringene oppdatert og bruke dem aktivt i arealforvaltningen. Bør denne utfordringen synliggjøres i en målsetting? Til delmål 4: Kommunen er landbruksmyndighet og har fått delegert stadig mer av ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. For å sette tilstrekkelig fokus på jordressurs- og kulturlandskapshensyn har Landbruks- og matdepartementet i St.prp. nr fremmet målsettinger om at omdisponeringstakten for de beste jordressursene skal halveres innen Med utgangspunkt i nasjonale mål er det viktig at kommunen formulerer egne mål for hvordan landbruket i kommunen skal utvikles videre, hvordan arealressurser bør forvaltes og hvordan arbeidsplasser kan skapes. Dette er gjort i Landbruksplan for Ås som ble vedtatt i 2001, men bør det i større grad synliggjøres i kommuneplanen? 12

13 6.8 Boligpolitikk Sikre innbyggerne et godt fysisk og sosialt bomiljø med et tilstrekkelig tjenestetilbud innenfor et helhetlig miljøperspektiv Miljømål: Utvikle bomiljøer som reduserer miljøbelastninger og arealbruk og som stimulerer til utvikling av kollektivtransport 1. Fysisk bomiljø: Utvikle helhetlige bomiljøer med tilgjengelighet for alle, sterke estetiske kvaliteter, variert grøntstruktur og gode fellesarealer og kommunikasjoner 2. Sosialt bomiljø: Gjennom differensiert boligtilbud stimulere et sosialt boligmiljø preget av mangfold engasjement og toleranse 3. Boligsosiale oppgaver: Sikre tilstrekkelig botilbud til alle grupper i lokalsamfunnet. Bidra til integrering av vanskeligstilte grupper og mennesker med spesielle behov. 4. Sikre infrastruktur og tjenestetilbud: Dimensjonere boligutviklingen slik at tjenestetilbudet sikres og den økonomiske handlefriheten opprettholdes 5. Bærekraftig boligutvikling: Sørge for at boligutviklingen styrker kollektivnettet og demper arealbehov og energibruk Kan hovedmålet videreføres i kommuneplanen? Bør miljømålet stå som eget mål eller kan det integreres i hovedmålet eller delmålene? Beskriver delmålene på en god måte hvordan kommunen vil sikre et godt fysisk og sosialt bomiljø? 13

14 Felles mål Fokusområder Kommunepla nens hovedmål Hva vi vil oppnå? Kritiske suksessfaktorer (KSF) Hva må vi lykkes med? Måleindikatorer (MI) Hva skal vi måle? VEDLEGG 1 Samfunn Brukere Økonomi Medarbeidere Lokalsamfunnsutvikling og arealforvaltning Videreutvikle Ås kommune på en måte som sikrer livskvalitet og naturmiljø for framtidige generasjoner. Barn og unges oppvekstvilkår Videreutvikle et oppvekstmiljø for barn og unge preget av mangfold, kreativitet, omsorg og trygghet. Boligpolitikk Sikre innbyggerne et godt fysisk og sosialt bomiljø med et tilstrekkelig tjenestetilbud innefor et helhetlig miljøperspektiv. S1 Levende lokalsamfunn S2 Godt oppvekstmiljø S3 Sikre naturmiljø og kulturverdier for fremtidige generasjoner S4 Styrke friluftslivet S1.1: Tilfredshet med medvirkning og dialog S1.2: Innbyggernes kjennskap til tjenestene S1.3: Inngått partnerskap og samarbeid med andre aktører. S1.4: Tilfredshet med tettstedsutviklingen S1.5: Utarbeide risiko og sårbarhetsanalyser S2.1: Tilfredshet med oppvekstmiljø S2.2: Bruk av rusmidler S3.1: Bevare biologisk mangfold og kulturverdier S3.2: Miljøvennlig drift og investering S4.1:Plan utarbeidet for merking av 3 turstialternativer i nærområdet til Ås sentrum Teknisk service og infrastruktur Kommunens tjenester skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggere og virksomheter. Eldre og voksne funksjonshemmedes levekår Legge til rette for at innbyggere skal kunne klare seg selv best mulig, og samtidig sikre at alle som har lovmessig behov får hjelp og støtte. B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet B2 Korrekt og brukertilpasset informasjon til rett tid B1.1: Brukertilfredshet med tjenestene a) skole og barnehage b) pleie og omsorg c) barnevern d) byggesak e) kultur f) matproduksjon ved Åslund g) helsestasjon 0-1 åring. B1.2: Brukertilfredshet med tverrfaglig samarbeid. B1.3: Dekningsgrad av tjenester i forhold til behov -barnehage -pleie og omsorg (institusjonsplasser) B1.4: Saksbehandlingstid/ svartid B1.5: Antall påklagde vedtak -pleie og omsorg B2.1 Brukertilfredshet med informasjon og dialog a) skole og barnehage b) pleie og omsorg c) sosial og barnevern d) byggesak e) kultur f) matproduksjon ved Åslund g) helsestasjon 0-1 åring. Økonomisk utvikling Kommunens skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som sikrer prioriterte tjenesteområder. Ø1 Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon Ø2 God økonomistyring Ø3 Langsiktig forvaltning av kommunens kapital (øk, human) Ø1.1: Produksjons-kostnad pr. enhet Ø2.1: Avvik i forhold til budsjett Ø2.2: Stabilitet i øk. rammer Ø2.3: Tilfredshet med budsjettprosessen Ø3.1: Vedlikeholds-/rehabilitering smidler ifht bygningsmasse, veganlegg m.m. Ø3.2: Avkastning ifht lånekostnader Kommunen som organisasjon Videreutvikle en fleksibel organisasjon som gjennom nødvendig endring og omstilling gir handlingsrom og sikrer tjenestetilbudet. M1 Godt arbeidsmiljø M2 God ledelse M3 Kompetente medarbeidere M4 Fleksibel organisasjon M5 Effektive og anvendbare støttestystemer og verktøy M1.1: Medarbeider-tilfredshet M1.2:Sykefravær M1.3 AFP og UFØREavgang M2.1: Medarbeider-tilfredshet med lederne M3.1: Organisasjonens kompetanse målt ifht. behov. M4.1: Organisering ifht oppgaver M4.2: Organisasjonens endringskompetanse M 5.1: Tilfredshet med støttesystemer og -verktøy

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke

Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke De følgende kommentarer refereres til Rullering av kommuneplan 2007-2019 Grunnlag for innspill

Detaljer

SV - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019)

SV - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) SV - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) Vi har forsøkt å holde oss til oppgaven gitt av rådmannen i notat av 20.02.06. Det understrekes at dette er innspill til videre prosess med

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE ARBEID MED INTENSJONSAVTALE Det tas sikte på å lage en så kortfattet og lettlest intensjonsavtale som mulig (5-10 sider). Dokumentet må samtidig være så vidt konkret at innbyggere og politikere får et

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging Arild Øien, planlegger Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår - gjennom planlegging 1 2 OSLO SKI NESODDEN 3 Oppegård kommune 37 km 2 25 000 innbyggere Urbanisering Fortetting langs

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Anne Kari Thomassen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder HVORFOR HELSE I PLAN? Mennesket er samfunnets

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Samarbeid mellom kommunene og regionale myndigheter hva kan vi bistå med?

Samarbeid mellom kommunene og regionale myndigheter hva kan vi bistå med? Samarbeid mellom kommunene og regionale myndigheter hva kan vi bistå med? Tom Egerhei ass. fylkesmann «Vi er ikke festbremser av natur» Litt om roller Kommunen er planmyndigheten Kommunen har et skjønnsrom

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER Intensjonsavtalen er utarbeidet i 4 dialogmøter mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger våren 2016. Rennesøy kommune har deltatt fra

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

UTFORDRINGER OG SUKSESSER I FOLKEHELSEARBEIDET

UTFORDRINGER OG SUKSESSER I FOLKEHELSEARBEIDET UTFORDRINGER OG SUKSESSER I FOLKEHELSEARBEIDET v/jens Harald Garden Folkehelsekoordinator Samfunnsmedisinsk avdeling Askøy kommune Status og utfordringer (demografi) 27 858 (+512) 36 år 28,5 % 78,2 år

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 1811 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 / Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 13112014

Detaljer

Utkast til Kommuneplanens samfunnsdel. for Tolga kommune 2015 2027

Utkast til Kommuneplanens samfunnsdel. for Tolga kommune 2015 2027 Utkast til Kommuneplanens samfunnsdel for Tolga kommune 2015 2027 Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2015 2017 Side 1 Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2014 2026. Innholdsfortegnelse: Forord Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune v/leder Cato Lie Solvangveien 6 1454 FAGERSTRAND Nesodden kommune Pb 123 1451 NESODDTANGEN Fagerstrand 17. mars 2011 KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Gjennomgående målekart Unikt målekart Oppvekst Unikt målekart Helse og omsorg Unikt målekart Kultur, frivillighet og fritid Unikt målekart Teknikk og miljø Unikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015 Bolig og folkehelse Kunnskapingsmøte desember 2015 Statlig strategi - Bolig for velferd Kommunal - og moderniseringsdepartementet Arbeids - og sosial departementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

God kommuneplanlegging

God kommuneplanlegging God kommuneplanlegging Tim Christian Moseng Dato 03.10.2013 Foto: Ernst Furuhatt Plansituasjon for Vesterålen VESTERÅLEN Kommuneplanstatus for kommuner i Nordland 2013 Pr. 15.08.13 Planstrategi Planprogram

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse Petter Lindseth, rådmann.

Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse Petter Lindseth, rådmann. Helhetlig planlegging og styring i -i et folkehelseperspektiv. Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse 20.10.2015 Petter Lindseth, rådmann. Nye strategier for kommunen - hva så? Tema: Hvordan

Detaljer

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform 4 mål 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Folkehelsearbeid i Tana kommune Fra smal til bred satsing. Planlegger Frans Eriksen

Folkehelsearbeid i Tana kommune Fra smal til bred satsing. Planlegger Frans Eriksen Folkehelsearbeid i Tana kommune Fra smal til bred satsing Planlegger Frans Eriksen Folkehelse i kommunens planverk Kommuneplan 1995-2006 Hovedmål 5: Skape en bedre fysisk og psykisk helse Delmål: Stimulere

Detaljer

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015 FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN Leinesfjord 12. Mai 2015 AGENDA 1) Innledning om reformen 2) Alternativer for Steigen 3) Salten Regionråd, Mulighetsstudier for Salten (BDO) 4) Viktige temaer for Steigen

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer