Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner"

Transkript

1 Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner GreteDagsvik,Prosjektleder, Knutepunkt Sørlandet

2 Modell for utvikling av Lokalmedisinsketjenesteri KnutepunktSørlandet Hvordan kan korttidsplassene i kommunen inneha funksjonen som kommunens lokalmedisinske tjenester? Prosjektperiode1 1

3 2

4 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Bakgrunnog definisjoner KnutepunktSørlandet Hva er lokalmedisinsketjenester? Pasientforløpog samhandling Korttidsplassog rehabiliteringsplass Øyeblikkelighjelp Prosjektperiode Mål for prosjektet Korttidsplasser endel av pasientforløpet Eksklusjon Tidspunktfor prosjektet Prosjektorganisering Styringsgruppeog referansegruppe Prosjektgruppe Informasjonsmøter Studieturtil Danmark Delprosjekter Forundersøkelse Pasientflyt Brukergrupper Utnyttelsesgrad Bemanning Sentralespørsmålfor viderediskusjon Korttidsplassersomkommuneneslokalmedisinsketjenester Organiseringav korttidsplasser Andel korttidsplasser Sirkulasjonav korttidsplasser Målgrupper Bemanningog faggrupper Et skille mellomkorttidsplasserog rehabiliteringsplasser? Forutsetninger Godeeksempler Fokusområder: Samhandling Transport Etiskevurderinger/utskrivinger/Fagligevurdering Informasjonsflyt/Kommunikasjon Beredskapsykehusog kommune Forskrift om utskrivningsklarepasienter Pasientforløp Kreft

5 6.2.2 Kols Demens Diabetes Hjerneslag Fellesanbefalinger Medisinskfaglig samarbeid Pasientog pårørendeopplæring Kompetanse Særligeutfordringerinnenkompetansefeltet Vurderingav behovetom kompetansetilknyttet nivå Basiskompetanse Tilstedeværendekompetanse Spesialkompetanse Kommunestørrelseog kompetanse Bemanning/ressurser Elektronisksamhandling Tverrfagligorganisering Oppsummering/ Konklusjon/ Videreplaner Implementering Videreføring Vedlegg Litteraturliste

6 5

7 1.0 Bakgrunnog definisjoner Helse- sosialog omsorgsnettverketi KnutepunktSørlandeter oppdragsgiverefor prosjektet,somer finansiertpå Samhandlingsmidlerfra Helsedirektoratet. Samhandlingsreformensammenmed den Nasjonalehelseog omsorgsplanener grunnlagetfor arbeidetmed prosjektet om lokalmedisinsketjenester. Prosjektetfikk i million i tilskudd fra Helsedirektoratet,og har videre fått tilskudd på henholdsvis1 million kroner i 2011og i mai KnutepunktSørlandet KnutepunktSørlandetbestårav 7 kommunermed totalt et befolkningsgrunnlagpå Dette er nær halvparten av hele Agdersbefolkningsomer innbyggere.knutepunktkommuneneer Søgne,Songdalen,Vennesla,Iveland,Kristiansand,Birkenesog Iveland. Målet er å væreen fellesutviklingsaktør,ta hånd om spesielletjenester med store kravtil faglig dyktighetog bidra til å ta ut stordriftsfordeler. Med dette ønskerman å sikreinnbyggernei regionen et sågodt og effektivt tjenestetilbud sommulig ved å finne godefellesløsningerog utnytte hverandres kompetanse. Nettverket fungerersomet interkommunalt forum for samhandlingog koordinering innenfor helse- sosialog omsorgstjenestene.parteneplanleggerog iverksetterrelaterte prosjekter.(www.knutepunktsorlandet.no) 1.2 Hva er lokalmedisinske tjenester? I Nasjonalhelse- og omsorgsplanbeskriveslokalmedisinsketjenester slik: «tilbyr helhetligeog integrerte tjenester før, istedenfor og etter spesialisthelsetjenester, basertpå sammenhengendepasientforløp leggerstor vekt på egenmestringog tidlig intervensjon. Inkludererrehabiliteringog lærings- og mestringstilbud, Leggervekt på tverrfagligtilnærming, Inkludererhabiliterings- og rehabiliteringstjenester,tjenester til barn og unge,tjenester til personer med kroniskelidelserog tjenester til personermed kognitiv svikt.» (Meld.St.16Nasjonalhelseog omsorgsplankapittel 5.2) Lokalmedisinsketjenester er en del av den helhetligehelse- og omsorgstjenesteni kommunene. Samhandlingsreformen,ny helse- og omsorgstjenestelovog ny folkehelselovangiren ny retning for kommunesektoren.utviklingeni helse- og omsorgssektorentilsier at kommunenekan og bør ta et økt ansvarfor helsetjenestetilbudettil befolkningen.det er ogsåbehovfor tettere samarbeidmed spesialisthelsetjenestenfor å få til bedre og mer helhetligepasientforløp.samhandlingsreformen leggervekt på etableringav nye tjenester i kommunene. Lokalmedisinsketjenester kan væreulike tjenester somer samlokaliserteller det kan væretjenester somliggergeografiskspredt, men somsamletsett utgjør en fellesorganisasjon Etableringav lokalmedisinsketjenester somtilbud før, istedenfor og etter sykehusbehandlingvil kreve en annenkompetanseenn hvasomer vanligi dag.det vil krevehøyeregeneralistkompetanseog tilgjengelighettil spesialistkompetanse.det kanogsåfå konsekvenserfor personellsammensetning. Storgradav tverrfagligsamarbeid,og samhandlingmellom primærhelsetjenestenog spesialisthelsetjenestenblir nødvendig.forå sikreat tjenesteneer robuste over tid, kan det være 6

8 hensiktsmessigmed et tilstrekkeligbefolkningsgrunnlag.befolkningsgrunnlagetkansikresved at kommunenevelgerå samarbeidemed andrekommuner. (www.helsedirektoratet.no) 1.3 Pasientforløpog samhandling Pasientforløper et gjennomgåendebegrepi prosjektet. Helsedirektoratetsier dette om betydningen av pasientforløp:«ett viktig mål med samhandlingsreformener å gi pasientenehelhetligeog koordinerte helse- og omsorgstjenester. Tjenesteneskalsette segklare mål, de skalevalueresog forbedresmed vekt på sammenhengendepasientforløp.tilbudet skalta utgangspunkti den enkelte personshelhetligebehov,oppsummertkunnskapom hvilketiltak somhar godeffekt og tjenestene skal gisi en planlagtog uavbrutt kjede. Samhandlinger uttrykk for helse- og omsorgstjenestenesevnetil oppgavefordelingsegimellom for å nå et felles,omforent mål, samt evnentil å gjennomføreoppgavenepå en koordinert og rasjonell måte. Samhandling er nøkkelentil godetjenester for pasientene.å skapegodsamhandlingmellom ulike aktørerog nivåerer helsevesenet størsteutfordring. Dette er nødvendigfor å forhindre at pasientene faller mellom tjenestestolene. Gradenav samarbeidvil avhengeav oppgavenesomskalløses. (www.helsebiblioteket.no) Å ha kjennskaptil de ulike deleneav pasientforløpeter nødvendigfor å sikregodeovergangermellom tjenestene.brukermedvirkningener helt sentralt for å få til god samhandling. Selvom helsetjenestenhar ansvaretfor at det skjeren nødvendigkoordineringog samhandling mellomtjenestene,kan brukermedvirkningogsåbidra til å fremme samhandling.bakgrunnen for dette er at det finnesmye erfaringsbasertinformasjonog kunnskaphospasienteneom behovetfor tjenesterog for helheteni tilbudet. Derfor mente utvalget at pasientenburde kunneværeen inspirasjonskildeog en ressursfor samhandling. Innovasjoni omsorg,nou2011: Korttidsplassog rehabiliteringsplass Det er vanskeligå finne fram til en klar definisjonsomskiller mellom korttidsplasserog rehabiliteringsplasseri kommunene.ut fra tallene i forundersøkelsenepå hvordanbrukergruppene fordelesmellom de ulike funksjonene,kan det seut somom det er et uklart skillemellom disse funksjonene.erfaringsviskan det seut somom rehabiliteringsplassenehar en noe høyeregradav tverrfagligtilnærming,det ogsåseut somom det arbeidesmer med brukernesegnemål på rehabiliteringsplasser.ut fra forundersøkelsenekan man få en antagelseom at det er brukere ut fra en forståelseom medisinskrehabiliteringsombenytter rehabiliteringsplassene. PåKristiansandkommunenshjemmesidebeskriveskorttidsplassenesomet sted somhar blitt mer tverrfaglig,hvor fokuseter å «satsepå tiltak somfremmer godmestringav hverdageni eget hjem». Rehabiliteringsplassenebeskrivessomet tilbud somkan«gist il personersomer motivert og i standtil å delta aktivt i sin rehabilitering,somhar et definert mål med oppholdet» 7

9 Tilbakemeldingen er at personersomtrenger tettere medisinskoppfølging,har lungeproblematikk eller demensfår tilbud om korttidsplass.mens personersomskalha opptrening,har nytte av daglig tverrfagligoppfølgingog er selvmotivert for trening, får en rehabiliteringsplass. Fellesfor bådekorttidsplasseneog rehabiliteringsplassene,er at hensiktener å hevefunksjonsnivået til brukerneslik at de kanfungerei eget hjem. Korttidsplasseneserut til å i høyeregradbli benyttet til personersomventer på langtidsplassenn rehabiliteringsplassene. Det er kun Kristiansandkommunesomhar korttidsplasserog rehabiliteringsplasseradskiltpå egne institusjonerog i ulike enheter. 1.5 Øyeblikkelig hjelp Tilbudetskalgjeldepasientersom har behovfor akutt hjelp eller observasjon,men somikke trenger sykehusbehandling.med ordningenvil de somsliter med kjente og langvarigesykdommerfå godog raskerehelsehjelp,nærmereder de bor. Kommunenskalsørgefor tilbud om døgnoppholdfor helse- og omsorgstjenestertil pasienterog brukeremed behovfor øyeblikkelighjelp. Pliktengjelderkun for de pasienterog brukere som kommunenhar mulighet til å utrede, behandleeller yte omsorgtil (Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5) Tilbudetsometableresskalværebedre eller like godt somet alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.kommunenestilbud om døgnoppholdfor øyeblikkelighjelp skalbli til ved et samarbeidmellom kommuneog spesialisthelsetjenestenog dokumenteresi de lovpålagte samarbeidsavtalene(helsedirektoratet) Ut fra definisjoneneog beskrivelseneer det noe uklart hvordanøyeblikkelighjelp funksjonog Lokalmedisinsketjenester knyttes sammen,eller avgrensesfra hverandre.i de ulike eksemplenekan øyeblikkelighjelp funksjonnoen stederknyttes innunder og væreen del av et Lokalmedisinsksenter. Andresteder defineresde Lokalmedisinsketjenestenetil å ha hovedvektpå rehabiliteringog læringsog mestringsvirksomhet,mensøyeblikkelighjelp funksjonenivaretar det akutte uten at disseto funksjonenehar noen vesentligsammenheng.uansetthvilkenløsningknutepunktsørlandetvelger,vil avgrensning,kriteriemodeller og fleksibilitet stå sentralt 8

10 2. 0 Prosjektperiode1 2.1 Mål for prosjektet Målet for prosjektet er brukerneskaloppleveen individuelt tilpasset,forutsigbarog sammenhengendetjenestefra skadeeller sykdomoppstårog videre i et livsløpsperspektiv.samarbeid om utvikling av spisskompetanse,fellesoverordnet systemarbeidog samarbeidmed spesialisthelsetjenestener overordnet for knutepunktsamarbeidet,og skalværeførendefor prosjektarbeidet. 2.2 Korttidsplasser en del av pasientforløpet Dekningsgradenpå korttidsplasserer på 15,7%av det totale antallet institusjonsplasser.det foreliggerikke eksakteanbefalingerfor hvordanfordelingenbør væremellom langtids- og korttidsplasser,men i en forskningsundersøkelseforetatt i Vestfoldfremkommer et anslagpå ca.20 % somen egnetfordeling.et annet mål på behovetkan væreen prosentandelav befolkningenover 80 år. Vestfoldundersøkelsenanslår2,75%somet rimelig antall. Med tanke på den demografiske utvikling og iverksettingav kommunenesmedfinansieringav utskrivningsklarepasienterfra spesialisthelsetjenesten,er det sværtviktig at kommunenhar goddimensjoneringav korttidsplasserog rehabiliteringsplasser. Prosjektetskalta utgangspunkti arbeidet omkringkommuneneskorttidsplasser,med formål om å forbedre kvaliteten på behandlingog rehabiliteringpå korttidsplassene. Forå få effekt av dette er det viktig å sekorttidsplassenesomen integrert del av pasientforløpene, hvor leddenefør og etter pasientforløpeter like viktige å vurdere i forhold til bl.a kvalitet, struktur og samhandling. I prosjektetsarbeid om korttidsplassenevil dette væresentraletemaer: Utnyttelsesgradav korttidsplassene Tverrfagligkoordinering Aktuellebrukergrupperfor korttidsplassene Kompetanseutveksling Elektronisksamhandling Medisinskfagligsamarbeid Arbeidetmed prosjektet skalskapeet fundamentslik at kommuneneer mer forberedt til å innføre endringenesomkommer med samhandlingsreformen. Prosjektetdreier segdermedom å avklarehvasomskaltil for at korttidsplassenei kommunenkan innehafunksjonensomkommunenslokalmedisinskesenter. Spørsmåletmå vurderesi forhold til pasientforløp,medisinskfagligsamarbeidog kompetanse. Samhandlinginternt i kommunene,interkommunalt og mellom kommuneog sykehusvil ogsåbli vurdert. 9

11 2.3 Eksklusjon Det er ikke en del av prosjektets mandattil å fysisksamlokaliserekommuneneskorttidsplassereller andrefunksjonersomkan inngåi et lokalmedisinsksenter.prosjektet omfatter heller ikke etablering av nye lokalereller byggeet såkaltb-sykehus. 2.4 Tidspunktfor prosjektet Når prosjektsøknadenble sendt var hensiktenblant annet at dette prosjektet skulleværemed på å forberedekommunenei Knutepunktetpå Samhandlingsreformen.Samhandlingsreformentrådte imidlertid i kraft ,midt i prosjektperioden,det sammegjorde Forskriftom utskrivningsklare pasienter.i periodenhar ogsåkommuneneutarbeidet de fastsattesamarbeidsavtalenemed Sørlandet sykehushf. Med andre ord har det pågåttstore prosesserbådelokalt i kommuneneog i Sørlandetsykehusi sammeperiode.prosjektetsførste periodehar til delsvært noe preget av endringeri samarbeid mellom partene, samt uklarhet i forhold til konsekvenserav bådede nasjonaleog de lokaleforeslåtte endringerog avtaler. Iverksettingav prosjektet i forkant og samtidigmed det ovennevnte,kan ha gitt bådepositiveog negativeeffekter. 3.0 Prosjektorganisering Prosjektetkan foreløpigskisseresi tre prosjektperioder.førstprosjektperiodevil hovedsakelig oppsummeresi dennerapporten, samtidigsom flere av de iverksatteutredningerog tiltak vil fortsette inn i prosjektet i sin helhet. Prosjektperiode1 har hatt hovedfokuspå kommuneneskorttidsplassersett i et pasientforløpsperspektiv.prosjektetshovedaktivitet har vært utredningsvirksomhetog sammenfatningav eksisterendekunnskaptilknyttet hovedfokusområdene. Prosjektperiode2 har hovedfokuspå pasient- og pårørendeopplæringi kommunenei samarbeidmed frivillighetenshus.hovedaktivitetenfor periodenvil værekartleggingav eksisterendetilbud, vurdere muligheterfor samkjøringav disse,samt pilotering av ulike opplæringstilbud. Prosjektperiode3 vil ha fokuspå kompetansetilknyttet korttidsplassene,opprettelseav diagnosespesifikkefunksjonerog utredning av sykepleiepoliklinikk. I tillegg til de beskrevneprosjektperiodene,vil det væremulighet for bådeeksterntfinansierteog egenfinansiertedelprosjekterfor en eller flere av Knutepunktkommunene,somvil naturlig henge sammenmed videreutviklingav Lokalmedisinsketjenester. Prosjektperiode2 Prosjektperiode1 Prosjektperiode3 10

12 3.1 Styringsgruppeog referansegruppe Styringsgruppenfor prosjektet er Helse,sosial,og omsorgsnettverketi KnutepunktSørlandet+ fagdirektørved SørlandetSykehus. Pået tidlig tidspunkt i prosjektet ble det anbefalt etablert en referansegruppe.det var imidlertid liten tilbakemeldingfra de forespurte personertil referansegruppen.samtidigble det igangsattflere arbeidsgruppertil delprosjekter.dette samtidigmed de andrepågåendeprosjekterog prosesseri regionen,noe somførte til at prosjektlederenikke iverksatteen egenreferansegruppedenneførste perioden. Det har imidlertid vært erfaringsutvekslingmed flere sammenlignbareprosjekter,tilknyttet ulike temaer med de andrekommunesammenslutningene. 3.2 Prosjektgruppe Vediverksettingav prosjektetble det etablert en prosjektgruppesatt sammenav representanterfra de 7 knutepunktkommunene,representanterfra SørlandetSykehus,brukerrepresentanterog tillitsvalgte: Kjellfrid BøNilsen,Avdelingsleder, BygdeheimenIveland IngerFjermeros, Enhetsleder, Valhalla,Kristiansand EllenTorgersen, Avdelingsleder,EBT, Kristiansand DagfridAasen, Lederåpenomsorg, Birkenes LeniKlakegg, Lederutviklingssenteretfor sykehjemog hjemmetjenester, Songdalen KerstinMarkwardt, Rehabiliteringsykepleier, Vennesla LeneKolshus, Avdelingsleder, Lillesandbo- og aktivitetssenter,lillesand FinnGeorgBirkeland, Kommuneoverlege,Søgne JanneSlotte, TillitsvalgtLO-K, Songdalen RagneQuinteros, TillitsvalgtUnio SolveigNordkvist, Brukerrepresentant,Fellesrådet, Songdalen JørgenLøvdal, Rådetfor funksjonshemmede, Søgne BjørgUnhammerHanssen, Avdelingsleder,KløvertunKristiansand JørnBrodwall, Fastlege,Lillesand AndreaBrøvig, Avdelingsleder,FysioterapeutSøgne IngjerdLind, Enhetsleder, SørlandetsykehusHF TorunnIsaksen, Enhetsleder, SørlandetsykehusHF GunnarFjermeros, Seksjonsoverlege,medisinskavdeling, SørlandetsykehusHF Inger- AliceNaleyÅs,prosjektmedarbeider(fra jan. 2012) GreteDagsvik, prosjektleder Prosjektgruppen er satt sammenfor å innehaflere faggrupperog funksjoner.dette har vært ansett somviktig, noe vi har dratt nytte av for å få belystulike temaer fra forskjelligståsted.prosjektgruppen er likeveli størstelagettil å få en godarbeidsprosess, og det har vært en del frafall ved prosjektgruppemøtene. Det anbefalesat man vurderer prosjektgruppensfunksjonog representanterved videreføringav prosjektet. 11

13 3.3 Informasjonsmøter Påvår/ tidlig høstble det gjennomførtinformasjons/dialogmøteri hver enkelt kommune.møtene haddesomhensiktå informere om prosjektet,samt få tilbakemeldingom hvamedarbeidernei kommunenemente var viktig for å iverksettelokalmedisinsketjenester kommunalt. Deltagernepå informasjonsmøtenepekte særligpå kompetansebehovet.flereutrykte ogsåen usikkerhetomkringhva samhandlingsreformeninnebærer. Innspilleneer samleti et eget dokument. Herer et utvalg: Kompetanse Utnytte kompetansenvi har bedre. Ressurspersoner kanværeen godordning,men er ogsåveldigsårbart. Kompetansestyrkinglike sentralt i hjemmetjenestensompå korttidsplasser. Mulighetfor samarbeidomkringkompetanseheving. Rekrutteringsarbeider vesentlig. Endringsviljeog ledelseskultur. Pasientforløp Unngåforflytning av pasienter Omsorgstrappenmå bli lengreog mindre bratt. Tenkepasientforløp,ikkeenkelttjenester Implementeringav goderutiner og nasjonaleretningslinjer Samhandling Informasjonog kommunikasjonmellomnivåer helt sentralt.dette handlerom pasientsikkerhet. Økt bruk avfrivillige,brukerorganisasjoner/ likemannstjeneste. Tiltaksomgjørat pasienterkanværelengreselvhjulpenog bo lengrehjemme. 3.4 Studieturtil Danmark Det har i prosjektperiodenblitt gjennomførtstudietur til Danmarksammenmed Helse- sosialog omsorgsnettverketi KnutepunktSørlandet.Vi besøktekommunenehorsens,hedenstedog Århus. Studieturengaossnyttige innspilltil videreføringav prosjektet.prosjektgruppenvil særligta med seg dissepunktenevidere: Innovasjon,en organisasjonsomhar plasstil ideer, og tør å prøve. Hverdagsrehabilitering, gjennomgåendei alle kommuner.benyttessystematisk. Viljentil å satsepå kompetanseselvøkonomiskvanskeligetider. Tydeligerebrukerfokusi hele tjenesten Gjennomgående ideologii organisasjonen.antonovsky s teori om helsefremmendearbeid sto sentralt. Mer bruk av standardisertpasientforløp,inklusivmetodikk og standardiserteverktøy Annenfordeling mellom faggrupperi hjemmebasertetjenester. Flerefysio- og ergoterapeuter. Omsorgstrappenserannerledesut. Færrelangtidsplasserog mer fokuspå tjenester til hjemmeboende. 12

14 3.5 Delprosjekter Pågrunn av størrelsenpå prosjektgruppenhar denne mest egnetsegtil å diskutereoverordnede temaer,mensdet har blitt satt ned delprosjektermed egnearbeidsgrupperi forhold til sentrale områder. Prosjektersomhar vært/ er organisertinnunder Lokalmedisinsketjenester prosjektet: Hjerneslagsprosjektet Egnemidler fra Helsedirektoratet.Harhatt frikjøpt to prosjektmedarbeiderei 20 %stilling. Etablert egentverrfagligprosjektgruppe.kunkristiansandsomnedslagsfelt.prosjektethar ogsåutarbeidet anbefalt pasientforløpfor hjerneslag.(oktober2011- juni 2012) PasientforløpKreft palliasjon Igangsattegenarbeidsgruppefor utarbeidelseav anbefalt pasientforløp. Gruppenvar tverrfagligsammensattfra kommunene,og haddei tillegg representantfra Sørlandet sykehushf,og representantfra kreftforeningen.(september- desember2011) PasientforløpKols Igangsattegenarbeidsgruppefor utarbeidelseav anbefalt pasientforløp. Gruppenvar tverrfagligsammensattfra kommunene,og haddei tillegg representantfra Sørlandet sykehushf,og brukerrepresentant fra LHL. (September- desember2011) Kompetansegruppe Tverrfagliggruppefra kommunene,+ brukerrepresentant,representantfra UIA,samt fra Sørlandet sykehus. Arbeidsgruppenhar gjennomførtet seminarom Casebasertrefleksjon.(November2011- januar2012) PasientforløpDemens Det ble satt ned en mindre gruppebasertpå ressurspersonerfra de tre Utviklingssentrenei Aust- og VestAgderfor et adhocoppdragtilknyttet anbefalingerfor pasientgruppendementeog deres pårørende. (1 dagi mai 2012) Pasientforløp Diabetes Det ble satt ned en mindre gruppebasertpå ressurspersonerfra de tre Utviklingssentrenei Aust- og VestAgderfor et adhocoppdragtilknyttet anbefalingerfor pasientgruppendiabetesog deres pårørende. (1 dagi mai 2012) Tverrfaglig kompetanse,valhallaprosjektet Igangsattapril Evalueresnovember/ desember2012. Skalse på tverrfagligkompetanseflyt,målgrupperfor korttidsplasser,tverrfagligtilnærming, pasientflyt og effekt av fysisksamlokaliseringav ergo- og fysioterapeuter i sammebyggsom korttidsavdelingene. Kreftkoordinatorer Søktog fått midler til 3 x 50 %1 x 100%.Iverksettessåfort ansettelsesprosessener gjennomført. Hverdagsrehabilitering Søktog fått midler, men ikke iverksatt. Anbefalesfrikjøp av en person i en 40 %stilling i en periode. Påbegyntplanleggingav dagskonferanseom hverdagsrehabiliteringfor ansattei kommunenei KnutepunktSørlandet. 13

15 4.0 Forundersøkelse Det ble gjennomførten forundersøkelsevåren2010somskullegi ossbakgrunnsmateriale for hvordan korttidsplasseneble benyttet i de 7 kommunenei knutepunktet. Kommunenesstørrelsehar betydningfor muligheter for å sammenlignetallene. Alle tallene har heller ikkevært like lette å hente ut fra dagensjournalsystemeri kommunene,og dette har betydningfor kvalitetenpå tallene.det er med dennebakgrunnenviktig å se på tallmateriale somen anledningtil å sepå tendenserog benytte det somet diskusjonsgrunnlagfor å finne ut av årsakerog sammenhenger. Forundersøkelsenvar tenkt gjennomført på nytt på våren2012,men på grunn av at Samhandlingsreformenble iverksatt fra januar 2012,ønsketprosjektgruppenå utsette en ny kartleggingi forhold til korttidsplassenetil høst 2012.Dennekartleggingenvil justerespå bakgrunnav erfaringenemed kartleggingnr 1. Kommuneneskorttidsplassersåvåren2010omtrent slik ut: 148korttidsplasserog rehabiliteringsplasser Gjennomsnittligliggedøgnpå dager Varierendeutnyttelsesgradpå % Korttidsplassenehar i dagbrukergruppersom:kols,demente,kreft, hjerneslag,fall/brudd, utrygghet, andre. 4.2 Pasientflyt Det er noe variasjonfra kommunetil kommunepå om hovedvektenav pasienterkommerfra eget hjem eller fra sykehus.setttotalt for alle de syvkommuneneblir fordelingenslik: 54 % Korttids 46 % eget hjem fra sykehus Det kan seut somom andelpasienterfra hjemmet har sammenhengmed hvor godt kommuneneutnytter korttidsplassenesine. Dette er i hvert fall noe den enkeltekommune bør væreoppmerksompå. Det er ogsåsett på hva pasienteneutskrivestil. Dette er noe ulikt fra kommune til kommune.her er eksemplerfra Valhallai Kristiansandog fra Lillesandkommune.Modellenebeskrivernoe av ulikheten: 14

16 Valhalla Lillesand 62 % 4 % 10 % 2 % 22 % Bosted Langtidsplass Sykehus Død ikke reg 78 % 7 % 0 % 4 % Eget hjem u/tiltak Langtidsplass Omsorgsbolig Sykehus Død 11 % Det kan seut somom antallet somskrivesut til langtidsplasshar sammenhengmed hvor god sirkulasjonkommunenhar på sinekorttidsplasser. Reinnleggelserfra korttidsplasstil sykehusvarierer fra 0-19 prosent.noe av dette kan skyldes tilfeldige variasjoner,og noen av dissereinnleggelseneer ikke registrert. Det kanimidlertid seut til at antall reinnleggelserhar sammenhengmed hvilke brukergruppersomer på de ulike korttidsavdelingene. 4.2 Brukergrupper Det ble laget forholdsvisstore sekkebetegnelserfor årsaktil innleggelser.i forundersøkelsensåvar dissemer differensiert knyttet til ulike årsakertil innleggelser.talleneble da såsmåat de ikke kunne presenteres.her er derfor fordelingentotalt for knutepunktet på brukergruppersombenyttet korttidsplassene: Korttid Rehab 0 Det er skilt mellom korttidsplasserog rehabiliteringder dette er oppgitt i tallmaterialefra kommunene.ikkealle de 7 kommuneneskillermellom dette. Søylenmed kategorien«annet»er den største.det er ogsådennesomvarierer mest fra kommunetil kommune. 4.3 Utnyttelsesgrad Kommunenerapporterer i tallmaterialet at de utnytter korttidsplassenei varierendegrad.her kommerdet fram en variasjoni forhold til utnyttelse av plassenefra ca %.I undersøkelsenble det bedt om antall liggedøgn.det kanher ha betydningom man skriverinn og ut pasienterpå samme dag,om det blir registrert døgneller ikke hvispasientenhar en kortvarig innleggelsepå sykehus,det 15

17 sammegjelderpermisjontil hjemmet. Det opereresogsåmed ulike tall i forhold til reelle døgnog finansieringsdøgn,vedtaksdøgnog reelle døgn.uansetthvilkenforklaringsmetodevi velger,kan det væreen tendenstil at korttidsplassenevi har i knutepunkt kommunerhar en noe lav utnyttelsesgrad. Vi må ogsåta høydefor at noen kommunerhar tenkt at det er smart å ha en vissberedskap. Dekommunenemed høyutnyttelsesgradpå sinekorttidsplasserkan seut til å ha hovedvektenav sine pasienterfra hjemmet. Vi kandermed anta at de «fyller opp» ledigeplassermed hjemmeboendesom kanha nytte av en korttidsplass,framfor å «holdeledig»en plassi tilfelle det kommernoen fra sykehuset. 4.4 Bemanning Det ble forsøkt innhentet tallmaterialefor å beskrivehvilkestillinger somer tilknyttet korttidsplassene i kommunene.men på grunn av kommunenesulike organiseringav korttidsplasseneer dette svært vanskeligå sammenligne.det kan seut somom kommunenebådehar ulik pleiefaktor tilknyttet korttidsplasseneog i varierendegrader nattjenestenorganisertinnunder dette. I tillegg viserdet seg vanskeligi alle kommuneneå beskrivemed stillingsstørrelsei hvor stor graddet er andre faggrupper tilknyttet korttidsplasseneenn de tradisjonellepleiegruppene. Legetjenestener ogsåulikt organisert. Fellesfor alle, kanskjeutenom Kristiansand,er at kommunenegir uttry kk for å værefleksibleog innhente den kompetansen/faggruppenesomer nødvendigutfra individuellebehov. 4.5 Sentralespørsmålfor viderediskusjon Hvordanutnytter vi korttidsplassenebest mulig,og samtidighar nødvendigberedskap? Hvilkebrukergrupper har mest nytte av kortvarigeinstitusjonsopphold? Hvordankan vi hindre at korttidsplasseneblir benyttestil å vente på langtidsplass? Hvaer egentligforskjellenmellom korttidsplasserog rehabiliteringsplasser? Hvilkeoppgaverkankommunenemed fordel «ta håndom» på korttidsplassene? Oghvilkenkompetansemå væretilstede for å få til dette? 16

18 5.0 Korttidsplassersomkommuneneslokalmedisinsketjenester 5.1 Organiseringav korttidsplasser Det å arbeidepå korttidsplasserer annerledesenn å ha sin arbeidsplasspå en langtidsavdeling.den størsteforskjellener selvhensiktenmed at pasientener på den eneeller den andreplassen.som nevnt tidligere er hensiktenved korttidsplasseneat pasienteneskaløkefunksjonsnivåetfor dermedå kunnebo lengrei sitt eget hjem. Forå få til dette er vi avhengigavat de ansattetenker helsefremmendearbeid,og har fokuspå at brukerneskalkunneklare mest mulig på egenhånd.vi trenger ansattesomhar fokuspå å oppsporebrukernesegenressurserfor å kunnemestre sin situasjon. Dette fokuset trenger ikke i sammegradå væretilstede i en langtidsavdeling.hvor man i større grad skalgi pleie og omsorg.vi har derfor å gjøremed to forskjelligeideologierog forståelserå gjøre.på bakgrunnkan man forstå at det er vanskeligå få til et «skifte i tankesettet»fra den ene pasientenpå «rom 12» til nestepasientpå «rom 13». Påbakgrunnav dette anbefalervi at den enkeltekommunensamlerkorttidsplassenetil et sted. Dette vil kunnelette arbeidet med kompetanse,kultur og ideologifor de ansattetilknyttet korttidsplassene, og dermedgi brukerneet bedre kvalitativt innhold på korttidsplassene.forkristiansandvil man også kunneha effekt av å samlokalisererehabiliteringsplasserog korttidsplasser, da dette kan gi en kompetanseflytsomer hensiktsmessigfor de ulike brukergruppene.det kanogsågjøre det mindre sårbarti forhold til å skullesikreat riktig pasientfår rett tilbud i forhold til funksjonersomalleredeser ut til å ha uklarekriterier for fordeling. Vedå samlekorttidsplassene,vil det erfaringsvisogsåværelettere å sørgefor godsirkulasjonog utnyttelse av plassene. 5.2 Andel korttidsplasser Det foreliggerikke eksakteanbefalingerpå hvordanfordelingenbør væremellom langtids- og korttidsplasser,men i en undersøkelseforetatt i Vestfoldframkommeret anslagpå ca.20 %somen egnetfordeling. I tillegg finner vi en annenfordeling i de fleste kommunenei Danmark,hvor vi ser at andelenkorttidsplasser/rehabiliteringsplasserhar en mye høyereprosent enn det vi seri Norge.I Sverigefinnesnoe av sammetendensensomi Danmark,dogikke i sammeskala.kommunenei Knutepunktethaddeen fordeling på andelkorttidsplasseri forhold til langtidsplasseri institusjon som såslik ut: 17

19 Andelkorttidsplasser Serie1 Sidendissetallene ble innhentet har Venneslakommuneøkt fra korttidsplasser.kristiansand kommuneholder på å iverksettedobbeltrom på noen av korttidsplassene.men økningenpå andel korttidsplasserser ut til å skulleværeav kortvarigkarakter. Lillesandhar 13 trygghetsplassersomikke er definert inn under korttid splassenei denneoversikten. 5.3 Sirkulasjonav korttidsplasser. Sirkulasjonpå korttidsplasseneer helt vesentligfor å kunnebeholdedensfunksjon.i dagnår pasientenekommer raskereenn før fra sykehus,blir dette viktigereenn før å ha fokuspå. Problemet er at man i enkeltetilfeller benytter korttidsplasserfordi en personventer på langtidsplass,men det er ikkeplasstil vedkommendeder. Det kani enkelte tilfeller oppstået såakutt tilfelle at dette er nødvendig.likevelskaldette benyttesmed høy gradav bevissthet.dekommunenesomhar god sirkulasjonpå korttidsplasseneer de kommunesomklarer å unngåå benytte korttidsplassertil langtidsvent. For å økesirkulasjonpå korttidsplasseneanbefalerprosjektet følgende: Lengdepå vedtaket må kunnetilpassesden enkeltesbehov.i dagbenytter man ofte fast lengdepå vedtak,noe somogsåbegrensermulighetenpå å skrivepasientenut før. Noen pasientgrupper vil ogsåbare ha behovfor et opphold på 4-5 dager. Giet vedtakuten definert lengde.vurderingav lengdepå korttidsopphold og dermedvedtak gjøresav tverrfagligpersonaleinnen 3 dageretter innkomst. Målgrupperog kriterier for korttidsplasseretableresog innføressomstandard.det kanlikevel gjøresskjønnsmessigevurderinger. I noen tilfeller benytteskorttidsplasserfor å kartleggebehovetfor langtidsplass.dette er en funksjonman skalbenytte med stor forsiktighet. Enslik kartleggingvil man i hovedsakkunne gjennomførebest i hjemmet. Vedå flytte personeninn til institusjon vil det væremer sannsynligat behovetfor langtidsplassblir tydelig. Enslik funksjonkan ogsåetablereen «skjult agenda»for å få pasienterinn på korttidsplass. Personermed demensanbefalessålangt det er mulig, å ivaretadem i hjemmet. Det vil ikke værehensiktsmessigfor den dementeå flytte segmellom oppfølgingi hjemmet og i korttidsavdeling.årsakentil at man likevelkan velgeå benytte korttidsplassertil de demente 18