Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner"

Transkript

1 Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner GreteDagsvik,Prosjektleder, Knutepunkt Sørlandet

2 Modell for utvikling av Lokalmedisinsketjenesteri KnutepunktSørlandet Hvordan kan korttidsplassene i kommunen inneha funksjonen som kommunens lokalmedisinske tjenester? Prosjektperiode1 1

3 2

4 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Bakgrunnog definisjoner KnutepunktSørlandet Hva er lokalmedisinsketjenester? Pasientforløpog samhandling Korttidsplassog rehabiliteringsplass Øyeblikkelighjelp Prosjektperiode Mål for prosjektet Korttidsplasser endel av pasientforløpet Eksklusjon Tidspunktfor prosjektet Prosjektorganisering Styringsgruppeog referansegruppe Prosjektgruppe Informasjonsmøter Studieturtil Danmark Delprosjekter Forundersøkelse Pasientflyt Brukergrupper Utnyttelsesgrad Bemanning Sentralespørsmålfor viderediskusjon Korttidsplassersomkommuneneslokalmedisinsketjenester Organiseringav korttidsplasser Andel korttidsplasser Sirkulasjonav korttidsplasser Målgrupper Bemanningog faggrupper Et skille mellomkorttidsplasserog rehabiliteringsplasser? Forutsetninger Godeeksempler Fokusområder: Samhandling Transport Etiskevurderinger/utskrivinger/Fagligevurdering Informasjonsflyt/Kommunikasjon Beredskapsykehusog kommune Forskrift om utskrivningsklarepasienter Pasientforløp Kreft

5 6.2.2 Kols Demens Diabetes Hjerneslag Fellesanbefalinger Medisinskfaglig samarbeid Pasientog pårørendeopplæring Kompetanse Særligeutfordringerinnenkompetansefeltet Vurderingav behovetom kompetansetilknyttet nivå Basiskompetanse Tilstedeværendekompetanse Spesialkompetanse Kommunestørrelseog kompetanse Bemanning/ressurser Elektronisksamhandling Tverrfagligorganisering Oppsummering/ Konklusjon/ Videreplaner Implementering Videreføring Vedlegg Litteraturliste

6 5

7 1.0 Bakgrunnog definisjoner Helse- sosialog omsorgsnettverketi KnutepunktSørlandeter oppdragsgiverefor prosjektet,somer finansiertpå Samhandlingsmidlerfra Helsedirektoratet. Samhandlingsreformensammenmed den Nasjonalehelseog omsorgsplanener grunnlagetfor arbeidetmed prosjektet om lokalmedisinsketjenester. Prosjektetfikk i million i tilskudd fra Helsedirektoratet,og har videre fått tilskudd på henholdsvis1 million kroner i 2011og i mai KnutepunktSørlandet KnutepunktSørlandetbestårav 7 kommunermed totalt et befolkningsgrunnlagpå Dette er nær halvparten av hele Agdersbefolkningsomer innbyggere.knutepunktkommuneneer Søgne,Songdalen,Vennesla,Iveland,Kristiansand,Birkenesog Iveland. Målet er å væreen fellesutviklingsaktør,ta hånd om spesielletjenester med store kravtil faglig dyktighetog bidra til å ta ut stordriftsfordeler. Med dette ønskerman å sikreinnbyggernei regionen et sågodt og effektivt tjenestetilbud sommulig ved å finne godefellesløsningerog utnytte hverandres kompetanse. Nettverket fungerersomet interkommunalt forum for samhandlingog koordinering innenfor helse- sosialog omsorgstjenestene.parteneplanleggerog iverksetterrelaterte prosjekter.(www.knutepunktsorlandet.no) 1.2 Hva er lokalmedisinske tjenester? I Nasjonalhelse- og omsorgsplanbeskriveslokalmedisinsketjenester slik: «tilbyr helhetligeog integrerte tjenester før, istedenfor og etter spesialisthelsetjenester, basertpå sammenhengendepasientforløp leggerstor vekt på egenmestringog tidlig intervensjon. Inkludererrehabiliteringog lærings- og mestringstilbud, Leggervekt på tverrfagligtilnærming, Inkludererhabiliterings- og rehabiliteringstjenester,tjenester til barn og unge,tjenester til personer med kroniskelidelserog tjenester til personermed kognitiv svikt.» (Meld.St.16Nasjonalhelseog omsorgsplankapittel 5.2) Lokalmedisinsketjenester er en del av den helhetligehelse- og omsorgstjenesteni kommunene. Samhandlingsreformen,ny helse- og omsorgstjenestelovog ny folkehelselovangiren ny retning for kommunesektoren.utviklingeni helse- og omsorgssektorentilsier at kommunenekan og bør ta et økt ansvarfor helsetjenestetilbudettil befolkningen.det er ogsåbehovfor tettere samarbeidmed spesialisthelsetjenestenfor å få til bedre og mer helhetligepasientforløp.samhandlingsreformen leggervekt på etableringav nye tjenester i kommunene. Lokalmedisinsketjenester kan væreulike tjenester somer samlokaliserteller det kan væretjenester somliggergeografiskspredt, men somsamletsett utgjør en fellesorganisasjon Etableringav lokalmedisinsketjenester somtilbud før, istedenfor og etter sykehusbehandlingvil kreve en annenkompetanseenn hvasomer vanligi dag.det vil krevehøyeregeneralistkompetanseog tilgjengelighettil spesialistkompetanse.det kanogsåfå konsekvenserfor personellsammensetning. Storgradav tverrfagligsamarbeid,og samhandlingmellom primærhelsetjenestenog spesialisthelsetjenestenblir nødvendig.forå sikreat tjenesteneer robuste over tid, kan det være 6

8 hensiktsmessigmed et tilstrekkeligbefolkningsgrunnlag.befolkningsgrunnlagetkansikresved at kommunenevelgerå samarbeidemed andrekommuner. (www.helsedirektoratet.no) 1.3 Pasientforløpog samhandling Pasientforløper et gjennomgåendebegrepi prosjektet. Helsedirektoratetsier dette om betydningen av pasientforløp:«ett viktig mål med samhandlingsreformener å gi pasientenehelhetligeog koordinerte helse- og omsorgstjenester. Tjenesteneskalsette segklare mål, de skalevalueresog forbedresmed vekt på sammenhengendepasientforløp.tilbudet skalta utgangspunkti den enkelte personshelhetligebehov,oppsummertkunnskapom hvilketiltak somhar godeffekt og tjenestene skal gisi en planlagtog uavbrutt kjede. Samhandlinger uttrykk for helse- og omsorgstjenestenesevnetil oppgavefordelingsegimellom for å nå et felles,omforent mål, samt evnentil å gjennomføreoppgavenepå en koordinert og rasjonell måte. Samhandling er nøkkelentil godetjenester for pasientene.å skapegodsamhandlingmellom ulike aktørerog nivåerer helsevesenet størsteutfordring. Dette er nødvendigfor å forhindre at pasientene faller mellom tjenestestolene. Gradenav samarbeidvil avhengeav oppgavenesomskalløses. (www.helsebiblioteket.no) Å ha kjennskaptil de ulike deleneav pasientforløpeter nødvendigfor å sikregodeovergangermellom tjenestene.brukermedvirkningener helt sentralt for å få til god samhandling. Selvom helsetjenestenhar ansvaretfor at det skjeren nødvendigkoordineringog samhandling mellomtjenestene,kan brukermedvirkningogsåbidra til å fremme samhandling.bakgrunnen for dette er at det finnesmye erfaringsbasertinformasjonog kunnskaphospasienteneom behovetfor tjenesterog for helheteni tilbudet. Derfor mente utvalget at pasientenburde kunneværeen inspirasjonskildeog en ressursfor samhandling. Innovasjoni omsorg,nou2011: Korttidsplassog rehabiliteringsplass Det er vanskeligå finne fram til en klar definisjonsomskiller mellom korttidsplasserog rehabiliteringsplasseri kommunene.ut fra tallene i forundersøkelsenepå hvordanbrukergruppene fordelesmellom de ulike funksjonene,kan det seut somom det er et uklart skillemellom disse funksjonene.erfaringsviskan det seut somom rehabiliteringsplassenehar en noe høyeregradav tverrfagligtilnærming,det ogsåseut somom det arbeidesmer med brukernesegnemål på rehabiliteringsplasser.ut fra forundersøkelsenekan man få en antagelseom at det er brukere ut fra en forståelseom medisinskrehabiliteringsombenytter rehabiliteringsplassene. PåKristiansandkommunenshjemmesidebeskriveskorttidsplassenesomet sted somhar blitt mer tverrfaglig,hvor fokuseter å «satsepå tiltak somfremmer godmestringav hverdageni eget hjem». Rehabiliteringsplassenebeskrivessomet tilbud somkan«gist il personersomer motivert og i standtil å delta aktivt i sin rehabilitering,somhar et definert mål med oppholdet» 7

9 Tilbakemeldingen er at personersomtrenger tettere medisinskoppfølging,har lungeproblematikk eller demensfår tilbud om korttidsplass.mens personersomskalha opptrening,har nytte av daglig tverrfagligoppfølgingog er selvmotivert for trening, får en rehabiliteringsplass. Fellesfor bådekorttidsplasseneog rehabiliteringsplassene,er at hensiktener å hevefunksjonsnivået til brukerneslik at de kanfungerei eget hjem. Korttidsplasseneserut til å i høyeregradbli benyttet til personersomventer på langtidsplassenn rehabiliteringsplassene. Det er kun Kristiansandkommunesomhar korttidsplasserog rehabiliteringsplasseradskiltpå egne institusjonerog i ulike enheter. 1.5 Øyeblikkelig hjelp Tilbudetskalgjeldepasientersom har behovfor akutt hjelp eller observasjon,men somikke trenger sykehusbehandling.med ordningenvil de somsliter med kjente og langvarigesykdommerfå godog raskerehelsehjelp,nærmereder de bor. Kommunenskalsørgefor tilbud om døgnoppholdfor helse- og omsorgstjenestertil pasienterog brukeremed behovfor øyeblikkelighjelp. Pliktengjelderkun for de pasienterog brukere som kommunenhar mulighet til å utrede, behandleeller yte omsorgtil (Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5) Tilbudetsometableresskalværebedre eller like godt somet alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.kommunenestilbud om døgnoppholdfor øyeblikkelighjelp skalbli til ved et samarbeidmellom kommuneog spesialisthelsetjenestenog dokumenteresi de lovpålagte samarbeidsavtalene(helsedirektoratet) Ut fra definisjoneneog beskrivelseneer det noe uklart hvordanøyeblikkelighjelp funksjonog Lokalmedisinsketjenester knyttes sammen,eller avgrensesfra hverandre.i de ulike eksemplenekan øyeblikkelighjelp funksjonnoen stederknyttes innunder og væreen del av et Lokalmedisinsksenter. Andresteder defineresde Lokalmedisinsketjenestenetil å ha hovedvektpå rehabiliteringog læringsog mestringsvirksomhet,mensøyeblikkelighjelp funksjonenivaretar det akutte uten at disseto funksjonenehar noen vesentligsammenheng.uansetthvilkenløsningknutepunktsørlandetvelger,vil avgrensning,kriteriemodeller og fleksibilitet stå sentralt 8

10 2. 0 Prosjektperiode1 2.1 Mål for prosjektet Målet for prosjektet er brukerneskaloppleveen individuelt tilpasset,forutsigbarog sammenhengendetjenestefra skadeeller sykdomoppstårog videre i et livsløpsperspektiv.samarbeid om utvikling av spisskompetanse,fellesoverordnet systemarbeidog samarbeidmed spesialisthelsetjenestener overordnet for knutepunktsamarbeidet,og skalværeførendefor prosjektarbeidet. 2.2 Korttidsplasser en del av pasientforløpet Dekningsgradenpå korttidsplasserer på 15,7%av det totale antallet institusjonsplasser.det foreliggerikke eksakteanbefalingerfor hvordanfordelingenbør væremellom langtids- og korttidsplasser,men i en forskningsundersøkelseforetatt i Vestfoldfremkommer et anslagpå ca.20 % somen egnetfordeling.et annet mål på behovetkan væreen prosentandelav befolkningenover 80 år. Vestfoldundersøkelsenanslår2,75%somet rimelig antall. Med tanke på den demografiske utvikling og iverksettingav kommunenesmedfinansieringav utskrivningsklarepasienterfra spesialisthelsetjenesten,er det sværtviktig at kommunenhar goddimensjoneringav korttidsplasserog rehabiliteringsplasser. Prosjektetskalta utgangspunkti arbeidet omkringkommuneneskorttidsplasser,med formål om å forbedre kvaliteten på behandlingog rehabiliteringpå korttidsplassene. Forå få effekt av dette er det viktig å sekorttidsplassenesomen integrert del av pasientforløpene, hvor leddenefør og etter pasientforløpeter like viktige å vurdere i forhold til bl.a kvalitet, struktur og samhandling. I prosjektetsarbeid om korttidsplassenevil dette væresentraletemaer: Utnyttelsesgradav korttidsplassene Tverrfagligkoordinering Aktuellebrukergrupperfor korttidsplassene Kompetanseutveksling Elektronisksamhandling Medisinskfagligsamarbeid Arbeidetmed prosjektet skalskapeet fundamentslik at kommuneneer mer forberedt til å innføre endringenesomkommer med samhandlingsreformen. Prosjektetdreier segdermedom å avklarehvasomskaltil for at korttidsplassenei kommunenkan innehafunksjonensomkommunenslokalmedisinskesenter. Spørsmåletmå vurderesi forhold til pasientforløp,medisinskfagligsamarbeidog kompetanse. Samhandlinginternt i kommunene,interkommunalt og mellom kommuneog sykehusvil ogsåbli vurdert. 9

11 2.3 Eksklusjon Det er ikke en del av prosjektets mandattil å fysisksamlokaliserekommuneneskorttidsplassereller andrefunksjonersomkan inngåi et lokalmedisinsksenter.prosjektet omfatter heller ikke etablering av nye lokalereller byggeet såkaltb-sykehus. 2.4 Tidspunktfor prosjektet Når prosjektsøknadenble sendt var hensiktenblant annet at dette prosjektet skulleværemed på å forberedekommunenei Knutepunktetpå Samhandlingsreformen.Samhandlingsreformentrådte imidlertid i kraft ,midt i prosjektperioden,det sammegjorde Forskriftom utskrivningsklare pasienter.i periodenhar ogsåkommuneneutarbeidet de fastsattesamarbeidsavtalenemed Sørlandet sykehushf. Med andre ord har det pågåttstore prosesserbådelokalt i kommuneneog i Sørlandetsykehusi sammeperiode.prosjektetsførste periodehar til delsvært noe preget av endringeri samarbeid mellom partene, samt uklarhet i forhold til konsekvenserav bådede nasjonaleog de lokaleforeslåtte endringerog avtaler. Iverksettingav prosjektet i forkant og samtidigmed det ovennevnte,kan ha gitt bådepositiveog negativeeffekter. 3.0 Prosjektorganisering Prosjektetkan foreløpigskisseresi tre prosjektperioder.førstprosjektperiodevil hovedsakelig oppsummeresi dennerapporten, samtidigsom flere av de iverksatteutredningerog tiltak vil fortsette inn i prosjektet i sin helhet. Prosjektperiode1 har hatt hovedfokuspå kommuneneskorttidsplassersett i et pasientforløpsperspektiv.prosjektetshovedaktivitet har vært utredningsvirksomhetog sammenfatningav eksisterendekunnskaptilknyttet hovedfokusområdene. Prosjektperiode2 har hovedfokuspå pasient- og pårørendeopplæringi kommunenei samarbeidmed frivillighetenshus.hovedaktivitetenfor periodenvil værekartleggingav eksisterendetilbud, vurdere muligheterfor samkjøringav disse,samt pilotering av ulike opplæringstilbud. Prosjektperiode3 vil ha fokuspå kompetansetilknyttet korttidsplassene,opprettelseav diagnosespesifikkefunksjonerog utredning av sykepleiepoliklinikk. I tillegg til de beskrevneprosjektperiodene,vil det væremulighet for bådeeksterntfinansierteog egenfinansiertedelprosjekterfor en eller flere av Knutepunktkommunene,somvil naturlig henge sammenmed videreutviklingav Lokalmedisinsketjenester. Prosjektperiode2 Prosjektperiode1 Prosjektperiode3 10

12 3.1 Styringsgruppeog referansegruppe Styringsgruppenfor prosjektet er Helse,sosial,og omsorgsnettverketi KnutepunktSørlandet+ fagdirektørved SørlandetSykehus. Pået tidlig tidspunkt i prosjektet ble det anbefalt etablert en referansegruppe.det var imidlertid liten tilbakemeldingfra de forespurte personertil referansegruppen.samtidigble det igangsattflere arbeidsgruppertil delprosjekter.dette samtidigmed de andrepågåendeprosjekterog prosesseri regionen,noe somførte til at prosjektlederenikke iverksatteen egenreferansegruppedenneførste perioden. Det har imidlertid vært erfaringsutvekslingmed flere sammenlignbareprosjekter,tilknyttet ulike temaer med de andrekommunesammenslutningene. 3.2 Prosjektgruppe Vediverksettingav prosjektetble det etablert en prosjektgruppesatt sammenav representanterfra de 7 knutepunktkommunene,representanterfra SørlandetSykehus,brukerrepresentanterog tillitsvalgte: Kjellfrid BøNilsen,Avdelingsleder, BygdeheimenIveland IngerFjermeros, Enhetsleder, Valhalla,Kristiansand EllenTorgersen, Avdelingsleder,EBT, Kristiansand DagfridAasen, Lederåpenomsorg, Birkenes LeniKlakegg, Lederutviklingssenteretfor sykehjemog hjemmetjenester, Songdalen KerstinMarkwardt, Rehabiliteringsykepleier, Vennesla LeneKolshus, Avdelingsleder, Lillesandbo- og aktivitetssenter,lillesand FinnGeorgBirkeland, Kommuneoverlege,Søgne JanneSlotte, TillitsvalgtLO-K, Songdalen RagneQuinteros, TillitsvalgtUnio SolveigNordkvist, Brukerrepresentant,Fellesrådet, Songdalen JørgenLøvdal, Rådetfor funksjonshemmede, Søgne BjørgUnhammerHanssen, Avdelingsleder,KløvertunKristiansand JørnBrodwall, Fastlege,Lillesand AndreaBrøvig, Avdelingsleder,FysioterapeutSøgne IngjerdLind, Enhetsleder, SørlandetsykehusHF TorunnIsaksen, Enhetsleder, SørlandetsykehusHF GunnarFjermeros, Seksjonsoverlege,medisinskavdeling, SørlandetsykehusHF Inger- AliceNaleyÅs,prosjektmedarbeider(fra jan. 2012) GreteDagsvik, prosjektleder Prosjektgruppen er satt sammenfor å innehaflere faggrupperog funksjoner.dette har vært ansett somviktig, noe vi har dratt nytte av for å få belystulike temaer fra forskjelligståsted.prosjektgruppen er likeveli størstelagettil å få en godarbeidsprosess, og det har vært en del frafall ved prosjektgruppemøtene. Det anbefalesat man vurderer prosjektgruppensfunksjonog representanterved videreføringav prosjektet. 11

13 3.3 Informasjonsmøter Påvår/ tidlig høstble det gjennomførtinformasjons/dialogmøteri hver enkelt kommune.møtene haddesomhensiktå informere om prosjektet,samt få tilbakemeldingom hvamedarbeidernei kommunenemente var viktig for å iverksettelokalmedisinsketjenester kommunalt. Deltagernepå informasjonsmøtenepekte særligpå kompetansebehovet.flereutrykte ogsåen usikkerhetomkringhva samhandlingsreformeninnebærer. Innspilleneer samleti et eget dokument. Herer et utvalg: Kompetanse Utnytte kompetansenvi har bedre. Ressurspersoner kanværeen godordning,men er ogsåveldigsårbart. Kompetansestyrkinglike sentralt i hjemmetjenestensompå korttidsplasser. Mulighetfor samarbeidomkringkompetanseheving. Rekrutteringsarbeider vesentlig. Endringsviljeog ledelseskultur. Pasientforløp Unngåforflytning av pasienter Omsorgstrappenmå bli lengreog mindre bratt. Tenkepasientforløp,ikkeenkelttjenester Implementeringav goderutiner og nasjonaleretningslinjer Samhandling Informasjonog kommunikasjonmellomnivåer helt sentralt.dette handlerom pasientsikkerhet. Økt bruk avfrivillige,brukerorganisasjoner/ likemannstjeneste. Tiltaksomgjørat pasienterkanværelengreselvhjulpenog bo lengrehjemme. 3.4 Studieturtil Danmark Det har i prosjektperiodenblitt gjennomførtstudietur til Danmarksammenmed Helse- sosialog omsorgsnettverketi KnutepunktSørlandet.Vi besøktekommunenehorsens,hedenstedog Århus. Studieturengaossnyttige innspilltil videreføringav prosjektet.prosjektgruppenvil særligta med seg dissepunktenevidere: Innovasjon,en organisasjonsomhar plasstil ideer, og tør å prøve. Hverdagsrehabilitering, gjennomgåendei alle kommuner.benyttessystematisk. Viljentil å satsepå kompetanseselvøkonomiskvanskeligetider. Tydeligerebrukerfokusi hele tjenesten Gjennomgående ideologii organisasjonen.antonovsky s teori om helsefremmendearbeid sto sentralt. Mer bruk av standardisertpasientforløp,inklusivmetodikk og standardiserteverktøy Annenfordeling mellom faggrupperi hjemmebasertetjenester. Flerefysio- og ergoterapeuter. Omsorgstrappenserannerledesut. Færrelangtidsplasserog mer fokuspå tjenester til hjemmeboende. 12

14 3.5 Delprosjekter Pågrunn av størrelsenpå prosjektgruppenhar denne mest egnetsegtil å diskutereoverordnede temaer,mensdet har blitt satt ned delprosjektermed egnearbeidsgrupperi forhold til sentrale områder. Prosjektersomhar vært/ er organisertinnunder Lokalmedisinsketjenester prosjektet: Hjerneslagsprosjektet Egnemidler fra Helsedirektoratet.Harhatt frikjøpt to prosjektmedarbeiderei 20 %stilling. Etablert egentverrfagligprosjektgruppe.kunkristiansandsomnedslagsfelt.prosjektethar ogsåutarbeidet anbefalt pasientforløpfor hjerneslag.(oktober2011- juni 2012) PasientforløpKreft palliasjon Igangsattegenarbeidsgruppefor utarbeidelseav anbefalt pasientforløp. Gruppenvar tverrfagligsammensattfra kommunene,og haddei tillegg representantfra Sørlandet sykehushf,og representantfra kreftforeningen.(september- desember2011) PasientforløpKols Igangsattegenarbeidsgruppefor utarbeidelseav anbefalt pasientforløp. Gruppenvar tverrfagligsammensattfra kommunene,og haddei tillegg representantfra Sørlandet sykehushf,og brukerrepresentant fra LHL. (September- desember2011) Kompetansegruppe Tverrfagliggruppefra kommunene,+ brukerrepresentant,representantfra UIA,samt fra Sørlandet sykehus. Arbeidsgruppenhar gjennomførtet seminarom Casebasertrefleksjon.(November2011- januar2012) PasientforløpDemens Det ble satt ned en mindre gruppebasertpå ressurspersonerfra de tre Utviklingssentrenei Aust- og VestAgderfor et adhocoppdragtilknyttet anbefalingerfor pasientgruppendementeog deres pårørende. (1 dagi mai 2012) Pasientforløp Diabetes Det ble satt ned en mindre gruppebasertpå ressurspersonerfra de tre Utviklingssentrenei Aust- og VestAgderfor et adhocoppdragtilknyttet anbefalingerfor pasientgruppendiabetesog deres pårørende. (1 dagi mai 2012) Tverrfaglig kompetanse,valhallaprosjektet Igangsattapril Evalueresnovember/ desember2012. Skalse på tverrfagligkompetanseflyt,målgrupperfor korttidsplasser,tverrfagligtilnærming, pasientflyt og effekt av fysisksamlokaliseringav ergo- og fysioterapeuter i sammebyggsom korttidsavdelingene. Kreftkoordinatorer Søktog fått midler til 3 x 50 %1 x 100%.Iverksettessåfort ansettelsesprosessener gjennomført. Hverdagsrehabilitering Søktog fått midler, men ikke iverksatt. Anbefalesfrikjøp av en person i en 40 %stilling i en periode. Påbegyntplanleggingav dagskonferanseom hverdagsrehabiliteringfor ansattei kommunenei KnutepunktSørlandet. 13

15 4.0 Forundersøkelse Det ble gjennomførten forundersøkelsevåren2010somskullegi ossbakgrunnsmateriale for hvordan korttidsplasseneble benyttet i de 7 kommunenei knutepunktet. Kommunenesstørrelsehar betydningfor muligheter for å sammenlignetallene. Alle tallene har heller ikkevært like lette å hente ut fra dagensjournalsystemeri kommunene,og dette har betydningfor kvalitetenpå tallene.det er med dennebakgrunnenviktig å se på tallmateriale somen anledningtil å sepå tendenserog benytte det somet diskusjonsgrunnlagfor å finne ut av årsakerog sammenhenger. Forundersøkelsenvar tenkt gjennomført på nytt på våren2012,men på grunn av at Samhandlingsreformenble iverksatt fra januar 2012,ønsketprosjektgruppenå utsette en ny kartleggingi forhold til korttidsplassenetil høst 2012.Dennekartleggingenvil justerespå bakgrunnav erfaringenemed kartleggingnr 1. Kommuneneskorttidsplassersåvåren2010omtrent slik ut: 148korttidsplasserog rehabiliteringsplasser Gjennomsnittligliggedøgnpå dager Varierendeutnyttelsesgradpå % Korttidsplassenehar i dagbrukergruppersom:kols,demente,kreft, hjerneslag,fall/brudd, utrygghet, andre. 4.2 Pasientflyt Det er noe variasjonfra kommunetil kommunepå om hovedvektenav pasienterkommerfra eget hjem eller fra sykehus.setttotalt for alle de syvkommuneneblir fordelingenslik: 54 % Korttids 46 % eget hjem fra sykehus Det kan seut somom andelpasienterfra hjemmet har sammenhengmed hvor godt kommuneneutnytter korttidsplassenesine. Dette er i hvert fall noe den enkeltekommune bør væreoppmerksompå. Det er ogsåsett på hva pasienteneutskrivestil. Dette er noe ulikt fra kommune til kommune.her er eksemplerfra Valhallai Kristiansandog fra Lillesandkommune.Modellenebeskrivernoe av ulikheten: 14

16 Valhalla Lillesand 62 % 4 % 10 % 2 % 22 % Bosted Langtidsplass Sykehus Død ikke reg 78 % 7 % 0 % 4 % Eget hjem u/tiltak Langtidsplass Omsorgsbolig Sykehus Død 11 % Det kan seut somom antallet somskrivesut til langtidsplasshar sammenhengmed hvor god sirkulasjonkommunenhar på sinekorttidsplasser. Reinnleggelserfra korttidsplasstil sykehusvarierer fra 0-19 prosent.noe av dette kan skyldes tilfeldige variasjoner,og noen av dissereinnleggelseneer ikke registrert. Det kanimidlertid seut til at antall reinnleggelserhar sammenhengmed hvilke brukergruppersomer på de ulike korttidsavdelingene. 4.2 Brukergrupper Det ble laget forholdsvisstore sekkebetegnelserfor årsaktil innleggelser.i forundersøkelsensåvar dissemer differensiert knyttet til ulike årsakertil innleggelser.talleneble da såsmåat de ikke kunne presenteres.her er derfor fordelingentotalt for knutepunktet på brukergruppersombenyttet korttidsplassene: Korttid Rehab 0 Det er skilt mellom korttidsplasserog rehabiliteringder dette er oppgitt i tallmaterialefra kommunene.ikkealle de 7 kommuneneskillermellom dette. Søylenmed kategorien«annet»er den største.det er ogsådennesomvarierer mest fra kommunetil kommune. 4.3 Utnyttelsesgrad Kommunenerapporterer i tallmaterialet at de utnytter korttidsplassenei varierendegrad.her kommerdet fram en variasjoni forhold til utnyttelse av plassenefra ca %.I undersøkelsenble det bedt om antall liggedøgn.det kanher ha betydningom man skriverinn og ut pasienterpå samme dag,om det blir registrert døgneller ikke hvispasientenhar en kortvarig innleggelsepå sykehus,det 15

17 sammegjelderpermisjontil hjemmet. Det opereresogsåmed ulike tall i forhold til reelle døgnog finansieringsdøgn,vedtaksdøgnog reelle døgn.uansetthvilkenforklaringsmetodevi velger,kan det væreen tendenstil at korttidsplassenevi har i knutepunkt kommunerhar en noe lav utnyttelsesgrad. Vi må ogsåta høydefor at noen kommunerhar tenkt at det er smart å ha en vissberedskap. Dekommunenemed høyutnyttelsesgradpå sinekorttidsplasserkan seut til å ha hovedvektenav sine pasienterfra hjemmet. Vi kandermed anta at de «fyller opp» ledigeplassermed hjemmeboendesom kanha nytte av en korttidsplass,framfor å «holdeledig»en plassi tilfelle det kommernoen fra sykehuset. 4.4 Bemanning Det ble forsøkt innhentet tallmaterialefor å beskrivehvilkestillinger somer tilknyttet korttidsplassene i kommunene.men på grunn av kommunenesulike organiseringav korttidsplasseneer dette svært vanskeligå sammenligne.det kan seut somom kommunenebådehar ulik pleiefaktor tilknyttet korttidsplasseneog i varierendegrader nattjenestenorganisertinnunder dette. I tillegg viserdet seg vanskeligi alle kommuneneå beskrivemed stillingsstørrelsei hvor stor graddet er andre faggrupper tilknyttet korttidsplasseneenn de tradisjonellepleiegruppene. Legetjenestener ogsåulikt organisert. Fellesfor alle, kanskjeutenom Kristiansand,er at kommunenegir uttry kk for å værefleksibleog innhente den kompetansen/faggruppenesomer nødvendigutfra individuellebehov. 4.5 Sentralespørsmålfor viderediskusjon Hvordanutnytter vi korttidsplassenebest mulig,og samtidighar nødvendigberedskap? Hvilkebrukergrupper har mest nytte av kortvarigeinstitusjonsopphold? Hvordankan vi hindre at korttidsplasseneblir benyttestil å vente på langtidsplass? Hvaer egentligforskjellenmellom korttidsplasserog rehabiliteringsplasser? Hvilkeoppgaverkankommunenemed fordel «ta håndom» på korttidsplassene? Oghvilkenkompetansemå væretilstede for å få til dette? 16

18 5.0 Korttidsplassersomkommuneneslokalmedisinsketjenester 5.1 Organiseringav korttidsplasser Det å arbeidepå korttidsplasserer annerledesenn å ha sin arbeidsplasspå en langtidsavdeling.den størsteforskjellener selvhensiktenmed at pasientener på den eneeller den andreplassen.som nevnt tidligere er hensiktenved korttidsplasseneat pasienteneskaløkefunksjonsnivåetfor dermedå kunnebo lengrei sitt eget hjem. Forå få til dette er vi avhengigavat de ansattetenker helsefremmendearbeid,og har fokuspå at brukerneskalkunneklare mest mulig på egenhånd.vi trenger ansattesomhar fokuspå å oppsporebrukernesegenressurserfor å kunnemestre sin situasjon. Dette fokuset trenger ikke i sammegradå væretilstede i en langtidsavdeling.hvor man i større grad skalgi pleie og omsorg.vi har derfor å gjøremed to forskjelligeideologierog forståelserå gjøre.på bakgrunnkan man forstå at det er vanskeligå få til et «skifte i tankesettet»fra den ene pasientenpå «rom 12» til nestepasientpå «rom 13». Påbakgrunnav dette anbefalervi at den enkeltekommunensamlerkorttidsplassenetil et sted. Dette vil kunnelette arbeidet med kompetanse,kultur og ideologifor de ansattetilknyttet korttidsplassene, og dermedgi brukerneet bedre kvalitativt innhold på korttidsplassene.forkristiansandvil man også kunneha effekt av å samlokalisererehabiliteringsplasserog korttidsplasser, da dette kan gi en kompetanseflytsomer hensiktsmessigfor de ulike brukergruppene.det kanogsågjøre det mindre sårbarti forhold til å skullesikreat riktig pasientfår rett tilbud i forhold til funksjonersomalleredeser ut til å ha uklarekriterier for fordeling. Vedå samlekorttidsplassene,vil det erfaringsvisogsåværelettere å sørgefor godsirkulasjonog utnyttelse av plassene. 5.2 Andel korttidsplasser Det foreliggerikke eksakteanbefalingerpå hvordanfordelingenbør væremellom langtids- og korttidsplasser,men i en undersøkelseforetatt i Vestfoldframkommeret anslagpå ca.20 %somen egnetfordeling. I tillegg finner vi en annenfordeling i de fleste kommunenei Danmark,hvor vi ser at andelenkorttidsplasser/rehabiliteringsplasserhar en mye høyereprosent enn det vi seri Norge.I Sverigefinnesnoe av sammetendensensomi Danmark,dogikke i sammeskala.kommunenei Knutepunktethaddeen fordeling på andelkorttidsplasseri forhold til langtidsplasseri institusjon som såslik ut: 17

19 Andelkorttidsplasser Serie1 Sidendissetallene ble innhentet har Venneslakommuneøkt fra korttidsplasser.kristiansand kommuneholder på å iverksettedobbeltrom på noen av korttidsplassene.men økningenpå andel korttidsplasserser ut til å skulleværeav kortvarigkarakter. Lillesandhar 13 trygghetsplassersomikke er definert inn under korttid splassenei denneoversikten. 5.3 Sirkulasjonav korttidsplasser. Sirkulasjonpå korttidsplasseneer helt vesentligfor å kunnebeholdedensfunksjon.i dagnår pasientenekommer raskereenn før fra sykehus,blir dette viktigereenn før å ha fokuspå. Problemet er at man i enkeltetilfeller benytter korttidsplasserfordi en personventer på langtidsplass,men det er ikkeplasstil vedkommendeder. Det kani enkelte tilfeller oppstået såakutt tilfelle at dette er nødvendig.likevelskaldette benyttesmed høy gradav bevissthet.dekommunenesomhar god sirkulasjonpå korttidsplasseneer de kommunesomklarer å unngåå benytte korttidsplassertil langtidsvent. For å økesirkulasjonpå korttidsplasseneanbefalerprosjektet følgende: Lengdepå vedtaket må kunnetilpassesden enkeltesbehov.i dagbenytter man ofte fast lengdepå vedtak,noe somogsåbegrensermulighetenpå å skrivepasientenut før. Noen pasientgrupper vil ogsåbare ha behovfor et opphold på 4-5 dager. Giet vedtakuten definert lengde.vurderingav lengdepå korttidsopphold og dermedvedtak gjøresav tverrfagligpersonaleinnen 3 dageretter innkomst. Målgrupperog kriterier for korttidsplasseretableresog innføressomstandard.det kanlikevel gjøresskjønnsmessigevurderinger. I noen tilfeller benytteskorttidsplasserfor å kartleggebehovetfor langtidsplass.dette er en funksjonman skalbenytte med stor forsiktighet. Enslik kartleggingvil man i hovedsakkunne gjennomførebest i hjemmet. Vedå flytte personeninn til institusjon vil det væremer sannsynligat behovetfor langtidsplassblir tydelig. Enslik funksjonkan ogsåetablereen «skjult agenda»for å få pasienterinn på korttidsplass. Personermed demensanbefalessålangt det er mulig, å ivaretadem i hjemmet. Det vil ikke værehensiktsmessigfor den dementeå flytte segmellom oppfølgingi hjemmet og i korttidsavdeling.årsakentil at man likevelkan velgeå benytte korttidsplassertil de demente 18

20 kanværefall i allmenntilstand,underernæring,eller avlastningfor pårørende 5.4 Målgrupper Hvemvil værede aktuellepasientgruppenefor de kommunalekorttidsplasseneog lokalmedisinsketjenester,framover? Framovervil korttidsplassenesomi dagværemottak av pasientgrupperfra sykehus.det er viktig at det her er kommunenesomhar hovedansvarfor å vurdere hvilkekommunaletjenester pasientene har behovfor, og hva somer mest hensiktsme sigut fra en individuell vurdering.pasientgruppene beskrevetvidere,er ikke uttømmendei forhold til det framtidige behovet. Korttidsplassenemå i større gradha en beredskapi forhold til de store kronikergruppene.dette må i hovedsakgjeldekjente brukere av kommunaletjenester, som har et kjent sykdomsforløp,hvor det er aktuelt å tilby noen netter i korttidsavdelingfor å imøtekommebrukerensbehovfor trygghet i en forverringsfase.dette forutsetter en fleksibelog raskmulighet å få plasspå en kommunal korttidsavdeling. Lokalmedisinsketjenester skalha tjenester før, under og etter spesialisthelsetjenesten.vedå benytte kommunaletjenester tidligere i forløpet, samt etablereet tettere samarbeidmellom fastlegetjenesten og hjemmebasertetjenester, vil vi kunneunngåforverringer av kroniskesykdompå et tidligere tidspunkt. Dette vil ha konsekvenserfor brukerensfunksjonsnivåog behovfor tjenester. Eldremed diffuse problemstillingerer en komplisert gruppe.eldreskalikke la væreå bli sendt til sykehuspå grunn av sin alder alene.det er likevelviktig at man vurderer om det er riktig å innhente spesialistkompetansegjennomen sykehusinnleggelse, da vi samtidiger klar over at flytting aveldre ikkeer gunstigi forhold til forvirring og funksjonsnivå.(referanse)utgangspunktetbør væresomfor brukeremed kroniskesykdommer. Pasienteri livets sistefase,somblir flyttet mellom sykehusog kommune.erfaringsviser det jevnligen og annenpasientsomblir utskrevetfra sykehustil kommunen, eller lagt inn på sykehusfra kommunenstjenester i livets sistefase(definert til siste48 timer). Dette er vi enigeom at ikkeer et nødvendigeller verdigforflytning. Det er mangevanskeligefagligevurderingertilknyttet dette. Men prosjektet er enigeom at man må tilstrebe at man ikke flytter personersomer døende,fra et omsorgsnivåtil et annet. Noenpasienterhar behovfor jevnligvæskebehandling.i de fleste kommunenemå brukerneda kontakte sykehus.brukerneselvønskeri stor gradå kunne gjennomføredennevæskebehandlingen kommunalt.det er ikke definert antall behov. Prosjektgruppenhar diskutert om det vil væreen pedagogiskutfordring å forklare brukere at de nå kanfå sitt tilbud kommunalt,når de er vant med å få dette på sykehus.det kan væreat brukerne mistenkerlaverekompetanseog erfaring med tjenesten.dette med rette. Pasientgruppersomi dag får sinekontroller på sykehus,men i framtida bør få dette i kommunehelsetjenesten,kanværeen pedagogiskutfordring. Det er et diskusjonsspørsmål hvorvidt personermed demenshar nytte av, og om det er behovfor bruk av korttidsplasseri forhold til dennepasientgruppen.nasjonaletall sier at nesten80 %av alle beboerepå langtidsplasservil væredementeom få år. Samtidigerfarer man at de dementeblir nedprioritert i forhold til rehabilitering,pgadereskognitivefunksjon.tallenefra forundersøkelsen tilsier at nær halvpartenav pasientenepå korttidsplasserenten blir definert somdementeeller som 19

Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner

Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner Grete Dagsvik, Prosjektleder, Knutepunkt Sørlandet Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TJENESTER

LOKALMEDISINSKE TJENESTER LOKALMEDISINSKE TJENESTER I KNUTEPUNKT SØRLANDET Hovedrapport Grete Dagsvik og Hilde Tørring Enoksen Hovedrapport for prosjekt Utvikling av modell for Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Forebygging og rehabilitering i en brytningstid. Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik

Forebygging og rehabilitering i en brytningstid. Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik Forebygging og rehabilitering i en brytningstid Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik Del 2: Rehabilitering og forebygging hva er nytt? Fra Til Sen innsats Tidlig innsats Behandling Tidlig oppsporing

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Litt om Kristiansand og Agder Kristiansand: 85 000 innbyggere Vertskommune sykehus og universitet

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

Casebasert Refleksjon

Casebasert Refleksjon Lokalmedisinske tjenester, Knutepunkt Sørlandet Casebasert Refleksjon En metode for kunnskapsutvikling og kulturbygging Grete Dagsvik Mars 2012 Hvorfor bruke casebasert refleksjon? «Ved å reflektere tenker

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Prosjekt Utvikling av Lokalmedisinsk senter

Prosjekt Utvikling av Lokalmedisinsk senter Prosjekt Utvikling av Lokalmedisinsk senter Hvorfor møte? Hvilken betydning vil du at dette prosjektet skal ha for: Kommunen Din arbeidsplass Ansatte Brukerne Hva er lokalmedisinsk senter? det tilbyr helhetlige

Detaljer

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Prosjekt Veiviser Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Bakgrunn Tiltak Innspill Rolleavklaring Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering

Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering HELSE OG SOSIAL BEHANDLING OG REHABILITERING Prosjekt Fremtidsrettet Prosjektverksted/inspirasjonssamling 13-14/12-17 Prosjektet bygger på: Veileder om, habilitering, individuell plan Anbefalinger om somatisk

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektet har tidligere fått støtte for ett år fra Helsedirektoratet, og søker om videreutvikling av prosjektet.

Prosjektbeskrivelse. Prosjektet har tidligere fått støtte for ett år fra Helsedirektoratet, og søker om videreutvikling av prosjektet. Prosjektbeskrivelse Prosjekttittel Prosjektansvarlig Prosjektleder Prosjektgruppe Prosjektperiode Prosjekttype Videreutvikling av modell for lokalmedisinsk senter i Knutepunkt Sørlandet kommuner Nettverket

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Hemnes midt mellom Rana og Vefsn Rana Hemnes Vefsn Hemnes kommune; 4600 innbyggere fordelt på 5 tettsteder Hemnesberget Finneidfjord Bjerka Korgen Bleikvassli

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommune ved kommunestyret

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habilitering og rehabilitering i Helse Nord Tilbud i rehabiliteringsavdelinger Habiliteringstjenesten Ambulante team Rehabilitering

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bjerkreim kommune ved kommunestyret den 7.

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

Prosjekt læring og mestring Knutepunkt Sørlandet. Fagdag rehabilitering Ingeborg Landén

Prosjekt læring og mestring Knutepunkt Sørlandet. Fagdag rehabilitering Ingeborg Landén Prosjekt læring og mestring Knutepunkt Sørlandet Fagdag rehabilitering 17.11.16 Ingeborg Landén Hva menes med læring og mestring? En metode som skal øke den enkeltes kunnskap om sykdom og hvordan man kan

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommune ved kommunestyret den. med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommune ved kommunestyret xx.xx.2017 med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering En ressursorientert arbeidsmetode med mer aktivt fokus på brukerens egne ressurser Ekstra innsats i en avgrenset periode med mål om å

Detaljer

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23.4.2014

Detaljer

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud PROSJEKT I GJØVIKREGIONEN PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN ORGANISASJONSKART B EIER Sykehuset Innlandet repr ved Divisjonsdir. Gjøvik Prosjekteier Rådmennene i Gjøvikregionen Styringsgruppe:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV 3 hovedutfordringer 1. Overordnet samarbeid Slagkraftig SU, med delegert beslutningsmyndighet? Færre deltakere representativt?

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse)

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse) Songdalen kommune Helse og omsorg Helse og omsrogsdepermentet MOTTATT ~9DESZ015 DSS: Skanning Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/01820-1 Songdalen, 07.12.2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) Høringsuttalelse

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde VEDLEGG 2 Områdeplan rehabilitering Vestre Viken helseområde Arbeidsgruppe Hjerneslag Medlemmer i arbeidsgruppen: Navn: Funksjon: Representerer: Ingvild Akeren Teamleder/fagleder ergoterapeut Fram helserehabilitering

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

HSO plan Rådet for funksjonshemmede

HSO plan Rådet for funksjonshemmede HSO plan 2015-2018 Rådet for funksjonshemmede 04.09.2014 15.09.2014 Mål for Helse, Sosial og Omsorg (HSO) Bystrategien LIVSKVALITET OG MESTRING (P05) Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Hvordan har samhandlingsreformen påvirket tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommunene?

Hvordan har samhandlingsreformen påvirket tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommunene? Hvordan har samhandlingsreformen påvirket tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommunene? NKRFs fagkonferanse Kristiansand 8.- 9. juni 2015 Forskningsleder Birgit Abelsen, Nasjonalt senter

Detaljer

Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS

Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS United for Health U4H Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS Birgitte Vabo, prosjektleder, Kristiansand kommune Inger Alice Naley Ås, Lungespl./prosjektspl.

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat

Vedlegg til høringsnotat 1 Vedlegg til høringsnotat Nye lovbestemmelser vedtatt 17. juni 2016 I I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer: Ny 2-1 e skal lyde: 2-1 e Rett til opphold i

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Anbudsbasert avtale med Helse Vest 2006 :RHF overtok ansvaret for rehabilitering

Detaljer

Helsetjenester for eldre

Helsetjenester for eldre Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF Innledning Befolkningsframskriving Innledning Målgruppe

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Foredrag 6.juni 2013

Foredrag 6.juni 2013 Foredrag 6.juni 2013 Kommunal rehabilitering i institusjon. Dokumentasjon av virksomheten. Kriterier for vellykket kommunal institusjonsrehabilitering Helgeland Rehabilitering Bodø rehabiliterings senter

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer