PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043"

Transkript

1 1 PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 Psykologtjeneste for krisesenterets voksne kvinner et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og Alternativ til Vold år

2 2 Takk til Stiftelsen Helse og Rehabilitering og Norske Kvinners Sanitetsforening som har virkeliggjort dette utviklingsarbeidet. Takk til de to lederne i Stiftelsen Alternativ til Vold og Stiftelsen Oslo Krisesenter som skapte mulighet til et inspirerende og givende fagutvikling gjennom samarbeid. Og takk til de mange kvinner som har lært meg det jeg nå vet om veier ut av volden. Judith van der Weele prosjektleder

3 3 1 Beskrivelse av prosjektet Mål for prosjektet Fordeling i prosjektet Fremgangsmåten i prosjektet Rapportering av aktivitet i prosjektet Psykologisk behandling Statistikk på veiledning og konsultasjon Statistikk på undervisningsoppdrag Hvordan skal man forstå og behandle kvinner utsatt for vold i nære relasjoner? Vold som overordnet fortolkningsramme Traumeperspektivet Relasjonsskader Narrative perspektiver Fenomenet tilknytning til overgriper og underkastelsesinstinktet Kvinnens behov når hun kommer til OK Erfaringer på behov og metodeutvikling Kvinner med spesielle behov Kvinner med voldelige og psykotiske partnere Akutt psykologisk arbeid kartlegging av kvinnens behandlingsbehov Alvorlige dissosiative lidelser Behandlingsbehov hos mødre Metodeutvikling i behandling Tidligfase traumebehandling Eye Movement Desenzisation and Reprocessing (EMDR) Utvikling av gruppetilbud for etnisk norske kvinner Utforming av gruppene Innhold i gruppene Utvikling av åpen undervisning Utvikling av kunst og uttrykksterapi (KUT) Etnisitet Familiefokusert arbeid Annet psykologisk arbeid Arbeid i retten Dokumentasjonsarbeid Kompetanseutvikling og veiledning Intern videreutdanning på Oslo Krisesenter: Psykologisk behandling av kvinner som er utsatt for vold Veiledningsoppgaver i Samarbeid ATV/Oslo Krisesenter Prosjektleders egen kompetanseutvikling...33

4 4 5.5 Kompetansespredning Betraktninger i prosjektets sluttfase Organisering av psykologisk behandling for kvinner på krisesenteret Omfang av behov Veien videre Oppsummering...38 Vedlegg 1: Handout fra kurset Kropp kraft og trygge steder. Avspenning en nødvendig glede...41 Vedlegg 2: kursinformasjon til kvinnene på Oslo Krisesenter...43 Litteratur...45

5 5 1 Beskrivelse av prosjektet I 2001 søkte Stiftelsen Oslo Krisesenter (OK) og Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) Stiftelsen Helse og Rehabilitering om midler til et treårig samarbeidsprosjekt gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening. På dette tidspunktet visste man at et psykologtilbud for kvinnene på Oslo Krisesenter var vanskelig tilgjengelig, og at behandlingsapparatet manglet spesialkompetanse på mishandling og på kvinners livsbetingelser. Det viste seg at krisesenterets brukere hadde behov for oppfølging knyttet til de skadevirkninger volden faktisk hadde påført dem. Hjelpen som en del av kvinnene fikk, fungerte snarere som en belastning enn som nyttig hjelp. Oslo Krisesenter og Alternativ til Vold ønsket å bøte på denne mangelen ved å samarbeide om å tilrettelegge en psykologtjeneste for kvinner på krisesenteret. Alternativ til Vold har i mange år arbeidet med menn som utøver vold mot kvinner og har siden 1999 også hatt et tilbud til partnere til voldsutøvende menn som ønsker rådgivning for egen del. Prosjektet startet opp i november 2001 og varte fram til og med Prosjektet ble finansiert med midler fra Stiftelsen Helse og Rehabiliterings overskudd fra spillet Extra. 1.1 Mål for prosjektet I prosjektsøknaden ble det nedfelt flere områder psykologtjenesten skulle arbeide med, i tillegg til å tilby psykologisk rådgivning og terapi til kvinner ved krisesenteret. Man skulle også: gi konsultasjon og veiledning til de ansatte på krisesenteret. arbeide med metodeutvikling innen behandling og beskrive disse. kompetansespredning i 2. og 3. linje. styrke samarbeidet mellom Oslo Krisesenter og Alternativ til Vold. Arbeid med alle disse målsetninger er beskrevet i denne rapporten. 1.2 Fordeling i prosjektet Prosjektet hadde i utgangspunkt midler til en 100% psykologstilling. Vi valgte å benytte midlene til en psykologstilling i 80% og å kjøpe tjenester fra andre ansatte på ATV tilsvarende en 20% stilling. Disse bisto prosjektleder som co-terapeut i grupper, med undervisning og veiledning og hvis mulig med noe oppfølging av barn, ungdom og partner til kvinnene på krisesenteret. Judith van der Weele ble ansatt 1. november 2001 som prosjektleder. Overordnet faglig og administrativt ansvarlig var sjefspsykolog og leder av ATV, Per Isdal, og etter hvert konstituert leder psykolog Marius Råkil. Krisesenterets leder Tone Skjelbostad har overordnet faglig ansvar for totaltilbudet som kvinnene får på krisesenteret. Prosjektet hadde både kontorer i lokalene til Stiftelsen ATV og bruker Oslo Krisesenterlokaler. En psykologpraktikant arbeidet i prosjektet våren 2003 og var ansatt i 25% høsten I hele perioden har de fleste ansatte på ATV deltatt i noe undervisning, utviklingsarbeid, veiledningsoppgaver og tatt klienter inn til andre ATV prosjekter. 1.3 Fremgangsmåten i prosjektet En gruppe kvinner som kom til Krisesenteret våren 2002 fikk psykologisk behandling så lenge de trengte frem til prosjektet ble avsluttet. Alle kvinnene ble henvist av sin hovedkontakt/leder på Oslo Krisesenter. Nye kvinner ble tatt inn i prosjektet ettersom hva kapasiteten tillot. Omtrent halvparten av de som fikk psykologisk behandling, var av annen etnisk opprinnelse enn norsk. Når vi tok nye kvinner inn i prosjektet, ble det vektlagt at det skulle gjenspeile variasjonen i problemområder hos kvinnene på Oslo Krisesenter. Etter hvert som prosjektleder utviklet kunnskap om målgruppen, ble undervisning for kvinnene og gruppetilbud utviklet. I tillegg til kvinnene fra Oslo Krisesenter, arbeidet prosjektleder med en kvinne som var vitne til- og utsatt for vold som barn, men, som ikke levde i et voldsforhold nå. Videre arbeidet prosjektleder med en voldsutøver og to tenåringer som var vitne til vold.

6 6 Underliggende spørsmål som vi ønsket å finne svar på var: Hva er de psykologiske behovene hos kvinnene på krisesenteret som blir utsatt for vold? Hvilken type forståelse av problematikken er nyttig? Hvilken type behandling trenger kvinnene? Hvordan kan denne behandlingen struktureres? På hvilken måte kan psykologisk kunnskap være viktig for disse kvinnene? Hva trenger ansatte på krisesenteret og psykologer av kunnskap/veiledning for å kunne yte kvalitet i psykologisk behandling? Vi ønsket at erfaringene skulle ende opp i et forslag om hva behandlingstilbud skal være og hvordan det kan organiseres. 2 Rapportering av aktivitet i prosjektet 2.1 Psykologisk behandling I alt ble 82 klienter registrert i dette prosjektet. 59 fikk behandling. 34 kvinner av disse 59 kvinner hadde utenlandsk bakgrunn; (22 fikk individualterapi). 33 av kvinnene i prosjektet var mødre. Alderen på kvinnene var fra 14 til 78 år. 23 andre kvinner fikk vurderinger, skriv til legen og sosialkontor m.m. uten noen form for videre oppfølging i prosjektet. Psykologisk behandling av kvinnene Det ble gjennomført 637 individuelle samtaler med kvinner utsatt for vold i prosjektperioden. 12 grupper med fire til sju deltagere, ga til sammen i alt 384 timer gruppebehandling. OK arrangerte åpen undervisning 59 ganger. Type behandling 39 kvinner fikk individuelle tilbud (22 av disse hadde innvandrerbakgrunn, mest muslimsk). 27 kvinner fikk gruppebehandling (noen fikk både gruppe- og individuelle tilbud). EMDR traumebehandling (spesifikk traumebehandlingsmetodikk) ble prøvd ut på 22 kvinner. Ca. halvparten av kvinnene deltok på åpen undervisning og kursdager, i tillegg til de behandlingstilbudene de fikk Totalt Individuell rådgiving og terapi Gruppeterapi (antall timer) Familiesamtaler Samarbeid med andre instanser Åpen undervisning 25 tilbud 17 tilbud 17 tilbud 59 tilbud Som man kan se, er det forholdsvis lite samarbeid (30 møter) med andre instanser; vanligvis var kvinnens behov i forhold til andre deler av hjelpeapparatet ivaretatt gjennom kvinnens hovedkontakt på krisesenteret. Volden som disse kvinnene har vært utsatt for, faller i kategorien alvorlig til livstruende mishandling. Bare noen svært få fikk hjelp med enkelte mindre farlige voldserfaringer. Mange har, eller hadde behov for samarbeid med politiet. Inntrykket etter disse tre årene, er at volden disse kvinnene blir utsatt for av en grovere kategori enn det som er vanlig hos mennene som får behandling på ATV.

7 7 9 partnere som utøvde vold hadde alvorlig psykose kombinert med voldsproblemer (min vurdering etter kvinnens beskrivelser). De fleste av disse mennene ble ikke fanget opp av hjelpeapparatet på en måte som beskyttet kvinnen og hennes barn mot vold. Voldsutøverne bak kvinnene på Oslo Krisesenter var forholdsvis usynlig fra et terapeut-/ psykologperspektiv, og nærmere kartlegging av disse mennene og deres behov ville være viktig for utvikling av kunnskap om behandling og sikkerhetsskapende tiltak: Både for ham, henne og deres eventuelle barn. Behandlingsoppstart før samlivsbrudd 21 kvinner (både dagbrukere og kvinner som hadde overnattet på OK) levde med overgriper når de begynte i behandling. 8 i denne gruppen fortsatte å leve med mannen etter behandling og kontakt med prosjektet. Noen (2) avsluttet terapi med mer rolige hjemmeforhold. En hadde gått i en lengre behandling, mannen hadde også fått noen timer hos ATV. Andre flyttet hjem og avbrøt terapien i løpet av de første behandlingstimene. Disse fire kvinner var i kompliserte livssituasjoner hvor samlivsbruddet hadde ekstreme konsekvenser for dem. To kvinner flyttet fysisk fra Oslo med voldsutøveren, uten at situasjonen i forhold til voldsmannen var blitt bedre. Ingen av disse 8 kvinnene hadde etter terapeutens vurdering, fått en tilfredstillende livssituasjon. 13 av kvinnene fikk behandling mens de bodde med overgriper, brøt ut, og fikk arbeidet med senvirkninger i etterkant. Behandlingsoppstart i bruddfasen 12 kom i behandling i bruddfase, avsluttet forholdet og fikk videre hjelp til bearbeiding. Behandlingsoppstart etter bruddfasen men med bearbeidingsbehov 26 fikk tilbud om behandling av ettervirkningene av volden. Samarbeid førte til at andre i deres familie fikk tilbud om behandling på ATV: 10 barn/tenåringer fikk tilbud om behandling. 3 menn fikk tilbud om behandling. En rekke kvinner ble henvist videre til ATV s partnertjeneste; rundt 15 kvinner fikk tilbud eller venter på tilbud om behandling. 2.2 Statistikk på veiledning og konsultasjon I 2004 har det vært stor pågang på veilednings- og konsultasjonsforespørsler. I alt 36 økter med gruppeveiledning ble gitt til sammen nærmere 100 timer. Individuell veiledning og konsultasjon etter avtale av studenter i praksis, ansatte på krisesenteret og ATV i konkrete saker 30 ganger (ca. 50 timer). I tillegg har det vært en del uformell veiledning på telefon og i forbifarten. I de første to årene av prosjektet har omfanget av veiledning vært mindre. Natt/helge-teamet på OK har fått fast veiledning av prosjektleder utenom prosjekttiden bekostet av OK. Det siste halvåret i prosjektet har det vært lite fast veiledning på OK. 2.3 Statistikk på undervisningsoppdrag I 2004 deltok rundt 500 personer på i alt 65 undervisningstimer gitt av prosjektleder (se under punkt 5.5).

8 8 3 Hvordan skal man forstå og behandle kvinner utsatt for vold i nære relasjoner? Her vil jeg gi en beskrivelse av den overordnete psykologiske tenkning som prosjektet bygger på. Tenkning om vold og voldens virkninger er overordnet prinsipp i organiseringen av vår kunnskap (Gjøen, 2003). Videre forståelse av traumers virkning på mennesker, og spesielt tidligfase traumearbeid. Relasjonsfaglig håndverk er et vesentlig element i den teoretiske forståelsen. Videre har prosjektlederens forankring i den narrative tradisjonen formet det psykologiske perspektivet i dette prosjektet. 3.1 Vold som overordnet fortolkningsramme Utgangspunkt for at kvinnene blir tilbudt behandling er at de er, eller har vært utsatt for partnervold. Når vi organiserer vår forståelse rundt kvinnens behov, vil vold være første valg når vi skal forstå hennes reaksjoner som for eksempel agitert eller bedøvet. I motsetning til andre behandlingssystemer hvor kvinnens reaksjoner raskt kan knyttes til hennes personlighetsstruktur, vil vi her først sette reaksjoner i sammenheng med opplevd vold. Vold er skadelig og farlig. Fokus vil være at vold, eventuelt pågående vold, setter begrensninger for psykologiske intervensjoner. Ved pågående vold vil fokus på sikkerhet, aktivering av kvinnens egen alarmberedskap og samarbeid med politi og krisesenter stå sentralt. Pågående vold stopper muligheten til systematisk bearbeiding av voldserfaringer. Man kan da ikke hjelpe kvinnen med søvnproblemer og konsentrasjonsproblemer. Den første og viktigste hjelpen knyttes opp mot å stoppe pågående vold. Det finnes mange metoder som vi bruker for å kartlegge og bevisstgjøre kvinnen i forhold til volden. I mange tilfeller er behandlingsbehovet utover å stoppe vold, begrenset. Kvinnene arbeider selv mot et godt liv uten noen psykologisk oppfølging fra behandlingsapparatet. Advokat, sosialkontor kan være viktige støttespillere i tillegg til noen enkelt samtaler med ansatte på OK. 3.2 Traumeperspektivet Den andre fortolkningsrammen blir traumeperspektivet. Vold kan skape senvirkninger som låser seg og blir kronifisert. I noen tilfeller blir kvinnen låst i de mestringsforsøkene hun trengte å bruke under/etter volden. Hun kan få et overutviklet fluktinstinkt, angrepsrefleks eller blir preget av underkastelse eller bedøvelse (Steele et al, 2001 a + b). I stressituasjoner i hverdagen aktiveres disse mønstrene hun har tidligere måttet overleve på. Hun kan ha ubearbeidete minnefragmenter som forstyrrer i dagliglivet ved gjenopplevelsene. Disse gjenopplevelser kan være mentale bilder og lyder, film, fra overgrep. Det kan også være fysiske smerter som tilhørte overgrepet eller kroppslige utfall som lammelser. Disse uintegrerte sanseopplevelser og sanseutfall bearbeides ved hjelp av strukturerte traumebehandlingsmetoder og ved samtale. Dissosiasjonstenkning (avspaltning av traumatiske minner) har strukturert fremgangsmåter vi bruker i behandlingen. (se også Anstorp, 2003) Sentralt i denne tenkningen er at man utvikler et fobisk forhold til vonde minner. Man unngår å tenke på skrekkopplevelser. Denne unngåelsen blir en vond sirkel som gjør at en stadig må unngå mer for at man ikke skal bli aktivert på traumatiske minner. Behandling av slike fobier bygger på en gradvis tilnærming til traumene. Kvinnen skal hele tiden oppleve størst mulig grad av kontroll når hun skal forsøke å assosiere det som har blitt dissosiert fra hennes bevissthet. Et viktig perspektiv i traumebehandlingen er også betydningen av å ha mental kraft for å kunne forholde seg til grusomme virkeligheter. Man trenger å tåle egne følelser av hat og raseri, meningsløshet og ensomhet. Man trenger å kunne ta i mot trøst og trøste seg selv. Man trenger å kunne hente inn krefter og kjenne at man kan jobbe målrettet mot egne mål. Arbeid mot økt mental kapasitet, er mål i behandlingen i en tidlig fase. Å få orden på det praktiske i livet, gjenoppdage evnen til glede og latter, oppdage at mennesker vil en vel, tilhører denne fasen av behandlingen. Noen ganger er ikke det avspalting av traumatiske minner som er utfordringen for kvinnen men hun strevet med å skape mening.

9 Hvordan skal hun forstå det som har hendt? Noen terapier dreier seg utelukkende om å skape en forståelse som kvinnen kan leve med. I tillegg til fragmentering som problem og meningskapende arbeid, blir relasjonsarbeid en viktig utfordring. Hvordan er kvinnens evne til å skaper gode relasjoner til rådgivere? 3.3 Relasjonsskader Vold skader ens evne til å ha gode relasjoner (Herman, 1992). Tillit, respekt, tro på den andres velvilje kan ha blitt fremmedord. Å ta plass, har vært forbundet med fare. Usynlighet har skapt trygghet. For noen er det de kan best å gå til angrep for å beskytte seg. For andre handler overlevelse om å være føyelig. Jo lenger volden har vært en del av dine livsbetingelser, jo mer vil du streve med å kunne tro godt om andre. Et viktig behandlergrep er å sette kvinnens relasjonsevne i lys av voldshistorien. Så snart vi synes et forhold blir vanskelig, er fristelsen stor til å tilskrive dette kvinnen personlighet (hun er manipulerende, skifter hvem hun liker, er i offerrollen). Da ber vi kvinnen ta seg sammen og oppfordrer henne til å slutte med det hun gjør. Når vi heller utforsker hennes adferd som beskyttelse og som løsning på hennes livsutfordringer vil vi naturlig nok få til forholdet på en bedre måte (Axelsen, 1997). Godt utøvd relasjonsarbeid er et mål i seg selv. Når kvinnens relasjonsevner har blitt skadet, skjer helingen gjennom nye erfaringer; med venner, hjelpere og myndighetspersoner som behandler henne med respekt og verdighet. Psykologtjenesten plassert på krisesenteret har ført til at kvinner gjerne har opparbeidet tillit til hovedkontakt og krisesenter før psykologen kommer inn. Vi har trengt lite tid i tillitskapende relasjonsbygning. Jeg flyter på tilliten som kvinnen har til systemet, og dette sparer tid. Spesielt etnisk minoritetskvinner kunne raskere benytte seg av psykologens tjenester. Andres anbefaling gjorde dem mer åpen for psykologisk hjelp. Kontakt med psykologtjenesten gikk gjerne hånd i hånd med kontakt med andre ansatte på krisesenteret. Behandlingsfokus hos psykologen dreide seg da utelukkende om spesifikke tema som de trengte psykologisk hjelp til. I motsetning til psykologer i andre systemer, brukte prosjektet lite tid på arbeid med sosialkontor, innhenting av tolketjenester og samarbeid med barnevern. Dette ble ivaretatt på krisesenteret. Av praktiske grunner kom imidlertid en del kvinner bare til ATVkontoret. Disse kvinnene mistet kontakten med krisesenteret. Dette var uheldig for flere av dem. Vi så at psykologtjeneste på krisesenteret hadde en viktig bi-effekt i at de møtte andre ansatte og opprettholdt nødvendig kontakt med dem. Judith Herman understreker i sin klassiker om traumebehandling betydningen av relasjonsarbeid som helingsarbeid når man har opplevd dype svik og skade av ens nærmeste (Herman, 1992). Disse tre årene har vært en unik erfaring fra et terapeutståsted. Jeg står ikke alene om å tilby en god relasjon, men er en del av et system som vil beskytte og støtte kvinnen. Dette betyr at kvinnen knytter seg til et system av hjelpere. Hun har lett tilgang til kvalifiserte ressurser når hun trenger det. Jeg slipper å være en ensom svale i et vanskelig liv, og bli nedtynget av alle kvinnens livsutfordringer. 3.4 Narrative perspektiver I tillegg til traumefokus har narrative perspektiver blitt brukt i prosjektet. I den narrative psykologien (White, 1990, 1997) snakker man om tynne historier. Dette er en dimensjonale og pessimistisk beskrivelser av egen historie, som har et fokus som bidrar til å fastlåse ens tenkning om seg selv. Et eksempel på en tynn historie kan være den enkle analysen som du er hos han fordi du ikke klarer deg uten han. En tykk historie er fylt med erfaringer som viser kompleksiteten av å leve i en verden preget av vold. Gode narrativer vil også inneholde historier om selvforsvar, om gode relasjoner og om mestring. Den vil være et forsvar for historiefortelleren og gi tanker og ideer til hvordan en kan endre på egne livsbetingelser. Kvinner utsatt for vold, får ofte ikke tak i de ressursene de har hatt med seg fra før. Den ressursorienterte narrative psykologien har mange gode spørsmål man kan bruke (se for eks. White, 1997, Benum, 2003). 9

10 10 Hvorfor er det vanskelig å bryte ut av et forhold preget av vold? Kombinerer vi voldsforståelsen med traumeforståelsen blir det mye lettere å forstå hvorfor kvinner ikke bare bryter ut. Det interessante er at vi stiller spørsmålet slik; ikke hvorfor mannen ikke slutter å slå, eller tar ansvar for volden (Askeland et al, 2002). Hvorfor går hun ikke, er et vanskelig spørsmål å besvare, fordi det lett antyder at det er noe med henne. Her kan våre stemmer gå sammen med en overgripers stemme om at det er noe galt med kvinnen. Kvinner grubler ofte på hvorfor hun ikke har gått. Hun trenger en rådgiver som kan hjelpe henne med å få et nyansert bilde av sine dilemmaer og vurderinger. Den tydeligste grunnen kvinner beskriver, er frykten for å bli skadd og/eller drept. Dette gjelder også kvinner som først og fremst har opplevd psykisk vold. Frykten for hva han er i stand til å gjøre med kvinnen og barna, er den viktigste grunnen til at kvinner ikke går. Frykten har også psykologiske konsekvenser. Alarmberedskapen fører til at en kan bli bedøvet og fortrenge (dissosiere) den uutholdelige kunnskapen om fare. Vi er skapt til å reagere på fare. Å overse dette som premissleverandør for hvorfor kvinner blir, er å underslå hvordan vi som mennesker er laget. En annen grunn er at voldssyklusen har pauser (Walker, 1979). Det er stunder hvor volden er lite tilstede og hvor det er håp og anger. Det kan komme blomster og han oppfører seg slik hun lengter etter. Noen har sterke seksuelle opplevelser. Andre har en periode etter volden hvor mannen holder seg mye borte. Etter hvert vil spenningen stige i forholdet igjen med fare for ny vold. Kvinnen må gjøre seg usynlig, unngå konflikter eller provosere han slik at volden blir overstått. Når man lever i et forhold med makt og kontroll, ser man ikke dette mønsteret. Voldsspiralen er et nyttig redskap som ansatte har lært seg gjennom prosjektperioden. Det kan bidra til å tydeliggjøre hva kvinnen må gjøre med seg selv, for å gå videre en gang til. Kvinner har også behov for å sortere hva som kjærlighet er og hva som er avhengighet. Noen opplever mannen som et lite barn som trenger mye omsorg og kan kjenne seg viktig for mannen. For noen kvinner kan det være nyttig å bli stilt slike spørsmål som hva er denne troen på at din partner kan forandre seg? Når blir det usunt for deg? Hva er forskjellen på respekt og frykt? 3.5 Fenomenet tilknytning til overgriper og underkastelsesinstinktet På et dypt nivå gjør vi alt for å beskytte viktige relasjoner. Personer som beskytter oss og tar vare på oss, får vi sterke bånd til. Noen ganger er personer som gir omsorg også de som utøver vold. Har en kvinne lært å overleve i denne type relasjon, kan det bli vanskelig å komme ut av den. Utenfra sett, virker en kvinnes drivkraft tilbake til en farlig mann ulogisk. Det sykeliggjøres gjerne som Kringlen skriver:... forhold som er preget av stadig kamp og krangel, der ektefellene skiftevis sårer hverandre, passer de psykopatologisk sammen som hånd i hanske og de kan ikke leve i andre forhold... (Kringlen, 1982). Hvordan skal vi forstå og hjelpe kvinner som har sterke bånd til en mann som utøver vold? Vi trenger å gå inn i kompleksiteten rundt det å være et menneske i et forhold preget av vold og forstå at det er et menneskelig instinkt å knytte seg til noen. Human beings will sacrifice their own lives to protect the people to whom they have a primary attachment (Bloom, 1997). Når tilknytningsobjektet bruker vold, kan båndet blir enda sterkere. Hvorfor? Når du deler sengen og spiser mat med en overgriper, må du fortrenge (dissosiere) de vonde sidene. Dette kan man gjøre ved å avspalte minnene. Man kan glemme. Man kan bagatellisere volden ved å forklare den andres handlinger med egen provoserende adferd. Gjør kvinnen dette, vil hun arbeide med å bli flinkere, snillere og klokere for å unngå nye avstraffelser. Over tid blir

11 selvforakten stor, og mannens stemme som den dyktige, mektige og riktig tenkende blir mer og mer sann. Blir du isolert, vil mannens virkelighetsoppfatning blir mer og mer dominerende. Stiller du spørsmål ved hans tenkning, fører det til en enorm opplevelse av svik. Over tid vil en mann som bruker vold kunne ha gode øyeblikk. Han vil gi nærhet, kanskje omsorg, eller bare være ikke-voldelig. Disse gode stundene skaper håp og tro om at man kan få det bedre. Til slutt vil lengsel etter kjærlighet fra mannen, kunne gjøre at en ikke kan slippe til sorgen over alle hans mangler. 1 I møte med disse kvinnene trenger man å utøve et relasjonsfaglig håndverk. Kvinnen skal tilbys nye tilknytningspersoner som kan justere oppfatningen av virkeligheten. Den som går inn i denne oppgaven, må vite at det er innebærer å snakke om vold er å balansere på en knivsegg mellom vold og kjærlighet. Den overnevnte beskrivelsen av dilemmaene kvinner står opp i, hjelper oss å få en god relasjon til henne. Man mister kontakt med kvinnen hvis man bagatelliserer dilemmaene og blir unyansert i forhold til hennes partner. Det betyr at man må snakke om voldsutøverens gode sider, så vel som dårlige sider. Kvinnens tilknytning antyder også at mannen er veldig farlig for henne. Det blir viktig å arbeid med og å skape sikkerhet, og om mulig, gi kvinnen en pause fra mannen; enten ved at hun får et opphold på et krisesenteret eller ved at mannen anmeldes, får besøkforbud eller blir varetektsfengslet. Dette er kvinner som trenger tid, respekt og samarbeid med krisesenteransatte som kan forholde seg til kvinnens opplevelse av at forholdet er komplisert og viktig. En periode ut av fare, vil kunne styrke hennes evne til å tenke klart og ta mer veloverveide valg, istedenfor å bli styrt av et faredrevet instinkt. I veiledning diskuteres disse kvinnene ofte, og vi ser at betydningen av å vektlegge relasjonen til kvinnen er viktigere enn å fokusere på volden, når hun begynner å snakke om å reise hjem. Her trenger man å lete etter en respektfull forståelse om hvorfor hun reiser tilbake, som kvinnen og hjelper kan dele. Dette gjør det lettere for kvinnen å komme tilbake til nye samtaler. Ansatte trenger å være aktivt oppsøkende i møte med disse kvinnene. Når samtalehåndverket utøves godt balanserer man mellom de sterke psykologiske krefter som holder kvinnen fast og de kreftene som ønsker et voldsfritt liv. Er situasjonen ekstremt farlig vil underkastelse som instinkt, kunne bli aktivert. Det er en normal reaksjon på ekstrem fare. For eksempel har vi sett at mannens stemme på telefonen kan gjøre at kvinnen blir til en robot, som må gå og møte han med én gang. Underkastelsesadferd er overlevelse i ekstreme situasjoner. I enkelt saker har eksterne instanser som barnevern (ved å kreve at hun holder seg borte fra mannen for barnas skyld og politi (ved varetektsfengsling for eks.) måtte beskytte kvinnen fra mannen på grunn av hennes underkastelsesinstinkt. I andre saker har vi gjennom systematisk arbeid kunnet lage monsterbilder og skremmebilder av mannen, som kvinnen kan hente opp når hun kjenner at underkastelsesinstinktet er på vei. Dette er et område som krever metodeutvikling i samarbeid mellom krisesenter, politi og psykolog. 3.6 Kvinnens behov når hun kommer til OK Kvinnens behov for hjelp når de kommer på OK, leder ofte tankene hen i retning av at kvinnen vil ha hjelp til å bryte ut av et voldsforhold. God veiledning og støtte betyr at hjelperen har en nyansert forståelse av hva kvinnen kan trenge hjelp til, og ikke minst hva hjelperens rolle skal være i hennes prosess. Hun har gjerne flere behov enn arbeid med samlivsbrudd, som hun ønsker hjelp til 11 [1] Hentet fra Steele, Nijenhuis og van der Hart undervisning handouts.

12 12 Kvinners behov: Vil at mannen skal endre seg Vil prøve litt til Ønsker veiledning Vil at noen skal snakke med han. Ønsker at noen tar ansvar i møte med mannen Ønsker hjelp til å sortere forskjellige spørsmål Hvilke rettigheter har jeg? Ønsker å fortelle/bli lyttet til Hjelp til praktiske spørsmål Hva er mekling Ønske å bli kvikket opp Vil bryte ut, anmelde volden med mer Ønsker hjelp til å løse problemene sine Ønsker å bli forstått Ønsker å bli beskyttet Ønsker å vite om hun er mishandlet Spørsmål rundt barn: Reaksjoner hos barn. Samvær med far. Ønsker bekreftelse på egne vurderinger og valg Veiledning og forberedelse til møtet med rettsapparatet. Ønsker samtalepartner ved valg av ny partner/store beslutninger. Ønsker talsperson i møtet med andre systemer. 2 Faser i behandlingen. Hvor er kvinnen i prosessen sin? Vi skiller mellom tre viktige kategorier: rådgivning før samlivsbrudd, under samlivsbrudd og bearbeiding etter samlivsbrudd. Tema som vektlegges vil være forskjellig. Før brudd: Hva er vold? Sikkerhetsarbeid Relasjonsarbeid Under brudd: Sikkerhetsarbeid Praktisk hjelp Beskyttelse Etter brudd: Bearbeidingssamtaler, arbeid med ettervirkninger Slitne trenger hvile I den tidlige fasen vil kvinnen bære preg av forvirring, ikke kjenne sin egen stemme. Hun vil være redd og strever med å tenke klart. Hun vil være sårbar for overkjøring og andre som forsøker å styre henne. Hun vil ikke ha klare overskrifter på volden i sitt liv. Mye av det hun er inn i opplever hun handler om han og hans person. Hun ha et sterkt fokus på voldsutøver og gjerne snakke mye mer om han, enn om seg selv. Hennes handlinger og vurderinger vil styres av hva slags konsekvenser de vil ha for ham og for hans oppførsel videre ovenfor henne. Under bruddet blir det viktig for kvinnen å ha fokus på sikkerhet. Hun trenger hjelp til holde fast på valgene og tett oppfølging. Når valget er tatt og livet faller til ro, vil mange oppleve at smerten som er knyttet til mishandlingen dukker opp. De vil gruble, ha mye gjenopplevelser, angst og problemer med å ta tak i livet. Noen vil beskrive at de fungerer på autopilot; at de føler lite glede og kjærlighet. Noen vil, først etter at de har blitt trygge, få mareritt og problemer med å mestre dagliglivet. Felles for [2] Listen ble laget av ansatte på OK på denne interne videreutdanningen