Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013"

Transkript

1 Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud Prosjektplan Prosjekteier: Buskerud Bondelag

2 Innhold Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud Prosjektplan... 1 Sammendrag... 3 Prosjektplan Mål og rammer... 4 Bakgrunn Hovedmål... 8 Forstudie... 8 Forprosjekt... 8 Hovedprosjektet Målgrupper... 9 Delmål:... 9 Resultatmål Rammer Omfang og avgrensinger Organisering Prosjektorganisering Beslutningspunkter i prosjektet Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer Kvalitetssikring Gjennomføring Hovedaktiviteter i prosjektet Tidsplan Økonomi Kostnader: Finansiering Forslag på tidsbruk- Gantskjema Forslag på Organisasjonsbygging Aktivitetsbudsjett Forklaring av ord og uttrykk Bilda på framsida er lasta ned frå internett 2

3 Sammendrag Storfeholdet i Buskerud er den største husdyrproduksjonen i Buskerud regnet etter førstehåndsverdi. Gjennomsnittbesetningen på melkeku har økt med ca. 40 % de siste syv årene. At gjennomsnitt arealet for grovfôr har gått opp, har derfor en tydelig sammenheng med dette. Det har blitt etablert mange samdrifter i melkeproduksjon. Nå som kvoteleie er blitt en del av virkemiddelsystemet i jordbruket, vil enhetene kunne vokse raskere enn før. De siste åra har mye av melkeproduksjon blitt flytta fra nedre deler av fylket og opp i dal og fjellbygdene, hovedsaklig til Hallingdal. I nedre deler er produksjonen kraftig redusert. Årsaken til nedgangen er sammensatt, viktige faktorer som påvirker dette er økonomi i produksjonen, mangel på investeringsmidler, manglende produsentmiljø, og arbeidskrevende produksjon. Av utenforliggende faktorer er god tilgang på annet arbeid og gode lønninger av stor betydning. Økonomien i husdyrhold har lagt store begrensninger på muligheten til å gjøre større investeringer både i eksisterende driftsbygninger og til nybygg. Dårlige driftstekniske løsninger gjør at lønnsevnen pr time ligger lavt. Målet med prosjektet er å: beholde melkeproduksjonen i Buskerud, få eksisterende produsenter til å fortsette og å hjelpe eventuelt nye i gang utvikle økologisk og konvensjonell produksjon i takt med markedet og nasjonale mål Stimulere til nyetablering av storfekjøttproduksjon økologisk og konvensjonelt, både på melkeproduksjonsbruk og som egne driftsenheter Dette målet søkes oppnådd gjennom å identifisere tiltak og ordninger som kan styrke driftsøkonomien i alle ledd i produksjonen Målet oppnås ved utvidelse/fortsettelse i eksisterende besetninger og gjennom nyetablering. En oppgradering av eksisterende bygningsmasse og nybygg vil her være sentralt. Selve prosessen med å finne bedre og/eller alternative driftsopplegg med bedre lønnsomhet, er viktigere enn selve jobben med å utarbeide kalkylene. Det er viktig at både økologisk og konvensjonell produksjon styrkes parallelt. Vi ønsker å øke den økologiske andelen, men likevel ta vare på og styrke driftsgrunnlaget i den konvensjonelle produksjon. Prosjektet eies av Buskerud Bondelag. I prosjektet samarbeider vi med organisasjoner representert i prosjektgruppa. Prosjektleder leies inn fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Prosjektets tidsramme er på tre år med oppstart 1. oktober 2010 og ferdigstillelse 30. desember Prosjektet er planlagt gjennomført i nært samarbeid med lokale produsentlag og fylkeskommunen. Prosjektets kostnadsramme er på kr

4 Prosjektplan 1. Mål og rammer Bakgrunn Storfeholdet i Buskerud er den største husdyrproduksjonen i Buskerud regnet etter førstehåndsverdi. Når det gjelder melkeproduksjon, så produseres det både kumelk og geitemelk i Buskerud. Det aktive geitemiljøet i Hallingdal ligger innenfor kjerneområdet for geitemelk som Tine har definert. Tabellen under viser hvordan utviklingen av tallet på ulike dyreslag i Buskerud i perioden 2000 til Vi har og splittet opp og laget en oversikt for melkeku, ammeku og storfe, basert på søknader om produksjonstilskudd per og Tallene er sammenstilt med tilsvarende tall for Telemark og Vestfold for å ha noen referansepunkter som ligger geografisk nært Buskerud. Melkeku: Endring Melkeku Antall Brukere Snitt Antall Brukere Snitt Snitt bruk Buskerud , ,3 +60 % -52 % Vestfold , ,7 +53 % -48 % Telemark , ,1 +60 % -51 % Sum , ,3 +59 % -49 % Vi ser at gjennomsnittbestingen på melkeku har økt med ca. 60 %. At gjennomsnittet for grôvforarealet har gått opp, har derfor en tydelig sammenheng med dette. Det har blitt etablert mange samdrifter i melkeproduksjon. Nå som kvoteleie er blitt en del av virkemiddelsystemet i jordbruket, vil enhetene kunne vokse raskere enn før. 4

5 De siste åra har mye av mjølkeproduksjon blitt flytta fra nedre deler av fylket og opp i dal og fjellbygdene, hovedsaklig til Hallingdal. Numedal har nesten ikke husdyrmiljø igjen, og i nedre deler er produksjonen kraftig redusert (2010) (2010) Kvote pr besetning Snitt kvote Brukere Kvote ku Snitt kvote Brukere Kvote Ku Endring kvote Buskerud ( ) 301 (254) % (+113%) % Vestfold (213128) 89 (82) (+96 %) Telemark % I tillegg til at besetningen har økt har også ytelsen økt med ca. 10 % Endring Liter % Totalkvote for Buskerud: % Snittkvote pr eiendom % Bu s andel av norsk produksjon 2,3 % 2,2 % Det er 28 samdrift i Buskerud for kvoteåret Disse har til sammen en kvote på liter. Gjennomsnittskvoten pr samdrift er liter. 29 % av produksjon i Buskerud foregår i samdrift og dette er 11 % av besetningene. Totalt er det 336 eiendommer som eier melkekvote. Ammeku: End Ammeku Antall Bruk Snitt Antall Brukere Snitt snitt bruk Buskerud , ,7 +52 % +12 % Vestfold , ,7 +93 % -24 % Telemark , ,0 +60 % +6 % Sum , ,9 +62 % 0 % Sum ammeku og melkeku i Buskerud: År antall Selv om melkekutallet går ned, går ikke antall ku totalt ned. Storfe: End Storfe Antall Antall Brukere Buskerud % Vestfold % Telemark % Sum % 5

6 Grovfôr: Endring Grovfôr Areal Brukere snitt Areal Brukere snitt End snitt End bruk Buskerud % -27 % Vestfold % -13 % Telemark % -30 % Sum % -26 % De siste ti årene har det vært en betydelig økning av gjennomsnittlig areal per bruker samtidig som totalt areal grovfor har økt. Dette kan skyldes flere forhold. Økt produksjon av fôr for salg (høy/høyensilage), flere ammekyr og økte krav til kvalitet på grovfôret kan være noen av disse grunnene. Det er forventet at gjennomsnittsarealet vil fortsette å øke, siden antall enheter med grovfôrêtende husdyr øker. Parallelt med dette vokser enhetene som produserer fôr for salg. Det har altså skjedd en større spesialisering i grovfôrproduksjonen, og det er all grunn til å tro at denne utvikling vil fortsette Endring Melkeku Antall Brukere snitt Antall Brukere Snitt End snitt End bruk Sone % -41 % Sone % -45 % Sone % -47 % Sone , % -37 % Sone 1: Drammen, Hole, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum. Sone 3: Kongeberg, Ringerike, Modum. Sone 5-1:Flå, Flesberg, Sigdal, Krødsherad. Sone 5-2: Resten av Buskerud Brukerundersøkelse Driver med storfe som nå 2 Har utvida mjølkeproduksjonen på storfe 3 Har installert mjølkerobot 4 Har utvida kjøttproduksjonen på storfe 5 Har slutta med mjølk og fortsetter med kjøtt 6 Har etablert samdrift 7 Har avviklet samdriften men fortsetter med storfe 8 Har overdratt til neste generasjon 9 Har solgt til ny bruker 10 Har avviklet storfeholdet 11 Annet, spesifiser her 12 Vet ikke En brukerundersøkelse Geno gjennomførte i 2009 med spurte, viser at storfeholdet er inne i en kritisk fase. Ca 30 % sier at de om 10 år driver som i dag, og ca 36 % sier de har utvida produksjonen. Likevel ser vi at besetningsstørrelsene og arealet stadig øker. For å 6

7 motivere til framtidig drift er det behov for å sette fokus på hva som blir framtidas produksjonsbehov og hvordan bøndene kan møte den best mulig rustet. Undersøkelsen til Geno kan tyde på at i beste fall 70 % av dagens brukere forsøker å tilpasse seg markedet. I verste fall vil vi om 10 år kun ha 30 % som er i nærheten av å være tilpasset markedet. Det er viktig med flere gårdbrukere i fremtiden for å kunne ta vare på kulturlandskapet og produsere nok trygg mat. Mat er i dag, og vil i takt med befolkningsutviklinga i fremtiden, være et knapphetsgode. Det bør i den forbindelse stilles spørsmål om Norge som ett av verdens rikeste land etisk og moralsk sett har lov til ikke produsere nok mat selv. Årsaken til nedgangen er sammensatt, viktige faktorer som påvirker dette er økonomi i produksjonen, mangel på investeringsmidler, manglende produsentmiljø, og arbeidskrevende produksjon. Av utenforliggende faktorer er god tilgang på annet arbeid og gode lønninger av stor betydning. Økonomien i husholdet har lagt store begrensninger på muligheten til å gjøre større investeringer på eksisterende driftsbygninger og bygging av nye bygninger. Dårlige driftstekniske løsninger gjør at lønnsevnen pr time ligger lavt. I utforminga av landbrukspolitikken gir Regjeringen og Landbruksministeren tydelige signaler om at skjøtsel og videreutvikling av kulturlandskapet er sentrale element. Statsråden fastslår videre at det åpne kulturlandskapet er en av de viktigste grunnene til befolkningens oppslutning om landbrukspolitikken (Riis-Johansens tale ved konferansen Mat og Miljø på Geilo 18. oktober, samt signal ved framlegging av Statsbudsjettet 2007). Det er også lagt klare politiske føringer i Soria-Moria-erklæringen. Under punktet om landbruk sies følgende: Sikre et landbruk med variert bruksstruktur over hele landet. Strukturprofilen må styrkes, kanaliseringspolitikken skal opprettholdes og driftstilskuddsordningene gis en klarere distriktsprofil. Virkemiddelbruken må stimulere til økt beiting med husdyr for å kunne opprettholde et åpent kulturlandskap. Under punket om friluftsliv og naturmangfold står det: Sørge for at kulturlandskap ikke gror igjen og forfaller. Satsing på bærekraftig bruk er viktig for landskapsvern og naturmangfold. 7

8 1.2 Hovedmål Prosjektets hovedmål: Målet med prosjektet er å beholde melkeproduksjonen i Buskerud, få eksisterende produsenter til å fortsette, utvikle økologiske produksjon i takt med markedet og hjelpe eventuelt nye i gang. Stimulere til nyetablering av storfekjøttproduksjon økologisk og konvensjonelt, både på melkeproduksjonsbruk og som egne driftsenheter. Dette målet søkes oppnådd gjennom å identifisere tiltak og ordninger som kan styrke driftsøkonomien i alle ledd i produksjonen. Målet søkes oppnådd gjennom en forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Forstudie Forstudien etablerer en tett forankring i produsentsamvirke. I forstudien avklares blant annet faglaga, TINE, Nortura og produsentene sin rolle inn i prosjektet. Hvilke andre ressurser kan bidra og hvordan? Fylkesmannen, fylkeskommunen, annen offentlig forvaltning og Innovasjon Norge er også viktige aktører. Hvilke ressurser kan disse bidra med? Forstudien utarbeider videre en prosjektsøknad for forprosjektet og eventuelt et hovedprosjekt. Når rollefordeling og ressurskartlegginga er avklart, blir prosjektsøknaden ferdig utarbeidet. Forstudien er planlagt avslutta i september Vi håper å starte forprosjektet høsten Pr i dag er det avklart at faglaga, Nortura og TINE stiller rådgivere, arbeidskraft og nødvendig kompetanse tilgjengelig på infomøter og lignende. Dette gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering av møter. Produsentlaga hos TINE Buskerud er villig til å stille opp med planlegging, organisering og gjennomføring av nødvendige aktiviteter både i forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. All denne aktiviteten er egeninnsats fra disse interesseorganisasjonene. Dette viser at prosjektet har en tett forankring i de lokale miljøene. Forprosjekt Hvis søknaden fra forstudien blir godkjent starter ett forprosjekt høsten Forprosjektet skal først identifisere tiltak og ordninger gjennom en brukerundersøkelse. Denne undersøkelsen skal finne ut hvor skoen trykker og utarbeide forslag på tiltak. Det skal forsøkes å identifisere både for mikro- og makroøkonomisk tiltak. Identifiserte tiltak skal settes i verk etter at økonomi og lønnsomhet er vurdert. Parallelt med brukerundersøkelsen skal det arrangeres møter som informerer om prosjektet, mulighetene og målsetningene. Slik at tiltak raskt kan settes i live i hovedprosjektet. Vi ser for oss en styrking gjennom utvidelse/forstsettelse i eksisterende besetninger og gjennom nyetablering. En oppgradering av eksisterende bygningsmasse og nybygg vil være sentralt. I tillegg vil maskinøkonomi, avdrått i fjøset og på jordet, samarbeidsløsninger osv være viktig å avklare. Videre vil holdninger og bakgrunn for omlegging til økologisk drift, hvorfor flere ikke legger om og hvorfor flere velger å gå tilbake til konvensjonell drift undersøkes. Vi vil også finne ut hva som skal til for at flest mulig fortsetter som økologiske produsenter, og hvorfor noen bare har lagt om produksjonen delvis (for eksempel økologisk areal, men konvensjonelle kuer). Selve prosessen med å finne bedre og/eller alternative driftsopplegg med bedre lønnsomhet, motivasjon og troa på framtida er viktigere enn selve jobben med å utarbeide kalkylene og lignende. Forprosjektet er planlagt ferdig våren

9 Hovedprosjektet I hovedprosjektet skal de identifiserte tiltakene settes ut i livet. Dette skal skje etter hvert som tiltakene identifiseres i brukerundersøkelsen i forprosjektet. Primært skal aktivitetene settes i gang våren Hovedprosjektet er planlagt avsluttet desember Slik det ser ut i dag vil det være behov for relativt mye individuell rådgiving i tillegg til grupperådgiving. Den individuelle rådgivinga kan gjennomføres av den rådgiveren som bonden selv ønsker innenfor identifiserte tiltak. Rådgiveren må være tilknyttet en av organisasjonene som er tilknyttet prosjektet. 1.3 Målgrupper Eksisterende melkeprodusenter og storfekjøttprodusenter. Innenfor økologisk og konvensjonell. Bønder som vurderer omlegging til økologisk. Bønder som planlegger å starte med melkeproduksjon og/eller storfekjøttproduksjon. Kommunene ved landbruksavdelingen. Ønsket resultat av prosjektet: Flere produsenter som vil satse framover Hjelpe i gang nye produsenter hvis det blir ledig kvote Økt rasjonalitet i driftsbygning Sterkere produsentmiljø Samarbeidsløsninger mellom produsenter i den daglige drifta Økt kompetanse hos produsentene Økt kompetanse omkring bruk av beite hos beitebrukere og grunneiere, samt hos rådgivningstjeneste og forvaltning Styrket samarbeid mellom reiseliv og landbruk, med fokus på beitedyr som landskapspleiere Samarbeid med utfyllende prosjekter som for eksempel Hode ikke Hale, på 4, Næringsutvikling på gardsbruk, Økologisk veiledningsprosjekt, TINE Meieriet Øst v/ Nettverk Økologi sitt prosjekt på rådgivning til økologiske melk og kjøttprodusenter Økt tilgang på midler til nybygg og øvrige investeringer i produksjonen Bonden deltar lengre ut i verdikjeden innen videreforedling, gardsutsalg osv. Delmål: Produsentlaga fremstår som ett. Resultatmål Prosjektet ønsker å vekke til live halvparten av de sovende kvotene i Buskerud enten gjennom kvoteleie, oppstart på eget bruk eller produksjon i samdrift innen prosjektets slutt. Nedleggingstakta med antall bruk i fylket skal i løpet av prosjektperioden være maks 80% av nedleggingstakta for landsgjennomsnittet. Antall liter melk og kg storfekjøtt i Buskerud skal minst være på samme nivå ved prosjektets slutt som ved oppstart. 9

10 Prosjektet skal i løpet av det første året kartlegge og identifisere behova til bonden gjennom en spørreundersøkelse, som fokuserer på fremtidige utfordringer innen produksjon av storfekjøtt og melk i Buskerud. Undersøkelsen skal gjennomføres våren Gjennomføre minst fem informasjonsmøter i regi av produsentlag i løpet av prosjektets første år. Gjennomføre 12 veivalgsråd/år i prosjektperioden. Totalt 50 besøk. Gjennomføre 8 veivalgsavtaler/år i prosjektperioden. Totalt 32 avtaler. Gjennomføre GFR mjølk og GFR sammen med økologisprosjektet. Gjennomføre sju studieturer (fem på mjølk og to på storfekjøtt) og kurs pr år innafor aktuelle identifiserte tiltak. 1.4 Rammer Prosjektet eies av Buskerud Bondelag. I prosjektet samarbeider vi med organisasjoner representert i prosjektgruppa. Prosjektleder leies inn fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. TINE og Nortura bidrar med egeninnsats i styringsgruppa. TINE og Nortura har egeninnsats i prosjektet gjennom å delta med nødvendig personell administrativt og faglig på møter og aktiviteter som skjer gjennom prosjektet. Prosjektet er planlagt gjennomført med tett samarbeid med de lokale produsentlag, TINE Nortura og kommunal landbruksforvaltning. Lokale produsentlag og lokale faglag jobber lokalt sammen og bidrar med å planlegge å gjennomføre fagmøter/studieturer og lignende med aktuelle temaer og problemstillinger iht. prosjektet. Produsentlagene og faglagene skal i hovedsak jobbe med direkte felles aktivitet ut mot bonden. Personlig rådgiving foregår etter bondens eget ønske, og gjennom de fagorganisasjoner som bonden velger å benytte seg av. Samarbeidspartnere i prosjektgruppa bla TINE og Nortura bidrar aktivt med egeninnsats i forbindelse med arrangement. Som for eksempel foredragsholdere på fagkvelder, kurs, studieturer osv. Prosjektets tidsramme er på tre år med oppstart 1. oktober 2010 og ferdigstillelse 30. desember Prosjektets kostnadsramme er på kr

11 2. Omfang og avgrensinger I prosjektet vil følgende aktiviteter bli utført. Lokale aktiviteter i samarbeid med lokallag, produsentlag, faglag, TINE produsenttjenesten, Nortura rådgiving og De kommunale landbrukskontorene Avdekke flaskehalser som hindrer utviklingsmuligheter for storfeholdet. Initiere utviklingsmuligheter. Bidra til gode samarbeidsløsninger. Koordinere arbeidet i styringsgruppa og prosjektgruppa. Sørge for å tilgjengeliggjøre resultatene i prosjektet. 3. Organisering 3.1 Prosjektorganisering Prosjekteier er Buskerud Bondelag. Torunn Hovde er prosjektansvarlig på vegne av prosjekteier og leder av styringsgruppa. Det er etablert styringsgruppe med følgende sammensetning: - Leder i Buskerud Bondelag Torunn Hovde. - Representant for produsentene v Kjell Kristiansen - TINE v Lill Anett Elgsem - Nortura, v Børge Slettebø Møterett men ikke plikt, får referat frå styringsgruppa - Innovasjon Norge ved Ole Hermann Oppen - Landbruksdirektør Astrid Aass Styringsgruppa er ansvarlig for oppfølging av prosjektet samt å avgi sluttrapport. Prosjektleder engasjeres av prosjekteier. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa. Det etableres ei prosjektgruppe med brei faglig sammensetning. Prosjektgruppa bistår inn i prosjektet med faglige råd, markedsføring av prosjektet i egen organisasjon/nettverk og bistand til prosjektet med faglige arrangement. Prosjektgruppas sammensetning: - Nortura v Elisabeth Kluften - TINE Produsentlag v Johan Kopland - Buskerud Bondelag v Kjell Terje Løver - Buskerud Bonde og Småbrukerlag v Einar Grimelid - Lokal Forvaltning: Gunvor Synnøve Green Referansegruppe Fylkesmannen v/marit Surlien Hoen Tyr Buskerud v/ Per Hafnor Ev andre i referansegruppa blir tatt med ved behov 11

12 4. Beslutningspunkter i prosjektet Beslutning om iverksetting av prosjektet blir tatt av styret i Buskerud Bondelag. Beslutningspunktene for øvrig vil være i møte mellom prosjektleder, prosjektansvarlig og styringsgruppa. Her vil det være to møter i året. 5. Risikoanalyse 5.1 Kritiske suksessfaktorer Det er en del forhold som må lykkes for at prosjektet skal nå de oppsatte mål. Disse er: God dialog mellom prosjektleder, styringsgruppe og prosjektgruppe Engasjement og involvering fra produsentlaga Markedsføring og omtale av prosjektet frem til målgruppen Tilfredsstillende økonomiske rammebetingelser for prosjektet Generell styrking av økonomien i produksjonen og økning i investeringsvirkemidlene Tilfredsstillene rådgivningskapasitet Samhandling lokalt mellom aktørene i prosjektet for å etablere gode møteplasser Lokalt engasjement, engasjerte regionansvarlige TINE og Nortura må bidra for at prosjektet skal lykkes 5.2 Kvalitetssikring For å sikre at de kritiske faktorene reduseres, vil prosjektet arbeide aktivt for å følge opp og formalisere den gode dialogen vi har med ulike samarbeidsparter, styringsgruppe og prosjektgruppe. 6. Gjennomføring 6.1 Hovedaktiviteter i prosjektet 1. Kartlegge årsakssammenhenger 2. Utarbeide oversikt 3. Tilknytte prosjektet til det enkelte produsentlag 4. Opplæring av ressurspersoner 5. Gjennomføre lokale fagarrangement 6. Opprette nettverksgrupper 7. Overføring og dokumentajon av kompetanse vunnet gjennom prosjektet 12

13 6.2 Tidsplan Tid Oppgave Ansvarlig 2010 Offisiell prosjektstart Prosj.leder/styringsgruppe. Oktober Møte i Prosjektleder prosjektgruppe/referansegruppe Oktober- desember Info. til lokallag/landbr.kont. Prosjektleder. Oktober Produsentlag møter med Prosjektleder/produsentlag styrene Oktober-desember Samling for produsentlag Prosjektleder. Høst/Vinter Arbeidsplan produsentlag Prosjektleder/produsentlag Vinter 2010/2011 Kartlegging Prosjektleder. Vår 2011 Situasjonsanalyse Prosjektleder. Hele året Lokale arrangement, Prosjektleder/produsentlag nettverksbygging. Hele året Samling for produsentlag Prosjektleder. Møte i prosjektgruppa Prosjektleder Samling produsentlag Prosjektleder. Vår/høst Arbeidsplan produsentlag Prosjektleder/produsentlag Hele året Lokale arrangement Prosjektleder/produsentlag Møte i prosjektgruppa Prosjektleder 2012 Samling produsentlag Prosjektleder Vår/høst Arbeidsplan produsentlag Prosjektleder/produsentlag Hele året Lokale arrangement Prosjektleder Møte i prosjektgruppa Prosjektleder 2013 Lokale arrangement Prosjektleder/produsentlag Status rapport Prosjektledet/produsentlag Rapport Prosjektleder/styringsgruppe Avsluttende samling alle involverte. Prosjektleder/styringsgruppe. Våren 2011 ønsker vi å gjennomføre en spørreundersøkelse om produksjon av storfekjøtt og melk (ku og geit) i Buskerud. Det skal i neste omgang utarbeides en oversikt over hvilke tiltak prosjektet bør iverksette og prioritere, og kunne vurdere hva som vil gi best effekt. Spørreundersøkelsen skal sendes alle produsenter som søkte tilskudd i Gjennomføring av aktiviteter som infomøter, studieturer, nettverksbygging gjennomføres gjennom de ulike produsentlag etter brukerundersøkelsen. Aktuell rådgiving vil gjennomføres etter innsamling av erfaringer fra brukerundersøkelsen Videre vil prosjektleder og 1-2 personer gjennomgå en opplæring og skaffe erfaring inn til prosjektet fra lignende prosjekt andre steder i Norden. Oppstart og gjennomføring av aktuelle aktiviteter og rådgivingstilbud vil iverksettes etter hvert som behovene oppstår og blir identifisert. De konkrete arbeidsoppgavene i årene vil bli identifisert i løpet av vår Tentativ tidsplan er grovskissert i tabellen over. 13

14 7. Økonomi Budsjett 2010/2013 Kostnader: Prosjektleder, lønn, sosiale utgifter og kontor Reise, overnatting, kurs Kontorhold Styringsgruppe/referansegruppe Aktivitet i produsentlag Situasjonsanalyse SUM Finansiering Finansieringsplan: Søknad Innstilling BU-midler tilskudd fra FMBu BU-midler tilskudd fra IN Bu/Ve Egenandel Salg av rådgivning Buskerud landbruksselskap Stiftelsen Foss gård Buskerud fylkeskommune Sum Egenandelen omfatter aktivitet kjørt gjennom produsentlaga. - Det er i tillegg forutsatt at aktivitet i prosjektet i fm møter studieturer og lignende der TINE, Nortura, fylkesmannen, Innovasjon Norge, Produsenttjenesten, Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde og Småbrukerlag og kommune deltar, blir gjennomført som egeninnsats. Bruk av individuell rådgiving er ikke egeninnsats. 14

15 Forslag på tidsbruk- Gantskjema 15

16 Forslag på Organisasjonsbygging 16

17 Aktivitetsbudsjett 17

18 Forklaring av ord og uttrykk NLRØ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, Tidligere Hallingdal Forsøksring, Buskerud Forsøksring, Numedal Forsøksring Forsøksringen i Telemark og Fabio. GFR Gratis førsteråd for omlegging til økologisk landbruk. Det er Norsk Landbruksrådgiving som står bak tilbudet om et gratis rådgivingsbesøk i økologisk landbruk. Rådgiver fra Norsk Landbruksrådgiving kommer på gårdsbesøk for å kartlegge gårdens ressurser og diskutere konsekvensene av en eventuell omlegging til økologisk drift. Deretter utarbeides det en skriftlig tilbakemelding med dekningsbidragskalkyler. ØRT TINE Produksjonsplan ØRT (Økonomisk Rådgiving i TINE) er et rådgivingstilbud som analyserer, finner forbedringsområder, beregner økonomisk potensial ved ulike driftsalternativ, og gir gode beslutningsgrunnlag. Mulige endringer på bruket kan simuleres i beregningsprogrammet ØRT, for å vurdere økonomisk effekt av fremtidige valg. Du kan ha nytte av ØRT i mange sammenhenger: EK Gir en analyse og nøkkeltall over historikken og grunnlag for å se fremover. Kombinasjon av gårdsregnskap og produksjonsdata (kukontrollen) gir en unik oversikt over lønnsomheten i melkeproduksjonen. EK utarbeides av TINE. Rådgivingsavtale Rådgivingsavtale er et tilbud til gårdbrukere som ønsker en tettere oppfølging i vurdering av og arbeid med økologisk drift på gården. Gårdbrukere som velger å legge om, eller har lagt om, til økologisk drift kan her få oppfølging med grundig og fullstendig rådgivning. Det blir utarbeidet en arbeidsplan som kan gå over inntil 2 år der en skreddersyr rådgivningstilbudet i forhold til den enkelte gårdbrukers ønsker. For dette tilbudet må gårdbrukeren betale en egenandel på kr Tilbudet kan gjelde omleggingsveiledning, planlegging av nye produksjoner, forbedringer av eksisterende produksjon, økonomi, næringsbalanse, nybygg, omsetning og foredling osv. En rådgiver fra Norsk Landbruksrådgiving vil sammen med gårdbruker sette opp en arbeidsavtale. Flere fagpersoner kan bli knyttet til arbeidet med å finne gode løsninger for ditt gårdsbruk. Kontakt din nærmeste landbruksrådgiving! Rådgivingsavtale KONV Etter samme lest som Rådgivingsavtale. Men gjelder kun i dette prosjektet Styrking av melk og kjøtt i Buskerud for gårdsbruk som ikke kommer inn under kriteriene for Rådgivingsavtale Veivalgsrådgiving Besøk hos produsent, 15 besøk pr år. 3 timer samtale + rapport + reise. Totalt 10 timer. Skissere alternativ 18

19 Forenkling av driftsopplegg i eldre fjøs, mindre arbeidsinnsats Endring av driftsopplegg NUG(Næringsutvikling på gårdsbruk) Ønsker du større endringer i drifta på gården? Har du planer om å utvide den produksjonen du har i dag? Eller - har du ideer om "nye forretningsområder". I NUG tar vi utgangspunkt i gårdbrukeren sine egne gode ideer - og fører disse fram til en ferdig forretningsplan. Neste trinn er detaljplaner og søknader om finansiering. ØKO = Økologisk drift KONV = Konvensjonell drift Egen foredling Her er det tenk på egenforedling av produkt frå egen gård som skinn, ost, kjøtt osv. Det er naturlig å samarbeide med Hallingkost, Eventyrsmak, osv for å finne nødvendig kompetanse. I tillegg vil et NUG kurs være nyttig å gjennomføre før en starter egen foredling. Økologisk veiledningsprosjekt Økologisk veiledningsprosjekt omfatter Gratis førsteråd (GFR), rådgivingsavtaler og dyrkingsgrupper for økologisk drift. Hensikten med dette prosjektet er å gi veiledning i forhold til omlegging til økologisk landbruk. I tillegg har Norsk Landbruksrådgiving prosjektet ØkoSau, som har som mål å øke produksjonen av økologisk saue- og lammekjøtt Info møter Informasjonsmøter om prosjektet styrking av mjølk og kjøtt i Buskerud. Møtene blir kjørt gjennom lokale produsentlag og er egeninnsats i prosjektet. 19

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Prosjektsøknad. Økt grovforbasert storfekjøttproduksjon i Aust- Agder

Prosjektsøknad. Økt grovforbasert storfekjøttproduksjon i Aust- Agder Adresse: Brandsvoll, 4646 Finsland Telefon: 38 18 39 00 Bankgiro: 9365.11.75524 Org.nr.: NO 971 552 565 MVA E-post: agder@lr.no Web: http://agder.lr.no/ Prosjektsøknad Økt grovforbasert storfekjøttproduksjon

Detaljer

Presentasjon i Kirkenes

Presentasjon i Kirkenes Presentasjon i Kirkenes 18.11.2015 Antall bruk Bakgrunn for prosjektet En betydelig nedgang i landbruket i Karasjok, Kautokeino og Porsanger mellom 2000 og 2010 70 Antall gårdsbruk i Ávjovárri 2000-2014

Detaljer

Kombinasjonsjordbruk - Muligheter for økt matproduksjon?

Kombinasjonsjordbruk - Muligheter for økt matproduksjon? Kombinasjonsjordbruk - Muligheter for økt matproduksjon? Samling i Flå 16.10.2015 Astrid Aass E-post fra Egil Hoen 9.4.2015: «Buskerud er preget av små enheter, mange deltidsbønder. Mange unge vegrer seg

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune.

Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune. Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune. Formålet: Formålet er å sikre rekruttering til landbruket i Balsfjord kommune. Det settes fokus på å stimulere til økt rekruttering

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

Økologisk handlingsplan

Økologisk handlingsplan Økologisk handlingsplan 2010-2015 Innholdsfortegnelse Innledning. side 3 Utfordringer og problemstillinger.. side 5 Jord- og husdyrbruket side 5 Omsetning side 6 Prosjekter. side 7 Målsettinger og strategier..

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

PROSJEKTET "UTVIKLING AV JORDBRUKET I SØR-ØSTERDAL MED FOKUS PÅ STORFE, MJØLKEPRODUKSJON, KVITT KJØTT OG TILLEGGSNÆRING"

PROSJEKTET UTVIKLING AV JORDBRUKET I SØR-ØSTERDAL MED FOKUS PÅ STORFE, MJØLKEPRODUKSJON, KVITT KJØTT OG TILLEGGSNÆRING Saknr. 9733/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad PROSJEKTET "UTVIKLING AV JORDBRUKET I SØR-ØSTERDAL MED FOKUS PÅ STORFE, MJØLKEPRODUKSJON, KVITT KJØTT OG TILLEGGSNÆRING" Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt»

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Program for møtet: Informasjon om nytt prosjekt, v/ Sigbjørn Leidal, Landbruksrådgivinga Hvilke forventninger og ønsker har vi som produsenter

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag. Prosjektleder Per Morten Dalsaunet, TINE Midt-Norge

God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag. Prosjektleder Per Morten Dalsaunet, TINE Midt-Norge Prosjektleder Per Morten Dalsaunet, TINE Midt-Norge Agenda: Bakgrunn Mål og hovedinnhold i prosjektet Erfaringer fra pilotprosjektet 2 Bakgrunn: Pilotprosjektet startet opp våren 2008, etter initiativ

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Teknisk, Landbruk og Utvikling Notat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Formannskapet i Folldal kommune gjorde 05.06.2014 følgende

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag

God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag God framtid på melkeproduksjonsbruk Prosjektleder Per Morten Dalsaunet, TINE Rådgiving 01-11-2016 God framtid på melkeproduksjonsbruk 1 God framtid på melkeproduksjonsbruk Agenda: Bakgrunn Hovedinnhold

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud

Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud Vedlegg til ØF-rapport 15/2012 Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud Innhold 1 Strukturendringer i landbruket - Buskerud... 2 1.1 Utviklingstrekk i jordbruket...

Detaljer

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene.

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene. Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk retningslinjer for 2014 I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01. 2014 mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

Ekspertråd for økt produksjon av storfekjøtt. Hans Thorn Wittussen Nortura SA

Ekspertråd for økt produksjon av storfekjøtt. Hans Thorn Wittussen Nortura SA Ekspertråd for økt produksjon av storfekjøtt Hans Thorn Wittussen Nortura SA Mandat Det nedsettes en ekspertgruppe med mandat å gi statsråden råd om hvordan produksjonen av storfekjøtt kan økes. Rådene

Detaljer

Rådgivning fra TeamStorfe

Rådgivning fra TeamStorfe Rådgivning fra TeamStorfe Rådgivningspakker: En rådgivningspakke er et standardisert tilbud om rådgivning til en fastsatt pris innenfor et avgrenset fagområde. Tilbudet bygger på gårdsbesøk med kartlegging,

Detaljer

Utvikling av melk og kjøttproduksjon på melkebruket i Hedmark og Vestoppland

Utvikling av melk og kjøttproduksjon på melkebruket i Hedmark og Vestoppland Utvikling av melk og kjøttproduksjon på melkebruket i Hedmark og Vestoppland Økt storfekjøttproduksjon i Hedmark FMLA Hedmark Tiltaksplan for økt storfekjøttproduksjon i Hedmark 2014-2017 Delprosjekt/Tiltak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

Økt storfekjøttproduksjon. Norge. Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013

Økt storfekjøttproduksjon. Norge. Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013 Økt storfekjøttproduksjon i Norge Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013 Ekspertgruppen Tor Arne Ruud, leder (Animalia) Hans Thorn Wittussen (Nortura) Bjørn-Ole Juul-Hansen (Kjøtt-

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen : 08.09.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

«Styrket mjølkeproduksjon i Molde og Rauma» Erfaringer fra prosjektet så langt

«Styrket mjølkeproduksjon i Molde og Rauma» Erfaringer fra prosjektet så langt «Styrket mjølkeproduksjon i Molde og Rauma» Erfaringer fra prosjektet så langt Janne Marlene Mork, TINE Rådgiving Nettverkssamling 2016 Hoppid.no Bakgrunn for prosjektet Ulike «mjølkeprosjekt» i regi av

Detaljer

Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide?

Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide? Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide? Resultater fra spørreundersøkelsen Politikkseminar 1. september 2016 Eivinn Fjellhammer Mot 2024 og 2034 I 2003 besluttet Stortinget å innføre «Løsdrift for alt

Detaljer

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Forprosjekt Kristian Todal NORDFJORD VEKST AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Mål og rammer... 2 2.1 Mål for prosjektet... 3 2.1.1 Effektmål:... 3 2.1.2Prosjektmål:...

Detaljer

God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag

God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag Prosjektplan for God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag Prosjektperiode 2011-2016 Prosjekteier TINE Midt-Norge Ver. 1-6 1 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn Etter et felles initiativ fra

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert?

Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert? Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert? Hvorfor? Mål Resultater Organisering Veien framover Fjellandbruket i Nord-Trøndelag Mål for Fjellandbruket - Hovedmål for hovedprosjektet: Øke verdiskapingen

Detaljer

Økonomien i robotmelking

Økonomien i robotmelking Økonomien i robotmelking v/ Seniorrådgiver Jostein Vasseljen, avdeling driftsøkonomisk analyse, Kart- og statistikkdivisjonen I 2015 ble det solgt godt over 200 nye melkeroboter til norske fjøs. Kapasiteten

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Utkast. Planprogram for utarbeiding av kommunedelplan landbruk i Lillehammer-regionen

Utkast. Planprogram for utarbeiding av kommunedelplan landbruk i Lillehammer-regionen Utkast Planprogram for utarbeiding av kommunedelplan landbruk i Lillehammer-regionen Versjon: 25.01.2013 Vedtatt i kommunestyret: 1. BAKGRUNN OG MÅL 1.1 Bakgrunn Lillehammer, Øyer og Gausdal har hatt felles

Detaljer

Da prøver vi oss på en ny utgave av ØKO-Nytt. God lesing samtidig som vi ønsker dere alle en riktig god påskehøgtid.

Da prøver vi oss på en ny utgave av ØKO-Nytt. God lesing samtidig som vi ønsker dere alle en riktig god påskehøgtid. ØKO-Nytt fra TINE Til alle økologiske melkeprodusenter i TINE Da prøver vi oss på en ny utgave av ØKO-Nytt. God lesing samtidig som vi ønsker dere alle en riktig god påskehøgtid. MVH Terje Øen, nasjonal

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 Jordbruksoppgjøret 2016 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Saknr. 15/1005-7 Saksbehandler: Kjell Børresen Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser behovet for tilgang til kompetanseheving

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK ÅRSMELDING 28 LANDBRUK for Tana kommune TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Landbruket i Tana 1. Innledning Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby og Berlevåg,

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet «Økt sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal»

Erfaringer fra prosjektet «Økt sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal» Erfaringer fra prosjektet «Økt sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal» 16.MARS 2017 MATHILDE SOLLI EIDE Bakgrunn for prosjektet M&R Bondelag inviterte høsten 2012 forvaltning og næring til møte

Detaljer

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Bakgrunn I Os kommune finner vi noen av landets beste fjellbeiter. Store deler av arealene er vegetasjonskartlagt og viser at vel 75 % av beitene er

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Foregangsfylke: Jordkultur og jordstruktur «levende Matjord» Buskerud Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 05.12.13 Vedlegg

Detaljer

FJELLANDBRUKET. Juni 2017 Hans Oskar Devik

FJELLANDBRUKET. Juni 2017 Hans Oskar Devik FJELLANDBRUKET Juni 2017 Hans Oskar Devik Fjellandbruket i Nord- Trøndelag (mulighetenes land) Ressursgrunnlag i Fjellandbruket Lierne Røyrvik Namsskoga n Meråker Dyrka jord (aug 12) 14 074 4010 7 392

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008

Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008 REGLeR for storfekjøttkontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008 FORORD Reglene for Storfekjøttkontrollen er den kontrakten som styrer rettigheter og plikter

Detaljer

Landbrukets verdiskaping i Buskerud

Landbrukets verdiskaping i Buskerud Landbrukets verdiskaping i Buskerud Ledermøte i Buskerud Bondelag Sundvollen - 22.1.2013 Landbruksdirektør Astrid Aass Buskerud: Landets mest varierte landbruksfylke Jordbruksbedrifter i Buskerud Antall

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sissel Kleven, tlf 32 80 86 88 Saksframlegg Referanse 2010/5396-23 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkesutvalget 25.01.2012 Innspill til jordbruksforhandlingene

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016 Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning til Hurtigruteseminaret 23. 24. november 2016 Hva skal jeg snakke om? Hvordan er hovedtrekkene i utviklingen i Norge og fylkesvis? Økonomien i melkeproduksjonen

Detaljer

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida»

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapporten er skrevet med grunnlag i punktene i prosjektskissa for prosjektet, datert 24. januar 2013. 1. Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2014

Handlingsplan for SNP 2014 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP Os kommune SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning

Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning NØK-Nordisk Økonomisk Kvægavl Brønderslev, Danmark, 21.-24. juli 2002 Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning Innledning Kukontrollen som redskap for management for

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

Flerårige tiltaksstrategier for SMIL-ordningen i Nordre Land FORSLAG

Flerårige tiltaksstrategier for SMIL-ordningen i Nordre Land FORSLAG Flerårige tiltaksstrategier for SMIL-ordningen i Nordre Land 2014 2017 - FORSLAG Nordre Land kommune har strukturert innholdet i tiltaksstrategiene for SMIL-ordningen etter de nasjonale aktivitetsområdene

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver

KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver GÅRDEN DITT LIVSPROSJEKT Næringsutvikling på gården NUG KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver Hva er NUG? Finansiering, etablering av

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Referat fra andre møte i styringsgruppa for økt storfekjøttproduksjon i Hedmark

Referat fra andre møte i styringsgruppa for økt storfekjøttproduksjon i Hedmark Vår dato Vår referanse 02.07.2014 2013/5378 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Vegard Urset, 62 55 12 24 523.3 Møtereferat Sted: Statens Hus, Hamar Dato: 10.06.2014 Til stede: Joar

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 10.11.2016) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/ Dato: Lillehammer-regionen Regionrådet Saksframlegg Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/3418-1 Dato: 10.06.2015 BEDRE FÔRPRODUKSJON PÅ HØGERELIGGENDE ENGAREALER - SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE Bakgrunn: I Kommunedelplan

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

Prosjekt "Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon Troms og Finnmark" Prosjektplan Desember Desember 2017

Prosjekt Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon Troms og Finnmark Prosjektplan Desember Desember 2017 Prosjekt "Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon Troms og Finnmark" Prosjektplan Desember 2014 - Desember 2017 Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark 1. Innledning Markedssituasjonen for storfe

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland 1.Innledning Økoløft Hadeland er et ledd i den statlige satsingen Økoløft i Kommuner, et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og

Detaljer

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark Prosjektnavn: Oppdragsgiver/søker: Prosjektansvarlig(PA): Prosjektleder (PL): Matkoordinator i Telemark forstudiet etablering Regional Matkultur Telemark Agder Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelingen

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

STRATEGI FOR HELSETJENESTEN FOR STORFE 2012 2015

STRATEGI FOR HELSETJENESTEN FOR STORFE 2012 2015 STRATEGI FOR HELSETJENESTEN FOR STORFE 2012 2015 VISJON HELSETJENESTEN FOR STORFE SKAL SIKRE AT NORSK STORFEHELSE ER I VERDENSTOPPEN I EN TRYGG, EFFEKTIV OG BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON MED GOD DYREVELFERD.

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu Fjellandbruket Oppdal og Rennebu Agronomkurset Undervisning i: Husdyrhold; ku, ammeku og sau Plantekultur; grovfor og beite i fjellbygda, potet Spesialtema for fjellandbruket som saubeiting mm Ei god arbeidsfordeling

Detaljer

Dagens produksjon på Telemarkskua!

Dagens produksjon på Telemarkskua! Dagens produksjon på Telemarkskua! Hvilke dri7sformer har vi? Melkeprodusent med egne produkter (smør, rømme, ost osv.) for videresalg. Melkeprodusent tradisjonell med levering Bl meieri/tine. Ammeku produsent

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

IBU møte Måltidets Hus

IBU møte Måltidets Hus IBU møte 2017 Måltidets Hus 29.03.17 Program for IBU dagen 10:00-10:45 Innledning Innovasjon Norge 10:45-10:55 Spørsmål og innspill 10:55-11:05 Pause TEMA: Biogassanlegg 11:05-11:50 Biogassanlegg fremtidens

Detaljer

Prosjekt. Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon. Troms og Finnmark

Prosjekt. Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon. Troms og Finnmark Prosjekt Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon Troms og Finnmark Prosjektplan Februar 2013 Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark 1. Innledning Markedssituasjonen for storfe er vel kjent. Det

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer