Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013"

Transkript

1 Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud Prosjektplan Prosjekteier: Buskerud Bondelag

2 Innhold Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud Prosjektplan... 1 Sammendrag... 3 Prosjektplan Mål og rammer... 4 Bakgrunn Hovedmål... 8 Forstudie... 8 Forprosjekt... 8 Hovedprosjektet Målgrupper... 9 Delmål:... 9 Resultatmål Rammer Omfang og avgrensinger Organisering Prosjektorganisering Beslutningspunkter i prosjektet Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer Kvalitetssikring Gjennomføring Hovedaktiviteter i prosjektet Tidsplan Økonomi Kostnader: Finansiering Forslag på tidsbruk- Gantskjema Forslag på Organisasjonsbygging Aktivitetsbudsjett Forklaring av ord og uttrykk Bilda på framsida er lasta ned frå internett 2

3 Sammendrag Storfeholdet i Buskerud er den største husdyrproduksjonen i Buskerud regnet etter førstehåndsverdi. Gjennomsnittbesetningen på melkeku har økt med ca. 40 % de siste syv årene. At gjennomsnitt arealet for grovfôr har gått opp, har derfor en tydelig sammenheng med dette. Det har blitt etablert mange samdrifter i melkeproduksjon. Nå som kvoteleie er blitt en del av virkemiddelsystemet i jordbruket, vil enhetene kunne vokse raskere enn før. De siste åra har mye av melkeproduksjon blitt flytta fra nedre deler av fylket og opp i dal og fjellbygdene, hovedsaklig til Hallingdal. I nedre deler er produksjonen kraftig redusert. Årsaken til nedgangen er sammensatt, viktige faktorer som påvirker dette er økonomi i produksjonen, mangel på investeringsmidler, manglende produsentmiljø, og arbeidskrevende produksjon. Av utenforliggende faktorer er god tilgang på annet arbeid og gode lønninger av stor betydning. Økonomien i husdyrhold har lagt store begrensninger på muligheten til å gjøre større investeringer både i eksisterende driftsbygninger og til nybygg. Dårlige driftstekniske løsninger gjør at lønnsevnen pr time ligger lavt. Målet med prosjektet er å: beholde melkeproduksjonen i Buskerud, få eksisterende produsenter til å fortsette og å hjelpe eventuelt nye i gang utvikle økologisk og konvensjonell produksjon i takt med markedet og nasjonale mål Stimulere til nyetablering av storfekjøttproduksjon økologisk og konvensjonelt, både på melkeproduksjonsbruk og som egne driftsenheter Dette målet søkes oppnådd gjennom å identifisere tiltak og ordninger som kan styrke driftsøkonomien i alle ledd i produksjonen Målet oppnås ved utvidelse/fortsettelse i eksisterende besetninger og gjennom nyetablering. En oppgradering av eksisterende bygningsmasse og nybygg vil her være sentralt. Selve prosessen med å finne bedre og/eller alternative driftsopplegg med bedre lønnsomhet, er viktigere enn selve jobben med å utarbeide kalkylene. Det er viktig at både økologisk og konvensjonell produksjon styrkes parallelt. Vi ønsker å øke den økologiske andelen, men likevel ta vare på og styrke driftsgrunnlaget i den konvensjonelle produksjon. Prosjektet eies av Buskerud Bondelag. I prosjektet samarbeider vi med organisasjoner representert i prosjektgruppa. Prosjektleder leies inn fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Prosjektets tidsramme er på tre år med oppstart 1. oktober 2010 og ferdigstillelse 30. desember Prosjektet er planlagt gjennomført i nært samarbeid med lokale produsentlag og fylkeskommunen. Prosjektets kostnadsramme er på kr

4 Prosjektplan 1. Mål og rammer Bakgrunn Storfeholdet i Buskerud er den største husdyrproduksjonen i Buskerud regnet etter førstehåndsverdi. Når det gjelder melkeproduksjon, så produseres det både kumelk og geitemelk i Buskerud. Det aktive geitemiljøet i Hallingdal ligger innenfor kjerneområdet for geitemelk som Tine har definert. Tabellen under viser hvordan utviklingen av tallet på ulike dyreslag i Buskerud i perioden 2000 til Vi har og splittet opp og laget en oversikt for melkeku, ammeku og storfe, basert på søknader om produksjonstilskudd per og Tallene er sammenstilt med tilsvarende tall for Telemark og Vestfold for å ha noen referansepunkter som ligger geografisk nært Buskerud. Melkeku: Endring Melkeku Antall Brukere Snitt Antall Brukere Snitt Snitt bruk Buskerud , ,3 +60 % -52 % Vestfold , ,7 +53 % -48 % Telemark , ,1 +60 % -51 % Sum , ,3 +59 % -49 % Vi ser at gjennomsnittbestingen på melkeku har økt med ca. 60 %. At gjennomsnittet for grôvforarealet har gått opp, har derfor en tydelig sammenheng med dette. Det har blitt etablert mange samdrifter i melkeproduksjon. Nå som kvoteleie er blitt en del av virkemiddelsystemet i jordbruket, vil enhetene kunne vokse raskere enn før. 4

5 De siste åra har mye av mjølkeproduksjon blitt flytta fra nedre deler av fylket og opp i dal og fjellbygdene, hovedsaklig til Hallingdal. Numedal har nesten ikke husdyrmiljø igjen, og i nedre deler er produksjonen kraftig redusert (2010) (2010) Kvote pr besetning Snitt kvote Brukere Kvote ku Snitt kvote Brukere Kvote Ku Endring kvote Buskerud ( ) 301 (254) % (+113%) % Vestfold (213128) 89 (82) (+96 %) Telemark % I tillegg til at besetningen har økt har også ytelsen økt med ca. 10 % Endring Liter % Totalkvote for Buskerud: % Snittkvote pr eiendom % Bu s andel av norsk produksjon 2,3 % 2,2 % Det er 28 samdrift i Buskerud for kvoteåret Disse har til sammen en kvote på liter. Gjennomsnittskvoten pr samdrift er liter. 29 % av produksjon i Buskerud foregår i samdrift og dette er 11 % av besetningene. Totalt er det 336 eiendommer som eier melkekvote. Ammeku: End Ammeku Antall Bruk Snitt Antall Brukere Snitt snitt bruk Buskerud , ,7 +52 % +12 % Vestfold , ,7 +93 % -24 % Telemark , ,0 +60 % +6 % Sum , ,9 +62 % 0 % Sum ammeku og melkeku i Buskerud: År antall Selv om melkekutallet går ned, går ikke antall ku totalt ned. Storfe: End Storfe Antall Antall Brukere Buskerud % Vestfold % Telemark % Sum % 5

6 Grovfôr: Endring Grovfôr Areal Brukere snitt Areal Brukere snitt End snitt End bruk Buskerud % -27 % Vestfold % -13 % Telemark % -30 % Sum % -26 % De siste ti årene har det vært en betydelig økning av gjennomsnittlig areal per bruker samtidig som totalt areal grovfor har økt. Dette kan skyldes flere forhold. Økt produksjon av fôr for salg (høy/høyensilage), flere ammekyr og økte krav til kvalitet på grovfôret kan være noen av disse grunnene. Det er forventet at gjennomsnittsarealet vil fortsette å øke, siden antall enheter med grovfôrêtende husdyr øker. Parallelt med dette vokser enhetene som produserer fôr for salg. Det har altså skjedd en større spesialisering i grovfôrproduksjonen, og det er all grunn til å tro at denne utvikling vil fortsette Endring Melkeku Antall Brukere snitt Antall Brukere Snitt End snitt End bruk Sone % -41 % Sone % -45 % Sone % -47 % Sone , % -37 % Sone 1: Drammen, Hole, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum. Sone 3: Kongeberg, Ringerike, Modum. Sone 5-1:Flå, Flesberg, Sigdal, Krødsherad. Sone 5-2: Resten av Buskerud Brukerundersøkelse Driver med storfe som nå 2 Har utvida mjølkeproduksjonen på storfe 3 Har installert mjølkerobot 4 Har utvida kjøttproduksjonen på storfe 5 Har slutta med mjølk og fortsetter med kjøtt 6 Har etablert samdrift 7 Har avviklet samdriften men fortsetter med storfe 8 Har overdratt til neste generasjon 9 Har solgt til ny bruker 10 Har avviklet storfeholdet 11 Annet, spesifiser her 12 Vet ikke En brukerundersøkelse Geno gjennomførte i 2009 med spurte, viser at storfeholdet er inne i en kritisk fase. Ca 30 % sier at de om 10 år driver som i dag, og ca 36 % sier de har utvida produksjonen. Likevel ser vi at besetningsstørrelsene og arealet stadig øker. For å 6

7 motivere til framtidig drift er det behov for å sette fokus på hva som blir framtidas produksjonsbehov og hvordan bøndene kan møte den best mulig rustet. Undersøkelsen til Geno kan tyde på at i beste fall 70 % av dagens brukere forsøker å tilpasse seg markedet. I verste fall vil vi om 10 år kun ha 30 % som er i nærheten av å være tilpasset markedet. Det er viktig med flere gårdbrukere i fremtiden for å kunne ta vare på kulturlandskapet og produsere nok trygg mat. Mat er i dag, og vil i takt med befolkningsutviklinga i fremtiden, være et knapphetsgode. Det bør i den forbindelse stilles spørsmål om Norge som ett av verdens rikeste land etisk og moralsk sett har lov til ikke produsere nok mat selv. Årsaken til nedgangen er sammensatt, viktige faktorer som påvirker dette er økonomi i produksjonen, mangel på investeringsmidler, manglende produsentmiljø, og arbeidskrevende produksjon. Av utenforliggende faktorer er god tilgang på annet arbeid og gode lønninger av stor betydning. Økonomien i husholdet har lagt store begrensninger på muligheten til å gjøre større investeringer på eksisterende driftsbygninger og bygging av nye bygninger. Dårlige driftstekniske løsninger gjør at lønnsevnen pr time ligger lavt. I utforminga av landbrukspolitikken gir Regjeringen og Landbruksministeren tydelige signaler om at skjøtsel og videreutvikling av kulturlandskapet er sentrale element. Statsråden fastslår videre at det åpne kulturlandskapet er en av de viktigste grunnene til befolkningens oppslutning om landbrukspolitikken (Riis-Johansens tale ved konferansen Mat og Miljø på Geilo 18. oktober, samt signal ved framlegging av Statsbudsjettet 2007). Det er også lagt klare politiske føringer i Soria-Moria-erklæringen. Under punktet om landbruk sies følgende: Sikre et landbruk med variert bruksstruktur over hele landet. Strukturprofilen må styrkes, kanaliseringspolitikken skal opprettholdes og driftstilskuddsordningene gis en klarere distriktsprofil. Virkemiddelbruken må stimulere til økt beiting med husdyr for å kunne opprettholde et åpent kulturlandskap. Under punket om friluftsliv og naturmangfold står det: Sørge for at kulturlandskap ikke gror igjen og forfaller. Satsing på bærekraftig bruk er viktig for landskapsvern og naturmangfold. 7

8 1.2 Hovedmål Prosjektets hovedmål: Målet med prosjektet er å beholde melkeproduksjonen i Buskerud, få eksisterende produsenter til å fortsette, utvikle økologiske produksjon i takt med markedet og hjelpe eventuelt nye i gang. Stimulere til nyetablering av storfekjøttproduksjon økologisk og konvensjonelt, både på melkeproduksjonsbruk og som egne driftsenheter. Dette målet søkes oppnådd gjennom å identifisere tiltak og ordninger som kan styrke driftsøkonomien i alle ledd i produksjonen. Målet søkes oppnådd gjennom en forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Forstudie Forstudien etablerer en tett forankring i produsentsamvirke. I forstudien avklares blant annet faglaga, TINE, Nortura og produsentene sin rolle inn i prosjektet. Hvilke andre ressurser kan bidra og hvordan? Fylkesmannen, fylkeskommunen, annen offentlig forvaltning og Innovasjon Norge er også viktige aktører. Hvilke ressurser kan disse bidra med? Forstudien utarbeider videre en prosjektsøknad for forprosjektet og eventuelt et hovedprosjekt. Når rollefordeling og ressurskartlegginga er avklart, blir prosjektsøknaden ferdig utarbeidet. Forstudien er planlagt avslutta i september Vi håper å starte forprosjektet høsten Pr i dag er det avklart at faglaga, Nortura og TINE stiller rådgivere, arbeidskraft og nødvendig kompetanse tilgjengelig på infomøter og lignende. Dette gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering av møter. Produsentlaga hos TINE Buskerud er villig til å stille opp med planlegging, organisering og gjennomføring av nødvendige aktiviteter både i forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. All denne aktiviteten er egeninnsats fra disse interesseorganisasjonene. Dette viser at prosjektet har en tett forankring i de lokale miljøene. Forprosjekt Hvis søknaden fra forstudien blir godkjent starter ett forprosjekt høsten Forprosjektet skal først identifisere tiltak og ordninger gjennom en brukerundersøkelse. Denne undersøkelsen skal finne ut hvor skoen trykker og utarbeide forslag på tiltak. Det skal forsøkes å identifisere både for mikro- og makroøkonomisk tiltak. Identifiserte tiltak skal settes i verk etter at økonomi og lønnsomhet er vurdert. Parallelt med brukerundersøkelsen skal det arrangeres møter som informerer om prosjektet, mulighetene og målsetningene. Slik at tiltak raskt kan settes i live i hovedprosjektet. Vi ser for oss en styrking gjennom utvidelse/forstsettelse i eksisterende besetninger og gjennom nyetablering. En oppgradering av eksisterende bygningsmasse og nybygg vil være sentralt. I tillegg vil maskinøkonomi, avdrått i fjøset og på jordet, samarbeidsløsninger osv være viktig å avklare. Videre vil holdninger og bakgrunn for omlegging til økologisk drift, hvorfor flere ikke legger om og hvorfor flere velger å gå tilbake til konvensjonell drift undersøkes. Vi vil også finne ut hva som skal til for at flest mulig fortsetter som økologiske produsenter, og hvorfor noen bare har lagt om produksjonen delvis (for eksempel økologisk areal, men konvensjonelle kuer). Selve prosessen med å finne bedre og/eller alternative driftsopplegg med bedre lønnsomhet, motivasjon og troa på framtida er viktigere enn selve jobben med å utarbeide kalkylene og lignende. Forprosjektet er planlagt ferdig våren

9 Hovedprosjektet I hovedprosjektet skal de identifiserte tiltakene settes ut i livet. Dette skal skje etter hvert som tiltakene identifiseres i brukerundersøkelsen i forprosjektet. Primært skal aktivitetene settes i gang våren Hovedprosjektet er planlagt avsluttet desember Slik det ser ut i dag vil det være behov for relativt mye individuell rådgiving i tillegg til grupperådgiving. Den individuelle rådgivinga kan gjennomføres av den rådgiveren som bonden selv ønsker innenfor identifiserte tiltak. Rådgiveren må være tilknyttet en av organisasjonene som er tilknyttet prosjektet. 1.3 Målgrupper Eksisterende melkeprodusenter og storfekjøttprodusenter. Innenfor økologisk og konvensjonell. Bønder som vurderer omlegging til økologisk. Bønder som planlegger å starte med melkeproduksjon og/eller storfekjøttproduksjon. Kommunene ved landbruksavdelingen. Ønsket resultat av prosjektet: Flere produsenter som vil satse framover Hjelpe i gang nye produsenter hvis det blir ledig kvote Økt rasjonalitet i driftsbygning Sterkere produsentmiljø Samarbeidsløsninger mellom produsenter i den daglige drifta Økt kompetanse hos produsentene Økt kompetanse omkring bruk av beite hos beitebrukere og grunneiere, samt hos rådgivningstjeneste og forvaltning Styrket samarbeid mellom reiseliv og landbruk, med fokus på beitedyr som landskapspleiere Samarbeid med utfyllende prosjekter som for eksempel Hode ikke Hale, på 4, Næringsutvikling på gardsbruk, Økologisk veiledningsprosjekt, TINE Meieriet Øst v/ Nettverk Økologi sitt prosjekt på rådgivning til økologiske melk og kjøttprodusenter Økt tilgang på midler til nybygg og øvrige investeringer i produksjonen Bonden deltar lengre ut i verdikjeden innen videreforedling, gardsutsalg osv. Delmål: Produsentlaga fremstår som ett. Resultatmål Prosjektet ønsker å vekke til live halvparten av de sovende kvotene i Buskerud enten gjennom kvoteleie, oppstart på eget bruk eller produksjon i samdrift innen prosjektets slutt. Nedleggingstakta med antall bruk i fylket skal i løpet av prosjektperioden være maks 80% av nedleggingstakta for landsgjennomsnittet. Antall liter melk og kg storfekjøtt i Buskerud skal minst være på samme nivå ved prosjektets slutt som ved oppstart. 9

10 Prosjektet skal i løpet av det første året kartlegge og identifisere behova til bonden gjennom en spørreundersøkelse, som fokuserer på fremtidige utfordringer innen produksjon av storfekjøtt og melk i Buskerud. Undersøkelsen skal gjennomføres våren Gjennomføre minst fem informasjonsmøter i regi av produsentlag i løpet av prosjektets første år. Gjennomføre 12 veivalgsråd/år i prosjektperioden. Totalt 50 besøk. Gjennomføre 8 veivalgsavtaler/år i prosjektperioden. Totalt 32 avtaler. Gjennomføre GFR mjølk og GFR sammen med økologisprosjektet. Gjennomføre sju studieturer (fem på mjølk og to på storfekjøtt) og kurs pr år innafor aktuelle identifiserte tiltak. 1.4 Rammer Prosjektet eies av Buskerud Bondelag. I prosjektet samarbeider vi med organisasjoner representert i prosjektgruppa. Prosjektleder leies inn fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. TINE og Nortura bidrar med egeninnsats i styringsgruppa. TINE og Nortura har egeninnsats i prosjektet gjennom å delta med nødvendig personell administrativt og faglig på møter og aktiviteter som skjer gjennom prosjektet. Prosjektet er planlagt gjennomført med tett samarbeid med de lokale produsentlag, TINE Nortura og kommunal landbruksforvaltning. Lokale produsentlag og lokale faglag jobber lokalt sammen og bidrar med å planlegge å gjennomføre fagmøter/studieturer og lignende med aktuelle temaer og problemstillinger iht. prosjektet. Produsentlagene og faglagene skal i hovedsak jobbe med direkte felles aktivitet ut mot bonden. Personlig rådgiving foregår etter bondens eget ønske, og gjennom de fagorganisasjoner som bonden velger å benytte seg av. Samarbeidspartnere i prosjektgruppa bla TINE og Nortura bidrar aktivt med egeninnsats i forbindelse med arrangement. Som for eksempel foredragsholdere på fagkvelder, kurs, studieturer osv. Prosjektets tidsramme er på tre år med oppstart 1. oktober 2010 og ferdigstillelse 30. desember Prosjektets kostnadsramme er på kr

11 2. Omfang og avgrensinger I prosjektet vil følgende aktiviteter bli utført. Lokale aktiviteter i samarbeid med lokallag, produsentlag, faglag, TINE produsenttjenesten, Nortura rådgiving og De kommunale landbrukskontorene Avdekke flaskehalser som hindrer utviklingsmuligheter for storfeholdet. Initiere utviklingsmuligheter. Bidra til gode samarbeidsløsninger. Koordinere arbeidet i styringsgruppa og prosjektgruppa. Sørge for å tilgjengeliggjøre resultatene i prosjektet. 3. Organisering 3.1 Prosjektorganisering Prosjekteier er Buskerud Bondelag. Torunn Hovde er prosjektansvarlig på vegne av prosjekteier og leder av styringsgruppa. Det er etablert styringsgruppe med følgende sammensetning: - Leder i Buskerud Bondelag Torunn Hovde. - Representant for produsentene v Kjell Kristiansen - TINE v Lill Anett Elgsem - Nortura, v Børge Slettebø Møterett men ikke plikt, får referat frå styringsgruppa - Innovasjon Norge ved Ole Hermann Oppen - Landbruksdirektør Astrid Aass Styringsgruppa er ansvarlig for oppfølging av prosjektet samt å avgi sluttrapport. Prosjektleder engasjeres av prosjekteier. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa. Det etableres ei prosjektgruppe med brei faglig sammensetning. Prosjektgruppa bistår inn i prosjektet med faglige råd, markedsføring av prosjektet i egen organisasjon/nettverk og bistand til prosjektet med faglige arrangement. Prosjektgruppas sammensetning: - Nortura v Elisabeth Kluften - TINE Produsentlag v Johan Kopland - Buskerud Bondelag v Kjell Terje Løver - Buskerud Bonde og Småbrukerlag v Einar Grimelid - Lokal Forvaltning: Gunvor Synnøve Green Referansegruppe Fylkesmannen v/marit Surlien Hoen Tyr Buskerud v/ Per Hafnor Ev andre i referansegruppa blir tatt med ved behov 11

12 4. Beslutningspunkter i prosjektet Beslutning om iverksetting av prosjektet blir tatt av styret i Buskerud Bondelag. Beslutningspunktene for øvrig vil være i møte mellom prosjektleder, prosjektansvarlig og styringsgruppa. Her vil det være to møter i året. 5. Risikoanalyse 5.1 Kritiske suksessfaktorer Det er en del forhold som må lykkes for at prosjektet skal nå de oppsatte mål. Disse er: God dialog mellom prosjektleder, styringsgruppe og prosjektgruppe Engasjement og involvering fra produsentlaga Markedsføring og omtale av prosjektet frem til målgruppen Tilfredsstillende økonomiske rammebetingelser for prosjektet Generell styrking av økonomien i produksjonen og økning i investeringsvirkemidlene Tilfredsstillene rådgivningskapasitet Samhandling lokalt mellom aktørene i prosjektet for å etablere gode møteplasser Lokalt engasjement, engasjerte regionansvarlige TINE og Nortura må bidra for at prosjektet skal lykkes 5.2 Kvalitetssikring For å sikre at de kritiske faktorene reduseres, vil prosjektet arbeide aktivt for å følge opp og formalisere den gode dialogen vi har med ulike samarbeidsparter, styringsgruppe og prosjektgruppe. 6. Gjennomføring 6.1 Hovedaktiviteter i prosjektet 1. Kartlegge årsakssammenhenger 2. Utarbeide oversikt 3. Tilknytte prosjektet til det enkelte produsentlag 4. Opplæring av ressurspersoner 5. Gjennomføre lokale fagarrangement 6. Opprette nettverksgrupper 7. Overføring og dokumentajon av kompetanse vunnet gjennom prosjektet 12

13 6.2 Tidsplan Tid Oppgave Ansvarlig 2010 Offisiell prosjektstart Prosj.leder/styringsgruppe. Oktober Møte i Prosjektleder prosjektgruppe/referansegruppe Oktober- desember Info. til lokallag/landbr.kont. Prosjektleder. Oktober Produsentlag møter med Prosjektleder/produsentlag styrene Oktober-desember Samling for produsentlag Prosjektleder. Høst/Vinter Arbeidsplan produsentlag Prosjektleder/produsentlag Vinter 2010/2011 Kartlegging Prosjektleder. Vår 2011 Situasjonsanalyse Prosjektleder. Hele året Lokale arrangement, Prosjektleder/produsentlag nettverksbygging. Hele året Samling for produsentlag Prosjektleder. Møte i prosjektgruppa Prosjektleder Samling produsentlag Prosjektleder. Vår/høst Arbeidsplan produsentlag Prosjektleder/produsentlag Hele året Lokale arrangement Prosjektleder/produsentlag Møte i prosjektgruppa Prosjektleder 2012 Samling produsentlag Prosjektleder Vår/høst Arbeidsplan produsentlag Prosjektleder/produsentlag Hele året Lokale arrangement Prosjektleder Møte i prosjektgruppa Prosjektleder 2013 Lokale arrangement Prosjektleder/produsentlag Status rapport Prosjektledet/produsentlag Rapport Prosjektleder/styringsgruppe Avsluttende samling alle involverte. Prosjektleder/styringsgruppe. Våren 2011 ønsker vi å gjennomføre en spørreundersøkelse om produksjon av storfekjøtt og melk (ku og geit) i Buskerud. Det skal i neste omgang utarbeides en oversikt over hvilke tiltak prosjektet bør iverksette og prioritere, og kunne vurdere hva som vil gi best effekt. Spørreundersøkelsen skal sendes alle produsenter som søkte tilskudd i Gjennomføring av aktiviteter som infomøter, studieturer, nettverksbygging gjennomføres gjennom de ulike produsentlag etter brukerundersøkelsen. Aktuell rådgiving vil gjennomføres etter innsamling av erfaringer fra brukerundersøkelsen Videre vil prosjektleder og 1-2 personer gjennomgå en opplæring og skaffe erfaring inn til prosjektet fra lignende prosjekt andre steder i Norden. Oppstart og gjennomføring av aktuelle aktiviteter og rådgivingstilbud vil iverksettes etter hvert som behovene oppstår og blir identifisert. De konkrete arbeidsoppgavene i årene vil bli identifisert i løpet av vår Tentativ tidsplan er grovskissert i tabellen over. 13

14 7. Økonomi Budsjett 2010/2013 Kostnader: Prosjektleder, lønn, sosiale utgifter og kontor Reise, overnatting, kurs Kontorhold Styringsgruppe/referansegruppe Aktivitet i produsentlag Situasjonsanalyse SUM Finansiering Finansieringsplan: Søknad Innstilling BU-midler tilskudd fra FMBu BU-midler tilskudd fra IN Bu/Ve Egenandel Salg av rådgivning Buskerud landbruksselskap Stiftelsen Foss gård Buskerud fylkeskommune Sum Egenandelen omfatter aktivitet kjørt gjennom produsentlaga. - Det er i tillegg forutsatt at aktivitet i prosjektet i fm møter studieturer og lignende der TINE, Nortura, fylkesmannen, Innovasjon Norge, Produsenttjenesten, Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde og Småbrukerlag og kommune deltar, blir gjennomført som egeninnsats. Bruk av individuell rådgiving er ikke egeninnsats. 14

15 Forslag på tidsbruk- Gantskjema 15

16 Forslag på Organisasjonsbygging 16

17 Aktivitetsbudsjett 17

18 Forklaring av ord og uttrykk NLRØ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, Tidligere Hallingdal Forsøksring, Buskerud Forsøksring, Numedal Forsøksring Forsøksringen i Telemark og Fabio. GFR Gratis førsteråd for omlegging til økologisk landbruk. Det er Norsk Landbruksrådgiving som står bak tilbudet om et gratis rådgivingsbesøk i økologisk landbruk. Rådgiver fra Norsk Landbruksrådgiving kommer på gårdsbesøk for å kartlegge gårdens ressurser og diskutere konsekvensene av en eventuell omlegging til økologisk drift. Deretter utarbeides det en skriftlig tilbakemelding med dekningsbidragskalkyler. ØRT TINE Produksjonsplan ØRT (Økonomisk Rådgiving i TINE) er et rådgivingstilbud som analyserer, finner forbedringsområder, beregner økonomisk potensial ved ulike driftsalternativ, og gir gode beslutningsgrunnlag. Mulige endringer på bruket kan simuleres i beregningsprogrammet ØRT, for å vurdere økonomisk effekt av fremtidige valg. Du kan ha nytte av ØRT i mange sammenhenger: EK Gir en analyse og nøkkeltall over historikken og grunnlag for å se fremover. Kombinasjon av gårdsregnskap og produksjonsdata (kukontrollen) gir en unik oversikt over lønnsomheten i melkeproduksjonen. EK utarbeides av TINE. Rådgivingsavtale Rådgivingsavtale er et tilbud til gårdbrukere som ønsker en tettere oppfølging i vurdering av og arbeid med økologisk drift på gården. Gårdbrukere som velger å legge om, eller har lagt om, til økologisk drift kan her få oppfølging med grundig og fullstendig rådgivning. Det blir utarbeidet en arbeidsplan som kan gå over inntil 2 år der en skreddersyr rådgivningstilbudet i forhold til den enkelte gårdbrukers ønsker. For dette tilbudet må gårdbrukeren betale en egenandel på kr Tilbudet kan gjelde omleggingsveiledning, planlegging av nye produksjoner, forbedringer av eksisterende produksjon, økonomi, næringsbalanse, nybygg, omsetning og foredling osv. En rådgiver fra Norsk Landbruksrådgiving vil sammen med gårdbruker sette opp en arbeidsavtale. Flere fagpersoner kan bli knyttet til arbeidet med å finne gode løsninger for ditt gårdsbruk. Kontakt din nærmeste landbruksrådgiving! Rådgivingsavtale KONV Etter samme lest som Rådgivingsavtale. Men gjelder kun i dette prosjektet Styrking av melk og kjøtt i Buskerud for gårdsbruk som ikke kommer inn under kriteriene for Rådgivingsavtale Veivalgsrådgiving Besøk hos produsent, 15 besøk pr år. 3 timer samtale + rapport + reise. Totalt 10 timer. Skissere alternativ 18

19 Forenkling av driftsopplegg i eldre fjøs, mindre arbeidsinnsats Endring av driftsopplegg NUG(Næringsutvikling på gårdsbruk) Ønsker du større endringer i drifta på gården? Har du planer om å utvide den produksjonen du har i dag? Eller - har du ideer om "nye forretningsområder". I NUG tar vi utgangspunkt i gårdbrukeren sine egne gode ideer - og fører disse fram til en ferdig forretningsplan. Neste trinn er detaljplaner og søknader om finansiering. ØKO = Økologisk drift KONV = Konvensjonell drift Egen foredling Her er det tenk på egenforedling av produkt frå egen gård som skinn, ost, kjøtt osv. Det er naturlig å samarbeide med Hallingkost, Eventyrsmak, osv for å finne nødvendig kompetanse. I tillegg vil et NUG kurs være nyttig å gjennomføre før en starter egen foredling. Økologisk veiledningsprosjekt Økologisk veiledningsprosjekt omfatter Gratis førsteråd (GFR), rådgivingsavtaler og dyrkingsgrupper for økologisk drift. Hensikten med dette prosjektet er å gi veiledning i forhold til omlegging til økologisk landbruk. I tillegg har Norsk Landbruksrådgiving prosjektet ØkoSau, som har som mål å øke produksjonen av økologisk saue- og lammekjøtt Info møter Informasjonsmøter om prosjektet styrking av mjølk og kjøtt i Buskerud. Møtene blir kjørt gjennom lokale produsentlag og er egeninnsats i prosjektet. 19

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt»

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Program for møtet: Informasjon om nytt prosjekt, v/ Sigbjørn Leidal, Landbruksrådgivinga Hvilke forventninger og ønsker har vi som produsenter

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Teknisk, Landbruk og Utvikling Notat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Formannskapet i Folldal kommune gjorde 05.06.2014 følgende

Detaljer

God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag. Prosjektleder Per Morten Dalsaunet, TINE Midt-Norge

God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag. Prosjektleder Per Morten Dalsaunet, TINE Midt-Norge Prosjektleder Per Morten Dalsaunet, TINE Midt-Norge Agenda: Bakgrunn Mål og hovedinnhold i prosjektet Erfaringer fra pilotprosjektet 2 Bakgrunn: Pilotprosjektet startet opp våren 2008, etter initiativ

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Rådgivning fra TeamStorfe

Rådgivning fra TeamStorfe Rådgivning fra TeamStorfe Rådgivningspakker: En rådgivningspakke er et standardisert tilbud om rådgivning til en fastsatt pris innenfor et avgrenset fagområde. Tilbudet bygger på gårdsbesøk med kartlegging,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen : 08.09.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene.

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene. Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk retningslinjer for 2014 I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01. 2014 mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Forprosjekt Kristian Todal NORDFJORD VEKST AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Mål og rammer... 2 2.1 Mål for prosjektet... 3 2.1.1 Effektmål:... 3 2.1.2Prosjektmål:...

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Foregangsfylke: Jordkultur og jordstruktur «levende Matjord» Buskerud Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 05.12.13 Vedlegg

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK ÅRSMELDING 28 LANDBRUK for Tana kommune TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Landbruket i Tana 1. Innledning Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby og Berlevåg,

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sissel Kleven, tlf 32 80 86 88 Saksframlegg Referanse 2010/5396-23 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkesutvalget 25.01.2012 Innspill til jordbruksforhandlingene

Detaljer

Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning

Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning NØK-Nordisk Økonomisk Kvægavl Brønderslev, Danmark, 21.-24. juli 2002 Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning Innledning Kukontrollen som redskap for management for

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Landbrukets verdiskaping i Buskerud

Landbrukets verdiskaping i Buskerud Landbrukets verdiskaping i Buskerud Ledermøte i Buskerud Bondelag Sundvollen - 22.1.2013 Landbruksdirektør Astrid Aass Buskerud: Landets mest varierte landbruksfylke Jordbruksbedrifter i Buskerud Antall

Detaljer

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida»

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapporten er skrevet med grunnlag i punktene i prosjektskissa for prosjektet, datert 24. januar 2013. 1. Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Bakgrunn I Os kommune finner vi noen av landets beste fjellbeiter. Store deler av arealene er vegetasjonskartlagt og viser at vel 75 % av beitene er

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

STRATEGI FOR HELSETJENESTEN FOR STORFE 2012 2015

STRATEGI FOR HELSETJENESTEN FOR STORFE 2012 2015 STRATEGI FOR HELSETJENESTEN FOR STORFE 2012 2015 VISJON HELSETJENESTEN FOR STORFE SKAL SIKRE AT NORSK STORFEHELSE ER I VERDENSTOPPEN I EN TRYGG, EFFEKTIV OG BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON MED GOD DYREVELFERD.

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2014

Handlingsplan for SNP 2014 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP Os kommune SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark Prosjektnavn: Oppdragsgiver/søker: Prosjektansvarlig(PA): Prosjektleder (PL): Matkoordinator i Telemark forstudiet etablering Regional Matkultur Telemark Agder Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelingen

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver

KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver GÅRDEN DITT LIVSPROSJEKT Næringsutvikling på gården NUG KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver Hva er NUG? Finansiering, etablering av

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland 1.Innledning Økoløft Hadeland er et ledd i den statlige satsingen Økoløft i Kommuner, et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og

Detaljer

Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008

Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008 REGLeR for storfekjøttkontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008 FORORD Reglene for Storfekjøttkontrollen er den kontrakten som styrer rettigheter og plikter

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Prosjektskisse. Økoløft i Nord-Troms. Et samarbeidsprosjekt mellom Kåfjord og Nordreisa kommune

Prosjektskisse. Økoløft i Nord-Troms. Et samarbeidsprosjekt mellom Kåfjord og Nordreisa kommune Prosjektskisse Økoløft i Nord-Troms Et samarbeidsprosjekt mellom Kåfjord og Nordreisa kommune Resultat: Større lokal økologisk produksjon og konsumering Prosjektskisse utformet av: Laila Nersveen, jordbrukssjef

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt)

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) Prosjektplan Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Ta landet i bruk har som mål Økt bruk av tre, og lønnsomhet

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Innspillsnotat: Økologisk landbruk og jordbruksforhandlingene 2009

Innspillsnotat: Økologisk landbruk og jordbruksforhandlingene 2009 Innspillsnotat: Økologisk landbruk og jordbruksforhandlingene 2009 Oslo, 21. april 2009 1. Innledning For å nå regjeringas eget 15-prosentmål om økologisk produksjon og forbruk innen 2015 må det til et

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Sak 12/01670 Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Per Liahagen, Lars Hallvard Wetterstad, Signe Ø.R Dahlen (til 14:00)

Sak 12/01670 Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Per Liahagen, Lars Hallvard Wetterstad, Signe Ø.R Dahlen (til 14:00) 1 av 7 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 23.04.2013 Vår dato: 29.04.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Kartverksveien 7 Telefon Sak 12/01670 Som medlemmer møtte:,,

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

Utviklingsprogram for småfenæringa i Fjellregionen

Utviklingsprogram for småfenæringa i Fjellregionen Utviklingsprogram for småfenæringa i Fjellregionen Bakgrunn: - Nedleggelse av Bioforsk Sæter Fagsenter i 2008 - Grunnbevilgning (fagsenterbevilgning ) på 2,3 mill kroner pr. år fra LMD ( via Fylkesmannen)

Detaljer

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften Produksjons og bygningsøkonmi Produksjons og bygningsøkonomi i norsk storfekjøttproduksjon Norsk storfekjøttproduksjon Dekningsbidrag og driftsopplegg

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Økobønder i Trøndelag

Økobønder i Trøndelag Økobønder i Trøndelag Kartlegging blant bønder med økologisk produksjon i Trøndelag Gunnar Nossum TFoU-rapport 2015:18 Tittel Forfatter : ØKOBØNDER I TRØNDELAG. Kartlegging blant bønder med økologisk produksjon

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator Den Gode Maten Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator 1 Den Gode Maten Sitat fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sin tale under åpningen av Ica Sjølyst

Detaljer

Her kommer en søknad på et grovffirprosjekt vi sønsker å starte 01313.

Her kommer en søknad på et grovffirprosjekt vi sønsker å starte 01313. http://i0.70.0.249/mai1/postmottak.nsf/(%24inboxv42255335d20a51:121c125775r00.._ 07.07 7010 Page i of I Fra: Til: cc: Knut Brauteset/Kiabu Postmottak/Klabu@Klabu "Ingeborg Forbregd" ,

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer

Elisabeth Kluften. Norturas rolle i etablering og oppfølging Biffring i Glåmdalen

Elisabeth Kluften. Norturas rolle i etablering og oppfølging Biffring i Glåmdalen Elisabeth Kluften Norturas rolle i etablering og oppfølging Biffring i Glåmdalen Norturas rolle Litt om ideen Biffring Igangssetting innledende prosess Etablering Oppfølging Hva er en biffring?? En samarbeidsløsning

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Storsteigen VGS kompetansesenteret for fjellandbruket

PROSJEKTPLAN. Storsteigen VGS kompetansesenteret for fjellandbruket PROSJEKTPLAN Storsteigen VGS kompetansesenteret for fjellandbruket 1 1. Innledning Regionrådet for Fjellregionen består i dag av de sju kommunene Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os i Hedmark,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal - 2014-2020 Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer

Detaljer

Dagens produksjon på Telemarkskua!

Dagens produksjon på Telemarkskua! Dagens produksjon på Telemarkskua! Hvilke dri7sformer har vi? Melkeprodusent med egne produkter (smør, rømme, ost osv.) for videresalg. Melkeprodusent tradisjonell med levering Bl meieri/tine. Ammeku produsent

Detaljer

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Kollegaforum 2015 - Lampeland Bjørnar Bjelland Grønn Næringskompetanse Hvem er Bjørnar og? Prosjektledelse, fasilitering, søknader, prosjektadministrasjon, gjennomføre..

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 19.-20 02.2013 Vår dato: 27.02.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested General Hotell, Helgelandsmoen Telefon Sak 12/01670

Detaljer

PROSJEKTPLAN KJØTT I NORDLAND 10.07.15.

PROSJEKTPLAN KJØTT I NORDLAND 10.07.15. PROSJEKTPLAN KJØTT I NORDLAND 10.07.15. 0 Innholdsfortegnelse 1. GRUNNOPPLYSNINGER. 2. ORGANISERING 3. BAKGRUNN 4. MÅLGRUPPE 5. PROSJEKTMÅL 1. FORMÅL. 2. RESULTATMÅL. 6. PROSJEKTBESKRIVELSE 1. INNHOLD

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

Konsekvenser av fortsatt økning i melkeytelse pr ku på utslipp av klimagasser og andre miljøeffekter

Konsekvenser av fortsatt økning i melkeytelse pr ku på utslipp av klimagasser og andre miljøeffekter Konsekvenser av fortsatt økning i melkeytelse pr ku på utslipp av klimagasser og andre miljøeffekter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Økt ytelse: færre melkekyr mindre grovfôr økt kraftfôrforbruk

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017 Handlingsplan 2015-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017 Foregangsfylke: Økologisk melk. Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa:. Vedlegg til planen: 1. Budsjett fylles ut i eget vedlegg.

Detaljer

Melkeproduksjonen på Hedmarken mot 2015

Melkeproduksjonen på Hedmarken mot 2015 Melkeproduksjonen på Hedmarken mot 2015 Foto O.M. Lier 2009 Undersøkelsen om melkeproduksjonen på Hedmarken mot 2015 er et samarbeid mellom Landbrukskontoret i Ringsaker, Hedmarken landbrukskontor, Tine

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21

Detaljer

Meldal Kommune. Sluttrapport

Meldal Kommune. Sluttrapport Meldal Kommune Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer