Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Vedleggene til saklisten finnes på kommunens hjemmeside og i servicetorget på Rådhuset. Dersom noen av varamedlemmene ønsker å få tilsendt vedleggene, bes det om å ta kontakt med servicetorget. Sakene 1 5/13 vil bli behandlet i formannskapets møte Saksprotokoller med innstilling fra formannskapets behandling vil bli lagt ut til kommunestyrets medlemmer så snart protokollen fra formannskapsmøtet foreligger. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om gjennomførte tiltak i 2012 og vegen videre for prosjekt Opptur Søndre land ved prosjektrådgiver Gro Ryum Bråthen. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/176 OPPTUR SØNDRE LAND:OMDØMMESTRATEGI - SØNDRE LAND 2/13 11/176 OPPTUR SØNDRE LAND - OMSTILLINGSPLAN OG HANDLINGSPLAN /13 13/69 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS LANGSIKTIGE DEL 4/13 12/35 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 5/13 12/55 SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN. KOMMUNENES PLIKT TIL ØYEBLIKKELIG HJELP - DØGNOPPHOLD 6/13 12/1837 FORSLAG TIL REVIDERING AV FESTEAVGIFT FOR FESTE AV GRAVER/RESERVERTE GRAVER I FLUBERG OG SØNDRE LAND MENIGHETER - GJELDENDE FRA /13 13/206 REFERATSAKER KOMMUNESTYRETS MØTE DEN Hov, den Terje Odden ordfører Knut Viset kontorsjef

3 Sak 1/13 OPPTUR SØNDRE LAND:OMDØMMESTRATEGI - SØNDRE LAND Saksbehandler: Gro Ryum Bråthen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/176 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret godkjenner omdømmestrategien som er utarbeidet. Vedlegg: Omdømmestrategi for Søndre Land kommune Bakgrunn: Som en del av handlingsplanen for året 2012 er det gjennomført et større delprosjekt innenfor dette området. Et godt omdømme er av stor betydning for at kommunen skal lykkes i sitt arbeide med å fylle rollen som en attraktiv arbeidsgiver, tjenesteyter, samfunnsutvikler, forvaltningsmyndighet og ikke minst som en attraktiv bokommune. Ordet omstillingskommune kan i seg selv være en tung ryggsekk å bære, og mange omstillingskommuner sliter derfor ofte med et dårlig omdømme. Det være seg hos lokalbefolkningen, det lokale/regionale næringsliv eller samfunnet forøvrig. Ofte som et resultat av nedleggelse/nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifter eller bransjemessige strukturendringer som begge innebærer et betydelig tap av arbeidsplasser både på kort og lang sikt. Et dårlig omdømme vil kunne påvirke konkurransekraften til kommunens næringsliv, forringer potensialet for innovasjon og nyskaping, innvirker på lokalbefolkningens selvbilde og svekker kommunens innflytelse på regionalt og nasjonalt nivå. I 2012 er det nå gjennomført både en forstudie og forprosjekt i omdømmebygging med hovedfokus på lokalsamfunnet i Søndre Land. Omdømmebygging for lokalsamfunn dreier seg i stor grad om å utvikle, og å synliggjøre gode stedskvaliteter. Et godt omdømme bygges over tid, i hovedsak gjennom hva man faktisk gjør og hvordan man opptrer, men også gjennom hvordan man kommuniserer dette. Prosjektets målsettinger har vært Målsetting for hovedprosjektet Side 3 av 23

4 Sak 1/13 Et godt omdømme er av vesentlig betydning for en kommunes «konkurransekraft». Formålet med prosjektet Omdømmebygging er at Søndre Land kommune på en systematisk og målrettet måte skal kunne arbeide for å utvikle en sterk identitet hos egne innbyggere, og opprettholde/skape et godt omdømme hos viktige målgrupper. Forstudie Målet med forstudien er å forankre omdømmearbeidet i kommunens øvrige mål og strategier, samt definere «ønsket situasjon». Vi skal kartlegge viktige/relevante stedskvaliteter, viktige målgrupper, og hvordan dette og samfunnsutviklingen for øvrig påvirker mulige valg av posisjon, samt gjøre vurderinger av kritiske suksessfaktorer. Identifisere og konkretisere viktige forbedringsområder for det fremtidige omdømmearbeidet. Fastlegge mål og ambisjonsnivå samt klargjøre kommunens rolle og oppgaver i dette arbeidet Forankre valg av posisjon hos viktige alliansepartnere. Forprosjekt Målet med forprosjektet er å utarbeide prosjektplaner for gjennomføring av delprosjekt for definerte innsatsområder i omdømmeprosjektet. Kartlegge nåsituasjonen slik den oppleves av aktuelle målgrupper Forankre omdømmearbeidet bredest mulig i Søndre Land. Utarbeide en kommunikasjonsstrategi med handlingsplan og viktige milepæler for hovedprosjektet. Hovedtrekk fra omdømmestrategien Stedskvaliteter: Søndre Land kommune har mange gode stedskvaliteter, men det er spesielt 5 kvaliteter gruppen har kommet frem til og definert som de viktigste: 1. Boligtomter 2. Randsfjorden med eksisterende, og mulige kvaliteter 3. Sentral beliggenhet 4. Ledig næringsareal 5. Kompetanse innen rehabilitering og omsorg Disse kvalitetene vil være svært viktige i det videre arbeidet med og styrke vårt omdømme og som vil bli benyttet aktivt i vår kommunikasjon med omverdenen. Hovedmål: Søndre Land skal, innen 2025 være den foretrukne bostedskommunen i Gjøvikregionen for unge mennesker i etableringsfasen. Side 4 av 23

5 Sak 1/13 Posisjon: «Søndre Land; Merverdi til regional utviklingskraft, - del i regional verdiskaping. Posisjon handler om et overordnet strategisk veivalg, og vil i stor grad være styrende for vårt videre arbeid, valg av tiltak og kommunikasjon. Posisjonens viktigste virkeområde er å påvirke fremtidige beslutninger hos utvalgte målgrupper, målgrupper som er avgjørende for at vi skal nå våre mål. Posisjonen må være sannferdig, og ta utgangspunkt i noe innbyggerne i Søndre Land ønsker å identifisere seg med, og kan være stolte av. Som et resultat av forstudie og forprosjektet er det utarbeidet en omdømmestategi for Søndre Land. Denne vil være et svært godt verktøy i det videre arbeidet for både prosjektet og kommuen for øvrig. Vurdering: Rådmannen synes prosjektgruppen har jobbet frem et godt sluttprodukt. Rådmannen mener også at dette er et godt verktøy for det videre arbeidet i revidering av både kommune og samfunnsdelplanene fremover. Rådmannen anbefaler kommunestyret og godkjenne den utarbeidede omdømmestrategien. Side 5 av 23

6 Sak 2/13 OPPTUR SØNDRE LAND - OMSTILLINGSPLAN OG HANDLINGSPLAN 2013 Saksbehandler: Gro Ryum Bråthen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/176 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret godkjenner foreslåtte omstillingsplan for perioden Kommunestyret godkjenner foreslåtte handlinsgplan for året 2013 med merknader fra omstillingsstyret. Vedlegg: Omstillingsplan Handlingsplan 2013 Bakgrunn: Programmet er nå inne i sitt 2 omstillingssår og er i god driv. Programmet har hatt en relativt lang etableringsfase, og 2012 er derfor å betrakte som første driftsår. Sett i forhold til programmets gjenlevende levetid er det behov for å revidere både innsatsområder og målsettinger, for å sikre at målsettingene er realistiske og oppnå i løpet av En forsterket spissing av både innsatsområder med tilhørende tiltak vil være med og øke sannsynligheten for måloppnåelse. Omstillingsstyret i Opptur Søndre Land godkjente både omstillingsplanen og handlingsplanen i styremøte den med noen merknader. Omstillingsplanen Etter en evaluering har omstillingsstyret kommet frem til at en spissing av både innsatsområder, målsettinger og ansvarsfordeling mellom programmet og kommuneadministrasjonen er nødvendig. Fra 2013 vil man ikke lenger ha dagens innsatsområde 1: Optimisme, stolthet og begeistring da dette innsatsområde med tilhørende definerte målsettinger skal komme som et RESULTAT av de to andre innsatsområdene. Når det gjelder spissingen av våre målsettinger innenfor våre to gjenværende innsatsområder, må det konkretiseres i større grad enn det er gjort til nå. Dette betyr at parametre som aldersfordeling, type innflytting (tilbakeflytter, innenlands tilflytting, innvandring) målgrupper bør være definert i innsatsområde Bo og - service kommune. Side 6 av 23

7 Sak 2/13 Det samme gjelder innsatsområde Næringsutvikling og de måltallene programmet har satt seg. Arbeidsplassutviklingen består av flere forhold så som dagens arbeidsplasser, utvikling av arbeidsplasser i eksisterende bedrifter, nye arbeidsplasser gjennom nyetablering og reduksjon av eksisterende m.m, dette er forhold programmet må spisse fra Det var ingen merknader fra omstillingstyret til den foreslåtte omstillingsplanen. Handlingsplanen Handlingsplanen for 2013 bygger på revidert Omstillingsplan for og funn som ble avdekket i forstudier gjennomført i Prosjekt og andre utviklingstiltak planlagt i 2013 er satt inn under de to innsatsområdene. Foreslåtte budsjetter under hvert av tiltakene vil bli justert når endelig kostnadsoversikt for året 2012 er fullført. Merknader fra omstillingsstyret: Forprosjektet på tiltaket Tilflytting fra utlandet vil bli utsatt til andre halvår 2013, da kommune administrasjonen gav uttrykk for at dette vil være for resursskrevende sett opp i mot den interne omstillingsprosessen som også gjennomføres og øvrige lovpålagt drift. Øverste ansvarlig og A-eier over de ulike tiltakene inkluderes inn i oversikten over tiltak/ressurser/ fase etc. Prosjektleder er bedt om å komme med en prioriteringsliste av de ulike tiltakene. Dette i sammenheng med at nåværende prosjektleder har sagt opp sin stilling, og prosjektet vil i en overgangsfase ha redusert kapasitet. Kommune administrasjonen vil gjøre en vurdering av kapasitet/ resursser i henhold til foreslåtte tiltak. Dette gjelder spesielt tiltaket Bosetting. I tillegg til dette etterlyser kommuneoverlegen folkehelseperspektivet i foreslåtte planer, ref. ny lov om folkehelse som forplikter kommunen til å gjøre folkehelseperspektivet synlig i alle planer og virksomheter. Opptur kan således være med og realisere noen av disse forpliktelsene. Vurdering: Rådmannen mener planene er gode, men understreker at ambisjonsnivået til omstillingsstyret er høyt. Rådmannen ser at det er lagt ned en betydlig resurssinnsats i prosjektet i 2012 og er godt fornøyd med prosjektets fremdrift og kvalitet. Det er viktig for Søndre Land kommune og lokalsamfunnet at man lykkes med det videre arbeidet, og planverket som nå er utarbeidet legger et godt fundament for dette. Rådmannen anbefaler at både omstillingsplanen og handlingplanen inkludert merknader godkjennes. Side 7 av 23

8 Sak 3/13 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS LANGSIKTIGE DEL Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/69 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med planprogrammet etter den foreslåtte tidsplanen. 2. Innspillene fra debatten i kommunestyret tas med i det videre arbeid med planprogrammet Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 2/13 Behandling: Det ble foreslått å legge inn en behandling i kommunestyret 18. februar. Innstillingen med tillegg enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet tar til etterretning framdriftsplanen for utarbeidelse av planprogram for kommuneplanens langsiktige del, men ber om at det i tillegg legges inn en behandling i kommunestyret 18. februar. Vedlegg: Foreløpig utkast til planprogram Bakgrunn: Side 8 av 23

9 Sak 3/13 Kommunestyret vedtok 19. november kommunens planstrategi I følge planstrategien skal kommuneplanenens langsiktige del (samfunns- og arealdel) revideres i løpet av strategiperioden. I henhold til plan- og bygningslovens 4-1 skal det som ledd i varsling om oppstart av et kommunalt planarbeid, foreligge et planprogram til offentlig ettersyn. Hensikten med planprogrammet er å klargjøre formålet med planarbeidet, premisser, innhold, framdrift, organisering av planarbeidet, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli berørt og behov for utredning. Vurdering: Arbeidet med planprogrammet er en viktig del av kommuneplanprosessen. Planprogrammet skal, på bakgrunn av utfordringene beskrevet i planstrategien, vise hvilke områder kommunen skal ha fokus på i den videre utvikling av både lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Derfor er det av betydning at kommunestyret gis anledning til å drøfte planprogrammet, og legge premisser for det videre arbeid med dokumentet. Blant de spørsmål som er det ønskelig å få belyst i diskusjonen, er hvordan gjeldende kommuneplan har fungert som styringsverktøy og førende dokument for utviklingen i kommunen. Administrasjonen har i det det foreliggende utkast til planprogrammet pekt på noen mulige momenter i en slik evaluering av gjeldende kommuneplan. Planprogrammet har ett hovedkapittel for kommuneplanens samfunnsdel og ett for kommuneplanens areladel. De to hovedkapitlene er inndelt i plantemaer. Innenfor hvert plantema er det en beskrivelse av status og en vurdering av hvilke tema som skal vektlegges i planarbeidet. Det er ønskelig med synspunkter både på statusbeskrivelsen og forslagene til temaer i planarbeidet Siden arbeidet med planprogrammet er i en tidlig fase mangler det bidrag fra administrasjonen innenfor en del tema. Som det framgår av framdriftsplanen på siste side i planprogrammet, legges det opp til behandling i formannskapet og kommunetsyret i februar og mars. Det tas sikte på å legge ut planprogrammet til offentlig ettersyn ca. 10. mars. Sluttbehandlingen i kommunestyret vil etter planen skje før sommeren. Side 9 av 23

10 Sak 4/13 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Saksbehandler: Randi Marta Berg Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/35 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen og SI som består av overordnet samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. 2. Kommunestyrer vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene: a. Kommunestyret vedtar avtalen (alle tre nivåene) i tråd med loven. b. Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen c. Rådmannen signerer tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Vedlegg: Samhandlingsmatrise: Nivå 1. Nivå 2 Overordnet Samarbeidsavtale Tjenesteavtaler: 1. Ansvar og oppgavefordeling 2. Samarbeid v/behov for koordinerte tjenester 3. - Innleggelse i SI 4. Kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 5. Utskriving fra SI 6. Kunnskapsoverføring 7. Forskning, utdanning, praksis og læretid 8. Svangerskap, fødsel og barselomsorg 9. IKT lokalt 10. Forebygging 11. Berederskap og akuttmedisinsk kjede Side 10 av 23

11 Sak 4/13 Nivå 3. Er å oppfatte som administrative rutiner som ikke legges ved. Samhandlingsrutine: Om innleggelse i SI Om følge av kjent personale fra kommunen Om utskrivning fra SI Om Individuell plan Om gjensidig hospiteringsordning Om omforent beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Bakgrunn: Samhandlingsreformens formål Samhandlingsreformens trådde i kraft Reformens formål er større satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal spisses. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før, i stedet for og etter spesialisthelsetjenesten. De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og Sykehuset Innlandet HF (SI). Nye lover og forskrifter Stortinget vedtok 24. juni 2011 Stortinget: Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trer i kraft fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) trer i kraft fra Nasjonal helse- og omsorgsplan De nye lovene førte til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og helseforetaksloven. Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr 30, kapittel seks, bestemmer at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale Side 11 av 23

12 Sak 4/13 helseforetaket. Helse Sør-Øst RHF har bestemt at Sykehuset Innlandet HF (SI) skal inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Avtalene er juridisk bindende, og det er hver kommune som er avtalepart overfor SI. Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. Nåværende avtaler ble inngått og var gjeldende fra henholdsvis og Til tross for kort erfaringstid med avtalestrukturen ble det høsten 2012 gjennomført en evalueringsprosess der både kommuner, divisjoner og brukere ble involvert. De endringene som er gjort i avtalestrukturen baserer seg på de tilbakemeldingene som ble gitt. Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom SI og kommunen Fylkesstyrene i KS Hedmark og KS Oppland gjorde i felles møte, etter initiativ fra kommuner, et vedtak om å opprette en forhandlingsgruppe: Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og SI, og ble bedt om å fortsette arbeidet med evaluering og revidering. Gruppa består av rådmann Tor Arne Gangsø, Vågå kommune (leder), prosjektleder Harald Sveum, Lillehammer kommune, kommunalsjef Lars Erik Hermansen, Ringsaker kommune og prosjektleder Roy Heine Olsen, Elverum kommune. Mary-Ann Bakos, Tynset, medlem fra administrativt samarbeidsutvalg har deltatt i gruppa. KS Hedmark og Oppland har vært sekretariat for arbeidet. Det har vært benyttet juridisk bistand underveis i arbeidet. Samhandlingen mellom kommunen og SI skal skje mellom likeverdige parter. Et felles avtalearbeid for alle kommunene har hatt som mål å legge vekt på kommunenes behov og å sikre mest mulig like avtaler innenfor SIs opptaksområde. Partene var enige om at Brukerutvalget i SI skulle ivareta brukerrepresentasjonen i forhandlingene. Brukerutvalget har deltatt i forhandlingsmøtene. Overordnet samarbeidsutvalg har fra avtalene trådde i kraft gjennomført evaluering i form av: Innspills grupper bestående av fagpersoner fra hver av partene. Brukerrepresentanter, knyttet til hver enkelt tjenesteavtale Invitert alle kommuner og alle divisjoner i SI til å gi tilbakemelding på erfaringene så langt. Etter gjennomført evalueringsprosess kom forhandlingsgruppa sammen igjen Det er høsten 2012 gjennomført 2 forhandlingsmøter Side 12 av 23

13 Sak 4/13 Om samarbeidsavtalen Denne avtalen trer i kraft og avløser gjeldende avtale og gjelder frem til Avtalen er juridisk bindende og det knytter seg økonomiske forpliktelser fra kommunens side ved avtalen. Den reviderte avtalen bygger i stor grad på eksisterende avtale, men noen justeringer er gjort på bakgrunn av innspill gjennom evalueringen. Nye rutiner er vedtatt. Ny avtale har følgende struktur: Overordnet samarbeidsavtale formål, samhandlingsorgan, avvik og tvisteløsninger. Tjenesteavtaler en for hvert av de 11 lovkravene til innhold i samarbeidsavtalen. Samhandlingsrutiner - som er tilpasset de 11 tjenesteavtalene. Se vedlegg Det vil videre være aktuelt å inngå ytterligere avtaler mellom hver kommune og SI som regulerer andre forhold enn lovkravenes minimumsområder. Dette gjelder for eksempel opprettelse av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen. Samhandlingsstrukturen består i dag av: Overordnet samarbeidsutvalg(osu) Administrativt samarbeidsutvalg(asu) Geografisk samarbeidsutvalg( GSU) Kvalitetsutvalg. OSU har bestemt at samhandlingsstrukturen skal evalueres, og legger i evalueringen til grunn av ASU avvikles. Videre foreslås det å ta Samfunnspanelet inn som en del av avtalestrukturen Avtalens varighet Samhandlingsreformen er en retningsreform. Avtalestrukturen er nå evaluert, og partene har gitt sine innspill ut ifra erfaringen så langt. Den reviderte avtalen trår i kraft og avløser gjeldende avtale og gjelder frem til Vedtak og delegasjon Lovkravet er at kommunestyret skal vedta avtalene. For å oppnå mest mulig dynamikk i samhandlingen mellom partene anbefales følgende delegasjonsstruktur. Følgende foreslås: 1. Kommunestyret vedtar avtalen (alle tre nivåene) i tråd med frister i loven, og slik det fremgår av saksfremlegget. 2. Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen 3. Rådmannen signerer tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene. Side 13 av 23

14 Sak 4/13 4. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Side 14 av 23

15 Sak 5/13 SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN. KOMMUNENES PLIKT TIL ØYEBLIKKELIG HJELP - DØGNOPPHOLD Saksbehandler: Randi Marta Berg Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/55 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret slutter seg til Samhandlingsprosjektet i Gjøvikregionens anbefalinger om at KAD-plasser (kommunalt akutt døgnopphold) etableres i hver enkelt kommune i Gjøvikregionen. 2. Rådmannen gis i oppdrag å framforhandle en tilleggsavtale med Sykehuset Innlandet om øyeblikkelig hjelp tilbudet i henhold til kravene beskrevet i tjenesteavtale 4. Tillegssavtalen framforhandles i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen og gis lik avtaletekst for alle fem kommunene. 3. KAD-plassene etableres med likelydende retningslinjer i de fem kommunene i Gjøvikregionen. 4. Innleggelseskriterier og behandlingstilbud knyttet til KAD-plassene baserer seg på kriteriene beskrevet i vedlagte rapport. 5. Når det gjelder kravet om legetilgjengelighet knyttet til KAD-plassene beskrevet i rapporten, gis rådmannen i oppdrag å finne en løsning som sikrer legedekningen og er ressurseffektiv. Utenom dagtid bør legetilgjengelighet fortrinnsvis løses gjennom en reforhandlet avtale med Gjøvik interkommunale legevakt (GIL). 6. Rådmannen gis i oppdrag å sette i gang en prosess for etablering av KAD-plasser i Søndre Land kommune med en plan som medfører etablering innen Dette innebærer at Søndre Land søker om midler for etablering innen søknadsfrist Rådmannen bes om å innarbeide nødvendig budsjettinndekning på ca fra og med Vedlegg: Rapport fra forprosjekt. Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp- døgnopphold, pr Side 15 av 23

16 Sak 5/13 Bakgrunn: Kommunestyrene i de 5 kommunene i Gjøvik-regionen vedtok i oktober 2010 å iverksette et Forprosjekt om Samhandlingsreformen i regionen. Bakgrunnen var Forstudien som ble gjennomført i 2010 og de nasjonale føringene som forelå på dette tidspunktet. Organiseringa framgår av tidligere saksutredninger og rapporter fra prosjektet. Forprosjektet 2011 fikk i oppdrag å konkretisere forstudiens foreslåtte samarbeidstiltak mellom de 5 kommunene og Sykehuset Innlandet, sortert innen tre områder: Samarbeid på systemnivå Samarbeid om kompetanse Samarbeid om felles funksjoner Forprosjektet la fram rapport til behandling i de 5 kommunene i Gjøvikregionen i januar / februar i Det ble fattet likelydende vedtak om videreføring av prosjektet på flere områder. Knyttet til regionalt samarbeid om korttidsplasser, ø-hjelpsplasser og rehabilitering ble det gjort følgende vedtak: 1. Etablering av regionale korttidsplasser anses ikke som et opplevd behov nå. Forprosjektet videreføres for utredning av behov for regionalt samarbeid knyttet til ø- hjelpstilbud i kommunene og rehabilitering. Rådmennene sikrer oppfølging av følgende punkter i det videre arbeidet; Avklare samarbeid om korttidsplasser/ø-hjelpsplasser sammen med SI innen 1.mai 2012 På bakgrunn av vedtakene har prosjekteier (rådmannsgruppa i Gjøvikregionen) vedtatt prosjektspesifikasjon for nytt forprosjekt med formål om å avklare den kommunal Ø-hjelpsplikten, hvor oppdraget var å synliggjøre: Oversikt over sentrale føringer Tilgjengelig teoretisk/ erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag Presisering av mulige pasientgrupper herunder kriterier for innleggelse Krav og forutsetninger for fagpersonell (Bemanningsbehov) herunder samarbeid om kompetanse med SI Muligheter og investeringsbehov knyttet til lokalisering Samarbeidsmodell/ organisering (kommunalt og Kommuner/ SI)- herunder medisinsk service. Forholdet til prehospitale tjenester Utstyrsbehov Budsjett Evaluering hvordan måle effekt? Videre ble det nedsatt en prosjektgruppe som har arbeidet videre med å vurdere, avklare og anbefale løsninger i forhold til prosjektspesifikasjonen. Side 16 av 23

17 Sak 5/13 Prosjektgruppa har også hatt et mindre arbeidsutvalg som har arbeidet mer intensivt med prosjektets mandat som utgangpunkt. Vurdering: Kommunal akutt døgnplass - KAD er beregnet til pasienter som bor/oppholder seg i kommunen når det er oppstått akutt sykdom, eller forverring av tidligere kjent kronisk lidelse, der behandling i kommunen kan ytes forsvarlig som alternativ til innleggelse i sykehus. Ø hjelps begrepet som benyttes av sentrale myndigheter for å beskrive akutt oppstått behov for døgnopphold på kommunalt nivå kan fort skape uklarheter. For å unngå misforståelser mellom det Øyeblikkelig hjelp tjenestetilbud som skal håndteres i spesialisthelsetjenesten, har Samhandlingsprosjektet i Gjøvikregionen valgt å benytte begrepet Kommunal Akutt Døgnopphold (KAD) som betegnelse for det kommunale nivået. Utgangspunktet for vurderingene i rapporten er regjeringens Stortingsmelding nr. 47 ( ) om Samhandlingsreformen, og de lover og forskrifter og veiledere som har kommet i ettertid; Helse og omsorgstjenesteloven Rapport Helsedirektoratet 02/2012: Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell ( revidert 01/2013) Helsedirektoratet regelverk for tilskuddsordningen til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Målet med å etablere KAD-plasser er at det skal bidra til å sikre bedre pasientforløp ved at tjenester kan gis nærmere der folk bor. Kravet til tilbudet som etableres er imidlertid at det skal være like godt eller bedre enn om pasienten hadde blitt innlagt i spesialisthelsetjenesten. Rådmannsgruppa i Gjøvikregionen ble orientert om prosjektgruppas anbefalinger i møte Rådmannsgruppa sluttet seg da i all hovedsak til prosjektgruppas anbefalinger når det gjelder kommunenes plikt til å etablere øyeblikkelig hjelp plasser (KAD-plasser) i den enkelte kommune. Prosjektrapporten er videre drøftet med Helse og omsorgsledergruppa i Gjøvikregionen den Helse og omsorgsledergruppa sluttet seg også i all hovedsak til rapportens anbefalinger om å etablere KAD-plasser i den enkelte kommune. Det området som ledergruppa ser som mest utfordrende er å sikre legetilgjengelighet gjennom døgnet. Denne utfordringen vil være størst i de minste kommunene hvor det er færre leger å spille på. Side 17 av 23

18 Sak 5/13 Ledergruppa anbefalte at dette søkes løst gjennom den interkommunale legevaktsordningen (GIL) på kvelder / netter og i helger og høytider. Videre ble prosjektrapporten presentert og drøftet i prosjektets styringsgruppe Styringsgruppa sluttet seg også til prosjektgruppas anbefaling om å etablere KAD plasser i hver enkelt kommune. Også her ble legetilgjengelighet og løsninger knyttet til dette drøftet. Det ble også her anbefalt at dette søkes løst gjennom GIL. Prosjektrapporten synliggjør finansieringen knyttet til dette tjenestetilbudet. Hver enkelt kommune må selv ta stilling til når de kan etablere dette tilbudet og dermed søke om tilskuddet som følger med etableringen (se rapporten). For 2013 er fristen for å søke tilskudd satt til Alle kommuner i Norge skal i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven ha etablert et slikt tilbud innen år I januar 2012 behandlet og vedtok alle kommunene i Gjøvikregionen tjenesteavtaler med Sykehuset Innlandet (SI). Tjenesteavtale 4 omhandler kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. I avtalen heter det at kommunene innen skal ha utarbeidet en plan for hvordan øyeblikkelig hjelp tilbudet skal løses fram mot Det skal videre utarbeides en lokal tilleggsavtale med SI som beskriver dette tilbudet og samarbeidet med SI. SI har vært representert i prosjektgruppa og er inneforstått med arbeidet som pågår og hvilke anbefalinger prosjektet nå legger fram. Det må i etterkant av Kommunestyrenes behandling av saken innledes et arbeid med sikte på å etablere den lokale tilleggsavtalen. Dette skjer i regi av prosjektet. Det bør presiseres at konklusjonen i prosjektet ikke er behandlet i Søndre Land med fagansatte eller hovedtillitsvalgte enda. Det arbeidet vil først skje etter godkjenning av modell. Foreslåtte tiltak for å kunne etablere KAD plasser i Søndre Land vil derfor kunne bli endret. Konklusjon - KAD i Gjøvikregionen: Kommunal akutt døgnplass - KAD er beregnet til pasienter som bor/oppholder seg i kommunen når det er oppstått akutt sykdom, eller forverring av tidligere kjent kronisk lidelse, der behandling i kommunen kan ytes forsvarlig som alternativ til innleggelse i sykehus. Det forutsetter avklaret diagnose, og planlagt nedtegnet behandlingsforløp, samtidig som behovet for døgnopphold må imøtekommes raskt, uten å vente på formell behandling av søknad. Tilbudet anbefales etablert i hver enkelt av Gjøvikregionens kommuner med de forutsetninger som er lagt til grunn for faglig forsvarlighet av tilbudet. Det legges opp til ensartede retningslinjer for tilbudet i alle kommunene med likelydende avtaletekst Side 18 av 23

19 Sak 5/13 med Sykehuset Innlandet, med unntak av at dato for oppstart av tilbudet, som vil kunne variere fra kommune til kommune. KAD (kommunal akutt døgnopphold) i Søndre land kommune Følgende forslag til å løse et KAD- tilbud i Søndre Land, er et foreløpig forslag som er kommet fram uten en prosess der fagpersoner og tillitsvalgte til nå har deltatt i tilstrekkelig grad. Dette vil vi måtte gjøre etter behandling i politiske fora. Det er heller ikke en endelig løsning knyttet til legedekning. Denne vil kommunene samarbeide om å finne en felles løsning på, bla opp mot interkommunal legevakt. Foreløpig forslag er skissert slik: To senger i 1. etasje Hovli dedikeres til KAD-senger. Disse to sengene erstattes ved at to ekstra rom tas i bruk i 2. etasje. Plassene i 2. etasje forbeholdes demente. KAD-sengene belegges etter de kriteriene som er skissert i Rapport fra forprosjekt. Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp- døgnopphold. Bemanningsbehovet løses ved: Å øke bemanning i 1.etasje med en sykepleierstilling å konvertere en hjelpepleierstilling natt til sykepleierstilling på natt. Å øke bemanning i 2.etasje med en dagvakt og en seinvakt, tilsvarende 1,9 årsverk sykepleier/hjelpepleier. Denne bemanningen vil kunne betjene 4 nye senger i 2.etasje, og vil gi en ytterligere fleksibilitet i forhold til utskrivningsklare pasienter i tillegg til KAD sengene. Legedekning løses ved: å øke dagens tilsynsfunksjoner med 4 timer pr uke. Norm er 2-3 timer pr uke pr enhet. (Jf. Nasjonalt Handlingsprogram med retningslinjer for Palliasjon. Helsedir) Det er stipulert et behov for ca 1 enhet for Søndre Land, men vi bør ta høyde for at det kan være behov for to enheter samtidig i perioder. bruk av egen legevakt fram til på hverdager, og mellom på lør/søn. Utenom denne tiden brukes GIL. Økonomi Av rapporten går det fram at opplegget kommer på 2,155 mill mens driftstilskuddet er beregnet til 1,384 mill. Etablering i 2013 betyr at det må innarbeides ca fra og med budsjettet for Videre arbeid Det er nødvendig å utarbeide nærmere planer for gjennomføring av KAD-tilbudet i Søndre Land. Side 19 av 23

20 Sak 5/13 Det forutsettes at arbeidet organiseres slik at aktuelle faggrupper og tillitsvalgte involveres Side 20 av 23