Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal"

Transkript

1 Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport Prosjektleder Eva Fiskum

2 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar for planlegging og implementering av samhandlingsreformen. Samkommunen har prosjektorganisert arbeidet med samhandlingsreformen i et 3-årig prosjekt, finansiert av Helse og omsorgsdepartementet. Prosjektet ledes av prosjektleder i 100 % stilling i tidsperioden august juli Fra september 2010 vedtok kommunene Flatanger og Osen å knytte seg til samhandlingsprosjektet i Midtre Namdal. Styringsstrukturen i prosjektet kan skisseres som i figuren under: Fig. 1 Styringsstruktur for samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Prosjektets styringsgruppe er samkommunens politisk oppnevnte komité for helse, barn og velferd. Prosjektgruppen er sammensatt av helsefaglige ledere fra alle seks kommuner, kommuneoverlegen, samkommunens sentraladministrasjon, brukerrepresentant, foretaksrepresentant og tillitsvalgte. Prosjektleder rapporterer inn til samkommunestyret to ganger årlig. 1

3 2. Målstruktur og organisering Følgende formål er formulert for prosjektet: Formål 1 Formål 2 Formål 3 Utvikle en helhetlig modell for en bedre helsetjenestene for innbyggerne i Midtre Namdal med fokus på framtidige utfordringer, samarbeid, kvalitetsheving og god samfunnsøkonomisk struktur Etablere nye samkommunale tjenester som skal øke det forebyggende arbeidet, bedre pasientforløp og sikre tidlig intervensjon. Planlegge og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal i nært samarbeid med helseforetaket og nabokommunene i Namdalen. Formål 4 Utvikle og drifte felles kvalitetssikrings- og internkontrollsystem. Formål 5 Målrettet og samordnet kompetanseheving i regionen Formål 6 Dokumentere og formidle erfaringer og resultater fra arbeidet med samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune I regi av hovedprosjektet er det opprettet 10 underprosjekter: Nr UP-1 Fokus i underprosjektet Felles legetjenester i Midtre-Namdal samkommune UP-2 Ambulerende team demens UP-3 Pasientkoordinator / pasientforløp UP-4 Ambulerende team riktigere legemiddelbruk UP-5 Modellutprøving kommunepsykolog for barn og unge UP-6 Kompetanseutvikling UP-7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer UP-8 Akuttplasser i sykeheim UP-9 ehelse (IT, velferdsteknologi, Telemedisin) UP-10 Frisklivstilbud (helsefremmende og forebyggende arbeid) Tabell 1; Etablerte underprosjekter tilknyttet samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Underprosjektene i tabellen over er rigget i en sammenheng der de i sum er ment å skulle føre til oppnåelse av formålene med hovedprosjektet. Hvert av underprosjektene har utarbeidet egne prosjektplaner med separate mål og egen organisering. Alle seks kommuner er involvert i underprosjektene. Hovedprosjektet deles inn i 4 fokusområder, der underprosjektene i tabellen over samen med eventuelt andre tiltak inngår i disse fokusområdene: Fokusområde 1 - Utvikling av nye samkommunale tjenester a. Tverrfaglig ambulerende team demens b. Tverrfaglig ambulerende team riktigere legemiddelbruk 2

4 c. Tverrfaglig ambulerende team KOLS d. Kommunepsykolog barn og unge e. Frisklivssentraler Fokusområde 2 - Pre- og posthospitale tjenester a. Offentlige legetjenester b. Pasientkoordinator c. Akuttsenger sykeheim d. Lokalmedisinske tjenester Fokusområde 3 - Utviklingsområder a. Kompetanseheving b. Kvalitetssikring og internkontroll c. ehelse Fokusområde 4 - Forskning, dokumentasjon og formidling 3. Status knyttet til fokusområder Fokusområde 1- Utvikling av nye samkommunale tjenester: a. Tverrfaglig ambulerende team demens (UP-2) Teamet startet opp sin virksomhet i august Det har tatt noe tid for teamet å etablere seg, noe som også kan skyldes vikarbehov i teamet siden oppstart. Utover høsten har teamet brukt tid på å gjøre seg kjent med kommunene og de oppgaver det forventes at de skal bistå kommunene med. Teamet har de første måneder lagt vekt på å tilrettelegge tjenestetilbudet og oppdatere egen kompetanse. Teamet er nå i god gang med kartlegginger, men demensteamet som tjenestetilbud må gjøres bedre kjent blant fastleger og ansatte i helse- og omsorgstjenestene rundt om i kommunene. b. Tverrfaglig ambulerende team riktigere legemiddelbruk (UP-4) Teamet har gjort legemiddelkartlegginger blant et utvalg eldre hjemmeboende og institusjonsbeboere i Midtre Namdal. Resultat av kartleggingen er gjennomgått med pasientenes behandlere i etterkant og mulige fokus for kvalitetsheving er avdekket. Prosjektet avsluttes ved årsskiftet. Sluttrapport overleveres prosjektgruppen c. Tverrfaglig ambulerende team KOLS Det er ikke satt i gang aktiviteter i tilknytning til dette pr d.d. KOLS som pasientgruppe vil ha fokus i Samarbeidsutvalget i Nord-Trøndelag i Det er viktig å få med seg rapport fra dette arbeidet før tiltak velges. d. Kommunepsykolog barn og unge (UP-5) Andre gangs utlysning ble gjennomført tidlig høsten 2011 uten at vi lykkes å tiltrekke oss søkere til stillingen. Det er klarert med Helsedirektoratet at tilskuddsmidler til stillingen kan forskyves ett år frem i tid. Det er inngått samarbeid med Sykehuset Namsos om felles offensiv for å rekruttere psykologressurser til regionen. e. Frisklivssentraler (UP-10) Arbeidsgruppen har utarbeidet modell for hvordan man kan koordinere alle frisklivstilbudene i de seks kommunene. Prosessen omkring frisklivssentraler har tatt lengre tid en først antatt. Det lykkes 3

5 ikke arbeidsgruppen å få innarbeidet frisklivstilbud i de kommunale budsjetter for I løpet av høsten 2011 har flere kommuneansatte i regionen deltatt i kompetansehevende tiltak tilknyttet frisklivsarbeid, en ressurs regionen bør utnytte i kommunenes ansvar for helsefremming og folkehelse. Arbeidsgruppen jobber nå for å få på plass kommunale arbeidsgrupper som utarbeider forslag til hvordan frisklivstilbud kan organiseres lokalt. Arbeidsgruppen vil utarbeide felles saksfremlegg som oversendes kommunestyrene til behandling. Dette med tanke på å få avsatt midler til frisklivssentraler i den enkelte kommune i budsjettene for Fokusområde 2 Pre- og posthospitale tjenester: a. Offentlige legetjenester (UP-1) Arbeidsgruppen presenterte i august 2011 sin utredning for prosjektgruppen. Arbeidsgruppen tilrår felles administrasjon av fastlegeordningen. Gruppen er videre samstemt i ønsket om å samle sykehjemslegefunksjonen i større stillinger. Merittering av legetjenesten ved sykeheimene er en kritisk suksessfaktor for muligheten til å rekruttere til større stillingsandeler i Namdalen. Arbeidsgruppen anbefaler at det gjennom rådgivning med Helsedirektoratet arbeides videre for å utrede alternative løsninger for merittering av stillingene. Utredningen skal behandles i styringsgruppen i mars b. Pasientkoordinator (UP-3) Funksjonen som pasientkoordinator har vært tilgjengelig for kommunene i Midtre Namdal siden Utover høsten har koordinatoren fulgt opp inneliggende pasienter som etter opphold i helseforetaket trenger kommunale helse- og omsorgstjenester fra kommunene i Midtre Namdal. Funksjonen som pasientkoordinator har siden oppstart vært hektisk. Koordinatoren skal være bindeledd mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF, slik at pasientflyten mellom de to nivåene blir god. Koordinatoren har ikke greid å prioritere arbeidet med utvikling av kartleggingsverktøy eller prosedyrer som sikrer gode overganger mellom tjenestenivåene. Koordinatoren har fortløpende registrert relevante data knyttet til pasientkoordinering, men har ikke funnet tid til å sammenstille data som bidrag til statistikkgrunnlag eller som grunnlag for utvikling av helhetlige og sammenhengende helsetjenester. I forbindelse med iverksettelse av nye helselover fra og oppstart av samhandlingsreformen er det nå inngått juridisk bindende samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforetaket tilknyttet inn- og utskriving av pasienter. Avtalene detaljstyrer mye av pasientkoordinatorens arbeidshverdag. Her må det arbeides frem hensiktsmessige arbeidsprosedyrer og gode flytdiagram som sikrer optimal pasientflyt. Det blir viktig at pasientkoordinatoren finner tid til å sammenstille relevant pasientstatistikk både for den enkelte kommune i regionen og Midtre Namdal samlet sett. c. Akuttsenger sykeheim (UP-8) Fire senger ved sykeheimen i Overhalla har siden mai 2011 vært prøvd ut som akuttsenger, med nye ansvars- og oppgavefordelinger mellom foretak og kommune. Akuttsengene har i perioden hatt et belegg på 86 %. N av utfordringene ved utprøvingen er å sikre tilstrekkelig tilgang på medisinskfaglig kompetanse til avdelingen. Samkommunen er innvilget Namdalsmidler til følgeforskning på pasientflyt og utprøving av akuttsenger (UP-3/UP-8). Prosjektet ledes av Ingela Enmarker, HiNT og startet opp i desember Mål med følgeforskningen er å analysere erfaringer i bruk av akuttsenger ved Overhalla sykehjem og skape nye aksjoner som kan lede til heving av kvaliteten på tjenestene. 4

6 d. Lokalmedisinske tjenester Prosjektgruppens har avsatt midler til å få på plass en faglig ressurs som kan sammenstille tilgjengelig data og informasjon knyttet til utfordringsbildet beskrevet gjennom samhandlingsreformen. Sammenstillingen vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere et eventuelt behov for organisering av interkommunale tjenester (lokalmedisinsk senter LMS eller lokalmedisinske tjenester LMT). Region Namdal vedtok i møte at kommunene i Namdal skal samarbeide om en slik utredning og videre at en eventuell etablering ivaretar hensynet til lokalsykehusets rolle og samtidig ikke tapper distriktene for nødvendigkompetanse. Det har i høst vært vanskelig for kommunene i regionen å avse faglige ressurser til denne utredningen. Ann Helen Westermann er nå engasjert som prosjektmedarbeider for å bistå prosjektgruppen med utredningen, oppstart Det vil bli opprettet referansegrupper ved behov for å understøtte utredningen. Fokusområde 3 - Utviklingsområder: a. Kompetanseheving (UP-6) Arbeidsgruppen har utformet en Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal. Planen har vært til bred høring, til beandling i prosjektgruppen og overleveres styringsgruppen Konkretisering av strategien skal skje gjennom utforming av lokale kompetanseplaner for den enkelte kommune. Lokale arbeidsgrupper har startet dette arbeidet. Som vedlegg til Regional kompetansestrategi er det utformet en felles mal for kommunale kompetanseplaner. Prosjektgruppen ønsker å søke kompetansehevingsmidler hos Fylkesmann gjennom en regional søknad fra Midtre Namdal for Arbeidsgruppen i UP-6 overleverer sluttrapport for UP-6 til prosjektgruppen b. Kvalitetssikring og internkontroll (UP-7) Arbeidsgruppen har ved årsskiftet avsluttet sitt mandat fra prosjektgruppen. På grunn av stort behov for å sette seg inn i fagområdet og begrenset arbeidsperiode for underprosjektet, mener arbeidsgruppen at den kun har fått påbegynt et langsiktig arbeid. Arbeidsgruppen påpeker at det gjenstår mye arbeid før målsetningene i mandatet for UP-7 kan nås. På grunn av svært ulike organisasjonsformer på enhetsnivå i kommunenes helse- og omsorgstjenester har arbeidsgruppen begrenset seg til å arbeide med struktur for overordnede styringsdokumenter. Lokale kvalitetsgrupper har i liten grad blitt aktivisert fordi UP-7 ikke har kommet langt nok i sitt arbeid, unntaket her er lokalgruppen i Namsos kommune. I sluttrapport overlevert prosjektgruppen anbefaler arbeidsgruppen at det arbeidet UP-7 har påbegynt videreføres. Videre anbefaler arbeidsgruppen at arbeid med kvalitet-/internkontrollsystemer må forankres på rådmannsnivå/ eventuelt politisk nivå i den enkelte kommune, samt samkommunen. c. ehelse (UP-9) Norsk helsenett er nå implementert i kommunene og de som skal benytte elektroniske meldinger mellom fastleger og pleie og omsorg gjennomgår ved årsskiftet opplæring i bruken av denne funksjonen. Arbeidsgruppen har i 2011 ikke gjennomført seminar med omsorgsteknologi som tema. Arbeidsgruppen har søkt og fått innvilget kr i skjønnsmidler fra Fylkesmann til utprøving av telemedisin. Dette delprosjektet organiseres med egen prosjektplan og prosjektleder. Delprosjektet inngår i et Midtnorsk samarbeid om velferdsteknologi. Arbeidsgruppen i UP-9 bistår IKT MNS i utarbeidelse av IKT-strategi for Midtre Namdal. 5

7 Fokusområde 4 Forskning, dokumentasjon og formidling: I august 2011 ble det etablert følgeforskning på hovedprosjektet. Det overordnede målet med følgeforskningsprosjektet er å belyse hvordan implementeringen av samhandlingsreformen skjer i Midtre Namdal og hvilke konsekvenser denne får for organisering av felles tjenester. Første tilbakemelding presenteres i møte for prosjektgruppen Tett dialog mellom følgeforsker og prosjektgruppen blir viktig for å kunne oppdage områder for forbedring som grunnlag for å gjøre nødvendige justeringer. Hovedprosjektets hjemmeside holdes nå oppdatert og det ble i september 2011 gitt ut et nyhetsbrev i tilknytning til prosjektet. Hovedprosjekt med tilhørende underprosjekter/aktiviteter er også i høst presentert bredt både lokalt og regionalt. 4. Økonomi I tildelingsbrev fra HOD for 2011 ble Midtre Namdal tildelt kr i tillegg til at kr ble godkjent overført fra Økonomisk ramme for 2011 ble slik totalt kr Samlet søknad til HOD var på kr , noe som krevde en nedjustering av ambisjonene i prosjektet. Styringsgruppen har vedtatt følgende prioriteringer på budsjettet for 2011: 1. Det settes som planlagt av til utredning av kunnskapsgrunnlaget og alternative løsninger for ø-hjelp og LMS som beslutningsgrunnlag for politikerne i de 6 Midtre Namdalskommunene (ev 14 Namdalskommunene). 2. Prosjektet opprettholder satsing på e-helse. MNS er med i et utviklingsprosjekt i Midt Norge og har behov for å opprettholde fokus på området. Dette har foreløpig ingen langsiktige driftsmessige konsekvenser. 3. Det settes som planlagt av til utredning av pasientflyt og forslag til tiltak for kolspasienter i 2012 for eventuelt iverksetting av tiltak i Pasientgruppen vil ha fokus fra helseforetaket i 2012 som det er viktig å få med seg før tiltak velges. Vi vil da også få med oss driftserfaring fra pågående forsøk med ambulerende team dersom dette fortsatt skulle være et aktuelt tiltak. 4. Kompetanseheving må finne sin løsning innom kommunenes budsjetter og FoU finansieres med ekstern finansiering i tillegg til verdi av eget arbeid. Det settes ikke av midler til frisklivssentral og forsøk med akuttsenger i Overhalla i denne omgang. 5. Resterende midler avsettes i hovedprosjektet for nye tiltak i perioden. 5. Samhandlingsreformen en retningsreform Samhandlingsreformen presenteres av sentrale myndigheter som en retningsreform. Skal man lykkes med å møte fremtidens utfordringer må innsats rettes mer mot helsefremming, folkehelse og forebyggende tiltak. Videre må samhandling mellom ulike tjenesteaktører legge til rette for tydeligere pasientinvolvering og sikre en bedre pasientflyt. Kommunene får et tydeligere sørge-foransvar knyttet til utskrivningsklare pasienter, medfinansiering av medisinsk behandling i spesialisthelsetjenesten og krav om å etablere et døgnåpent øyeblikkelig-hjelp-tilbud innen En oppgave- og ansvarsforksyving fra spesialisthelsetjeneste over mot kommunene må ta høyde for en sterkere kvalitets- og kompetanseutvikling i kommunene. 6

8 Sentrale myndigheter benytter følgende virkemidler for å understøtte samhandlingsreformen som en retningsreform: 1. Juridiske virkemidler 2. Økonomiske virkemidler 3. Faglige virkemidler 4. Organisatoriske virkemidler 6. Kritiske suksessfaktorer Forståelse av utfordringsbildet Hvorvidt innbyggerne i Midtre Namdal skal kunne oppleve mer helhetlige helsetjenester fremover vil i stor grad avhenge av hvordan fagfolk, politikere og administrasjon opplever utfordringsbildet og hvilke vurderinger, prioriteringer og retningsvalg som gjøres. Hvorvidt viktige prioriteringer og retningsvalg gjenspeiles i budsjetter og handlingsplaner både lokalt og regionalt vil innvirke på mulig tjenesteutvikling. Organisatoriske utfordringer Kommunene i Midtre Namdal har delegert til Samkommunestyret å utrede og implementere samhandlingsreformen. Delegasjonen er organisert som et treårig utprøvingsprosjekt. Et kritisk punkt vil være hvorvidt man greier å analysere prosessene godt nok under veis og gjennomføre hensiktsmessige justeringer i utprøvingperioden. Prosjektet utfordres på hvordan fortløpende evalueringer kan gi tilstrekkelig grunnlag til å vite at vi utvikler tjenestetilbud som kommunene opplever som både riktige og viktige i utfyllelsen av lovpålagt tjenesteansvar. Det kan være utfordrende å sikre tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom fagsiden i prosjektorganiseringen og politikere/administrasjon i utvikling av nye samkommunale tjenestetilbud. Ut fra samhandlingsreformens omfang blir en tett dialog med politikere/administrasjon et viktig grunnlag for å etablere god innsikt i og forståelse for utfordringsbildet. Politikerne vil måtte ta stilling til viktige helsepolitiske avklaringer i tiden fremover. Hovedprosjekt med tilhørende underprosjekter er bredt rigget ut i kommunene og et stort antall medarbeidere er involvert. Et kritisk moment i den sammenheng kan være at det enkelte underprosjekt står i fare for å bli mål i seg selv og at man taper av syne noe av sammenhengen det er rigget i. Dette kan gå ut over helhetstenkningen i tjenesteutviklingen. Det er ikke avsatt egne rammer for deltakelse i ulike arbeidsgrupper tilknyttet utredning og implementering av samhandlingsreformen. Dette gir en sårbarhet i å kunne bidra på en tilstrekkelig måte. De fleste som deltar i ulike arbeidsgrupper gjør denne innsatsen i tillegg til daglig drift. Prosjektleder vil berømme innsatsen som nedlegges pr i dag. Fremdriften i aktivitetene er sårbar med tanke på den enkeltes muligheter for å kunne involvere seg og bidra som forventet. 7

9 Faglige utfordringer Samarbeidsavtaler: Første del av lovpålagte Samarbeidsavtaler mellom den enkelte kommunene og Helse Nord-Trøndelag ble undertegnet før Denne delen omfatter Samarbeidsavtalen og 4 av de i alt 11 tilhørende tjenesteavtaler. Utforming av de resterende 7 tjenesteavtaler skal være ferdigforhandlet og undertegnet innen o Innholdet i avtalene konkretiserer oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommune og foretak o Avtalene legger føringer for hva kommunene bør utvikle av tjenestetilbud i tiden fremover o Region Namdal fattet i vedtak at kommunene i Namdal bør samarbeide om utforming og ivaretakelse av Samarbeidsavtalen. o Eieforholdet til innholdet i avtalene og implementering av konsekvensene vil preges av muligheter for innflytelse på utarbeidelse av avtaleteksten. Faglig forsvarlighet: Fagmiljøenes forståelse av krav til faglig forsvarlighet og evne til å jobbe kunnskapsbasert vil legge føringer for kvaliteten på de tjenester som utvikles. Tilgang på tilstrekkelig faglig kompetanse: Utvikling av nye kommunale tjenestetilbud som skal ivareta de oppgaver og det ansvar samhandlingsreformen legger opp til vil i stor grad avhenge av tilgang på tilstrekkelig og riktig kompetanse. Spesielt utfordrende kan det bli å sikre tilgang på tilstrekkelig medisinskfaglig kompetanse til å understøtte tjenesteutviklingen. Resultater av prosjektinnsats: Det kan være utfordrende for fagansatte å holde motivasjon for deltakelse i utviklingsarbeid oppe over tid. Prosjektet bør tydelig presentere resultater fra det som etter hvert avsluttes og konkretisere nye tiltak og endringer som besluttes. Dette slik at organisasjonen lokalt opplever en positiv forskjell og nytte av det prosjektet utvikler. Økonomiske utfordringer HOD avsetter 81,6 millioner kroner i midler til samhandling for Dette er et betydelig lavere beløp enn de foregående år. Dette tilsier at vi kan stå i fare for å tildeles mindre tilskudd enn beregnet i videre oppfølging av vårt samhandlingsprosjekt. HDir anmoder om at kommuner som søker tilskudd til ulike samhandlingsformål samordner disse i en felles søknad, evt foretar en prioritering mellom søknader. I den anledning vil prosjektleder minne om at kommunene i Namdal også søker samhandlingsmidler tilknyttet eget prosjekt ved Namdal Rehabilitering. Prosjektet ved Namdal Rehabilitering ble innvilget kr for Eventuelt redusert tilskudd vil nødvendigvis kreve ytterligere prioritering av tiltak i regi av prosjektet. Hvordan retningsvalg og tiltak prioriteres vil innvirke på videre utvikling av nye tjenestetilbud i utprøvingsperioden for hovedprosjektet. 7. Forslag/tiltak Utredning av felles kunnskapsgrunnlag: Skal vi kunne utvikle optimale tjenestetilbud lokalt og eventuelt regionalt der dette er hensiktsmessig, må kartlegging og analyse av utfordringsbildet presenteres som et felles kunnskapsgrunnlag. Dette grunnlaget blir plattformen å drøfte mulige løsningsalternativer ut i fra. 8

10 o o o o o Det er fra engasjert en prosjektmedarbeider i full stilling til å utrede kunnskapsgrunnlaget. Prosjektmedarbeideren bør parallelt med utredning av kunnskapsgrunnlag se på faktorer som innvirker på mulige løsningsalternativer. Dette som et innledende arbeid til videre faglig og politisk behandling. Det blir viktig at utredning av kunnskapsgrunnlag får tilgang på relevante og nødvendige data som statistisk grunnlag for videre planlegging. Politikere og administrasjon bør involveres i utredning av kunnskapsgrunnlag og etter hvert drøfting av mulige løsningsforslag. Dette kan løses gjennom å opprette egne referansegrupper tilgjengelig under utredningen. For å tydeliggjøre kommunenes nye sørge-for-ansvar knyttet til døgnåpent øyeblikkelig- hjelp-tilbud arrangerer prosjektgruppen seminardag Representant fra Helsedirektoratet, Tor Åm, skal bistå oss i konkretisering av myndighetenes forventninger til lovkravet. Følgeforskning tilknyttet Helhetlige helsetjenester : Skal man oppnå optimal utnyttelse av utprøvingsperioden på tre år, bør følgeforskningen tilknyttet hovedprosjektet hele tiden være koblet tett på prosjektprosessene. Resultater fra følgeforskningen vil kunne avdekke mulige forbedringspunkter slik at hensiktsmessige justeringer kan iverksettes så tidlig som mulig. I den forbindelse opprettes muligheter for gjestekontor i Namdalshagen. Konkretisering av prosjektresultater: o Prosjektgruppen behandler i møte sluttrapporter fra UP-4/UP-6/UP-7. Det bør avklares hvilke konsekvenser arbeidet i underprosjektene bør få for videre fremdrift. o Vedrørende arbeidsgruppene i UP-2 og UP-3; I overgang fra opprettelse av nye tjenestetilbud til utprøving gjennom daglig drift vil prosjektgruppen i møte avgjøre videre sammensetning og mandat for disse arbeidsgruppene. 8. Forventet måloppnåelse Slik prosjektleder ser det vil måloppnåelse i stor grad avhenge av følgende momenter: At prosjektorganiseringen lykkes i å legge til rette for gode beslutningsprosesser bredt ut i regionen. Hvordan fagpersonell, politikere og administrasjon forstår utfordringsbildet og følger opp dette gjennom retningsvalg og prioriteringer. At det sikres en logisk og tydelig sammenheng mellom retningsvalg/prioriteringer og budsjetter/handlingsplaner. Namsos Eva Fiskum Prosjektleder Samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune 9

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport Prosjektleder Eva Fiskum Vår 2011 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er samkommunen tildelt ansvar for planlegging

Detaljer

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48 Skjemainformasjon Skjema Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel/post 761.67 År dere rapporterer for 2011 Tittel prosjektet/tiltaket/aktiviteten

Detaljer

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL»

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger kommune Osen kommune H T T P : / / WW W. M I D T R E - N A M D A L. N O 1 Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune MIDTRE

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 1 Hovedprosjektet: «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» De fire kommunestyrene i Samkommunen (Namsos, Overhalla, Namdalseid

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 04.09.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Prosjektets styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Hva tenker kommunene om rehabilitering? Hva gjør vi pårehabiliteringsfeltet?

Hva tenker kommunene om rehabilitering? Hva gjør vi pårehabiliteringsfeltet? Hva tenker kommunene om rehabilitering? Hva gjør vi pårehabiliteringsfeltet? Hva vektlegges for åmøte et økt ansvar og fokus på rehabilitering? Eva Fiskum Prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal

Detaljer

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Sluttrapport UP-6 januar 2012 Underprosjekt tilknyttet samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Eva Fiskum Innhold 1. SAMMENDRAG...1 2. INNLEDNING...2

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 09.12.10 1 Fakta om Midtre Namdal samkommune Samkommunen ble formelt opprettet 09.09.09 Styres av et samkommunestyre valgt av og

Detaljer

Tilskuddsordning. Mottaker. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd - bokmål Referanse Innsendt

Tilskuddsordning. Mottaker. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd - bokmål Referanse Innsendt Skjemainformasjon Skjema Rapporteringsskjema tilskudd - bokmål Referanse 1006577 Innsendt 01.04.2011 09:54:14 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 761 67 Rapportering gjelder for år 2010 Tittel

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport Eva Fiskum 11 1. Status for aktiviteter og fremdrift 1.1 Aktiviteter vår 2011 I søknad om samhandlingsmidler til HOD for 2011 ble prosjektsøknad

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN K O M I T E H E L S E, B A R N O G V E L F E R D

SAMHANDLINGSREFORMEN K O M I T E H E L S E, B A R N O G V E L F E R D SAMHANDLINGSREFORMEN K O M I T E H E L S E, B A R N O G V E L F E R D 0 9. 0 1. 1 2 1 Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune SAMHANDLINGSREFORMEN HOVEDUTFORDRINGER At pasientenes

Detaljer

Rapportering på tilskudd EVA FISKUM. postmottak@namsos.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker.

Rapportering på tilskudd EVA FISKUM. postmottak@namsos.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker. Rapportering på tilskudd Skjema er utfylt av Fornavn EVA Etternavn FISKUM Fødselsdato 110761 Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune. Prosjektbeskrivelse

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune. Prosjektbeskrivelse Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune Prosjektbeskrivelse 2010-2012 Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune Prosjektbeskrivelse. Innhold 1 Midtre Namdal samkommune og Prosjekt

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2009/2473-20 Saksbehandler: Tor Brenne/Eva Fiskum Saksframlegg Samhandlingsreformen i Midtre Namdal - halvårsrapport Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/228-8 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal (01.09.11)

Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal (01.09.11) Vedlegg i Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal Midtre Namdal Samkommune (ved kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes), samt Flatanger kommune og Osen kommune (01.09.11) Utarbeidet av

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Namsos s kommune. Saksframlegg. omsorgssjef i Namsos. Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal

Namsos s kommune. Saksframlegg. omsorgssjef i Namsos. Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal Namsos s kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe:2013/1961-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Felles sykeheimsleger i Midtre Utvalg Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommunestyre

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorg Flatanger. Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2013/188-2 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Sluttrapport - Følgeforskning

Sluttrapport - Følgeforskning Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune, Osen kommune og Flatanger kommune Sluttrapport - Følgeforskning "Å få være en del av et fellesskap må ikke undervurderes." Grethe Bøgh Næss HiNT Innhold

Detaljer

REVIDERT PROSJEKTPLAN

REVIDERT PROSJEKTPLAN PROSJEKTNAVN OG LOGO: REVIDERT PROSJEKTPLAN («SiV-prosjektet», del 2 og 3) Utarbeidet av Ole J. Gustavsen, prosjektleder, jan./feb. 2012 Godkjent i Rådmannsutvalget(RU) 13. februar 2012 Vedtatt i Arbeidsutvalget(AU)

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Pilotprosjektet. Samhandling innen helse og omsorgstjenester

Pilotprosjektet. Samhandling innen helse og omsorgstjenester Pilotprosjektet Samhandling innen helse og omsorgstjenester 13.09.2010 1 Samhandlingsreformen. Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse og omsorgstjenester. Ønske om å utnytte ressursene

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato: 07.01.2013 OMRÅDEPLAN FOR HABILITERING, VESTRE VIKEN HELSEOMRÅDE HØRINGSSVAR FRA DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Prosjektplan, mandat og framdriftsplan Dialogmøte med Indre Namdal og HNT 17.03.2016 Olav Bremnes Evaluering av DMS-ene Bakgrunn Endret finansieringsmodell for DMS-ene

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/4684-1 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjef Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2010/5729-2 Saksbehandler: Anne Berit Løvhaugen Saksframlegg Sosialpolitisk plan 2011-2014 for Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS

HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS St.meld 26 Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet påpeker at psykiske plager og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge.

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utdanning - I lys av samhandlingsreformen Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utfordringer for velferdsstaten Brudd og svikt i tilbudet i dag

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 09.08.2012 2012/1009-8412/2012 Arkivkode: H00 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5117-1 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 2. februar 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Pasientflyt mellom 1. og 2. linje. Møteplass; Pasientlogistikk og ressursstyring Rica Hell hotell 17. januar 2013 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Pasientflyt mellom 1. og 2. linje. Møteplass; Pasientlogistikk og ressursstyring Rica Hell hotell 17. januar 2013 Samhandlingsdirektør Tor Åm Pasientflyt mellom 1. og 2. linje Møteplass; Pasientlogistikk og ressursstyring Rica Hell hotell 17. januar 2013 Samhandlingsdirektør Tor Åm Utfordringer mht pasientforløp; NOU 2005: 3 Fra stykkevis til

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget

Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget 30.09.2010 Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og helseforetak Olav Bremnes, prosjektleder Mental Helse

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet. Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer

Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet. Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444 000 ansatte 11 500 politikere

Detaljer

Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene

Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Samhandlingskonferanse i regi av KS, Fylkesmennene og Helse Nord Tromsø 25.-26. mai 2010 Prosjekt

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud PROSJEKT I GJØVIKREGIONEN PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN ORGANISASJONSKART B EIER Sykehuset Innlandet repr ved Divisjonsdir. Gjøvik Prosjekteier Rådmennene i Gjøvikregionen Styringsgruppe:

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/12175-2 Dato: 22.03.2011 UTVIKLINGSPROGRAM FOR HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSTJENESTENE " SKAP GODE DAGER " - UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter

Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter Dato xx.12.12.10 Saksfremlegg Saksbehandler: Reidar Aasheim Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7665-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Utvalg

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle Oslo, 4.des 2017 Fagdag Omsorg 2020, FMOA - Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse-

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT

SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT Rapport overlevert 18.11.2011 Mette Hafstad Prosjektleder Arne Julsrud Berg Prosjektansvarlig For mer inngående redegjørelse

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Samhandlingskonferanse i Bø Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER

Samhandlingskonferanse i Bø Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER Samhandlingskonferanse i Bø 17.11.2016 Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER 1 KORT PRESENTASJON OG BAKGRUNN FOR KOMMUNEHELSESAMARBEIDET St.meld.nr.47

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Samhandlingsreformen og vegen hit. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Trondheim 2. februar 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen og vegen hit. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Trondheim 2. februar 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen og vegen hit Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Trondheim 2. februar 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Bakteppe Erkjennelse av bærekraftsutfordringer; NAV-reform, Pensjonsreform. Erkjennelse

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen 20.11.2014 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer