Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal"

Transkript

1 Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport Prosjektleder Eva Fiskum

2 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar for planlegging og implementering av samhandlingsreformen. Samkommunen har prosjektorganisert arbeidet med samhandlingsreformen i et 3-årig prosjekt, finansiert av Helse og omsorgsdepartementet. Prosjektet ledes av prosjektleder i 100 % stilling i tidsperioden august juli Fra september 2010 vedtok kommunene Flatanger og Osen å knytte seg til samhandlingsprosjektet i Midtre Namdal. Styringsstrukturen i prosjektet kan skisseres som i figuren under: Fig. 1 Styringsstruktur for samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Prosjektets styringsgruppe er samkommunens politisk oppnevnte komité for helse, barn og velferd. Prosjektgruppen er sammensatt av helsefaglige ledere fra alle seks kommuner, kommuneoverlegen, samkommunens sentraladministrasjon, brukerrepresentant, foretaksrepresentant og tillitsvalgte. Prosjektleder rapporterer inn til samkommunestyret to ganger årlig. 1

3 2. Målstruktur og organisering Følgende formål er formulert for prosjektet: Formål 1 Formål 2 Formål 3 Utvikle en helhetlig modell for en bedre helsetjenestene for innbyggerne i Midtre Namdal med fokus på framtidige utfordringer, samarbeid, kvalitetsheving og god samfunnsøkonomisk struktur Etablere nye samkommunale tjenester som skal øke det forebyggende arbeidet, bedre pasientforløp og sikre tidlig intervensjon. Planlegge og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal i nært samarbeid med helseforetaket og nabokommunene i Namdalen. Formål 4 Utvikle og drifte felles kvalitetssikrings- og internkontrollsystem. Formål 5 Målrettet og samordnet kompetanseheving i regionen Formål 6 Dokumentere og formidle erfaringer og resultater fra arbeidet med samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune I regi av hovedprosjektet er det opprettet 10 underprosjekter: Nr UP-1 Fokus i underprosjektet Felles legetjenester i Midtre-Namdal samkommune UP-2 Ambulerende team demens UP-3 Pasientkoordinator / pasientforløp UP-4 Ambulerende team riktigere legemiddelbruk UP-5 Modellutprøving kommunepsykolog for barn og unge UP-6 Kompetanseutvikling UP-7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer UP-8 Akuttplasser i sykeheim UP-9 ehelse (IT, velferdsteknologi, Telemedisin) UP-10 Frisklivstilbud (helsefremmende og forebyggende arbeid) Tabell 1; Etablerte underprosjekter tilknyttet samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Underprosjektene i tabellen over er rigget i en sammenheng der de i sum er ment å skulle føre til oppnåelse av formålene med hovedprosjektet. Hvert av underprosjektene har utarbeidet egne prosjektplaner med separate mål og egen organisering. Alle seks kommuner er involvert i underprosjektene. Hovedprosjektet deles inn i 4 fokusområder, der underprosjektene i tabellen over samen med eventuelt andre tiltak inngår i disse fokusområdene: Fokusområde 1 - Utvikling av nye samkommunale tjenester a. Tverrfaglig ambulerende team demens b. Tverrfaglig ambulerende team riktigere legemiddelbruk 2

4 c. Tverrfaglig ambulerende team KOLS d. Kommunepsykolog barn og unge e. Frisklivssentraler Fokusområde 2 - Pre- og posthospitale tjenester a. Offentlige legetjenester b. Pasientkoordinator c. Akuttsenger sykeheim d. Lokalmedisinske tjenester Fokusområde 3 - Utviklingsområder a. Kompetanseheving b. Kvalitetssikring og internkontroll c. ehelse Fokusområde 4 - Forskning, dokumentasjon og formidling 3. Status knyttet til fokusområder Fokusområde 1- Utvikling av nye samkommunale tjenester: a. Tverrfaglig ambulerende team demens (UP-2) Teamet startet opp sin virksomhet i august Det har tatt noe tid for teamet å etablere seg, noe som også kan skyldes vikarbehov i teamet siden oppstart. Utover høsten har teamet brukt tid på å gjøre seg kjent med kommunene og de oppgaver det forventes at de skal bistå kommunene med. Teamet har de første måneder lagt vekt på å tilrettelegge tjenestetilbudet og oppdatere egen kompetanse. Teamet er nå i god gang med kartlegginger, men demensteamet som tjenestetilbud må gjøres bedre kjent blant fastleger og ansatte i helse- og omsorgstjenestene rundt om i kommunene. b. Tverrfaglig ambulerende team riktigere legemiddelbruk (UP-4) Teamet har gjort legemiddelkartlegginger blant et utvalg eldre hjemmeboende og institusjonsbeboere i Midtre Namdal. Resultat av kartleggingen er gjennomgått med pasientenes behandlere i etterkant og mulige fokus for kvalitetsheving er avdekket. Prosjektet avsluttes ved årsskiftet. Sluttrapport overleveres prosjektgruppen c. Tverrfaglig ambulerende team KOLS Det er ikke satt i gang aktiviteter i tilknytning til dette pr d.d. KOLS som pasientgruppe vil ha fokus i Samarbeidsutvalget i Nord-Trøndelag i Det er viktig å få med seg rapport fra dette arbeidet før tiltak velges. d. Kommunepsykolog barn og unge (UP-5) Andre gangs utlysning ble gjennomført tidlig høsten 2011 uten at vi lykkes å tiltrekke oss søkere til stillingen. Det er klarert med Helsedirektoratet at tilskuddsmidler til stillingen kan forskyves ett år frem i tid. Det er inngått samarbeid med Sykehuset Namsos om felles offensiv for å rekruttere psykologressurser til regionen. e. Frisklivssentraler (UP-10) Arbeidsgruppen har utarbeidet modell for hvordan man kan koordinere alle frisklivstilbudene i de seks kommunene. Prosessen omkring frisklivssentraler har tatt lengre tid en først antatt. Det lykkes 3

5 ikke arbeidsgruppen å få innarbeidet frisklivstilbud i de kommunale budsjetter for I løpet av høsten 2011 har flere kommuneansatte i regionen deltatt i kompetansehevende tiltak tilknyttet frisklivsarbeid, en ressurs regionen bør utnytte i kommunenes ansvar for helsefremming og folkehelse. Arbeidsgruppen jobber nå for å få på plass kommunale arbeidsgrupper som utarbeider forslag til hvordan frisklivstilbud kan organiseres lokalt. Arbeidsgruppen vil utarbeide felles saksfremlegg som oversendes kommunestyrene til behandling. Dette med tanke på å få avsatt midler til frisklivssentraler i den enkelte kommune i budsjettene for Fokusområde 2 Pre- og posthospitale tjenester: a. Offentlige legetjenester (UP-1) Arbeidsgruppen presenterte i august 2011 sin utredning for prosjektgruppen. Arbeidsgruppen tilrår felles administrasjon av fastlegeordningen. Gruppen er videre samstemt i ønsket om å samle sykehjemslegefunksjonen i større stillinger. Merittering av legetjenesten ved sykeheimene er en kritisk suksessfaktor for muligheten til å rekruttere til større stillingsandeler i Namdalen. Arbeidsgruppen anbefaler at det gjennom rådgivning med Helsedirektoratet arbeides videre for å utrede alternative løsninger for merittering av stillingene. Utredningen skal behandles i styringsgruppen i mars b. Pasientkoordinator (UP-3) Funksjonen som pasientkoordinator har vært tilgjengelig for kommunene i Midtre Namdal siden Utover høsten har koordinatoren fulgt opp inneliggende pasienter som etter opphold i helseforetaket trenger kommunale helse- og omsorgstjenester fra kommunene i Midtre Namdal. Funksjonen som pasientkoordinator har siden oppstart vært hektisk. Koordinatoren skal være bindeledd mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF, slik at pasientflyten mellom de to nivåene blir god. Koordinatoren har ikke greid å prioritere arbeidet med utvikling av kartleggingsverktøy eller prosedyrer som sikrer gode overganger mellom tjenestenivåene. Koordinatoren har fortløpende registrert relevante data knyttet til pasientkoordinering, men har ikke funnet tid til å sammenstille data som bidrag til statistikkgrunnlag eller som grunnlag for utvikling av helhetlige og sammenhengende helsetjenester. I forbindelse med iverksettelse av nye helselover fra og oppstart av samhandlingsreformen er det nå inngått juridisk bindende samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforetaket tilknyttet inn- og utskriving av pasienter. Avtalene detaljstyrer mye av pasientkoordinatorens arbeidshverdag. Her må det arbeides frem hensiktsmessige arbeidsprosedyrer og gode flytdiagram som sikrer optimal pasientflyt. Det blir viktig at pasientkoordinatoren finner tid til å sammenstille relevant pasientstatistikk både for den enkelte kommune i regionen og Midtre Namdal samlet sett. c. Akuttsenger sykeheim (UP-8) Fire senger ved sykeheimen i Overhalla har siden mai 2011 vært prøvd ut som akuttsenger, med nye ansvars- og oppgavefordelinger mellom foretak og kommune. Akuttsengene har i perioden hatt et belegg på 86 %. N av utfordringene ved utprøvingen er å sikre tilstrekkelig tilgang på medisinskfaglig kompetanse til avdelingen. Samkommunen er innvilget Namdalsmidler til følgeforskning på pasientflyt og utprøving av akuttsenger (UP-3/UP-8). Prosjektet ledes av Ingela Enmarker, HiNT og startet opp i desember Mål med følgeforskningen er å analysere erfaringer i bruk av akuttsenger ved Overhalla sykehjem og skape nye aksjoner som kan lede til heving av kvaliteten på tjenestene. 4

6 d. Lokalmedisinske tjenester Prosjektgruppens har avsatt midler til å få på plass en faglig ressurs som kan sammenstille tilgjengelig data og informasjon knyttet til utfordringsbildet beskrevet gjennom samhandlingsreformen. Sammenstillingen vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere et eventuelt behov for organisering av interkommunale tjenester (lokalmedisinsk senter LMS eller lokalmedisinske tjenester LMT). Region Namdal vedtok i møte at kommunene i Namdal skal samarbeide om en slik utredning og videre at en eventuell etablering ivaretar hensynet til lokalsykehusets rolle og samtidig ikke tapper distriktene for nødvendigkompetanse. Det har i høst vært vanskelig for kommunene i regionen å avse faglige ressurser til denne utredningen. Ann Helen Westermann er nå engasjert som prosjektmedarbeider for å bistå prosjektgruppen med utredningen, oppstart Det vil bli opprettet referansegrupper ved behov for å understøtte utredningen. Fokusområde 3 - Utviklingsområder: a. Kompetanseheving (UP-6) Arbeidsgruppen har utformet en Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal. Planen har vært til bred høring, til beandling i prosjektgruppen og overleveres styringsgruppen Konkretisering av strategien skal skje gjennom utforming av lokale kompetanseplaner for den enkelte kommune. Lokale arbeidsgrupper har startet dette arbeidet. Som vedlegg til Regional kompetansestrategi er det utformet en felles mal for kommunale kompetanseplaner. Prosjektgruppen ønsker å søke kompetansehevingsmidler hos Fylkesmann gjennom en regional søknad fra Midtre Namdal for Arbeidsgruppen i UP-6 overleverer sluttrapport for UP-6 til prosjektgruppen b. Kvalitetssikring og internkontroll (UP-7) Arbeidsgruppen har ved årsskiftet avsluttet sitt mandat fra prosjektgruppen. På grunn av stort behov for å sette seg inn i fagområdet og begrenset arbeidsperiode for underprosjektet, mener arbeidsgruppen at den kun har fått påbegynt et langsiktig arbeid. Arbeidsgruppen påpeker at det gjenstår mye arbeid før målsetningene i mandatet for UP-7 kan nås. På grunn av svært ulike organisasjonsformer på enhetsnivå i kommunenes helse- og omsorgstjenester har arbeidsgruppen begrenset seg til å arbeide med struktur for overordnede styringsdokumenter. Lokale kvalitetsgrupper har i liten grad blitt aktivisert fordi UP-7 ikke har kommet langt nok i sitt arbeid, unntaket her er lokalgruppen i Namsos kommune. I sluttrapport overlevert prosjektgruppen anbefaler arbeidsgruppen at det arbeidet UP-7 har påbegynt videreføres. Videre anbefaler arbeidsgruppen at arbeid med kvalitet-/internkontrollsystemer må forankres på rådmannsnivå/ eventuelt politisk nivå i den enkelte kommune, samt samkommunen. c. ehelse (UP-9) Norsk helsenett er nå implementert i kommunene og de som skal benytte elektroniske meldinger mellom fastleger og pleie og omsorg gjennomgår ved årsskiftet opplæring i bruken av denne funksjonen. Arbeidsgruppen har i 2011 ikke gjennomført seminar med omsorgsteknologi som tema. Arbeidsgruppen har søkt og fått innvilget kr i skjønnsmidler fra Fylkesmann til utprøving av telemedisin. Dette delprosjektet organiseres med egen prosjektplan og prosjektleder. Delprosjektet inngår i et Midtnorsk samarbeid om velferdsteknologi. Arbeidsgruppen i UP-9 bistår IKT MNS i utarbeidelse av IKT-strategi for Midtre Namdal. 5

7 Fokusområde 4 Forskning, dokumentasjon og formidling: I august 2011 ble det etablert følgeforskning på hovedprosjektet. Det overordnede målet med følgeforskningsprosjektet er å belyse hvordan implementeringen av samhandlingsreformen skjer i Midtre Namdal og hvilke konsekvenser denne får for organisering av felles tjenester. Første tilbakemelding presenteres i møte for prosjektgruppen Tett dialog mellom følgeforsker og prosjektgruppen blir viktig for å kunne oppdage områder for forbedring som grunnlag for å gjøre nødvendige justeringer. Hovedprosjektets hjemmeside holdes nå oppdatert og det ble i september 2011 gitt ut et nyhetsbrev i tilknytning til prosjektet. Hovedprosjekt med tilhørende underprosjekter/aktiviteter er også i høst presentert bredt både lokalt og regionalt. 4. Økonomi I tildelingsbrev fra HOD for 2011 ble Midtre Namdal tildelt kr i tillegg til at kr ble godkjent overført fra Økonomisk ramme for 2011 ble slik totalt kr Samlet søknad til HOD var på kr , noe som krevde en nedjustering av ambisjonene i prosjektet. Styringsgruppen har vedtatt følgende prioriteringer på budsjettet for 2011: 1. Det settes som planlagt av til utredning av kunnskapsgrunnlaget og alternative løsninger for ø-hjelp og LMS som beslutningsgrunnlag for politikerne i de 6 Midtre Namdalskommunene (ev 14 Namdalskommunene). 2. Prosjektet opprettholder satsing på e-helse. MNS er med i et utviklingsprosjekt i Midt Norge og har behov for å opprettholde fokus på området. Dette har foreløpig ingen langsiktige driftsmessige konsekvenser. 3. Det settes som planlagt av til utredning av pasientflyt og forslag til tiltak for kolspasienter i 2012 for eventuelt iverksetting av tiltak i Pasientgruppen vil ha fokus fra helseforetaket i 2012 som det er viktig å få med seg før tiltak velges. Vi vil da også få med oss driftserfaring fra pågående forsøk med ambulerende team dersom dette fortsatt skulle være et aktuelt tiltak. 4. Kompetanseheving må finne sin løsning innom kommunenes budsjetter og FoU finansieres med ekstern finansiering i tillegg til verdi av eget arbeid. Det settes ikke av midler til frisklivssentral og forsøk med akuttsenger i Overhalla i denne omgang. 5. Resterende midler avsettes i hovedprosjektet for nye tiltak i perioden. 5. Samhandlingsreformen en retningsreform Samhandlingsreformen presenteres av sentrale myndigheter som en retningsreform. Skal man lykkes med å møte fremtidens utfordringer må innsats rettes mer mot helsefremming, folkehelse og forebyggende tiltak. Videre må samhandling mellom ulike tjenesteaktører legge til rette for tydeligere pasientinvolvering og sikre en bedre pasientflyt. Kommunene får et tydeligere sørge-foransvar knyttet til utskrivningsklare pasienter, medfinansiering av medisinsk behandling i spesialisthelsetjenesten og krav om å etablere et døgnåpent øyeblikkelig-hjelp-tilbud innen En oppgave- og ansvarsforksyving fra spesialisthelsetjeneste over mot kommunene må ta høyde for en sterkere kvalitets- og kompetanseutvikling i kommunene. 6

8 Sentrale myndigheter benytter følgende virkemidler for å understøtte samhandlingsreformen som en retningsreform: 1. Juridiske virkemidler 2. Økonomiske virkemidler 3. Faglige virkemidler 4. Organisatoriske virkemidler 6. Kritiske suksessfaktorer Forståelse av utfordringsbildet Hvorvidt innbyggerne i Midtre Namdal skal kunne oppleve mer helhetlige helsetjenester fremover vil i stor grad avhenge av hvordan fagfolk, politikere og administrasjon opplever utfordringsbildet og hvilke vurderinger, prioriteringer og retningsvalg som gjøres. Hvorvidt viktige prioriteringer og retningsvalg gjenspeiles i budsjetter og handlingsplaner både lokalt og regionalt vil innvirke på mulig tjenesteutvikling. Organisatoriske utfordringer Kommunene i Midtre Namdal har delegert til Samkommunestyret å utrede og implementere samhandlingsreformen. Delegasjonen er organisert som et treårig utprøvingsprosjekt. Et kritisk punkt vil være hvorvidt man greier å analysere prosessene godt nok under veis og gjennomføre hensiktsmessige justeringer i utprøvingperioden. Prosjektet utfordres på hvordan fortløpende evalueringer kan gi tilstrekkelig grunnlag til å vite at vi utvikler tjenestetilbud som kommunene opplever som både riktige og viktige i utfyllelsen av lovpålagt tjenesteansvar. Det kan være utfordrende å sikre tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom fagsiden i prosjektorganiseringen og politikere/administrasjon i utvikling av nye samkommunale tjenestetilbud. Ut fra samhandlingsreformens omfang blir en tett dialog med politikere/administrasjon et viktig grunnlag for å etablere god innsikt i og forståelse for utfordringsbildet. Politikerne vil måtte ta stilling til viktige helsepolitiske avklaringer i tiden fremover. Hovedprosjekt med tilhørende underprosjekter er bredt rigget ut i kommunene og et stort antall medarbeidere er involvert. Et kritisk moment i den sammenheng kan være at det enkelte underprosjekt står i fare for å bli mål i seg selv og at man taper av syne noe av sammenhengen det er rigget i. Dette kan gå ut over helhetstenkningen i tjenesteutviklingen. Det er ikke avsatt egne rammer for deltakelse i ulike arbeidsgrupper tilknyttet utredning og implementering av samhandlingsreformen. Dette gir en sårbarhet i å kunne bidra på en tilstrekkelig måte. De fleste som deltar i ulike arbeidsgrupper gjør denne innsatsen i tillegg til daglig drift. Prosjektleder vil berømme innsatsen som nedlegges pr i dag. Fremdriften i aktivitetene er sårbar med tanke på den enkeltes muligheter for å kunne involvere seg og bidra som forventet. 7

9 Faglige utfordringer Samarbeidsavtaler: Første del av lovpålagte Samarbeidsavtaler mellom den enkelte kommunene og Helse Nord-Trøndelag ble undertegnet før Denne delen omfatter Samarbeidsavtalen og 4 av de i alt 11 tilhørende tjenesteavtaler. Utforming av de resterende 7 tjenesteavtaler skal være ferdigforhandlet og undertegnet innen o Innholdet i avtalene konkretiserer oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommune og foretak o Avtalene legger føringer for hva kommunene bør utvikle av tjenestetilbud i tiden fremover o Region Namdal fattet i vedtak at kommunene i Namdal bør samarbeide om utforming og ivaretakelse av Samarbeidsavtalen. o Eieforholdet til innholdet i avtalene og implementering av konsekvensene vil preges av muligheter for innflytelse på utarbeidelse av avtaleteksten. Faglig forsvarlighet: Fagmiljøenes forståelse av krav til faglig forsvarlighet og evne til å jobbe kunnskapsbasert vil legge føringer for kvaliteten på de tjenester som utvikles. Tilgang på tilstrekkelig faglig kompetanse: Utvikling av nye kommunale tjenestetilbud som skal ivareta de oppgaver og det ansvar samhandlingsreformen legger opp til vil i stor grad avhenge av tilgang på tilstrekkelig og riktig kompetanse. Spesielt utfordrende kan det bli å sikre tilgang på tilstrekkelig medisinskfaglig kompetanse til å understøtte tjenesteutviklingen. Resultater av prosjektinnsats: Det kan være utfordrende for fagansatte å holde motivasjon for deltakelse i utviklingsarbeid oppe over tid. Prosjektet bør tydelig presentere resultater fra det som etter hvert avsluttes og konkretisere nye tiltak og endringer som besluttes. Dette slik at organisasjonen lokalt opplever en positiv forskjell og nytte av det prosjektet utvikler. Økonomiske utfordringer HOD avsetter 81,6 millioner kroner i midler til samhandling for Dette er et betydelig lavere beløp enn de foregående år. Dette tilsier at vi kan stå i fare for å tildeles mindre tilskudd enn beregnet i videre oppfølging av vårt samhandlingsprosjekt. HDir anmoder om at kommuner som søker tilskudd til ulike samhandlingsformål samordner disse i en felles søknad, evt foretar en prioritering mellom søknader. I den anledning vil prosjektleder minne om at kommunene i Namdal også søker samhandlingsmidler tilknyttet eget prosjekt ved Namdal Rehabilitering. Prosjektet ved Namdal Rehabilitering ble innvilget kr for Eventuelt redusert tilskudd vil nødvendigvis kreve ytterligere prioritering av tiltak i regi av prosjektet. Hvordan retningsvalg og tiltak prioriteres vil innvirke på videre utvikling av nye tjenestetilbud i utprøvingsperioden for hovedprosjektet. 7. Forslag/tiltak Utredning av felles kunnskapsgrunnlag: Skal vi kunne utvikle optimale tjenestetilbud lokalt og eventuelt regionalt der dette er hensiktsmessig, må kartlegging og analyse av utfordringsbildet presenteres som et felles kunnskapsgrunnlag. Dette grunnlaget blir plattformen å drøfte mulige løsningsalternativer ut i fra. 8

10 o o o o o Det er fra engasjert en prosjektmedarbeider i full stilling til å utrede kunnskapsgrunnlaget. Prosjektmedarbeideren bør parallelt med utredning av kunnskapsgrunnlag se på faktorer som innvirker på mulige løsningsalternativer. Dette som et innledende arbeid til videre faglig og politisk behandling. Det blir viktig at utredning av kunnskapsgrunnlag får tilgang på relevante og nødvendige data som statistisk grunnlag for videre planlegging. Politikere og administrasjon bør involveres i utredning av kunnskapsgrunnlag og etter hvert drøfting av mulige løsningsforslag. Dette kan løses gjennom å opprette egne referansegrupper tilgjengelig under utredningen. For å tydeliggjøre kommunenes nye sørge-for-ansvar knyttet til døgnåpent øyeblikkelig- hjelp-tilbud arrangerer prosjektgruppen seminardag Representant fra Helsedirektoratet, Tor Åm, skal bistå oss i konkretisering av myndighetenes forventninger til lovkravet. Følgeforskning tilknyttet Helhetlige helsetjenester : Skal man oppnå optimal utnyttelse av utprøvingsperioden på tre år, bør følgeforskningen tilknyttet hovedprosjektet hele tiden være koblet tett på prosjektprosessene. Resultater fra følgeforskningen vil kunne avdekke mulige forbedringspunkter slik at hensiktsmessige justeringer kan iverksettes så tidlig som mulig. I den forbindelse opprettes muligheter for gjestekontor i Namdalshagen. Konkretisering av prosjektresultater: o Prosjektgruppen behandler i møte sluttrapporter fra UP-4/UP-6/UP-7. Det bør avklares hvilke konsekvenser arbeidet i underprosjektene bør få for videre fremdrift. o Vedrørende arbeidsgruppene i UP-2 og UP-3; I overgang fra opprettelse av nye tjenestetilbud til utprøving gjennom daglig drift vil prosjektgruppen i møte avgjøre videre sammensetning og mandat for disse arbeidsgruppene. 8. Forventet måloppnåelse Slik prosjektleder ser det vil måloppnåelse i stor grad avhenge av følgende momenter: At prosjektorganiseringen lykkes i å legge til rette for gode beslutningsprosesser bredt ut i regionen. Hvordan fagpersonell, politikere og administrasjon forstår utfordringsbildet og følger opp dette gjennom retningsvalg og prioriteringer. At det sikres en logisk og tydelig sammenheng mellom retningsvalg/prioriteringer og budsjetter/handlingsplaner. Namsos Eva Fiskum Prosjektleder Samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune 9

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48 Skjemainformasjon Skjema Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel/post 761.67 År dere rapporterer for 2011 Tittel prosjektet/tiltaket/aktiviteten

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 1 Hovedprosjektet: «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» De fire kommunestyrene i Samkommunen (Namsos, Overhalla, Namdalseid

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 04.09.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Prosjektets styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Sluttrapport UP-6 januar 2012 Underprosjekt tilknyttet samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Eva Fiskum Innhold 1. SAMMENDRAG...1 2. INNLEDNING...2

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 09.12.10 1 Fakta om Midtre Namdal samkommune Samkommunen ble formelt opprettet 09.09.09 Styres av et samkommunestyre valgt av og

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport Eva Fiskum 11 1. Status for aktiviteter og fremdrift 1.1 Aktiviteter vår 2011 I søknad om samhandlingsmidler til HOD for 2011 ble prosjektsøknad

Detaljer

Rapportering på tilskudd EVA FISKUM. postmottak@namsos.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker.

Rapportering på tilskudd EVA FISKUM. postmottak@namsos.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker. Rapportering på tilskudd Skjema er utfylt av Fornavn EVA Etternavn FISKUM Fødselsdato 110761 Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune. Prosjektbeskrivelse

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune. Prosjektbeskrivelse Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune Prosjektbeskrivelse 2010-2012 Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune Prosjektbeskrivelse. Innhold 1 Midtre Namdal samkommune og Prosjekt

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2009/2473-20 Saksbehandler: Tor Brenne/Eva Fiskum Saksframlegg Samhandlingsreformen i Midtre Namdal - halvårsrapport Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal (01.09.11)

Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal (01.09.11) Vedlegg i Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal Midtre Namdal Samkommune (ved kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes), samt Flatanger kommune og Osen kommune (01.09.11) Utarbeidet av

Detaljer

Sluttrapport - Følgeforskning

Sluttrapport - Følgeforskning Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune, Osen kommune og Flatanger kommune Sluttrapport - Følgeforskning "Å få være en del av et fellesskap må ikke undervurderes." Grethe Bøgh Næss HiNT Innhold

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

REVIDERT PROSJEKTPLAN

REVIDERT PROSJEKTPLAN PROSJEKTNAVN OG LOGO: REVIDERT PROSJEKTPLAN («SiV-prosjektet», del 2 og 3) Utarbeidet av Ole J. Gustavsen, prosjektleder, jan./feb. 2012 Godkjent i Rådmannsutvalget(RU) 13. februar 2012 Vedtatt i Arbeidsutvalget(AU)

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012 Bergen kommune og Samhandlingsreformen Komite for helse og sosial 14.03.2012 Reform? Samhandlingsreformen er et langsiktig utviklingsprogram Ikke en reform i tradisjonell forstand En retningsreform Samhandling

Detaljer

Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene

Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Samhandlingskonferanse i regi av KS, Fylkesmennene og Helse Nord Tromsø 25.-26. mai 2010 Prosjekt

Detaljer

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2012 Tore W. Topp Brukermedvirkning k i en rettighet t Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Samarbeid om forebygging

Samarbeid om forebygging Rapport fra arbeidsutvalg for tjenesteavtale 10 Samarbeid om forebygging (Helse og omsorgstjenesteloven 6 2 nr. 10) Dato: 30.april 2013 Rapport om oppfølging av tjenesteavtale 10, mellom kommunene og Helse

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Tjenesteavtale 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Arbeidsgruppens sammensetting Eva Fiskum, Midtre Namdal Samkommune leder Lars Kverkild, Levanger kommune Marit Pedersen, Nærøy kommune

Detaljer

Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer. Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon

Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer. Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon NAV-reformen De som kan jobbe, skal kunne jobbe Samhandlingsreformen Ny oppgavefordeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Helt ikke stykkevis og delt Et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse i Nord-Tr Trøndelag mellom kommunen, HNT, NAV og Mental Helse ASU 4. april 2013, v/ Olav Bremnes, prosjektleder (olav.bremnes@hnt.no)

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Korfor samhandlingsreform? Sterk kostnadsvekst i spesialisthelsetenesta Demografiske utfordringar Endra forhold yrkesaktive/behandlings

Detaljer

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Bergen kommune og samhandlingsreformen Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Fra visjon til virkelighet en retningsreform 2008: Visjon 1. januar 2012: Oppstart (første skritt) Hovedtrekk i reformen Økt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla.

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Bakgrunn Inntil 01.01.10 har de aller fleste hofte -og kneprotese pasienter hatt tilbud

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

VIDERE ARBEID MED SAMHANDLINGSREFORMEN ETTER AVSLUTNING AV TRUSTPROSJEKTET

VIDERE ARBEID MED SAMHANDLINGSREFORMEN ETTER AVSLUTNING AV TRUSTPROSJEKTET Ark.: F00 Lnr.: 3938/12 Arkivsaksnr.: 12/708-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde VIDERE ARBEID MED SAMHANDLINGSREFORMEN ETTER AVSLUTNING AV TRUSTPROSJEKTET Vedlegg: Vurderingsrapport TRUST-prosjektet april

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret gir til sin tilslutning til etablering av Nye Altamodellen som et to-delt prosjekt, et fagprosjekt og et strategiprosjekt.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret gir til sin tilslutning til etablering av Nye Altamodellen som et to-delt prosjekt, et fagprosjekt og et strategiprosjekt. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/3896-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Fritz Solhaug Sakstittel: NYE ALTAMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret gir til sin

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen

Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen Viktige meldinger, utredninger og planer fra Regjeringen i 2015 NOU 2015:17 Først

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen. Veivalgsprosess 2011 Delrapport fra fase 4 i prosjektet

Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen. Veivalgsprosess 2011 Delrapport fra fase 4 i prosjektet Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen Veivalgsprosess 2011 Delrapport fra fase 4 i prosjektet Ansvar: Arne Jakobsen, AJ AS, Svein Jarle Midtøy, SiO Dato: 23.5.2011 Agdenes Frøya Halsa Hemne Hitra Meldal

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 Temaplan for helse, sosial og omsorg Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 04.02.2015 Mandat fra bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg oktober 2013 Et overordnet styringsdokument som

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan. Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan. Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin Hallingdal lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal Prosjektplan Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune Vestre Viken HF,

Detaljer