Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal"

Transkript

1 Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport Prosjektleder Eva Fiskum

2 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar for planlegging og implementering av samhandlingsreformen. Samkommunen har prosjektorganisert arbeidet med samhandlingsreformen i et 3-årig prosjekt, finansiert av Helse og omsorgsdepartementet. Prosjektet ledes av prosjektleder i 100 % stilling i tidsperioden august juli Fra september 2010 vedtok kommunene Flatanger og Osen å knytte seg til samhandlingsprosjektet i Midtre Namdal. Styringsstrukturen i prosjektet kan skisseres som i figuren under: Fig. 1 Styringsstruktur for samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Prosjektets styringsgruppe er samkommunens politisk oppnevnte komité for helse, barn og velferd. Prosjektgruppen er sammensatt av helsefaglige ledere fra alle seks kommuner, kommuneoverlegen, samkommunens sentraladministrasjon, brukerrepresentant, foretaksrepresentant og tillitsvalgte. Prosjektleder rapporterer inn til samkommunestyret to ganger årlig. 1

3 2. Målstruktur og organisering Følgende formål er formulert for prosjektet: Formål 1 Formål 2 Formål 3 Utvikle en helhetlig modell for en bedre helsetjenestene for innbyggerne i Midtre Namdal med fokus på framtidige utfordringer, samarbeid, kvalitetsheving og god samfunnsøkonomisk struktur Etablere nye samkommunale tjenester som skal øke det forebyggende arbeidet, bedre pasientforløp og sikre tidlig intervensjon. Planlegge og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal i nært samarbeid med helseforetaket og nabokommunene i Namdalen. Formål 4 Utvikle og drifte felles kvalitetssikrings- og internkontrollsystem. Formål 5 Målrettet og samordnet kompetanseheving i regionen Formål 6 Dokumentere og formidle erfaringer og resultater fra arbeidet med samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune I regi av hovedprosjektet er det opprettet 10 underprosjekter: Nr UP-1 Fokus i underprosjektet Felles legetjenester i Midtre-Namdal samkommune UP-2 Ambulerende team demens UP-3 Pasientkoordinator / pasientforløp UP-4 Ambulerende team riktigere legemiddelbruk UP-5 Modellutprøving kommunepsykolog for barn og unge UP-6 Kompetanseutvikling UP-7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer UP-8 Akuttplasser i sykeheim UP-9 ehelse (IT, velferdsteknologi, Telemedisin) UP-10 Frisklivstilbud (helsefremmende og forebyggende arbeid) Tabell 1; Etablerte underprosjekter tilknyttet samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Underprosjektene i tabellen over er rigget i en sammenheng der de i sum er ment å skulle føre til oppnåelse av formålene med hovedprosjektet. Hvert av underprosjektene har utarbeidet egne prosjektplaner med separate mål og egen organisering. Alle seks kommuner er involvert i underprosjektene. Hovedprosjektet deles inn i 4 fokusområder, der underprosjektene i tabellen over samen med eventuelt andre tiltak inngår i disse fokusområdene: Fokusområde 1 - Utvikling av nye samkommunale tjenester a. Tverrfaglig ambulerende team demens b. Tverrfaglig ambulerende team riktigere legemiddelbruk 2

4 c. Tverrfaglig ambulerende team KOLS d. Kommunepsykolog barn og unge e. Frisklivssentraler Fokusområde 2 - Pre- og posthospitale tjenester a. Offentlige legetjenester b. Pasientkoordinator c. Akuttsenger sykeheim d. Lokalmedisinske tjenester Fokusområde 3 - Utviklingsområder a. Kompetanseheving b. Kvalitetssikring og internkontroll c. ehelse Fokusområde 4 - Forskning, dokumentasjon og formidling 3. Status knyttet til fokusområder Fokusområde 1- Utvikling av nye samkommunale tjenester: a. Tverrfaglig ambulerende team demens (UP-2) Teamet startet opp sin virksomhet i august Det har tatt noe tid for teamet å etablere seg, noe som også kan skyldes vikarbehov i teamet siden oppstart. Utover høsten har teamet brukt tid på å gjøre seg kjent med kommunene og de oppgaver det forventes at de skal bistå kommunene med. Teamet har de første måneder lagt vekt på å tilrettelegge tjenestetilbudet og oppdatere egen kompetanse. Teamet er nå i god gang med kartlegginger, men demensteamet som tjenestetilbud må gjøres bedre kjent blant fastleger og ansatte i helse- og omsorgstjenestene rundt om i kommunene. b. Tverrfaglig ambulerende team riktigere legemiddelbruk (UP-4) Teamet har gjort legemiddelkartlegginger blant et utvalg eldre hjemmeboende og institusjonsbeboere i Midtre Namdal. Resultat av kartleggingen er gjennomgått med pasientenes behandlere i etterkant og mulige fokus for kvalitetsheving er avdekket. Prosjektet avsluttes ved årsskiftet. Sluttrapport overleveres prosjektgruppen c. Tverrfaglig ambulerende team KOLS Det er ikke satt i gang aktiviteter i tilknytning til dette pr d.d. KOLS som pasientgruppe vil ha fokus i Samarbeidsutvalget i Nord-Trøndelag i Det er viktig å få med seg rapport fra dette arbeidet før tiltak velges. d. Kommunepsykolog barn og unge (UP-5) Andre gangs utlysning ble gjennomført tidlig høsten 2011 uten at vi lykkes å tiltrekke oss søkere til stillingen. Det er klarert med Helsedirektoratet at tilskuddsmidler til stillingen kan forskyves ett år frem i tid. Det er inngått samarbeid med Sykehuset Namsos om felles offensiv for å rekruttere psykologressurser til regionen. e. Frisklivssentraler (UP-10) Arbeidsgruppen har utarbeidet modell for hvordan man kan koordinere alle frisklivstilbudene i de seks kommunene. Prosessen omkring frisklivssentraler har tatt lengre tid en først antatt. Det lykkes 3

5 ikke arbeidsgruppen å få innarbeidet frisklivstilbud i de kommunale budsjetter for I løpet av høsten 2011 har flere kommuneansatte i regionen deltatt i kompetansehevende tiltak tilknyttet frisklivsarbeid, en ressurs regionen bør utnytte i kommunenes ansvar for helsefremming og folkehelse. Arbeidsgruppen jobber nå for å få på plass kommunale arbeidsgrupper som utarbeider forslag til hvordan frisklivstilbud kan organiseres lokalt. Arbeidsgruppen vil utarbeide felles saksfremlegg som oversendes kommunestyrene til behandling. Dette med tanke på å få avsatt midler til frisklivssentraler i den enkelte kommune i budsjettene for Fokusområde 2 Pre- og posthospitale tjenester: a. Offentlige legetjenester (UP-1) Arbeidsgruppen presenterte i august 2011 sin utredning for prosjektgruppen. Arbeidsgruppen tilrår felles administrasjon av fastlegeordningen. Gruppen er videre samstemt i ønsket om å samle sykehjemslegefunksjonen i større stillinger. Merittering av legetjenesten ved sykeheimene er en kritisk suksessfaktor for muligheten til å rekruttere til større stillingsandeler i Namdalen. Arbeidsgruppen anbefaler at det gjennom rådgivning med Helsedirektoratet arbeides videre for å utrede alternative løsninger for merittering av stillingene. Utredningen skal behandles i styringsgruppen i mars b. Pasientkoordinator (UP-3) Funksjonen som pasientkoordinator har vært tilgjengelig for kommunene i Midtre Namdal siden Utover høsten har koordinatoren fulgt opp inneliggende pasienter som etter opphold i helseforetaket trenger kommunale helse- og omsorgstjenester fra kommunene i Midtre Namdal. Funksjonen som pasientkoordinator har siden oppstart vært hektisk. Koordinatoren skal være bindeledd mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF, slik at pasientflyten mellom de to nivåene blir god. Koordinatoren har ikke greid å prioritere arbeidet med utvikling av kartleggingsverktøy eller prosedyrer som sikrer gode overganger mellom tjenestenivåene. Koordinatoren har fortløpende registrert relevante data knyttet til pasientkoordinering, men har ikke funnet tid til å sammenstille data som bidrag til statistikkgrunnlag eller som grunnlag for utvikling av helhetlige og sammenhengende helsetjenester. I forbindelse med iverksettelse av nye helselover fra og oppstart av samhandlingsreformen er det nå inngått juridisk bindende samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforetaket tilknyttet inn- og utskriving av pasienter. Avtalene detaljstyrer mye av pasientkoordinatorens arbeidshverdag. Her må det arbeides frem hensiktsmessige arbeidsprosedyrer og gode flytdiagram som sikrer optimal pasientflyt. Det blir viktig at pasientkoordinatoren finner tid til å sammenstille relevant pasientstatistikk både for den enkelte kommune i regionen og Midtre Namdal samlet sett. c. Akuttsenger sykeheim (UP-8) Fire senger ved sykeheimen i Overhalla har siden mai 2011 vært prøvd ut som akuttsenger, med nye ansvars- og oppgavefordelinger mellom foretak og kommune. Akuttsengene har i perioden hatt et belegg på 86 %. N av utfordringene ved utprøvingen er å sikre tilstrekkelig tilgang på medisinskfaglig kompetanse til avdelingen. Samkommunen er innvilget Namdalsmidler til følgeforskning på pasientflyt og utprøving av akuttsenger (UP-3/UP-8). Prosjektet ledes av Ingela Enmarker, HiNT og startet opp i desember Mål med følgeforskningen er å analysere erfaringer i bruk av akuttsenger ved Overhalla sykehjem og skape nye aksjoner som kan lede til heving av kvaliteten på tjenestene. 4

6 d. Lokalmedisinske tjenester Prosjektgruppens har avsatt midler til å få på plass en faglig ressurs som kan sammenstille tilgjengelig data og informasjon knyttet til utfordringsbildet beskrevet gjennom samhandlingsreformen. Sammenstillingen vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere et eventuelt behov for organisering av interkommunale tjenester (lokalmedisinsk senter LMS eller lokalmedisinske tjenester LMT). Region Namdal vedtok i møte at kommunene i Namdal skal samarbeide om en slik utredning og videre at en eventuell etablering ivaretar hensynet til lokalsykehusets rolle og samtidig ikke tapper distriktene for nødvendigkompetanse. Det har i høst vært vanskelig for kommunene i regionen å avse faglige ressurser til denne utredningen. Ann Helen Westermann er nå engasjert som prosjektmedarbeider for å bistå prosjektgruppen med utredningen, oppstart Det vil bli opprettet referansegrupper ved behov for å understøtte utredningen. Fokusområde 3 - Utviklingsområder: a. Kompetanseheving (UP-6) Arbeidsgruppen har utformet en Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal. Planen har vært til bred høring, til beandling i prosjektgruppen og overleveres styringsgruppen Konkretisering av strategien skal skje gjennom utforming av lokale kompetanseplaner for den enkelte kommune. Lokale arbeidsgrupper har startet dette arbeidet. Som vedlegg til Regional kompetansestrategi er det utformet en felles mal for kommunale kompetanseplaner. Prosjektgruppen ønsker å søke kompetansehevingsmidler hos Fylkesmann gjennom en regional søknad fra Midtre Namdal for Arbeidsgruppen i UP-6 overleverer sluttrapport for UP-6 til prosjektgruppen b. Kvalitetssikring og internkontroll (UP-7) Arbeidsgruppen har ved årsskiftet avsluttet sitt mandat fra prosjektgruppen. På grunn av stort behov for å sette seg inn i fagområdet og begrenset arbeidsperiode for underprosjektet, mener arbeidsgruppen at den kun har fått påbegynt et langsiktig arbeid. Arbeidsgruppen påpeker at det gjenstår mye arbeid før målsetningene i mandatet for UP-7 kan nås. På grunn av svært ulike organisasjonsformer på enhetsnivå i kommunenes helse- og omsorgstjenester har arbeidsgruppen begrenset seg til å arbeide med struktur for overordnede styringsdokumenter. Lokale kvalitetsgrupper har i liten grad blitt aktivisert fordi UP-7 ikke har kommet langt nok i sitt arbeid, unntaket her er lokalgruppen i Namsos kommune. I sluttrapport overlevert prosjektgruppen anbefaler arbeidsgruppen at det arbeidet UP-7 har påbegynt videreføres. Videre anbefaler arbeidsgruppen at arbeid med kvalitet-/internkontrollsystemer må forankres på rådmannsnivå/ eventuelt politisk nivå i den enkelte kommune, samt samkommunen. c. ehelse (UP-9) Norsk helsenett er nå implementert i kommunene og de som skal benytte elektroniske meldinger mellom fastleger og pleie og omsorg gjennomgår ved årsskiftet opplæring i bruken av denne funksjonen. Arbeidsgruppen har i 2011 ikke gjennomført seminar med omsorgsteknologi som tema. Arbeidsgruppen har søkt og fått innvilget kr i skjønnsmidler fra Fylkesmann til utprøving av telemedisin. Dette delprosjektet organiseres med egen prosjektplan og prosjektleder. Delprosjektet inngår i et Midtnorsk samarbeid om velferdsteknologi. Arbeidsgruppen i UP-9 bistår IKT MNS i utarbeidelse av IKT-strategi for Midtre Namdal. 5

7 Fokusområde 4 Forskning, dokumentasjon og formidling: I august 2011 ble det etablert følgeforskning på hovedprosjektet. Det overordnede målet med følgeforskningsprosjektet er å belyse hvordan implementeringen av samhandlingsreformen skjer i Midtre Namdal og hvilke konsekvenser denne får for organisering av felles tjenester. Første tilbakemelding presenteres i møte for prosjektgruppen Tett dialog mellom følgeforsker og prosjektgruppen blir viktig for å kunne oppdage områder for forbedring som grunnlag for å gjøre nødvendige justeringer. Hovedprosjektets hjemmeside holdes nå oppdatert og det ble i september 2011 gitt ut et nyhetsbrev i tilknytning til prosjektet. Hovedprosjekt med tilhørende underprosjekter/aktiviteter er også i høst presentert bredt både lokalt og regionalt. 4. Økonomi I tildelingsbrev fra HOD for 2011 ble Midtre Namdal tildelt kr i tillegg til at kr ble godkjent overført fra Økonomisk ramme for 2011 ble slik totalt kr Samlet søknad til HOD var på kr , noe som krevde en nedjustering av ambisjonene i prosjektet. Styringsgruppen har vedtatt følgende prioriteringer på budsjettet for 2011: 1. Det settes som planlagt av til utredning av kunnskapsgrunnlaget og alternative løsninger for ø-hjelp og LMS som beslutningsgrunnlag for politikerne i de 6 Midtre Namdalskommunene (ev 14 Namdalskommunene). 2. Prosjektet opprettholder satsing på e-helse. MNS er med i et utviklingsprosjekt i Midt Norge og har behov for å opprettholde fokus på området. Dette har foreløpig ingen langsiktige driftsmessige konsekvenser. 3. Det settes som planlagt av til utredning av pasientflyt og forslag til tiltak for kolspasienter i 2012 for eventuelt iverksetting av tiltak i Pasientgruppen vil ha fokus fra helseforetaket i 2012 som det er viktig å få med seg før tiltak velges. Vi vil da også få med oss driftserfaring fra pågående forsøk med ambulerende team dersom dette fortsatt skulle være et aktuelt tiltak. 4. Kompetanseheving må finne sin løsning innom kommunenes budsjetter og FoU finansieres med ekstern finansiering i tillegg til verdi av eget arbeid. Det settes ikke av midler til frisklivssentral og forsøk med akuttsenger i Overhalla i denne omgang. 5. Resterende midler avsettes i hovedprosjektet for nye tiltak i perioden. 5. Samhandlingsreformen en retningsreform Samhandlingsreformen presenteres av sentrale myndigheter som en retningsreform. Skal man lykkes med å møte fremtidens utfordringer må innsats rettes mer mot helsefremming, folkehelse og forebyggende tiltak. Videre må samhandling mellom ulike tjenesteaktører legge til rette for tydeligere pasientinvolvering og sikre en bedre pasientflyt. Kommunene får et tydeligere sørge-foransvar knyttet til utskrivningsklare pasienter, medfinansiering av medisinsk behandling i spesialisthelsetjenesten og krav om å etablere et døgnåpent øyeblikkelig-hjelp-tilbud innen En oppgave- og ansvarsforksyving fra spesialisthelsetjeneste over mot kommunene må ta høyde for en sterkere kvalitets- og kompetanseutvikling i kommunene. 6

8 Sentrale myndigheter benytter følgende virkemidler for å understøtte samhandlingsreformen som en retningsreform: 1. Juridiske virkemidler 2. Økonomiske virkemidler 3. Faglige virkemidler 4. Organisatoriske virkemidler 6. Kritiske suksessfaktorer Forståelse av utfordringsbildet Hvorvidt innbyggerne i Midtre Namdal skal kunne oppleve mer helhetlige helsetjenester fremover vil i stor grad avhenge av hvordan fagfolk, politikere og administrasjon opplever utfordringsbildet og hvilke vurderinger, prioriteringer og retningsvalg som gjøres. Hvorvidt viktige prioriteringer og retningsvalg gjenspeiles i budsjetter og handlingsplaner både lokalt og regionalt vil innvirke på mulig tjenesteutvikling. Organisatoriske utfordringer Kommunene i Midtre Namdal har delegert til Samkommunestyret å utrede og implementere samhandlingsreformen. Delegasjonen er organisert som et treårig utprøvingsprosjekt. Et kritisk punkt vil være hvorvidt man greier å analysere prosessene godt nok under veis og gjennomføre hensiktsmessige justeringer i utprøvingperioden. Prosjektet utfordres på hvordan fortløpende evalueringer kan gi tilstrekkelig grunnlag til å vite at vi utvikler tjenestetilbud som kommunene opplever som både riktige og viktige i utfyllelsen av lovpålagt tjenesteansvar. Det kan være utfordrende å sikre tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom fagsiden i prosjektorganiseringen og politikere/administrasjon i utvikling av nye samkommunale tjenestetilbud. Ut fra samhandlingsreformens omfang blir en tett dialog med politikere/administrasjon et viktig grunnlag for å etablere god innsikt i og forståelse for utfordringsbildet. Politikerne vil måtte ta stilling til viktige helsepolitiske avklaringer i tiden fremover. Hovedprosjekt med tilhørende underprosjekter er bredt rigget ut i kommunene og et stort antall medarbeidere er involvert. Et kritisk moment i den sammenheng kan være at det enkelte underprosjekt står i fare for å bli mål i seg selv og at man taper av syne noe av sammenhengen det er rigget i. Dette kan gå ut over helhetstenkningen i tjenesteutviklingen. Det er ikke avsatt egne rammer for deltakelse i ulike arbeidsgrupper tilknyttet utredning og implementering av samhandlingsreformen. Dette gir en sårbarhet i å kunne bidra på en tilstrekkelig måte. De fleste som deltar i ulike arbeidsgrupper gjør denne innsatsen i tillegg til daglig drift. Prosjektleder vil berømme innsatsen som nedlegges pr i dag. Fremdriften i aktivitetene er sårbar med tanke på den enkeltes muligheter for å kunne involvere seg og bidra som forventet. 7

9 Faglige utfordringer Samarbeidsavtaler: Første del av lovpålagte Samarbeidsavtaler mellom den enkelte kommunene og Helse Nord-Trøndelag ble undertegnet før Denne delen omfatter Samarbeidsavtalen og 4 av de i alt 11 tilhørende tjenesteavtaler. Utforming av de resterende 7 tjenesteavtaler skal være ferdigforhandlet og undertegnet innen o Innholdet i avtalene konkretiserer oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommune og foretak o Avtalene legger føringer for hva kommunene bør utvikle av tjenestetilbud i tiden fremover o Region Namdal fattet i vedtak at kommunene i Namdal bør samarbeide om utforming og ivaretakelse av Samarbeidsavtalen. o Eieforholdet til innholdet i avtalene og implementering av konsekvensene vil preges av muligheter for innflytelse på utarbeidelse av avtaleteksten. Faglig forsvarlighet: Fagmiljøenes forståelse av krav til faglig forsvarlighet og evne til å jobbe kunnskapsbasert vil legge føringer for kvaliteten på de tjenester som utvikles. Tilgang på tilstrekkelig faglig kompetanse: Utvikling av nye kommunale tjenestetilbud som skal ivareta de oppgaver og det ansvar samhandlingsreformen legger opp til vil i stor grad avhenge av tilgang på tilstrekkelig og riktig kompetanse. Spesielt utfordrende kan det bli å sikre tilgang på tilstrekkelig medisinskfaglig kompetanse til å understøtte tjenesteutviklingen. Resultater av prosjektinnsats: Det kan være utfordrende for fagansatte å holde motivasjon for deltakelse i utviklingsarbeid oppe over tid. Prosjektet bør tydelig presentere resultater fra det som etter hvert avsluttes og konkretisere nye tiltak og endringer som besluttes. Dette slik at organisasjonen lokalt opplever en positiv forskjell og nytte av det prosjektet utvikler. Økonomiske utfordringer HOD avsetter 81,6 millioner kroner i midler til samhandling for Dette er et betydelig lavere beløp enn de foregående år. Dette tilsier at vi kan stå i fare for å tildeles mindre tilskudd enn beregnet i videre oppfølging av vårt samhandlingsprosjekt. HDir anmoder om at kommuner som søker tilskudd til ulike samhandlingsformål samordner disse i en felles søknad, evt foretar en prioritering mellom søknader. I den anledning vil prosjektleder minne om at kommunene i Namdal også søker samhandlingsmidler tilknyttet eget prosjekt ved Namdal Rehabilitering. Prosjektet ved Namdal Rehabilitering ble innvilget kr for Eventuelt redusert tilskudd vil nødvendigvis kreve ytterligere prioritering av tiltak i regi av prosjektet. Hvordan retningsvalg og tiltak prioriteres vil innvirke på videre utvikling av nye tjenestetilbud i utprøvingsperioden for hovedprosjektet. 7. Forslag/tiltak Utredning av felles kunnskapsgrunnlag: Skal vi kunne utvikle optimale tjenestetilbud lokalt og eventuelt regionalt der dette er hensiktsmessig, må kartlegging og analyse av utfordringsbildet presenteres som et felles kunnskapsgrunnlag. Dette grunnlaget blir plattformen å drøfte mulige løsningsalternativer ut i fra. 8

10 o o o o o Det er fra engasjert en prosjektmedarbeider i full stilling til å utrede kunnskapsgrunnlaget. Prosjektmedarbeideren bør parallelt med utredning av kunnskapsgrunnlag se på faktorer som innvirker på mulige løsningsalternativer. Dette som et innledende arbeid til videre faglig og politisk behandling. Det blir viktig at utredning av kunnskapsgrunnlag får tilgang på relevante og nødvendige data som statistisk grunnlag for videre planlegging. Politikere og administrasjon bør involveres i utredning av kunnskapsgrunnlag og etter hvert drøfting av mulige løsningsforslag. Dette kan løses gjennom å opprette egne referansegrupper tilgjengelig under utredningen. For å tydeliggjøre kommunenes nye sørge-for-ansvar knyttet til døgnåpent øyeblikkelig- hjelp-tilbud arrangerer prosjektgruppen seminardag Representant fra Helsedirektoratet, Tor Åm, skal bistå oss i konkretisering av myndighetenes forventninger til lovkravet. Følgeforskning tilknyttet Helhetlige helsetjenester : Skal man oppnå optimal utnyttelse av utprøvingsperioden på tre år, bør følgeforskningen tilknyttet hovedprosjektet hele tiden være koblet tett på prosjektprosessene. Resultater fra følgeforskningen vil kunne avdekke mulige forbedringspunkter slik at hensiktsmessige justeringer kan iverksettes så tidlig som mulig. I den forbindelse opprettes muligheter for gjestekontor i Namdalshagen. Konkretisering av prosjektresultater: o Prosjektgruppen behandler i møte sluttrapporter fra UP-4/UP-6/UP-7. Det bør avklares hvilke konsekvenser arbeidet i underprosjektene bør få for videre fremdrift. o Vedrørende arbeidsgruppene i UP-2 og UP-3; I overgang fra opprettelse av nye tjenestetilbud til utprøving gjennom daglig drift vil prosjektgruppen i møte avgjøre videre sammensetning og mandat for disse arbeidsgruppene. 8. Forventet måloppnåelse Slik prosjektleder ser det vil måloppnåelse i stor grad avhenge av følgende momenter: At prosjektorganiseringen lykkes i å legge til rette for gode beslutningsprosesser bredt ut i regionen. Hvordan fagpersonell, politikere og administrasjon forstår utfordringsbildet og følger opp dette gjennom retningsvalg og prioriteringer. At det sikres en logisk og tydelig sammenheng mellom retningsvalg/prioriteringer og budsjetter/handlingsplaner. Namsos Eva Fiskum Prosjektleder Samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune 9

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48 Skjemainformasjon Skjema Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel/post 761.67 År dere rapporterer for 2011 Tittel prosjektet/tiltaket/aktiviteten

Detaljer

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL»

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger kommune Osen kommune H T T P : / / WW W. M I D T R E - N A M D A L. N O 1 Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune MIDTRE

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 1 Hovedprosjektet: «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» De fire kommunestyrene i Samkommunen (Namsos, Overhalla, Namdalseid

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 04.09.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Prosjektets styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Hva tenker kommunene om rehabilitering? Hva gjør vi pårehabiliteringsfeltet?

Hva tenker kommunene om rehabilitering? Hva gjør vi pårehabiliteringsfeltet? Hva tenker kommunene om rehabilitering? Hva gjør vi pårehabiliteringsfeltet? Hva vektlegges for åmøte et økt ansvar og fokus på rehabilitering? Eva Fiskum Prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal

Detaljer

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Sluttrapport UP-6 januar 2012 Underprosjekt tilknyttet samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Eva Fiskum Innhold 1. SAMMENDRAG...1 2. INNLEDNING...2

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 09.12.10 1 Fakta om Midtre Namdal samkommune Samkommunen ble formelt opprettet 09.09.09 Styres av et samkommunestyre valgt av og

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport Eva Fiskum 11 1. Status for aktiviteter og fremdrift 1.1 Aktiviteter vår 2011 I søknad om samhandlingsmidler til HOD for 2011 ble prosjektsøknad

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN K O M I T E H E L S E, B A R N O G V E L F E R D

SAMHANDLINGSREFORMEN K O M I T E H E L S E, B A R N O G V E L F E R D SAMHANDLINGSREFORMEN K O M I T E H E L S E, B A R N O G V E L F E R D 0 9. 0 1. 1 2 1 Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune SAMHANDLINGSREFORMEN HOVEDUTFORDRINGER At pasientenes

Detaljer

Rapportering på tilskudd EVA FISKUM. postmottak@namsos.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker.

Rapportering på tilskudd EVA FISKUM. postmottak@namsos.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker. Rapportering på tilskudd Skjema er utfylt av Fornavn EVA Etternavn FISKUM Fødselsdato 110761 Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune. Prosjektbeskrivelse

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune. Prosjektbeskrivelse Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune Prosjektbeskrivelse 2010-2012 Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune Prosjektbeskrivelse. Innhold 1 Midtre Namdal samkommune og Prosjekt

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2009/2473-20 Saksbehandler: Tor Brenne/Eva Fiskum Saksframlegg Samhandlingsreformen i Midtre Namdal - halvårsrapport Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal (01.09.11)

Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal (01.09.11) Vedlegg i Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal Midtre Namdal Samkommune (ved kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes), samt Flatanger kommune og Osen kommune (01.09.11) Utarbeidet av

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Sluttrapport - Følgeforskning

Sluttrapport - Følgeforskning Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune, Osen kommune og Flatanger kommune Sluttrapport - Følgeforskning "Å få være en del av et fellesskap må ikke undervurderes." Grethe Bøgh Næss HiNT Innhold

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjef Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2010/5729-2 Saksbehandler: Anne Berit Løvhaugen Saksframlegg Sosialpolitisk plan 2011-2014 for Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

REVIDERT PROSJEKTPLAN

REVIDERT PROSJEKTPLAN PROSJEKTNAVN OG LOGO: REVIDERT PROSJEKTPLAN («SiV-prosjektet», del 2 og 3) Utarbeidet av Ole J. Gustavsen, prosjektleder, jan./feb. 2012 Godkjent i Rådmannsutvalget(RU) 13. februar 2012 Vedtatt i Arbeidsutvalget(AU)

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5117-1 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT

SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT Rapport overlevert 18.11.2011 Mette Hafstad Prosjektleder Arne Julsrud Berg Prosjektansvarlig For mer inngående redegjørelse

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet. Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer

Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet. Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444 000 ansatte 11 500 politikere

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene

Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Samhandlingskonferanse i regi av KS, Fylkesmennene og Helse Nord Tromsø 25.-26. mai 2010 Prosjekt

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7665-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Utvalg

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012 Bergen kommune og Samhandlingsreformen Komite for helse og sosial 14.03.2012 Reform? Samhandlingsreformen er et langsiktig utviklingsprogram Ikke en reform i tradisjonell forstand En retningsreform Samhandling

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2012 Tore W. Topp Brukermedvirkning k i en rettighet t Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Samhandlingskonferanse i Bø Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER

Samhandlingskonferanse i Bø Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER Samhandlingskonferanse i Bø 17.11.2016 Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER 1 KORT PRESENTASJON OG BAKGRUNN FOR KOMMUNEHELSESAMARBEIDET St.meld.nr.47

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Landsgruppen av helsesøstre NSF Akershus Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes Kommunene har

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer. Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon

Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer. Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon NAV-reformen De som kan jobbe, skal kunne jobbe Samhandlingsreformen Ny oppgavefordeling

Detaljer

Tjenesteavtale 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Arbeidsgruppens sammensetting Eva Fiskum, Midtre Namdal Samkommune leder Lars Kverkild, Levanger kommune Marit Pedersen, Nærøy kommune

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen Helsetorgmodellen Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen 1 2 3 4 Haugesund sjukehus, Haugland og Karmøy DPS, HSH (kampus Haugesund), Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Avtaler mellom kommuner og helseforetak Helsefakultetets utdanningskonferanse 17. april 2012 Bjørn Engum, Senterleder NST/ bjorn.engum@unn.no Samhandlingsreformen Lagt fram for Stortinget

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

Samarbeid om forebygging

Samarbeid om forebygging Rapport fra arbeidsutvalg for tjenesteavtale 10 Samarbeid om forebygging (Helse og omsorgstjenesteloven 6 2 nr. 10) Dato: 30.april 2013 Rapport om oppfølging av tjenesteavtale 10, mellom kommunene og Helse

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Helt ikke stykkevis og delt Et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse i Nord-Tr Trøndelag mellom kommunen, HNT, NAV og Mental Helse ASU 4. april 2013, v/ Olav Bremnes, prosjektleder (olav.bremnes@hnt.no)

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Fagleder KS - Rune Hallingstad Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444000 ansatte 11500 politikere 400 milliarder kroner 5 millioner innbyggere

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer