LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

2 Saksutredning: FAKTA: Prosjekt samhandlingsreformen på Hadeland ble i februar 2012 overlevert kommunestyrene i Lunner og Gran med forslag om hvordan kommunene skal løse framtidens utfordringer innenfor helse- og omsorg med nye og krevende oppgaver til kommunene. I mai 2012 (arkivsak 10/ ) ble det i kommunestyret vedtatt at «Reform Lunner» skulle utredes. I dette arbeidet ble arbeidsgruppa gitt i mandatet å legge til grunn en befolkningsøkning på 3000 innbyggere når framtidens omsorgstjenester skulle planlegges. Saken ble behandlet i kommunestyret sak nr 108/12. Der ble det vedtatt at Lunner kommune er positive til å løse deler av samhandlingsreformen gjennom et interkommunalt samarbeid, men tjenester som ikke inngår i Intermediær avdeling (IMA) Gran skal løses i egen regi i gjenværende del av «Reform Lunner» som innebærer forslag om å bygge nytt sykehjem med tilhørende bemannede omsorgsboliger. Formannskapet vedtok i sitt møte i sak 3/13 om lokalisering av nytt omsorgssenter med tilhørende boliger å utsette saken til en hadde gjennomført en grundig involveringsprosess og høringsrunde. Det ble planlagt å gjennomføre en grundig høringsprosess i denne saken og rådmannen valgte da også å ta med Roa som et alternativ i tillegg til Kalvsjø og Harestua. Det ble holdt 8 høringsmøter i forskjellige fora. Saken ble lagt ut på åpen høring og eldrerådet uttalte seg i saken. Med denne bakgrunnen ble sak 14 / 13 vedtatt i kommunestyret med følgende ordlyd: 1. Det etableres nytt sykehjem med tilhørende bemannede omsorgsboliger og base for hjemmetjenester nord i kommunen. Alternativer for lokalisering er på Kalvsjø, i tilknytning til dagens sykehjem, eller på Roa i området sør for Roalinna og vest for Hadelandsvegen. 2. På Harestua skal det etableres omsorgsboliger som bemannes fra tilhørende base for hjemmetjenester og dagaktivitetssenter. Dette legges til den planlagte Sagparken på Harestua. 3. Basert på ovenstående forutsetninger utarbeides sak til kommunestyret med dimensjonering og økonomiske rammer for sykehjem med tilhørende omsorgsboliger for alternativ plassering både på Kalvsjø og Roa. Konsekvensene ved samarbeid med Gran skal tas hensyn til ved disse beregningene. Saken legges fram for kommunestyret før behandling av Handlingsprogram/ økonomiplan og årsbudsjett 2014 i 2013

3 4. Formannskapet avklarte i sitt møte i at rådmannens saksutredning ikke skulle begrenses av de områder som er beskrevet på Roa. Frøystad tas dermed med som et tomte alternativ i lokalisering av nytt helse- og omsorgssenter. 1 Innledning I dette saksframlegget vil ulike tomtealternativer for nytt helse og omsorgssenter beskrives og vurderes. Omsorgsboligene på Harestua er beskrevet i vedtaket i sak 14/13. Denne saken omhandler derfor ikke de planlagte omsorgsboligene på Harestua. En vil komme tilbake til fremdrift og dimensjonering av dette byggeriet når saken skal legges fram som et komplett P3 vedtak. Økonomiske rammer er beskrevet og vedlagt saken. Det presiseres at dette er foreløpige beregninger, og ikke er en del av denne sakens vedtak. Denne saken omhandler kun lokalisering. 1.1 Prosjektet Lunner Helse- og omsorgssenter er organiser som følger: Kommunens prosjektleder : Rønnaug Braastad Prosjektleder bygg: Norconsult Adm. Styringsgruppe: Rådmannens ledergruppe Prosjekteier: Bente Rudrud kommunalsjef Prosjektgruppe : Knut Hole E/I, Kristin G Haslestad Los, Tove S Vassjø rådgiver, Mona Sørlie økonomi, Hans Ivar Gustavsen HTV, Ole Dæhlen Næringsutvikler, Håvar Slåtten Norconsult, Saken er bygget opp og følger Lunner kommunes milepælsplan for investeringer. Det betyr at neste fase i dette prosjektet er å utarbeide et komplett grunnlag for et P 3 vedtak. Dette gjøres gjennom å engasjere arkitekt som kan lage en grov skisse og et innhold i et helse- og omsorgssenter med de økonomiske beregningene som framkommer på det tidspunktet. Det er avholdt 8 brukermøter i saken om lokalisering av nytt sykehjem med høringsfrist i etterkant. Møtene ble holdt i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, arbeidsmiljøutvalget, pårørendeforeningen, 2x på Los, 2 x folkemøter på ungdomsskolen. Disse brukermøtene og innspillene i høringen, førte fram til vedtak om plassering av nytt omsorgssenter med tilhørende boliger på Roa alternativt Kalvsjø. Å forsterke og utvide Los til et nytt helse og omsorgssenter gir kommunen en bedre mulighet til å ivareta både økning i folketall og demografi, samt krav satt i nye lover og forskrifter i forhold til samhandlingsreformen. Dette vil kreve en økning i antall institusjonsplasser spesielt innenfor områdene rehabilitering, korttids- og avlastning og ø-hjelp, mens økning i antall langtidsplasser kan baseres i større grad på tilknyttede boliger med bemanning. En helhetlig løsning innenfor pleie og omsorgstilbudet til innbyggerne i Lunner fremover må vurderes under ett.

4 Vi må legge til rette for mer frivillig innsats, gjennom å «åpne» sykehjemmet slik at det blir lettere for pårørende og venner / frivillige å finne seg naturlig til rette i miljøet. Øke andelen omsorgsboliger i tilknytning til institusjonen bemannet fra hjemmetjenesten vil kunne medføre mindre behov for institusjonsplasser. Gjennom økte tilbud til omsorgsboliger med heldøgns bemanning vil kommunen slippe bokostnadene og kun konsentrere seg om bemanning. Tilbudet til demente pasienter vil kunne bedres ved at vi får mulighet til å legge til rette for både bofellesskap med bemanning, dagsenter og institusjonsplasser. Rasjonell bygging der fag og drift er planlagt i forhold til avdelinger er viktig for god drift. Tilpassede utearealer og sansehager er viktig for denne pasientgruppens selvstendighet og mestring. Valg av tomt og plassering er dermed viktig i denne sammenheng. Vi ser det som nødvendig at tjenestene ses på tvers av tjenesteområder og at det satses mest mulig på samhandling og samlokalisering for å kunne utnytte ressursene best mulig. Desto tettere en kan få plassert ulike tjenester, desto større mulighet har man for å kunne få til synergieffekter på tvers av tjenesteområder. En av fordelene ved å ligge fysisk nær hverandre er muligheten til å benytte felles areal som møterom / kursrom / kantine etc. Ved å bygge lokaler sentralt plassert er at en kan samlokalisere med legesenteret, private fysioterapeuter der bygging av lokaler finansieres gjennom leie, eller ha nærhet til en frisklivssentral som vil kunne utnytte felles rom som treningsrom, laboratorium m.m. Ved å være nær annen tjenesteyting som Tilrettelagte tjenester kan brukere her benytte for eksempel treningsarealer på kveldstid. Det vil også være muligheter for å kunne samarbeide tettere om fagressursene. Kafè / kantine kan benyttes av flere tjenester, både ansatte og brukere hvis bygningene ligger fysisk nær hverandre. Hvis Lunner ønsker å legge til rette for at det nye helse- og omsorgssenteret skal kunne bli en samlingsplass også for innbyggere i Lunner vil det å bygge det sentralt og lett tilgjengelig og i tilknytning til andre tjenester være en suksessfaktor. Om en kan få lagt et helse- og omsorgssenter slik at mange av innbyggerne føler seg kjent og kanskje har blitt en del av et miljø, øker også sannsynligheten for at frivillige påtar seg flere oppgaver som kan avlaste kommunale tjenester. Gjennom kulturelle arrangementer der vi får flere av kommunens aktive til å benytte lokaler i helse- og omsorgssenteret til øvelser, konserter osv. vil beboerne i sykehjemmet i større grad kjenne seg som en del av et levende samfunn. Sykehjemmet vil ha en rolle i sentrumsutviklingen i forhold til at det har mange arbeidsplasser og det har mange besøkende. At det er kort veg mellom arbeidsplass, kollektiv- og handelstilbud er viktige bidrag til å skape et levende sentrum. Sykehjemmet vil også være en møteplass både innendørs og utendørs.

5 2 Norconsult AS sin vurdering av Lunner Omsorgssenter Lunner kommune har engasjert Norconsult som prosjektleder for prosjektet nye Lunner helse- og omsorgssenter. De har foretatt en bygningsmessig analyse av det gamle sykehjemmet og levert en tilstandsrapport og en beskrivelse av behov og muligheter for Lunner Omsorgssenter framover. Rapportene ligger vedlagt saken. Totalt sett er Norconsult sin vurdering at fortsatt sykehjemsdrift i lokalene til Lunner Omsorgssenter sannsynligvis blir dyrere enn å bygge nytt, mens omsorgsboliger i det gamle bygget vil ha tilnærmet samme kostnad som nybygg. Det vil si at de antar omtrent samme bygge kostnad for nødvendig bygningsmasse om den plasseres på Kalvsjø eller på Roa. Det er derfor konkludert med at det også på Kalvsjø må bygges nytt sykehjem, mens det gamle kan benyttes til omsorgsboliger med de begrensningene det gamle bygget vil medføre. 3 Hva sier nasjonale veiledere og rådgivere i forhold til plassering / valg av tomt til helse- og omsorgssentre. Det er i dag en rekke nasjonale råd og forskningsresultater i forhold til hvor en bør plassere helse- og omsorgssentre. Husbanken har utgitt en veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem. I veilederen kapittel 3.0 pkt 3.1 skriver de følgende om lokalisering valg av tomt. Lokalisering og konsept kan være krevende å enes om. Da er det konstruktivt å utrede ulike alternativer. En sentrumsnær tomt kan være gunstig for mange, men kan gå på bekostning av godt uteareal. Lokalisering og stedsutvikling må vurderes med hensyn til de ulike brukernes (beboere, personale og pårørende) ønsker og behov. Omsorgstilbud fungerer best når de etableres nær det lokale livet med samfunns- og servicefunksjoner. Veilederen er vedlagt saken. I Stortingsmelding nr 29 om morgendagens omsorg er det beskrevet et nytt konsept for sykehjem og omsorgsboliger. Der sies det at regjeringen ønsker å bygge morgendagens løsninger på noen grunnleggende prinsipper: Smått er godt små bofellesskap og avdelinger framfor store. Et tydelig skille mellom privat og offentlig areal og fellesareal Boligløsninger tilrettelagt for bruk av velferdsteknologi En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet i tettsteder der de offentlige arealene deles med den øvrige befolkningen. Stortingsmeldingen ligger vedlagt saken. NOU 2011 : Åpne sykehjem her legges det vekt på at sykehjemmene må legge forholdene til rette for å fjerne barrierer slik at familie og pårørende opplever lavere terskel for å komme inn i sykehjemmene og ta seg til rette for aktiviteter og sosialt samvær.

6 Utvalget som har skrevet denne NOUèn ønsker at sykehjemmene i større grad åpner sine lokaler for serveringssteder for lokalsamfunnet og blir brukt som arena for sosiale og kulturelle aktiviteter. Det er fullt mulig å legge forholdene til rette både bygningsmessig og organisatorisk for å understøtte aktiv deltakelse fra pårørende og frivillige i større grad enn det som skjer i dag. NOU 2011 ligger vedlagt saken. Norsk Forum med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet har i samarbeid med tverrfaglig nettverk fra 13 kommuner gitt ut et dokument med 7 gode råd for omsorgspolitikk for morgendagens eldre. Disse 7 rådene er: 1. Tenk samarbeid på tvers av sektorer 2. Velg sentral beliggenhet 3. La omsorgssenteret bli et lokalt møtested 4. Planlegg for alle på samme sted 5. Skap omgivelser som stimulerer til aktive eldre 6. Skap trivsel og arbeidsglede blant de ansatte 7. Bruk ny teknologi Hele rapporten med utdypning av punktene ligger vedlagt saken. Valdres Lokalmedisinske senter med omsorgsboliger er totalt m2. Størrelsen vil være den samme som det en vil bygge i Lunner. Bildet er vedlagt for å illustrere hvordan et helse og omsorgssenter kan se ut. Valdres Lokalmedisinske senter med omsorgsboliger 4 Tomtealternativer for plassering av nytt Helse- og omsorgssenter

7 I det følgende vil ulike tomtealternativer vurderes og beskrives opp mot nasjonale føringer i forhold til hvor man bør plassere helse- og omsorgssentre. I tillegg er lokale forhold, hensyn og mulighetsrom tatt med inn i denne vurderingen. På bakgrunn av gjeldene vedtak er det kun vurdert arealer / tomter nord i bygda, og ikke tatt med alternative tomter på Harestua. Et nytt helse- og omsorgssenter er et arealkrevende bygg. Avhengig av hvor mye en ønsker å bygge i høyden, vil et minimumsareal være på da. Det har vist seg å være forholdsvis krevende å finne egnede arealer for et slikt bygg på Roa. Følgende lokaliseringsalternativer finnes: Kalvsjø Roa - sør for Roa linna og vest for Hadelandsveien sør for LUPRO Roa På Frøystad (på arealet som fotballbanene er i dag.) Roa På venstre side av Oppdalslinna tvers over vegen for oppkjøring til Frøystad Roa Ved Rådhuset Roa Rosov bak Bunnpris / Bellmannjordet Hvert av alternativene er innledningsvis vurdert opp mot følgende punkter: Samhandling, samlokalisering og samarbeid på tvers av sektorer Sentral beliggenhet Planlegge for alle på samme sted, møteplass Skape arealer som stimulerer til aktive eldre Infrastruktur

8 4.1 Kalvsjø Vurdering: Samhandling, samlokalisering og samarbeid på tvers av sektorer Kalvsjø ligger for langt unna andre tjenester som det vil være hensiktsmessig og rasjonelt å samarbeide med. Sentral beliggenhet Oppfyller ikke krav i dette punktet Planlegge for alle på samme sted, møteplass Kalvsjø ligger for langt unna andre tjenester, og dermed vil det også være vanskelig å lage et møtested som andre innbyggere i Lunner vil kunne benytte. Skape arealer som stimulerer til aktive eldre Det er store arealer som gir gode muligheter til differensierte utearealer rett utenfor, men det er utfordringer i forhold til bratt terreng Infrastruktur Vil kreve mye ressurser å opparbeide god og hensiktsmessig infrastruktur. Konklusjon: Kalvsjø scorer dårlig på alle kriterier Info om området Aktuelt område består av eksisterende bygningsmasse for Lunner omsorgssenter og areal for framtidig utvidelse østover. Totalt er området på ca. 25 daa.

9 Planstatus Arealet er ikke regulert og er i kommuneplan for Lunner avsatt til eksisterende og framtidig bygge område for tjenesteyting Jordvernhensyn Arealene berører ca 7 daa fulldyrka mark og 2 daa overflatedyrka, jfr. arealressurskart AR5. Arealene er avklart omdisponert til byggeformål gjennom kommuneplanprosessen Naturmangfold Det er ikke kjent spesielle naturtyper i området avsatt til framtidig byggeområde og arealet er dyrka eller overflatedyrka. Det er derfor lite trolig at det er viktig naturmangfold her Kulturminner Det er pr. i dag ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området, og kommunen har heller ikke registrert nyere kulturminner som er bevaringsverdig. Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 9 må oppfylles senest ved utarbeiding av reguleringsplan Vassdragshensyn Det er ikke vassdrag i eller inntil dette området.

10 4.1.7 Veg og trafikksikkerhet Arealet har en krevende adkomst fra Randsfjordlinna enten via Vangsgutua (1:7) eller Kalvsjøhagan (1:6). Vegen er smal og har ikke tilrettelagt løsning for gående eller syklende langs disse to adkomstvegene. Det er etablert gang- og sykkelveg mellom Kalvsjø dagligvare og Lunner barneskole, og det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelveg/fortau langs Randsfjordlinna fra Kalvsjø dagligvare til Oppenvegen Kollektiv Det går noen lokale og regionale bussruter forbi Kalvsjø. Til Lunner stasjon er det ca 2,5 km (Kalvsjøhagan Randsfjordlinna-Sørenggutua- Lunnerlinna). Til Roa stasjon, er det ca 4,5 km langs kjørbar veg (Kalvsjøhagan- Randsfjordlinna-Hadelandsvegen-Roalinna) Støy Området er ikke berørt av støysoner Andre fordeler med Kalvsjø: Miljøvennlig oppvarmingskilde basert på bioenergi er bygget opp ved Los og kan benyttes videre. Vakkert kulturlandskap og solrikt. Området til mulig disposisjon er romslig og kan gi muligheter for ulike og differensierte uterom ( sansehage, grillplass osv) Andre ulemper ved Kalvsjø: Sykehjemmet må bygges nytt da det gamle ikke tilfredsstiller krav til standard hverken når det gjelder pleie eller arbeidsmiljø. Adkomsten er ikke ideell for et institusjonsbygg eller omsorgsboliger, særlig på vinter. Vanskelig for beboere med nedsatt bevegelighet å benytte seg av nærområdene på grunn av hellinger i terrenget. Vil være bundet av dagens bygningsmasse i forhold til tilrettelegging og daglig drift av omsorgsboligene. Lang avstand til andre aktiviteter, tilbud og fasiliteter. Lang avstand til andre brukergrupper som en kan samhandle med. Kan bli vanskelig med utleie av leilighetene på grunn av lang avstand til sentrumsfasiliteter

11 Mister mulighet til samlokalisering med andre tjenester (f.eks. legesenter, fysio /ergoterapi osv) 4.2 Roa sør for Lupro Vurdering Samhandling, samlokalisering og samarbeid på tvers av sektorer Det vil være mulighet til å samlokalisere med andre aktører og tjenester Sentral beliggenhet Oppfyller krav i dette punktet Planlegge for alle på samme sted, møteplass God mulighet til å lage et møtested som andre innbyggere i Lunner vil kunne benytte. Skape arealer som stimulerer til aktive eldre Har mulighet til å opparbeide gode utearealer, men omgivelsene rundt gir noen begrensninger i forhold til dette. (bilforretninger, verksteder osv) Infrastruktur Vil kreve ressurser å opparbeide god og hensiktsmessig infrastruktur. Konklusjon: Plassering ved Lupro scorer høyt på sentral beliggenhet, felles møtested for innbyggere i Lunner. Samhandling på tvers av tjenester kan gi noe begrensninger for eksempel i forhold til fagressurser, felles kantine osv. Man har mulighet for å kunne opparbeide gode utearealer, men omgivelsene kan gi noen utfordringer. (se pkt 4.2.4, 4.2.6, )

12 4.2.1 Info om området Aktuelt område er ubebygd og man har rom for å benytte de daa som er anslått til å være minimumsbehovet. Lokalisering er merket med rød skravur på flyfotoet nedenfor. Området består av deler av eiendommene 59/7, 59/128, 59/184 og 59/ /5 er en landbrukseiendom i privat eie mens de øvrige eiendommene eies av Lunner kommune. Arealet grenser mot Vigga og Hadelandsvegen (fv16) i nordøst, boligområder i sørøst, jordbruksarealer i sør og Lunner produkter i vest. Adkomst til området vil være fra Hadelandsvegen. Arealet er flatt og stiger slakt i sør Planstatus Arealet er delvis regulert og delvis er det kommuneplan for Lunner som gjelder. Reguleringsplan for del av Roa sentrum omfatter arealene langs Vigga (vannstreng og vegetasjonsskjerm), kommunalteknisk anlegg (gjenvinningsstasjonen), område for industri/lager og vegframføring over Vigga. Arealene videre sørover er kommuneplan for Lunner avsatt byggeområde for næring (gjelder de uskraverte, lilla områdene på plankartet nedenfor).

13 Det er krav til utarbeiding av reguleringsplan ved lokalisering i dette området Jordvernhensyn Arealene berører fulldyrka mark. Omfanget av dette vil være avhengig hvor på dette arealet skal bygges. Arealene vist med annen farge enn grønn, er avklart omdisponert til bygge formål gjennom reguleringsplan eller i kommuneplanprosessen Naturmangfold I/ved det aktuelle området er det registrert rik sumpskog (naturbase) som et belte langs Vigga. Området er markert på kartet til høyre. I naturbasen er det beskrevet at det er viktig at resten av gråor-heggeskogen får stå intakt uten store hogstinngrep Kulturminner Det er pr. i dag ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området, og kommunen har heller ikke registrert nyere kulturminner som er bevaringsverdig. Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 9 må oppfylles senest ved utarbeiding av reguleringsplan Vassdragshensyn

14 Vigga renner inntil området. Det er gjort flomsone-kartlegging her tidligere (2006) som viser at grenser for 100-års-flom influerer på området, se kart til høyre som viser sonene. Dagens krav til flomsoner er at en sykehjemsetablering skal ta høyde for 1000-års-flom, jfr. TEK10. Dette betyr at det må utarbeides nytt flomsonekart i dette området Veg og trafikksikkerhet Arealet har god tilkomst fra hovednettet, herunder E16 og rv4, via rundkjøringa øst for Lunner rådhus. Hadelandsvegen har god kapasitet og det er gang- og sykkelveg langs denne fra Lunner rådhus og sørover til Myggbukta Kollektiv Det er busslomme ved innkjøringen til Frøystadanlegget og både lokale og regionale ruter kjører langs Hadelandsvegen. Til jernbanestasjonen, Roa stasjon, er det ca 1,3 km langs kjørbar veg (Hadelandsvegen- Roalinna) Støy Området er noe berørt av gul støysone langs Hadelandsvegen. Gul sone er en vurderingssone hvor kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av f.eks. sykehus eller pleieinstitusjoner. I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdier satt i støyretningslinjen. Kartet nedenfor viser støysonene knyttet til sykehjemslokalisering ved LUPRO. De blå strekene er justerte støygrenser som nylig er oversendt fra Statens vegvesen Fordeler ved denne tomta: Tomta ligger sentralt plassert i forhold til både Frøystadanlegget og Bergosenteret m.m.

15 Sentral beliggenhet kan skape mulighet for at helse- og omsorgssenteret kan bli en møteplass for folk i bygda. Mulig å samlokalisere med andre tjenester som f.eks. legesenter, fysioterapeuter, frisør/ fotpleier, apotek, TT m.m. Kan gi tilrettelagte arbeidsplasser for brukere i TT eller psykiatri for eksempel i forbindelse med kantine / kafè. Gir også muligheter til å tenke på felles utnyttelse av rom, møterom, kursrom, treningsrom m.m. med andre tjenester. Nærhet til off. kommunikasjon (ny rutebilstasjon v/rådhuset + Roa stasjon) Ulemper ved denne tomta: Lupro har bedt om at denne tomta ikke blir valgt, da det vil sette deres bedrift mange år tilbake. Lupro har utvidelsesplaner på de samme arealene. Gjenvinningsstasjonen må muligens flyttes (muligheter på vestsiden av Lupro) Nærområdet er preget av bil/ verksteddrift slik at området rundt ikke innbyr til hyggelige ute områder å vandre i for pasienter /beboere /pårørende. 4.3 På Frøystad ved Idrettsanlegget

16 Vurdering Samhandling, samlokalisering og samarbeid på tvers av sektorer Det vil være god mulighet til å samlokalisere med andre aktører og tjenester Sentral beliggenhet Oppfyller krav i dette punktet Planlegge for alle på samme sted, møteplass God mulighet til å lage et møtested som andre innbyggere i Lunner vil kunne benytte. Skape arealer som stimulerer til aktive eldre Har stor mulighet til å opparbeide gode utearealer. Infrastruktur Infrastruktur er på plass. Området er allerede universelt utformet. Kommunen må erstatte og finne nye arealer til kunstgressbanen. Konklusjon: Frøystad med sin beliggenhet og nærhet til øvrige tjenester og andre aktører scorer høyt på alle vurderingspunktene Info om området Aktuelt område er hovedsakelig et etablert idrettsanlegg på ca 30 daa. Lokalisering er merket med rød skravur på flyfotoet nedenfor.

17 Området består av deler av eiendommen 59/30 tilhørende Lunner kommune. Arealet grenser mot Oppdalslinna i nord, rv i øst, Bergosenteret i sør og det gamle skoleanlegget i vest. Adkomst til området vil være fra Hadelandsvegen. Arealet er flatt Planstatus Arealet er ikke regulert og er i kommuneplan for Lunner avsatt til eksisterende byggeområde for idrettsanlegg. Det er krav til utarbeiding av reguleringsplan ved lokalisering i dette området. Siden arealet brukes til idrettsformål, betyr at en planprosess her må inneholde vurderinger og gjør konklusjoner som ivaretar idrettens behov Jordvernhensyn Arealene berører ikke dyrka mark, jfr. arealressurskart AR Naturmangfold Det aktuelle området/arealet kan ikke defineres som et naturområde og det foretas derfor ikke vurderinger etter naturmangfoldloven Kulturminner Det er pr. i dag ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området, og kommunen har heller ikke registrert nyere kulturminner som er bevaringsverdig. Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 9 må oppfylles senest ved utarbeiding av reguleringsplan Vassdragshensyn Det er ikke vassdrag i eller inntil dette området Veg og trafikksikkerhet

18 Arealet har god tilkomst fra hovednettet, herunder E16 og rv4, via rundkjøringa øst for Lunner rådhus. Hadelandsvegen har god kapasitet og det er gang- og sykkelveg langs denne fra Lunner rådhus og sørover til Myggbukta. Det er også gang- og sykkelveg langs Oppdalslinna Kollektiv Det er busslomme ved innkjøringen til Frøystadanlegget og både lokale og regionale ruter kjører langs Hadelandsvegen. Til jernbanestasjonen, Roa stasjon, er det ca 1,3 km langs kjørbar veg (Hadelandsvegen- Roalinna) Støy Området er noe berørt av gul støysone langs rv4. Gul sone er en vurderingssone hvor kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av f.eks. sykehus eller pleieinstitusjoner. I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdier satt i støyretningslinjen. Kartet til høyre viser støysonene knyttet til sykehjemslokalisering på Frøystad. De blå strekene er justerte støygrenser som nylig er oversendt fra Statens vegvesen Andre fordeler ved denne tomta: Arealet er stort nok til at en kan bygge i maksimalt 2 etasjer, samt at det gir gode muligheter til differensierte uteområder. Uteområdene er universelt utformet med store flate arealer og dermed økonomisk gunstig og tilrettelegge. Sentralt plassert på Roa med mye lys og sol på arealet. Fint beliggende ved Bergo, Tilrettelagte tjenester, voksenopplæring, frivilligsentralen, bibliotek, evt. frisklivsentral, kultur. Dette er områder som delvis allerede er på Frøystad og delvis er planlagt etablert på Frøystad og som en kan tenkes å få samhandlingseffekter med.

19 Sentral beliggenhet som kan muliggjøre samhandling /sambruk av arealer med f.eks. legesenter kan legges til bygget, fysioterapeuter (private) kan ha lokaler i bygget.. Frisør og fotpleier kan evt. tilbys lokaler i bygget, det samme kan apotek eller lignede. Gode muligheter til å få til et samlingssted for bygdas befolkning gjennom kafè, /kantine som flere kan benytte seg av. Kan gi muligheter for felles kantine for de andre tjenestene som er på Frøystadanlegget Kan benytte lokaler i helsehuset til samarbeid om kulturelle aktiviteter som allerede er på Frøystad, for eksempel gjennom lag og foreninger, musikk, bibliotek m.m. Gir også muligheter til å tenke på felles utnyttelse av rom, møterom, kursrom, treningsrom m.m. med andre tjenester. Kan gi tilrettelagte arbeidsplasser til brukere i tilrettelagte tjenester eller psykiatri for eksempel i forbindelse med kantine/kafè m.m. Kan få til bedre integrering av brukere av voksenopplæringen hvis en benytter felles kantine eller lignende/ bli bedre kjent Ulemper ved denne tomta: Ny kunstgressbane ligger der allerede. Lunner Fotball ønsker tomta da det gir plass for både bane med kunstgress og tilhørende grusbaner. De må flytte fra sine arealer på «Myra». Nye arealer til fotballen må i så fall finnes, og kunstgressbanen må erstattes. Idretten må finne andre alternative plasseringer av sine anlegg. 4.4 På venstre side av Oppdalslinna tvers over vegen for oppkjøring til Frøystad

20 Vurdering Samhandling, samlokalisering og samarbeid på tvers av sektorer Det vil være mulighet til å samlokalisere med andre aktører og tjenester Sentral beliggenhet Oppfyller krav i dette punktet Planlegge for alle på samme sted, møteplass God mulighet til å lage et møtested som andre innbyggere i Lunner vil kunne benytte. Skape arealer som stimulerer til aktive eldre Tomta er i utgangspunktet liten (før RV 4 blir flyttet) Må regne med å bygge i flere etasjer og etablering av gode utearealer vil by på utfordringer. Infrastruktur Vil kreve ressurser å opparbeide god og hensiktsmessig infrastruktur. Kan få tilførselsvei mot Garveriet og rådhuset etter at gammel RV 4 er borte. Konklusjon: Plassering scorer høyt i forhold til sentral beliggenhet, samhandling på tvers av tjenester, og kan bidra til felles møtested for innbyggere i Lunner. Man har begrensede muligheter for å kunne opparbeide gode utearealer. På grunn av at tomta ligger i rød støysone, anbefales det ikke å benytte tomta til dette formålet Info om området Aktuelt område er på ca. 17 daa og er merket med rød skravur på flyfotoet nedenfor.

21 Området består av deler av eiendommene 59/5 og 181/28. 59/5 er en landbrukseiendom i privat eie mens 181/28 eies av Statens vegvesen. Arealet grenser mot Oppdalslinna (fv14) i sør-sørvest og mot ny rv4 i nord-nordvest. Adkomst til området vil være fra fv14 alternativt fra sentrumsområdet ved Garveriet når ny rv4 er etablert. Arealet er relativt flatt, men med noe stigning i sørøst mot Oppdalslinna. Arealet ligger lavt i forhold til både Oppdalslinna og rv Planstatus Arealet er uregulert og er i kommuneplan for Lunner hovedsakelig avsatt til eksisterende byggeområde for sentrumsformål, men består også av offentlige trafikkområde (eksisterende rv4). Området er markert med rød skravur på kommuneplankartet nedenfor. Eksisterende rv4 går gjennom nordøstre del av området, men denne skal legges ut i ny linje i Byggegrensa til rv4 er i veglova fastsatt til 50m fra riksvegens midte. Byggegrensa til Oppdalslinna (fv14) er 20m fra vegmidte. Det er krav til utarbeiding av reguleringsplan ved lokalisering i dette området Jordvernhensyn Arealene berører ca 8 daa dyrka mark, jfr. arealressurskart AR5. Arealene er avklart omdisponert til byggeformål gjennom kommuneplanprosessen Naturmangfold Det aktuelle området/arealet kan ikke defineres som et naturområde og det foretas derfor ikke vurderinger etter naturmangfoldloven 8-12.

22 4.4.5 Kulturminner Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området, og kommunen har heller ikke registrert nyere kulturminner som er bevaringsverdig. Undersøkelses-plikten etter kulturminnelovens 9 må oppfylles senest ved utarbeiding av reguleringsplan Vassdragshensyn Det er ikke vassdrag i eller inntil dette området Veg og trafikksikkerhet Arealet har god tilkomst fra hovednettet, herunder E16 og rv4, via rundkjøringa øst for Lunner rådhus. Hadelandsvegen og Oppdalslinna har god kapasitet, men Oppdalslinna er bratt opp fra krysset med Hadelandsvegen. Det er etablert gang- og sykkelveg langs Hadelandsvegen og langs Oppdalslinna opp til innkjøringen til Frøystadanlegget. Her er det brudd i gang- og sykkelevegen i 150m før den fortsetter videre oppover Oppdalslinna Kollektiv Det er flere busslommer ved Lunner rådhus og Lunner ungdomsskole. Lommene ligger ca 400m fra den mest sentrale delen av aktuell sykehjems tomt. Til jernbanestasjonen, Roa stasjon, er det ca 1,5 km langs kjørbar veg (Oppdalslinna- Hadelandsvegen-Roalinna) Støy Store deler av arealet ligger i rød støysone langs dagens rv4, mens resterende arealer ligger i gul støysone. Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate f.eks. sykehus eller pleieinstitusjoner. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) angir også avvik fra disse anbefalingene. Gul sone er en vurderingssone hvor kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av f.eks. sykehus eller pleieinstitusjoner. I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdier satt i støyretningslinjen. Kartet nedenfor vise støysonene knyttet til sykehjemslokalisering i Oppdalslinna.

23 Fordeler ved denne tomta: Har mange av de samme fordelene som både tomta ved Frøystad og Lupro med sentral beliggenhet. Gir også de samme muligheten som Frøystad og Lupro med hensyn til sambruk og samhandling med de tjenestene som blir liggende på Frøystad Ulemper ved denne tomta: Blir liggende tett på den nye RV 4, noe som kan bli en utfordring i forhold til støy. Litt liten tomt, må kanskje bygge i flere etasjer, samt usikkerhet på om det vil bli hensiktsmessig å bygge omsorgsboliger der før etter at gamle RV 4 er borte. Usikkerhet rundt hvor hensiktsmessige utearealer det er mulig å få til. 4.5 Ved Rådhuset, med parkeringsplassen og arealene forbi legekontoret. Vurdering Samhandling, samlokalisering og samarbeid på tvers av sektorer Det vil være mulighet til å samlokalisere med andre aktører, men utfordringer ift øvrige tjenester på grunn av noe avstand. Sentral beliggenhet Oppfyller krav i dette punktet Planlegge for alle på samme sted, møteplass God mulighet til å lage et møtested som andre innbyggere i Lunner vil kunne benytte. Skape arealer som stimulerer til aktive eldre

24 Tomta er i utgangspunktet liten, og inneklemt mellom to veier. Må regne med å bygge i flere etasjer, og etablering av gode utearealer vil by på utfordringer på grunn av støy. Infrastruktur Infrastruktur er på plass. Området er allerede universelt utformet, men arealet er lite. Konklusjon: Denne plassering scorer høyt i forhold til sentral beliggenhet, samhandling på tvers av tjenester, og kan bidra til felles møtested for innbyggere i Lunner. Noe avstand til øvrige tjenester gir begrensede muligheter til samarbeid. Man har begrensede muligheter for å kunne opparbeide gode utearealer. På grunn av at store deler av tomta ligger i rød støysone, anbefales det ikke å benytte tomta til dette formålet Info om området Aktuelt område er på ca. 14 daa og er merket med rød skravur på kartet til høyre. Området består av eiendommene 96/48, 58/11, 58/16, 58/17 og del av 58/12 som alle eies av Lunner kommune. Det grenser mot privat eiendom 96/1 i vest og Lunner rådhus i øst. Mot nord ligger E16 og i sør Sandsvegen/Randsfjordlinna som er fylkesveg (fv 4). Adkomst til området må være fra fv4. Arealet er flatt, men med noe stigning i sørvestre del mot fv4, Randsfjordlinna. Vestre del er bebygd med legesenter og brannstasjon med tilhørende parkeringsog manøvreringsareal. Østre del er opparbeidet til parkeringsplass Planstatus Arealet ligger innenfor reguleringsplan for Roa

25 nord. Der er det avsatt til byggeområde for offentlig formål. Utnyttingrad er satt til U=0,40. I vestre del av området kan det oppføres bygg i inntil 2 etasjer. I det østre er det ikke gitt bestemmelser, noe som tilsier at det er plan- og bygningslovens bestemmelser om 9m mønehøyde som gjelder. Byggegrensa til E16 er fastsatt til 30m fra midt veg. Fra fv4 er byggegrensa satt til 10m målt fra vegmidte. Siden området er avsatt til offentlig byggeområde, er det ikke automatisk krav til reguleringsplan ved lokalisering i dette området. Dette må imidlertid vurderes dersom en etablering vil medføre større avvik fra gjeldende plan Jordvernhensyn Arealene berører ikke dyrka eller dyrkbar mark, jfr. arealressurskart AR Naturmangfold Det aktuelle området/arealet kan ikke defineres som et naturområde og det foretas derfor ikke vurderinger etter naturmangfoldloven Kulturminner Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området, og kommunen har heller ikke registrert nyere kulturminner som er bevaringsverdig. Undersøkelses-plikten etter kulturminnelovens 9 må oppfylles senest ved utarbeiding av reguleringsplan selv om det er lite sannsynlig at det finnes kulturminner her Vassdragshensyn Det er ikke vassdrag i eller inntil dette området Veg og trafikksikkerhet Arealet har god tilkomst fra hovednettet, herunder E16 og rv4, via rundkjøringa øst for Lunner rådhus. Hadelandsvegen og Sandsvegen har god kapasitet, men krysset mellom disse to vegene har tidvis kapasitetsutfordringer. Det er etablert gang- og sykkelveg langs Hadelandsvegen og langs Sandsvegen forbi rådhuset og Lunner ungdomsskole. Langs Sandsvegen er det uoversiktelige forhold da personbiler slipper av unger/ungdom i de gamle busslommene ved rådhuset. Disse krysser over fylkesvegen på tilfeldige steder på de mest trafikkerte tidspunktene. Ungene er ikke alltid oppmerksomme på trafikkbildet og hvor de krysser. Det er også registrert at ungdomskoleelever flokkvis krysser fylkesvegen i skoletiden. Et helsehus vil medføre trafikkøkning i området Kollektiv Det er flere busslommer ved Lunner rådhus og Lunner ungdomsskole. Av- og påstigningssteder er ikke samlokalisert. Lommene ligger ca 200m fra den mest sentrale delen av aktuell sykehjemstomt. Til jernbanestasjonen, Roa stasjon, er det ca 1,7 km langs kjørbar veg (Sandsvegen- Hadelandsvegen-Roalinna). Det er også en snarveg for fotgjengere gjennom bekkedalen sør

26 for Roa nord og videre langs Norliagutua mot stasjonen. Denne er på ca 1,5km og er tidvis sti i bratte bakker Støy Store deler av arealet ligger i rød støysone langs E16 og fv4, mens resterende arealer ligger i gul støysone. Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate f.eks. sykehus eller pleieinstitusjoner. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) angir også avvik fra disse anbefalingene. Gul sone er en vurderingssone hvor kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av f.eks. sykehus eller pleieinstitusjoner. I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdier satt i støyretningslinjen. Kartet nedenfor vise støysonene knyttet til sykehjemslokalisering vest for Lunner rådhus Andre fordeler ved denne tomta: Har mange av de samme fordelene som både Frøystad, Lupro og Oppdalslinna tomtene med sentral beliggenhet. Kan gi tilnærmet de samme fordelene som de andre tomtene i forhold til fordelene med sambruk av noen arealer, men ligger for langt unna i forhold til for eksempel felles kantine. Gir samme mulighet som Frøystad i forhold til muligheten for å legge andre funksjoner som legesenter, fysioterapi, frisør/ fotpleier m.m. til bygget Andre ulemper ved denne tomta:

27 Litt liten tomt uten mulighet for utvidelse. Må bygge mer i høyden. Noen begrensninger med tanke på differensierte utearealer. Må muligens finne nye arealer til parkeringsbehovet for rådhuset, helsehuset og ungdomsskolen. Må finne nye lokaler til brann/ redning. 4.6 Rosov bak Bunnpris vest for Bellmannjordet Vurdering Samhandling, samlokalisering og samarbeid på tvers av sektorer Det vil være mulighet til å samlokalisere med andre aktører, men utfordringer ift øvrige tjenester på grunn av noe avstand. Sentral beliggenhet Oppfyller krav i dette punktet Planlegge for alle på samme sted, møteplass God mulighet til å lage et møtested som andre innbyggere i Lunner vil kunne benytte. Skape arealer som stimulerer til aktive eldre Det å skape gode arealer og stimulere til aktive eldre vil avhenge av om sentrumsutviklingen kommer i dette området. Infrastruktur Vil kreve ressurser å opparbeide god og hensiktsmessig infrastruktur.

28 Konklusjon: Plassering scorer høyt i forhold til sentral beliggenhet, samhandling på tvers av tjenester, og kan bidra til felles møtested for innbyggere i Lunner. Noe avstand til øvrige tjenester gir begrensede muligheter til samarbeid. Rosov har en sentral beliggenhet, men det var en stor motstand etter folkemøter ift plassering grunnet lite sol og skyggefull tomt Info om området Aktuelt område er ubebygd og man har rom for å benytte de daa som er anslått til å være minimumsbehovet. Lokalisering er merket med rød skravur på flyfotoet nedenfor. Området består av deler av eiendommene 59/28 og 57/85. 59/28 er en landbrukseiendom i privat eie mens den andre eies av kommunen. Arealet grenser mot Vigga i nordøst. Arealet er stiger mot sørvest Planstatus Arealet er regulert i reguleringsplan for Roa syd. I planen er disse områdene avsatt til friområde, forretningsareal og vegetasjonsbelte.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.11.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksbehandler: Fungerende tjenesteleder, Rønnaug Egge Braastad. Orientering i sak om nytt helse- og omsorgssenter. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Fungerende tjenesteleder, Rønnaug Egge Braastad. Orientering i sak om nytt helse- og omsorgssenter. Hjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-13 Arkivnr.: H31 Saksbehandler: Fungerende tjenesteleder, Rønnaug Egge Braastad Orientering i sak om nytt helse- og omsorgssenter Hjemmel: Rådmannens innstilling: Orienteringen tas

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Arkivsaksnr.: 14/503-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Rådmannens innstilling(med

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter 2013-09-17 Oppdragsnr.: 5133752 - 17.09.2013 Utredning G.M.H. H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/2262 Lnr.: 2580/17 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 - høring Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune

Detaljer

Til medlemmer av Testutvalg MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. TEST - Hjemmel 15.05.2014 kl. 09:00-15:00

Til medlemmer av Testutvalg MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. TEST - Hjemmel 15.05.2014 kl. 09:00-15:00 Til medlemmer av Testutvalg MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på TEST - Hjemmel 15.05.2014 kl. 09:00-15:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Roa Hege Løken Byggesaksbehandler

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-xx Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-18 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

Sak 48/13 Helhetlig løsning for Frøystad legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2014.

Sak 48/13 Helhetlig løsning for Frøystad legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2014. Arkivsaksnr.: 11/2022-31 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad UTSATT FREMDRIFTSPLAN- ETTERBRUK FRØYSTAD Hjemmel: Rådmannens innstilling: Sak 48/13 Helhetlig løsning for

Detaljer

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER Arkivsaksnr.: 16/483 Lnr.: 10835/16 Ark.: G10 &10 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttvedt Haslestad SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag, 04.02.2016 kl. 15:30

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1027-11 Arkivnr.: PLAN 15/1027 Saksbehandler: tjenesteleder areal

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/922-15 Arkivnr.: 140 Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON Hjemmel: Plan og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/881-8 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Mindre endring av kommuneplanens arealdel 2013-2024 Garasje- og uthusstørrelse Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING Arkivsaksnr.: 11/2200-15 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2014-2017 - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune ser

Detaljer

Hestehold og hesterelaterte aktiviteter er i henhold til LNF-formålet der det tilpasset eiendommens ressursgrunnlag.

Hestehold og hesterelaterte aktiviteter er i henhold til LNF-formålet der det tilpasset eiendommens ressursgrunnlag. Arkivsaksnr.: 09/2222-14 Arkivnr.: GNR 108/16 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi 108/16 - BRUK AV EIENDOMMEN HØGTUN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Kommuneplanens arealdel 2005-2016

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas.

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas. Arkivsaksnr.: 12/2376-19 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

UTREDNING AV GRENSEJUSTERING MELLOM SØRUM OG NES KOMMUNER

UTREDNING AV GRENSEJUSTERING MELLOM SØRUM OG NES KOMMUNER Arkivsak-dok. 17/05914-5 Saksbehandler Mona Helene Balterud Saksgang Møtedato Formannskapet 06.12.2017 Kommunestyret 13.12.2017 UTREDNING AV GRENSEJUSTERING MELLOM SØRUM OG NES KOMMUNER Rådmannens innstilling:

Detaljer

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum NOTAT Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER Redegjørelse for prosjektet Det planlegges et nytt sentralt helse- og omsorgssenter i Østre Toten kommune. Noe av bakgrunnen

Detaljer

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Arkivsaksnr.: 12/1850-2 Arkivnr.: P24 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Hjemmel: Markaloven 14 Klageadgang: Ja,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5591-25 Arkiv: PLNID 20120018 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: DETALJREGULERING FOR MARIENLUND BOSENTER - OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Arkivsaksnr.: 12/841-30 Arkivnr.: C60 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Lov om folkebibliotek

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 06.02.2013 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541 Lnr.: 6078/17 Ark.: H31 Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad Vaskeritjenesten i egen regi eller ut på anbud Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune konkurranseutsetter

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1961-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Forprosjekt helsehus 2015-2016 Rådmannens

Detaljer

54/17 SØKNAD VEDRØRENDE AREALBYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

54/17 SØKNAD VEDRØRENDE AREALBYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/1806-2 Arkivnr.: GNR 54/17 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden

Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Bakgrunn: To kommunestyrevedtak gjort i 2011 og 2012

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer Lunner kommune Reform i Lunner Mål og rammer Innholdsfortegnelse 1 Organisering... 3 1.1 Prosjektansvarlig og øvrige roller... 3 2 Milepæler og milepælsplan... 3 3 Mandater... 4 3.1 Mandat for prosjekt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Plangruppe Omsorg MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapsalen Torsdag 16.09.2010 kl. 1800 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/930-2 Arkivnr.: GNR 59/24 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Innsikten Tirsdag 12.03.2013 kl. 10.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Innsikten Tirsdag 12.03.2013 kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Innsikten Tirsdag 12.03.2013 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 10.00 Møtet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Nye Lunner Omsorgs- og Rehabiliteringssenter

Nye Lunner Omsorgs- og Rehabiliteringssenter Hvor i Lunner? Nye Lunner Omsorgs- og Rehabiliteringssenter 1 INNLEDNING Dette er Lunner kommunes høringsnotat i forhold til lokalisering av nytt pleie og omsorgssenter i Lunner. Beslutningen om nytt omsorgssenter

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

Den forventede demografiske framskrivingen i Inderøy

Den forventede demografiske framskrivingen i Inderøy Den forventede demografiske framskrivingen i Inderøy 2016 2041 Under 67 år, andel 83.2 73.5 Over 67 år, andel 16.8 26.5 Over 25% av kommunens innbyggere vil være i gruppen som i hovedsak er mottakere av

Detaljer

Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Arkivsaksnr.: 15/43-5 Arkivnr.: V70 &50 Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17 Arkivsaksnr.: 14/881-1 Arkivnr.: Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17 Rådmannens innstilling: Side

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Gunn Elin Rudi / rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: virksomhetsleder Gunn Elin Rudi / rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 16/618 Lnr.: 5466/16 Ark.: L80 Saksbehandler: virksomhetsleder Gunn Elin Rudi / rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold AVKLARING AV KOMMUNENS ROLLE OG BEHOV INNEN OMRÅDEREGULERINGSPLAN

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/958-4 Arkivnr.: GNR 94/87 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Reguleringsplan For Liåker

Reguleringsplan For Liåker Planbeskrivelse Reguleringsplan For Liåker Reguleringsplan vedtatt av kommunestyret i Lunner 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-165 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapsalen SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapsalen SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapsalen 16.09.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 4/10 Kommunedelplan Omsorgsplan 2011-2014 Adresse Telefon

Detaljer

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi.

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi. Arkivsaksnr.: 14/2351-17 Arkivnr.: GNR 36/5 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19.

Detaljer

Kommunedelplan Samfunnsutvikling Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven. Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Kommunedelplan Samfunnsutvikling Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven. Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 16/293 Lnr.: 1035/17 Ark.: 144 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2017-2020 Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Reguleringsplan for Hasselbakken

Reguleringsplan for Hasselbakken Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Hasselbakken Utarbeidet av Toten Tomteutvikling AS og BoligPartner Dato 25.01.2002 Lunner kommune - Utviklingsutvalget U/U-sak 11/02 av 18.04.2002 Vedtatt

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2600 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad TILLEGGSAREALER FOR MÆRE SKOLE, BEHOV FOR OMREGULERING Trykte vedlegg:

Detaljer

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Arkivsaksnr.: 10/140-69 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0002 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Hjemmel: PBL

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: leder for Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen

Saksbehandler: leder for Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/2240-1 Arkivnr.: GNR 77/1 Saksbehandler: leder for Landbrukskontoret

Detaljer

Arcon Prosjekt AS BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK

Arcon Prosjekt AS BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK Vedlegg 6 Arcon Prosjekt AS BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK HØKNESLIA Namsos kommune 26.04.12 Side Vedlegg 2 av 6 6 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 2 REGELVERK...

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. ./ Bygge opp tilrettelagte boliger med døgnkontinuerlig bemanning for demente. Det anslås at det

FAUSKE KOMMUNE. ./ Bygge opp tilrettelagte boliger med døgnkontinuerlig bemanning for demente. Det anslås at det SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/4214 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/1046 I Saksbehandler: Frank Bernhardsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: ELDRERÅDET Dato: 039/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

LUNNER PRODUKTER AS STYRKING AV AKSJEKAPITAL VED TINGSINNSKUDD. Rådmannens innstilling med merknad fra Næringskomiteen ble enstemmig vedtatt.

LUNNER PRODUKTER AS STYRKING AV AKSJEKAPITAL VED TINGSINNSKUDD. Rådmannens innstilling med merknad fra Næringskomiteen ble enstemmig vedtatt. Arkivsaksnr.: 13/341-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole LUNNER PRODUKTER AS STYRKING AV AKSJEKAPITAL VED TINGSINNSKUDD Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.03.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksbehandler: Kari Jokstad Arkivsaksnr.: 14/ Dato: AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER

Saksbehandler: Kari Jokstad Arkivsaksnr.: 14/ Dato: AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Jokstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/3049-1 Dato: 13.03.14 AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE,

Detaljer