UMBs historiske samlinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UMBs historiske samlinger"

Transkript

1 UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1

2 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5 Prsjektfaser... 5 DEL 1:... 6 Sammendrag... 6 Administrasjn g framdrift... 7 Frsinkelser i prsjektet... 7 Frivilliges bidrag... 7 Regnskap g budsjett... 8 Status DEL Samlingens innhld g mfang... 8 Samlingen... 9 Frskning g frsøk Undervisning Sklens drift UMB sm samfunn Kartleggingen Utvalgskriterier Nødflyttinger Persnalet ved NLM i prsjektet Magasiner Hvedmagasinet i det gamle psthuset (NLM) Slørstad Midlertidige lagre Tilfluktsrmmet ved IMT Jrdlager (K15) ved IPM Avlsmagasinet ved IHA Omtale av funnene i samlingen Å lage en samling Side2

3 Tidligere registreringer Del Strategi g frvaltning Målppnåelse Gjenstående ppgaver Samlingsfrvaltning Frvaltningsplan g drift Styringsgruppas råd m ppfølging av prsjektet Vedlegg Regnskap Vedlegg Instituttkartlegging Status 2012 fr de ulike instituttene Side3

4 Prsjektets frmål Innledning Fase I g Fase II i prsjektet UMBs histriske samlinger er nå avsluttet. Denne rapprten vil beskrive utførte ppgaver, gjenstående arbeid g peke mt framtidig frvaltning g utfrdringer fr samlingen. Fase I er rapprtert i Rapprt Fase I (Aud Åse Reitan), der er gså versikt ver det faglige g øknmiske innhldet i den fasen av prsjektet. Fase II i prsjektet er redegjrt fr i Fase 2 Underveisrapprt g videre plan (Vegard Lie) g Fase II Statusrapprt (Jnas Løvaas Gjerstad), den siste er avlevert til styringsgruppa mai 2012, g disse danner grunnlaget fr denne sluttrapprten fr Fase II. Prsjektets mål Samlingens hvedfrmål er å dkumentere UMBs virksmhet fra etableringen av Aas høiere Landbrugsskle i 1859 til i dag. Ifølge prsjektdirektivet vedtatt i januar 2008 skal samlingen innen prsjektperiden være: a) Definert g avgrenset. Objektene skal være inntatt i samlingen etter etablerte prsedyrer. b) Frsvarlig sikret g magasinert. Frebyggende knserveringstiltak sm rengjøring, sikring mt skadedyr g frfall skal være gjennmført, g ppbevaringsfrhldene skal være frsvarlige med hensyn til klima, brann g tyveri. c) Katalgført g tilrettelagt fr videre bruk. I museumskatalgen PRIMUS skal det registreres kntekstuelle data m bjektet, dets tilstand g plassering. Prsjektet skal munne ut i en frvaltningsplan med et perativt g permanent driftspplegg sm iverksettes. Samlingen mfatter frsknings- g bedriftshistrisk materiale tilknyttet frskning, undervisning, administrasjn, studenttilværelsen, gårdsdrift sv. Samlingen består av gjenstander, ft g arkivmateriale, med unntak av arkivmateriale sm er avleveringspliktig til annen ffentlig institusjn (eks. Riksarkivet) g bøker tilhørende universitetsbibliteket. Det er arkivmateriell sm vil være av interesse fr bevaring både fr UMBs dkumenttjeneste g dette prsjektet, dette bør det gjøres klare avtaler m fr registrering slik at materiellet ivaretas på best mulig måte. Finansiering Det ble i jrdbruksppgjøret våren 2006 bevilget ttalt kr 2,7 mill. frdelt ver 2006, 2007 g 2008, på grunnlag av søknad til Jrdppgjørets parter m «Jubileumsgave» til samlingsprsjekt ved UMB, hvr frmidling g mål m å aktivisere samlingene i frbindelse med UMBs 150 års jubileum i 2009 ble spesielt fremhevet (ref. søknad fra NLM ved styreleder Nils Klstad g direktør Vegard Lie). I 2006 ble prsjekttilskuddet bevilget ver jrdbruksppgjøret via Landbrukets utviklingsfnd, g fra 2007 ble bevilgningene lagt ver til psten Sentrale BU midler sm administreres av Innvasjn Nrge. Prsjektet frutsatte deltagelse fra UMB med ttalt kr samt egeninnsats g betydelig egeninnsats fra NLM g museets vennefrening. Institutt fr matematiske realfag g teknlgi har gitt prsjektet et tilskudd på kr I tillegg ble det budsjettert med en pst på kr Side4

5 ,- sm det skulle søkes midler fr ppgradering av lageret på Slørstad til fullverdig magasin, men dette er ikke innhentet. Ttalt er budsjettet på kr Avtaleverk UMB g NLM I 2006 ble det etablert depni- g prsjektavtaler med UMB. Det er i avtalen mellm UMB g NLM gjrt rede fr at samlingen eies av UMB g frvaltes av NLM. En egen styringsgruppe fr prsjektet er ppnevnt. Det ble gså enighet m at prsjektperiden skal følges pp med en driftsavtale. I tillegg freligger det en avtale m framleie av det gamle militære garasjeanlegget på Slørstad. Samlingen skal sikres fr ettertiden der gjenstander mv. sm er midlertidig lagret skal sikres på frskriftsmessige magasiner. Deler av samlingen kan etter avtale behldes utstilt i kntr- g arbeidsmiljøer eller brukes i undervisningen. Prsjektet er delt i t faser: Fase I g Fase II Prsjektfaser Fase I a) Kartlegging g prsjektering. Skaffet versikt ver mengden materiale, lkalisering g tilstand. Definerte nivå g standard på arbeidet g hensiktsmessige arbeidsmåter sm skulle sikre at hvedmålene skulle nås. b) Redningsaksjner Redningsaksjner der materiale ble relkalisert til tryggere lkaler før prsjektledelsen fretk endelig inntaksvurdering. c) Magasin: Etablering g prsjektering. Akutte rmbehv måtte løses ved etableringer av mellmlagre g flyttinger, inntil garasjeanlegget på Slørstad g eventuelle spesialmagasiner var ferdige. Magasin i kjeller NLM er ferdigstilt. Hvedmagasin på Slørstad ble prsjektert, g restfinansiering ble ikke inndekket. Det ble fram til 2012 bestemt å utsette videre utbedringer av Slørstad mht. kstnader dette ville medføre. Det ble gjrt bygningstekniske undersøkelser av betngknstruksjn, dette ble funnet tilfredsstillende. d) Prsjektbeskrivelse Fase II Fase I ble avsluttet med prsjektbeskrivelse fr Fase II. Prsjektbeskrivelsen rapprterte fr kartleggingen, belyste prsjektet i et faglig perspektiv, anga bevaringskriterier g samlingsprfil g fastla hensiktsmessige standarder, prsedyrer g rganisering fr arbeidet, slik sm inntak, registrering g samlingsfrvaltning. Omfattet gså detaljbudsjett. Side5

6 Fase II a) Inntak, registrering, knservering g magasinering. Arbeidet fregikk i nært samarbeid med ledelsen på instituttene g sentrene sm frdeler ansvar g tidsressurs til de plassansvarlige. De ulike fagmiljøene, faggruppene g museets vennefrening har vært sentrale bidragsytere g premissgivere i alle ledd av prsessen. Arbeidet har vært arbeidsintensivt g var avhengig av frivillighet. Dette krevde høyt fkus på mtivasjnsarbeid, felles prsjektfrståelse g at de invlverte følte eierfrhld til ppgavene g ansvar fr samlingen. b) Magasin: Ferdigstilling av Slørstad. Magasinet på Slørstad skulle ferdigstilles med klimastyring, sikringstiltak g innredning fr generelle magasinbehv. Om mulig skal gså spesialmagasin fr f. eks rganisk materiale g emulsjnsbasert film etableres. Dette ble prsjektert, men ferdigstilling ble ikke gjennmført pga. høyere kstnader enn budsjettert. Det ble ikke innhentet eksterne midler til dette. c) Etablering av frvaltningsplan g driftspplegg. En langsiktig frvaltningsplan med et realistisk g driftspplegg partene kan enes m skulle vært etableres i siste del av prsjektet. En teknisk frvaltningsplan fr samlingens videre eksistens ble ikke laget i avslutningen av Fase II, prsjektleder har vært fraværende i periden juni 2011 til midtvinters DEL 1: Sammendrag Det ble registrert 2913 registreringer med 5456 gjenstander/samlinger tilhørende UMBs histriske samlinger gjenstander ble registrert i Primus databasen med ft, disse ble permanent merket med museets registreringssignatur. 370 ft/ftarkiv på ca enkeltft g 654 arkivregistreinger med 1159 arkivelementer ble registrert, av disse er henhldsvis 67 ft- /ftarkiv- g 296 arkiv- registreringer registrert med ft g merket med museets registreringssignatur. Dette ble gjrt med utgangspunkt i fase I kartleggingen sm ble mer mfattende en først antatt. I fase II ble det gjrt et strt arbeid med registrering, merking g ftgrafering. Listene sm ble laget i fase I ble seinere knvertert inn i Primus databasen, g etter det har det gså blitt en større gruppe nyregistreringer ettersm man km dypere inn i materien ved de ulike instituttene. Støtte g hjelp fra de frivillige har vært helt uvurderlig i arbeidet g gjennmføring i prsjektet. En str gruppe gjenstander var sm ventet driftsmidler, både riginale g mdifiserte. Den største gruppen, var gjenstander knyttet til mål g vekt, bservasjner g målinger, både når det gjaldt naturlige prsesser g menneskeskapte teknikker. Labratrieutstyr g hjelpemidler fr dkumentasjn var gså en str gruppe. Ikke uventet var hjelpemidler til undervisning sm plansjer, mdeller gså betydelig. Det var verlappinger mellm instituttene g innen hvert institutt, men det Side6

7 er viktig å huske på at det frmidlingsmessig kan være interessant med flere eksemplarer av samme gjenstand f. eks i en interaktiv frmidlingssituasjn. Administrasjn g framdrift Frsinkelser i prsjektet Prsjektet ble frsinket i frhld til søknaden i Det skulle vært ferdigstilt i 2009, men er per 2012 ennå ikke helt fullført fr alle institutter mht. ferdig registrering, ftgrafering g magasinering. Det tk tid å få på plass det rganisatriske sm skulle sikre et gdt samarbeid mellm de tre partene NLM, UMB g NLMV (Nrsk Landbruksmuseums vennefrening). Prsjektplan ble lagd vinteren 2007, g på våren gjennmførte museet et seminar i regi av Prsjektfrum. Styringsgruppa ble knstituert i januar 2008, prsjektdirektivet ble gdkjent g de plassansvarlige frmelt ppnevnt. Prsjektet er kjennetegnet av en svært liten prsjektrganisasjn der det har vært mange frivillige g mindre bidragsytere invlvert. Dette medførte en relativ str innsats på krdinering g kntaktskapende virksmhet. Styringsgruppa har bestått av Vegard Lie (NLM), Dag Guttrmsen (UMB), Kjersti Sørlie Rimer (UMB), Nils Klstad (NLM) g Gunnar Øygard, bservatør (NLMV). Styringsgruppemøtet valgte Vegard Lie til å lede styringsgruppen g prsjektleder Aud Åse Reitan til sekretær. Prsjektdirektivet ble vedtatt. Til styringsgruppemøtet ble gruppa utvidet med Victria Kristffersen, bservatør (UMB). Etter at Reitan avsluttet sitt arbeidsfrhld ved NLM 2009, ble Lie prsjektleder i deltid g sekretær fr styringsgruppa. Det ble lagt pp til en grundigere kartlegging i fase I, enn først planlagt, dette lettet arbeidet i fase II. Det har vært en mfattende kartlegging, der alle bygninger tilhørende UMB er gjennmgått. På INA fikk prsjektet gså en ny ppgave med inventaret sm har bidratt til å frsinke prsessen. Museets øknmiske sitasjn har tilsagt frsiktighet med å leie inn ekstern hjelp. Prsjektet satset i str grad på egne ressurser, ne sm har gitt knsekvens i at arbeidet måtte strekkes i tid. Prsjektleder ble fraværende helt g delvis på høsten 2009, g avsluttet arbeidsfrhldet ved museet til nyttår. Prsjektledelsen hadde et skifte ved nyttår 2009/2010. Fra juni 2010 ble denne fraværende i deltid. Fra g med mai 2011 var prsjektleder fraværende i heltid. I denne periden der faglig prsjektledelse har vært helt eller delvis fraværende, har det blitt utført et strt stykke arbeid, men av persnale med en annen faglig kmpetanse enn samlingsfrvaltning. Arbeidet ble utført i samråd med styreleder g knstituert direktør ved NLM Nils Dugstad g de histriske utvalgene g plassansvarlige ved instituttene. Det ble ikke avhldt styringsgruppemøte 2011 slik det var planlagt. En str utfrdring ved arbeidet har vært lgistikk av gjenstander fra pprinneligplassering til ftgrafering g til midlertidige lagre, dette manuelle arbeidet har tatt vesentlig mer tid i arbeidet enn først antatt. I 2010 ble det satt inn resurser på å etablere bedre tilrettelagte arbeidslkaler, frbedring av rutiner, plan i framdrift g kurs i registrering g ft. I tillegg ble det igangsatt revidering av hvedmagasin g pprydding i innkmmet materiale. Frivilliges bidrag I søknaden fra 2006 var det beregnet en ikke ubetydelig innsats fra frivillige. Dette er budsjettert, g har betydning fr frhldet mellm museets egeninnsats g bidragsyterne. Frivillige har str del av æren fr at museet har gjennmført den første identifiseringen g avgrensingen, g de har deltatt i Side7

8 flyttinger, særlig i fase I av prsjektet. Det er ikke gjrt ne helhetlig regnskap ver det frivillige bidraget, men det er ikke få arbeidstimer sm NLMV g de histriske utvalgene har nedlagt i dette prsjektet. I Fase II av prsjektet med dataregistrering i Primus g ftgrafering ble det etter hvert lagt pp av prsjektledelsen at dette arbeidet skulle gjennmføres av museets ansatte. Det var først tiltenkt at de frivillige skulle bidra med dette registreringsarbeidet gså. Det ble etter at prsjektet ble stanset høsten 2011 blitt brukt ne tid av Gjerstad til å følge pp de histriske utvalgene med deres arbeid, samt løpende henvendelser fra UMBs institutter mv. Ved IPM g IMT har det blitt tilrettelagt fr å lage elektrniske infrmasjnsfiler fr seinere innlegging i Primus. De histrisk utvalgene har frdelt versikt ver gjenstandene mellm de ulike fagmrådene fr ytterligere infrmasjn m gjenstandene. Ved IHA har det hittil ikke blitt gjrt lignende arbeid, da det ikke er pprettet nen tilsvarende gruppe der. Det har vært et betydelig bidrag fra de frivillige, men ved fravær helt g delvis av prsjektledelsen ble det liten anledning til å administrere g drifte stimulerende tiltak fr en økt frivillig arbeidsinnsats utver det sm særlig de histriske utvalgene har gjrt. Regnskap g budsjett Det er fyldig redegjrt fr budsjettplanene i de t første rapprtene (Rapprt fase I g Fase 2 Underveisrapprt g videre plan). Det er til denne rapprten gitt fullstendig regnskap i vedlegg 1. Status 2012 Fraværet av fagligprsjektledelse har ført til at medarbeiderne i prsjektet har søkt råd der det har vært tilgjengelig g utfrdringer har vært løst med sunn frnuft. Det har i 2010 vært arrangert et enkelt ftkurs av museumsftgrafen ved Fllmuseum g det har vært arrangert et enkelt innføringskurs m samlingsregistrering med persnell fra frsvarsmuseet. Utver dette har det vært selvlæring innen registreringsprgrammet Primus, med en del støtte fra KulturIT ved Maihaugen. Dette har sammen med tidligere nevnte utfrdringer medført at arbeidet har vært mfattende, g blitt frsinket. I tillegg ble det lagt pp til en revidering av museet egne samlinger i hvedmagasinet i det gamle psthuset (NLM) smmeren 2010, med det samme persnalet sm ble nyttet til dette prsjektet. Dette utsatte prsjektarbeidet ytterligere. Til nå er det ikke gjrt en ferdig registrering g ftgrafering av gjenstander plassert på kaldtlager på Slørstad. Rapprten sm var ferdigstilt mai 2010 fastsetter målene fr året. Disse skulle være å ferdigstille registreringene g sørge fr en tilfredsstillende lagring, skrive en sluttrapprt g inngå avtale mellm UMB g NLM m drift av samlingen. Ingen av disse målene ble ppnådd i Det er i prsjektdirektivet sm er med sm vedlegg i rapprten fra mai 2010 versikt ver styringsgruppen g vedtak fr styringsdkumenter fr prsjektet. Det er bla. Lagt pp til en tett ppfølging med statusrapprter hvert halvår. Det er vært ikke avhldt styringsgruppemøter siden 2010, før enn i mai DEL 2 Samlingens innhld g mfang UMB er en str institusjn med en mangeartet virksmhet. Virksmheten har endret innhld etter skiftende samfunnsbehv g rammevilkår generelt. Side8

9 Hvedgruppene er sm følger: Dkumentasjn knyttet til frskning, frsøk g utvikling. Dkumentasjn knyttet til undervisning. Dkumentasjn knyttet til driften av anlegget, sm gårder, park, arbret g anlegg. Dkumentasjn av institusjnen sm samfunn med dets ssiale g kulturelle sider. Dkumentasjn av institusjnen slik den har framstått sm kmmunikatr, sm premiss- g verdileverandør til mverdenen. Samlingen Gjenstander De kartlagte gjenstandene er merket med lapper med instituttinitialer g løpenummer, g seinere er de merket med permanente merker med museets museumssignatur g registreringsnummer, dette er utført i frbindelse med ftgrafering. Identifisering av bjektet ble avgrenset til benevnelse, fabrikat g ft. Kntekst g utfyllende infrmasjn er underarbeid på enkelte institutter. Det vil være ønskelig at alle gjenstander registreres ytterligere med mål, vekt, materialtyper, emnerd, flere klassifikasjnskder g annen infrmasjn. Dette er et arbeid sm representerer flere årsverk g kan evt. utføres i framtiden. Arbeid med å dkumentere g registrere kntekst g utfyllende infrmasjn m gjenstandene i samlingen er påbegynt i samarbeid med de t histriske utvalgene, fr øvrige institutter er det ikke vært resurser fr å følge pp dette arbeidet da de ikke har nen arbeidsgrupper slik sm ved IMT g IPM. Ft- film Det ble avdekket en vesentlig større mengde ftmateriale enn det sm var frutsett. Det ble kartlagt ca eksemplar. Det er registrert mer enn ft ved IMT. Ca ft inngår i etablerte samlinger ved IPM. Ca ft gjenstår å rdne g registrere. 210 filmer (levende film) gjenstår. En del ft er registrert enkeltvis, men de aller fleste er registrert på gruppe- g emnenivå på skjema fr hver arkivskaper. Dette gjør registreringene søkbare i databasen. Det er ønskelig at alle ft registreres pr. mtiv g at mye av dette bør gså digitaliseres. Dette representerer mange årsverk g kan utføres i framtiden. Arkiver Det ble kartlagt ca. 12 løpemeter arkiv. De fleste er arkiv sm har blitt stående igjen etter frskere samt driftsrelatert arkivmateriale etter Statens småbrukerlærerskle på Sem. En del av dette er vil bli stående uregistrert. Det har blitt etablert en dialg med arkivet på UMB g det vil bli fretatt en grenseppgang i frhld til avleveringsplikt g arkivansvarlig. Side9

10 Bøker Det er kartlagt ca. 78 løpemeter bøker. Dette er bøker sm er gått ut av bruk i undervisning g frskning. Universitetsbibliteket har ansvar fr dette. Histrisk utvalg ved IMT har samlet en mengde bøker sm er utsrtert fra instituttbibliteket g gjenstående bøker fra tidligere frskere, dette utgjør hvedmengden av denne registrerte mengden. Bøkene er ikke del av dette prsjektet g de vil så langt bli stående uregistrert. Frskning g frsøk Gruppen av materiale knyttet til frskningsprsesser er alle typer hjelpemidler. En del hørte hjemme i labratrium g arbeidsrm, andre ble brukt til utendørs aktiviteter. Dette kunne være riginale innkjøpte apparater g maskiner, men gså mbygde, mdifiserte eller egenknstruerte, tilpasset bestemte frmål. Dernest fantes en gruppe bjekter knyttet til vervåking g dkumentasjn av prsesser g prsedyrer. Dette kunne være lagringsmedier av ulikt slag ft, film, magnetbånd mv. Det var en str gruppe av bjekter knyttet til utviklingen av ulike driftsmidler g annen teknlgi. Undervisning Dkumentasjn knyttet til undervisning kan deles i tre hvedgrupper: Undervisningsmateriell; gipsmdeller, tegninger, plansjer, all slags visuelle g auditive lagringsmedier, analgt sm digitalt, sm ft, film eller lyd. Samt prøver g undervisningssamlinger av jrd g stein, preparater, skjeletter, herbarier, frø g mer. Tekster; håndskrevne frelesningsserier, lærebøker, kmpendier, undervisnings- g eksamenspplegg mv. Parken g arbretet sm en pedaggisk arena. En del undervisningsmateriell vil naturlig nk gså falle inn under kategrien frsøk g utvikling. Sklens drift UMB består av et større anlegg med gårdsdrift, arbret, hager, park g andre bygg g anlegg. Stre deler av driften på UMB har vært begrunnet ut fra frsknings- g undervisningsaktiviteter. Teknlgisk sett har derfr sklen vært i frkant av utviklingen. En dkumentasjn av driftsmidlene på UMB vil generelt sett styrke den generelle dkumentasjn av nrsk landbrukshistrie. UMB sm samfunn Sm samfunn menes dkumentasjn av sklens ssiale g kulturelle sider det gegrafiske avgrensede mråde campus hvr mennesker har bdd g arbeidet. Kildetilfanget vil her naturlig nk bli særlig uensartet kanskje ppleves sm fragmentarisk g tilsynelatende tilfeldig. Det kan være materiale sm frmidler studenters g ansattes leve- g arbeidsvilkår; kunst, håndverk, møbler g annet løsøre. Frskningsinstitusjner, høgskler g universiteter er elitistiske arenaer. Bigrafisk dkumentasjn knyttet til enkeltpersner, memrabilia, er aktuelt å vurdere til samlingen. UMB har spilt en str rlle i nrsk samfunnsliv g plitikk. Grvt sett kan vi dele UMBs histrie inn i tre epker etter følgende vendepunkt. Aas høiere Landbrugsskle ble pprettet i I 1897 ble sklen en vitenskapelig institusjn g navnet mgjrt til Nrges landbrukshøgskle, g i 2005 ble høgsklen tilkjent universitetsstatus g igjen nytt navn - Universitetet fr miljø- g bivitenskap. Side10

11 I en samling hører gså den immaterielle kulturen til. Muligheter fr frtlkninger rundt det kulturelle g eller idelgiske er mange. Dette vil være samlingens mulighet fr frskere g andre når den kmmer på plass. Kartleggingen Ifølge prsjektdirektivet er kartleggingen fra Fase I grunnlaget fr det endelige inntaket til samlingen i Fase II. Kartleggingsarbeidet ble igangsatt i 2007, det ble utarbeidet en kartleggingsliste ver alle institutter. Det ble gså fretatt en del flyttinger. Kartleggingen i fase I ble gjrt grundigere enn først planlagt, ne sm lettet arbeidet i fase II. Kartleggingslistene ble samrdnet g bearbeidet før de ble knvertert fr innlegging i Primus med assistanse fra KulturIT. Utvalgskriterier Det er de faglige bevaringskriteriene sm definerer samlingens mfang. Samlingen skal være bygd på en ide g gjenstandene skal være valgt ut med tanke på hva enkeltbjektene representerer. Samlingen skal ha innebygde relasjner, den skal ha kntekst, prveniens g støtteinfrmasjn. Enkeltbjektene i samlingen skal være gjenfinnbare i en katalg. Prsjektet er avgrenset til å gjelde materiale tilknyttet frskning, undervisning g drift. Dette kan være gjenstander ft, arkiver, bøker, småtrykk, bilgisk materiale mv. sm ikke er avleveringspliktig i henhld til statlige arkivinstitusjners reglement. Det vises til Riksantikvarens utvalgskriterier. I krtfrm lyder kriteriene sm følger: Representativitet Sammenheng/miljø Autensitet Fysisk tilstand Arkitektnisk/kunstnerisk kvalitet Identitet/symbl Øknmi/bruk Øklgi De endelige vurderingene av inntak er gjrt av prsjektleder sm faglig ansvarlig i nært samråd med instituttenes fagpersner g plassansvarlige samt de frivillige innsatsgruppene tilknyttet de ulike fagmiljøene. Beslutningsprsessene har vært åpne g inkluderende g mfattet museumsfaglig g relevant fagspesifikk vitenskapelig kmpetanse. Nødflyttinger Under hele prsjektperiden har vi fretatt nødflyttinger på grunn av rm g bygninger skal ryddes, bygges m sv. Større gjenstander er flyttet til lageret på Slørstad g mindre gjenstander g arkiver til museets hvedmagasin eller andre stabile lagerrm ved UMB. De viktigste flytteperasjnene var: Cirkusbygningen. Den gamle landbrukssamlingen på lftet ble flyttet Institutt fr matematiske fag g realfag (IMT). Senter fr klimaregulert frskning (SKP). Institutt fr plante- g miljøfag (IPM). (Bla. en gelgisamling.) Kjøre- g Rideklubben (KOR) Nrderås. Skgfag (INA). (Et arkiv sm var plassert midlertidig i UMBs kaldtlager på Slørstad.) Institutt fr naturfrvaltning (INA). Flyttingen fra Urbygningen g Vllebekk til Sørhellinga. I tillegg km en ufrutsett ppgave i frbindelse med rehabiliteringsprsjektet på Side11

12 Urbygningen. Det er befart g gitt råd m inventarelementer fra labratrier g skap/mntre fra undervisningssamlinger. Prsjektet har gså bidratt til interne samlkaliseringer av gjenstander på Institutt fr kjemi g matvitenskap (IKBM), Institutt fr matematiske fag g realfag (IMT) g Institutt fr plante- g miljøfag (IPM). Persnalet ved NLM i prsjektet Det har under prsjektets tid vært gjrt endringer i persnalet ved NLM g persnalets ppgaver. I første del av prsjektet var Aud Åse Reitan prsjektleder, fra g med vertk Vegard Lie dette ansvaret i deltid av sin stilling. I perider av prsjektet har Jnas Løvaas Gjerstad vært del av prsjektarbeidet både i fase I g II, i tillegg har Slveig Grøndalen g Natalia G. Pettersen vært engasjert i prsjektarbeidet i fase II. Det ble gså etter hvert gjrt avtale med NAV m praksis- /tiltaksplasser. I løpet av 2010 ble prsjektleder fraværende i deltid g etter hvert heltid i Det ble ikke satt inn nen ny faglig leder i prsjektet i dette fravær. NLMs styreleder g knstituert direktør Nils Dugstad, så til at arbeidet frtsatte med Grøndalen g Gjerstad i prsjektleders fravær. Magasiner Hvedmagasinet i det gamle psthuset (NLM) Oppgraderingene av hvedmagasinet i Landbruksmuseets kjeller er en del av UMB samlingsprsjektet, med 50 % deling mellm museet g prsjektet. Museets hvedmagasin har nå plass fr mindre gjenstander g arkiver sm kmmer inn i UMB prsjektet. Hit er det tatt inn spesielt sårbare gjenstander g ft, i tillegg til en del av nødflyttingene fra fase I. Slørstad Høsten 2003 ble det inngått en 30 års gratis leieavtale med Nrges landbrukshøgskle. Nrsk Landbruksmuseum skal videreutvikle garasjeanlegget på Slørstad til museumsmagasin, blant annet i samarbeid med Fll Museum, dette arbeidet er inntil videre utsatt på grunn av ufrutsette høye investeringskstnader. UMB skal dispnere et avgrenset areal til egne samlinger. I tråd med dette ble det høsten 2004 inngått en framleieavtale med Fll Museum fr den ene garasjen sm nå er ferdig rehabilitert. Til Slørstad er større gjenstander i prsjektet flyttet sm eks. såmaskiner mv. fra Vllebekk g gårdsbruket ved UMB. Sm en frberedelse til endelig ppgradering av anlegget ble det i 2007 fretatt bygningstekniske vurderinger av garasjene. Frhenværende prfessr Egil Berge utarbeidet en kvalitetsvurdering av betngen. Rapprten knkluderte med at knstruksjnene på Slørstad fremdeles er gde. Det ble gjrt utredninger m klimaregulerende tiltak g frsyning av hvedstrøm inn til anlegget. Det er fretatt utskifting av inntaksskap g tilførselsledninger fr strøm til de enkelte bygninger. Dette er dimensjnert fr full magasindrift. Låssystemet er gså ppgradert. Lageret fungerer i dag sm et kaldtlager fr større gjenstander, kun mindre utbedringer er fretatt. Grunnet manglende eksternfinansiering er ikke utbedringene sluttført. Midlertidige lagre Tilfluktsrmmet ved IMT Histriskutvalg ved IMT har lenge vært aktive med å samle g dkumentere histrien g gjenstander/ft ved instituttet. Her har prsjektet fått dispnere de gamle tilfluktsrmmene til Side12

13 samlingen fra IMT. Rmmene er tørre g delvis ventilerte, g det er mntert lås på døren. Det er gjrt et større arbeid med systematisering der de frivillige har bidratt betydelig. Jrdlager (K15) ved IPM Det ble i løpet av prsjektperiden pprettet et histriskutvalg ved IPM gså. Og det ble gitt plass til lagring av gjenstander ved instituttet sm ble innlemmet i denne samlingen, i det gamle jrdlageret K15 i Jrdfagsbygget. Her kstet instituttet ppsetting av hyller mm. Og de frivillige tk en aktiv del i flyttingen av gjenstander fra Fruktlageret, Knserveringen g Plantesklen. Lageret her er tørt g delvis ventilert, døren kan låses. Det går nen rør g ledninger gjennm rmmet sm kan utgjøre risik fr gjenstandene ver tid. Avlsmagasinet ved IHA Ved IHA var det en str spredning av gjenstander sv. i de tre ulike fløyene i instituttets hvedbygning. Samlingen ble bestemt å samles i Avlsmagasinet i underkjeller av hvedfløy. Her ble det av instituttleder tildelt et mråde blant IHAs arkiv. Lageret er tørt g delvis ventilert, døren kan låses, men lageret er gså i bruk av instituttet fr arkiv mv. Det går rør g ledninger gjennm rmmet, men hvedrisiken er gamle radiatrvner sm har synlige tegn etter tidligere lekkasjer. De midlertidige lagrene er ikke tilfredsstillende magasiner fr permanent magasinering av gjenstander. Derfr bør det prsjekteres ppgraderinger fr eks. Slørstadslageret til permanent magasin. Samlingene er stre i vlum g mfang, g krever betydelig areal. Disse midlertidige lagrene er tildelte plasser fra instituttene fr IMT g IPM gjrt avtaler via de histriske utvalgene, fr IHA er det muntlig avtale mellm instituttleder g prsjektmedarbeider etter at det ble ledig plass da tidligere Akvafrsk flyttet. I tillegg er det flere små midlertidige lagre på andre institutter, disse dispneres fram til ferdig registreringer med ftgrafering g permanent merking er utført, g vil være en essensiell del når prsjektarbeidet gjenpptas. Omtale av funnene i samlingen Å lage en samling. En museumssamling skiller seg fra annet ppsamlet materiale med flere frhld. Samlingen er dkumentert g den kan gjenfinnes i en katalg. Den er tilrettelagt fr allmennhetens bruk g innsyn. Samlingen er underlagt en institusjns langsiktige frvaltning. Den er unndratt øknmisk sirkulasjn g det er knyttet knserveringsmessige tiltak med den hensikt å frlenge levetiden. Materialet til UMB er dels en av vitenskapshistrisk karakter knyttet til frskningsmiljøer, g dels generelt bedriftskulturelt. Hvedmetdikken har vært å være så åpen sm mulig fr å skape en versikt ver materiale sm er sammensatt g svært spesialisert. Med tanke på fremtidig frskning g frmidling, sm vanskelig kan frutses perspektivene i, er det er viktig at materiale sm tilsynelatende framtrer sm mindre interessant, ikke har blitt avvist uten en grundig vurdering. Kartleggingsprsessen har derfr vært utfrdrende. Den har tatt lang tid g persnalet fra museet fått mye bistand fr å finne gjenstandene g arkivene, men gså få en første identifikasjn g tilhørighet. Under inntaket ble det reist mange viktige g prinsipielle spørsmål rundt det metdiske. Side13

14 Prsjektet har så langt i liten grad valgt brt bjekter sm er freslått eller funnet på kjellere g lft. Det har blitt lyttet til hva enkeltpersner har sagt. Opplevelsen av hva sm er histrisk varierer fra ståsted g faglig perspektiver. Det har vært viktig å huske på at innsamlingens perspektiv er annerledes enn frtlkningens. I ett klassisk semitisk perspektiv har gjenstander et livsløp der gjenstander asssieres til mange sett av ideer. Det dreier det seg m minst tre, ftest er det flere. Disse er knyttet til pprinnelse g bruk, funksjnelt, symblsk eller kulturelt, den andre til innsamlingstidspunktet g det tredje settet er knyttet til bruken i en museal setting. I histriens lys kan gjenstander bli frsket g frmidlet på en ganske annen måte enn hva pprinnelig tenkt. Tidligere registreringer Det har vært flere prsjekt sm har registrert histrisk materiale ved UMB. Det er viktig å trekke frem Bi Five Magnus sitt registreringsprsjekt fra 1999 sm i første mgang var knyttet til instituttflyttingen til det nye biteknlgibygget. Dette prsjektet har gså hatt nytte av Bjørn Anders Fredriksens registreringer ver arkiver sm var et frarbeid til UMBs verneplan i Dag Guttrmsen har samlet en del sm han har ppbevart på sitt kntr g i et lager i kjelleren på Cirkus. Histrisk utvalg på IMT står i en særstilling. Del 3 Strategi g frvaltning Målppnåelse Det ble i mai 2012 bestemt av styringsgruppa fr UMBs histriske samlinger at prsjektet skulle avsluttes med denne rapprten. Det er registrert 5456 gjenstander, 654 arkiver g ca ft. Dette er registrert i databasen Primus. Gjenstandene er registrert etter etablerte prsedyrer i fase I g fase II av prsjektet. Styringsgruppa anser at prsjektet har ppnådd målet innenfr de øknmiske rammer sm er gitt. Det er arbeid sm gjenstår, men dette anses å være del av den videre frvaltningen av samlingen slik den framstår i dag. Sm følge av manglende eksternfinansiering fr ppgradering av Slørstad til et fullverdig magasin er deler av samlingene midlertidig lagret ved avtalte rm på sine respektive institutter. Det er tatt hensyn til et mest mulig stabilt miljø g sikker midlertidiglagring. Registreringene er fullført med permanent merking g ft fr 4212 av 5456 gjenstander, 67 av 370 ft/ftarkiv- registreringer g 296 av 654 arkiv- registreringer. Det er ikke ferdigstilt nen frvaltningsplan fr det videre arbeidet med samlingen. Det har manglet fagkmpetanse på dette i prsjektets avslutningsperide ved museet. Gjenstående ppgaver Det gjenstår permanentmerking g ftgrafering av 1244 gjenstander, g registeringer av 358 arkiver g 303 ft/ftarkiver i samlingen. Samt å legge inn mer infrmasjn m gjenstandene generelt. De t histriske utvalgene ved IMT g IPM er i gang med arbeidet å prdusere denne infrmasjnen elektrnisk fr prsjektet. På øvrige institutter er det ikke gjrt avtaler med frivillige sm gjør dette arbeidet til nå. Fr INA er det pga. Flytting i prsjektperiden kun grvkartlagt mengden materiale beregnet i antall hyllemeter g anslag fr mengden gjenstander. Det ble verlevert ne utsrtert Side14

15 materiale g arkiver til prsjektet under flyttingen, slik at det gjenstår registreringer ved detteinstituttet. Dimensjn Det er gjrt et grvt minimumsverslag (se Kstnader under) på det gjenstående arbeidet fr permanent merking g ftgrafering av gjenstander sm er registrert allerede, g å legge inn infrmasjn sm tilkmmer fra de t histriske utvalgene, samt følge pp samlingen med å kntrllere bevaringen av gjenstandene der de er magasinert i dag. Dette er anslått til ca. 40 % av et årsverk årlig. Ved videre arbeid med INA, andre nyregistreringer g større flyttinger vil arbeidsmengden øke. Det er heller ikke lagt inn kstnader knyttet til materiell g knservatrstilling. Innleide knsulenttjenester (eks. KulturIT) g administrasjn er heller ikke medregnet. Leie av fullverdigmagasin er kun regnet i areal, driftsutgifter kan bli ne høyere enn dette. Kstnader Oversikt vedlikehldskstnader UMB samlingsprsjekt 330 Grunnlag Beløp Backup diskplass UMB ca. 30% andel 30 % Kultur IT - Primus Nett- sentraldrift ca. 65% andel 65 % Kultur IT - Lisens 65 % Magasinleie Fr. A. Dahlsvei - kvm Magasin Slørstad 0 70 Andel stilling til ppfølging inkl ss utg 40 % Sum pr år Evt felleskstnader/verhead Samlingsfrvaltning Denne samlingen er unik i nrsk museumssektr. Den er en enestående inngang til den landbruksvitenskapelige aktiviteten de siste 150 år. Dette har betydning fr frståelse av frskningsteretiske, vitenskapshistriske g plitiske prsesser. Ftmaterialet er sannsynligvis det viktigste materialet av det sm nå mfattes av UMBs histriske samlinger. Ftsamlingene er gså på et helt generelt grunnlag en dkumentasjn av sin samtid frdi de gså viser menneskene g miljø. Samlinger sm denne må driftes slik at de utvikles sm en ressurs fr kunnskapsprduksjn g frmidling. Det anbefales at: Registreringene bør kmpletteres g bearbeides. Samlingen må knserveres g pleies. Samlingene må kmpletteres. Denne samlingen blir aldri helt ferdig eller avsluttet. Det vil til enhver tid være materiale sm dukker pp, blir utrangert mv. sm bør vurderes innlemmet i samlingen. Dette vil være en viktig del av samlingens drift. Samlingene bør brukes i frskning, utstilling g frmidling. Side15

16 Samlingen bør kntekstualiseres blant annet ved å utvikle fagmrådet UMBs vitenskapshistrie g landbrukshistrie. Det vil være viktig å etablere denne samlingen i det nasjnale g internasjnale feltet av vitenskapshistriske samlinger. Frvaltningsplan g drift Det er ikke utarbeidet nen frvaltningsplan fr driftsfasen g det videre arbeidet med UMBs histriske samlinger. Det presenteres her råd fra siste styringsgruppemøte avhldt i mai Styringsgruppas råd m ppfølging av prsjektet Styringsgruppa finner det vanskelig å gi knkrete råd m ppfølging av det samlingsprsjektet sm nå er avsluttet frdi en ikke vet ne m institusjnenes fremtidige budsjetter eller satsinger. En eventuell aktivitet på mrådet bestemmes naturlig nk av de midler g ressurser sm stilles til rådighet. Ut fra de drøftinger sm pågikk i stryringsgruppemøtet ( ) kan en imidlertid uttale følgende: 1. Det tilrådes å videreføre samlingsprsjektet gjennm det samarbeidet sm er etablert mellm UMB g NLM. Kanskje gså Veterinærmuseet kan være med i dette samarbeidet når den tid kmmer at institusjnene samlkaliseres. 2. I tillegg til egne budsjetter anbefales det å undersøke mulighetene fr ekstern finansiering. Jrdbruksfrhandlingene (Innvasjn Nrge), Kulturrådet g Nrges Frskningsråd vil kunne være aktuelle bidragsytere. 3. Det ansees viktig å avklare hvilken metde sm bør velges når det gjelder drift av samlingene. Skal en satse på vitensentermetden eller alternativt satse på et sentralt utstillingsmagasin gjennm å stille en bygning på Campus til dispsisjn fr dette. Metdene kan fr øvrig lett kmbineres. 4. Det tilrådes å satse på landbruksmuseets vennefrening i et fremtidig prsjekt. 5. Det anbefales å videreføre systemet med Styringsgruppe. En ser imidlertid fr seg at det vil være frnuftig å trekke inn persner med kunnskaper på spesielle mråder (biblitek, ft, arkiv, museum mv). Side16

17 Vedlegg 1 Regnskap Nrsk Landbruksmuseum Prsjekt Samlingsprsjekt UMB - Ttalregnskap KONTO INNTEKTER KONTONAVN Regnskap ttalt fr prsjekt 330 i periden Tilskudd LMD Tilskudd Innvasjn Nrge Tilskudd Innvasjn Nrge 2009 rest Tilskudd UMB Tilskudd UMB Inst. Fr matematiske realfag g teknlg SUM INNTEKTER KOSTNADER 5000 Lønn faste ansatte Lønn engasjerte diverse SUM LØNN Feriepenger /5400 Arb.g.avg/arb.g.avg.feriepenger Refusjn av sykepenger Yrkesskade/tjenestereisefrsikring Arbeidsgivers andel pensjn KLP Sum lønnskstnader Frakt/transprt Anskaffelser Kjøp til samling EDB utstyr EDB prgramvare Frbruksmateriell Vedlikehld/serviceavt. Bygg Bygning mindre inv Kjøp av tjenester, knsulenter Hnrar Leie sivilarbeider m.m Kntrrekvisita Kpiering Ftutgifter Km. Gdtgjørelse ppg.pl Reisekstnader ikke ppg.pl Diverse møte utg Kurs g knferanseavgifter Gaver Lisensutg., arkivavgift m.m Diversekstnader Frdelte felleskstnader SUM KOSTNADER RESULTAT Side17

18 Vedlegg 2 Instituttkartlegging Status 2012 fr de ulike instituttene Institutt fr matematiske realfag g teknlgi, IMT Under dette instituttet behandlet prsjektet materiale gså fra LTI (Landbruksteknisk institutt sm eksisterte fra 1947 til 1989). Plassansvarlig ppnevnt fra instituttet var prfessr Jan Våge Da han gikk av til pensjn, ble prfessr Inge Revhaug ppnevnt i hans sted. Ellers har mange frivillige vært engasjert i prsjektet blant annet: Lars Sjøflt, Bengt Rgnerud, Egil Øyjrd, Karl Alf Løken g Edvin Ørstavik. I tillegg har Jhannes Høgset, Signe Krken g Trmd Svae bistått. IMT har stått i en særstilling i prsjektet siden det allerede eksisterte en gruppe frivillige rganisert i Histrisk utvalg. Utvalget har siden pprettelsen i 1995 sikret histrisk materiale ved å plassere det trygt i et avlåst lkale i kjelleren på instituttet. En samling fra Institutt fr Hydrteknikk var gså samlet i et rm. Her eksisterte det allerede en liste. Gematikk (tidligere Institutt fr landmåling) har flyttet fra et annet bygg g i den frbindelse pprettet et lager i kjelleren. Fysikk g matematikk har de eldste instrumentene sine utstilt i mnter. Det finnes gså en str ftsamling på IMT. Det er fretatt kartlegginger på mappenivå ver ftgrafier. Det er gså gjrt et større arbeid med å dkumentere arkivskapere g systematisere de ulike ftarkivene med IMT. Ftsamlingen ved IMT var større enn først antatt, g det ble viet et strt stykke arbeid fr å registrere dette sammen med histrisk utvalg. I tillegg kmmer en bksamling, småtrykksamling g samlinger sm er en blanding av dkumenter g trykksaker. På byggfag eksisterer det t tegningsarkiv. I tillegg kmmer arkivet etter Nrsk Sementfrening. Histrisk utvalg har vært aktive g har bistått med strt engasjement. De har i egen regi utarbeidet en versikt ver hvilke publikasjner sm ble utgitt på LTI, g en versikt ver instituttets histrie. Hydrteknikk er gså beskrevet i en tekst. Histrisk utvalg har synliggjrt virksmheten sin mt instituttledelsen, g deltar i møter. Instituttet har bidratt med kr Registeringer er gjrt innen disse fagmrådene: Landbruksteknisk inst. LTI, Inst. fr Maskinlære IML, inst. fr Bygningsteknikk IBT, Inst fr Hydrteknikk IHT., Inst fr Landmåling ILM/ Gematikk. Ikke påbegynt/ ikke fullført registreringer: Inst. fr Fysikk IF, Arbeidslære fra Inst. fr øknmi g samfunnsfag IØS g lærerutdanningen (Opprinnelig fra Sem sm havnet på IØS blant annet). Det er ikke gjrt registreringer knyttet til Senter fr fiskefrskning (SFF). Det er i nærframtid planlagte mbygginger i kjeller, her er det midlertidig lagret gjenstander sm ikke er ferdig registrert. Her bør det pririteres nødflyttinger straks. Institutt fr plante- g miljøvitenskap, IPM IPM har en brket frtid med mange sammenslåinger. Ved dette instituttet har det vært mange histrisk interesserte blant både frivillige g ansatte. Plassansvarlige er prfessr Arne Skjelvåg. Det Side18

19 er i dag etablert et eget histrisk utvalg fr IPM der gså Finn Måge, Arne Me, Halvard Baugerød, Thrvald Jakbsen, Rlf Sørensen, Anne- Grethe Klnes er blitt invlvert sm kntaktpersner sm har vært behjelpelige i prsjektarbeidet. Materialet prsjektet har kmmet ver på IPM er svært variert g hadde mange lkaliseringer. Det har blitt fretatt flyttinger fra Fruktlagerlftet, Knserveringslftet, Lusitania, Vllebekk, kjellerne på Urbygningen g Jrdfag g Jrdfrskbygningen ved Sørhellinga til tidligere mtalt tidligere jrdlager ved Jrdfagsbygget. I Tillegg er det enkelte gjenstander mv. sm er kartlagt på Tårnbygningen. Det finnes flere gelgiske undervisningssamlinger på IPM, en del dekrativt tegnings- g mdellmateriale, g mange fine mindre ftsamlinger. De t største ftsamlingen er Reiersæters samling på ca g mtiver sm er utmerket rdnet. Det finnes mange interessante arkiver, flere separate feltbkarkiver fra frsøk, herbariesamlinger, plansjeverk mv. Frivillige har engasjert seg i prsjektet g utført interne flyttinger, i tillegg til at de har bistått ganske grundig med å nedfelle de første pplysningene m gjenstander g arkiver Det alle meste fra instituttet er registrert g ftgrafert, ne mindre gjenstår. Det er fretatt vesentlige flyttinger g freløpig sikring av mange gjenstander. Større ftsamlinger er ikke registrert i mfang eller innhld, ei heller plassert i sikrere mgivelser (gjelder spes. Samling i Plantesklen). Undervisningssamlinger sm frøsamlinger, knglesamling, herbariesamling, jrdprøver g steinsamling er ikke tatt tilstrekkelig inn i samlingsprsjektet, dette bør pririteres, g flere av samlingene bør sikres bedre fysisk. Institutt fr kjemi, biteknlgi- g matvitenskap, IKBM Avdelingsingeniør Arnld Olsen er ppnevnt sm plassansvarlig. De sm har bidratt under kartleggingen er: Thr Langsrud, Jn Perssn, Gunnar Øygard. I hvedsak er dette labratrieutstyr g instrumenter knyttet til frsøk, demnstrasjn g frskning. Det eldre materialet på instituttet er allerede verført Meierimuseet g faller utenm denne kartleggingen. Det har blitt fretatt flere pprydningsaksjner på instituttet, kanskje særlig i frbindelse med byggingen av biteknlgibygget g mrganiseringer. Det er mttatt et lite antall gjenstander, tilhørende prsjektet, sm er magasinert i hvedmagasinet ved NLM, dette er registrert g ftgrafert. Det er et større rm i kjeller ved instituttet der et betydelig antall gjenstander er frhåndsmerket, men ikke ferdigregistrert g ftgrafert. På lftet g i trappegang er det igjen et større antall gjenstander, i tillegg til sklens gamle filmframviser til sklens kin. Det finnes det gså nen enkeltgjenstander g arkiver lagret på lftet g i en trappesjakt. Det planlegges å utbygge et sentralarkiv fr dkumenttjenesten i nærframtid. Det har vært befaring både med dkumenttjenesten g Dieserud angående dette. Nen av de midlertidige lagrene g et annet lager sm skal dispneres under mbyggingene er det ne histrisk materiell. Det bør pririteres nødflyttinger her. Side19

20 Institutt fr naturfrvaltning, INA Plassansvarlig er administrasjnssjef Arild Veidahl. Andre viktige kntaktpersner har vært Bård Tllefsen, Leif Thmas, Carl Jørstad, Birgitta Sæbø, Lars Helge Frivld, Eline Hågvar. INA var frdelt på Urbygningen, Sørhellinga, Vllebekk (i midlertidige kntrer) g et 200 kvm midlertidig lager på Slørstad. Og ble senere flyttet til Sørhellinga i sin helhet. På grunn av instituttflyttingen har kartleggingsarbeid vært arbeidskrevende, g til dels vanskelig g uversiktlig. Det var mer utfrdrende enn nrmalt å trenge igjennm siden persnalet var så hektisk pptatt med flyttingen. Da Urbygningen skulle tømmes helt, måtte aktuelt materiale flyttes til Nrsk Landbruksmuseum. Siden kartleggingen her ble gjrt uten faglig støtte er inventariseringen her nkså enkel. Ansatte har gså flyttet bjekter med til Sørhellinga sm de regner sm histriske gjenstander g gså undervisningssamlinger. Det ble etter flyttingen ikke gjrt nen helhetlig registrering med ft av samlingen utver de gjenstandene/arkivene sm ble verlevert til NLM sm utdatert materiale ved flyttingen. Det har vært fretatt enkelt sikring av arkivet etter Ragnhild Sundby. Arkivet var beklageligvis ikke kmplett. Situasjnen på Urbygningen ble ytterligere kmplisert ved at enkelte interiører av histrisk verdi km til å bli revet i frbindelse med rehabiliteringen. Dette km sm en ufrutsett ppgave i prsjektet. Dette er ennå ikke avklart. Det er fra UMBs side innledet en ny runde. Et arkitektfirma er invlvert g Statsbygg er kblet inn. Museet har fått signal m at vi kan bli invlvert senere. Fr gamle Skgfag (INA) sm i prsjektperiden hldt til på Vllebekk, var situasjnen atskillig mer versiktlig. Gjennm kntaktpersnen ble sikret flere ftarkiver, både eldre dat sm fr eksempel en samling sterebilder g et nyere diasarkiv av gd kvalitet. Arkivet etter Frølichs fnd er kanskje av helt spesiell interesse. 10 esker med histrisk materiale blant annet etter prfessr Barth er flyttet fra det klimatisk usikre lageret på Slørstad. I denne mengden fantes gså et lite klendium: Sklens segl med det nrske riksvåpenet fra Diasbildene er allerede memballert til plystyren hengemapper fr å spare plass. Ellers har instituttet lvt å følge pp denne delen av samlingen. En hvedutfrdring vil bli å få versikt ver undervisningssamlingene sm innehlder bilgisk materiale. Det tenkes her på zlgisk samling, entmlgisk samling, herabriesamlingen, lavsamlingen mv. Disse er i varierende grad i bruk g vil avstedkmme en drøfting mellm prsjektet g instituttledelsen, når det gjelder prinsippene fr frvaltning g frmidling. Det er gjrt en mfattende grvregisitering av instituttet før flyttingen fra Urbygningen. Det er mttatt g registrert en del av det utsrterte materialet fra undervisningssamlingene ved flyttingen. Dette er plassert i NLMs hvedmagasin. Etter det gamle skginstituttets lager ved Vllebekk er det mttatt en større mengde arkivmateriale, ft mv. Dette er lagret i NLMs hvedmagasin, men ikke ferdig registrert. Det gjenstår å registrere g ftgrafere det meste ved dette instituttet. Undervisningssamlingene med Zlgisksamling g instituttets mange herbariesamlinger bør inkluderes i denne samlingen, med registreringer g vedtak m ppfølging. Eldre bilgisk materiale sm er utsrtert av den aktive samlingen kan gså ha en vesentlig frskningsinteresse i et lengre histrisk perspektiv. Side20

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør US-SAK NR: 54/2012 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør US-SAK NR: 54/2012 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ US-SAK NR: 54/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ 1302 1901 SAKSBEHANDLERE: VICTORIA SANDBERG- KRISTOFFERSEN, KAREN EG TARALDRUD ARKIVSAK

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Stillasene i Hvalsalen på plass

Stillasene i Hvalsalen på plass Nr.2-2010 Infbrev til ansatte ved Bergen Museum nsdag 12. mai 2010 Ansv. J Høyer Stillasene i Hvalsalen på plass Stillasene i frbindelse med Hvalprsjektet er nå på plass. Første fase i arbeidet er å få

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en norsk modell?

INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en norsk modell? INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en nrsk mdell? Det histriske perspektivet Universiteter del av lkal fyrstemakt g av Kristenheten Ett språk Omreisende studenter Knkurranse (til en viss grad) m prfessrer

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Til stede fra styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Kristin Kvanvig (NAV), Jarle Grumstad (Uni),

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV NRLU 02.02.15 SLUTTRAPPORT. Sluttrapport. fra. NRLUs arbeidsgruppe om ny praksislæreravtale

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV NRLU 02.02.15 SLUTTRAPPORT. Sluttrapport. fra. NRLUs arbeidsgruppe om ny praksislæreravtale Sluttrapprt fra NRLUs arbeidsgruppe m ny praksislæreravtale 1. februar 2015 1 Innhld Oppnevning g mandat... 3 Oppsummering av arbeidet i gruppen... 5 Gjennmgang av arbeidsgruppens mandat punkt fr punkt...

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Trmsø Årsrapprt fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2006-2007 Del I: Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets mandat g sammensetning Læringsmiljøutvalget

Detaljer

INNSPILL TIL HØRINGSNOTAT ADMINISTRATIV ORGANISERING UIS

INNSPILL TIL HØRINGSNOTAT ADMINISTRATIV ORGANISERING UIS INNSPILL TIL HØRINGSNOTAT ADMINISTRATIV ORGANISERING UIS Generelt AØV mener at rapprten nå er blitt så mfattende g tar pp så mange ulike mmenter at det blir naturlig at tilbakemeldingene blir rettet mye

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til pilt Magasinmdul MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til magasinmdul arbeidsdkument fr referansegruppen MagasinMdul (pilt) Figurer hentet fra kntekstdiagram fr magasin. Merk at magasinmdulen

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer