UMBs historiske samlinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UMBs historiske samlinger"

Transkript

1 UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1

2 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5 Prsjektfaser... 5 DEL 1:... 6 Sammendrag... 6 Administrasjn g framdrift... 7 Frsinkelser i prsjektet... 7 Frivilliges bidrag... 7 Regnskap g budsjett... 8 Status DEL Samlingens innhld g mfang... 8 Samlingen... 9 Frskning g frsøk Undervisning Sklens drift UMB sm samfunn Kartleggingen Utvalgskriterier Nødflyttinger Persnalet ved NLM i prsjektet Magasiner Hvedmagasinet i det gamle psthuset (NLM) Slørstad Midlertidige lagre Tilfluktsrmmet ved IMT Jrdlager (K15) ved IPM Avlsmagasinet ved IHA Omtale av funnene i samlingen Å lage en samling Side2

3 Tidligere registreringer Del Strategi g frvaltning Målppnåelse Gjenstående ppgaver Samlingsfrvaltning Frvaltningsplan g drift Styringsgruppas råd m ppfølging av prsjektet Vedlegg Regnskap Vedlegg Instituttkartlegging Status 2012 fr de ulike instituttene Side3

4 Prsjektets frmål Innledning Fase I g Fase II i prsjektet UMBs histriske samlinger er nå avsluttet. Denne rapprten vil beskrive utførte ppgaver, gjenstående arbeid g peke mt framtidig frvaltning g utfrdringer fr samlingen. Fase I er rapprtert i Rapprt Fase I (Aud Åse Reitan), der er gså versikt ver det faglige g øknmiske innhldet i den fasen av prsjektet. Fase II i prsjektet er redegjrt fr i Fase 2 Underveisrapprt g videre plan (Vegard Lie) g Fase II Statusrapprt (Jnas Løvaas Gjerstad), den siste er avlevert til styringsgruppa mai 2012, g disse danner grunnlaget fr denne sluttrapprten fr Fase II. Prsjektets mål Samlingens hvedfrmål er å dkumentere UMBs virksmhet fra etableringen av Aas høiere Landbrugsskle i 1859 til i dag. Ifølge prsjektdirektivet vedtatt i januar 2008 skal samlingen innen prsjektperiden være: a) Definert g avgrenset. Objektene skal være inntatt i samlingen etter etablerte prsedyrer. b) Frsvarlig sikret g magasinert. Frebyggende knserveringstiltak sm rengjøring, sikring mt skadedyr g frfall skal være gjennmført, g ppbevaringsfrhldene skal være frsvarlige med hensyn til klima, brann g tyveri. c) Katalgført g tilrettelagt fr videre bruk. I museumskatalgen PRIMUS skal det registreres kntekstuelle data m bjektet, dets tilstand g plassering. Prsjektet skal munne ut i en frvaltningsplan med et perativt g permanent driftspplegg sm iverksettes. Samlingen mfatter frsknings- g bedriftshistrisk materiale tilknyttet frskning, undervisning, administrasjn, studenttilværelsen, gårdsdrift sv. Samlingen består av gjenstander, ft g arkivmateriale, med unntak av arkivmateriale sm er avleveringspliktig til annen ffentlig institusjn (eks. Riksarkivet) g bøker tilhørende universitetsbibliteket. Det er arkivmateriell sm vil være av interesse fr bevaring både fr UMBs dkumenttjeneste g dette prsjektet, dette bør det gjøres klare avtaler m fr registrering slik at materiellet ivaretas på best mulig måte. Finansiering Det ble i jrdbruksppgjøret våren 2006 bevilget ttalt kr 2,7 mill. frdelt ver 2006, 2007 g 2008, på grunnlag av søknad til Jrdppgjørets parter m «Jubileumsgave» til samlingsprsjekt ved UMB, hvr frmidling g mål m å aktivisere samlingene i frbindelse med UMBs 150 års jubileum i 2009 ble spesielt fremhevet (ref. søknad fra NLM ved styreleder Nils Klstad g direktør Vegard Lie). I 2006 ble prsjekttilskuddet bevilget ver jrdbruksppgjøret via Landbrukets utviklingsfnd, g fra 2007 ble bevilgningene lagt ver til psten Sentrale BU midler sm administreres av Innvasjn Nrge. Prsjektet frutsatte deltagelse fra UMB med ttalt kr samt egeninnsats g betydelig egeninnsats fra NLM g museets vennefrening. Institutt fr matematiske realfag g teknlgi har gitt prsjektet et tilskudd på kr I tillegg ble det budsjettert med en pst på kr Side4

5 ,- sm det skulle søkes midler fr ppgradering av lageret på Slørstad til fullverdig magasin, men dette er ikke innhentet. Ttalt er budsjettet på kr Avtaleverk UMB g NLM I 2006 ble det etablert depni- g prsjektavtaler med UMB. Det er i avtalen mellm UMB g NLM gjrt rede fr at samlingen eies av UMB g frvaltes av NLM. En egen styringsgruppe fr prsjektet er ppnevnt. Det ble gså enighet m at prsjektperiden skal følges pp med en driftsavtale. I tillegg freligger det en avtale m framleie av det gamle militære garasjeanlegget på Slørstad. Samlingen skal sikres fr ettertiden der gjenstander mv. sm er midlertidig lagret skal sikres på frskriftsmessige magasiner. Deler av samlingen kan etter avtale behldes utstilt i kntr- g arbeidsmiljøer eller brukes i undervisningen. Prsjektet er delt i t faser: Fase I g Fase II Prsjektfaser Fase I a) Kartlegging g prsjektering. Skaffet versikt ver mengden materiale, lkalisering g tilstand. Definerte nivå g standard på arbeidet g hensiktsmessige arbeidsmåter sm skulle sikre at hvedmålene skulle nås. b) Redningsaksjner Redningsaksjner der materiale ble relkalisert til tryggere lkaler før prsjektledelsen fretk endelig inntaksvurdering. c) Magasin: Etablering g prsjektering. Akutte rmbehv måtte løses ved etableringer av mellmlagre g flyttinger, inntil garasjeanlegget på Slørstad g eventuelle spesialmagasiner var ferdige. Magasin i kjeller NLM er ferdigstilt. Hvedmagasin på Slørstad ble prsjektert, g restfinansiering ble ikke inndekket. Det ble fram til 2012 bestemt å utsette videre utbedringer av Slørstad mht. kstnader dette ville medføre. Det ble gjrt bygningstekniske undersøkelser av betngknstruksjn, dette ble funnet tilfredsstillende. d) Prsjektbeskrivelse Fase II Fase I ble avsluttet med prsjektbeskrivelse fr Fase II. Prsjektbeskrivelsen rapprterte fr kartleggingen, belyste prsjektet i et faglig perspektiv, anga bevaringskriterier g samlingsprfil g fastla hensiktsmessige standarder, prsedyrer g rganisering fr arbeidet, slik sm inntak, registrering g samlingsfrvaltning. Omfattet gså detaljbudsjett. Side5

6 Fase II a) Inntak, registrering, knservering g magasinering. Arbeidet fregikk i nært samarbeid med ledelsen på instituttene g sentrene sm frdeler ansvar g tidsressurs til de plassansvarlige. De ulike fagmiljøene, faggruppene g museets vennefrening har vært sentrale bidragsytere g premissgivere i alle ledd av prsessen. Arbeidet har vært arbeidsintensivt g var avhengig av frivillighet. Dette krevde høyt fkus på mtivasjnsarbeid, felles prsjektfrståelse g at de invlverte følte eierfrhld til ppgavene g ansvar fr samlingen. b) Magasin: Ferdigstilling av Slørstad. Magasinet på Slørstad skulle ferdigstilles med klimastyring, sikringstiltak g innredning fr generelle magasinbehv. Om mulig skal gså spesialmagasin fr f. eks rganisk materiale g emulsjnsbasert film etableres. Dette ble prsjektert, men ferdigstilling ble ikke gjennmført pga. høyere kstnader enn budsjettert. Det ble ikke innhentet eksterne midler til dette. c) Etablering av frvaltningsplan g driftspplegg. En langsiktig frvaltningsplan med et realistisk g driftspplegg partene kan enes m skulle vært etableres i siste del av prsjektet. En teknisk frvaltningsplan fr samlingens videre eksistens ble ikke laget i avslutningen av Fase II, prsjektleder har vært fraværende i periden juni 2011 til midtvinters DEL 1: Sammendrag Det ble registrert 2913 registreringer med 5456 gjenstander/samlinger tilhørende UMBs histriske samlinger gjenstander ble registrert i Primus databasen med ft, disse ble permanent merket med museets registreringssignatur. 370 ft/ftarkiv på ca enkeltft g 654 arkivregistreinger med 1159 arkivelementer ble registrert, av disse er henhldsvis 67 ft- /ftarkiv- g 296 arkiv- registreringer registrert med ft g merket med museets registreringssignatur. Dette ble gjrt med utgangspunkt i fase I kartleggingen sm ble mer mfattende en først antatt. I fase II ble det gjrt et strt arbeid med registrering, merking g ftgrafering. Listene sm ble laget i fase I ble seinere knvertert inn i Primus databasen, g etter det har det gså blitt en større gruppe nyregistreringer ettersm man km dypere inn i materien ved de ulike instituttene. Støtte g hjelp fra de frivillige har vært helt uvurderlig i arbeidet g gjennmføring i prsjektet. En str gruppe gjenstander var sm ventet driftsmidler, både riginale g mdifiserte. Den største gruppen, var gjenstander knyttet til mål g vekt, bservasjner g målinger, både når det gjaldt naturlige prsesser g menneskeskapte teknikker. Labratrieutstyr g hjelpemidler fr dkumentasjn var gså en str gruppe. Ikke uventet var hjelpemidler til undervisning sm plansjer, mdeller gså betydelig. Det var verlappinger mellm instituttene g innen hvert institutt, men det Side6

7 er viktig å huske på at det frmidlingsmessig kan være interessant med flere eksemplarer av samme gjenstand f. eks i en interaktiv frmidlingssituasjn. Administrasjn g framdrift Frsinkelser i prsjektet Prsjektet ble frsinket i frhld til søknaden i Det skulle vært ferdigstilt i 2009, men er per 2012 ennå ikke helt fullført fr alle institutter mht. ferdig registrering, ftgrafering g magasinering. Det tk tid å få på plass det rganisatriske sm skulle sikre et gdt samarbeid mellm de tre partene NLM, UMB g NLMV (Nrsk Landbruksmuseums vennefrening). Prsjektplan ble lagd vinteren 2007, g på våren gjennmførte museet et seminar i regi av Prsjektfrum. Styringsgruppa ble knstituert i januar 2008, prsjektdirektivet ble gdkjent g de plassansvarlige frmelt ppnevnt. Prsjektet er kjennetegnet av en svært liten prsjektrganisasjn der det har vært mange frivillige g mindre bidragsytere invlvert. Dette medførte en relativ str innsats på krdinering g kntaktskapende virksmhet. Styringsgruppa har bestått av Vegard Lie (NLM), Dag Guttrmsen (UMB), Kjersti Sørlie Rimer (UMB), Nils Klstad (NLM) g Gunnar Øygard, bservatør (NLMV). Styringsgruppemøtet valgte Vegard Lie til å lede styringsgruppen g prsjektleder Aud Åse Reitan til sekretær. Prsjektdirektivet ble vedtatt. Til styringsgruppemøtet ble gruppa utvidet med Victria Kristffersen, bservatør (UMB). Etter at Reitan avsluttet sitt arbeidsfrhld ved NLM 2009, ble Lie prsjektleder i deltid g sekretær fr styringsgruppa. Det ble lagt pp til en grundigere kartlegging i fase I, enn først planlagt, dette lettet arbeidet i fase II. Det har vært en mfattende kartlegging, der alle bygninger tilhørende UMB er gjennmgått. På INA fikk prsjektet gså en ny ppgave med inventaret sm har bidratt til å frsinke prsessen. Museets øknmiske sitasjn har tilsagt frsiktighet med å leie inn ekstern hjelp. Prsjektet satset i str grad på egne ressurser, ne sm har gitt knsekvens i at arbeidet måtte strekkes i tid. Prsjektleder ble fraværende helt g delvis på høsten 2009, g avsluttet arbeidsfrhldet ved museet til nyttår. Prsjektledelsen hadde et skifte ved nyttår 2009/2010. Fra juni 2010 ble denne fraværende i deltid. Fra g med mai 2011 var prsjektleder fraværende i heltid. I denne periden der faglig prsjektledelse har vært helt eller delvis fraværende, har det blitt utført et strt stykke arbeid, men av persnale med en annen faglig kmpetanse enn samlingsfrvaltning. Arbeidet ble utført i samråd med styreleder g knstituert direktør ved NLM Nils Dugstad g de histriske utvalgene g plassansvarlige ved instituttene. Det ble ikke avhldt styringsgruppemøte 2011 slik det var planlagt. En str utfrdring ved arbeidet har vært lgistikk av gjenstander fra pprinneligplassering til ftgrafering g til midlertidige lagre, dette manuelle arbeidet har tatt vesentlig mer tid i arbeidet enn først antatt. I 2010 ble det satt inn resurser på å etablere bedre tilrettelagte arbeidslkaler, frbedring av rutiner, plan i framdrift g kurs i registrering g ft. I tillegg ble det igangsatt revidering av hvedmagasin g pprydding i innkmmet materiale. Frivilliges bidrag I søknaden fra 2006 var det beregnet en ikke ubetydelig innsats fra frivillige. Dette er budsjettert, g har betydning fr frhldet mellm museets egeninnsats g bidragsyterne. Frivillige har str del av æren fr at museet har gjennmført den første identifiseringen g avgrensingen, g de har deltatt i Side7

8 flyttinger, særlig i fase I av prsjektet. Det er ikke gjrt ne helhetlig regnskap ver det frivillige bidraget, men det er ikke få arbeidstimer sm NLMV g de histriske utvalgene har nedlagt i dette prsjektet. I Fase II av prsjektet med dataregistrering i Primus g ftgrafering ble det etter hvert lagt pp av prsjektledelsen at dette arbeidet skulle gjennmføres av museets ansatte. Det var først tiltenkt at de frivillige skulle bidra med dette registreringsarbeidet gså. Det ble etter at prsjektet ble stanset høsten 2011 blitt brukt ne tid av Gjerstad til å følge pp de histriske utvalgene med deres arbeid, samt løpende henvendelser fra UMBs institutter mv. Ved IPM g IMT har det blitt tilrettelagt fr å lage elektrniske infrmasjnsfiler fr seinere innlegging i Primus. De histrisk utvalgene har frdelt versikt ver gjenstandene mellm de ulike fagmrådene fr ytterligere infrmasjn m gjenstandene. Ved IHA har det hittil ikke blitt gjrt lignende arbeid, da det ikke er pprettet nen tilsvarende gruppe der. Det har vært et betydelig bidrag fra de frivillige, men ved fravær helt g delvis av prsjektledelsen ble det liten anledning til å administrere g drifte stimulerende tiltak fr en økt frivillig arbeidsinnsats utver det sm særlig de histriske utvalgene har gjrt. Regnskap g budsjett Det er fyldig redegjrt fr budsjettplanene i de t første rapprtene (Rapprt fase I g Fase 2 Underveisrapprt g videre plan). Det er til denne rapprten gitt fullstendig regnskap i vedlegg 1. Status 2012 Fraværet av fagligprsjektledelse har ført til at medarbeiderne i prsjektet har søkt råd der det har vært tilgjengelig g utfrdringer har vært løst med sunn frnuft. Det har i 2010 vært arrangert et enkelt ftkurs av museumsftgrafen ved Fllmuseum g det har vært arrangert et enkelt innføringskurs m samlingsregistrering med persnell fra frsvarsmuseet. Utver dette har det vært selvlæring innen registreringsprgrammet Primus, med en del støtte fra KulturIT ved Maihaugen. Dette har sammen med tidligere nevnte utfrdringer medført at arbeidet har vært mfattende, g blitt frsinket. I tillegg ble det lagt pp til en revidering av museet egne samlinger i hvedmagasinet i det gamle psthuset (NLM) smmeren 2010, med det samme persnalet sm ble nyttet til dette prsjektet. Dette utsatte prsjektarbeidet ytterligere. Til nå er det ikke gjrt en ferdig registrering g ftgrafering av gjenstander plassert på kaldtlager på Slørstad. Rapprten sm var ferdigstilt mai 2010 fastsetter målene fr året. Disse skulle være å ferdigstille registreringene g sørge fr en tilfredsstillende lagring, skrive en sluttrapprt g inngå avtale mellm UMB g NLM m drift av samlingen. Ingen av disse målene ble ppnådd i Det er i prsjektdirektivet sm er med sm vedlegg i rapprten fra mai 2010 versikt ver styringsgruppen g vedtak fr styringsdkumenter fr prsjektet. Det er bla. Lagt pp til en tett ppfølging med statusrapprter hvert halvår. Det er vært ikke avhldt styringsgruppemøter siden 2010, før enn i mai DEL 2 Samlingens innhld g mfang UMB er en str institusjn med en mangeartet virksmhet. Virksmheten har endret innhld etter skiftende samfunnsbehv g rammevilkår generelt. Side8

9 Hvedgruppene er sm følger: Dkumentasjn knyttet til frskning, frsøk g utvikling. Dkumentasjn knyttet til undervisning. Dkumentasjn knyttet til driften av anlegget, sm gårder, park, arbret g anlegg. Dkumentasjn av institusjnen sm samfunn med dets ssiale g kulturelle sider. Dkumentasjn av institusjnen slik den har framstått sm kmmunikatr, sm premiss- g verdileverandør til mverdenen. Samlingen Gjenstander De kartlagte gjenstandene er merket med lapper med instituttinitialer g løpenummer, g seinere er de merket med permanente merker med museets museumssignatur g registreringsnummer, dette er utført i frbindelse med ftgrafering. Identifisering av bjektet ble avgrenset til benevnelse, fabrikat g ft. Kntekst g utfyllende infrmasjn er underarbeid på enkelte institutter. Det vil være ønskelig at alle gjenstander registreres ytterligere med mål, vekt, materialtyper, emnerd, flere klassifikasjnskder g annen infrmasjn. Dette er et arbeid sm representerer flere årsverk g kan evt. utføres i framtiden. Arbeid med å dkumentere g registrere kntekst g utfyllende infrmasjn m gjenstandene i samlingen er påbegynt i samarbeid med de t histriske utvalgene, fr øvrige institutter er det ikke vært resurser fr å følge pp dette arbeidet da de ikke har nen arbeidsgrupper slik sm ved IMT g IPM. Ft- film Det ble avdekket en vesentlig større mengde ftmateriale enn det sm var frutsett. Det ble kartlagt ca eksemplar. Det er registrert mer enn ft ved IMT. Ca ft inngår i etablerte samlinger ved IPM. Ca ft gjenstår å rdne g registrere. 210 filmer (levende film) gjenstår. En del ft er registrert enkeltvis, men de aller fleste er registrert på gruppe- g emnenivå på skjema fr hver arkivskaper. Dette gjør registreringene søkbare i databasen. Det er ønskelig at alle ft registreres pr. mtiv g at mye av dette bør gså digitaliseres. Dette representerer mange årsverk g kan utføres i framtiden. Arkiver Det ble kartlagt ca. 12 løpemeter arkiv. De fleste er arkiv sm har blitt stående igjen etter frskere samt driftsrelatert arkivmateriale etter Statens småbrukerlærerskle på Sem. En del av dette er vil bli stående uregistrert. Det har blitt etablert en dialg med arkivet på UMB g det vil bli fretatt en grenseppgang i frhld til avleveringsplikt g arkivansvarlig. Side9

10 Bøker Det er kartlagt ca. 78 løpemeter bøker. Dette er bøker sm er gått ut av bruk i undervisning g frskning. Universitetsbibliteket har ansvar fr dette. Histrisk utvalg ved IMT har samlet en mengde bøker sm er utsrtert fra instituttbibliteket g gjenstående bøker fra tidligere frskere, dette utgjør hvedmengden av denne registrerte mengden. Bøkene er ikke del av dette prsjektet g de vil så langt bli stående uregistrert. Frskning g frsøk Gruppen av materiale knyttet til frskningsprsesser er alle typer hjelpemidler. En del hørte hjemme i labratrium g arbeidsrm, andre ble brukt til utendørs aktiviteter. Dette kunne være riginale innkjøpte apparater g maskiner, men gså mbygde, mdifiserte eller egenknstruerte, tilpasset bestemte frmål. Dernest fantes en gruppe bjekter knyttet til vervåking g dkumentasjn av prsesser g prsedyrer. Dette kunne være lagringsmedier av ulikt slag ft, film, magnetbånd mv. Det var en str gruppe av bjekter knyttet til utviklingen av ulike driftsmidler g annen teknlgi. Undervisning Dkumentasjn knyttet til undervisning kan deles i tre hvedgrupper: Undervisningsmateriell; gipsmdeller, tegninger, plansjer, all slags visuelle g auditive lagringsmedier, analgt sm digitalt, sm ft, film eller lyd. Samt prøver g undervisningssamlinger av jrd g stein, preparater, skjeletter, herbarier, frø g mer. Tekster; håndskrevne frelesningsserier, lærebøker, kmpendier, undervisnings- g eksamenspplegg mv. Parken g arbretet sm en pedaggisk arena. En del undervisningsmateriell vil naturlig nk gså falle inn under kategrien frsøk g utvikling. Sklens drift UMB består av et større anlegg med gårdsdrift, arbret, hager, park g andre bygg g anlegg. Stre deler av driften på UMB har vært begrunnet ut fra frsknings- g undervisningsaktiviteter. Teknlgisk sett har derfr sklen vært i frkant av utviklingen. En dkumentasjn av driftsmidlene på UMB vil generelt sett styrke den generelle dkumentasjn av nrsk landbrukshistrie. UMB sm samfunn Sm samfunn menes dkumentasjn av sklens ssiale g kulturelle sider det gegrafiske avgrensede mråde campus hvr mennesker har bdd g arbeidet. Kildetilfanget vil her naturlig nk bli særlig uensartet kanskje ppleves sm fragmentarisk g tilsynelatende tilfeldig. Det kan være materiale sm frmidler studenters g ansattes leve- g arbeidsvilkår; kunst, håndverk, møbler g annet løsøre. Frskningsinstitusjner, høgskler g universiteter er elitistiske arenaer. Bigrafisk dkumentasjn knyttet til enkeltpersner, memrabilia, er aktuelt å vurdere til samlingen. UMB har spilt en str rlle i nrsk samfunnsliv g plitikk. Grvt sett kan vi dele UMBs histrie inn i tre epker etter følgende vendepunkt. Aas høiere Landbrugsskle ble pprettet i I 1897 ble sklen en vitenskapelig institusjn g navnet mgjrt til Nrges landbrukshøgskle, g i 2005 ble høgsklen tilkjent universitetsstatus g igjen nytt navn - Universitetet fr miljø- g bivitenskap. Side10

11 I en samling hører gså den immaterielle kulturen til. Muligheter fr frtlkninger rundt det kulturelle g eller idelgiske er mange. Dette vil være samlingens mulighet fr frskere g andre når den kmmer på plass. Kartleggingen Ifølge prsjektdirektivet er kartleggingen fra Fase I grunnlaget fr det endelige inntaket til samlingen i Fase II. Kartleggingsarbeidet ble igangsatt i 2007, det ble utarbeidet en kartleggingsliste ver alle institutter. Det ble gså fretatt en del flyttinger. Kartleggingen i fase I ble gjrt grundigere enn først planlagt, ne sm lettet arbeidet i fase II. Kartleggingslistene ble samrdnet g bearbeidet før de ble knvertert fr innlegging i Primus med assistanse fra KulturIT. Utvalgskriterier Det er de faglige bevaringskriteriene sm definerer samlingens mfang. Samlingen skal være bygd på en ide g gjenstandene skal være valgt ut med tanke på hva enkeltbjektene representerer. Samlingen skal ha innebygde relasjner, den skal ha kntekst, prveniens g støtteinfrmasjn. Enkeltbjektene i samlingen skal være gjenfinnbare i en katalg. Prsjektet er avgrenset til å gjelde materiale tilknyttet frskning, undervisning g drift. Dette kan være gjenstander ft, arkiver, bøker, småtrykk, bilgisk materiale mv. sm ikke er avleveringspliktig i henhld til statlige arkivinstitusjners reglement. Det vises til Riksantikvarens utvalgskriterier. I krtfrm lyder kriteriene sm følger: Representativitet Sammenheng/miljø Autensitet Fysisk tilstand Arkitektnisk/kunstnerisk kvalitet Identitet/symbl Øknmi/bruk Øklgi De endelige vurderingene av inntak er gjrt av prsjektleder sm faglig ansvarlig i nært samråd med instituttenes fagpersner g plassansvarlige samt de frivillige innsatsgruppene tilknyttet de ulike fagmiljøene. Beslutningsprsessene har vært åpne g inkluderende g mfattet museumsfaglig g relevant fagspesifikk vitenskapelig kmpetanse. Nødflyttinger Under hele prsjektperiden har vi fretatt nødflyttinger på grunn av rm g bygninger skal ryddes, bygges m sv. Større gjenstander er flyttet til lageret på Slørstad g mindre gjenstander g arkiver til museets hvedmagasin eller andre stabile lagerrm ved UMB. De viktigste flytteperasjnene var: Cirkusbygningen. Den gamle landbrukssamlingen på lftet ble flyttet Institutt fr matematiske fag g realfag (IMT). Senter fr klimaregulert frskning (SKP). Institutt fr plante- g miljøfag (IPM). (Bla. en gelgisamling.) Kjøre- g Rideklubben (KOR) Nrderås. Skgfag (INA). (Et arkiv sm var plassert midlertidig i UMBs kaldtlager på Slørstad.) Institutt fr naturfrvaltning (INA). Flyttingen fra Urbygningen g Vllebekk til Sørhellinga. I tillegg km en ufrutsett ppgave i frbindelse med rehabiliteringsprsjektet på Side11

12 Urbygningen. Det er befart g gitt råd m inventarelementer fra labratrier g skap/mntre fra undervisningssamlinger. Prsjektet har gså bidratt til interne samlkaliseringer av gjenstander på Institutt fr kjemi g matvitenskap (IKBM), Institutt fr matematiske fag g realfag (IMT) g Institutt fr plante- g miljøfag (IPM). Persnalet ved NLM i prsjektet Det har under prsjektets tid vært gjrt endringer i persnalet ved NLM g persnalets ppgaver. I første del av prsjektet var Aud Åse Reitan prsjektleder, fra g med vertk Vegard Lie dette ansvaret i deltid av sin stilling. I perider av prsjektet har Jnas Løvaas Gjerstad vært del av prsjektarbeidet både i fase I g II, i tillegg har Slveig Grøndalen g Natalia G. Pettersen vært engasjert i prsjektarbeidet i fase II. Det ble gså etter hvert gjrt avtale med NAV m praksis- /tiltaksplasser. I løpet av 2010 ble prsjektleder fraværende i deltid g etter hvert heltid i Det ble ikke satt inn nen ny faglig leder i prsjektet i dette fravær. NLMs styreleder g knstituert direktør Nils Dugstad, så til at arbeidet frtsatte med Grøndalen g Gjerstad i prsjektleders fravær. Magasiner Hvedmagasinet i det gamle psthuset (NLM) Oppgraderingene av hvedmagasinet i Landbruksmuseets kjeller er en del av UMB samlingsprsjektet, med 50 % deling mellm museet g prsjektet. Museets hvedmagasin har nå plass fr mindre gjenstander g arkiver sm kmmer inn i UMB prsjektet. Hit er det tatt inn spesielt sårbare gjenstander g ft, i tillegg til en del av nødflyttingene fra fase I. Slørstad Høsten 2003 ble det inngått en 30 års gratis leieavtale med Nrges landbrukshøgskle. Nrsk Landbruksmuseum skal videreutvikle garasjeanlegget på Slørstad til museumsmagasin, blant annet i samarbeid med Fll Museum, dette arbeidet er inntil videre utsatt på grunn av ufrutsette høye investeringskstnader. UMB skal dispnere et avgrenset areal til egne samlinger. I tråd med dette ble det høsten 2004 inngått en framleieavtale med Fll Museum fr den ene garasjen sm nå er ferdig rehabilitert. Til Slørstad er større gjenstander i prsjektet flyttet sm eks. såmaskiner mv. fra Vllebekk g gårdsbruket ved UMB. Sm en frberedelse til endelig ppgradering av anlegget ble det i 2007 fretatt bygningstekniske vurderinger av garasjene. Frhenværende prfessr Egil Berge utarbeidet en kvalitetsvurdering av betngen. Rapprten knkluderte med at knstruksjnene på Slørstad fremdeles er gde. Det ble gjrt utredninger m klimaregulerende tiltak g frsyning av hvedstrøm inn til anlegget. Det er fretatt utskifting av inntaksskap g tilførselsledninger fr strøm til de enkelte bygninger. Dette er dimensjnert fr full magasindrift. Låssystemet er gså ppgradert. Lageret fungerer i dag sm et kaldtlager fr større gjenstander, kun mindre utbedringer er fretatt. Grunnet manglende eksternfinansiering er ikke utbedringene sluttført. Midlertidige lagre Tilfluktsrmmet ved IMT Histriskutvalg ved IMT har lenge vært aktive med å samle g dkumentere histrien g gjenstander/ft ved instituttet. Her har prsjektet fått dispnere de gamle tilfluktsrmmene til Side12

13 samlingen fra IMT. Rmmene er tørre g delvis ventilerte, g det er mntert lås på døren. Det er gjrt et større arbeid med systematisering der de frivillige har bidratt betydelig. Jrdlager (K15) ved IPM Det ble i løpet av prsjektperiden pprettet et histriskutvalg ved IPM gså. Og det ble gitt plass til lagring av gjenstander ved instituttet sm ble innlemmet i denne samlingen, i det gamle jrdlageret K15 i Jrdfagsbygget. Her kstet instituttet ppsetting av hyller mm. Og de frivillige tk en aktiv del i flyttingen av gjenstander fra Fruktlageret, Knserveringen g Plantesklen. Lageret her er tørt g delvis ventilert, døren kan låses. Det går nen rør g ledninger gjennm rmmet sm kan utgjøre risik fr gjenstandene ver tid. Avlsmagasinet ved IHA Ved IHA var det en str spredning av gjenstander sv. i de tre ulike fløyene i instituttets hvedbygning. Samlingen ble bestemt å samles i Avlsmagasinet i underkjeller av hvedfløy. Her ble det av instituttleder tildelt et mråde blant IHAs arkiv. Lageret er tørt g delvis ventilert, døren kan låses, men lageret er gså i bruk av instituttet fr arkiv mv. Det går rør g ledninger gjennm rmmet, men hvedrisiken er gamle radiatrvner sm har synlige tegn etter tidligere lekkasjer. De midlertidige lagrene er ikke tilfredsstillende magasiner fr permanent magasinering av gjenstander. Derfr bør det prsjekteres ppgraderinger fr eks. Slørstadslageret til permanent magasin. Samlingene er stre i vlum g mfang, g krever betydelig areal. Disse midlertidige lagrene er tildelte plasser fra instituttene fr IMT g IPM gjrt avtaler via de histriske utvalgene, fr IHA er det muntlig avtale mellm instituttleder g prsjektmedarbeider etter at det ble ledig plass da tidligere Akvafrsk flyttet. I tillegg er det flere små midlertidige lagre på andre institutter, disse dispneres fram til ferdig registreringer med ftgrafering g permanent merking er utført, g vil være en essensiell del når prsjektarbeidet gjenpptas. Omtale av funnene i samlingen Å lage en samling. En museumssamling skiller seg fra annet ppsamlet materiale med flere frhld. Samlingen er dkumentert g den kan gjenfinnes i en katalg. Den er tilrettelagt fr allmennhetens bruk g innsyn. Samlingen er underlagt en institusjns langsiktige frvaltning. Den er unndratt øknmisk sirkulasjn g det er knyttet knserveringsmessige tiltak med den hensikt å frlenge levetiden. Materialet til UMB er dels en av vitenskapshistrisk karakter knyttet til frskningsmiljøer, g dels generelt bedriftskulturelt. Hvedmetdikken har vært å være så åpen sm mulig fr å skape en versikt ver materiale sm er sammensatt g svært spesialisert. Med tanke på fremtidig frskning g frmidling, sm vanskelig kan frutses perspektivene i, er det er viktig at materiale sm tilsynelatende framtrer sm mindre interessant, ikke har blitt avvist uten en grundig vurdering. Kartleggingsprsessen har derfr vært utfrdrende. Den har tatt lang tid g persnalet fra museet fått mye bistand fr å finne gjenstandene g arkivene, men gså få en første identifikasjn g tilhørighet. Under inntaket ble det reist mange viktige g prinsipielle spørsmål rundt det metdiske. Side13

14 Prsjektet har så langt i liten grad valgt brt bjekter sm er freslått eller funnet på kjellere g lft. Det har blitt lyttet til hva enkeltpersner har sagt. Opplevelsen av hva sm er histrisk varierer fra ståsted g faglig perspektiver. Det har vært viktig å huske på at innsamlingens perspektiv er annerledes enn frtlkningens. I ett klassisk semitisk perspektiv har gjenstander et livsløp der gjenstander asssieres til mange sett av ideer. Det dreier det seg m minst tre, ftest er det flere. Disse er knyttet til pprinnelse g bruk, funksjnelt, symblsk eller kulturelt, den andre til innsamlingstidspunktet g det tredje settet er knyttet til bruken i en museal setting. I histriens lys kan gjenstander bli frsket g frmidlet på en ganske annen måte enn hva pprinnelig tenkt. Tidligere registreringer Det har vært flere prsjekt sm har registrert histrisk materiale ved UMB. Det er viktig å trekke frem Bi Five Magnus sitt registreringsprsjekt fra 1999 sm i første mgang var knyttet til instituttflyttingen til det nye biteknlgibygget. Dette prsjektet har gså hatt nytte av Bjørn Anders Fredriksens registreringer ver arkiver sm var et frarbeid til UMBs verneplan i Dag Guttrmsen har samlet en del sm han har ppbevart på sitt kntr g i et lager i kjelleren på Cirkus. Histrisk utvalg på IMT står i en særstilling. Del 3 Strategi g frvaltning Målppnåelse Det ble i mai 2012 bestemt av styringsgruppa fr UMBs histriske samlinger at prsjektet skulle avsluttes med denne rapprten. Det er registrert 5456 gjenstander, 654 arkiver g ca ft. Dette er registrert i databasen Primus. Gjenstandene er registrert etter etablerte prsedyrer i fase I g fase II av prsjektet. Styringsgruppa anser at prsjektet har ppnådd målet innenfr de øknmiske rammer sm er gitt. Det er arbeid sm gjenstår, men dette anses å være del av den videre frvaltningen av samlingen slik den framstår i dag. Sm følge av manglende eksternfinansiering fr ppgradering av Slørstad til et fullverdig magasin er deler av samlingene midlertidig lagret ved avtalte rm på sine respektive institutter. Det er tatt hensyn til et mest mulig stabilt miljø g sikker midlertidiglagring. Registreringene er fullført med permanent merking g ft fr 4212 av 5456 gjenstander, 67 av 370 ft/ftarkiv- registreringer g 296 av 654 arkiv- registreringer. Det er ikke ferdigstilt nen frvaltningsplan fr det videre arbeidet med samlingen. Det har manglet fagkmpetanse på dette i prsjektets avslutningsperide ved museet. Gjenstående ppgaver Det gjenstår permanentmerking g ftgrafering av 1244 gjenstander, g registeringer av 358 arkiver g 303 ft/ftarkiver i samlingen. Samt å legge inn mer infrmasjn m gjenstandene generelt. De t histriske utvalgene ved IMT g IPM er i gang med arbeidet å prdusere denne infrmasjnen elektrnisk fr prsjektet. På øvrige institutter er det ikke gjrt avtaler med frivillige sm gjør dette arbeidet til nå. Fr INA er det pga. Flytting i prsjektperiden kun grvkartlagt mengden materiale beregnet i antall hyllemeter g anslag fr mengden gjenstander. Det ble verlevert ne utsrtert Side14