Sluttrapport for prosjektperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport for prosjektperioden"

Transkript

1 Sluttrapport for prosjektperioden SIO fra prosjekt til drift Sluttrapport pr Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halsa

2 Evalueringsrapport for delprosjekt SiO er innovasjon i offentlig sektor innen helse SiO er et innovasjonsprosjekt med mål å utrede muligheter som ligger i St.meld nr 47, Samhandlingsreformen, samt å tilrettelegge for operasjonalisering av tiltak som har utviklet seg gjennom en faglig utviklingsprosess. Sluttrapporten skal speile all aktivitet som er gjennomført i prosjektet Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen, heretter kalt SiO, i perioden mai 2010 tom juni Aktiviteter i prosjektet har vært gjennomført iht prosjektplan og delprosjektplaner. Prosjektet ble i sin tid initiert ovenfor Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen i februar Samarbeidskomiteen gav sin tilslutning og tilstilet oppdraget til rådmannen i Hemne. Prosjektet er forankret i Samarbeidskomiteen i september Aktuelle kommuner, både medlemmer og ikke medlemmer i Samarbeidskomiteen, ble innledningsvis tilskrevet i oktober 2009 og det ble gitt ikke bindende tilslutning fra berørte ordførere og rådmenn. Prosjektet ble innledningsvis drøftet med Fylkesmann, KS og Helseforetak. Det ble fremmet, og innvilget, søknad om arbeidskapital til prosjektet i fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i Møre- og Romsdal. I tillegg gikk de 13 deltakende kommuner inn med arbeidskapital i prosjektet. Prosjektleder for SiO ble engasjert i mai 2010 og like etterpå ble det utpekt lokale prosjektledere i samtlige 13 kommuner samt at det ble etablert lokale arbeidsgrupper i alle kommuner. I 2011/2012 ble det videre engasjert delprosjektledere innenfor pasientforløp, folkehelse, kreft, kompetanse og e-meldinger. Videre ble det utpekt ledere til arbeidsgrupper innen fag, økonomi og basismodell. Samarbeid om fremtidens helsetjeneste i Orkdalsregionen VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr Bedre pasientforløp mellom 1. og 2. linjetjenesten Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 42089_SAMH_BROSJYRE_A5_2.indd :54:57 Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen Agdenes, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord, Surnadal Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa Montasje Veien til

3 SiO har inngått samarbeidsavtale med flere FoU-miljøer. Videre har SiO er bredt sammensatt partnerskap av offentlige aktører som har bidratt til at SiO har nådd sine mål. SiO har søkt og mottatt betydelig ekstern arbeidskapital for å realisere delprosjekter/pilotprosjekter. Når SiO nå går i fra prosjekt til drift er det Orkdal kommune som er vertskommune for samarbeidet. Vi ønsker kommende vertskommune, eierkommuner og nytilsatt daglig leder lykke til med et historisk viktig strategisk arbeid for regionen. SiO ønsker å takke eiere, samarbeidspartnere og bidragsytere for at SiO framstår som en resultatorientert organisasjon med et godt omdømme både regionalt og nasjonalt. En takk går også til lokale prosjektledere, lokale arbeidsgrupper og delprosjektledere for en kjempeinnsats for SiO. Sammen har vi utviklet noe som utgjør en forskjell! Svein Jarle Midtøy prosjektleder SiO 3

4 Bakgrunn Stortingsmelding nr. 47, Samhandlingsreformen, varsler en ny samfunnsreform som i stor grad vil berøre kommunene i SiO. Flere oppgaver skal løses lokalt og kommunene får en mer aktiv bestillerrolle. Kommunene i SiO har, uavhengig av det som er skissert i Stortingsmeldingen, utfordringer innenfor helse- og omsorgstjenestene som må håndteres parallelt med en statlig initiert reform. Kommunene i SiO leverer i dag helse- og omsorgstjenester på et høyt nivå, ref. brukerundersøkelser. Forventede endringer i befolkningssammensetningen, i kombinasjon med stadig økende forventninger om gode helsetilbud, krever nye tiltak. Det kommunale pleie- og omsorgstilbudet vil bli sterkt berørt av den kommende eldrebølgen. I tillegg er tallet på yngre brukere av kommunale omsorgstjenester i vekst. Nye brukergrupper stiller krav til nye arbeidsformer, endret kompetanse og utbygging av tjenestetilbudet. Krav til lokal utbygging og samordning av helsetjenester og et sterkere fokus på psykiatri, rus og ulike sosialpolitiske utfordringer, gjør at det må forventes stor dynamikk i den kommunale helse- og sosialtjenesten. Utfordringene skissert i Stortingsmeldingen er ikke noe nytt. De eksisterer uavhengig av stortingsmeldingen og Samhandlingsreformen. Utfordringene betyr at kommunene i SiO må utvikle følgende: forsterkede sykehjemsplasser og andre behandlingstilbud rekruttering av fagpersoner med spesialutdanning innen forebyggende arbeid utvikle robust system for koordinering og oppfølging av pasienter koordinator for alle kronikere system for kompetanseutvikling og kompetansebevaring tverrfaglige forebyggende team tilbud lokalt og regionalt før / i stedet for og etter sykehus Formål Formålet med prosjektet har vært å avklare om eierkommunene i SiO ser det som hensiktsmessig å gå sammen om å møte utfordringene kommunene ser og som Stortingsmelding nr 47 trekker opp, i et forpliktende samarbeid i en SiO Helseregion som omfatter lokal og regional aktivitet. Målgruppen for prosjektet har vært fagansatte i eierkommunene, rådmenn, ordførere, kommunestyrer, innbyggere samt samarbeidspartnere som alle har hatt et mål for øye; utvikle faglige robuste tilbud til innbyggerne i regionen som gir trygghet. Lokale prosjektledere i SiOs 12 eierkommuner har deltatt aktivt i alle aktiviteter i prosjektperioden. 4

5 Prosessmetode Det har vært arbeidet metodisk etter Prosjektlederprosessen (PLP). Prosjektplan har blitt fulgt og avsjekk iht milepæler har skjedd i SiO regional arbeidsgruppe og i SiO rådmannskollegie. Delprosjektplaner for de ulike delprosjekter i SiO har blitt utviklet og fulgt opp av prosjektleder. For å få avklart de spørsmål som ønskes besvart har en kjørt en faglig prosess med tematisk oppbygning iht ståsted, scenario 2030, gap, veivalg og anbefalinger. Vi har kjørt prosess i 1,5 år med vel 150 operative fagpersoner, 800 innbyggere og mange samarbeidspartnere før de faglige anbefalingene ble framlagt for eierkommunenes kommunestyrer. Før behandling av sak hadde samtlige kommunestyrer fått løpende orientering om arbeidet lokalt og regionalt. Grunnlag for anbefalingene er utviklet i den enkelte kommune i SiOs lokale arbeidsgrupper og bearbeidet regionalt av lokale prosjektledere sammen med delprosjektledere og samarbeidspartnere. I prosjektet har man begrenset oppgaven til å gjelde utvikling av faglige robuste løsninger for innbyggerne i regionen uten å bruke vesentlig tid på politisk styring av den kommende driftsenheten. SiO styringsgruppe har valgt styring med politisk nemd og Orkdal kommune som vertskommune. Prosjektorganisering Kommunestyrene har vært prosjekteiere og satt mål samt rammer for prosjektet. SiO styringsgruppe har hatt ansvar for at prosjektet styres innenfor de rammer som er trukket opp av kommunestyrene. SiO regional arbeidsgruppe har hatt ansvar for å følge opp prosjektleder og at prosjektplan følges opp. SiO rådmannskollegiet har hatt ansvar for å følge opp vedtak og prosjektplan. Prosjektleder har stått for den daglige styring av prosjekt samt koordinering av alle aktiviteter. Delprosjektledere har støttet prosjektleder i arbeidet med å gjennomføre tiltak i prosjektplanen. Lokale prosjektledere har hatt ansvar for at framdriftsplan følges lokalt. Lokale arbeidsgrupper har hatt ansvar for å utrede muligheter og begrensninger i egen kommune. Prosjektgjennomføring SiO har arbeidet etter følgende faseinndelt prosessplan: Prosjektet har underveis fått et større omfang en det som først var planlagt da engasjement og ekstern arbeidskapital til delprosjekter har vært langt større enn forventet. Videre har prosjektet tilknyttet seg mange samarbeidspartnere. Det er bl.a. inngått strategisk samarbeidsavtale med Sykehusapotekene i Midt-Norge, HiST ASP og Norsk Helsenett SF. De to førstnevnte avtaler løper ut Under prosessens gang har vi leid inn fagpersoner i fra SINTEF, HiST, NTNU og Norsk Helsenett SF. I tillegg har våre samarbeidspartnere St. Olavs Hospital HF, KS Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskommune, Diabetesforbundet og Kreftforeningen Midt-Norge bidratt aktivt i prosessen. 5

6 I september 2011 fattet kommunene i SiO følgende kommunestyrevedtak: 1. SiO kommunene viderefører lokalt prosjekt inn i en etableringsfase for å: Planlegge endring/styrking av tjenester i egen kommune Delta i utvikling av basismodell for helse- og omsorgstjenester i den enkelte kommune. Vurdere om helse- og omsorgstjenesten er godt nok rustet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra Utrede lokal og regional modell for å ivareta folkehelsearbeid Delta i planlegging av regionale tiltak herunder planlegge og etablere et tilbud om øyeblikkelig hjelp for helse- og omsorgstjenester utenfor åpningstid lokalt og regionalt mot Få på plass tiltak og rutiner som bidrar til bedre samhandling mellom kommunene og mellom kommunene og helseforetaket. Det videre arbeid skal blant annet baseres på anbefalinger fra lokale prosjektledere og det utredningsarbeid som er i gang i SiO 2. Kommunene innfører en felles basismodell for helse- og omsorgstjenesten i den enkelte kommune som skal møte kommende utfordringer. Kommunene tar individuelt utgangspunkt i ståstedsanalyse, gap-analyse, nytt lovverk, politiske og faglige føringer for reformen og resultater fra forskning for å finne fram til hvilke områder som bør styrkes. Basismodellen konkretiseres ytterligere av fagnettverk etter evt. vedtak om å gå sammen i et formalisert samarbeid. 3. Styringsgruppen får fullmakt til: Å justere og detaljere arbeidsopplegget etter behov, når kommunene har behandlet saken i august Å legge nødvendige rammer for det videre arbeidet og gi rådmannskollegiet ansvar for detaljplanlegging og gjennomføring. Å fastsette framdrift og frister. Å innstille til likelydende vedtak i deltakerkommunene om tilslutning og oppstart. 4. Styringsgruppen gir rådmannskollegiet i SiO i oppdrag å videreføre arbeidet inntil prosjektet er i en driftsfase. Regional arbeidsgruppe videreføres som ressursgruppe for kollegiet. Rådmannskollegiet gis følgende mandat: Utvikle plan for videreføring av prosjekt fram til drift Utarbeide forslag til avtaler mellom kommunene Forberede grunnlag for forhandlinger mellom helseforetak og kommuner og regionale tilpassninger av avtalene mellom helseforetak og kommunene i regionen (kan gjelde enkeltkommuner, grupper av kommuner og alle kommunene) Videreføre lokale og regionale aktiviteter Videreføre iverksatte tiltak Videreføre delprosjekter som ikke er avsluttet Utvikle plan for driftsfase inkl. organisering og finansiering 5. SiO videreføres inntil 1 mnd etter at permanent driftsorganisasjon er på plass (tentativ 1. juli 2012). Fram til finansieres dette innenfor dagens finansielle ramme. Fra setter kommunene samlet av kr av tildelte samhandlingsmidler til prosjekt ut Rådmannskollegiet i SiO gis mandat til å foreslå egnet finansiell fordelingsnøkkel og presentere dette for styringsgruppen. 6

7 6. Følgende tiltak prioriteres fram mot drift: Videreføre møteserie med Helseforetak vedr. avtale og sluttføre avtaleforhandling mellom SiO regionen og Helseforetak innen Rådmannskollegiet i SiO oppretter et forhandlingsutvalg som skal forhandle med Helseforetaket. Forhandlingsutvalg skal gjenspeile geografi og kommunestørrelse. Styringsgruppen fastsetter mandat etter forslag fra rådmannskollegiet i SiO. Rådmannskollegiet i SiO oppnevner representant til fylkesgruppen i forhandlingene mellom kommunene og helseforetaket. Tilrettelegge for etablering av en regional samhandlingsenhet i tilknytning til LiO i samarbeid med Helseforetaket. Første trinn er utlysning av stilling som daglig leder for samhandlingsenheten. Sammen med Helseforetak skal kommunene utrede etablering av en observasjonspost sammen med et eventuelt regionalt tilbud om øyeblikkelig hjelp i tilknytning til LiO. Dette forutsetter finansiering. Tilrettelegge for etablering av en folkehelsekoordinatorfunksjon i region iht ny lov om folkehelse. Samarbeid om kompetanse og IKT er nødvendige forutsetninger for å lykkes i samarbeid. Videreføring av IKT prosjekt. 7. Som styringsstruktur for SiO etableres vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemd etter kommunelovens 28 c. Valg av vertskommune(r) avgjøres i den videre prosessen. 8. En videre deltakelse i en etableringsfase i SiO forutsetter at kommunene deltar i hele samarbeidet. Dette forhindrer allikevel ikke lokale tilpassninger i et etablert samarbeid, for eksempel gjeldende praksis i LiO. Rammer Prosjektet har hatt en tidsramme fra mai 2010 til juni Fra september 2012 er det ansatt en daglig leder for SiO og prosjektet vil da være over i en permanent driftsfase. Prosjektet har hatt en grunnfinansiering på kr i perioden Kommunene i SiO har finansiert kr av dette og fylkesmannen i Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal kr I tillegg har SiO søkt, og fått innvilget, følgende ekstern arbeidskapital til delprosjekter: Helsedirektoratet kr til pasientforløp prosjekt i 2010/2011 Helsedirektoratet kr til pasientforløp prosjekt i 2011 Helsedirektoratet kr til pasientforløp prosjekt i 2012 Helsedirektoratet kr til prosjektleder e-meldinger i 2012 Fylkesmannen i ST kr til regional folkehelsekoordinator i 2012 Sør-Trøndelag fylke kr til regional folkehelsekoordinator i 2012 Sør-Trøndelag fylke kr til folkehelseprosjekt i 2011 Sør-Trøndelag fylke kr til folkehelseprosjekt i 2012 Kreftforeningen kr til regional kreftkoordinator i 2012/2013 Diabetesforbundet kr til folkehelseprosjekt i 2012 Totalt kr * * i tillegg kommer følgende: SiO var i perioden part i Norsk Helsenetts nasjonale e-meldingssatsing der det indirekte ble brukt kr i SiO og Drammensregionen ifm tilrettelegging bruk av e-meldinger. ** SiO har i 2012 søkt Regionalt forskningsfond Midt-Norge om kr til folkehelsetiltak og kr til basismodellutvikling sammen med SESAM og SINTEF. Dette er ikke lagt inn i denne oversikt da svar på søknader først kommer i september Med reformen følger det økonomiske insentiver som skal understøtte den ønskede oppgaveløsning. Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunalt økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasienter er de viktigste. Dette system har vært operativ siden januar Kommunene i SiO har behov for å høste mer erfaring før en kan gi noe klart svar på om insentivene fungerer iht intensjon og rammer. Slik det ser ut pt. vil noen kommuner i SiO ha underfinansiering mens andre har overfinansiering. 7

8 Hovedaktiviteter for perioden mai 2010 tom juni 2012 Hovedaktiviteter for perioden mai 2010 tom juni 2012 Oppstart og og forankring Oppstart og forankring Aktivitet Formål Resultat Start Ansvarlig Aktivitet Formål Resultat Start Ansvarlig Oppstart av prosjekt Mai 2010 ST Oppstart av prosjekt Mai 2010 ST Revisjon av prosjektplan Oppdatert prosjektplan Oppdatert prosjektplan Revisjon PL, RA, RK, ST Revisjon av prosjektplan Oppdatert prosjektplan Oppdatert prosjektplan Revisjon PL, RA, RK, ST fortløpende fortløpende Utarbeidelse av Sikre en best mulig Informasjonsplan, Juni 2010, PL, RA, RK, ST Utarbeidelse av Sikre en best mulig Informasjonsplan, Juni 2010, PL, RA, RK, ST informasjonsplan, informasjon til prosjektets oversikt over fortløpende informasjonsplan, informasjon til prosjektets oversikt over fortløpende rapporteringsrutiner og eiere og samarbeidspartnere beslutningsvei og revisjon rapporteringsrutiner og eiere og samarbeidspartnere beslutningsvei og revisjon beslutningsprosess beslutningsprosess beslutningsprosess beslutningsprosess Etablere samarbeid med Tilføre prosessen legitimitet Faste arenaer og August 2010, PL, LP Etablere samarbeid med Tilføre prosessen legitimitet Faste arenaer og August 2010, PL, LP lokale prosjektledere, lokale og oppfylle forpliktelser møtepunkter nye samarb. lokale prosjektledere, lokale og oppfylle forpliktelser i møtepunkter nye samarb. arbeidsgrupper, tillitsvalgte avtaleverk partnere kobles arbeidsgrupper, tillitsvalgte avtaleverk partnere kobles lokalt og samarb.partnere på fortløpende lokalt og samarb.partnere på fortløpende Identifisering og igangsetting Få oversikt hvilke tjenester Forankre og sette gang Sept 2010 PL, LP, Identifisering og igangsetting Få oversikt hvilke tjenester Forankre og sette i gang Sept 2010 PL, LP, av utredningsarbeid som bør utredes naturlig prosjekter på tvers av av utredningsarbeid som bør utredes i naturlig prosjekter på tvers av sammenheng med reformen kommunene sammenheng med reformen kommunene Utarbeidelse av milepælplan Få en god prosjektstyring Detaljert milepælplan Sept 2010 PL, LP, RA, RK, ST Utarbeidelse av milepælplan Få en god prosjektstyring Detaljert milepælplan Sept 2010 PL, LP, RA, RK, ST med konkretisering av hvilke som sikrer at alle relevante med tidsfrister med konkretisering av hvilke som sikrer at alle relevante med tidsfrister oppgaver som skal utredes oppgaver blir utredet innen oppgaver som skal utredes oppgaver blir utredet innen prosjektets tidsfrist prosjektets tidsfrist Etablering av tverrfaglige Sørge for at reformarbeidet Lokale arbeidsprosesser Sept 2010 PL, LP, LA Etablering av tverrfaglige Sørge for at reformarbeidet Lokale arbeidsprosesser Sept 2010 PL, LP, LA arbeidsgrupper starter kommunene og at alle deltakerkommuner arbeidsgrupper i starter i kommunene og at i alle deltakerkommuner kommunene. dette koordineres med kommunene. dette koordineres med hovedprosjektet hovedprosjektet Kartlegging og utredning Kartlegging Kartlegging og og utredning utredning Aktivitet Formål Resultat Start Ansvarlig Aktivitet Formål Resultat Start Ansvarlig Ståstedsanalyse- Få en oversikt over status Rapport ståstedsanalyse Nov 2010 PL, LP, LA, EB Ståstedsanalyse- Få en oversikt over status Rapport ståstedsanalyse Nov 2010 PL, LP, LA, EB kartlegging av ressurser og som grunnlag for vurdere kartlegging av ressurser og som grunnlag for å vurdere organisering av helse- og hva en kan bygge på og hva organisering av helse- og hva en kan bygge på og hva omsorgstjenestene en bør utvikle omsorgstjenestene i en bør utvikle kommunene pt kommunene pt Scenarioprosess Få et framtidsbilde av Rapport scenarioprosess Febr 2011 PL, LP, LA, EB Scenarioprosess - Få et framtidsbilde av Rapport scenarioprosess Febr 2011 PL, LP, LA, EB kartlegging av framtidige hvordan helse-hverdagen kartlegging av framtidige hvordan helse-hverdagen behov kan være 2030 behov kan være i 2030 GAP-analyse kartlegging Få fram gapene Rapport GAP-analyse Mars 2011 PL, LP, LA, EB GAP-analyse kartlegging Få fram gapene Rapport GAP-analyse Mars 2011 PL, LP, LA, EB av gap mellom nåtid og av gap mellom nåtid og framtid framtid Veivalgsprosess beskrive Veivalgsprosess beskrive tiltak som anbefales tiltak som anbefales Pasientforløp, folkehelse og Pasientforløp, folkehelse og IKT IKT Drøfting av avtale med Drøfting av avtale med helseforetaket helseforetaket Administrativ og faglig Administrativ og faglig styring styring Politisk styringsmodell Politisk styringsmodell Anbefale tiltak Rapport veivalgsprosess April 2011 PL, LP, LA, EB Anbefale tiltak Rapport veivalgsprosess April 2011 PL, LP, LA, EB Statusrapporter som Statusrapporter som beskriver anbefalte tiltak beskriver anbefalte tiltak Få en oversikt over Få en oversikt over gjensidige plikter og gjensidige plikter og forventninger, hvilke forventninger, hvilke muligheter som ligger et muligheter som ligger i et samarbeid med St. Olavs samarbeid med St. Olavs Hospital HF Hospital HF Vurdere alternative former Vurdere alternative former for administrativ styring for administrativ styring Vurdere alternativ Vurdere alternativ styringsmodell hvilke styringsmodell hvilke muligheter foreligger muligheter foreligger i kommuneloven kommuneloven Statusrapp. pasientforløp, Mai 2011 PL, DP Statusrapp. pasientforløp, Mai 2011 PL, DP Statusrapport folkehelse Statusrapport folkehelse Statusrapport IKT Statusrapport IKT Momenter til avtaleutkast Mai 2011 PL, RA Momenter til avtaleutkast Mai 2011 PL, RA Momenter som skal inn Mai 2011 PL, RA, RK Momenter som skal inn i Mai 2011 PL, RA, RK statusrapport pr statusrapport pr Momenter som skal inn Mai 2011 PL, RA, RK Momenter som skal inn i Mai 2011 PL, RA, RK statusrapport pr statusrapport pr Avslutning Avslutning prosjekt prosjekt og og overgang overgang til til drift drift Aktivitet Formål Resultat Start Ansvarlig Aktivitet Formål Resultat Start Ansvarlig Statusrapport med Anbefalte tiltak til behandling Statusrapport pr. Juni 2011 PL, LP, DP, LA, RA, Statusrapport med Anbefalte tiltak til behandling i Statusrapport pr. Juni 2011 PL, LP, DP, LA, RA, anbefalinger rådmannskollegie, RK, ST anbefalinger rådmannskollegie, RK, ST styringsgruppe og styringsgruppe og kommunestyrer kommunestyrer

9 Drøfting av avtale med helseforetaket Administrativ og faglig styring Politisk styringsmodell Få en oversikt over gjensidige plikter og forventninger, hvilke muligheter som ligger i et samarbeid med St. Olavs Hospital HF Vurdere alternative former for administrativ styring Vurdere alternativ styringsmodell hvilke muligheter foreligger i kommuneloven Statusrapport IKT Momenter til avtaleutkast Mai 2011 PL, RA Momenter som skal inn i statusrapport pr Momenter som skal inn i statusrapport pr Mai 2011 Mai 2011 PL, RA, RK PL, RA, RK Avslutning prosjekt og overgang og overgang til drift til drift Aktivitet Formål Resultat Start Ansvarlig Statusrapport med Statusrapport pr. Juni 2011 anbefalinger Anbefalte tiltak til behandling i rådmannskollegie, styringsgruppe og kommunestyrer PL, LP, DP, LA, RA, RK, ST Presentasjon av rapport Forankre og informere Etablere grunnlag for Aug 2011 PL, RA, RK i kommunene, felles beslutning i det enkelte saksframlegg kommunestyre Behandle statusrapport Sikre forankring og Vedtak med tilslutning til Sept 2011 PL, RA, RK, ST, KS pr i kunnskapsspredning vurderinger og kommunestyrene konklusjoner Okt 2011 PL, UG, AG Operasjonalisere vedtak gjort i kommunestyrer Utrede øyeblikkelig hjelp sengepost Forhandle om avtale med helseforetak Etablere SiO prosjektorganisasjon ved Orkdal sykehus Engasjere regional folkehelsekoordinator Engasjere delprosjektleder e-meldinger Engasjere delprosjektleder kreft Engasjere delprosjektleder kompetanse Utvikle særavtale/ samarbeidsavtale Innsending søknad Helseforetak Avslutning av prosjekt og overgang til drift Operasjonalisere tiltak beskrevet i statusrapport pr Tilrettelegge tilbud for kommuner Sikre god avtale for kommuner Koordinere og operasjonalisere aktiviteter Bistå kommuner med folkehelsearbeid Gjennomføre innføringsprosjekt e- meldinger Bistå kommuner med faglig påfyll iht kreftomsorg Gjennomføre kompetansekartlegging og utvikle kompetanseplan Avtale mellom SiO og helseforetak Prosjektplan for etablering av SiO samhandlingsenhet og ø-hjelp sengepost SE EGEN PROSJEKTPLAN Avtale for behandling i kommunestyrer SiO prosjektorganisasjon etablert ved Orkdal sykehus Regional folkehelsekoordinator engasjert Delprosjektleder e- meldinger engasjert Delprosjektleder kreft engasjert Delprosjektleder kompetanse engasjert Okt 2011 Jan 2012 Febr 2012 Febr 2012 Febr 2012 Febr 2012 Febr 2012 PL, UG, AG FL, PL, RK, ST, KS PL, UG, RK Særavtale som grunnlag for finansiering av ø-hjelp sengepost Mai 2012 FL, PL, RK, ST, KS En god søknad iht veileder Juni 2012 PL, UG, AG, RK Finansiering av ø-hjelp sengepost Sikre overgang til drift Sluttrapport Juni 2012 PL SiO organisasjonen har mange involverte aktører og vi bruker følgende forkortelser som framkommer i framdriftsplan over: Utøvende: PL= prosjektleder, LP= lokale prosjektledere, DP= delprosjektledere, LA= lokale arbeidsgrupper, UG= utredningsgruppe, AG= arbeidsgrupper, FL= forhandlingsleder, EB= ekstern bistand Styrende: RA= regional arbeidsgruppe, RK= rådmannskollegie, ST= styringsgruppe, KS= kommunestyrer PL PL PL PL Side 9 Utredningsarbeid i SiO iht planlegging av drift kan deles i 3 hovedaktiviteter: 1. Overordnet samarbeidsavtale med St. Olavs Hospital HF 2. SiO samhandlingsenhet og ø-hjelp sengepost særavtale med St. Olavs Hospital HF 3. Bistå kommuner med utvikling av basismodellen 1. Overordnet samarbeidsavtale SiOs forhandlingsleder har deltatt i forhandlingsutvalg på fylkesnivå sammen med de øvrige 4 kommunegrupperinger i Sør-Trøndelag med tilstøtende kommuner i fra Møre- og Romsdal. Det ble utviklet en avtale som ble behandlet i det enkelte kommunestyre i SiO. Avtalen inneholder følgende punkter: 1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, 2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, 3. retningslinjer for innleggelse i sykehus, 4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd, 9

10 Utredningsarbeid i SiO iht planlegging av drift kan deles i 3 hovedaktiviteter: 1. Overordnet samarbeidsavtale med St. Olavs Hospital HF 2. SiO samhandlingsenhet og ø-hjelp sengepost særavtale med St. Olavs Hospital HF 3. Bistå kommuner med utvikling av basismodellen 1. Overordnet samarbeidsavtale SiOs forhandlingsleder har deltatt i forhandlingsutvalg på fylkesnivå sammen med de øvrige 4 kommunegrupperinger i Sør-Trøndelag med tilstøtende kommuner i fra Møre- og Romsdal. Det ble utviklet en avtale som ble behandlet i det enkelte kommunestyre i SiO. Avtalen inneholder følgende punkter: 1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, 2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, 3. retningslinjer for innleggelse i sykehus, 4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd, 5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, 6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering, 7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, 8. samarbeid om jordmortjenester, 9. samarbeid om IKT- løsninger lokalt, 10. samarbeid om forebygging og 11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden SiOs administrasjon skal sammen med lokale prosjektledere utvikle rutiner m.m. med utgangspunkt i de 11 punkter i avtalen. 2. SiO samhandlingsenhet og ø-hjelp sengepost særavtale Rådmannskollegiet i SiO nedsatte en utredningsgruppe som har tilrettelagt for etablering av SiO samhandlingsenhet og øyeblikkelig hjelp sengepost. Utredningsgruppens oppdrag var å tilrettelegge for etablering av SiO samhandlingsenhet og øyeblikkelig hjelp sengepost jfr. lovpålagt kommunal oppgave som helseforetaket er forpliktet til å samarbeide om og som har en klar økonomisk fordeling, ref. Statsbudsjettet. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for fag og en arbeidsgruppe for økonomi som har arbeidet i prosess i perioden oktober 2011 til mai Legevaktordningen i Orkdalsregionen (LiO) har vært delaktige i denne prosessen. Parallelt med utredningsarbeidet som beskrevet har rådmannskollegiet nedsatt en arbeidsgruppe som utreder politisk styringsmodell og økonomisk fordelingsmodell for SiO. Det er laget en egen plan for etablering av SiO øyeblikkelig hjelp sengepost. Planen beskriver leie av lokaler på Orkdal sykehus og ansettelse av sykepleiere, leger og hjelpepersonell. Ansettelse skjer i vertskommunen Orkdal. 10

11 3. Bistå kommuner med utvikling av basismodellen Parallelt med det regionale arbeidet har lokale prosjektledere sammen med lokale arbeidsgrupper arbeidet for å utvikle basismodell i den enkelte kommune, ref. tiltak beskrevet i statusrapport Veien til SiO Helseregion av juni Dette arbeidet støttes faglig av SiOs administrasjon med tilhørende delprosjekter. En helt sentral oppgave blir å implementere samarbeidsavtale med helseforetak i kommuner og utvikle rutiner m.m. med utgangspunkt avtalens kjernepunkt. Eksempler på sjekklister/rutiner/mal som er utviklet/må utvikles er: - sjekkliste iht mottak av utskrivningsklare pasienter - system for å registrere ferdigbehandlede pasienter - mal for innleggelse ø-hjelp seng lokalt og regionalt - system for organisering av pasientkoordinator - system for kompetansesamarbeid - system for implementering av HPH i kommuner Sjekklister/rutiner og maler utvikles med utgangspunkt i bl.a. kommunehelseloven, helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har arbeidet videre med basismodellens form og innhold. Gruppen ved leder har presentert et opplegg for lokale prosjektledere og gjennom prosessarbeid, der RO har vært innleid som prosessleder, har lokale prosjektledere skissert et utviklingsprogram fram til 2016 der lokale prosjektledere har en aktiv rolle i prosessen. SiOs rådmannskollegie har gitt positive tilbakemeldinger på tanken med et utviklingsprogram. 11

12 For å støtte de lokale prosesser er det etablert delprosjekter innen: Folkehelse Det er engasjert en regional folkehelsekoordinator i perioden februar 2012 tom januar 2013 som skal støtte det lokale folkehelsearbeidet i kommunene. Stillingen er finansiert med kr i fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag og med kr i fra Sør- Trøndelag fylkeskommune. I tillegg har en hentet inn kr i ekstern arbeidskapital til folkehelseprosjekter. Det arbeides med utgangspunktet i en statusrapport som beskriver kommunenes organisering og drifting av folkehelsearbeidet i dag. Folkehelseoppgaver som kommunene i SIO ønsker å prioritere er: Kartlegge nødvendig kompetanse og sette opp tiltaksplan for kompetanseheving Kartlegge om folkehelsearbeidet i kommunene angår hele bredden av avdelinger og enheter Tiltak for å forankre folkehelsearbeidet i hele kommunens virksomhet Forankre folkehelsearbeidet i kommunene politisk og i plan- styringssystemer Stimulere til videreføring av Helse i Plan, slik at kommunenes overordnede planer fremmer befolknin gens helse og motvirker sosiale helseforskjeller Danne regional arbeidsgruppe for folkehelse Stimulere til at kommunene oppretter egne folkehelsestillinger Styrke frivillige lag og organisasjoner rolle i folkehelsearbeidet. Partnerskapsavtaler og forpliktende samarbeid. Utvikle folkehelsenettverk Opprette samarbeid med FoU-miljøene Videreutvikle interkommunalt samarbeid innen folkehelsetilbudet Utarbeide regional handlingsplan for folkehelse med konkrete tiltak og satsningsområder Regionalt folkehelseseminar Det er utviklet prosjektplan for arbeidet innenfor folkehelseområdet. Helhetlige standardiserte pasientforløp i hjemmet (HPH) SiO har drevet delprosjektet pasientforløp i 2 år sammen med St.Olavs Hospital Orkdal sykehus (se rapport Bedre pasientforløp mellom 1. og 2. linjetjenesten av desember 2011). Helhetlige standardiserte pasientforløp i hjemmet er en videreføring og operasjonalisering av pasientforløpprosjektet i samtlige SiO kommuner. Surnadal kommune har prosjektlederansvaret for innføring av HPH og har lært opp 2 veiledere pr. kommune i SiO. Målet er at standarden skal praktiseres i alle SiOs eierkommuner i løpet av Prosjektplan for prosjektet er rapporten Bedre pasientforløp mellom 1. og 2. linjetjenesten. Innføringsprosjekt e-meldinger SiO er del av nasjonalt pilotprosjekt sammen med Drammensregionen og Norsk Helsenett SF iht innføring av e-meldinger. I 1,5 år har vi planlagt innføringsprosjektet. Det er et mål at samtlige ansatte innen helse og omsorg i SiO regionen skal bruke e-meldinger i løpet av E-meldinger skal brukes i kommunen, mellom kommunene og mellom kommuner og helseforetak (2013) Det er engasjert en delprosjektleder for innføringsprosjektet i perioden februar 2012 tom desember Stillingen er finansiert med kr i fra Helsedirektoratet. 12

13 Delprosjektet arbeider med: utvikling av felles rammeverk for lokal prosjektgjennomføring koordinert innkjøp av meldingstjener og nødvendige konsulenttjenester for de 8 Gerica-kommunene koordinert innkjøp av nødvendige opplæringstjenester for ovennevnte tett samarbeid med kommunene som har gjennomført Meldingsløft-prosjekter for å utnyttet deres kompetanse til regionens beste oppfølging av kommuner som ikke bruker Gerica kartlegging av øvrige helsesystemer i kommune som det er aktuelt å kommuniserer med ved hjelp av e-meldinger utvikling av felles opplæringsopplegg knyttet til Normen samordning og samhandling med HPH-prosjektet Det er utviklet en prosjektplan for innføringsprosjekt e-meldinger. Kompetanse SiO har inngått strategisk samarbeidsavtale med HiST ASP for perioden Prosjektledelse for kompetanseprosjektet har HiST ASP og avtalen løper i perioden desember 2011 tom juni SiO finansierer prosjektet med kr Kompetanseprosjektet arbeider med følgende: Samle inn data om kompetanse som finnes og er mest mulig oppdatert i kommunene Utvikle en metode for å analysere informasjonen og følge opp enkeltkommuner ved behov for mer kunnskap Analysere materialet og utarbeide en samlet oversikt over kompetansebeholdningen i SIO som sendes ut til kommunene for kvalitetssikring og beskrivelse av kompetansebehov Oppsummere og peke på kompetansegap Presentere oppsummeringen for alle beslutningstakere i SIO Skissere forslag til tiltak Det er etablert en arbeidsgruppe for kompetanseprosjektet og sammen med ressurssentrene i SiO regionen (Orme Ressurssenter, Hitra/Frøya Ressurssenter, Hemne Ressurssenter og Surnadal Ressurssenter) skal vi analysere kompetansedatagrunnlaget som foreligger i SiO kommunene innen helse. Denne prosessen er nå i gang. Forslag til tiltak skal presenteres for SiO styringsgruppe i juli Det er utviklet en egen prosjektplan for kompetanseprosjektet, Kunnskapstrappen i SiO. Medikamentbruk SiO har inngått strategisk samarbeidsavtale med Sykehusapotekene i Midt-Norge for perioden 2011 tom 2013 iht kompetanse ifm medikamentbruk, medikamentgjennomgang og bruk av multidose i kommuner i SiO. Innkjøpsavtale er del av dette prosjekt. Det tenkes at det engasjeres en prosjektledere (farmasøyt) finansiert av Sykehusapotekene Midt-Norge, St. Olavs Hospital HF og SiO høst 2012 lokalisert til SiO/Orkdal Sjukehus. Det tenkes at medikamentprosjektet skal arbeide med følgende: kompetanse iht medikamentbruk for å redusere feilmedisinering medikamentgjennomgang for å redusere feilmedisinering og svinn innføringsprosjekt multidose for å redusere feilmedisinering og svinn innkjøpsavtale Det er under utvikling en prosjektplan for medikamentprosjektet. 13

14 Kreft SiO inngikk i 2011 et samarbeid med Kreftprosjektet i Skaun, slik at dette prosjektet ble et kreftprosjekt for hele SiO Helseregion. Det er engasjert en prosjektleder for delprosjektet av Skaun kommune. SiO finansierer denne stilling med kr for SiO har fått tildelt kr for 2012 i fra Kreftforeningen for å engasjere en kreftkoordinator i SiO Helseregion. Vi ser for oss en overlapping av de to prosjekter og utnyttelse av erfaringskompetansen som er bygget opp i Skaun ved bruk av samme prosjektleder i kreftkoordinatorstillingen. Kreftprosjektet arbeider med følgende: drifte, koordinere, følge opp og videreutvikle fagnettverk for kreftomsorg i SiO Helseregion samkjøre aktivitet med Kreftforeningen og St. Olavs Hospital HF delta i utvikling av ny kreftpoliklinikk ved Orkdal Sjukehus Det skal utvikles en prosjektplan for kreftprosjektet. FoU SiO har mange FoU prosjekter som løper (relatert til delprosjekter). Det planlegges etablert en FoU enhet ved Orkdal sykehus i et samarbeid mellom St.Olavs Hospital, SeSam (Senter for samhandling) og SiO. Målet er å utvikle et sterkt FoU miljø med forskningsaktivitet innen helse og samhandling. SiO bidrar aktivt i arbeidet med å fremme FoU søknader for å få doktorgradsstipendiater m.m. inn i FoU enheten. En ser for seg at FoU enheten ved Orkdal Sjukehus/SiO skal arbeide med følgende: følgeforskning på Samhandlingsreformen i SiO Helseregion videreutvikle allerede iverksatte FoU prosjekter relatert til helse i SiO Helseregion søke om prosjektfinansiering til nye FoU prosjekter i SiO Helseregion Helsedirektoratet har gjennom Norsk Helsenett SF tildelt midler til å gjennomføre følgeforskning på Samhandlingsreformen, der en skal velge regioner som har tatt initiativ til reformarbeidet selv og regioner som har blitt offentlig styrt iht reformarbeidet. SiO vil bli et forskningsobjekt for denne følgeforskningen med utgangspunkt i at prosjektet er initiert i fra kommunene selv samt at SiO har kommet langt i arbeidet med å møte reformens utfordringer. Det skal utvikles en prosjektplan for SiO FoU-prosjekt. 14

15 Drift SiO Helseenhet kan se slik ut: SiO samhandlingsenhet (fast lokalisert og noen i virtuelt nettverk): daglig leder faglig ansvarlig lege (også knyttet til SiO ø-hjelp sengepost) delprosjektleder - regional folkehelsekoordinator (prosjektfinansiert) delprosjektleder - regional kreftkoordinator (prosjektfinansiert) delprosjektleder innføring e-meldinger (prosjektfinansiert) delprosjektleder kompetanse (prosjektfinansiert - innleid i fra HiST ASP) delprosjektleder basismodell (prosjektfinansiert - frikjøp kommune) delprosjektleder HPH (prosjektfinansiert - frikjøp kommune) delprosjektleder medikamentprosjekt (prosjektfinansiert) adm. støttepersonell SiO øyeblikkelig hjelp sengepost (fullfinansiert av Helsedirektorat): avdelingssykepleier sykepleiere hjelpepersonell (det vises for øvrig til plan for etablering av SiO ø-hjelp sengepost) SiO legevaktordning (LiO): leger (ansatt i kommuner) hjelpepersonell Organisasjonskart for SiO Helseenhet kan se slik ut: Kommunestyrene 12 kommuner Politisk nemd SiO rådmannskollegiet (ressurs ved behov) Vertskommune ved rådmann Regional faggruppe Daglig leder SiO helseenhet Faglig ansvarlig lege SiO samhandlingsenhet: Regional folkehelsekoordinator Regional kreftkoordinator Delprosjektleder e-meldinger Delprosjektleder kompetanse Delprosjektleder basismodell Delprosjektleder HPH Delprosjektleder medikament SiO ø-hjelp sengepost SiO legevakt (LiO) Det vises til egen plan for etablering av SiO øyeblikkelig hjelp sengepost av juni

16 Regnskap og budsjett Inntekt og kostnader 2010 og 2011 Inntekt og kostnader 2010 og 2011 Inntekt og kostnader 2010 og 2011 INNTEKTER INNTEKTER Kommuner og fylkesmann Kommuner og fylkesmann Helsedirektorat Helsedirektorat Totalt Totalt KOSTNADER KOSTNADER Prosjektleder inkl sos.kostn Prosjektleder inkl sos.kostn Prosjektmedarbeidere inkl sos.kostn Prosjektmedarbeidere inkl sos.kostn Innleie rådgivere Innleie rådgivere Pasientforløpprosjekt Pasientforløpprosjekt Diverse prosjektrelaterte kostnader Diverse prosjektrelaterte kostnader Totalt Totalt SiO er del av nasjonal SiO pilot er iht del e-meldinger av nasjonal sammen pilot iht med e-meldinger Norsk Helsenett sammen SF med og Drammensregionen, Norsk Helsenett SF og og Drammensreg får følgelig nyttiggjort arbeidskraft og SiO får er følgelig del i av fra nasjonal nyttiggjort Norsk Helsenett pilot arbeidskraft iht SF e-meldinger iht en i fra ramme Norsk sammen på Helsenett kr med Norsk SF iht Pengene Helsenett ramme forvaltes SF på og kr Drammensreg Pe av Norsk Helsenett SF forvaltes og er får følgelig av Norsk ikke nyttiggjort inntektsført Helsenett arbeidskraft i SF SiOs og budsjett. er i følgelig fra Norsk ikke Helsenett inntektsført SF i iht SiOs en budsjett. ramme på kr Pe forvaltes av Norsk Helsenett SF og er følgelig ikke inntektsført i SiOs budsjett. Inntekter 2012 samt kostnadsbudsjett prosjekt Inntekter 2012 samt kostnadsbudsjett 2012 prosjekt Inntekter 2012 samt kostnadsbudsjett prosjekt INNTEKTER SIKRE INNTEKTER SIKRE Overført i fra vertskommune Hemne Overført i fra vertskommune Hemne Kommuner Kommuner Fylkesmann Sør-Trøndelag Fylkesmann Sør-Trøndelag Helsedirektorat Helsedirektorat Kreftforeningen Kreftforeningen Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Diabetesforbundet Diabetesforbundet Totalt Totalt KOSTNADER BUDSJETT KOSTNADER BUDSJETT Prosjektleder/daglig leder inkl sos kost Prosjektleder/daglig leder inkl sos kost Prosjektmedarbeider e-meldinger inkl Prosjektmedarbeider e-meldinger inkl Prosjektmedarbeider folkehelse inkl Prosjektmedarbeider folkehelse inkl Adm støttetjenester Adm støttetjenester Kreftprosjekt (kr kr ) Kreftprosjekt (kr kr ) E-melding prosjekt E-melding prosjekt Folkehelseprosjekt Folkehelseprosjekt Basismodellprosjekt Basismodellprosjekt Kompetanseprosjekt Kompetanseprosjekt HPH prosjekt HPH prosjekt Medikamentprosjekt Medikamentprosjekt Husleie SiO samhandlingsenhet Husleie SiO samhandlingsenhet Drifting SiO web og SiO facebook Drifting SiO web og SiO facebook Diverse Diverse Totalt Totalt Det foreligger et eget budsjett for etablering av SiO øyeblikkelig hjelp sengepost. Se plan for eta Det foreligger et eget budsjett Det av SiO foreligger øyeblikkelig etablering eget hjelp budsjett av sengepost SiO øyeblikkelig for etablering av juni hjelp av SiO sengepost. øyeblikkelig Se plan hjelp for sengepost. etablering Se plan for eta av SiO øyeblikkelig hjelp av Side SiO sengepost 13 øyeblikkelig av juni hjelp sengepost av juni Side 13 16

17 Resultater og resultatvurdering Prosjektet SiO er gjennomført iht prosjektplan i perioden mai 2010 tom september 2011, innefor budsjett. Resultat av arbeidet i denne periode var en faglig anbefaling til kommunestyrer i 13 kommuner om å delta i et forpliktende helsesamarbeid, oppsummert i statusrapport Veien til SiO Helseregion datert juni Resultater i SiO kan oppsummeres slik: positive vedtak i 12 kommunestyrer iht deltakelse i forpliktende helsesamarbeid med mål fast organisering en faglig lokalt involverende prosess med administrativ og politisk forankring en åpen utviklingsprosess med folkemøter, utsendelse av brosjyre til alle hustander i region, hjemmeside, prosjektweb, facebookside og utgivelse av flere SiO trykksaker. etablert SiO som et merkenavn med et godt omdømme regionalt og nasjonalt ekstern finansiering på kr til delprosjekter innen pasientforløp, e-meldinger, folkehelse, kreft, HPH, medikament, kompetanse og basismodell ansettelse av fire delprosjektledere og innleie av en delprosjektleder etablering av fagnettverk for lokale prosjektledere samt fagnettverk innen kreftomsorg, folkehelse, e-meldinger og HPH et tett resultatorientert samarbeid med LiO, St. Olavs Hospital HF, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag fylkeskommune, KS Sør-Trøndelag, Kreftforeningen, SeSam, SINTEF og NTNU samarbeidsavtale med Norsk Helsenett SF, Sykehusapotekene i Midt-Norge, HiST ASP, Sør-Trøndelag fylkeskommune tannhelsetjeneste, Diabetesforbundet samt St. Olavs Hospital HF (særavtale) søknad til Helsedirektorat ifm finansiering av SiO ø-hjelp sengepost samt plan for etablering vedlagt søknad etablering av SiO prosjektkontor (samhandlingsenhet) på Orkdal Sjukehus I perioden oktober 2011 tom juni 2012 har en arbeidet etter prosjektplan for SiO hovedprosjekt samt prosjektplan for etablering av SiO ø-hjelp sengepost. I tillegg har en arbeidet etter prosjektplaner for delprosjekter. Arbeidet i perioden oktober 2011 tom juni 2012 har vært iht budsjett. Resultat av arbeidet i denne periode er bl.a. samarbeidsavtale med St. Olavs Hospital HF samt søknad til Helsedirektorat om fullfinansiering av et faglig forsvarlig interkommunalt ø-hjelp tilbud ved Orkdal Sjukehus. Siden september 2011 tom juni 2012 har en brukt tiden til å iverksette tiltak og tilrettelegging av drift. Spesielt har det vært viktig i denne perioden å involvere LiO og legene i SiO Helseregion. Flere samlinger har funnet sted med bl.a. kommuneoverleger og tillitsvalgte leger i regionen. Medlemmer av LiO styret har aktivt deltatt i arbeidet med å utvikle et forsvarlig driftskonsept for SiO ø-hjelp sengepost. Den faglige forankringen er SiOs kvalitetsstempel. Lokale prosesser i lokale arbeidsgrupper med lokale prosjektledere har vært en suksess. Likeså at lokale prosjektledere har vært samlet regelmessig for å utvikle regionale løsninger som skal støtte lokale tiltak. Flere lokale prosjektledere har også deltatt i arbeidsgrupper, samt vært ledere av arbeidsgrupper. Det er lagt ned svært mange arbeidstimer lokalt, noe som har vært avgjørende for lokal forankring. Regional arbeidsgruppes rolle har vært viktig for å trekke opp de strategisk linjer for prosjektet. Likeså vertskommunen for prosjektperioden og kommende vertskommune for driftssamarbeidet iht det operasjonelle arbeidet. SiO rådmannskollegie har vært tett på prosjektet og fulgt opp vedtak. En annen viktig faktor har vært stolte eiere av SiO representert ved rådmenn, ordførere og kommunestyrer. Gjennom mange presentasjoner om SiO i kommunestyrer, fellessamlinger og folkemøter har en klart å mobilisere energi rundt temaet helse i alt. Eiere har gått foran og vært positive meningsbærere for bl.a. folkehelsearbeid. 17

18 SiOs samarbeidsnettverk har utviklet seg til å bli meget omfattende, både i regionen og i Norge for øvrig. Flere kommunegrupperinger i Norge har kommet til SiO på studiebesøk og dette har bidratt til kunnskapsdeling på tvers av landet. SiOs søknadskompetanse har bidratt til at SiO har innhentet en betydelig størrelse ekstern arbeidskapital. Dette har bidratt til at SiO har kunne ansatte flere delprosjektledere. Delprosjektlederne har bidratt til at SiO utgjør en forskjell. Helseforetaket har vært en viktig samarbeidspartner for SiO. Spesielt har relasjonen til Orkdal Sjukehus utviklet seg til å være kreativt samhandlende, noe som også har resultert i at SiOs prosjektorganisasjon flyttet inn i sykehusets administrasjonsbygg i februar Kommende vertskommune Orkdal har satt dedikerte personressurser på arbeidet med å etablere SiO samhandlingsenhet med tilhørende ø-hjelp sengepost og et reorganisert LiO. Dette arbeidet er i godt driv og SiO rådmannskollegie er tett på prosessen. Økonomisk fordelingsmodell (Agdenesmodellen) for SiO/LiO er på plass og etablering av SiO folkevalgt nemd vil finne sted ifm kommunestyrevedtak i sept Daglig leder for SiO tiltrer i sept 2012 og da er det meste tilrettelagt for at en kan definere SiO i drift. På dette tidspunkt har en også mottatt over kr til drift av SiO ø-hjelp sengepost. Ut i fra en helhets vurdering så har prosjektet SiO hatt: god framdrift ingen overskridelser av tidsplan god kostnadsstyring bred deltakelse god forankring i kommuner god framdrift i kommuner høyt faglig nivå god forankring hos samarbeidspartnere god koordinering med Helseforetak 18

19 Veien videre SiO er innovasjon i offentlig sektor i praksis. Kommunene i SiO Helseregion har over tid tatt, og tar stadig nye innovative grep, for å gi innbyggerne faglig gode helsetilbud som gir trygghet. I SiO har en vært opptatt av faglige løsninger som gir det sømløse pasientforløp uavhengig av kommunegrenser, fylkesgrenser og behandlingsnivå. Nå er planene lagt. Finansieringen er på plass. Vi er delvis etablert i Helseforetakets lokaliteter. Kommende vertskommune er klar. Lokale prosjektledere og delprosjektledere er klar. Nå starter neste fase - driftsfasen. En krevende øvelse gjenstår. Grunnfjellet i SiO står helstøpt og iveren etter å drive SiO videre er overveldende stor. Framtiden vil vise om SiOs framtidstanker under slår til med en dreining mot helsekollektiv der ansvar for egen helse og bolig, frivillighet, kollektivtankegangen og nærhet står sentralt! Nært Helsekollektiv Helse Au-pair Trygg kontroll Omskiftelig Høyteknologisk helsefabrikk Innsatsstyrken Sentralisert 19

20 For informasjon om SiO se Følg også Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SiO) på facebook. Foto: Lasse Berre / Svein Jarle Midtøy Grafisk produksjon: