HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø"

Transkript

1 MODELLKOMMUNEFORSØK HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø Av Linda Pedersen 1

2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 EN FØR-BESKRIVELSE... 4 Slik var det - en oppsummering av forutsetningene... 6 PROSJEKTETS MÅL... 6 VEIEN FRAM... 6 NØDVENDIGE STØTTETILTAK... 8 MOTSTAND OG SUKSESSFAKTORER... 8 RESULTATER... 9 Slik ble det - en oppsummering av resultater...10 VEIEN VIDERE...11 AVSLUTNING

3 FORORD Denne rapporten er en beskrivelse av prosjektutvikling fra idé til resultater hvor den vanlige medarbeider har hatt et ønske om å forbedre tjenesten for brukerne og samtidig effektivisere sin egen virksomhet. De har også vært sterkt involvert i utviklingen fra ide til prosjekt og har fått anledning til å sette noen tiltak ut i livet. Rapporten er blitt til i samarbeid med hjemmehjelper Anne Svendsen, virksomhetsleder Berit Rudi og hjelpepleier i hjemmetjenesten Marianne Stenby som også er utviklingsveileder i Modellkommuneprosjektet. Anne Svendsen har også vært drivkraften bak prosjektet. I løpet av prosjektperioden har hun fått stillingen som enhetsleder i hjemmetjenesten. Prosjektperioden har vart i en periode på om lag to år fra høst 1998 til høst Rapporten er basert på observasjon av og samtaler med ansatte i hjemmetjenesten i løpet av denne perioden. Rapporten er nr. 2 i serien MODELLKOMMUNEFORSØK og er skrevet etter et initiativ fra IMTEC på bakgrunn av følgende: Prosjektet har oppnådd forbedringer både for brukere og ansatte Prosjektet er initiert og utviklet av vanlige arbeidstakere Hjemmehjelperne har tradisjonelt vært en gruppe som i likhet med renholdere og andre ufaglærte ofte kan bli lite synlige i en kommunal virkelighet. Sett fra oss som tror på og arbeider for å løfte fram realkompetanse og kreativitet hos den vanlige arbeidstaker, er det derfor særdeles gledelig at det nettopp er hjemmehjelperne som har ført prosessen fram til resultater i modellforsøket. Oslo 10. juni 2001 Linda Pedersen 3

4 INNLEDNING Endringsarbeid begynner ofte med en ide. Ideer kan komme nærmest fra hvor som helst og gode ideer kan gjerne komme fra personer som murrer og klager og som vil utfordre den eksisterende situasjon. Ledere, medarbeidere eller tillitsvalgte kan ha gått med ideer i lang tid. Ideene dør imidlertid som regel dersom de ikke har en fruktbar «hage» å lande i og som de kan vokse og utvikle seg i. Det er derfor viktig med støtte både fra ledelse og øvrige medarbeidere, samtidig som man er villig til å prøve og feile og til å sette inn nødvendige støttetiltak. Denne rapporten handler om hvordan perioden med modellkommuneforsøket ga mulighet til å forløse kreativitet hos noen medarbeidere i Sørum kommune. En ide hadde ligget der lenge, og noen så nå en mulighet til å komme ut med den, søke støtte for å kvalifisere den og anledning til å prøve ut noe nytt. Prosjektperioden synliggjør nettopp at ansatte som arbeider på et nivå som tradisjonelt har blitt betraktet som "lavere", både sitter med verdifulle ideer og mulighet til å gjennomføre dem med de riktige støttetiltak. Rapporten er en kort versjon over det arbeidet som er lagt ned, hvilke resultater som ble oppnådd og hva som skjedde på veien mot disse resultatene. Den viser forutsetninger som var til stede internt i virksomheten og hvilke tiltak som ble satt i verk på veien mot målene. For ytterligere og mer detaljert informasjon henvises det til enhetsleder Anne Svendsen eller virksomhetsleder Berit Rudi. Prosessen har imidlertid ikke vært uproblematisk. De fleste endringstiltak blir møtt med motstand fra noen organisasjonsmedlemmer. Å tenke nytt fører også ofte til konflikter. Slik var det også i hjemmetjenesten i Sørum. Imidlertid har aktørene i prosjektet vært i stand til å se disse barrierene og arbeidet bevisst for å forsere dem. I løpet av perioden har mange virksomheter i Sørum kommune arbeidet med prosjekter under paraplyen Modellkommuneprosjektet. For informasjon om disse vises til Sørum kommune selv. Tidligere har IMTEC publisert rapporten MODELLKOMMUNEFOR- SØK Melvold ungdomsskole i Sørum kommune - en skole i forandring (Stranden, Knut) EN FØR-BESKRIVELSE Hjemmetjenesten i Sørum er inndelt i baser (tidligere soner). Disse har tilholdssted ulike steder i kommunen. Hjemmetjenesten består av både hjemmesykepleietjenesten og hjemmehjelpstjenesten. Personalet utgjøres av sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleier, assistenter og hjemmehjelpere. Ansatte i hjemmetjenesten: Ca 32 årsverk hvorav mange har reduserte stillinger. 1 merkantilt ansatt 19 hjemmehjelpere hvorav 2 er i hel stilling 16 ansatte hjemmesykepleiere Brukermassen i hjemmetjenesten har hatt en betydelig økning i løpet av de to siste år mens ressursene ikke har økt tilsvarende. I Sørum base (hvor prosjektet hadde sitt utspring) hadde den merkantilt ansatte ansvaret for å føre turnuslister og fordele hjemmehjelpere til brukere. Denne fordelingen ble gjort på en tilfredsstillende måte, men det ble ikke foretatt tilstrekkelige vurderinger om hva den enkelte bruker hadde behov for. Dermed oppsto gjerne faste koblinger mellom bruker og ansatt slik at brukeren hadde sin hjemmehjelper. Disse faste kob- 4

5 lingene ble etter hvert nokså rigide, noe man for eksempel registrerte ved ferieavviklinger. Når hjemmehjelperen hadde ferie, kunne brukeren risikere å sitte uten hjelp. De faste koblingene førte også til at det var brukerens forventninger som styrte oppgavene og ikke nødvendigvis behovsvurderinger. Disse kunne i noen tilfeller oppleves som lite hensiktsmessige både for bruker og ansatt. For eksempel brukte hjemmehjelperen mye av tida til å vaske vinduer og skifte gardiner. Dette arbeidet kunne spise opp svært mye av arbeidstiden, uavhengig av om brukeren brukte ett eller flere av rommene i huset. Med 20 vinduer i et hus er det svært tidkrevende å gjøre dette arbeidet, og oppleves meningsløst særlig når de fleste av rommene ikke blir brukt. (ansatt i hjemmetjenesten) Hver hjemmehjelper gjorde innkjøp for sin bruker. Dette kunne i praksis bety at flere hjemmehjelpere tok den samme turen til butikken noe som opplevdes unødvendig ineffektivt. Hjemmehjelperne har fra lang tid tilbake vært en nokså "usynlig" gruppe i helsesektoren i mange kommuner. Gruppen utgjøres for en stor del av kvinner og arbeidet er krevende både psykisk og fysisk. Ansatte i hjemmetjenesten kommer inn i den intime og private sfære i brukerens liv og blir delaktig i sorger og gleder, ensomhet og sykdom. Brukeren får forståelig nok ofte et avhengighetsforhold til hjemmehjelperen. Dette har skapt holdninger både hos bruker og ansatt i tjenesten. Bruker har hatt "sin egen" hjemmehjelper og hjemmehjelperen på sin side har i noen tilfeller opplevd seg som ansatt av "sin bruker" og ikke av Sørum kommune. På noen vis har dette ført til forhold som både har vært bra og ikke bra. Bra fordi nære relasjoner er en viktig verdi for livskvalitet, men mindre bra fordi hjelperen ikke er en del av familien, men har en jobb som hun skal gå til og fra på. Hjemmehjelperen blir i stor grad en slags sjelesørger. Man kommer tett innpå en familie og får også kontakt med pårørende. Det oppsto etter hvert et ønske om å gjøre noe med det som virket utilfredsstillende og samtidig med dette - et sterkt behov for et forum å drøfte disse tingene i. Det fantes, i følge informantene, ikke gode nok møteplasser for å snakke sammen for hjemmehjelperne i Sørum. Hjemmehjelperne gikk rett hjemmefra og ut til brukeren. Det ble derfor vanskelig å ta opp dilemmaer i jobben. Hvor gikk tida hen, undret man seg. Hva brukte man tida til? Det var heller ingen reell mulighet for å bearbeide opplevelser på jobb, legge fra seg det som hadde skjedd og hjemmehjelperne tok med seg jobben hjem. Man hadde imidlertid noen uformelle møteplasser for eksempel telefonkontakt på kvelden. Hjemmehjelperne ringte hverandre søndag kveld for å planlegge dagen. Noen brukere ringte også privat til sin hjemmehjelper. Dette førte til ytterligere belastninger på de ansatte. Å arbeide med mennesker i krise er belastende også psykisk. Man blir sliten og tar sorgen innover seg. Det oppsto frustrasjoner og behovet for en møteplass, det å ha kolleger å snakke med økte i takt med at brukermassen økte " (Ansatt i hjemmetjenesten) Mangel på gode møteplasser førte også til lite samarbeid mellom de ansatte. Hjemmehjelperne utvekslet ikke hyppig nok erfaringer seg i mellom og det var også mangelfull kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene i tjenesten. 5

6 Slik var det - en oppsummering av forutsetningene Forutsetningene som var til stede i hjemmetjenesten i Sørum kan oppsummeres slik: Hjemmehjelperne opplevde å ha vage arbeidsinstrukser Hjemmehjelperne opplevde en usynlig kontrakt med sine brukere og omvendt Hver hjemmehjelper gjorde renhold og innkjøp for "sine" brukere Innkjøp som tok lang tid ble ikke koordinert og ressursene utnyttet for dårlig Ved ferieavvikling kunne hjelpen bortfalle Det manglet en god felles møteplass og man kunne følgelig ikke ta opp felles problemer og utfordringer. Disse ovenfor nevnte punkter hadde påvirket arbeidsmiljøet over tid og rekruttering til hjemmetjenesten var blitt vanskelig. PROSJEKTETS MÅL På bakgrunn av forutsetningene ovenfor ble det formulert følgende mål for prosjektet: Brukere av hjemmetjenesten i Sørum skal få hjelp til det han eller hun trenger hjelp til, jfr loven om sosiale tjenester. Denne hjelpen skal de være sikret uavhengig av om den hjelperen de pleier å ha er syk eller på ferie. Hjemmetjenesten i Sørum skal bli mer effektiv slik at ressursene kan fordeles annerledes og til beste for brukerne. Dette betyr at innkjøpene koordineres slik at to hjemmehjelpere gjør alle innkjøpene. Andre kan da gjøre andre ting. Hjemmetjenesten i Sørum skal bli mer attraktiv og på den måten vil vi forbedre rekrutteringen. Arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten skal forbedres. Dette innebærer å inkludere hjemmehjelperne i fagmiljøet slik at de får en tilhørighet og en mulighet for faglig vekst. VEIEN FRAM I 1997 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Norsk Kommuneforbund og kommuneledelsen i Sørum og i august 1998 startet Modellkommuneforsøket i Sørum. I Modellkommuneforsøket var intensjonen at utvikling og endring skulle foregå i et samarbeid mellom kommuneledelsen og fagforeningene, blant annet for å sikre at den vanlige arbeidstaker fikk en reell medvirkning. Vanlige arbeidstakere skulle med andre ord få mulighet til å komme med ideer, utvikle prosjektplaner og prøve ut ideene i praksis med underveis-evaluering som læringsredskap. Etter en symbolsk start i form av et "kick off"-seminar, ble noen utvalgte pilotvirksomheter invitert til å starte et endringsarbeid. Disse var Sørum sykehjem og hjemmetjenesten, Drift og vedlikehold, Melvold ungdomsskole og Merkantil stab. Hensikten fra kommunen var å plukke ut virksomheter hvor det allerede eksisterte et ønske om å gjøre noe nytt og hvor det var mennesker som hadde motivasjon til å sette i gang med et endringsarbeid. Et endringsarbeid kan starte på flere måter: 6

7 1) Noen i en virksomhet føler misnøye med situasjonen slik den er og får et behov for å gjøre noe annerledes. 2) Noen har en god forbedringsidé som de ønsker å sette ut i livet, et reelt ønske om å utvikle noe nytt. 3) Virksomheten får nye ressurser i form av for eksempel penger eller teknisk utstyr og ønsker å utnytte dette optimalt. 4) Virksomheten er under press slik at ansatte må gjennomføre endringen uten å nødvendigvis ønske det selv. Ønsket om endring formidles da ofte av ledelsen nedover i organisasjonen. I hjemmetjenesten startet arbeidet ved at noen følte misnøye med situasjonen slik den var (1) og hadde også ideer til forbedring (2). Det må også sies at virksomhetene var under et visst press i form av en økende privatiseringstendens i helsesektoren nasjonalt. Som et alternativ til dette var Modellkommuneforsøket basert på en avtale mellom kommuneledelsen og Norsk kommuneforbund om å prøve ut nye måter å drive utviklingsarbeid på, noe som også kunne leses som et press fra toppledelsen (4). Etter at pilotvirksomhetene var plukket ut, dannet man såkalte ide- og arbeidsgrupper rundt ideene. Ønsket var å legge forholdene til rette for den som skulle drive prosjektet slik at både ledelse og øvrige medarbeidere ble gitt mulighet for å støtte opp om dette. Disse gruppene fikk veiledning av IMTEC og etter hvert også av kommunens interne utviklingsveiledere. Ved Sørum sykehjem og hjemmetjenesten ble det dannet to idé- og arbeidsgrupper. Etter ønske fra Norsk Kommuneforbund skulle alle yrkesgruppene i virksomheten (syke- og hjelpepleiere, hjemmehjelpere, omsorgsarbeidere, assistenter, vernepleiere renholdere og kjøkkenpersonell) oppleve seg som representert i gruppa. I løpet av prosessen ble hjemmetjenesten skilt ut som egen idégruppe. Det var i starten en del turbulens og faktorer som virket hemmende på endringsarbeidet. For eksempel var virksomheten inne i en periode hvor personalet var opptatt med ubesatte lederstillinger og en turnus som "ikke gikk opp". De daglige problemer i en stresset virkelighet presset derfor på og måtte i perioder prioriteres framfor arbeid med modellforsøket. For de fleste av medarbeiderne var også prosjektarbeid en ny arbeidsform. Å arbeide på nye måter krevde noe annet og mer enn det arbeidstakerne var vant til og betinget relativt høy motivasjon hos aktørene. Å arbeide med motivasjon hos medarbeidere og særlig hjemmehjelperne var derfor noe som foregikk under hele prosjektperioden. Hjemmehjelperne var dårlig organisert på forhånd og man hadde ikke en naturlig arena for å samle dem. En del av møtevirksomheten har også måttet foregå på fritida. Dette er for en stor del blitt kompensert. Ide- og arbeidsgruppa har foretatt besøk i nabokommunen for å se på nye løsninger og for å få inspirasjon, samtidig som de har arbeidet med å utvikle egne visjoner for virksomheten. De har laget prosjektplaner, gjennomført opplæringstiltak og utviklet egne verktøy, for eksempel en hjemmejournal som nå er i bruk. Før Modellkommuneforsøket startet hadde man fått høre at Nittedal kommune var i gang med en ordning hvor hjemmehjelperne arbeidet sammen om oppgavene i såkalte "selvstyrte grupper". Dette hadde gitt gode resultater både for brukere og ansatte. Tre medarbeidere i hjemmetjenesten i Sørum satte som arbeidsmål å se nærmere på dette med tanke på å prøve ut noe lignende i egen virksomhet. Det ble derfor arrangert en studietur til Nittedal for å høste noen erfaringer om denne ordningen. Da modellforsøket startet, så en av hjemmehjelperne (Anne Svendsen) muligheten for å gå videre med denne ideen. Det ble etter hvert etablert en ide- og arbeidsgruppe rundt henne med støtte fra virksomhetsleder. 7

8 NØDVENDIGE STØTTETILTAK Som del av prosjektplanleggingen ble det gjort en analyse av nå-situasjonen i hjemmetjenesten. Denne avdekket blant annet noen sviktende forutsetninger som måtte styrkes for å nå prosjektets mål. For det første måtte hjemmehjelperne inkluderes i arbeidsmiljøet. Det var nødvendig å ha et møtested. Sykehjemmets røykerom ble derfor omgjort til møteplass for hjemmetjenesten. Ett av målene for prosjektet var å spare inn tid ved å effektivisere innkjøp av dagligvarer for brukerne. Dette var vanskelig å få til uten bil. Hjemmetjenesten fikk en elektrisk Think-bil som gjør det mulig å organisere og gjennomføre innkjøp på en helt annen måte. Enheten hadde også fått kr til arbeidsmiljø som ble brukt i dette prosjektet som belønning for godt arbeid. Disse ble brukt til opplæring i bedre arbeidsteknikker i det såkalte "moppeprosjektet". Hensikten var å spare rygg og nakker og dermed også redusere sykefraværet. I kompetanseutviklingsplanen for 2000 lå det inne et kurs fra Kommunal Kompetanse som har vært styrkende for prosjektet blant annet fordi det særlig handlet om hjelperens møte med brukeren. Her fikk man kompetanseheving på områdene ernæring, pleie, roller, etikk og dagligdagse, praktiske forhold i møte med brukeren. Det har også vært oppfølgingskurs slik at deltakerne kan gå videre. Etter prosjektperioden fikk tjenesten en enhetsleder for hjemmehjelperne og en for hjemmesykepleierne. Slik la man til rette for en bedre organisering av virksomheten ut i fra de nye ideene. MOTSTAND OG SUKSESSFAKTORER Som i ethvert annet endringsarbeid, førte også dette prosjektet til motstand hos enkelte i starten. Hjemmehjelperne har tradisjonelt arbeidet alene og har på mange måter blitt skjermet for innsyn i sitt arbeid. Innføring av jobbing i par innebar at kolleger fikk innsyn i hverandres arbeid. Det at en annen person skal se hvordan "jeg gjør ting" var nytt i starten. Det betinger en åpenhet på hva jeg gjør bra og hva jeg gjør mindre bra. Friheten innskrenkes, men samtidig gir det mulighet for å lære av hverandre. Det var også vanskelig for enkelte å akseptere at man skulle gjøre ting annerledes når det hadde fungert i de siste 20 år. Å endre noe betyr at man må sette inn ekstra innsats og motivasjon i en periode for at det skal gå bedre senere. Det var vanskelig for noen å se hensikten med endringen og dette gikk utover motivasjonen. En viktig suksessfaktor var derfor at prosjektledelsen arbeidet med motivasjon hos ansatte under hele prosessen. I tillegg til at hjemmehjelperen som drev prosjektet, både har hatt pågangsmot og driv, har en annen viktig suksessfaktor vært en støttende og tilretteleggende virksomhetsleder. Virksomhetsleder har brukt en lederstil som har løftet fram kompetanse og kreativitet hos medarbeidere og vært villig til å støtte opp under nødvendige tiltak. Et endringsprosjekt gjennomgår ulike faser hvor det til tider kan være tungt og vanskelig å beholde motivasjonen. Resultatene kommer ikke med en gang og det man kan stille spørsmål om er hvorvidt det er bryet verdt. Under gjennomføringen av dette prosjektet ble det utløst reaksjoner både hos brukere og ansatte. Brukerne var engstelige for å miste "sin" hjemmehjelper og de timene de hadde hatt krav på. Noen medarbeidere gikk lei og ønsket å gå tilbake til den gamle ordningen som de var vant til. 8

9 I en tung periode fikk virksomhetsleder for hjemmetjenesten kalde føtter og opplevde seg som syndebukk. Hun var nytilsatt og syntes motstanden var tøff. Idebærer og virksomhetsleder bestemte derfor å arbeide mye med holdningene hos personalet. Dette har foregått i form av samtaler og ved å trekke fram og gi veiledning i de konkrete eksemplene som ansatte i tjenesten sto oppe i. Hjemmehjelperne har også måttet lære hvilke oppgaver de må sin nei til. Siste rest av motstand forsvant på kurset med Kommunal Kompetanse. Hjemmehjelperne fikk følelsen av at de kunne et fag og dette gjorde noe positivt med yrkesstoltheten. RESULTATER I Modellforsøket er det arbeidet etter fire hovedlinjer: 1) Bedre tjenester for brukerne 2) Effektivisering 3) Bedre arbeidsmiljø 4) Prosjekter hvor ulike avdelinger eller virksomheter samarbeider For hjemmetjenestens vedkommende var det særlig ønsket om å gi bedre service (A) ved å effektivisere driften (B), samt å bedre arbeidsmiljøet (C). Prosjektet var et internt prosjekt og besto ikke i første omgang av samarbeid med andre seksjoner. Imidlertid har det i løpet av prosjektet utviklet seg et samarbeid med sosialseksjonen med tanke på nye prosjekter (C) (se nedenfor). I dette prosjektet var startskuddet en ide om å utnytte de eksisterende ressursene bedre og gi bedre arbeidsmiljø for hjemmehjelperne. Samtidig hadde man et ønske om å gi en garanti for behovsvurdert hjelp til brukeren også i sårbare tider som under ferieavvikling. De tiltak som er iverksatt i dette prosjektet har i følge informantene ført til en bedre hverdag både for ansatte og brukere. Etter å ha sett nøye på Nittedal-modellen bestemte ide- og arbeidsgruppa seg for å prøve ut en ordning med parvise hjemmehjelpere hvor deltakerne i paret arbeider sammen og kan avlaste hverandre. Dette har ført til forbedringer på flere nivå. For det første har hjemmehjelperen fått en samtale- og arbeidspartner. Paret legger opp dagen og diskuterer behovet for hjelp hos brukere. De kan også samordne arbeidet seg i mellom. Par-ordningen har ført til at hjemmehjelperne er blitt mer fleksible, kan spille på hverandre og hjelpe hverandre der det trengs å være to - uten å bruke flere ressurser. Hjemmehjelpen i Sørum er nå organisert i par-ordning der det er mulig og det hvor det oppleves som et behov å være to. Paret gjør innkjøp en gang pr. uke. De får da handlelister fra brukere og reiser rundt og gjør innkjøp til alle brukerne. Denne nye ordningen har blant annet medført større sikkerhet for at ingen rører pengene ved innkjøp. Dette oppleves også som en sikkerhet for de ansatte. I den gamle ordningen hadde hjemmehjelperne kontanter med fra bruker ved innkjøp. I dag får brukerne regning en gang pr. måned. Flere av brukerne har rapportert at de er svært fornøyde med den nye innkjøpsordningen og utrykker frykt for at den skal forsvinne. Andre brukere har imidlertid uttrykt at de har problemer med å forholde seg til regninger fra butikken. Dette er også noe de kan få hjelp til. I prosjektperioden utviklet de ansatte en ny hjemmejournal. Denne brukes nå aktivt og befinner seg til enhver tid hjemme hos brukeren. Tidligere har journalen i hovedsak vært sykepleiernes verktøy. I dag er dette et felles verktøy som begge grupper ser nytten av. Hjemmehjelperen kan for eksempel se ting som sykepleierne ikke ser og omvendt. I tilfeller hvor brukeren for eksempel har lungebetennelse, kan hjemmehjelperen få informasjon gjennom jour- 9

10 nalen om at han eller hun trenger ekstra hjelp til tørrmat og få ekstra drikke to til tre ganger i uken. Etter at de ansatte fikk et møterom, fikk de samtidig en arena for faglige møtepunkter. Særlig får hjemmehjelperne anledning til å se hverandre, søke råd hos hverandre og legge fra seg arbeidet før de går hjem. Dette har resultert i et bedre arbeidsmiljø både fysisk og psykososialt. De ulike yrkesgruppenes oppgaver har blitt mer synlige og man har fått mulighet til å utveksle kompetanse og lære av hverandre. Slik ble det - en oppsummering av resultater Forbedringer av tjenestene for brukerne Brukerne har fått en garanti for å få hjelp også under ferieavviklinger og sykdom. Det gjøres en grundig behovsvurdering. Dersom det er behov for mer enn en hjemmehjelper, blir det satt inn par. Brukere får ekstra hjelp ved spesielle situasjoner (for eksempel sykdom) noe som har blitt enklere ved bruk av hjemmejournalen. Effektivisering Innkjøp av dagligvarer til brukerne er betydelig effektivisert. Ett hjemmehjelps-par gjør innkjøp for alle brukerne. Det blir da tid til overs å bruke til annen hjelp utfra brukernes individuelle behov. Par-ordningen har ført til at man får gjort mer for den enkelte bruker ved å utnytte ressursene på en ny og bedre måte. Bedre arbeidsmiljø Ansatte i hjemmetjenesten har nå fått et naturlig tilknytningssted. Det er nok særlig hjemmehjelperne som har merket den største utviklingen. De har en arena å ta opp utfordringer i arbeidssituasjonen slik at de kan unngå å "ta jobben med seg hjem". Hjemmetjenesten har også fått et rom for å diskutere brukernes behov og organisere hjelpen i forhold til disse behovene - blant annet ved å bruke par-ordningen. Hjemmehjelperne har gitt uttrykk for større trivsel, noe som kan gi et løft for rekrutteringen til tjenesten. Nye hjemmehjelpere som i den siste tiden har hatt prøvevakter i Sørum har meldt at de trives godt i arbeidsmiljøet. Ledelsen gir uttrykk for at det er lettere å beholde disse enn det var tidligere - de trives faktisk bedre nå. Kvalitetssikring Å arbeide sammen, både i et kollegium og i par, har ført til større kvalitetssikring på tjenestene. Behovet hos den enkelte bruker kan gjøres grundigere - noe som sikrer en riktigere hjelp. Par-ordningen har også ført til en innsyn i hverandres oppgaver, noe som gjør det mulig å gi konstruktive tilbakemeldinger til hverandre. Dette er en viktig nøkkel for å kunne utvikle bedre tjenester. Kompetanseutvikling Hjemmetjenesten har brukt prosjektet som en anledning til å utveksle kompetanse. De ulike yrkesgruppene i tjenesten får innsyn i hverandres oppgaver. Hjemmejournalen er et godt hjelpemiddel i så måte. Dette har invitert dem til å utfylle hverandre bedre. De ulike yrkesgruppenes oppgaver har blitt mer synlige enn før. Det er dermed blitt en mulighet for å lære av hverandre. Hjemmehjelperne har også fått en kompetanseheving - noe som har vært en viktig faktor i arbeidet med å heve yrkesstoltheten hos hjemmehjelperne. 10

11 VEIEN VIDERE De ansatte i hjemmetjenesten i Sørum melder om gode resultater ved å arbeide sammen og utveksle ideer og kompetanse. Dette har ført til en mer helhetlig tjeneste, mener de. Målet er å få en enda mer helhetlig tjeneste. Alle ansatte bør få en felles forståelse av de utfordringer som tjenesten står overfor i møte med brukerne. De ønsker også å arbeide kontinuerlig for å utnytte ressursene bedre slik at det blir brukernes behov som har fokus. For å oppnå dette er det nødvendig å fortsette arbeidet med gode behovsvurderinger og å utnytte møteplassene optimalt. For eksempel kan det være nødvendig at alle møter samtidig på jobb og at samtalen om brukeren får en større betydning i arbeidet. Hjemmetjenesten vurderer også andre grupper enn de som tradisjonelt har vært brukere. For eksempel er småbarnsfamilier med særskilte behov en del av målgruppa. Her ser man for seg en ordning som kan ligne på den gamle husmorvikar-ordningen. Dette har også aktualisert et samarbeid med seksjoner innenfor sosial, barnevern og helse. Ett eksempel kan være i akuttsaker hvor omsorgspersonene trenger hjelp til å mestre de praktiske ting hjemme. Erfaringer med samarbeid har gjort at hjemmetjenesten ønsker et større samarbeid på tvers med andre etater. Å arbeide på tvers kan føre til en mer helhetlig kommune - noe som kommer både ansatte og brukere til gode. Virksomheten sliter likevel med holdninger til yrket som hjemmehjelper. De tradisjonelle forestillingene med å være "usynlig" og "lengst nede på stigen" i en kommunal virkelighet farger fremdeles rekrutteringen til hjemmehjelpsyrket også i Sørum. Likevel melder ledelsen om at det er lettere å holde på nye hjemmehjelpere når de først har prøvd seg en tid og gjort erfaringer i det nye arbeidsmiljøet. Vår oppfordring er at hjemmetjenesten i Sørum utforsker muligheten til utvikling av tjenesten ytterlige ved å bygge videre på arbeidsmiljø, arenaer for læring og kompetanseutveksling som de nå er kommet et betydelig stykke på vei med. Her kan det ligge flere gode vekstmuligheter. AVSLUTNING Vi har i Modellkommuneforsøket oppfordret til ulike typer prosjekter, både små interne og store seksjonsomfattende. Prosjektet i hjemmetjenesten kan karakteriseres som et internt prosjekt med mindre endringer. Likevel er dette prosjektet og de resultatene det har frembrakt av vesentlig betydning i forhold til de intensjoner vi hadde med Modellkommuneforsøket da vi startet. Intensjonen i forsøket har hele tiden vært at vanlige arbeidstakere skal få mulighet til å komme med ideer, utvikle prosjektplaner og få anledning til å prøve ut ideene i praksis. Dette har krevd mot fra ide-makere og øvrige personale til å prøve ut noe som man ikke visste utfallet av. Det betydde i praksis å kunne rette opp og justere kursen dersom det ble nødvendig - med andre ord tåle å arbeide i usikkerhet uten å miste motivasjonen. Nettopp det at en hjemmehjelper brakte prosjekt-ideen "til torgs" og gjennom hele perioden drev arbeidet med planer og utprøving i praksis, gjør dette til et godt eksempel for arbeid under paraplyen Modellkommune. Det er også et godt eksempel på at det sitter gode og skapende ressurser i de mer "usynlige" grupperingene i kommunen. Med god lederstøtte og noen andre tiltak har prosjektet gitt resultater. Ikke minst har virksomhetsleder tilrettelagt aktivt i de ulike fasene i prosjektet og stilt spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for at prosjektet skal utvikle seg i riktig retning? 11

12 Et annen suksessfaktor for utvikling i hjemmetjenesten har vært hjemmehjelpernes vilje til å arbeid sammen i par. Kollega-parene har latt seg kikke i kortene seg i mellom og fått innsyn i hverandres oppgaver og måter å gjøre ting på. Dette gjelder både det de er gode på og det de ikke kan fullt så godt. Det krever mot å la andre se hvordan jeg gjør ting og kan være vanskelig for mennesker som tradisjonelt har arbeidet isolert. Ikke desto mindre har det ført til at kolleger har utvekslet metoder og oppgaveløsninger noe som har bidratt til å utvikle tjenestens totale kompetanse. Under veiledning av ide- og arbeidsgruppene i Modellkommuneforsøket har vi pekt på betydningen av å ha gode møteplasser for å kunne lære av ny praksis. Med det har vi ment både en mulighet til å møtes rent fysisk og en vilje til å utnytte rommet til læring. Dette har også vært gjort i dette prosjektet. Samtidig har de ansatte vist en vilje til å utnytte dette rommet til læringsformål, som for eksempel refleksjon over praksis: Hva fungerer godt og hva må vi justere underveis? Vi ønsker hjemmetjenesten i Sørum lykke til videre i den gode prosessen som de har startet. Samtidig tror vi at måten det her har vært arbeidet på kan gi inspirasjon til andre som ønsker å utvikle virksomheter ved å spille på ressursene hos den vanlige arbeidstaker. 12