Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet"

Transkript

1 Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Tirsdag 9. september 2009 Tilstede: Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Engebretsen, Einar Plather, Trine Ytre-Arna, Elisabeth Folke-Olsen, Jostein Aune (kun sak 38/08). Friskolene: Marie Lexow (Montessoriforbundet), Ragnar Johansen (NFFL), Ingar Lae (PHL), Rune Kilander og Svein Bøhn (Steinerskoleforbundet), Torgeir Flateby og Helge Vatne (KFF). Sak 32/08 Referat fra forrige møte Utdanningsdirektoratet hadde én kommentarer til friskoleorganisasjonenes referat fra kontaktmøtet 5. juni 2008 og en kommentar til friskoleorganisasjonenes henvisning til forrige møte i sakspapiret for dette møtet.. Ang sak 22/08: Læreplan som tilfredsstiller kravene, er ett av kriteriene for å bli godkjent, uten at dette kriteriet rangeres som det viktigste. Ang sak 26/08: I begrunnelsen for spørsmålet i sak 37/08 henvises til sak 26/8 i forrige møte hvor direktoratet viste forståelse for å finne en løsning med f.eks en slik kort frist. Denne uttalelsen er ikke dekkende for direktoratets syn. Direktoratet ønsker å bidra til en løsning uten nå å signalisere en særskilt forståelse for den foreslåtte løsningen. Sak 33/08 To år på deltid i stedet for ett år på fulltid. Jfr sak 29/08e Spørsmål. a. Dersom en toppidrettselev blir så opptatt det tredje året med deltagelse og representasjon i nasjonale og internasjonale konkurranser at det vil være svært ønskelig å dele opp dette året over to med ca 50 % timer/fag hvert år, vil dette være tillatt jfr privatskoleloven og tilskuddsreglene? Vi forutsetter at vedkommende blir innrapportert som 100 % elev til sammen de to årene. b. Vil vedkommende da også kunne bli vurdert som primærsøker til videre studier selv om det siste året ble delt? Svar: a) Den skisserte ordningen er mulig dersom eleven søker om inntak som deltidselev og det fattes enkeltvedtak om inntak som deltidselev. Skolen må opplyse eleven om at vedkommende ikke har rett til inntak i en offentlig skole i 50 % det fjerde året dersom eleven skulle ønske å bytte skole på det tidspunkt. Inntak her kan ordnes etter at eleven har begynt på skolen og behovet er klarlagt. Nytt enkeltvedtak med ny elevstatus må da foreligge. Saken må ordnes før 1. okt for å ha riktig deltidsgrunnlag for telling. b) Eleven har rett på primærvitnemål, jfr Rundskriv Udir med merknad til ny 4-28A i forskrift til privatskoleloven.

2 Sak 34/08 En ansatt som styreleder Jfr sak 30/08. Spørsmål: Kan direktoratet reflektere litt over spørsmålet om en vanlig ansatt som styreleder. Vi tenker på at eier oppnevner en ansatt ved skolen til styret og at vedkommende blir styreleder. Habilitetsspørsmål med mer i forhold til forskjellige posisjoner. Vil evt stillingsstørrelsen ha noen betydning? Hva mener direktoratet? Svar: En ansatt kan være styremedlem med stemmerett da privatskoleloven ikke har forbud mot en slik ordning, men en ansatt med stemmerett utpekt av eier erstatter ikke de ansattes rett til representasjon med møte- og talerett etter psl 5-1 bokstav d og e. De som oppnevner styret og den ansatte selv må være særlig oppmerksomme på at det kan oppstå rolleblanding. Sak 35/08 Etterutdanningskurs annen virksomhet Spørsmålet ble berørt i sak 24/08. Direktoratet ønsket spørsmålet meldt til neste møte. Spørsmål: 1. Er etterutdanningskurs som skolen tilbyr til tidligere elever å betrakte som annen virksomhet? Spørsmålet er aktuelt innen naturbruk og visse yrkesfag. Det kan f.eks handle om nye metoder og/eller ny kunnskap i yrkesutøvelsen. 2. Evt. hvis nei eller begrensninger: I hvor stor grad kan skoler tilby oppdatering av tidligere elever innenfor skolevirksomheten? Svar: Etterutdanningskurs er entydig å betrakte som annen virksomhet. Skolen kan søke om unntak fra forbudet mot å drive annen virksomhet, jfr psl 2-2. Tilsynsmyndighet fører en restriktiv kontroll i forhold til annen virksomhet for å sikre at tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode. Spørsmål 2 er derfor uaktuelt. Sak 36/08 KOSTRA I referat fra møte 5. juni under dato for neste møte ble det meldt slik sak: Orientering om status i KOSTRA-grunnlaget for tilskuddsatsene før reguleringer som gjøres i statsbudsjettet. Svar: Direktoratet kan ikke presentere tallmaterialet fra KOSTRA før Statsbudsjettet er lagt fram. Friskoleorganisasjonene inviteres til et møte om dette hos Udir i Molde 8. okt kl Sak 37/08 Foreløpig tilsynsrapport I sak 26/07 oppfordret friskoleorganisasjonene direktoratet om å avklare juridisk hvorvidt en foreløpig rapport kan unntas offentlighet, eventuelt for en meget begrenset tidsperiode (48 timer). Fra organisasjonenes side ble det påpekt at det er i alles interesse at misforståelser oppklares før rapporten gjøres offentlig. Har direktoratet gjennomtenkt dette siden siste møte? Svar: Det er ikke hjemmel for å unnta foreløpige rapporter fra offentlighet. En gjennomgang uten offentliggjøring kan og bør gjøres i møte ( sluttmøtet ) og pr telefon. Det er i alles interesse at faktadelen er korrekt og at informasjon som er grunnlag for vedtak, kvalitetssikres. Direktoratet tar sikte på å ha klar en ny struktur for tilsyn i 2009, og behovet for foreløpig rapport blir vurdert. Direktoratet påpekte at alle avvik skal ha en juridisk begrunnelse basert på innsamlet fakta.

3 Sak 38/08 Resultatet av søknadsbehandlingen dispensasjon 20- dagersregelen Jfr sak 28/08, informasjon om resultatet av søknadsbehandlingen, - inkludert hvilke av de vanligste begrunnelser som det er blitt gitt dispensasjon og som kan gi rett til dispensasjon i framtiden. Svar: 5-6 skoler har nå fått svar, og det arbeides nå fortløpende med de resterende. Foreløpig har direktoratet innvilget alle søknadene med den begrunnelse at det omsøkte fraværet enten var dokumentert med registrert egenmelding, legeattester i ettertid eller på annen måte innenfor ny forståelse av 20-dagers- og 14-dagersregelen. Direktoratet vil i elevtellingsbrevet som snart sendes ut, klargjøre for skolene hvordan økonomiforskriftens bestemmelser om fravær og elevtelling er å forstå. På sikt vil også veiledningen til økonomiforskriften bli endret. Etter direktoratets oppfatning er oppkjøring til sertifikat, glattkjøringskurs og lignende ikke fravær som kan regnes til de 14 dagene med fravær som ikke telles. Det kan være fravær for å gå til legekontroll og helseundersøkelser av alle slag, tannlegetimer, sesjon, begravelser, bryllup, store jubileer i nær familie og med nødvendig reise til disse. Helsegrunner kan også være sykdom. Her kan sykdom uten legeattest inngå, Egenmelding eller melding fra internatansatte kan regnes som dokumentasjon på sykdomsdager. Systemet for fraværsregistrering må fange opp alle krav til fraværsføring som følger av økonomiforskriften, men selve egenmeldingen behøver ikke skolen arkivere etter at lærer har sett den og registrert fraværet på korrekt måte i systemet. Innspill om forslag til endringer på andre områder i veiledningen til økonomiforskriften bes spilt inn innen 24. sept. Sak 39/08 Høring om endringer i forskrift til privatskoleloven Ved flere anledninger har Udir meldt at høringen kommer snart. Følgende blir tatt opp i endringsforslagene fra direktorat/departement: - klargjøring av godkjenningsgrunnlaget og begrepet jamgod opplæring. - fritak for fag (tilsvarer forskrift til oppl fritak for norsk sidemål (tilsvarer forskrift til oppl. 3-6) Svar: Direktoratet vurderer å dele høringen om endringer i forskriften til privatskoleloven i to slik at bestemmelsene om fritak for fag og fritak for norsk sidemål prioriteres, da dette haster mest å få på plass. Forskriftsendringen om krav til læreplan vil antagelig bli sendt på høring før 1. oktober. Resten vil også komme raskt. Sak 40/08 Rundskriv om voksnes rett. Udir meldte i møte 5. juni at direktoratet ville sende ut informasjon om regelverket for voksnes rett. Vi kan ikke se at det er kommet noe fra Udir om dette og spør når det kommer! Svar: Rundskrivet, som er stillet til fylkeskommunene og gjelder opl 4A, ble sendt ut 5. september, med kopi til privatskoler med rett til tilskudd og til friskoleorganisasjonene. Rundskrivet er nettopp lagt ut på

4 Sak 41/08 Når privat skole og offentlig skole samarbeider til elevenes beste Kunnskapsdepartementet har omgjort to klagesaker fra Tryggheim vgs. En av disse handler om samarbeid med offentlig skole. Tryggheims lærere kan i bestemte tilfeller leies ut til offentlig skole. Forholdet til samarbeid med offentlige skoler har mange nyanser og vi tar opp noen spørsmål i forlengelsen av Tryggheimsaken: 1.En videregående skole og en videregående friskole på samme sted vil samarbeide om undervisningen for å kunne gi elever ved begge skoler et litt videre fagtilbud. F.eks kan den vg off skolen tilby fransk til begge skolers elevgrupper og den andre skolen spansk til begge skolers elevgrupper. Dette er bra for begge parter og aller best for elevene. Hvis dette skulle være mulig, hvordan må dette organiseres juridisk for å få dete på plass? Kan friskolene ta inn deltidselever på skolen i faget uavhengig av det totale inntaket? Må friskolen evt selv ha et ansettelsesforhold til læreren i den offentlige skolen som underviser elevene i faget? Eller kan hele saken ordnes enklere slik at det etableres en avtale mellom de to skolene som regulerer hele forholdet? Svar: Direktoratet mener at et slikt samarbeid med utleie av lærere i begrenset omfang kan være mulig. Samarbeid om selve opplæringen er også mulig. Det anbefales følgende framgangsmåte: - Elevene (egne og samarbeidsskoles elever) tas inn som deltidselever (enkeltvedtak fattes) på begge skoler (evt også etter at elevene er i gang med skolen, -da må nye enkeltvedtak fattes). Eksempelvis kan eleven da ha 90% av tiden på en skole og 10% på den andre skolen. Det forutsettes at eleven oppfyller kravene for inntak. - Lærerne har kun ett ansettelsesforhold, mens elevene dette gjelder, har to kontraktsforhold (deltidselev-status) ved to skoler. - Skolen hvor eleven har størstedelen av tiden, utsteder vitnemål etter fullført videregående. Kompetansebeviset som den andre skolen utsteder, innarbeides i vitnemålet slik det normalt gjøres for elever som har deltidsopplæring fra andre skoler. Hvis styret velger andre samarbeidsmodeller, må styret forsikre seg om at alle krav i lover og forskrifter er oppfylt. 2. Flere friskoler har fått spørsmål fra hørselshemmede elever som ønsket å være delvis ved friskolen og delvis ved et ressurssenter for døve. Spørsmål er også kommet fra ressurssentre om dette. Dette går bra i offentlig skole. Hvordan kan dette reguleres i et friskoleforhold? Aktuelle problemstillinger er hvor eleven er elev, kjøp av tjenester, deltidsproblematikk i forhold til elevtelling og tilskudd og at elev ikke kan være deltidselev i grunnskolen. Svar: Direktoratet kan ikke se at privatskoleloven åpner for et slikt samarbeid. Grunnskolelever kan ikke være deltidselever, og spesialundervisning som blir gitt en elev i privat skole med rett til tilskudd, skal gis av privatskolen og ikke en annen skole. Å leie inn eller ansette fagpersonell fra et ressurssenter for å dekke komplisert spesialundervisning, er mulig. Sak 42/08 Styreansvar og styreforsikring Bakgrunn: Friskoler har fått flere henvendelser om skolestyrer som ønsker å tegne en forsikring fordi det påligger styret et så stort ansvar. Feil avgjørelser får store konsekvenser.

5 Spørsmål 1. Kan et styremedlem komme i en slik posisjon at vedkommende pådrar seg straffeansvar? En mulig sak med økonomisk konsekvens kan være en tidligere elev søker om erstatning fordi han/hun ikke lærte nok (f.eks å lese) i skolen, ikke fikk nødvendig spesialpedagogisk hjelp eller ikke fikk god nok tilpasset opplæring. Vil utdanningsdirektoratet i slike og andre tilfeller anbefale skolene å tegne styreansvarsforsikringer for å sikre at eleven evt får den erstatning vedkommende har krav på? Svar: Svaret er ja, styret kan komme i straffeansvar og i erstatningsansvar. Direktoratet ønsker ikke å gi anbefalinger om eventuelt behov for forsikring. Hvis friskoleorganisasjonene ønsker et klart svar på om kjøp av styreforsikring vil være i strid med privatskoleloven 6-3, bes organisasjonene om å sende et skriftlig spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Spørsmål 2. Kan myndighetene komme til å kreve en tilbakebetaling som skolen ikke greier å innfri og derfor i neste omgang går på styremedlemmet selv? Kanskje har slike vurderinger vært gjort i den nylige saken om konkurs ved Bauer i Oslo? Svar: Hvis det er rettslig grunnlag for det, så både kan og må direktoratet gå til rettslige skritt mot styremedlemmer eller eier. Den som saksøker avgjør i prinsippet om de rettslige skritt blir gjort mot skolen og/eller styremedlemmene personlig. Sak 43/08 Taushetsplikt i styret Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder for behandling av saker etter privatskoleloven, f.eks inntak, bortvisning, flytting av elev til annen skole, spesialundervisning, fritak for aktiviteter, permisjon mm. Skolestyret vil ha taushetsplikt i disse sakene, enten saken avgjøres av styret eller er delegert til rektor eller andre. Vi forstår det dermed slik at all behandling av slike saker i styret, som referatsak, orienteringssak eller vedtakssak, må elevrepresentant under fylte 18 år fratre. Spørsmål 1. Vi ber om bekreftelse på dette og at det ikke kan forstås annerledes!? Svar: Direktoratet bekrefter at forståelsen er korrekt. Spørsmål 2. Vil skolestyret være lovpålagt taushetsplikt i andre saker, f.eks - ansettelse av lærere eller andre ansatte - evt oppsigelse av lærere eller andre ansatte - konflikter i personalet eller konflikter mellom elev/foreldre, elev/elev og lærer Svar: Det påhviler styret selv å vurdere og avgjøre om man oppfyller kravene i andre lover. Spørsmål 3. Kan skolestyret selv pålegge styremedlemmer og dem som har rett til å være til stede (over 18 år) en taushetsplikt i andre saker, f.eks planer om kjøp av eiendom, planer om utvidelser, drøftinger om kandidater til stillinger etc. Svar: Også her må styret vurdere og avgjøre spørsmålet selv på bakgrunn av andre lover som er aktuelle. Spørsmål 4.Vil skolestyret kunne ha lov til å oppfatte lønnspørsmål og lokale forhandlinger som saker hvor de kan pålegge elevene taushetsplikt og dermed også ha anledning til å be elever under 18 år å gå ut? Svar: Direktoratet anbefaler kommentar til offentlighetsloven som veiledning i spørsmål om taushetsplikt. Styret for skolen bør være meget aktpågiven slik at elevrepresentanter under 18 år ikke er tilstede når taushetsbelagte saker drøftes.

6 Sak 44/08 Elever i skoler for funksjonshemmede? En slik skole er pålagt av fylkesmannen etter anke fra en elev som fikk nei til inntak, å gi en ungdom med rett til opplæring og liten grad av behov for den særskilte tilretteleggingen som skolen gir, prioritering foran en voksen uten rett, men med stort behov for den særskilte tilretteleggingen som skolen gir? Skolen måtte altså ta inn en elev uten nødvendig dokumentasjon for å være funksjonshemmet. Skolen fikk beskjed om at de ikke hadde videre ankerett. Vil Utdanningsdirektoratet kunne omgjøre denne lovtolkning? Svar: Skoler for funksjonshemmede er i utgangspunktet for funksjonshemmede elever. Disse skolene er oppe til vurdering i departementet. Hvis saken legges fram våren 2009, vil friskoleorganisasjonene antagelig få nødvendig avklaring her. Hvis saken ikke kommer opp, bes spørsmålet bli meldt på nytt til direktoratet. Sak 45/08. Fødselspermisjon for elever Spørsmål: Kunne Udir ha utarbeidet fast prosedyre for skolens håndtering av fødselspermisjon? F.eks slik: - Eleven må søke fylkeskommunen om forlenget rett til opplæring - Skolen må søke om å få telle eleven med selv om eleven er borte, jfr 13 i øk.forskr. - Noe om hvordan skolen bør tilrettelegge til beste for eleven uten å komme i strid med regelverket. (Kan eleven f.eks få et helt nytt skoleår hvis fødselen skjer i januar? Kan eleven være litt på skolen og med litt fravær over to år? Etc. ) Svar: Direktoratet ønsker ikke å gi en prosedyre, men anbefaler at det søkes dispensasjon om at elev i fødselspermisjon kan telles som tilskuddsberettiget elev til tross for fravær som overstiger 20- og 14-dagersregelen. Det er ikke krav om tidspunkt for dispensasjonssøknad. Det kan søkes i forkant også. Sak 46/08 Skyssutgifter i rettssubjektet I veiledningsbrev fra U-dir av 26/ gis i pkt C Eksempler på annen virksomhet som det må opprettes eget rettssubjekt for: Dette er ulovlig innenfor rettssubjektet: Skyss til og fra skolen (Skolepenger kan ikke brukes til skyss) F.eks i Oslo kommune og Oslo og Akershus som fylke tildeles elevene månedskort for buss som skolen må kjøpe og dele ut, men får refundert. Vi mener det er svært beklagelig hvis det-- te ikke kan føres inn (og ut) av regnskapet, men må om nødvendig ta en trefning med Oslo og Akershus på dette. Hvordan evt komme rundt denne regelen, som kommunene og fylkene det gjelder, ikke har noen annen løsning for? (Saken er tatt opp av KFF med u-dir tidl. 2. juli.) Svar: Disse utgiftene er fylkeskommunens ansvar og kan ikke føres i privatskolens regnskap selv om beløpene bare går inn og ut. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke pålegge skolene å administrere slike ordninger inkludert forskuddsbetaling. Sak 47/08 Mulige rettssubjektløsninger? I forbindelse med grendeskolenedleggelser og overgang til privat virksomhet oppstår det en del økonomiske og organisatoriske utfordringer. Privatskoler som starter opp i tomme kommunale skolebygg får i noen tilfeller spørsmål om å kjøpe disse byggene. I bygdenorge er det noen steder ingen alternative bruk av slike bygg og heller ikke alternative bygg for

7 privatskolen å leie. Disse byggene kan også ha andre funksjoner enn bare skoledrift. (barnehage, forsamlingslokale, idrettslokaler) Spørsmål 1: En privatskole får tilbud om å kjøpe et slikt bygg til en ok pris. I bygget er det fortsatt en kommunal barnehage. Skolen trenger ikke dette arealet med dagens elevgrunnlag i bygda. I realiteten er det ikke noen andre alternative lokaler for denne privatskolen. Vil en slik handel og drift med leieinntekter fra barnehagen være innenfor loven? Svar: Spørsmålet er til behandling hos Fylkesmannen i Hedmark ang. Eidskog Montessoriskole. Spørsmål 2. Alternativt: Må denne skolen la en foreldregruppe etablere et eiendomsselskap som kjøper bygget og skolen leie arealene? Svar: Uavhengig av spørsmål 1 er en løsning med foreldreeid eiendomsselskap fullt ut mulig. Spørsmål 3. Kan skolen da bruke de oppsparte midlene til å betale forskuddsleie slik at foreldrene slipper ekstra låneopptak? Svar: Nei, det ville være å gi lån. Penger fra statstilskudd og skolepenger kan ikke lånes ut, jfr økonomiforskriften 5. Spørsmål 4. Eller er det slik at her må være tre selskap, ett for skolen, ett for barnehagen når kommunen også legger den ned og ett for bygningsdrift, og i praksis tre personidentiske styrer? Svar: Den skisserte løsningen er fullt ut mulig, også med personidentiske styrer, men det må foreligge tre atskilte styreprotokoller. Spørsmål 5. Det er fortsatt noen tilfeller der en tidligere ikke har skilt mellom foreldregruppa organisert som forening som eier av skolen og skolen. Det har over tid (5-10 år) vært samlet inn og satt av penger til kjøp/bygging av ny skole. I forbindelse med krav om skolen som egen juridisk enhet, har det oppstått spørsmål om hvor de oppsparte pengene hører hjemme? I skolen eller hos eierforeningen.? Svar: Pengene hører hjemme i det rettssubjektet hvor pengene befinner seg. Når det gjelder penger som er samlet inn (penger som ikke kommer fra statstilskudd eller skolepenger), kan disse føres til en egen egenkapital i regnskapet for skolen. Det er ikke forbud i privatskoleloven mot å utbetale utbytte fra disse inntektene. Møteplan for høsten 2008: Det inviteres til møte om tilskuddsatsene for 2009 i Molde 8. oktober kl Neste ordinære møte mellom friskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet er fastsatt til tirsdag 18. november kl Referent Helge Vatne

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Torsdag 5. juni 2008 Tilstede: Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Engebretsen, Øystein Rovde. Friskolene: Ragnar

Detaljer

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Onsdag 16. april 2008 Tilstede: Utdanningsdir.: Eva Først, Magne Engebretsen, Einar Plahter, Øystein Rovde. Friskolene:

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf 22 82 35 80. Mob 913 912 48. E-post flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf 22 82 35 80. Mob 913 912 48. E-post flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf 22 82 35 80. Mob 913 912 48. E-post flateby@kff.no Friskoleorganisasjonenes eget referat fra møte med U-dir 18. november 2008 Til stede på møtet:

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 13. juni kl 12-13.45 Til stede fra U-dir:

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2010: Norsk Montessoriforbund: post@montessorinorge.no Referat fra møte i Utdanningsdirektoratet 13. oktober 2010 Agenda for møtet: Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 Møtedeltakere: Fra Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Hopland Engebretsen, Laila

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2010: Norsk Montessoriforbund: nina@montessorinorge.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 21. april 2010. Tilstede fra privatskoleorganisasjonene: Cathrine

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 12. juni 2013. Kl. 12-14 Tilstede: Fra Udir: Magne H. Engebretsen,

Detaljer

Elevtelling 1. april skoler godkjent etter voksenopplæringsloven

Elevtelling 1. april skoler godkjent etter voksenopplæringsloven Saksbehandler: Trine Ytre-Arna Vår dato: 12.3.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/611 Deres referanse: Private skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 Elevtelling 1. april 2013 - skoler

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole (org.nr )

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole (org.nr ) Vår saksbehandler: Marianne Elisabeth Lystad Vår dato: Vår referanse: 31.01.2017 2016/1209 Deres dato: Deres referanse: 30.01.2016 Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole frodefredrik@gmail.com Vedtak

Detaljer

Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen.

Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Privat hjemmeundervisning Udir-5-2013 Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 10.07.2013 Innhold 1.

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK)

Friskolenes Kontaktforum (FK) Friskolenes Kontaktforum (FK) Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Rosthaug videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz PRIVATSKOLESAMLING 2014 Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz 1 NYTT I PRIVATSKOLELOVEN 2 Godkjenningsbestemmelsen 2 1 Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:

Detaljer

Byrådssak 152/16 ESARK

Byrådssak 152/16 ESARK Byrådssak 152/16 Høringsuttalelse til endringer i forskrift til friskoleloven, økonomiforskrift til friskoleloven, forskrift til opplæringsloven og forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde Opplæringsloven Forskrifter Annet Rett til vidergående opplæring Sikre at ungdom som har fullført grunnskolen får videregående opplæring når de har søkt

Detaljer

Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger. Avdelingsdirektør Hege Johansen

Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger. Avdelingsdirektør Hege Johansen Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger Avdelingsdirektør Hege Johansen Juridiske rammer Handlingsrommet i gjeldende regelverk - Tilpasset opplæring - 8-2 - Bruk av 25 % - Læreplanverket Forholdet

Detaljer

Tydelige regler - må også inkludere administrasjon og tilhørende arbeid

Tydelige regler - må også inkludere administrasjon og tilhørende arbeid Kapittel 3. Elevane 3-1. Inntak av elevar Skolane skal ha heile landet som inntaksområde. Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlege skolar, jf. opplæringslova 2-1 tredje ledd

Detaljer

Høring forskrift friskoleloven og økonomiforskriften Cathrine Emblem

Høring forskrift friskoleloven og økonomiforskriften Cathrine Emblem Høring forskrift friskoleloven og økonomiforskriften Cathrine Emblem Inntak Alle elever som blir tatt inn ved en skole godkjent etter friskoleloven, må ha rett til vgo etter oppll 3-1 eller 4A-3 All annen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn Kommuner Fylkesmenn Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning 1. Innledning Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt * Aglo vgs Organisasjonsnummer * 989004255 Kommune Stjørdal Kommunenummer Fylkeskommune 1714 Nord-Trøndelag For norske skoler i utlandet Land/delstat/provins

Detaljer

To sitater hentet fra brevet fra KD til KFF datert 06.05.2015, med kopi til Udir:

To sitater hentet fra brevet fra KD til KFF datert 06.05.2015, med kopi til Udir: Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund (NFFL). Leder av forumet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune St. Hallvard videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven

Endringer i forskrift til friskoleloven Endringer i forskrift til friskoleloven Inntak til videregående opplæring Innført hjemmel KD avgrenset hva som skulle reguleres Fastsette forvaltningspraksis Kap 11 endret tittel fra voksne søkere til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Røyken videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Numedal videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon

Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon Spesialundervisning på alternativ opplæringsarena Spesialundervisning i hjemmet på grunn av sykdom

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Drammen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Ringerike videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Eiker videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Elevtelling 1. april 2013 for private videregående skoler i Norge og i utlandet

Elevtelling 1. april 2013 for private videregående skoler i Norge og i utlandet Saksbehandler: Trine Ytre-Arna Vår dato: 12.3.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/610 Deres referanse: Private videregående skoler i Norge og i Utlandet Elevtelling 1. april 2013 for private videregående

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/9193-2 Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø Fag på videregående nivå Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet ønsker å sette i gang

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 04.05.2017 2016/7567 Deres dato: Deres referanse: Montessoriskolen i Stavanger AS ved styrets leder Skipsbyggergata 19a 4077 HUNDVÅG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Skoleeiermøte 9. oktober 2013

Skoleeiermøte 9. oktober 2013 Skoleeiermøte 9. oktober 2013 Info fra Fylkesmannen v/ Sølvi Melum 3 temaer: 1. Gratisprinsippet i grunnskolen - turer 2. Privat hjemmeundervisning 3. Kort om omgjøring av vedtak uten klage Gratisprinsippet

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

«Ny» friskolelov. Prop. 84L (2014-2015)

«Ny» friskolelov. Prop. 84L (2014-2015) Friskoleloven «Ny» friskolelov Privatskoleloven er blitt friskoleloven (1.august 2015) Den tidligere godkjenningsordningen, med krav om særskilt grunnlag, videreføres. Det er lagt til to nye godkjenningsgrunnlag

Detaljer

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring,

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssentret 2325 HAMAR Vår dato Vår referanse 23.03.2017 2017/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA Vår saksbehandler: Ruth Irene Andersen Vår dato: 02.02.2012 Deres dato: 27.01.2012 Vår referanse: 2011/4084 Deres referanse: Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013 Vår saksbehandler: Hilde Austad Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Vår dato: 15.03.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6605 Deres referanse: Høring om forskriftsendringer Økt fleksibilitet i grunnskolen

Detaljer

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2011: Norske Fag- og Friskolers Landsforbund Epost: nffl@friskoler.no Mobil: 92 60 86 84 Leder: Ragnar Johansen Referat fra kontaktutvalgsmøte mellom friskoleorganisasjonene

Detaljer

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Tema i foredraget Fravær; herunder fravær under rettssaken Vurdering; sluttvurdering og dokumentasjon

Detaljer

Friskoleloven Unn Elisabeth West

Friskoleloven Unn Elisabeth West Friskoleloven Unn Elisabeth West «Ny» friskolelov Privatskoleloven er blitt friskoleloven (1.august 2015) Den tidligere godkjenningsordningen, med krav om særskilt grunnlag, videreføres. Det er lagt til

Detaljer

Versjon 1.2 Endret: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra:

Versjon 1.2 Endret: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra: RFK Reglement / Prosedyrer Opplæring Prosedyre: Fraværsgrense Versjon 1.2 Endret: 29.09.16 Godkjent av: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra: 06.10.2016 i skole Ansvarlig saksbehandler: Johs Ringås Saksbehandler:

Detaljer

Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus

Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus Fraværsgrensen (forskrift 3-3 tredje ledd) I videregående skole skal eleven ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK)

Friskolenes Kontaktforum (FK) Friskolenes Kontaktforum (FK) Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter TILSYNSRAPPORT Trafikkopplæring Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter 12.02.2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

Notat om taushetsplikt

Notat om taushetsplikt Notat om taushetsplikt I dette notatet drøfter vi noen problemstillinger omkring taushetsplikt. Den første er om forholdet mellom skolestyret og rektor/administrasjon, den andre handler om saker underlagt

Detaljer

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /3514 Deres dato: Deres referanse: TILSYNSRAPPORT.

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /3514 Deres dato: Deres referanse: TILSYNSRAPPORT. Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 30.08.2017 2017/3514 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Bærum Montessoriskole ved styrets leder Ballerud Alle 1 1363 HØVIK TILSYNSRAPPORT Spesialkompetanse

Detaljer

Høring om vurdering og fraværsgrenser

Høring om vurdering og fraværsgrenser Videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Vår ref.: 201502405-59 Lillehammer, 27. april 2015 Deres ref.: Høring om vurdering og fraværsgrenser Oppland fylkeskommune viser til høring om endringer i

Detaljer

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Våler kommune Gjeldende fra 01.08.17 Innhold 1. Formål:... 3 2. Lovhjemmel... 3 3. Generelt om fravær... 3 4. Dokumentasjon av fravær... 3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Høring - Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - bortvisning av elever

Høring - Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - bortvisning av elever Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200902951- /SRM 200900902-24 SARK-2000 30. september 2009 ASKI Høring - Forslag til endring

Detaljer

Oversendelse av klage på pålegg i tilsynsrapport

Oversendelse av klage på pålegg i tilsynsrapport Deres ref.: Vår dato: 16.09.2014 Vår ref.: 2013/10010 Arkivnr.: 630 Utdanningsdirektoratet Pb 9359 Grønland 0135 OSLO Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Telemark 24.april 2012 og Vestfold 26.april

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Saksbehandler: Linn Kvinge Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Vår dato: 04.10.2012 Deres dato: 30.08.2012 Vår referanse: 2012/1645 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamar Montessoriskole

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler I denne artikkelen redegjør vi for reglene som gjelder inntak til videregående friskoler og hvilken dokumentasjon som kreves dersom

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 13.08.2014 2014/3140 Deres dato: Deres referanse: Ørsnes Privatskole ved styrets leder Sjøveien 9 8310 Kabelvåg TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

Sjekkpunkt 2 - Søknadsfrister skal være tydelige, og det skal være tydelig hva som er konsekvensen av å søke for sent

Sjekkpunkt 2 - Søknadsfrister skal være tydelige, og det skal være tydelig hva som er konsekvensen av å søke for sent Sjekkliste - inntaksreglement Vi har laget en sjekkliste basert på de vanligste regelbruddene som våre tilsyn avdekker. Hvis dere følger denne sjekklisten, unngår dere vanlige regelbrudd. ARTIKKEL SIST

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012: Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012: Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012: Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Møte mellom Utdanningsdirektoratet og FK 21. mars 2012 Til stede fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: Bjugn (1627) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Informasjon til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

Informasjon til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Informasjon til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Dette skrivet erstatter vårt brev av 21.04.2009. Utdanningsdirektoratet vil i dette skrivet informere om rutinene og vilkårene for tilskudd

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.05.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor.

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 16/8357 Dato 19.05.2017 Bruk av robot i undervisningen Kunnskapsdepartementet mottok 6. desember 2017 brev fra Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Høring privatskoleloven, svar fra Telemark fylkeskommune

Høring privatskoleloven, svar fra Telemark fylkeskommune 1 av 2 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Seksjon for drift Vår dato Vår referanse 11.12.2014 14/00508-3 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jan Gullik Sørbø, tlf. Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS )

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS ) Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS-20-2002) Dette rundskrivet er utgått. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 Bestemmelsene om utstedelse av kompetansebevis

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 20.10.2014 2014/4873 Deres dato: Deres referanse: Wang Toppidrett ved styrets leder Postboks 84 3109 Tønsberg Tønsberg AS TILSYNSRAPPORT -

Detaljer

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring Rutine fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 7.desember 2011 1200-1500 1. Ny 3-årig avtale om etter- og videreutdanning av lærere. De private skolene har ikke deltatt i

Detaljer