Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet"

Transkript

1 Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Tirsdag 9. september 2009 Tilstede: Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Engebretsen, Einar Plather, Trine Ytre-Arna, Elisabeth Folke-Olsen, Jostein Aune (kun sak 38/08). Friskolene: Marie Lexow (Montessoriforbundet), Ragnar Johansen (NFFL), Ingar Lae (PHL), Rune Kilander og Svein Bøhn (Steinerskoleforbundet), Torgeir Flateby og Helge Vatne (KFF). Sak 32/08 Referat fra forrige møte Utdanningsdirektoratet hadde én kommentarer til friskoleorganisasjonenes referat fra kontaktmøtet 5. juni 2008 og en kommentar til friskoleorganisasjonenes henvisning til forrige møte i sakspapiret for dette møtet.. Ang sak 22/08: Læreplan som tilfredsstiller kravene, er ett av kriteriene for å bli godkjent, uten at dette kriteriet rangeres som det viktigste. Ang sak 26/08: I begrunnelsen for spørsmålet i sak 37/08 henvises til sak 26/8 i forrige møte hvor direktoratet viste forståelse for å finne en løsning med f.eks en slik kort frist. Denne uttalelsen er ikke dekkende for direktoratets syn. Direktoratet ønsker å bidra til en løsning uten nå å signalisere en særskilt forståelse for den foreslåtte løsningen. Sak 33/08 To år på deltid i stedet for ett år på fulltid. Jfr sak 29/08e Spørsmål. a. Dersom en toppidrettselev blir så opptatt det tredje året med deltagelse og representasjon i nasjonale og internasjonale konkurranser at det vil være svært ønskelig å dele opp dette året over to med ca 50 % timer/fag hvert år, vil dette være tillatt jfr privatskoleloven og tilskuddsreglene? Vi forutsetter at vedkommende blir innrapportert som 100 % elev til sammen de to årene. b. Vil vedkommende da også kunne bli vurdert som primærsøker til videre studier selv om det siste året ble delt? Svar: a) Den skisserte ordningen er mulig dersom eleven søker om inntak som deltidselev og det fattes enkeltvedtak om inntak som deltidselev. Skolen må opplyse eleven om at vedkommende ikke har rett til inntak i en offentlig skole i 50 % det fjerde året dersom eleven skulle ønske å bytte skole på det tidspunkt. Inntak her kan ordnes etter at eleven har begynt på skolen og behovet er klarlagt. Nytt enkeltvedtak med ny elevstatus må da foreligge. Saken må ordnes før 1. okt for å ha riktig deltidsgrunnlag for telling. b) Eleven har rett på primærvitnemål, jfr Rundskriv Udir med merknad til ny 4-28A i forskrift til privatskoleloven.

2 Sak 34/08 En ansatt som styreleder Jfr sak 30/08. Spørsmål: Kan direktoratet reflektere litt over spørsmålet om en vanlig ansatt som styreleder. Vi tenker på at eier oppnevner en ansatt ved skolen til styret og at vedkommende blir styreleder. Habilitetsspørsmål med mer i forhold til forskjellige posisjoner. Vil evt stillingsstørrelsen ha noen betydning? Hva mener direktoratet? Svar: En ansatt kan være styremedlem med stemmerett da privatskoleloven ikke har forbud mot en slik ordning, men en ansatt med stemmerett utpekt av eier erstatter ikke de ansattes rett til representasjon med møte- og talerett etter psl 5-1 bokstav d og e. De som oppnevner styret og den ansatte selv må være særlig oppmerksomme på at det kan oppstå rolleblanding. Sak 35/08 Etterutdanningskurs annen virksomhet Spørsmålet ble berørt i sak 24/08. Direktoratet ønsket spørsmålet meldt til neste møte. Spørsmål: 1. Er etterutdanningskurs som skolen tilbyr til tidligere elever å betrakte som annen virksomhet? Spørsmålet er aktuelt innen naturbruk og visse yrkesfag. Det kan f.eks handle om nye metoder og/eller ny kunnskap i yrkesutøvelsen. 2. Evt. hvis nei eller begrensninger: I hvor stor grad kan skoler tilby oppdatering av tidligere elever innenfor skolevirksomheten? Svar: Etterutdanningskurs er entydig å betrakte som annen virksomhet. Skolen kan søke om unntak fra forbudet mot å drive annen virksomhet, jfr psl 2-2. Tilsynsmyndighet fører en restriktiv kontroll i forhold til annen virksomhet for å sikre at tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode. Spørsmål 2 er derfor uaktuelt. Sak 36/08 KOSTRA I referat fra møte 5. juni under dato for neste møte ble det meldt slik sak: Orientering om status i KOSTRA-grunnlaget for tilskuddsatsene før reguleringer som gjøres i statsbudsjettet. Svar: Direktoratet kan ikke presentere tallmaterialet fra KOSTRA før Statsbudsjettet er lagt fram. Friskoleorganisasjonene inviteres til et møte om dette hos Udir i Molde 8. okt kl Sak 37/08 Foreløpig tilsynsrapport I sak 26/07 oppfordret friskoleorganisasjonene direktoratet om å avklare juridisk hvorvidt en foreløpig rapport kan unntas offentlighet, eventuelt for en meget begrenset tidsperiode (48 timer). Fra organisasjonenes side ble det påpekt at det er i alles interesse at misforståelser oppklares før rapporten gjøres offentlig. Har direktoratet gjennomtenkt dette siden siste møte? Svar: Det er ikke hjemmel for å unnta foreløpige rapporter fra offentlighet. En gjennomgang uten offentliggjøring kan og bør gjøres i møte ( sluttmøtet ) og pr telefon. Det er i alles interesse at faktadelen er korrekt og at informasjon som er grunnlag for vedtak, kvalitetssikres. Direktoratet tar sikte på å ha klar en ny struktur for tilsyn i 2009, og behovet for foreløpig rapport blir vurdert. Direktoratet påpekte at alle avvik skal ha en juridisk begrunnelse basert på innsamlet fakta.

3 Sak 38/08 Resultatet av søknadsbehandlingen dispensasjon 20- dagersregelen Jfr sak 28/08, informasjon om resultatet av søknadsbehandlingen, - inkludert hvilke av de vanligste begrunnelser som det er blitt gitt dispensasjon og som kan gi rett til dispensasjon i framtiden. Svar: 5-6 skoler har nå fått svar, og det arbeides nå fortløpende med de resterende. Foreløpig har direktoratet innvilget alle søknadene med den begrunnelse at det omsøkte fraværet enten var dokumentert med registrert egenmelding, legeattester i ettertid eller på annen måte innenfor ny forståelse av 20-dagers- og 14-dagersregelen. Direktoratet vil i elevtellingsbrevet som snart sendes ut, klargjøre for skolene hvordan økonomiforskriftens bestemmelser om fravær og elevtelling er å forstå. På sikt vil også veiledningen til økonomiforskriften bli endret. Etter direktoratets oppfatning er oppkjøring til sertifikat, glattkjøringskurs og lignende ikke fravær som kan regnes til de 14 dagene med fravær som ikke telles. Det kan være fravær for å gå til legekontroll og helseundersøkelser av alle slag, tannlegetimer, sesjon, begravelser, bryllup, store jubileer i nær familie og med nødvendig reise til disse. Helsegrunner kan også være sykdom. Her kan sykdom uten legeattest inngå, Egenmelding eller melding fra internatansatte kan regnes som dokumentasjon på sykdomsdager. Systemet for fraværsregistrering må fange opp alle krav til fraværsføring som følger av økonomiforskriften, men selve egenmeldingen behøver ikke skolen arkivere etter at lærer har sett den og registrert fraværet på korrekt måte i systemet. Innspill om forslag til endringer på andre områder i veiledningen til økonomiforskriften bes spilt inn innen 24. sept. Sak 39/08 Høring om endringer i forskrift til privatskoleloven Ved flere anledninger har Udir meldt at høringen kommer snart. Følgende blir tatt opp i endringsforslagene fra direktorat/departement: - klargjøring av godkjenningsgrunnlaget og begrepet jamgod opplæring. - fritak for fag (tilsvarer forskrift til oppl fritak for norsk sidemål (tilsvarer forskrift til oppl. 3-6) Svar: Direktoratet vurderer å dele høringen om endringer i forskriften til privatskoleloven i to slik at bestemmelsene om fritak for fag og fritak for norsk sidemål prioriteres, da dette haster mest å få på plass. Forskriftsendringen om krav til læreplan vil antagelig bli sendt på høring før 1. oktober. Resten vil også komme raskt. Sak 40/08 Rundskriv om voksnes rett. Udir meldte i møte 5. juni at direktoratet ville sende ut informasjon om regelverket for voksnes rett. Vi kan ikke se at det er kommet noe fra Udir om dette og spør når det kommer! Svar: Rundskrivet, som er stillet til fylkeskommunene og gjelder opl 4A, ble sendt ut 5. september, med kopi til privatskoler med rett til tilskudd og til friskoleorganisasjonene. Rundskrivet er nettopp lagt ut på

4 Sak 41/08 Når privat skole og offentlig skole samarbeider til elevenes beste Kunnskapsdepartementet har omgjort to klagesaker fra Tryggheim vgs. En av disse handler om samarbeid med offentlig skole. Tryggheims lærere kan i bestemte tilfeller leies ut til offentlig skole. Forholdet til samarbeid med offentlige skoler har mange nyanser og vi tar opp noen spørsmål i forlengelsen av Tryggheimsaken: 1.En videregående skole og en videregående friskole på samme sted vil samarbeide om undervisningen for å kunne gi elever ved begge skoler et litt videre fagtilbud. F.eks kan den vg off skolen tilby fransk til begge skolers elevgrupper og den andre skolen spansk til begge skolers elevgrupper. Dette er bra for begge parter og aller best for elevene. Hvis dette skulle være mulig, hvordan må dette organiseres juridisk for å få dete på plass? Kan friskolene ta inn deltidselever på skolen i faget uavhengig av det totale inntaket? Må friskolen evt selv ha et ansettelsesforhold til læreren i den offentlige skolen som underviser elevene i faget? Eller kan hele saken ordnes enklere slik at det etableres en avtale mellom de to skolene som regulerer hele forholdet? Svar: Direktoratet mener at et slikt samarbeid med utleie av lærere i begrenset omfang kan være mulig. Samarbeid om selve opplæringen er også mulig. Det anbefales følgende framgangsmåte: - Elevene (egne og samarbeidsskoles elever) tas inn som deltidselever (enkeltvedtak fattes) på begge skoler (evt også etter at elevene er i gang med skolen, -da må nye enkeltvedtak fattes). Eksempelvis kan eleven da ha 90% av tiden på en skole og 10% på den andre skolen. Det forutsettes at eleven oppfyller kravene for inntak. - Lærerne har kun ett ansettelsesforhold, mens elevene dette gjelder, har to kontraktsforhold (deltidselev-status) ved to skoler. - Skolen hvor eleven har størstedelen av tiden, utsteder vitnemål etter fullført videregående. Kompetansebeviset som den andre skolen utsteder, innarbeides i vitnemålet slik det normalt gjøres for elever som har deltidsopplæring fra andre skoler. Hvis styret velger andre samarbeidsmodeller, må styret forsikre seg om at alle krav i lover og forskrifter er oppfylt. 2. Flere friskoler har fått spørsmål fra hørselshemmede elever som ønsket å være delvis ved friskolen og delvis ved et ressurssenter for døve. Spørsmål er også kommet fra ressurssentre om dette. Dette går bra i offentlig skole. Hvordan kan dette reguleres i et friskoleforhold? Aktuelle problemstillinger er hvor eleven er elev, kjøp av tjenester, deltidsproblematikk i forhold til elevtelling og tilskudd og at elev ikke kan være deltidselev i grunnskolen. Svar: Direktoratet kan ikke se at privatskoleloven åpner for et slikt samarbeid. Grunnskolelever kan ikke være deltidselever, og spesialundervisning som blir gitt en elev i privat skole med rett til tilskudd, skal gis av privatskolen og ikke en annen skole. Å leie inn eller ansette fagpersonell fra et ressurssenter for å dekke komplisert spesialundervisning, er mulig. Sak 42/08 Styreansvar og styreforsikring Bakgrunn: Friskoler har fått flere henvendelser om skolestyrer som ønsker å tegne en forsikring fordi det påligger styret et så stort ansvar. Feil avgjørelser får store konsekvenser.

5 Spørsmål 1. Kan et styremedlem komme i en slik posisjon at vedkommende pådrar seg straffeansvar? En mulig sak med økonomisk konsekvens kan være en tidligere elev søker om erstatning fordi han/hun ikke lærte nok (f.eks å lese) i skolen, ikke fikk nødvendig spesialpedagogisk hjelp eller ikke fikk god nok tilpasset opplæring. Vil utdanningsdirektoratet i slike og andre tilfeller anbefale skolene å tegne styreansvarsforsikringer for å sikre at eleven evt får den erstatning vedkommende har krav på? Svar: Svaret er ja, styret kan komme i straffeansvar og i erstatningsansvar. Direktoratet ønsker ikke å gi anbefalinger om eventuelt behov for forsikring. Hvis friskoleorganisasjonene ønsker et klart svar på om kjøp av styreforsikring vil være i strid med privatskoleloven 6-3, bes organisasjonene om å sende et skriftlig spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Spørsmål 2. Kan myndighetene komme til å kreve en tilbakebetaling som skolen ikke greier å innfri og derfor i neste omgang går på styremedlemmet selv? Kanskje har slike vurderinger vært gjort i den nylige saken om konkurs ved Bauer i Oslo? Svar: Hvis det er rettslig grunnlag for det, så både kan og må direktoratet gå til rettslige skritt mot styremedlemmer eller eier. Den som saksøker avgjør i prinsippet om de rettslige skritt blir gjort mot skolen og/eller styremedlemmene personlig. Sak 43/08 Taushetsplikt i styret Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder for behandling av saker etter privatskoleloven, f.eks inntak, bortvisning, flytting av elev til annen skole, spesialundervisning, fritak for aktiviteter, permisjon mm. Skolestyret vil ha taushetsplikt i disse sakene, enten saken avgjøres av styret eller er delegert til rektor eller andre. Vi forstår det dermed slik at all behandling av slike saker i styret, som referatsak, orienteringssak eller vedtakssak, må elevrepresentant under fylte 18 år fratre. Spørsmål 1. Vi ber om bekreftelse på dette og at det ikke kan forstås annerledes!? Svar: Direktoratet bekrefter at forståelsen er korrekt. Spørsmål 2. Vil skolestyret være lovpålagt taushetsplikt i andre saker, f.eks - ansettelse av lærere eller andre ansatte - evt oppsigelse av lærere eller andre ansatte - konflikter i personalet eller konflikter mellom elev/foreldre, elev/elev og lærer Svar: Det påhviler styret selv å vurdere og avgjøre om man oppfyller kravene i andre lover. Spørsmål 3. Kan skolestyret selv pålegge styremedlemmer og dem som har rett til å være til stede (over 18 år) en taushetsplikt i andre saker, f.eks planer om kjøp av eiendom, planer om utvidelser, drøftinger om kandidater til stillinger etc. Svar: Også her må styret vurdere og avgjøre spørsmålet selv på bakgrunn av andre lover som er aktuelle. Spørsmål 4.Vil skolestyret kunne ha lov til å oppfatte lønnspørsmål og lokale forhandlinger som saker hvor de kan pålegge elevene taushetsplikt og dermed også ha anledning til å be elever under 18 år å gå ut? Svar: Direktoratet anbefaler kommentar til offentlighetsloven som veiledning i spørsmål om taushetsplikt. Styret for skolen bør være meget aktpågiven slik at elevrepresentanter under 18 år ikke er tilstede når taushetsbelagte saker drøftes.

6 Sak 44/08 Elever i skoler for funksjonshemmede? En slik skole er pålagt av fylkesmannen etter anke fra en elev som fikk nei til inntak, å gi en ungdom med rett til opplæring og liten grad av behov for den særskilte tilretteleggingen som skolen gir, prioritering foran en voksen uten rett, men med stort behov for den særskilte tilretteleggingen som skolen gir? Skolen måtte altså ta inn en elev uten nødvendig dokumentasjon for å være funksjonshemmet. Skolen fikk beskjed om at de ikke hadde videre ankerett. Vil Utdanningsdirektoratet kunne omgjøre denne lovtolkning? Svar: Skoler for funksjonshemmede er i utgangspunktet for funksjonshemmede elever. Disse skolene er oppe til vurdering i departementet. Hvis saken legges fram våren 2009, vil friskoleorganisasjonene antagelig få nødvendig avklaring her. Hvis saken ikke kommer opp, bes spørsmålet bli meldt på nytt til direktoratet. Sak 45/08. Fødselspermisjon for elever Spørsmål: Kunne Udir ha utarbeidet fast prosedyre for skolens håndtering av fødselspermisjon? F.eks slik: - Eleven må søke fylkeskommunen om forlenget rett til opplæring - Skolen må søke om å få telle eleven med selv om eleven er borte, jfr 13 i øk.forskr. - Noe om hvordan skolen bør tilrettelegge til beste for eleven uten å komme i strid med regelverket. (Kan eleven f.eks få et helt nytt skoleår hvis fødselen skjer i januar? Kan eleven være litt på skolen og med litt fravær over to år? Etc. ) Svar: Direktoratet ønsker ikke å gi en prosedyre, men anbefaler at det søkes dispensasjon om at elev i fødselspermisjon kan telles som tilskuddsberettiget elev til tross for fravær som overstiger 20- og 14-dagersregelen. Det er ikke krav om tidspunkt for dispensasjonssøknad. Det kan søkes i forkant også. Sak 46/08 Skyssutgifter i rettssubjektet I veiledningsbrev fra U-dir av 26/ gis i pkt C Eksempler på annen virksomhet som det må opprettes eget rettssubjekt for: Dette er ulovlig innenfor rettssubjektet: Skyss til og fra skolen (Skolepenger kan ikke brukes til skyss) F.eks i Oslo kommune og Oslo og Akershus som fylke tildeles elevene månedskort for buss som skolen må kjøpe og dele ut, men får refundert. Vi mener det er svært beklagelig hvis det-- te ikke kan føres inn (og ut) av regnskapet, men må om nødvendig ta en trefning med Oslo og Akershus på dette. Hvordan evt komme rundt denne regelen, som kommunene og fylkene det gjelder, ikke har noen annen løsning for? (Saken er tatt opp av KFF med u-dir tidl. 2. juli.) Svar: Disse utgiftene er fylkeskommunens ansvar og kan ikke føres i privatskolens regnskap selv om beløpene bare går inn og ut. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke pålegge skolene å administrere slike ordninger inkludert forskuddsbetaling. Sak 47/08 Mulige rettssubjektløsninger? I forbindelse med grendeskolenedleggelser og overgang til privat virksomhet oppstår det en del økonomiske og organisatoriske utfordringer. Privatskoler som starter opp i tomme kommunale skolebygg får i noen tilfeller spørsmål om å kjøpe disse byggene. I bygdenorge er det noen steder ingen alternative bruk av slike bygg og heller ikke alternative bygg for

7 privatskolen å leie. Disse byggene kan også ha andre funksjoner enn bare skoledrift. (barnehage, forsamlingslokale, idrettslokaler) Spørsmål 1: En privatskole får tilbud om å kjøpe et slikt bygg til en ok pris. I bygget er det fortsatt en kommunal barnehage. Skolen trenger ikke dette arealet med dagens elevgrunnlag i bygda. I realiteten er det ikke noen andre alternative lokaler for denne privatskolen. Vil en slik handel og drift med leieinntekter fra barnehagen være innenfor loven? Svar: Spørsmålet er til behandling hos Fylkesmannen i Hedmark ang. Eidskog Montessoriskole. Spørsmål 2. Alternativt: Må denne skolen la en foreldregruppe etablere et eiendomsselskap som kjøper bygget og skolen leie arealene? Svar: Uavhengig av spørsmål 1 er en løsning med foreldreeid eiendomsselskap fullt ut mulig. Spørsmål 3. Kan skolen da bruke de oppsparte midlene til å betale forskuddsleie slik at foreldrene slipper ekstra låneopptak? Svar: Nei, det ville være å gi lån. Penger fra statstilskudd og skolepenger kan ikke lånes ut, jfr økonomiforskriften 5. Spørsmål 4. Eller er det slik at her må være tre selskap, ett for skolen, ett for barnehagen når kommunen også legger den ned og ett for bygningsdrift, og i praksis tre personidentiske styrer? Svar: Den skisserte løsningen er fullt ut mulig, også med personidentiske styrer, men det må foreligge tre atskilte styreprotokoller. Spørsmål 5. Det er fortsatt noen tilfeller der en tidligere ikke har skilt mellom foreldregruppa organisert som forening som eier av skolen og skolen. Det har over tid (5-10 år) vært samlet inn og satt av penger til kjøp/bygging av ny skole. I forbindelse med krav om skolen som egen juridisk enhet, har det oppstått spørsmål om hvor de oppsparte pengene hører hjemme? I skolen eller hos eierforeningen.? Svar: Pengene hører hjemme i det rettssubjektet hvor pengene befinner seg. Når det gjelder penger som er samlet inn (penger som ikke kommer fra statstilskudd eller skolepenger), kan disse føres til en egen egenkapital i regnskapet for skolen. Det er ikke forbud i privatskoleloven mot å utbetale utbytte fra disse inntektene. Møteplan for høsten 2008: Det inviteres til møte om tilskuddsatsene for 2009 i Molde 8. oktober kl Neste ordinære møte mellom friskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet er fastsatt til tirsdag 18. november kl Referent Helge Vatne