Religiøse grupper og bruddprosesser, Forord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Religiøse grupper og bruddprosesser, 2011. Forord"

Transkript

1

2 Forord Takk til Barne- og likestillingsdepartementet som har gitt RVTS Vest oppdraget med å utarbeide kompetansehevende tiltak og veiledningstilbud innen feltet religiøse bruddprosesser. Vi vil også benytte anledningen til å takke alle fagpersonene vi har samarbeidet med, innledere og deltakere i fagkonferansen som alle har gitt oss inspirasjon og delt av sin kunnskap. Prosjektet har blitt tatt hånd om av en arbeidsgruppe bestående av Dag Nordanger, Inge Nordhaug og Gerd Fadnes, hvor sistnevnte har hatt ansvaret som prosjektleder og for ferdigstillelse av rapporten. I tillegg til Dag Nordanger og Inge Nordhaug har også Venke A. Johansen bidratt med viktige innspill og kommentarer til fremstilling av rapporten. Gerd Fadnes Prosjektleder Religiøse grupper og bruddprosesser, kompetansetiltak og veiledning RVTS Vest, Bergen, juni

3 Innhold FORORD 2 INNHOLD 3-4 SAMMENDRAG 5 1.O BAKGRUNN Oppdraget Sentrale utgangsposisjoner Avgrensing og presisering av oppdraget Operasjonalisering av prosjektmål Tidligere prosjekter og etablerte tilbud METODE Kartlegging Arbeidsseminar Planlegging og gjennomføring av konferansen Religiøse brotprosessar og traumatisering RESULTAT Arbeidsseminar Kartlegging Konferansen OPPSUMMERING Hovedfunn/- inntrykk Implikasjoner for videre kompetansehevende arbeid innen feltet, kompetansetiltak og veiledning

4 Innhold LITTERATUR VEDLEGG Vedlegg 1: Konferanseprogram: Religiøse brotprosessar og traumatisering. Religionsfridom i eit menneskerettsleg og interreligiøst perspektiv 36 Vedlegg 2: Spørreskjemaet Religiøse bruddprosesser Vedlegg 3: Kompetansetiltak: Undervisningsmoduler om Religiøse bruddprosesser og traumatisering (I, II, III, IV) Vedlegg 4: Regnskap 42 4

5 Sammendrag Rapporten beskriver et prosjekt utformet på bakgrunn av oppdrag fra Barne og likestillingsdepartementet, BLD (2009) om å utarbeide kompetansehevende tiltak og veiledningstilbud til hjelpetjenestene i region vest. Oppdragsgiver fremhever behovet for å se dette feltet i et traumeperspektiv. Arbeidet har tatt utgangspunkt i en prosjektskisse som har inneholdt a) en kartleggingsdel bestående av både et arbeidsseminar og en regional survey for å kartlegge hvilke erfaringer og kompetansebehov som eventuelt eksisterte i hjelpetjenestene, b) arrangement av en fagkonferanse og c) utforming av rapport til BLD innen vår Tidligere prosjekter og etablerte tiltak har vært viktige kunnskapskilder og gitt retning på arbeidet vårt, spesielt må nevnes NKVTS sin kunnskapsoppsummering i rapport , Religiøse grupper og bruddprosesser. Kunnskapsstatus, erfaringer og hjelpebehov. Vi har valgt å utvide problemstillingen `religiøse bruddprosesser til også å omfatte andre religioner og trossystemer enn den kristne, samtidig som vi fremhever nødvendigheten av å la menneskerettighetene ramme inn diskusjoner og være retningsgivende for praksis. Kartlegging av hjelpetjenestene i regionen viser at de i en viss utstrekning får henvendelser som er knyttet til tema religiøse bruddprosesser, og at henvendelsene i det alt vesentlige gjelder voksenpopulasjonen. Vel 40 % av respondentene ønsker kompetanseheving. Konferansen som vi arrangerte mars i år ble en arena for innlegg og synspunkter som fanget opp deler av spennvidden og utfordringene innen feltet, noe deltakerne ga positive tilbakemeldinger på. Rapporten oppsummerer våre hoverinntrykk og funn i arbeidet, og med bakgrunn i dette er det planlagt videre oppfølging i form av kompetansehevende tiltak og veiledning. Det er satt opp program for seminar: Religiøse bruddprosesser og traumatisering som skal gjennomføres ved årsskiftet pluss at det er planlagt påfølgende temadager. I tillegg er det etablert et permanent veiledningstilbud i form av en tverrfaglig sammensatt gruppe fagpersoner med betydelig kompetanse innen feltet. 5

6 1.0 Bakgrunn 1.1 Oppdraget Personer som bryter med religiøse grupper kan oppleve å bli utsatt for negative og straffende reaksjoner, for eksempel i form av utestegning fra sosiale fellesskap, kontrollerende og diktatorisk lederskap eller psykisk og fysisk vold. Flere enkeltpersoner har stått frem i pressen og fortalt sin historie, om hvordan de har opplevd reaksjoner av krenkende og traumatisk karakter i forbindelse med bruddprosesser. Slike beskrivelser har også blitt understøttet av flere instanser og fagpersoner, inklusive offentlige rapporter (Redd Barna 2002, 2005, Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), 2008) og innen ulike etater (Modum Bad, Institutt for Sjelesorg ). Mange har et spesielt behov for hjelp og støtte i en slik sammenheng, for å kunne komme ut av situasjonen på en best mulig måte. Det har blitt en helsepolitisk prioritering at det ordinære hjelpeapparatet skal bli i bedre stand til å møte mennesker med traumatiske opplevelse knyttet til religiøse miljøer og avhopperproblematikk. Dette er bakgrunnen for at Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region vest (RVTS Vest) har fått følgende oppdrag: Religiøse grupper og bruddprosesser. Det ordinære hjelpeapparatet skal bli i bedre stand til å møte mennesker med traumatiske opplevelser knyttet til religiøse miljøer og avhopperproblematikk. RVTS Vest har fått i oppdrag å etablere kompetansetiltak og veiledning om religiøse miljøer og bruddprosesser for ansatte i hjelpeapparatet. Arbeidet vil bli sammenfattet i en rapport vår Tiltaket vil deretter bli evaluert. I samarbeid med de øvrige RVTS`ene vil det bli vurdert hvordan ressurssentrene kan ivareta ansvaret videre. 1.2 Sentrale utgangsposisjoner NKVTS hadde tidligere fått i oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) å kartlegge eksisterende kunnskap om fenomenet gjennom: Tidligere forskning i Norge og internasjonalt. Kartlegging av eksisterende tilbud i hjelpeapparatet. Vurdering av hvilke tiltak det er behov for. Forslag til videre forskning, kompetanseutvikling og opplæring. 6

7 Det forelå en grundig og veldokumentert rapport fra NKVTS i 2008 med tittelen Religiøse grupper og bruddprosesser. Kunnskapsstatus, erfaringer og hjelpebehov. (Rapport ). I brev fra BLD til NKVTS etter arbeidets avslutning foreligger det blant annet forslag om at et RVTS senter kan videreføre arbeidet ved å utvikle kompetansetiltak og veiledning i tråd med oppdraget som RVTS Vest nå har fått. Videre presiseres det; Det tas sikte på at hjelpeapparatet også skal ha kompetanse om og kunne ta imot folk med ulike religiøse tilhørighet, ikke bare kristne trossamfunn. I møte i BLD mellom BLD v/wenche Hellerud, Helsedirektoratet v/freia Ulvestad Kärki, og RVTS Vest ved daværende senterleder Dag Ø. Nordanger og prosjektleder Gerd Fadnes ble oppdraget særlig knyttet til det potensielt traumatiserende ved bruddprosesser/ konvertering, både innen kristne grupperinger og innen andre religioner, og vi drøftet hvordan RVTS Vest kunne forvalte oppdraget. 1.3 Avgrensing og presisering av oppdraget Arbeidet til RVTS Vest skulle blant annet ta utgangspunkt i NKVTS sin rapport, der det er gjennomført en grundig kartlegging av foreliggende litteratur, tidligere forskning og klinisk erfaring knyttet til tematikken. Vektlegging av det potensielt traumatiserende ved bruddprosesser/ konvertering, både innen kristne grupperinger og innen andre religioner, er blitt ivaretatt i tråd med oppdragsgivers presisering. Vi har samlet ansett følgende forhold som sentrale for retningen på arbeidet: Utgangspunkt i NKVTS` Rapport 3 (2008): Religiøse grupper og bruddprosesser. Kunnskapsstatus, erfaringer og hjelpebehov. Samarbeid med NKVTS, de øvrige RVTS`ene og andre fagpersoner med spesiell kompetanse og erfaring. Ivareta et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn. Unngå grøften; den klassiske sekterisme- debatten. Menneskerettighetene som en ramme. Siden vi i utgangspunktet hadde begrenset kjennskap til problematikken på vestlandet fant vi det hensiktsmessig å foreta en liten kartlegging blant hjelpetjenester innen problemfeltet. Den har omfattet kartlegging av noen nettverk og institusjoner som har kunnskap om og erfaring med problemfeltet både regionalt og nasjonalt. Kartleggingen har også omfattet i hvilken grad 7

8 hjelpeapparatet i regionen får henvendelser fra personer med slike belastninger, og deres kompetansebehov på feltet. Videre så vi det hensiktsmessig å invitere fagpersoner med kompetanse og erfaring innen feltet til et arbeidsseminar for å sammenfatte eksisterende kunnskap og få innspill på nyttige strategier med tanke på utvikling av hjelpetilbud, for eks arrangement av en fagkonferanse. Det sentrale i oppdraget vårt var å etablere kompetansehevede tiltak og veiledning, noe som vi har gjennomført i en generell form. Av den grunn har vi ikke fremhevet noen problemsituasjoner fremfor andre, for eksempel bruddprosesser knyttet til barn og unge som har vokst opp i lukkede sekteriske miljøer. 1.4 Operasjonalisering av prosjektmål 1. Kartlegging: A) sende ut spørreskjema til barnevern og spesialisttjenesten /psykiatri for å kartlegge omfang av henvendelser med aktuell problematikk. Forberede høst 09, utsendelse våren- 10. B) Invitere personer/ institusjoner/ nettverk til arbeidsseminar, vår Sammenfatning av kartleggingsdata. Planlegge fagkonferanse (gjerne nasjonal) og gjerne i samarbeid med de øvrige RVTS`ene. Holde en fagkonferanse våren Sammenfatte arbeidet og måloppnåelse i en rapport (inkl. regnskap) til BLD, vår -11. Dette ble videre redegjort for i brev fra RVTS Vest til BLD av , hvor de ble presentert en prosjektskisse med følgende hovedpunkter: 1. Kartleggingsdel, bestående av A) Survey rettet mot deler av hjelpetjenesten for å vurdere omfang av henvendelser i slike saker og deres evt. kompetansebehov. B) Arbeidsseminar for invitere ressurspersoner/ institusjoner/ nettverk våren 2010 for å diskutere innhold og retning på arbeidet. 2. Fagkonferanse utformet på bakgrunn av kartlegging samt på innspill fremkommet på arbeidsseminar med kompetente innspill, gjerne nasjonal og i samarbeid med de andre RVTS ene, høst Rapport til BLD som oppsummerer arbeidet, inklusivt regnskap, senest innen våren

9 1.5 Tidligere prosjekter og etablerte tilbud Flere tidligere prosjekter og noen etablerte tilbud har vært sentrale som kunnskapsbase og i tillegg har de hatt betydning for valg av retning innen dette prosjektet. NKVTS sin rapport Religiøse grupper og bruddprosesser har en struktur med to hoveddeler, der del 1) er en forskningsrapport og del 2) er en erfaringsrapport. Forskningsrapporten består av to deler. 1A) Litteraturstudien, er en gjennomgang av sentrale begreper, teorier og internasjonal litteratur. Rapporter tilsvarende denne fra NKVTS, er utarbeidet i en rekke land. De tidligste av disse rapportene bidro til et press på myndighetene om å handle raskt. Dette medførte en periode med skjerpede tiltak mot flere religiøse grupper og utarbeidelse av lister over farlige sekter. Senere rapporter er mer nyanserte og bredere i sin belysning av feltet, pluss at en har vært kritisk til en vid og unyansert benyttelse av sektbegrepet. Tradisjonelt benyttet en begrepet knyttet til en typologisk beskrivelse av ulike trossamfunn innen sosiologi. Senere forståelse av sektbegrepet assosieres ofte med en nedsettende betydning og kan ha en stigmatiserende effekt. Dette kan ha sammenheng med at begrepet ofte relateres til teori om hjernevask og kobles til grupper som betraktes som undergravende for samfunnet. En konsekvens er at det har blitt en mer forsiktig bruk av begrepet sekt (se også Totland 1998). En sentral konklusjon innen flere av rapportene er at mange mennesker kan få problemer innen religiøse grupperinger, men at årsakene er sammensatte og komplekse. Bakgrunnen kan tildels tilskrives gruppen, men også forholdet mellom personen og gruppen samt individuelle psykologiske problemer. Det presiseres i NKVTS sin rapport at deres gjennomgang av faglitteratur som beskriver kollektiv vold og overgrep gir rom for betegnelsen farlige sekter, men at det ikke er relevant å benytte slike betegnelser om norske forhold. Gjennomgangen av ulike teorier tydeliggjorde en uenighet om hvordan rekruttering til religiøse sekter skjer, fra en forklaring med hjernevask og manipulasjon, til at en benektet at det overhodet har funnet sted noen som helst manipulasjon. Teoriene rundt entry får konsekvenser for hvordan en skal forstå exit prosessen. Videre får valg av teori konsekvenser for hvilke tiltak en velger å bistå avhopperen med. 1B) Norske trossamfunn, bruddprosesser og hjelpebehov som er del to av forskningsrapporten, er en empirisk presentasjon der flere metodiske tilnærminger ivaretas. Det fremheves at det fremdeles er lite forskning og litteratur om norske forhold tilknyttet problematikken. På bakgrunn av individuelle intervju og fokusgruppeintervju gjennomført av 9

10 tilsatte ved NKVTS samt en gjennomgang av øvrig empiri tilknyttet norske forhold, gis det en presentasjon av hvordan bruddprosessen kan oppleves og forstås her i landet. Det er blant annet satt fokus på utmeldelsesprosessen, reaksjoner en kan få, og ulike hjelpebehov. Personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner har de største problemene. Videre synes personer med homoseksuell legning og de som har foreldre i ledergruppen å ha store problemer. Brudd fra en religiøs gruppe kan på mange måter sammenlignes med andre typer bruddprosesser, for eksempel skilsmisse. Men i tillegg kan den enkelte ofte oppleve problematikk av praktisk og kunnskapsmessig karakter, i og med at vedkommende kanskje har levd avsondret fra storsamfunnet. I forbindelse med oppsummering og konklusjoner er det satt opp flere kategorier avhoppere (se s. 169): 1) De som har støtte i menigheten etter at de har gått ut, og har beholdt nettverket. 2) De som også har støtte av familien når de har gått ut. 3) De som verken har støtte innenfor menigheten eller har venner utenfor. 4) De som heller ikke har familie utenfor. 5) De som har noe kontakt utenfor, men har mistet all kontakt innenfor menigheten. Videre presiseres det at en kan gjøre et skilles mellom A) de som har beholdt troen og oppfatter Gud som støttende, B) de som har tapt troen og ikke opplever Gud som verken straffende eller støttende, og C) de som har beholdt troen og oppfatter Gud eller djevelen som straffende og truende. Sistnevnte gruppe vil trolig ha et større hjelpebehov enn de som opplever religionen som støttende. Sosial og religiøs fordømmelse i en kombinasjon kan ha sterke negativt konsekvenser for personers mentale helse. Personlige faktorer vil også ha en innvirkning. Det skilles mellom ulike kategorier for hjelpebehov: lite hjelpebehov, noe hjelpebehov, middels hjelpebehov, stort hjelpebehov og meget stort hjelpebehov. Hjelpeapparatets håndtering av religiøse problemstillinger og avhopperproblematikk synliggjør at det kan virke som at dette er et vanskelig felt å gå inn i, og at problemområdet oppfattes slik at en ikke må involvere seg, da det ikke er prioritert fra myndighetenes side. Likevel har flere kommuner bekostet kursing av ansatte for å øke kompetansen innen feltet. I tillegg har ansatte involvert seg i dialog med spesifikke trossamfunn innen kommunen, for å bygge ned konfliktnivå og forhindre en marginalisering. Likevel synes det som om interessen for temaet om avhoppere fra religiøse grupper har dempet seg i den senere tid. Årsaken kan 10

11 være at en forholder seg til religiøs sekterisme med større varsomhet nå, eller det motsatte; at det er en indikasjon på lav prioritering. I denne delen av rapporten blir det også redegjort for ulike behov pluss at det blir gitt en rekke forslag og anbefalinger om oppfølgings- og hjelpetiltak: Behovene kan spenne fra hjelp til støtte med å bygge opp sosiale nettverk, til mestring av angst og store depresjoner til religiøst relaterte bekymringer som frykten for Guds straff eller for djevelen. Noen har vært utsatt for vold, andre trenger hjelp til å bearbeide fordømmelse de har møtt fra omgivelsene. Den kompetansen som allerede finnes i hjelpeapparatet om relaterte problemstillinger kan det bygges videre på, og kunnskapen om problemer som kan oppstå ved utmeldelse må styrkes. Utfordringen for et sekulært hjelpapparat er å forstå den sterkt religiøse fortvilelse og risikotenkning uten selv å fanges av det religiøse paradigmet (s 173). Med en målsetting om å styrke kunnskapen om de religiøse gruppene i Norge, anbefales det at det må bygges opp en mer systematisk kunnskap om de enkelte gruppene, endringsprosesser, omfang av utmeldelse og potensielle konflikter. Følgende forslag anbefales (s 174): Utarbeide kunnskap om omfanget av personer som bryter ut av religiøse grupper og har behov for hjelp. Utarbeide oversikter over ulike personer og miljøer som kan gi hjelp og støtte til utmeldte (kan legges ut på nett, eller brosjyre). Øke kompetansen om religiøse miljøer og avhopperproblematikk i det ordinære hjelpeapparatet ved kurs og seminarer. Dette gjelder både for barnevern, barnehager, helsetjenesten, psykisk helsevern, politi og skoler. Psykologer og terapeuters kunnskap om religion må økes og det må tilbys rådgivning, veiledning og terapi til medlemmer i religiøse grupper og avhoppere fra religiøse grupper. Gi tilbud om veiledning til familier som er preget av bruddet etter at ungdom har gått inn i religiøse grupper. I tillegg gi familieveiledning når ungdom har brutt fra religiøse grupper og gjenforenes med familien, og når barn/ungdom fremdeles er i religiøse grupper. Gi informasjon om tvangsekteskapsloven til miljøer som foretrekker å arrangere ekteskap innenfor den religiøse gruppen. 11

12 Kunnskap om exit problematikk må sterkere inn i teologi og diakonistudier. Dialogarbeidet må utvides slik at også ikke-statskirkelige miljøer dras med. En må arbeide dialogisk inn mot trossamfunn i kommunene, men også inn mot antisektgrupperinger, for å dempe konfliktnivå og polarisering. I dialogarbeidet må en også trekke med relevante sekulære miljøer for å bygge respekt på tvers. Det bør utvikles kunnskap og tiltak (eventuelt kontakttelefon) overfor mennesker som bryter med ikke-kristne trossamfunn slik som sikher, muslimer og buddhister. Disse miljøene har vi lite kunnskap om. Det gjelder spesielt de interne religiøse gruppene i muslimske eller buddhistiske og andre miljøer. Vi kjenner ikke til bevegelsene av personer mellom disse og hva det innebærer av konsekvenser å forlate sin religiøse gruppe eller tro for å gå inn i en annen. De miljøer som i dag gir hjelp til utmeldte fra kristne trossamfunn bør støttes og få økt sin kompetanse. Det bør utvikles et filosofisk basert tilbud som gir moralsk/etisk veiledning og hjelp til å takle erkjennelsesmessige problemer for personer som mister sin religiøse tro, og hvor det ikke er naturlig å gå til sjelesorg. Det bør gis informasjon om menneskerettigheter og humanistiske verdier til de religiøse gruppene som har en sterk vi-dem tenkning. Det må klargjøres om konsekvenser av et hierarkisk menneskesyn hvor det skilles sterkt mellom vantro og troende. Det gjelder også miljøer som er ikke-kristne. Det bør være styrket kontroll av det som har vart omtalt som friskoler. Som et generelt tiltak fra storsamfunnet bør private religiøse skoler følges nøye opp for å sikre barns rettigheter. I det videre arbeidet med religiøse grupper og bruddprosesser må en fokusere mer på multikulturelle problemstillinger. Det påpekes at det bør tenkes langsiktig på å bygge opp kunnskap om religion og religiøsitet i hjelpeapparatet, noe som ikke bare gjelder kristendom, men også om de andre store religionene og de ulike religiøse gruppene som finnes innenfor disse. Det er naturlig å samarbeide med forskningsinstitusjoner som universiteter, høyskoler og med ressurser innenfor filosofi og etikk. Det er viktig at arbeidet er flerfaglig. 12

13 Hoveddel 2 i NKVTS sin rapport: Erfaringsrapport fra institutt for Sjelesorg, presenterer instituttets arbeid med sektproblematikk på en systematisert måte. Intensjonen er å belyse problemer som utmeldte har, og den erfaring en har med å benytte ulike metoder i arbeidet. Rapporten beskriver ulike sider ved å gå inn, være i gruppen, for så å gå ut igjen. En kommer blant annet inn på ulike former for manipulasjon, spenningsfeltet mellom ideal og realitet samt en rekke individuelle reaksjoner etter utmeldelse så som depresjon, aggresjon, sorg, isolasjon og ensomhet. Det gis også eksempler på at noen utvikler redsel for gruppen en har forlatt, men også at det kan være positive opplevelser i form av nyvunnet frihet. Institutt for sjelesorg har utviklet egne metoder for å ivareta avhopperne, som i hovedsak er samtaleterapi som kan foregå enten individuelt eller i gruppe. Disse metodene presenteres i rapporten fra NKVTS. Redd Barna gjennomførte i perioden prosjektet Go on som satte søkelyset på konsekvensene av barndom og oppvekst i isolerte trossamfunn. Erfaringskonferansen I god tro, som ble avholdt , rekrutterte en bred offentlig deltakelse. Redd barna forfattet et hefte der det blir redegjort for pilotprosjektet og oppsummering av erfaringskonferansen (april 2002). I tillegg ble det i regi av prosjektet Go on i samarbeid med Redd Barna, utarbeidet en publikasjon som var basert på barns beretninger; Til tross for tro. Beretninger om å vokse opp i isolerte trossamfunn. (Redd Barna, april 2005). Prosjektet ble initiert på bakgrunn av en gruppe unge mennesker som hadde gått ut av The Family, som ble sett og hvis historier derved ble tatt på alvor. Prosjektet ble et rettighetsprosjekt som tok utgangspunkt i barn og unges rettigheter slik de er utformet i norsk lov og i FN`s barnekonvensjon, og det hadde et tredelt formål: Etablere en instans som kan gi praktisk hjelp til barn og unge som har brutt ut av isolerte trossamfunn. Produsere og videreformidle pålitelig kunnskap og kjennskap til problemområdet. På bakgrunn av erfaring med feltet vurdere behovet for skolering og opplæring for at skoler og det vanlige hjelpeapparatet kan ivareta disse unges behov og rettigheter. Kjernen i de unges fortellinger om sin oppvekst og utvikling, om enn alltid forskjellige, var konsekvensene av isolasjon og avsondring fra samfunnet rundt. Kort og overfladisk beskrevet handlet det om en rekke barn og unge som var fratatt sin barndom og som manglet skolegang 13

14 når de gikk ut av trossamfunnet. Et annet fellestrekk var engstelsen for å fortelle og frykten for ikke å bli forstått eller trodd på der brudd ble valgt eller etter at bruddet var en realitet. (Redd Barna, april 2005). Problemstillingen aktualiserer et potent og vanskelig tema, nemlig forholdet mellom hva foreldrene kan bestemme og hva som bestemmes av staten. Spesielt når det gjelder enkelte kristne privatskoler har det sistnevnte forholdet blitt satt på spissen. Noen religiøse grupper bruker religionsfriheten til å legitimere sin egen behandling av barn og unge som ikke følger den rette vei, hevdet prosjektleder og advokat Turid Berger. I en situasjon med så ulike virkelighetsbilder kan de formelle reglene være et viktig utgangspunkt. De gir retningslinjer. De gir også begrensninger som man må holde seg innenfor uansett gudsbilde og tro. Berger understrekte at foreldres myndighet og ansvar begrenses blant annet av barnas egen selv- og medbestemmelsesrett, og andre rettigheter barna har i følg norsk lov og FNs barnekonvensjon (Redd Barna 2002). Kirkens SOS tjeneste, krisetelefon med nummer; , er en landsdekkende telefontjeneste som svarer på innringere i året. Av de 14 lokale SOS-tjenestene er to av dem plassert i region vest. Krisetelefonen omfatter et vidt register av henvendelser av psykologisk og eksistensiell karakter. At tilbudet er tilgjengelig døgnet rundt er bekreftet av leder ved Bjørgvin-kontoret. Dialogprosessene som har pågått over flere tiår med utgangspunkt i Nansenskolen (Stene, Eidsvåg og Hareide, 2009), og seinere etableringen av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (Stl) i 1996 har vært en viktig erfaringsbakgrunn å ha med seg når det gjelder forståelsen av et interreligiøst perspektiv. Paraplyorganisasjonen Stl samler i dag 14 forskjellige organisasjoner og har en viktig rolle i dagens flerreligiøse samfunn (www.trooglivssyn.no). Stiftelsen Kirkelig ressurssenter ble etablert i 1996 og hadde ved oppstart fokus på seksuelle overgrep mot kvinner i kristne miljøer. I dag har stiftelsen et bredere perspektiv mot alle former for maktmisbruk og grenseoverskridelser i kristne miljøer, se strategidokument (www.kirkensressurssenter.no) 14

15 2.0 Metode Prosjektet inkluderer 3 ulike faser og har en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metodisk tilnærming. Det begrunnes ut fra ønske om å få et best mulig bilde av omfang av problematikken knyttet til religiøse grupper og bruddprosesser i et traumeperspektiv i region vest, samt økt forståelse av kompleksiteten knyttet til et handlingsperspektiv. 2.1 Kartlegging Intensjonen var å få større kjennskap til omfanget av problemet og de faktiske kompetansebehov som foreligger i vår region. Mer konkret var målet blant annet å få en oversikt over i hvor stor grad personer utsatt for religiøse bruddprosesser henvender seg til det ordinære offentlige hjelpeapparatet, og hvilke religiøse grupper hjelpetjenestene eventuelt har erfaring med. Videre om de ønsker mer kompetanse og i så fall hvilke tema de ønsker dette skal omfatte. Utvalg og rekruttering Kartleggingen inkluderte instanser innen førstelinjetjenesten og regionale tjenester. Førstelinjetjenesten ble representert ved fem utvalgte kommuner av forskjellig størrelse, der de kommunale tjenester omfattet barnevern, helsestasjon, psykisk helsetjeneste, PPT, kommunepsykolog og legetjeneste. De regionale tjenester inkluderte Familievernkontorene, Psykisk helsevern for voksne (poliklinikker) og Psykisk helsevern for barn og unge (poliklinikker). Det totale utvalget utgjorde 78 enheter. Førtien (41) av disse enhetene var på regionalt nivå der familievernkontorene representerte 12, Psykisk helsevern for voksne (poliklinikker) 16 og Psykisk helsevern for barn og unge (poliklinikker) 13 enheter. De kommunale enhetene fordelte seg med fordelt på 5 kommuner. Med bakgrunn i ulik størrelse på kommunene og ulik intern organiseringen av tjenestene, varierer antall enheter vi rekrutterte (kontaktet) i den enkelte kommune. 15

16 Praktisk gjennomføring Vi gjennomførte en elektronisk kartlegging i regionen i løpet av våren 2010, ved hjelp av det webbaserte programmet Surveymonkey (surveymonkey.com). Leder for den enkelte enheten besvarte på vegne av seg og sine medarbeidere. For å sikre at dette skulle være gjennomførtbart ble lederne forhåndsvarslet pr brev om spørsmålene og tidspunkt for elektronisk utsending. Spørreskjema omfattet spørsmål om: Hvilket helseforetaksområde (geografisk) respondenten arbeidet i. Hvilken helsetjeneste respondenten representerte. Om de hadde mottatt henvendelser hvor problemstillingen kunne ses i sammenheng med benevnelsen religiøse bruddprosesser og avhopperproblematikk i løpet av 2009, og eventuelt hvor mange saker dette gjaldt. Hvilke religiøse grupper eller livssynsgrupper hjelpsøker hadde (hatt) kontakt med. Om enheten har behov for kompetanseheving i forhold til problemfeltet. I fall slikt kompetansebehov, om de kunne spesifisere nærmere på hvilke områder. 2.2 Et arbeidsseminar der personer med kompetanse og erfaring innen feltet møtes, kan karakteriseres som en fase av arbeidet med kvalitativ karakter. Hensikt og sammensetning Arbeidsseminaret ble holdt 8.mars Hensikten var flersidig: Å få utdypet ulike sider ved problemfeltet, få innspill i forhold til retningen på videre arbeid, og å få innspill i forhold til innretning på den planlagte konferansen. Representanter fra de andre RVTS ene ble invitert med på seminaret. I tillegg til senterleder og prosjektleder ved RVTS-Vest inkluderte gruppen som møttes representanter fra NKVTS, Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, RVTS-Nord, RVTS-Midt, lokale deltakere, samt inviterte fagpersoner/foredragsholdere fra Sverige med spesiell kompetanse og erfaring på feltet. 16

17 2.3 Planlegging P og gjennomføring av konferansen k Religiøse brotprosessar og traumatisering Vi gjennomførte konferansen 3. og 4. mars 2011 i Bergen med vel 60 deltakere (Vedlegg 1). Målsetningen med konferansen ble presentert som følger: Hvordan kan vi som hjelpere, også innenfor et flerkulturelt og flerreligiøst Norge, bedre forstå dilemmaer og belastninger hos enkelte personer i forbindelse med tilhørighet i og/ eller utmelding av religiøse trossamfunn, og tilsvarende belastninger knyttet til bevegelsen mellom det religiøse og det sekulære, det tradisjonelle og det moderne? Menneskerettighetene ble presentert som en ramme for konferansens problemstilling samtidig med påminnelsen om at religionsfriheten, som enhver annen menneskerettighet, i utgangspunktet er tilegnet enkeltindividet. Det er den enkelte person sine rettigheter det er snakk om, og som staten forplikter seg til å innfri ved undertegning av konvensjonene. Den første dagen hadde underteksten Med fokus på det multikulturelle og multireligiøse Norge. Intensjonen var å kaste lys over noen utfordringer og potensielle belastninger knyttet til enkeltindivider sin rettighetsstatus i et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn, men også å få presentere konkrete verktøy eller metoder i arbeidet. Arbeidstittel for andre dag var Brotprosessar som traumatiserande belastningar med vekt på erfaringer fra praksis, forståelse av religiøsitet som fenomen og hvorfor religion så effektivt kan brukes som et kontrollmiddel. Det var også satt av tid til gruppediskusjon på tampen av dagen. 17

18 3.0 Resultat 3.1 Arbeidsseminar Faglige innlegg Helena Løfgren, terapeut og foredragsholder, fokuserte på det å bli rekruttert inn i en sekterisk gruppe. Åke Wiman foreleste om sin erfaring med å snakke medlemmet ut av gruppen, problematiserte den klassiske Avprogrammeringsmetoden og understreket etikken og frivilligheten i sitt arbeid. Psykolog Håkan Järvå`s innlegg fokuserte i tillegg til rekrutteringsstrategier på skadevirkningene og hjelpebehovet etter brudd med sekteriske grupper. Fokus på seminaret var rekruttering til, påkjenninger underveis og etter utmeldelse fra sekteriske religiøse bevegelser. Kunnskap om hvordan medlemskap i totalitære religiøse grupper kan være traumatiske opplevelser og forårsake alvorlig psykiske problemer kom tydelig frem. Behov for hjelp og hvordan de kan hjelpes var også viktige tema. Rekrutteringsmetoder og livsvilkår under medlemskap i gruppen vil være sentral for forståelsen av belastningene den enkelte personen sliter med. Generell anvendelse av manipulasjon og kontroll er virksomme strategier uavhengig av religiøst dogme. Troens dimensjon, med underkastelse, spørsmål om frelse og det evige liv, kommer som tilleggsdimensjoner og gjør mulig manipulasjon enda mer effektfull. Mye av stoffet fra innlederne kan gjenfinnes i en nylig utkommet bok av Håkan Järvå (red.) 2009: Sektsjuka. Bakgrund uppbrott behandling, utgitt på Studentlitteratur. Ingen av innleggene hadde spesielt fokus på barn som vokser opp i lukkede sekteriske miljøer med ønske om å bryte ut, men det understrekes at det er et kapittel for seg selv både med hensyn til skadevirkninger og generelle rettighetsproblematikk. 1 Innspill mht retning på videre arbeid Vi inviterte deltakerne til å dele tanker både om rammene for problemfeltet, innhold i en senere fagkonferanse og videre samarbeid. Det påpekes som nødvendig å inkludere et inter- 1 Se henvisning til Redd Barna`s prosjekt fra