Tid: Referat fra styremøte L3-TOLL, 19. oktober. Referat Referat fra møte ble godkjent uten merknader.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid: 1930-2130. Referat fra styremøte L3-TOLL, 19. oktober. Referat Referat fra møte 12-2011 ble godkjent uten merknader."

Transkript

1 Msridoll porl n I Styrets medlemmel o g varamedlenmer i sarneiet Vidsyn Oslo, ,MM Referat fra styremøte L3-TOLL, 19. oktober Tid: Til stede: Harald Bir'keland, Lars Ivar Dahl, Morten Meyer, Jan-Henrik Stubberud, Sigf id Vela Skar'lie Kjell Moland olienterte oili vannesentralen under punkt 1. I Referat Referat fra møte ble godkjent uten merknader. 2 Status for varmesentralen Budsjett Økonornistatus for vamesentralen fi'emgår av budsjett for Dette er nå vedtatt av van esentlalens style. Under budsjettbehandlingen motsatte representanter fra Brekkeveien 8 AS, som representerer blekkedammen 1-3 samt Brekkedammen 4, at det ble budsjetterl med honorar for sty'evelvene i vannesentralen. Fakturering er nå igangsatt til sameiene. Forsikring Forsikring av vannesentralen utgjør' ca.5 oå av Vidsyns polise for bygningskaskoforsikringen. Vamesentralen skal bær'e sin egen forsikring. J Avregningsmodell Det mangler enda en avregningsmodell for kostnadsfordeling fra vamesentralen til sameiene. Obos Forryaltning kan som fon'etningsflører ikke påta seg å utarbeide denne. Vidsyns styre stiller krav orn at det rnå foreligge en avregningsrnodell og tilhørende måleopplegg for avlesningfør Vidsyns representater i Varmesentralen kan akseptere å ta over ansvaret fol vatmesentralen befaring i varmesentralen. Det er satt frist for de rnålerne som mangler til Styret i sameiet Vidsyn får tilsendt kopi av styremøtene i Brekke Vatmesentral. Vi trenger et nytt foletak sorn kan gjøre en uavhengig gjennorngang av innregulering ved overtagelse av vannesentralen.

2 Morldals po;len Pumpekapasitet 4,1 l/sek skal etter plosjektering overføres til de øvrige sameien. Nå står denne på 2 l/sek for å løfte nok vanle opp i Vidsyn. Pumpens kapasitet er på 1 1 l/sek. Mye tyder på at pumpekapasiteten vil være for liten når'det siste sameiet koples til vannesentralen. Kaldvaln fra vår måler sirkulerer inn i var-mesentralen og sendes som varmt tappevann til de to øvlige sameiene. Avregning av dette må avklares. 3 Teknisk drift i Vidsyn Gulvvamen er nå tilbake etter lufting i alle leiligheter. Fakturering av vannmengder - kaldtvann Hovedrlåler står i vår garasje. Blir det fakturert vannavgift til Blekkedarnmen 1-3, Det er så langt fakturert stipulerle mangder. Det er også brukt vann i byggeperioden fia vår rnåler. Vi rnå få tak i erfaringstall fia Oslo vann og avløpsverk. Forsikring av avløpsøedning i garasje Forsikring av avløpsrørene som går gjennom vår garasje må dokumenteres fia Brekkedarnmen 1-4. Temperatur i kjelleronuådet Temparatur i bodarealene har væft for liøy. Det er rnålt 36 grader i bodarealet. Det kan være aktuelt å fierne radiatorene. Vannlekkasje Vannlekkasje i seksjon 4 det manglet stoppekrav på utevannsledning. Kreve skiftet himlingsplate i gangen. Frist 10. desember. Ved neste omgang med garasjevask rnå også nedkjøringsrarnpen vaskes for å fieme mosevekst. Rydding i kjeller - container Vi bestiller'en container for julerydding i slutten av november. Jan-Henrik sjekker pris. Sigfrid koordinerer med oppslag. Ringeklokke Det er flere meldinger om feilkopling ved bruke av ringepanelet ved inngangsdøren. Hele panelet må skiftes ut. Vi går på leverandør. Harald følger opp overfor Datek son-t er leverandør. Svar innen 15. desember. Utbedringt av plenareal Plenen er enda ikkie oppalbeidet på en akseptabel måte etter ombyggingen ved gasstanken, Vi krever utbygger for oppretting, og får arbeidet priset av ISS Landscaping. Sigfrid følger opp.

3 Moridcli porten Vintenydding Takk til Jan-Henrik, Lars og Harald for sjau med klargjøring for vinteren. Sykler er fiernet i inngangsparliet og utebordene er stuet unna, og tildekket! 4 Budsjett for ZOIZ Forslag til budsjett er mottatt fra Obos Eiendomsforvaltning. Budsjettforslaget har nå flyttet alle kostnader vedr. drift av vamreanlegget over til Brekke Vannesentral. Sarneiet får et atypisk budsjettår ved at varmesentralen settes i drift og energiregning fi'a varmesentralen til sarneiet gjøres akonto baseft på historiske forbrukstall. Sameiet vil tlenge en økonomisk reserve fordi det kan være aktuelt å tilbakeføre for rnye fakturerl energikostnad er tilb ake ti I sam ei eme. Det oppsatte budsjettet viser et resultat etter 2012 på pluss ,-, og ansees tilfi'edsstillende for driftsåret 2072, i lys av at energiprisen foftsatt er et usikkehetsmoment. Stytet budsjetterer med yttelligere ,- i kostnader fordelt på dugnad og investering i uteområdet. Dette vil redusere det budsjettmessige årsresultatet for 2072 til ca ,-. 5 Reklamasioner Det er flere som har hatt vannlekkasjer hvor vann har lent bak fasaden og kommet ut i vindussmyg. Styret anbefaler at dette håndteres kollektivt, også fordi fasaden er fell esskapets ansvar. Jan- H enrik, koordinerer rekl amssj oner på fasade. 6 Bronnberedskop Brannpemren sirkulers fra Harald til styrets medlemmer og tilbake til Harald. Vi rnå etablere beboerlister ovff alle som bor i sarneiet. Lars iverksetter innhenting av informasjoner. Brannalarm må legges opp slik at alam går direkte til brannvesenet. 7 TO DO-liste - vedtektsforslag om dugnadsarbeid forberedes til årsmøte bredere aktivisering av ulike grupper i sameiet, hva kan gjøres. - støvesuge i bodarealet - oppmerking av parkeringplasser på gjesteparkering - nytt skilt maks 9 tonn for innkjøring på dekke over P-kjeller, montert - vurdering av fare forbundet med søppelsiloene - vi innhenter produktdoku mentasjon, styreleder - kontaktmøte med nytt styre i sameiene Brekkedammen - merking av tørranlegget i inngangspartiet - avklaring av fakturering for kaldtvann og avløpsavgifter - kopling av brannalarm direkte til brannvesenet - juletre og julegløgg? - oppfølging av rengjøring

4 Msridolr porten Vinterydding Takk til Jan-Henrik, Lars og Harald for sjau med klargjødng fbl vinteren. Sykler er fiernet i inngangspartiet og utebordene er stuet unna, og tildekket! 4 Budsjett for 2OI2 Forslag til budsjett er mottatt fra Obos Eiendornsforualtning. Budsjettforslaget har nå flltet alle kostnader vedr. drift av vanleanlegget over til Brekke Vanlesentral. Sarneiet får et atypisk budsjettår'ved at vamresentralen settes i drift og energiregning fi'a van.nesentralen til sarneiet gjøres akonto basert på historiske forbrukstall. Sarneiet vil trenge en økonomisk reserve fordi det kan være aktuelt å tilbakeføre for mye fakturerl en ergikostnad er tilb ake ti I sam eierne. Det oppsatte budsjettet viser et lesultat etter 2072 på pluss ,-, og ansees tilfiedsstillende for driftsåret 2012, i lys av at energiprisen forlsatt er et usikkehetsmoment. Styret budsjetterer med ytterliger'e ,- i kostnader fordelt på dugnad og investering i uteornrådet. Dette vil redusere det budsjettmessige årsresultatet for 2012 til ca ,-. 5 Reklamasjoner Det er flere som har hatt vannlekkasjer hvor vann har rent bak fasaden og kommet ut i vindussmyg. Stylet anbefaler at dette håndteles kollektivt, også foldi fasaden er fell esskapets ansvar. Jan- H enrik, koordinerel rekl am ssj onel på fasade. 6 Brannberedskap Brannpemren sirkulers fi'a Harald til styrets medlernmer og tilbake til Harald. Vi må etablere beboerlister over alle som bor i sarneiet. Lars iverksetter innhenting av infomasjoner. Brannalarn må legges opp slik at alamr går direkte til brannvesenet. 7 TO Do-liste - vedtektsforslag om dugnadsarbeid forberedes til årsmøte bredere aktivisering av ulike grupper i sameiet, hva kan gjøres. - støvesuge i bodarealet - oppmerking av parkeringplasser på gjesteparkering - nytt skilt maks 9 tonn for innkjgring på dekke over P-kjeller, montert - vurdering av fare forbundet med søppelsiloene - vi innhenter produktdokumentasjon, styreleder - kontaktmøte med nytt styre i sameiene Brekkedammen - merking av tørranlegget i inngangspartiet - avklaring av fakturering for kaldtvann og avløpsavgifter - kopling av brannalarm direkte til brannvesenet - juletre og julegløgg? - oppfølging av rengjøring

5 Møteplan Vi kom ikke gkennom hele møteplanen. Det berammes derfor et nytt styremøte allerede 7.t2 kl.1830 hos Sigfrid. Styrets ju leavslutni ng b I ir som oppsatt enrik Stubberud Sigfrid Vera Skarlie Q sn "1-l