Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din"

Transkript

1

2 Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med andre mennesker Frivillig innsats er et supplement til offentlig virksomhet Frivillig arbeid skal ikke konkurrere med eksisterende næringsvirksomhet Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet Frivilligsentralen har lang tradisjon med å yte frivillig hjelp Hver gang du velger å gi et annet menneske din omsorg, betyr du en avgjørende forskjell for verden. Vær takknemlig for at du har kjærlighet, styrke og mot nok til å bry deg om andre. Sitat fra Hjelp til selvhjelp 2

3 Med frivillig arbeid menes ulønnet arbeid i regi av frivillige sammenslutninger. Arbeidet blir regnet som ulønnet selv om man mottar godtgjørelse for utgifter (Frivillighetsmeldingen Kristiansand) Innledning Norge er blant de beste i verden når det gjelder frivillig innsats og dette har bedret seg ytterligere de siste årene. Frivilligsentralene og organisasjonene er en viktig del av den nasjonale dugnaden som utgjør nærmere årsverk og har en omsetning tilsvarende 3,4 % av brutto nasjonalproduktet. Frivillighetens betydning ligger ikke først og fremst i tallene, men i verdien den har for de menneskene som deltar og for de som får nytte og glede av innsatsen. Birgitte Brekke, daglig leder i Frivillighet Norge, uttrykte det slik i Aftenposten 5. desember 2007: Deltakelse i frivillig arbeid gir enkeltmennesket identitet, mulighet til påvirkning, sosialt nettverk og økt kunnskap. Frivillig sektor betyr bedre livs-kvalitet for alle som er med og som berøres. Den voksne befolkningen utførte nesten 200 millioner timer frivillig arbeid i Norge i 2004 (St.meld. Nr ) Frivillig innsats er å forstå som en likeverdig og gjensidig kommunikasjon, kontakt og ytelse mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som ønsker å få utført oppgaver av frivillige. Det er vanskelig å bedømme hvem som gir og hvem som får, eller hvem som yter og hvem som mottar i denne sammenhengen. Begge parter gir av seg selv og tar del i en felles prosess på frivillig og ulønnet basis. I samspillet mellom frivillig, privat og offentlig sektor er det en forutsetning at frivilligheten gjennom klok tilrettelegging bevarer sin frie og uavhengige posisjon, både organisatorisk, økonomisk og funksjonelt. 3

4 Drivkraften i frivillig arbeid er et ønske om meningsfylt aktivitet, ofte sammen med andre i et interessefellesskap. Det handler om å gjøre noe for andre, bry seg, være sosial med andre og gi et aktivitetstilbud til andre enn seg selv (Frivillighetsmeldingen Kristiansand) Frivilligsentraler anno 2011: 371 sentraler fordelt på 308 kommuner En norsk Frivilligsentral i Spania 17 nye sentraler i 2011 Det er også en forutsetning at ledere på alle nivåer, offentlige tjenesteytere og de frivillige uten opphold innstiller seg på stadig å bli bedre i eget arbeid og samhandlingen med andre. Derved kan vitalitet, engasjement og aktivitet fortsatt øke og frivilligsentralene kan medvirke aktivt i byggingen av et verdifullt sosialt og demokratisk fellesskap. Sentralenes historikk Frivillig arbeid gjennom sentralene har sitt utspring i en rekke ideer/visjoner både internasjonalt og i Norge. Fra en studiereise i USA brakte Røde Kors med seg ideen om etablering av et sted/knutepunkt for frivillig innsats, som ble benevnt Clearing House. Flere nettverk er bygd etter denne modellen. Fra England kom ideen om Volunteer Center, som også var slike møtesteder. Enkelte steder i Norge ble det allerede i 1960-årene tatt initiativ til å samordne frivillig arbeid bl.a. gjennom helse- og velferdssentralene. En bredere offentlig debatt om å utvikle spesielle lokale kompetansesentra eller samvirkelag som kunne fungere som et sentrum for informasjon og koordinering kom i gang i 1980-årene. Så ble begrepet landhandel lansert, et sted hvor folk kunne møtes, snakke sammen og handle. I 1985 nedsatte regjeringen Willoch et offentlig utvalg for å vurdere frivillige organisasjoners rolle i samfunnet. Utvalgets arbeid (NOU 1988:17) ble 4

5 Nettverksgrupper Nettverksgruppene består av daglige ledere for Frivilligsentralene og er satt sammen ut fra geografisk beliggenhet. Deltakelse i gruppene er et tilbud om å være med i et nettverk sammen med kollegaer fra andre sentraler Nettverksgruppa Øvre Buskerud ble opprettet i 1996 og består av Frivilligsentralene i: Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hole, Modum, Øvre Eiker og Ringerike lagt fram i 1988 og representerte den første offentlig utredningen om frivillig innsats i Norge. Debatten i etterkant dreide seg mer om skatte- og avgiftslette som virkemiddel overfor organisasjonene enn om hvilke oppgaver som kunne løses av frivillige. I 1990 inviterte daværende sosialminister en rekke organisasjoner til idédugnad om hvordan fremtidige omsorgsoppgaver kunne løses. Dette ble startskuddet for ideen om å danne Frivillighetssentraler. Hovedlinjene ble fastlagt i 1991, samtidig som det ble bevilget 90 millioner kroner over Sosialdepartementets budsjett til utbygging av slike sentraler. Både debatten på denne tid og forvaltningsmessig tilknytning til sosialdepartementet antydet et visst fokus på omsorgsoppgaver. I 1998 ble Frivillighetens Samarbeidsorgan (FRISAM) opprettet for å ivareta frivilligsentralene over hele landet. De hadde egne ansatte som tilbød kurs og samlinger for daglige ledere, og var sentralenes økonomisk ansvarlige overfor departementet. FRISAM ble nedlagt i 2004 og Kultur- og Kirkedepartementet (nå Kulturdepartementet) overtok ansvaret. 5

6 6

7 Styreledere: Astrid Raastad Reidar Aslaksrud Bjarne Mogenstad Bjørg Baksvær Rolf Gandrud Per Erik Thorsen Leif Aspevoll Odd Brenden 2010 Frivillige i adm: Håkon Hamar Hans Næss Magna Haugaa Bjørg Baksvær Odd Solstad Rolf Gandrud Randi Hallmann Starten på Ringerike Den spede begynnelse for Ringerike Frivilligsentral var i mai pensjonistforeninger tok da initiativet via Eldrerådet til å danne et interimsstyre for å opprette et kontor for rådgivning og formidling av tjenester for pensjonister i kommunen. Kontoret, som fikk navnet Eldre hjelper eldre, ble ledet av et styre fra de samarbeidende organisasjonene i kommunen, deriblant de 16 pensjonistforeningene. Styret tok kontakt med Rotary, Lions, Kiwanis, Røde kors, sanitetsforeningene, Norsk folkehjelp, Frelsesarmeen, menighetsrådene og hjemmehjelpsordningen for et mulig samarbeid. Det ble søkt om leie av kontorplass i Fritidsgården (nå Tinghuset), og innbudt til samtalemøte hvor bl.a. tre representanter fra Rådgivningskontoret for pensjonister i Lillestrøm ble innbudt. Retningslinjer og igangsetting av rådgivningstjeneste ble sendt Sosialdepartementet, og de ville støtte med kroner. Styret konstituerte seg med Astrid Råstad som formann. Det gikk så ut et brev til lag og foreninger med anmodning om å velge to representanter som kontaktpersoner til sentralen. (se side 12) I november samme år ble Aud Thorvaldsen tilbudt stillingen som prosjektleder ved sentralen og hun takket ja. I 1992 kom Jakob Haugen inn i en deltidsstilling, og ble etter hvert prosjektleder og siden daglig leder fram til våren Liv Beate Rolid Hagen ble tilsatt i deltidsstilling som prosjektleder i Hun ble ansatt som daglig leder i 1998 og er fortsatt i stillingen. 7

8 Ansatte: Aud Thorvaldsen Jakob Haugen Tone Lise Johansen Torild Eivik Jorunn Høistad Liv Beate Rolid Hagen Daglig leder Berith Hafnor Prosjektkoordinator Håkon Hamar jobbet som frivillig regnskapsfører i starten, mens Hans Næss tok over og jobbet som frivillig regnskapsfører i 13 år. Etter hvert som utviklingen ved sentralen økte, var det behov for autorisert regnskapsfører, og Kåre Einar Meier ble engasjert og er det fortsatt. Reidar Aslaksrud overtok styreledervervet etter Astrid Råstad. Han utformet også sentralens vedtekter, som også er blitt brukt av mange andre sentraler i oppstartingsfasen. I 1992 ble det opprettet en filial av Frivilligsentralen på Sokna. Kontoret var åpent fire timer en dag i uka og bemannet av frivillige fra distriktet. Dette kontoret var i virksomhet i mange år. Sentralen hadde også i en periode avtale med Tyribo sykehjem om formidling av oppdrag på Tyristrand og Nakkerud. I starten søkte mange kommuner om å etablere frivilligsentraler, og i 1996 var 149 sentraler opprettet. Sentralen fikk pålegg fra Sosialdepartementet om å endre navnet til Frivillighetssentralen Ringerike, for dermed å rette tilbudet til alle med omsorgsbehov. Den økonomiske støtten fra Sosialdepartementet, siden Frivillighetens samarbeidsorgan (FRISAM), ble i 1998 fastsatt til kr til hver sentral. Ringerike Frivilligsentral er også blitt støttet økonomisk fra Ringerike kommune siden Sentralen har dessuten mottatt pengestøtte fra mange forskjellige organisasjoner og foreninger til tiltak som sentralen har vært opptatt av. 8

9 Frivilligsentralen har etter hvert blitt et kjent begrep i Ringerike kommune. Dette takket være mange informasjonsmøter i foreninger, stands og deltakelse i lokale arrangement sammen med andre aktører, bl.a. kommunen Norderhovsgata Arnemannsveien I 1996 flyttet Ringerike Frivilligsentral inn i nye kontorlokaler som kommunen pusset opp i Arnemannsveien 3. Etter hvert ble et møterom og hallen gjort i stand, der frivillige hjelpere har gjort en praktisk innsats. Sentralen har høsten 2011 fortsatt tilholdssted i disse lokalene, men må antagelig flytte i løpet av I 2002 feiret Ringerike Frivilligsentral 10-års jubileum med fest for frivillige med følge og spesielt innbudte gjester. Festen var på Samfunnshuset med ca 180 gjester. Faksimile fra Ringerikes Blad september

10 Vi gratulerer Ringerike Frivilligsentral med 20 års jubileet. Lykke til videre med det flotte arbeidet som gir mange mennesker et innhold og mening i hverdagen. En liten hilsen fra en god støttespiller. 10

11 Faksimile fra Ringerikes Blad januar

12 12

13 Faksimile fra Ringerikes Blad

14 Til sentralens 10-års jubileum skrev Arild Gunnerød en hyllest til frivilligheten Ja, tenke det, ønske det, ville det med, - men gjøre det, nei det skjønner jeg ikke La det være sagt her og nå med det samme Astrid Råstad gjorde Ibsens ord til skamme Ildsjelen Astrid hadde gnisten som tente flammen, idéen om at spreke pensjonister skulle slå seg sammen for å gi hjelpetrengende eldre en utstrakt hånd i frivillighetens uselviske og omsorgsfulle ånd. Eldre hjelper eldre var den gode tanken bak idéen, men da måtte stat og kommune åpne portemonéen. Byråkratlabyrinten var ikke så lett å forsere men 16 pensjonistforeninger og til og med flere velvillige klubber og store organisasjoner støttet også opp om ildsjelens humanitære visjoner. Sosialdepartementets byråkrater tente også på idéen, og la en nødvendig startkapital i støpeskjeen. Kommunekasserer `n var også spandabel og raus og ordfører` n og de folkevalgte fortjener applaus, for helt frivillig fikk Sentralen et sted å være hvor frivilligheten blomstrer i en trivelig atmosfære. Vi eldre behøver ikke mot alderdommen slåss, når vi vet det er noen som har bruk for oss Slik lød de forløsende ord i Jakob Haugens munn når han inspirerte vitale eldre til å forvalte sitt pund. Frivillighetssentralen ble en formidabel suksess, de mange oppofrende hjelpere har æren for det. 14

15 Ti år er gått siden frivillighetens fruktbare tre ble plantet og slo rot i Hønefoss et sted,. Treet står på nestekjærlighetens faste grunn og bar omsorgsfulle frukter fra første stund. Hjelpetrengende verdsetter høyt de gode frukter med både ros og takk for de hjertevarme produkter. I dag kan de mange frivillige gledesspredere tenke tilbake i takknemlighet å konstatere at en hjelpende hånd til en trengende venn er en kjærlighetsgave som gir mye glede igjen. Alderdommens besværligheter lar seg lettere akseptere når vi har muligheten til å dele dem med flere. Rakk du å hjelpe og lindre der hvor det trengtes mest, rakk du å duke og mette en ensom ubuden gjest? Rakk du å tørke en tåre fra et rynket gammelt kinn, rakk du å smyge en aftenbønn inn i et barnesinn? Rakk du å skape omkring deg trygghet, glede og smil, du bæres av takkens tanker gjennom de mange mil. Av deg blir det krevet det ene som fordrer en endeløst mot hver dag i liv og gjerning bare det å være god. Til lykke med dagen og fremtiden Vennskapelig hilsen Arild Gunnerød 15

16 16

17 Pr august 2011 har Ringerike Frivilligsentral 289 registrerte frivillige hjelpere. Av disse er 108 natteravner Disse utfører ca. 10 årsverk frivillig arbeid Frivillige Pr august 2011 er 289 frivillige tilknyttet Ringerike Frivilligsentral, av disse er 108 natteravner. De utfører ca. 10 årsverk, men denne innsatsen kan ikke beskrives med tall da frivillig arbeid har store ringvirkninger. Som frivillig hjelper har man tid, lyst og engasjement - og får mye tilbake gjennom kontakten med mennesker og evnen til å hjelpe. Sentralens frivillige hjelpere utfører flere typer arbeid, og sentralen har utviklet seg mye gjennom årene. Pr i dag har vi aktiviteter som: natteravn - flerkulturell kvinnegruppe - flerkulturell frokost - håndarbeidsgruppe - turgruppe - bridgeklubb - lesering - bussturer/fester for hjemmeboende eldre - badebuss - barnevaktsentral - matombringelse - venninneklubb - båtvettkurs - sorggrupper - mimreklubb - datagruppe - lydavisinnlesing - historiegruppe - utstyrssentral - sosial kontakt - handling og følgeoppdrag samt diverse aktiviteter i kommunale institusjoner som Hospice Austjord, trygdeboliger i Krokenveien, omsorgssentrene i Heradsbygda, Hønefoss, Hov, Hvelven, Fossetorget, Sokna og Tyribo. Det tilbys også ulike kurs for de frivillige og eierforeningene. Sentralen er dessuten medvirkende i Riddergårdsdagen, Mangfoldfestivalen, Zober Zone, Verdens aktivitetsdag, Ringeriksdagen o.a. Gjennom flere av disse aktivitetene har vi et nært samarbeid med andre foreninger og aktører, for eksempel Røde Kors. Sentralen har også utviklet et tett samarbeid med Ringerike kommune, noe som er av stor betydning for sentralens arbeid og utvikling. 17

18 Samarbeidspartnere *Ringerike kommune -NAV -voksenopplæringen -sentralkjøkkenet -flyktningekontoret -eldreombudet -koordinator for kriminalitetsforebyggende tiltak -helsestasjonene -folkehelse -kulturavdelingen - forebyggende for barn og unge -samordningstjenesten for helse og oppvekst - hjemmetjenesten *Ringerike Røde Kors *Hole Frivilligsentral *Ringerike og omegn hørsellag *Civitan Frivilligsentralen har også vært fødselshjelper til Home Start Ringerike - et kontor som formidlet frivillige hjelpere til barnefamilier. Denne ble nedlagt i 2003, etter fire års drift. Ringerike Frivilligsentral har tidligere hatt etablerte aktiviteter hvor behovet etter hvert uteble og som nå er nedlagt. Dette er: Rusfriuka: Et arrangement med mange aktiviteter for ungdom i samarbeid med andre organisasjoner. Bekymringstelefon: Et tilbud til barn og unge med rusproblemer, og foreldre og pårørende til disse. Et samarbeid med Ringerike Røde Kors. Telefonkontakt: Et tilbud til ensomme som ønsker kontakt og noen å snakke med. Angstring: En selvhjelpsgruppe for de som er plaget med angst og depresjon. Dette er gjort etter en modell fra Angstringen i Oslo. Lekegruppe: Barn og foreldre møttes for å skape nettverk. Samarbeid med Ringerike Røde Kors. IKS: Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser: En selvhjelpsgruppe. Universell utforming Etter hvert som det ble opprettet flere sentraler, fikk man som tidligere nevnt pålegg fra Sosialdepartementet om å endre navnet til Frivillighetssentralen i Ringerike. Navnet er imidlertid endret også i 2010 til Ringerike Frivilligsentral. Dette i forbindelse med felles profilering av alle sentralene med bl.a. felles logo og utforming av hjemmesiden. 18

19 *Friomsorgen *Lokale advokater *Politiet *Brann- og redningstjenesten Aktive støttespillere * Sparebank 1 Ringerike Hadeland * Hønefoss Sparebank * Gjensidigestiftelsen * Aka AS Frivilligsentralens logo fram til 2008 I 2008 fikk alle sentralene felles logo Aasta Lillevik har vært trofast ved veven i mange år 19

20 Ringerike Frivilligsentral har alltid prøvd å fornye seg og følge med i tiden. Derfor kom man i 2010 også med en egen side på Facebook. Ringerike Frivilligsentral har vært med i Grasrotandelen til Norsk Tipping siden starten i Dette er en ordning som gjør at den som tipper selv kan bestemme hvor litt av overskuddet til Norsk Tipping skal gå. For å gi sitt overskudd til Ringerike Frivilligsentral, man må bruke sentralen sitt organisasjonsnummer som er: Tur for hjemmeboende eldre til Blaafarveværket i

21 Våre eiere - 11 pensjonistforeninger - 5 sanitetsforeninger - Ringerike Kirkelige Fellesråd - Kiwanis club - 3 Rotary klubber - 9 Lions klubber - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - Frelsesarmeen - Ringerike Røde Kors Eiere Frivilligsentralene har mange ulike eierformer. Ringerike er eid av lag og foreninger, noe som synes å være heldig. Eierne velger og danner styret i Ringerike Frivilligsentral. Eierforeningene bidrar også med gode hjelpere, og det er etter hvert knyttet sterke bånd mellom eierforeningene og Frivilligsentralen, blant annet med årlige møter der kontaktpersoner i foreningene inviteres. Økonomi Den økonomiske støtten fra Sosialdepartementet ble i 1998 fastsatt til kr til hver sentral. I tillegg gir Ringerike kommune god støtte til våre aktiviteter, noe vi er svært avhengig av. For 2011 mottar vi kr fra Ringerike kommune og kr fra Kirke og Undervisningsdepartementet. Sentralen har dessuten opp gjennom årene fått økonomisk støtte fra eierforeninger, banker og øvrige næringsliv. Med dagens aktivitetsnivå er Frivilligsentralen helt avhengig av denne støtten, og vi håper derfor at lokalt næringsliv fortsatt vil være våre gode medspillere. Sentralen har siden 2009 fått momskompensasjon. 21

22 Faksimile fra Ringerikes Blad oktober

23 Frivilligsentralen har kjørt ut mat til hjemmeboende eldre siden Et samarbeid med Ringerike kommune Matombringelse Brukerne fikk i begynnelsen tilkjørt varm mat alle ukas dager, også helger. Det var på det meste over 60 frivillige matkjørere. I 2003 ble Ringerikskjøkken etablert, og utkjøring av nedkjølt mat til oppvarming startet. I dag kjøres det ut mat to ganger i uka til rundt 50 hjemmeboende eldre. Det er fire ruter i Hønefoss, en på Sokna og en på Tyristrand. 106 leveringer hver uke som utføres av 26 frivillige. I 2010 brakte de frivillige hjelperne ut totalt middagsporsjoner. Rolf Gandrud er koordinator for tjenesten. 23

24 Lesering Leseglade møtes en onsdag i måneden for å diskutere bøker de har lest Turgruppe Møtes hver tirsdag i sommerhalvåret for å gå sammen på tur og avslutter med lunsj på Frivilligsentralen. I vinterhalvåret er det bowling Historie-gruppe Historieinteresserte menn og kvinner møtes en onsdag i måneden 24

25 Bridgeklubb Bridgeglade damer og menn møtets hver onsdag for å spille kort Mimreklubb Møtes annen hver mandag for å mimre om den gang de var unge! Dataklubb En klubb med seniorer som prøver og feiler sammen på data og lærer av hverandre. Møtes annen hver uke 25

26 Lydavis Ringerikes Blad leses inn på cd to ganger i uka og sendes til blinde og svaksynte som ønsker å motta denne gratis. Høsten 2011 har vi ca. 50 mottakere Terminalomsorg Vi har frivillige som hjelper til på Hospice Austjord og vi har frivillige som leder sorggrupper Venninneklubb Annenhver tirsdag kveld møtes noen damer som ønsker å bygge nettverk 26

27 Badebuss Høsten 2010 startet vi opp med ukentlig badebuss til Ringeriksbadet. Rundt 40 badende er med. De betaler en rabattert inngang til badet. Badebussen er sponset av AKA AS, som har sikret tre års drift Håndarbeidsgruppe Flittige damer møtes annenhver uke for å lage flotte produkter til julebasaren Flerkulturell kvinnegruppe En gang i uka møtes flerkulturelle kvinner på sentralen for å bygge nettverk og praktisere norskkunnskapen med hjelp av frivillige 27

28 Natteravn Hver fredag- og lørdagsnatt er ravnene i sentrum for å være med og trygge utelivet for byens ungdommer. Noen ganger også med suppestasjon Båtvettkurs En gang i året holdes båtvettkurs for 7. trinn på skoler som ligger i nærheten av vann Barnevaktsentral Sentralen formidler barnevakter til familier som har behov for barnevakt 28

29 Kurs Sentralen holder ulike typer kurs etter behov; data, mobil, budsjett, regnskap, sorggruppeleder, barnevakt Flerkulturelle frokoster To ganger i året arrangeres flerkulturell frokost. Et samarbeid med voksenopplæringen Fester/turer for hjemmeboende eldre Vi arrangerer årlige fester og bussturer for hjemmeboende eldre Turer for frivillige Hvert år har vi en tur for våre frivillige. I 2010 var vi på tur med Dronning Tyra og spiste middag på General Hotell 29

30 Riddergårdsdagen Sentralen er med på Riddergårdsdagen - der vi selger rømmegrøt og vafler Åpen Dag To ganger i året har vi åpen dag ved sentralen. Faksimile fra Ringerikes Blad 1995 Sorggrupper Sorg og omsorg (samarbeid med Hole frivilligsentral) har sorggrupper for de som har mistet et nært familiemedlem Advokatrådgivning Hver torsdag er det gratis advokatrådgivning i lokalene våre. Et samarbeid med advokatene i kommunen 30

31 Frivillighetsdagen 5. desember markerer vi den internasjonale frivillighetsdagen med et arrangement for våre frivillige. I 2011 feirer vi 20- årsjubileum på denne dagen, hvor vi ber inn alle våre frivillige og medspillere til julelunsj og underholdning på Klækken Hotell Ringeriksdagen Vi er med på Ringeriksdagen for å presentere oss selv og det arbeidet vi driver Verdens aktivitetsdag Verdens aktivitetsdag, 10. mai, markeres sammen med Folkehelse i Ringerike kommune 31

32 Julemesse Hvert år har vi julemesse på Kuben og Stormarkedet hvor vi lodder ut og selger produktene håndarbeidsgruppa har laget gjennom året Utstyrssentral Frivilligsentralen er med og drifter kommunen sin utstyrssentral. Her kan man låne sportsutstyr gratis Hjelp i hverdagen Vi har frivillige som hjelper til i hverdagen for de som trenger det. Noen trenger hjelp til handling eller følge til lege o.l., andre ønsker noen å snakke med, eller gå tur med Faksimile fra Ringerikes blad Rolf Gandrud hjelper ei dame med å handle. 32

33 1998 Venstres Miljøpris 2001 FN sitt internasjonale frivillighetsår 2008 Bispevisitas Spesielle begivenheter Ringerike Frivilligsentral ble tildelt Ringerike Venstres Miljøvernpris for Frivilligsentralen fikk prisen for den innsatsen som gjøres for medmennesker og deres livskvalitet var FN`s internasjonale frivillighetsår. Dette ble markert med en PC-stafett gjennom hele landet. I Ringerike var kulturlederen arrangør med Frivilligsentralen som støttespiller. Det ble arrangert fakkeltog fra Nordre torv til Riddergården, der ordfører og kulturleder holdt tale. Stafettpinnen ble overlevert fra Krødsherad og vi leverte den videre til Hole. Ansatte ved sentralen og styreleder deltok på et landsseminar i Stavanger i forbindelse med frivillighetsåret. I 2008 var det bispevisitas i Hønefoss, og sentralen hadde biskopen med en delegasjon på 15 personer til lunsj. Biskopen hadde selv ønsket å besøke frivilligsentralen og høre litt om arbeidet som drives. Noen av de flotte håndarbeidene som håndarbeidsgruppa har laget gjennom et år 33

34 Takk til Det er mange som bør takkes. Det bør likevel rettes en spesiell takk til Hans Næss, Rolf Gandrud, Bjørg Baksvær og Randi Hallmann for lang, tro og god tjeneste. Bjørg Baksvær Hans Næss Rolf Gandrud Bjørg Baksvær var styreleder i 8 år. Hun fikk gjennomført en fast kontakt til Ringerike kommune, som vi har opprettholdt siden. Hun var også en pådriver til mange av aktivitetene som fortsatt finnes ved sentralen. Hennes engasjement som frivillig leder var stor, og det viste hun også ved å be både styret og håndarbeidsgruppen til hytta si, hvor det ble servert hjemmelaget mat og kaker. Bjørg har vært en av grunnpilarene for at Ringerike Frivilligsentral er det den er i dag. Hans Næss gjorde en unik innsats som frivillig regnskapsfører i 13 år og sparte sentralen for mange utgifter i en ellers trang økonomisk tid. Rolf Gandrud har jobbet som frivillig ved sentralen siden starten, og er og har vært en unik ressurs. Han er koordinator for matkjørerne, handler, frakter folk til lege m.m. Rolf bruker flere timer i uka på frivillig arbeid ved sentralen. I 2010 fikk han Lions pris for sin innsats i frivillig arbeid. Rolf Gandrud var styreleder fra 2002 til Randi Hallmann har jobbet som frivillig i 20% stilling ved kontoret siden Hver mandag møter Randi trofast opp for å formidle oppdrag og gjøre annet forefallende kontorarbeid. I alle disse årene har hun gjort en uvurderlig innsats for sentralen. Randi Hallmann 34

35 Ansatte i jubileumsåret Liv Beate Rolid Hagen daglig leder Veien videre Vi håper Ringerike Frivilligsentral fortsetter å utvikle seg i positiv retning og være en institusjon i kommunen hvor mange ønsker å bli inkludert. Vi vil fortsette å være en pådriver til å unngå at graset skal gro att mellom grannar. Det er stort behov for omsorg og omtanke i vår tid, og det er mange unike frivillige hjelpere som ønsker å dekke dette behovet. Alle de frivillige hjelperne må berømmes for initiativ, positivitet, humør, tid, tålmodighet og velvillighet. Uten disse hadde det ikke vært noen Ringerike Frivilligsentral. Som en frivillig hjelper sa en gang: Jeg kom for å hjelpe Erik, i dag vet jeg ikke hvem som hjelper hvem. Vi er i en situasjon i dag med stor mulighet for flytting fra Arnemannsveien i løpet av Styret arbeider nå aktivt med å finne nye, egnede lokaler. Berith Hafnor prosjektkoordinator Styret takker alle for en fantastisk innsats gjennom 20 år og gleder seg til mange utfordringer i årene som kommer! Fra v: Varamedlem Petter Strømsodd, styremedlem Sverre Skistad, nestleder Kirsten Søyland, styremedlem Harald Kollstrøm, styremedlem Kjell Flaskerud, styremedlem Ole-Christian Englund og styreleder Odd Brenden. Styremedlem Aud Josephson var ikke til stede da bildet ble tatt. 35

36 Ringerike Frivilligsentral Boks 212, 3502 Hønefoss Arnemannsveien 3 Tlf: Faks: Org.nr: E-post: 36

Ha omsorg for hverandre!

Ha omsorg for hverandre! Ha omsorg for hverandre! Arnemannsveien 3 - pb. 212-3502 Hønefoss Tlf: 32 12 82 67 Faks: 32 12 88 44 post@ringerike.frivilligsentral.no www.ringerike.frivilligsentral.no Orgnr. 971309741 Ringerike Frivilligsentral

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING ÅRSMELDING 2013 Torvgt. 10, annen etasje. Orgnr. 971309741 INNLEDNING Formål: Ringerike Frivilligsentral skal koordinere og videreutvikle frivillig arbeid i Ringerike kommune, og søke å rette denne innsats

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RINGERIKE FRIVILLIGSENTRAL. Torvgt. 10, annen etasje. Orgnr. 971309741

ÅRSMELDING 2014 RINGERIKE FRIVILLIGSENTRAL. Torvgt. 10, annen etasje. Orgnr. 971309741 ÅRSMELDING 2014 RINGERIKE FRIVILLIGSENTRAL Torvgt. 10, annen etasje. Orgnr. 971309741 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL 2 EIERFORHOLD/SAMARBEIDSPARTNERE 3 STYRET 3 BEMANNING 4 MEDLEMMER OG BRUKERE 4 MØTEVIRKSOMHET

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 RINGERIKE FRIVILLIGSENTRAL. Torvgt. 10, annen etasje. Organisasjonsnr 971309741.

ÅRSMELDING 2015 RINGERIKE FRIVILLIGSENTRAL. Torvgt. 10, annen etasje. Organisasjonsnr 971309741. ÅRSMELDING 2015 RINGERIKE FRIVILLIGSENTRAL Torvgt. 10, annen etasje. Organisasjonsnr 971309741. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL 2 EIERFORHOLD/SAMARBEIDSPARTNERE 2 STYRET 3 BEMANNING 3 MEDLEMMER OG BRUKERE

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2010 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Bildet viser styret i frivillighetssentralen med minibussen i bakgrunnen Gjelder for perioden 1.1.2003 31.12.2003 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape

Detaljer

SAK: ETABLERING AV SANDNESSJØEN FRIVILLIGHETSSENTRAL

SAK: ETABLERING AV SANDNESSJØEN FRIVILLIGHETSSENTRAL Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Prosjektgruppe Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Problemstillinger Hva er status i

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors. Forebygging 2010/1/0456. Stavanger Røde Kors

Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors. Forebygging 2010/1/0456. Stavanger Røde Kors Extrastiftelsen, Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors Forebygging 2010/1/0456 Stavanger Røde Kors Sammendrag Det å være ensom er ofte

Detaljer

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral ØSTFOLD Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2 Sarpsborg Øst Frivilligsentral Prosjekt Nevenyttig er et samarbeidsprosjekt mellom sentralens frivillige seniorer og ungdommer tilknyttet NAV. Ungdommene

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

SENIOR- AKTIVITETER 2014

SENIOR- AKTIVITETER 2014 SENIOR- AKTIVITETER 2014 Foto: Heidi Goodreid www.frelsesarmeen.no/over60 Senioraktiviteter Frelsesarmeens seksjon for Over 60 -gruppene satser aktivt på å tilrettelegge og arrangere turer og aktiviteter

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/108 Klageadgang: Nei TILSKUDD TIL FRIVILLIGHETSSENTRALER - DISPONERING AV MIDLER Saksbehandler: Kolbjørn Aasvik Arkiv: SARK 12-15/F08 Saksnr.:

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 8. november 2012 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Handlingsplan Ukentlig aktivitet. Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger

Handlingsplan Ukentlig aktivitet. Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger Handlingsplan 2016 Ukentlig aktivitet Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger Bridgeklubben Kjøring

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

Senioraktiviteter. Foto: Rolf-Arne Fagermo. www.frelsesarmeen.no/over60

Senioraktiviteter. Foto: Rolf-Arne Fagermo. www.frelsesarmeen.no/over60 Senioraktiviteter Foto: Rolf-Arne Fagermo 2015 www.frelsesarmeen.no/over60 Med aktivitetslysten i behold Hvem har sagt at seniorer ikke har lyst på nye aktiviteter? Hvem har sagt at seniorer er gamle

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune Ordfører Lene Conradi Asker kommune Sterk frivillighet i bygda > Frivillig innsats har en stor plass i Asker > Halvparten av Askers innbyggere deltar i

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Tildelt beløp: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass (Ref #6dce515d) Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune, Trysil folkebibliotek / 864948502

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 14.03.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark Organisering av frivillige i sykehjem Frivillighet Frivillighet er å leve. Frivillighet er å skape. Frivillighet er å gå på talerstolen med saker du brenner for. Frivillighet er å se og å bli sett og å

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 2 Innkalling til klubbmøte torsdag 13. mars kl 1715 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøtet 25.02.14 5

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Hamar Frivilligsentral skal være en møteplass for hele kommunen og fungere som en formidler og koordinator av frivillig innsats både fra

Hamar Frivilligsentral skal være en møteplass for hele kommunen og fungere som en formidler og koordinator av frivillig innsats både fra Hamar Frivilligsentral skal være en møteplass for hele kommunen og fungere som en formidler og koordinator av frivillig innsats både fra privatpersoner og organisasjoner. Supplement til det offentlige

Detaljer

Frivillighet i eldreomsorgen. Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark

Frivillighet i eldreomsorgen. Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark Frivillighet i eldreomsorgen Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark Melding St. 39 (2006-2007) Frivillighetsmeldingen I meldingen legges det vekt på å sikre utviklingen

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL ÅRSMELDING 2008 NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL Nesna Frivillighetssentral markerte sin ettårsdag 1 september 08, og ser at den er blitt mer synlig i nærmiljøet. Målet er et godt samarbeid på tvers av grenser,

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Sørum Frivilligsentral. Årsmøte. 2. april 2013

Sørum Frivilligsentral. Årsmøte. 2. april 2013 Sørum Frivilligsentral Årsmøte 2. april 2013 Saksliste Tid: Tirsdag 2.april 2013 kl 18.00 Sted: Meierigården Kro, Lørenfallet Side 1. KONSTITUERING 3 1.1 REGISTRERING AV STEMMEBERETTIGEDE 3 1.2 GODKJENNING

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

møte mellom generasjoner

møte mellom generasjoner møte mellom generasjoner Vestfold Frivilligsentral Møte mellom generasjoner I mai 2013 utlyste Kulturdepartementet midler som skulle brukes til å spre informasjon for å stimulere eldre som en ressurs i

Detaljer

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Arbeidsområde Organisert under Fagutviklingsenheten 17 Bo- og behandlingssentre, 10 Omsorgsboliger Fra 2016 satsning på

Detaljer