Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din"

Transkript

1

2 Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med andre mennesker Frivillig innsats er et supplement til offentlig virksomhet Frivillig arbeid skal ikke konkurrere med eksisterende næringsvirksomhet Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet Frivilligsentralen har lang tradisjon med å yte frivillig hjelp Hver gang du velger å gi et annet menneske din omsorg, betyr du en avgjørende forskjell for verden. Vær takknemlig for at du har kjærlighet, styrke og mot nok til å bry deg om andre. Sitat fra Hjelp til selvhjelp 2

3 Med frivillig arbeid menes ulønnet arbeid i regi av frivillige sammenslutninger. Arbeidet blir regnet som ulønnet selv om man mottar godtgjørelse for utgifter (Frivillighetsmeldingen Kristiansand) Innledning Norge er blant de beste i verden når det gjelder frivillig innsats og dette har bedret seg ytterligere de siste årene. Frivilligsentralene og organisasjonene er en viktig del av den nasjonale dugnaden som utgjør nærmere årsverk og har en omsetning tilsvarende 3,4 % av brutto nasjonalproduktet. Frivillighetens betydning ligger ikke først og fremst i tallene, men i verdien den har for de menneskene som deltar og for de som får nytte og glede av innsatsen. Birgitte Brekke, daglig leder i Frivillighet Norge, uttrykte det slik i Aftenposten 5. desember 2007: Deltakelse i frivillig arbeid gir enkeltmennesket identitet, mulighet til påvirkning, sosialt nettverk og økt kunnskap. Frivillig sektor betyr bedre livs-kvalitet for alle som er med og som berøres. Den voksne befolkningen utførte nesten 200 millioner timer frivillig arbeid i Norge i 2004 (St.meld. Nr ) Frivillig innsats er å forstå som en likeverdig og gjensidig kommunikasjon, kontakt og ytelse mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som ønsker å få utført oppgaver av frivillige. Det er vanskelig å bedømme hvem som gir og hvem som får, eller hvem som yter og hvem som mottar i denne sammenhengen. Begge parter gir av seg selv og tar del i en felles prosess på frivillig og ulønnet basis. I samspillet mellom frivillig, privat og offentlig sektor er det en forutsetning at frivilligheten gjennom klok tilrettelegging bevarer sin frie og uavhengige posisjon, både organisatorisk, økonomisk og funksjonelt. 3

4 Drivkraften i frivillig arbeid er et ønske om meningsfylt aktivitet, ofte sammen med andre i et interessefellesskap. Det handler om å gjøre noe for andre, bry seg, være sosial med andre og gi et aktivitetstilbud til andre enn seg selv (Frivillighetsmeldingen Kristiansand) Frivilligsentraler anno 2011: 371 sentraler fordelt på 308 kommuner En norsk Frivilligsentral i Spania 17 nye sentraler i 2011 Det er også en forutsetning at ledere på alle nivåer, offentlige tjenesteytere og de frivillige uten opphold innstiller seg på stadig å bli bedre i eget arbeid og samhandlingen med andre. Derved kan vitalitet, engasjement og aktivitet fortsatt øke og frivilligsentralene kan medvirke aktivt i byggingen av et verdifullt sosialt og demokratisk fellesskap. Sentralenes historikk Frivillig arbeid gjennom sentralene har sitt utspring i en rekke ideer/visjoner både internasjonalt og i Norge. Fra en studiereise i USA brakte Røde Kors med seg ideen om etablering av et sted/knutepunkt for frivillig innsats, som ble benevnt Clearing House. Flere nettverk er bygd etter denne modellen. Fra England kom ideen om Volunteer Center, som også var slike møtesteder. Enkelte steder i Norge ble det allerede i 1960-årene tatt initiativ til å samordne frivillig arbeid bl.a. gjennom helse- og velferdssentralene. En bredere offentlig debatt om å utvikle spesielle lokale kompetansesentra eller samvirkelag som kunne fungere som et sentrum for informasjon og koordinering kom i gang i 1980-årene. Så ble begrepet landhandel lansert, et sted hvor folk kunne møtes, snakke sammen og handle. I 1985 nedsatte regjeringen Willoch et offentlig utvalg for å vurdere frivillige organisasjoners rolle i samfunnet. Utvalgets arbeid (NOU 1988:17) ble 4

5 Nettverksgrupper Nettverksgruppene består av daglige ledere for Frivilligsentralene og er satt sammen ut fra geografisk beliggenhet. Deltakelse i gruppene er et tilbud om å være med i et nettverk sammen med kollegaer fra andre sentraler Nettverksgruppa Øvre Buskerud ble opprettet i 1996 og består av Frivilligsentralene i: Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hole, Modum, Øvre Eiker og Ringerike lagt fram i 1988 og representerte den første offentlig utredningen om frivillig innsats i Norge. Debatten i etterkant dreide seg mer om skatte- og avgiftslette som virkemiddel overfor organisasjonene enn om hvilke oppgaver som kunne løses av frivillige. I 1990 inviterte daværende sosialminister en rekke organisasjoner til idédugnad om hvordan fremtidige omsorgsoppgaver kunne løses. Dette ble startskuddet for ideen om å danne Frivillighetssentraler. Hovedlinjene ble fastlagt i 1991, samtidig som det ble bevilget 90 millioner kroner over Sosialdepartementets budsjett til utbygging av slike sentraler. Både debatten på denne tid og forvaltningsmessig tilknytning til sosialdepartementet antydet et visst fokus på omsorgsoppgaver. I 1998 ble Frivillighetens Samarbeidsorgan (FRISAM) opprettet for å ivareta frivilligsentralene over hele landet. De hadde egne ansatte som tilbød kurs og samlinger for daglige ledere, og var sentralenes økonomisk ansvarlige overfor departementet. FRISAM ble nedlagt i 2004 og Kultur- og Kirkedepartementet (nå Kulturdepartementet) overtok ansvaret. 5

6 6

7 Styreledere: Astrid Raastad Reidar Aslaksrud Bjarne Mogenstad Bjørg Baksvær Rolf Gandrud Per Erik Thorsen Leif Aspevoll Odd Brenden 2010 Frivillige i adm: Håkon Hamar Hans Næss Magna Haugaa Bjørg Baksvær Odd Solstad Rolf Gandrud Randi Hallmann Starten på Ringerike Den spede begynnelse for Ringerike Frivilligsentral var i mai pensjonistforeninger tok da initiativet via Eldrerådet til å danne et interimsstyre for å opprette et kontor for rådgivning og formidling av tjenester for pensjonister i kommunen. Kontoret, som fikk navnet Eldre hjelper eldre, ble ledet av et styre fra de samarbeidende organisasjonene i kommunen, deriblant de 16 pensjonistforeningene. Styret tok kontakt med Rotary, Lions, Kiwanis, Røde kors, sanitetsforeningene, Norsk folkehjelp, Frelsesarmeen, menighetsrådene og hjemmehjelpsordningen for et mulig samarbeid. Det ble søkt om leie av kontorplass i Fritidsgården (nå Tinghuset), og innbudt til samtalemøte hvor bl.a. tre representanter fra Rådgivningskontoret for pensjonister i Lillestrøm ble innbudt. Retningslinjer og igangsetting av rådgivningstjeneste ble sendt Sosialdepartementet, og de ville støtte med kroner. Styret konstituerte seg med Astrid Råstad som formann. Det gikk så ut et brev til lag og foreninger med anmodning om å velge to representanter som kontaktpersoner til sentralen. (se side 12) I november samme år ble Aud Thorvaldsen tilbudt stillingen som prosjektleder ved sentralen og hun takket ja. I 1992 kom Jakob Haugen inn i en deltidsstilling, og ble etter hvert prosjektleder og siden daglig leder fram til våren Liv Beate Rolid Hagen ble tilsatt i deltidsstilling som prosjektleder i Hun ble ansatt som daglig leder i 1998 og er fortsatt i stillingen. 7

8 Ansatte: Aud Thorvaldsen Jakob Haugen Tone Lise Johansen Torild Eivik Jorunn Høistad Liv Beate Rolid Hagen Daglig leder Berith Hafnor Prosjektkoordinator Håkon Hamar jobbet som frivillig regnskapsfører i starten, mens Hans Næss tok over og jobbet som frivillig regnskapsfører i 13 år. Etter hvert som utviklingen ved sentralen økte, var det behov for autorisert regnskapsfører, og Kåre Einar Meier ble engasjert og er det fortsatt. Reidar Aslaksrud overtok styreledervervet etter Astrid Råstad. Han utformet også sentralens vedtekter, som også er blitt brukt av mange andre sentraler i oppstartingsfasen. I 1992 ble det opprettet en filial av Frivilligsentralen på Sokna. Kontoret var åpent fire timer en dag i uka og bemannet av frivillige fra distriktet. Dette kontoret var i virksomhet i mange år. Sentralen hadde også i en periode avtale med Tyribo sykehjem om formidling av oppdrag på Tyristrand og Nakkerud. I starten søkte mange kommuner om å etablere frivilligsentraler, og i 1996 var 149 sentraler opprettet. Sentralen fikk pålegg fra Sosialdepartementet om å endre navnet til Frivillighetssentralen Ringerike, for dermed å rette tilbudet til alle med omsorgsbehov. Den økonomiske støtten fra Sosialdepartementet, siden Frivillighetens samarbeidsorgan (FRISAM), ble i 1998 fastsatt til kr til hver sentral. Ringerike Frivilligsentral er også blitt støttet økonomisk fra Ringerike kommune siden Sentralen har dessuten mottatt pengestøtte fra mange forskjellige organisasjoner og foreninger til tiltak som sentralen har vært opptatt av. 8

9 Frivilligsentralen har etter hvert blitt et kjent begrep i Ringerike kommune. Dette takket være mange informasjonsmøter i foreninger, stands og deltakelse i lokale arrangement sammen med andre aktører, bl.a. kommunen Norderhovsgata Arnemannsveien I 1996 flyttet Ringerike Frivilligsentral inn i nye kontorlokaler som kommunen pusset opp i Arnemannsveien 3. Etter hvert ble et møterom og hallen gjort i stand, der frivillige hjelpere har gjort en praktisk innsats. Sentralen har høsten 2011 fortsatt tilholdssted i disse lokalene, men må antagelig flytte i løpet av I 2002 feiret Ringerike Frivilligsentral 10-års jubileum med fest for frivillige med følge og spesielt innbudte gjester. Festen var på Samfunnshuset med ca 180 gjester. Faksimile fra Ringerikes Blad september

10 Vi gratulerer Ringerike Frivilligsentral med 20 års jubileet. Lykke til videre med det flotte arbeidet som gir mange mennesker et innhold og mening i hverdagen. En liten hilsen fra en god støttespiller. 10

11 Faksimile fra Ringerikes Blad januar

12 12

13 Faksimile fra Ringerikes Blad

14 Til sentralens 10-års jubileum skrev Arild Gunnerød en hyllest til frivilligheten Ja, tenke det, ønske det, ville det med, - men gjøre det, nei det skjønner jeg ikke La det være sagt her og nå med det samme Astrid Råstad gjorde Ibsens ord til skamme Ildsjelen Astrid hadde gnisten som tente flammen, idéen om at spreke pensjonister skulle slå seg sammen for å gi hjelpetrengende eldre en utstrakt hånd i frivillighetens uselviske og omsorgsfulle ånd. Eldre hjelper eldre var den gode tanken bak idéen, men da måtte stat og kommune åpne portemonéen. Byråkratlabyrinten var ikke så lett å forsere men 16 pensjonistforeninger og til og med flere velvillige klubber og store organisasjoner støttet også opp om ildsjelens humanitære visjoner. Sosialdepartementets byråkrater tente også på idéen, og la en nødvendig startkapital i støpeskjeen. Kommunekasserer `n var også spandabel og raus og ordfører` n og de folkevalgte fortjener applaus, for helt frivillig fikk Sentralen et sted å være hvor frivilligheten blomstrer i en trivelig atmosfære. Vi eldre behøver ikke mot alderdommen slåss, når vi vet det er noen som har bruk for oss Slik lød de forløsende ord i Jakob Haugens munn når han inspirerte vitale eldre til å forvalte sitt pund. Frivillighetssentralen ble en formidabel suksess, de mange oppofrende hjelpere har æren for det. 14

15 Ti år er gått siden frivillighetens fruktbare tre ble plantet og slo rot i Hønefoss et sted,. Treet står på nestekjærlighetens faste grunn og bar omsorgsfulle frukter fra første stund. Hjelpetrengende verdsetter høyt de gode frukter med både ros og takk for de hjertevarme produkter. I dag kan de mange frivillige gledesspredere tenke tilbake i takknemlighet å konstatere at en hjelpende hånd til en trengende venn er en kjærlighetsgave som gir mye glede igjen. Alderdommens besværligheter lar seg lettere akseptere når vi har muligheten til å dele dem med flere. Rakk du å hjelpe og lindre der hvor det trengtes mest, rakk du å duke og mette en ensom ubuden gjest? Rakk du å tørke en tåre fra et rynket gammelt kinn, rakk du å smyge en aftenbønn inn i et barnesinn? Rakk du å skape omkring deg trygghet, glede og smil, du bæres av takkens tanker gjennom de mange mil. Av deg blir det krevet det ene som fordrer en endeløst mot hver dag i liv og gjerning bare det å være god. Til lykke med dagen og fremtiden Vennskapelig hilsen Arild Gunnerød 15

16 16

17 Pr august 2011 har Ringerike Frivilligsentral 289 registrerte frivillige hjelpere. Av disse er 108 natteravner Disse utfører ca. 10 årsverk frivillig arbeid Frivillige Pr august 2011 er 289 frivillige tilknyttet Ringerike Frivilligsentral, av disse er 108 natteravner. De utfører ca. 10 årsverk, men denne innsatsen kan ikke beskrives med tall da frivillig arbeid har store ringvirkninger. Som frivillig hjelper har man tid, lyst og engasjement - og får mye tilbake gjennom kontakten med mennesker og evnen til å hjelpe. Sentralens frivillige hjelpere utfører flere typer arbeid, og sentralen har utviklet seg mye gjennom årene. Pr i dag har vi aktiviteter som: natteravn - flerkulturell kvinnegruppe - flerkulturell frokost - håndarbeidsgruppe - turgruppe - bridgeklubb - lesering - bussturer/fester for hjemmeboende eldre - badebuss - barnevaktsentral - matombringelse - venninneklubb - båtvettkurs - sorggrupper - mimreklubb - datagruppe - lydavisinnlesing - historiegruppe - utstyrssentral - sosial kontakt - handling og følgeoppdrag samt diverse aktiviteter i kommunale institusjoner som Hospice Austjord, trygdeboliger i Krokenveien, omsorgssentrene i Heradsbygda, Hønefoss, Hov, Hvelven, Fossetorget, Sokna og Tyribo. Det tilbys også ulike kurs for de frivillige og eierforeningene. Sentralen er dessuten medvirkende i Riddergårdsdagen, Mangfoldfestivalen, Zober Zone, Verdens aktivitetsdag, Ringeriksdagen o.a. Gjennom flere av disse aktivitetene har vi et nært samarbeid med andre foreninger og aktører, for eksempel Røde Kors. Sentralen har også utviklet et tett samarbeid med Ringerike kommune, noe som er av stor betydning for sentralens arbeid og utvikling. 17

18 Samarbeidspartnere *Ringerike kommune -NAV -voksenopplæringen -sentralkjøkkenet -flyktningekontoret -eldreombudet -koordinator for kriminalitetsforebyggende tiltak -helsestasjonene -folkehelse -kulturavdelingen - forebyggende for barn og unge -samordningstjenesten for helse og oppvekst - hjemmetjenesten *Ringerike Røde Kors *Hole Frivilligsentral *Ringerike og omegn hørsellag *Civitan Frivilligsentralen har også vært fødselshjelper til Home Start Ringerike - et kontor som formidlet frivillige hjelpere til barnefamilier. Denne ble nedlagt i 2003, etter fire års drift. Ringerike Frivilligsentral har tidligere hatt etablerte aktiviteter hvor behovet etter hvert uteble og som nå er nedlagt. Dette er: Rusfriuka: Et arrangement med mange aktiviteter for ungdom i samarbeid med andre organisasjoner. Bekymringstelefon: Et tilbud til barn og unge med rusproblemer, og foreldre og pårørende til disse. Et samarbeid med Ringerike Røde Kors. Telefonkontakt: Et tilbud til ensomme som ønsker kontakt og noen å snakke med. Angstring: En selvhjelpsgruppe for de som er plaget med angst og depresjon. Dette er gjort etter en modell fra Angstringen i Oslo. Lekegruppe: Barn og foreldre møttes for å skape nettverk. Samarbeid med Ringerike Røde Kors. IKS: Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser: En selvhjelpsgruppe. Universell utforming Etter hvert som det ble opprettet flere sentraler, fikk man som tidligere nevnt pålegg fra Sosialdepartementet om å endre navnet til Frivillighetssentralen i Ringerike. Navnet er imidlertid endret også i 2010 til Ringerike Frivilligsentral. Dette i forbindelse med felles profilering av alle sentralene med bl.a. felles logo og utforming av hjemmesiden. 18

19 *Friomsorgen *Lokale advokater *Politiet *Brann- og redningstjenesten Aktive støttespillere * Sparebank 1 Ringerike Hadeland * Hønefoss Sparebank * Gjensidigestiftelsen * Aka AS Frivilligsentralens logo fram til 2008 I 2008 fikk alle sentralene felles logo Aasta Lillevik har vært trofast ved veven i mange år 19

20 Ringerike Frivilligsentral har alltid prøvd å fornye seg og følge med i tiden. Derfor kom man i 2010 også med en egen side på Facebook. Ringerike Frivilligsentral har vært med i Grasrotandelen til Norsk Tipping siden starten i Dette er en ordning som gjør at den som tipper selv kan bestemme hvor litt av overskuddet til Norsk Tipping skal gå. For å gi sitt overskudd til Ringerike Frivilligsentral, man må bruke sentralen sitt organisasjonsnummer som er: Tur for hjemmeboende eldre til Blaafarveværket i

21 Våre eiere - 11 pensjonistforeninger - 5 sanitetsforeninger - Ringerike Kirkelige Fellesråd - Kiwanis club - 3 Rotary klubber - 9 Lions klubber - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - Frelsesarmeen - Ringerike Røde Kors Eiere Frivilligsentralene har mange ulike eierformer. Ringerike er eid av lag og foreninger, noe som synes å være heldig. Eierne velger og danner styret i Ringerike Frivilligsentral. Eierforeningene bidrar også med gode hjelpere, og det er etter hvert knyttet sterke bånd mellom eierforeningene og Frivilligsentralen, blant annet med årlige møter der kontaktpersoner i foreningene inviteres. Økonomi Den økonomiske støtten fra Sosialdepartementet ble i 1998 fastsatt til kr til hver sentral. I tillegg gir Ringerike kommune god støtte til våre aktiviteter, noe vi er svært avhengig av. For 2011 mottar vi kr fra Ringerike kommune og kr fra Kirke og Undervisningsdepartementet. Sentralen har dessuten opp gjennom årene fått økonomisk støtte fra eierforeninger, banker og øvrige næringsliv. Med dagens aktivitetsnivå er Frivilligsentralen helt avhengig av denne støtten, og vi håper derfor at lokalt næringsliv fortsatt vil være våre gode medspillere. Sentralen har siden 2009 fått momskompensasjon. 21

22 Faksimile fra Ringerikes Blad oktober

23 Frivilligsentralen har kjørt ut mat til hjemmeboende eldre siden Et samarbeid med Ringerike kommune Matombringelse Brukerne fikk i begynnelsen tilkjørt varm mat alle ukas dager, også helger. Det var på det meste over 60 frivillige matkjørere. I 2003 ble Ringerikskjøkken etablert, og utkjøring av nedkjølt mat til oppvarming startet. I dag kjøres det ut mat to ganger i uka til rundt 50 hjemmeboende eldre. Det er fire ruter i Hønefoss, en på Sokna og en på Tyristrand. 106 leveringer hver uke som utføres av 26 frivillige. I 2010 brakte de frivillige hjelperne ut totalt middagsporsjoner. Rolf Gandrud er koordinator for tjenesten. 23

24 Lesering Leseglade møtes en onsdag i måneden for å diskutere bøker de har lest Turgruppe Møtes hver tirsdag i sommerhalvåret for å gå sammen på tur og avslutter med lunsj på Frivilligsentralen. I vinterhalvåret er det bowling Historie-gruppe Historieinteresserte menn og kvinner møtes en onsdag i måneden 24

25 Bridgeklubb Bridgeglade damer og menn møtets hver onsdag for å spille kort Mimreklubb Møtes annen hver mandag for å mimre om den gang de var unge! Dataklubb En klubb med seniorer som prøver og feiler sammen på data og lærer av hverandre. Møtes annen hver uke 25

26 Lydavis Ringerikes Blad leses inn på cd to ganger i uka og sendes til blinde og svaksynte som ønsker å motta denne gratis. Høsten 2011 har vi ca. 50 mottakere Terminalomsorg Vi har frivillige som hjelper til på Hospice Austjord og vi har frivillige som leder sorggrupper Venninneklubb Annenhver tirsdag kveld møtes noen damer som ønsker å bygge nettverk 26

27 Badebuss Høsten 2010 startet vi opp med ukentlig badebuss til Ringeriksbadet. Rundt 40 badende er med. De betaler en rabattert inngang til badet. Badebussen er sponset av AKA AS, som har sikret tre års drift Håndarbeidsgruppe Flittige damer møtes annenhver uke for å lage flotte produkter til julebasaren Flerkulturell kvinnegruppe En gang i uka møtes flerkulturelle kvinner på sentralen for å bygge nettverk og praktisere norskkunnskapen med hjelp av frivillige 27

28 Natteravn Hver fredag- og lørdagsnatt er ravnene i sentrum for å være med og trygge utelivet for byens ungdommer. Noen ganger også med suppestasjon Båtvettkurs En gang i året holdes båtvettkurs for 7. trinn på skoler som ligger i nærheten av vann Barnevaktsentral Sentralen formidler barnevakter til familier som har behov for barnevakt 28

29 Kurs Sentralen holder ulike typer kurs etter behov; data, mobil, budsjett, regnskap, sorggruppeleder, barnevakt Flerkulturelle frokoster To ganger i året arrangeres flerkulturell frokost. Et samarbeid med voksenopplæringen Fester/turer for hjemmeboende eldre Vi arrangerer årlige fester og bussturer for hjemmeboende eldre Turer for frivillige Hvert år har vi en tur for våre frivillige. I 2010 var vi på tur med Dronning Tyra og spiste middag på General Hotell 29

30 Riddergårdsdagen Sentralen er med på Riddergårdsdagen - der vi selger rømmegrøt og vafler Åpen Dag To ganger i året har vi åpen dag ved sentralen. Faksimile fra Ringerikes Blad 1995 Sorggrupper Sorg og omsorg (samarbeid med Hole frivilligsentral) har sorggrupper for de som har mistet et nært familiemedlem Advokatrådgivning Hver torsdag er det gratis advokatrådgivning i lokalene våre. Et samarbeid med advokatene i kommunen 30

31 Frivillighetsdagen 5. desember markerer vi den internasjonale frivillighetsdagen med et arrangement for våre frivillige. I 2011 feirer vi 20- årsjubileum på denne dagen, hvor vi ber inn alle våre frivillige og medspillere til julelunsj og underholdning på Klækken Hotell Ringeriksdagen Vi er med på Ringeriksdagen for å presentere oss selv og det arbeidet vi driver Verdens aktivitetsdag Verdens aktivitetsdag, 10. mai, markeres sammen med Folkehelse i Ringerike kommune 31

32 Julemesse Hvert år har vi julemesse på Kuben og Stormarkedet hvor vi lodder ut og selger produktene håndarbeidsgruppa har laget gjennom året Utstyrssentral Frivilligsentralen er med og drifter kommunen sin utstyrssentral. Her kan man låne sportsutstyr gratis Hjelp i hverdagen Vi har frivillige som hjelper til i hverdagen for de som trenger det. Noen trenger hjelp til handling eller følge til lege o.l., andre ønsker noen å snakke med, eller gå tur med Faksimile fra Ringerikes blad Rolf Gandrud hjelper ei dame med å handle. 32

33 1998 Venstres Miljøpris 2001 FN sitt internasjonale frivillighetsår 2008 Bispevisitas Spesielle begivenheter Ringerike Frivilligsentral ble tildelt Ringerike Venstres Miljøvernpris for Frivilligsentralen fikk prisen for den innsatsen som gjøres for medmennesker og deres livskvalitet var FN`s internasjonale frivillighetsår. Dette ble markert med en PC-stafett gjennom hele landet. I Ringerike var kulturlederen arrangør med Frivilligsentralen som støttespiller. Det ble arrangert fakkeltog fra Nordre torv til Riddergården, der ordfører og kulturleder holdt tale. Stafettpinnen ble overlevert fra Krødsherad og vi leverte den videre til Hole. Ansatte ved sentralen og styreleder deltok på et landsseminar i Stavanger i forbindelse med frivillighetsåret. I 2008 var det bispevisitas i Hønefoss, og sentralen hadde biskopen med en delegasjon på 15 personer til lunsj. Biskopen hadde selv ønsket å besøke frivilligsentralen og høre litt om arbeidet som drives. Noen av de flotte håndarbeidene som håndarbeidsgruppa har laget gjennom et år 33

34 Takk til Det er mange som bør takkes. Det bør likevel rettes en spesiell takk til Hans Næss, Rolf Gandrud, Bjørg Baksvær og Randi Hallmann for lang, tro og god tjeneste. Bjørg Baksvær Hans Næss Rolf Gandrud Bjørg Baksvær var styreleder i 8 år. Hun fikk gjennomført en fast kontakt til Ringerike kommune, som vi har opprettholdt siden. Hun var også en pådriver til mange av aktivitetene som fortsatt finnes ved sentralen. Hennes engasjement som frivillig leder var stor, og det viste hun også ved å be både styret og håndarbeidsgruppen til hytta si, hvor det ble servert hjemmelaget mat og kaker. Bjørg har vært en av grunnpilarene for at Ringerike Frivilligsentral er det den er i dag. Hans Næss gjorde en unik innsats som frivillig regnskapsfører i 13 år og sparte sentralen for mange utgifter i en ellers trang økonomisk tid. Rolf Gandrud har jobbet som frivillig ved sentralen siden starten, og er og har vært en unik ressurs. Han er koordinator for matkjørerne, handler, frakter folk til lege m.m. Rolf bruker flere timer i uka på frivillig arbeid ved sentralen. I 2010 fikk han Lions pris for sin innsats i frivillig arbeid. Rolf Gandrud var styreleder fra 2002 til Randi Hallmann har jobbet som frivillig i 20% stilling ved kontoret siden Hver mandag møter Randi trofast opp for å formidle oppdrag og gjøre annet forefallende kontorarbeid. I alle disse årene har hun gjort en uvurderlig innsats for sentralen. Randi Hallmann 34

35 Ansatte i jubileumsåret Liv Beate Rolid Hagen daglig leder Veien videre Vi håper Ringerike Frivilligsentral fortsetter å utvikle seg i positiv retning og være en institusjon i kommunen hvor mange ønsker å bli inkludert. Vi vil fortsette å være en pådriver til å unngå at graset skal gro att mellom grannar. Det er stort behov for omsorg og omtanke i vår tid, og det er mange unike frivillige hjelpere som ønsker å dekke dette behovet. Alle de frivillige hjelperne må berømmes for initiativ, positivitet, humør, tid, tålmodighet og velvillighet. Uten disse hadde det ikke vært noen Ringerike Frivilligsentral. Som en frivillig hjelper sa en gang: Jeg kom for å hjelpe Erik, i dag vet jeg ikke hvem som hjelper hvem. Vi er i en situasjon i dag med stor mulighet for flytting fra Arnemannsveien i løpet av Styret arbeider nå aktivt med å finne nye, egnede lokaler. Berith Hafnor prosjektkoordinator Styret takker alle for en fantastisk innsats gjennom 20 år og gleder seg til mange utfordringer i årene som kommer! Fra v: Varamedlem Petter Strømsodd, styremedlem Sverre Skistad, nestleder Kirsten Søyland, styremedlem Harald Kollstrøm, styremedlem Kjell Flaskerud, styremedlem Ole-Christian Englund og styreleder Odd Brenden. Styremedlem Aud Josephson var ikke til stede da bildet ble tatt. 35

36 Ringerike Frivilligsentral Boks 212, 3502 Hønefoss Arnemannsveien 3 Tlf: Faks: Org.nr: E-post: 36