Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT"

Transkript

1 Nyhetsbrev Juni 2014 NØDNETT ISSN PROSJEKTLEDERS HJØRNE Geir Jahrsengene ble ansatt som ny prosjektleder i DSB 1. juni og gleder seg til mye spennende aktiviteter i branns innføringsprosjekt Så var juni kommet godt i gang, og sommeren står for tur. I forrige nummer av Nyhetsbrevet varslet Tom at han sluttet som prosjektleder 1. mai. En stor takk til Tone Olsen som har g jort en fantastisk jobb som prosjektleder i perioden fra 1. mai til jeg kom inn i prosjektet. Når jeg skriver dette har jeg vært prosjektleder i ikke fulle tre uker. Det har vært tre hektiske men fantastiske uker. Jeg gleder meg virkelig til fortsettelsen. Som ny i prosjektet har jeg enda ikke så veldig mange førstehåndserfaringer, men noen inntrykk har jeg dannet meg: kan holdes for alt det som DSB selv kan påvirke. Nesten alle aktiviteter i den reviderte planen er nå på kritisk linje, så det blir svært viktig for alle å bidra til at egen lille eller store bit blir godt ivaretatt til riktig tid, slik at vi sammen bidrar til en lang, men vellykket sluttspurt. Hilsen, og med ønsker om en virkelig god sommer til alle, fra Geir BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT Erklæringen på høyttaler fra 110-sentralen i Drammen om at Nødnett var åpnet for brannvesenene i Vestfold ble møtt med applaus fra de frammøtte under markeringen ved Sandefjord brannstasjon 4. juni klokka Jeg var så heldig å få jobbe med detaljert plang jennomgang allerede første uke. Om ikke lenge har vi en revidert og detaljert plan for resten av prosjektperioden. Selv om virkeligheten sjelden blir akkurat som planlagt, skal jeg g jøre mitt for å overholde tidsfristene i planen. Og planen er uansett et veldig godt grunnlag for replanlegging, samt raskt å kunne kartlegge konsekvenser av endringer 4. juni gikk brannvesen i Vestfold «live» med nytt Nødnett. En stor takk til alle involverte. På tross av store utfordringer helt opp til siste halvtime før «det magiske tidspunktet», så g jorde dedikasjon og innsats fra alle at Vestfold, og dermed alle som hører til 110 Vestviken, som planlagt kom over i skarp drift Jeg rakk også å være med på erfaringsutvekslingssamlingen allerede første arbeidsuke. Jeg er heldig som så raskt fikk anledning til å hilse på alle de regionale prosjektlederne, deres NKer og representanter fra DNK og BDO. En ideell første uke som ny prosjektleder Videre har jeg fått vært med på direktoratrådsmøte i DNK, observert vellykket SAT i Hordaland og møte i Brukerråd Nødnett forvalting. Kort sagt har jeg blitt veldig godt mottatt av alle, og jeg gleder meg til å bli kjent med mange flere av dere fra sensommeren av. I tillegg til å måtte lære alt, på kortest mulig tid, arbeider vi nå med å styrke bemanningen i innføringsprosessen i prosjektet, for bedre å sikre at alle får den hjelp prosjektet kan gi, og at planene Fra markeringen av golive brann i Vestfold. Leder av Vestviken 110-sentral, Øyvind Arntzen, takket for god innsats fra prosjektmedarbeidere lokalt og sentralt, og viste til at alle brannvesen innen Vestvikens 110-dsitrikt nå endelig har samme kommunikasjonsplattform. Dette betyr at 110-operatørene ikke lenger trenger å kjøre gammelt og nytt system parallelt for å kommunisere med mannskapene ute, slik de har vært nødt til tidligere. Fylkesmiljøvernsjef fra Fylkesmannen i Vestfold, Elisabeth Rui, gratulerte også brannvesenene med nytt radiosamband, og pekte på at dette er et løft for beredskapen for fylket. Les mer her: jengangeren.no/nyheter/alle-fylketsbrannvesen-inne-pa-det-nye-digitale-nodnettet

2 SAMBANDSØVELSE I LOM OG SKJÅK BRANNVESEN Brann og redningsvesenet i Hedmark og Oppland tok i bruk Nødnett 19.februar i år. Allerede 28. februar arrangerte Lom og Skjåk brannvesen en brannøvelse hvor ett av formålene var å teste rekkevidden på Nødnettdekningen i området. Politiet, en fredsinnsatsgruppe fra Sivilforsvaret og Røde Kors deltok også i øvelsen. Brannsjef i Lom og Skjåk brannvesen, Atle Festervoll, forteller litt om erfaringene med bruk av Nødnett i øvelsen. Lom og Skjåk brannvesen har 10 overnattingsobjekter som har innsatstid på mer enn 30 minutter fra brannstasjonen. Til noen av disse overnattingsstedene er det to timers innsatstid og to av byggene har ikke vegforbindelse. - Vi har fokus på dekningen i disse objektene og kommer i løpet av juni til å kartlegge dette i forbindelse med 13 tilsyn. Samtidig er vi kjent med at flere av turisthyttene har fått dekning som følge av Nødnett, avslutter Festervoll. Fra sambandsøvelse i Lom. Øvingsscenarioet var en brann i turisthytta Leirvassbu som ligger i Jotunheimen i Lom kommune. Om vinteren er det ca. 13 km fra hytta til brøytet veg og hytta kan huse opp til 200 g jester. I dette området har vi verken dekning på analogt samband eller mobildekning, og både jeg og politiet tvilte på at det ville være Nødnettdekning der. Vi var derfor forberedt på å bruke mobil gateway/repeater i koffert for å skaffe oss erfaring i bruk av denne, forklarer Festervoll. Men Nødnett imponerte under øvelsen. Så lenge mannskapene stod på trappa utenfor hytta og kommuniserte med KO hadde de Nødnettdekning med god talekvalitet uten bruk av gateway/ repeater. Røde kors og Sivilforsvaret brukte analogt samband, og det fungerte ikke, sier Festervoll. Inne i turisthytta var det ingen dekning, heller ikke med Nødnett. Innsats inne i hytta var ikke en del av målene for denne øvelsen. Men ved en hendelse her ville vi brukt radioterminalene i DMO-modus (walkie-talkie-funksjon), forklarer Festervoll. Brannsjefen er også fornøyd med samvirke i felles talegruppe mellom politi og brann. Kommunikasjonen på samband mellom ledernivåene ute på stedet og 110-sentralen og 112-sentralen foregikk i talegruppen BAPS 3. En viktig erfaring til som vi g jorde oss er at det er helt nødvendig med kunnskap og trening i forhold til hvor mobil gateway/repeater bør plasseres i terrenget og gode rutiner for bruk. Dette er avg jørende for å få utnyttet potensialet som denne kofferten gir, presiserer Festervoll. Brannsjef Atle Festevoll DSB skal g jennomføre et arbeid med å fremskaffe mer kunnskap om og teste mobil gateway i koffert. Funnene fra dette arbeidet vil danne utgangspunkt for veiledning i bruk av mobil gateway/ repeater i etterkant. Ansvarlig for arbeidet er Kristian Bording. 2

3 NØDNETTPROSJEKT I KS KS har etablert et eget Nødnettprosjekt som vil følge utviklingen innefor Nødnett tett fremover. Målet for prosjektet er å bidra til at kommunene får et Nødnett som er kostnadseffektivt og som støtter oppunder deres tjenesteproduksjon, samt at implementeringen skjer innenfor de rammene Stortinget har bestemt. Gammlesæter påpekte at Nødnettprosjektet er komplekst med en rekke ulike aktører og at det kan være en utfordring for kommunene å få oversikt. KS kommer derfor til å ha fokus på å spre informasjon til sine medlemmer. I denne forbindelse er det opprettet egne regionskontakter i henholdsvis KS Vest, KS Midt og KS Nord som skal være lytteposter for KS sentralt. Gammelsæter oppfordret til å bruke disse kontaktene aktivt og melde fra om forhold som g jelder utrullingsperioden og tiden etterpå. Regionskontakter i KS Nødnettprosjekt: Region Vest-Norge (Rogaland, Hordaland, Sogn & Fjordane): Stig Bang-Andersen, mail: tlf Region Midt-Norge (Møre & Romsdal, Trøndelag): Eva Lauglo, mail: tlf Region Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark): Stig Mikalsen, mail: tlf AGA-NETT GODKJENT FOR PRØVEBRUK I FASE 0 OG FASE 1 Fagleder i KS Bedrift, Kjell Olav Gammelsæter, presenterte KS Nødnettprosjekt under åretes 110-konferanse i Arendal. Nødnettprosjektet i KS ledes av Geir Sønstebø og består av fem personer fra administrasjonen i KS og KS Bedrift. Prosjektet har også en referansegruppe med kompetanse fra brannvesen, 110-tjenesten, helse og kommuneledelse. I tillegg er det opprettet egne regionskontakter i region Vest, Midt og Nord. Det skjer veldig mye innenfor Nødnett om dagen, både av prosjektaktiviteter ute i distriktene, men også viktige prinsipielle vurderinger for tiden etter utgangen av KS ønsker å følge denne utviklingen nøye. Det sa fagleder i KS Bedrift, Kjell Olav Gammelsæter, på årets 110-konferanse. Aktiv deltakelse på relevante sentrale beslutningsarenaer relatert til Nødnett, bidrag til helhetlige og hensiktsmessige drifts- og forvaltningsløsninger for kommunene og fokus på kostnadsmessige og juridiske forhold ved Nødnett, er blant delmålene for prosjektet. Ett viktig fokusområde er også knyttet til å sikre læring fra innføring i fase 0 og fase 1, både for erfaringsoverføring til de siste fasene, men også læring med tanke på driftsfasen i Foruten arbeid med å sikre kommunene nødvendig posisjon og innflytelse vil KS også jobbe for at staten skal dekke kostnadene med driften av Nødnett til kjernebrukerne, herunder en driftsorganisasjon. Videre ønsker KS at staten etablerer en nasjonal eierskaps- og driftsmodell for Nødnett og tilhørende utstyr som anskaffes, og at integrasjon med omkringliggende system baseres på nasjonale og kommunale standarder og felles komponenter. Foto: Kristian Bording AGA-nettet (Air Ground Air Luft til bakke kommunikasjon) er nå godkjent for prøvebruk i etatene i fase 0 og fase 1. DNK skal g jennomføre en ende til ende test av AGA-nettet før det kan tas operativt i bruk. Etter planen skal nettet være klart i løpet av juli DSB har anskaffet to radioer for å teste bruk av AGA-nettet i forhold til skogbrannhelikopter og overvåkningsfly. Vi forventer at kommunikasjon over Nødnett mellom luftfartøy og bakkepersonell kan forenkle arbeid med forebygging og håndtering av skogbranner, sier Heidi Løfqvist, som jobber med forvaltning av Nødnett i DSB. Nødnett vil også gi oss andre kommunikasjonsmuligheter på tvers av distrikter, tilføyer Løfqvist. 3

4 For branns del foregår det for tiden testing av AGA-nettet i Vestfold. Kontaktperson for dette arbeidet er operativ leder ved Vestviken 110 IKS, Espen Thommassen. FRAMDRIFTSPLANEN FOR AGA-NETTET I DE ØVRIGE FASENE ER SOM FØLGER: FASE 2: Prøvebruk når nettet er levert til og akspeptert av DNK (Ready for golive TETRA) Testing på bakken planlegges i mai/juni/juli 2014 Lufttesting med helikopter og fly i august 2014 AGA planlegges akseptert og klart til operativ bruk i august/ september 2014 FASE 3-5: Prøvebruk fra nettet er overlevert til DNK fra leverandør (Ready for golive TETRA) Testing på bakken planlegges samtidig med dekningsmålinger av bakkenettet Lufttesting med helikopter og fly planlegges 4 6 uker etter Ready for golive TETRA i siste politidistrikt i hver fase AGA planlegges akseptert og klart til operativ bruk åtte uker etter ready for golive TETRA. FASE 3: Sør-Rogaland: Installasjon av nødnettleveransen i kontrollrommet fortsetter i uke 34. Avsluttende akseptansetest på kontrollrommet g jennomføres deretter i uke 38. Bilmonterte og kjøretøymonterte radioterminaler skal etter planen være distribuert og installert ila uke 44. Haugaland og Sunnhordland: Installasjon av kontrollromsleveransen fortsetter i uke 38. Avsluttende akseptansetest på kontrollrommet g jennomføres i uke 42. Radioterminaler skal etter planen være distribuert og installert i uke 45. Hordaland: Kontrollromsleveransen er ferdig installert ved 110-sentralen i Bergen og avsluttende akseptansetest ble g jennomført i uke 25. Distribusjon av radioterminaler skjer etter planen rett etter jul. Sogn og Fjordane: Installasjon av kontrollromsleveransen i 110-sentralen i Florø fortsetter i uke 42 før avsluttende akseptansetest i uke 46. STATUS UTE I REGIONALE PROSJEKTER BRANN FASE 2: Telemark: Det nærmer seg operativ bruk av Nødnett for brannvesen og 110-sentralen i Telemark. Superbrukeropplæring i radioterminaler er fullført, mens opplæring av ansatte i brannvesenene skal g jennomføres etter sommerferien. Operatøropplæring i ICCS starter i uke 34, mens opplæring i Vision begynner i uke 40. For tiden foregår det også kartlegging og test av dekning i Telemark. Agder: Superbrukeropplæring i radioterminaler er fullført for brannvesenene og opplæring av operatører i ICCS starter etter planen i uke 37. Operatøropplæring i oppdragshåndteringsverktøyet Vision starter i uke 44. For tiden foregår det også kartlegging og test av dekning i Agder. Regionale prosjektledere og NK`er fra Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland. FASE 4: Møre og Romsdal: Regionalt prosjekt brann har oppstartsmøte med transisjonslaget i uke 26. Oppfølging i det videre vil bestå av faste møter mellom 110-sentralen i Ålesund, DSB, DNK, Branns driftsorganisasjon og leverandør. For tiden jobbes det med å klarg jøre kontrollrommet til uke 35, som er frist for forberedende arbeider før kontrollromsleveransen kommer. Videre jobbes det med innsamling av konfigurasjonsdata som skal legges inn i det nye oppdragshåndteringsverktøyet. Til høsten vil det bli g jennomført en lokal prosjektledersamling med fokus på Vision Boss. Fra 110-sentralen i Arendal Sør-Trøndelag: Regionalt prosjekt brann jobber for tiden med innsamling av konfigurasjonsdata som skal legges inn i oppdragshåndteringsverktøyet Vision, og fordeling av radioterminalnummer (issi-nummer). I tillegg er det tett fokus på bygging av ny 110-sentral i Trondheim. Nybygg skal være klarg jort for mottak av kontrollromsleveransen i uke 38. Til høsten vil det bli g jennomført en lokal prosjektledersamling med fokus på Vision Boss. 4

5 Nord-Trøndelag: Regionalt prosjekt brann har nylig fullført oversikt over fordeling av radioterminalnummer og jobber for øvrig med innsamling av konfigurasjonsdata og klarg jøring av kontrollrommet for mottak av kontrollromsleveransen. Sistnevnte aktivitet skal være fullført i uke 42. Til høsten vil det bli g jennomført en lokal prosjektledersamling med fokus på Vision Boss. radioterminalnummer og klarg jøring av kontrollrom for mottak av nødnettleveransen. Til høsten vil det bli g jennomført en lokal prosjektledersamling med fokus på Vision Boss. Finnmark: DSB, DNK og Helsedirektoratet har g jennomført informasjonsmøte med ordførere og rådmenn i kommunene i Vest-Finnmark. Tilsvarende møte for Øst-Finnmark vil etter planen bli g jennomført etter sommeren. I regionalt prosjekt brann jobbes det med fordeling av radioterminalnummer og klarg jøring av kontrollrom for mottak av nødnettleveransen. Til høsten vil det bli g jennomført en lokal prosjektledersamling med fokus på Vision Boss. Fra prosjektmøte i Molde. FASE 5: Bodø 110-sentral: I tråd med beslutning om å bygge ny 110-sentral i Bodø, som skal dekke områdene tidligere lagt til 110-sentralene i henholdsvis Rana, Narvik og Bodø, er det besluttet at brannvesen og operatører innen det nye 110-distriktet vil ta i bruk Nødnett til slutt i fase 5. Dette betyr at brannvesen i Troms og Finnmark vil komme på Nødnett før det nye 110-distriktet til Bodø 110-sentral. For øvrig jobbes det med fordeling av radioterminalnummer og sambandsreglement for det nye 110-distriktet. Til høsten vil det bli g jennomført en lokal prosjektledersamling med fokus på Vision Boss. Troms: DSB, DNK og Helsedirektoratet har g jennomført informasjonsmøte med ordførere og rådmenn i kommunene i Troms. I regionalt prosjekt brann jobbes det med fordeling av Fra v: NK og regional prosjektleder for Nødnett brann i Troms. Regional prosjektleder fra Finnmark lengst til høyre. REGIONAL PROSJEKTLEDERSAMLING GJENNOMFØRT I JUNI I starten av juni arrangerte DSB en erfaringssamling med regionale prosjektledere fra fase 1 til og med fase 5. Samlingen ble g jennomført i Sandefjord og hovedformålet var erfaringsdeling på tvers av fasene og g jennomgang av oppdatert plan for Nødnettprosjekt Brann. Fra erfaringssamling i Sandefjord i juni. 5

6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Besøksadresse: Rambergveien 9 Telefon Telefaks B Retur Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Postboks Tønsberg AKTUELT NY PROSJEKTMEDARBEIDER I DSB BRUKERRÅD NØDNETT FORVALTNING AVHOLDT I DSB Torsdag ble 2. møte i Brukerrådet Nødnett Forvaltning g jennomført. Hensikten med brukerrådet er å ha en fast møteplass mellom 110-sentraler/brann- og redningsvesen som har tatt i bruk Nødnett og DSB. Brukerrådet skal ivareta forankring av brukerspørsmål, endringsbehov, nasjonale prinsipielle og faglige behov for beslutninger for 110-sentraler og brann- og redningsvesen relatert til forvaltning av Nødnett. Brukerrådet samles fire ganger i året. Deltakere i brukerrådet er for tiden: Andrea Rosness Andrea Rosness ble 2. juni ansatt som ny prosesseier for Dokumentasjon. Hun kommer fra Steria og har tidligere arbeidet hos Bioforsk og Folkehelseinstituttet. Andreas oppgaver vil bl.a. være prosjektsekretæroppgaver, støtte oppunder kvalitet og metode i prosjektet og ansvar for arkivering, avtaler og prosjektdokumenter. Andrea kan nås på epost: og telefon: DSB ved Heidi Løfqvist BDO ved Bent Ottesen Vestviken 110 IKS ved Øyvind Arntzen Asker og Bærum 110-sentral ved Anne Hjort Halden brannvesen ved Eyvind Akermann Brønnøy brann- og redningsvesen ved Geir Johan Hanssen DSB deltar ved Heidi Løfqvist og BDO er representert ved Bent Ottesen. Neste møte i brukerrådet er planlagt den 8. oktober. FILM OM GATEWAY DMO: Se DNKs animasjonsfilm om gateway dmo her! 6