Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Forslag til vedtak Komité for plan, næring og miljø vedtar mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) med tilhørende bestemmelser datert , jf. plan- og bygningslovens Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Forslag fra Rødt: Forslaget behandles som regulær endring av reguleringsplan med endelig vedtak i bystyret. Subsidiært: Parkeringsplassen legges slik at biltrafikken til anlegget ikke kommer i konflikt med skiløypa Soløyvatnet rundt/ Maskinisten - Erlingbu/Skautuva. Votering: Ved alternativ voteing mellom innstillingen og Rødts forslag ble innstillingen vedtatt med 12 mot 1 stemme (1Rødt). Vedtak: Komité for plan, næring og miljø vedtar mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) med tilhørende bestemmelser datert , jf. plan- og bygningslovens Sammendrag Hensikten med en mindre endring er å få i gang driften i den nedlagte slalåmbakken i Skarmoen ved Soløyvatnet. Endringen medfører en bedret veitrasé fra Soløyvannsveien og opp til anlegget. Det ønskes også å etablere et parkeringsareal oppe ved anlegget i stedet for nede langs Soløyvannsveien. I tillegg innebærer endringen en mulig framtidig utvidelse av eksisterende

2 servicebygg/varmestue fra ca. 200 m 2 til 360 m 2. Det er også ønskelig å sette opp et servicebygg på 80 m 2 for oppbevaring av utstyr. Endringsforslaget har vært ute til begrenset høring i perioden , og det har kommet inn 5 innspill hvor av ett er fra private. Merknadene er kommentert og vurdert i saksframstillingen. Byplan anbefaler at den mindre endringen blir vedtatt. Aktuelt område innenfor rød sirkel.

3 Saksopplysninger Forslaget til endring er fremmet av Bodø Skiklubb Alpinor. Byplan og Geodata har påtatt seg oppdraget med å revidere bestemmelsene og den karttekniske justeringen. Området ligger innenfor areal avsatt til landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift i gjeldende kommuneplan, og er i tillegg innenfor Bodømarka med hensynsone for friluftsliv. Reguleringsplanen for Skarmoen ble vedtatt Det ble avholdt et avklaringsmøte mellom Bodø Skiklubb Alpinor og teknisk avdeling i Bodø kommune hvor det ble konkludert med at endringen kunne fremmes som en mindre endring av reguleringsplanen for Skarmoen. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan vist under:

4 Endringer av vei og ny parkering vises på skissen under. Endringer av bestemmelser: I og med at eksisterende adkomstvei fra Soløyvannsveien og opp til slalåmanlegget ikke er regulert i gjeldende plan, må det legges til et punkt under bestemmelsenes 4 for trafikkområder. Dette gjelder også ny parkeringsplass. Ny bestemmelse for trafikkområder (endringen uthevet): 4 Trafikkområde. Fylkesveien skal ha en regulert bredde på 10 m. Regulert senterlinje og vertikalkurvatur følger nåværende veglinje for Solyvatnet. Det kan etableres vei med avkjørsel fra Solyøyvannsveien og opptil slalåmanlegget samt parkeringsplass slik det er vist på plankartet. Veien kan ha en bredde på 10 m inkludert grøfter. Det blir i tillegg lagt til et punkt under gjeldende bestemmelsers 5 for friområder, og som gir utbyggingsrammene for eksisterende servicebygg/varmestue inkludert en framtidig utvidelse. Ny bestemmelse for friområder (endringen uthevet): 5 Friområder.

5 1. I friområder tillates kun oppført bygninger og andre varige konstruksjoner og anlegg som har betydning for utøving av friluftslivet, herunder skihytte, garderobeanlegg, barneparkering, alpinanlegg, langrennstadion, lys-, tur- og treningsløyper. 2. Skihytta (B & OI-hytta) kan oppføres i to etasjer og grunnflata må ikke overstige 1/5 av tomtas (gnr. 47, bnr. 72) nettoareal. 3. Bygningsrådet kan, etter at helserådet har uttalt seg, nekte etablering av virksomhet i regulerte friområder som etter bygningsrådets skjønn kan forårsake forurensning. 4. Det kan oppføres et servicebygg/varmestue men maksimal tillatt grunnflate på 360 m 2, og med en mønehøyde på maksimalt 5,5 m og gesimshøyde på 3,5 m. Uttalelser og merknader med kommentarer Det har kommet inn følgende uttalelser som oppsummeres slik: Eva Nesje (gnr. 47/102) Ønsker å få tilsendt kart og utsatt frist for merknader. Bemerker at parkeringsplassen kommer nært egen eiendom, og økt støy i området som følge av dette. I høringsbrevet henvises det til kommunens arealplansider hvor dokumentene i saken, inkludert kartskisser, kan lastes ned og leses. Det å legge parkeringsplass oppe ved skianlegget vil kunne medføre noe økt trafikk og støy i området. Både grunneiers hytte og slalåmbakken har vært en del av reguleringsplanen siden den ble vedtatt i Med tanke på at det tidligere har vært drevet skianlegg i Skarmoen i perioder siden vedtaket, må grunneiere i Skarmoen være forberedt på at ny aktivitet og drift av skianlegget kan forekomme så lenge reguleringsplanen fortsatt gjelder for området. Sametinget Har ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planendringen, men ønsker at følgende tekst skal inngå i bestemmelsene: Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Teksten tas inn i bestemmelsene. Bodø og Omegns Turistforening Tiltaket må ikke komme i konflikt med STImuli-prosjektet «Soløyvannet rundt». Det bør settes strenge krav til terrengtilpasning og utførelse. Prosjekteier må forplikte seg til å rydde opp etter seg dersom prosjektet ikke skulle bære seg.

6 Tiltakshaver har vært i dialog med STImuli. Ny skitrasé rundt Soløyvannet vil krysse eksisterende vei. Av nye bygg er det kun tenkt mindre servicebygg på inntil 80 m 2, og 6 i gjeldende bestemmelser setter krav til form, materialbehandling og farge. Det fremkommer krav om opprydding etter endt prosjekt i leieavtalen med Bodø Kommune. Statens Vegvesen Brev datert Reguleringsplanen må vise atkomst og eventuell parkering ved fylkesveien som begge er dimensjonert i henhold til vegnormalen. Målsatte frisiktsoner må reguleres som hensynssoner i henhold til vegnormalen på plankartet eller angis i bestemmelsene. Parkeringsplasser nær fylkesveien må være fysisk atskilt og i en avstand fra fylkesveien av trafikksikkerhets- og brøytehensyn. Opplyser om at ved endring av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser i plan- og bygningsloven som for utarbeiding av ny plan. Statens Vegvesen etterspør varsel om oppstart og ferdige plandokumenter til uttalelse. Forslag til reguleringsendringer inntegnet på reguleringsplankartet og endrede bestemmelser på sendes til Statens Vegvesen for ny høring. Byplan har i ettertid av mottatt uttalelse gitt Statens Vegvesen beskjed om at denne saken ikke gjelder «endring av reguleringsplan», men en «mindre endring av reguleringsplan». I en behandling av mindre endring av reguleringsplan stilles ikke de samme kravene som for endring av plan, jf , 2. ledd i plan- og bygningsloven. En mindre endring av reguleringsplan er en enklere prosess der det ikke er krav til varsel om oppstart, og plankart og bestemmelser justeres/revideres i etterkant. Jf. plan- og bygningslovens 12-14, 3. ledd skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket. Etter vedtak vil reguleringsplanen og bestemmelsene bli endret som beskrevet, og i henhold til vegnormalen. Det er ikke planlagt noen endret parkeringsaktivitet nær fylkesveien. Statens Vegvesen har fått ettersendt en mer detaljert skisse som viser ønsket planendring, og endringer i bestemmelsene som er gjengitt i dette saksframlegget. Statens Vegvesen Brev datert Etter at Statens Vegvesen har fått oversendt mer detaljert beskrivelse av planendringen, har de følgende merknader som må tas inn i bestemmelsene ut fra trafikksikkerhetsmessige grunner og i forhold til drift, vedlikehold og brøyting av fylkesveien: 1. Avkjørsel fra Soløyvannsvegen (fv.576) må utformes og bygges i henhold til vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. Frisiktsonene i avkjørselen skal være minimum 4m x 45m. 2. Ved anlegg av ny parkeringsplass ved Soløyvannsvegen (fv.576) skal parkeringsplassen ligge utenfor fylkesvegens eiendomsområde og være fysisk atskilt fra vegen. Merknadene tas inn i bestemmelsene.

7 Nordland Fylkeskommune Henviser til i plan- og bygningsloven og hva som skiller endring av reguleringsplan og mindre endring av reguleringsplan. Nordland Fylkeskommune mener tiltaket ikke vil være i strid med regional politikk slik det blant annet fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland Fylkeskommunen har derfor ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering. Imidlertid vurderer fylkeskommunen at de tiltak som ønskes gjennomført er av et slikt omfang at det setter krav om ny reguleringsplan, og ber kommunen stille krav til at det utarbeides detaljreguleringsplan for området. Tiltakene beskrevet knytter seg til en gjenåpning av slalåmbakken og er i hovedsak i tråd med gjeldende reguleringsplankart og bestemmelser. Den henvises her til bestemmelsenes 5: 1. I friområder tillates kun oppført bygninger og andre varige konstruksjoner og anlegg som har betydning for utøving av friluftslivet, herunder skihytte, garderobeanlegg, barneparkering, alpinanlegg, langrennstadion, lys-, tur- og treningsløyper. Byplan har vurdert å behandle saken som en mindre endring av reguleringsplanen for å oppdatere reguleringsplankartet i henhold til eksisterende forhold i Skarmoen, herunder legge inn rammer for utforming av eksisterende servicebygg og eksisterende atkomstvei. I tillegg ønskes det lagt parkeringsareal ved anlegget. Det henvises til plan- og bygningslovens 3-1: «Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig». Vurderinger Reguleringsplanen for Skarmoen har i hovedsak sin hensikt å sikre friområdene til utøvelse av friluftsliv og vintersport i området. De ønskede endringene av reguleringsplanen for Skarmoen av Bodø Skiklubb Alpinor endrer ikke planens intensjon. De ønsker å tilrettelegge for ny aktivitet i alpinbakken som har vært ute av drift. For å iverksette dette har de uttrykt behov for å oppruste eksisterende vei opp til dagens servicebygg, og etablere parkeringsplasser her. Dette gir en bedret adkomst og parkeringsløsning som forhindrer parkering langs Soløyvannsveien. Etablering og utvidelse av eksisterende servicebygg tilknyttet driften av skianlegget er i tråd med gjeldende bestemmelser for friområdet (jf. 5, 1.). Valg av behandlingsform: Nordland Fylkeskommune har kommet med merknad om at tiltaket er av et slikt omfang at det bør utarbeides ny detaljregulering for området. Bystyret har delegert myndighet til å vedta mindre endringer til komite for plan, miljø og næring, med hjemmel i plan- og bygningsloven I bystyresak 12/214 utdypes rammene for

8 saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner. Denne saken viser til at plan- og bygningsloven inneholder tre alternativer for endring av vedtatt reguleringsplan. Disse er: 1. Endring: Behandling etter regler og prosess som ny plan vedtak i bystyret. 2. Mindre endring: Enklere prosess- delegert myndighet til PNM- komiteen. 3. Små endringer: Delegert til byplansjefen. Ved vurdering av hva som faller inn under de ulike kategoriene er det mange hensyn som må veies, og det må ikke minst brukes skjønn. Utgangspunktet er i alle tilfeller en grundig faglig vurdering i forkant. En oppsummering av den vedtatte praksisen gir følgende vurderingskriterier: - Hvem berøres av endringen? - Omfang av endring i forhold til hovedtrekkene i planen - Konsekvenser av endring (nevneverdig?) - Streng holdning til hva som er mindre endring/endring - Er saken godt nok opplyst? - Blir saken bedre opplyst ved å kjøre full planprosess? - Utøvelse av faglig skjønn som grunnlag for valg av planprosess. Disse kriteriene lå til grunn for vurderingen av planform for endringen, og blir også benyttet for realitetsbehandling av søknaden etter høring. Berørte parter: Byplan sendte ut søknaden på høring til 19 hjemmelshavere i planområdet og tilstøtende eiendommer i tillegg til Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune. Dette for å forsikre seg om at alle eventuelt berørte parter ble hørt. Omfanget av tiltaket er begrenset og antallet berørte parter er ganske lite. Konsekvenser av endring: I forhold til hovedtrekkene i planen vurderer Byplan endringene som mindre vesentlige. Selv om vei fra Soløyvannsveien til dagens servicebygg ikke er regulert i gjeldende plan, følger ønsket ny vei den eksisterende veien helt til slalåmbakken. Noe tap av friområde følger etableringen av parkeringsplass ved anlegget, samt utvidelse og etablering av servicebygg. Denne omreguleringen skjer likevel tett ved eksisterende infrastruktur, og har som formål å betjene utøver av friluftsliv og skisport. Tiltaket er i tråd med reguleringsplanens mål om å tilrettelegge for friluftsliv og skisport, og en gjenåpning av slalåmbakken er positivt for friluftslivet. Opplysning av saken: Mindre endringer bør på den ene siden ikke ha «nevneverdig» betydning for noen berørte parter og interessenter. Samtidig skal det vurderes om en full planprosess vil bidra til å opplyse saken ytterligere. Tiltaket er etter Byplans vurdering en videreføring av gjeldende reguleringsplans hensikter, og bidrar til en mer tilrettelagt alpinaktivitet innenfor planområdet. Byplan mener at den gjeldende reguleringsplanen avklarer plassering av slalåmbakken med veg og parkering, og denne endringen er en detaljering av den gjeldende planen. Byplan kan derfor ikke se at en ny reguleringsprosess i området vil kunne bidra til å bringe ny kunnskap til denne problemstillingen. Konklusjon og anbefaling På bakgrunn av ovenstående vurdering anbefales mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen. Tiltaket vurderes å være en videreføring av gjeldende reguleringsplans hensikter, og bidrar til en mer tilrettelagt alpinaktivitet innenfor planområdet.

9 Annelise Bolland Byplansjef Saksbehandler: Kristoffer Seivåg Rolf Kåre Jensen Rådmann Knut Hernes Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Søknad om mindre endring - del 1 2 Søknad om mindre endring - del 2 3 Gjeldende reguleringsplankart 4 Gjeldende reguleringsbestemmelser 5 Samlede merknader 6 Forslag til bestemmelser