PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna Adm.sjef Børje Alander Konsulent Kjersti Krane - sekretær Ordfører Geir A. Iversen Til behandling forelå: SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0026/04 04/00102 REFERATER TIL FORMANNSKAPSMØTER 0027/04 04/00122 POLITIREFORM 2000 FASE 2 - SAMMENSLÅING AV HAMMERFEST POLITISTASJON OG HASVIK LENSMANNSKONTOR 0028/04 00/00750 Unntatt offentlighet SALG AV EIENDOM 0029/04 04/00239 ÅRSMELDING FOR ÅR /04 04/00018 ÅRSREGNSKAP /04 04/00228 UTBEDRING AV FYLKESVEIEN MELLOM BREIVIKBOTN OG SØRVÆR

2 0032/04 04/00096 DRØFTINGSSAKER I FORMANNSKAP /04 04/00242 Unntatt offentlighet SØKNAD OM STARTLÅN - ********************** Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. På slutten av møtet ble det framsatt følgende P R O T O K O L L T I L F Ø R S E L: Hasvik formannskap har med stort engasjement gjennomgått administrasjonssjefens utredning og fremlegg til faglig tilrådning vedrørende årsmeldingen for Selv om formannskapet synes at fremlegget er defensiv i stil, er det andre punkter ved fremlegget som formannskapet reagerer på. - Etter formannskapets mening hører det ingen sted hjemme ikke en gang i det som skal være en objektiv saksfremstilling å dele ut slike negative utsagn som driftssjefen har gjort i forhold til ansatte ved Hasvik Helsesenter.

3 MØTEBOK Saksbehandler: Kjersti Systemadmin, Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00102 Sak 026/04 REFERATER TIL FORMANNSKAPSMØTE Faglig tilråding: 1) 04/ ADM/SAADM/ADMFBA C /04 Gramo LOVPÅLAGT VEDERLAG FOR BRUK AV INNSPILT MUSIKK 2) 04/ ADM/SAADM/ADMFBA K /04 Finnmark fylkeskommune BEHOV FOR TILRETTELEGGING AV SCOOTERLØYPER FOR VINTERTURISME 3) 04/ ADM/SAADM/ADMFBA V /04 Fylkesmannen i Finnmark OVERSENDELSE AV OPPLYSNINGER VED KLAGEBEHANDLING ETTER JORD- OG KONSESJONSLOVEN 4) 04/ ADM/SAADM/ADMFBA K /04 Fylkesmannen i Finnmark TILRETTELEGGING AV SKUTERLØYPER FOR VINTERTURISME 5) 04/ ADM/SAADM/ADMFBA /04 Fylkesmannen i Finnmark REGISTRERING AV KOMMUNER I REGISTER FOR BETINGET GODKJENNING OG KONTROLL 6) 04/ ADM/SAADM/ADMFBA K /04 Fylkesmannen i Finnmark SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELFORBUDET 5. MAI TIL 30. JUNI EVALD O. HUSBY, HASVIK KOMMUNE Referatene ble tatt til orientering. Enstemmig. Rett utskrift: Kjersti Krane

4 MØTEBOK Saksbehandler: Geir Adelsten Iversen Arkiv: X30 Arkivsaksnr.: 04/00122 Sak 27/04 POLITIREFORM 2000 FASE 2 - SAMMENSLÅING AV HAMMERFEST POLITISTASJON OG HASVIK LENSMANNSKONTOR Faglig tilråding: Hasvik formannskap går inn for det foreslåtte samarbeidet med Hammerfest politistasjon under forutsetning av at dette ikke fører til en reduksjon i bemanning og tjenestetilbud ved Hasvik lensmannskontor. Formålet er å få en best mulig polititjeneste i de to kommunene samlet ut fra forventede budsjettbevilgninger. En sammenslåing av Hammerfest politistasjon og Hasvik lensmannskontor vil innebære følgende: Felles budsjett. Felles administrativ ledelse. Felles operativ ledelse. Det skal være politistasjon/lensmannskontor både i Hammerfest og i Hasvik som nå. Felles beredskapsvakt hele uka betjent fra Hammerfest. Hasvik formannskap forutsetter at dette betyr følgende for Hasvik: Vi vil få to 100 % betjentstillinger i Hasvik. Merkantil stilling på 50 % økes til 100 %. Hasvik formannskap forutsetter også at det overføres arbeidsoppgaver til lensmannskontoret i Hasvik. Her kan nevnes blant annet Forliksrådsarbeide for Hammerfest og Hasvik. Dette vil medføre en gunstigere vaktordning og bedre opplæringsmuligheter for ansatte. I tillegg vil en slik ordning være med på å sikre en stabil og god bemanning i Hasvik. Ordføreren fremmet faglig tilråding som sitt forslag. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens forslag. Enstemmig. Saksutredning: Hasvik formannskap avholdt møte den der politimester Arild Aaserød informerte om om Politireform 2000 fase 2. Politireformen innbefatter sammenslåing av lensmannskontorer og politistasjoner jfr. tidligere mottatte informasjon pr. brev der følgende fremheves: Justisdepartementet legger til grunn at den sentrale politiledelsen og politidistriktene, i forlengelsen av politidistriktssammenslåingene, må gå gjennom dagens driftsenhetsstruktur, og i en del tilfeller komme fram til nye, alternative distriktsinterne organisasjonsmodeller. Hovedmålene er som følger: en politi- og lensmannsetat som mer effektivt forebygger og bekjemper kriminalitet. en politi- og lensmannsetat som er mer tjenesteytende og publikumsorientert.

5 en politi- og lensmannsetat som arbeider mer kostnadseffektivt. Politiets publikumsrettede virksomhet blir mer synlig og slik at den forebyggende effekt øker. Politiets ledere blir synlige myndighetspersoner og mer tilgjengelig i forhold til brukernes behov. Kvaliteten på etatens arbeid forbedres. Det finnes flere aktuelle modeller for sammenslåing. 1. Alta Loppa. 2. Hammerfest Hasvik. 3. Alta Loppa Hasvik. 4. Måsøy Nordkapp Porsanger, alternativt Måsøy Nordkapp. Politimesteren forespeilte formannskapet alternativ 2, Hammerfest Hasvik. Formålet er å få en best mulig polititjeneste i de to kommunene samlet ut fra forventede budsjettbevilgninger. En sammenslåing av Hammerfest politistasjon og Hasvik lensmannskontor vil innebære følgende: Felles budsjett. Felles administrativ ledelse. Felles operativ ledelse. Det skal være politistasjon/lensmannskontor både i Hammerfest og i Hasvik som nå. Felles beredskapsvakt hele uka betjent fra Hammerfest. Dette vil i følge politimester Arild Aaserød bety følgende for Hasvik: Vi vil få to 100 % betjentstillinger i Hasvik. Merkantil stilling på 50 % økes til 100 %. I tillegg lovet politimesteren at det skulle overføres arbeidsoppgaver til lensmannskontoret i Hasvik. Her kan nevnes blant annet Forliksrådsarbeide for Hammerfest og Hasvik. Dette vil medføre en gunstigere vaktordning og bedre opplæringsmuligheter for ansatte. I tillegg vil en slik ordning være med på å sikre en stabil og god bemanning i Hasvik. Det må også nevnes at ikke alle berørte kommuner ser helt positivt på dette ut fra at de frykter en nedbemanning og sentralisering av arbeidsoppgaver. Politimesteren ønsket en positiv politisk uttalese på den fremlagte fremstilling av omorganisering, noe Hasvik kommune selvfølgelig kan gjøre men det må i uttalelsen klart fremgå at dette ikke må føre til en reduksjon i bemanning og tjenestetilbud ved Hasvik lensmannskontor. Rett utskrift: Kjersti Krane

6 MØTEBOK Saksbehandler: Børje Alander Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 00/00750 Unntatt offentlighet 5A Sak 028/04 B-SAK SALG AV EIENDOM Rett utskrift: Kjersti Krane

7 MØTEBOK Saksbehandler: Børje Alander Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 04/00239 Sak 029/04 ÅRSMELDING FOR ÅR 2003 Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunens økonomi er svak og utviklingen har en negativ trend. Denne trenden har vart i noen år og har vært kommentert tidligere. Likviditeten er så svak at det har vært nødvendig å benytte ubrukte lånemidler og bundne fondsmidler for å dekke løpende drift. Dette er et resultat av at de frie fond er for små og at det ikke har vært mulig å bygge opp fond for å kunne møte fremtidige økonomiske utfordringer. Hasvik kommune har i de siste årene hatt et negativt netto driftsresultat. Hasvik kommune må i årene fremover ta høyde for en reduksjon i frie inntekter. Dette ut fra at folketallet er synkende og vil gi lavere andel innbyggertilskudd. Skjønnsmidler vil bli trappet ned og gi en ytterligere forverring i frie inntekter. Det er innvilget avdragsutsettelse på lån med ca. kr.2,5 millioner for 2004, noe som også vil påvirke den fremtidige økonomiske situasjonen. Det vil ikke være mulig i fremtiden å benytte ostehøvelprinsippet, det må igangsettes konkrete tiltak for å kunne møte fremtidig reduksjon i frie inntekter med en betydelig reduksjon i kommunens utgifter. Reduksjonen i utgifter må være i en slik størrelsesorden at den ikke spises opp i omstillingsfasen. For å endre den negative utviklingen i kommunens økonomi må kommunestyret vurdere å gjennomføre følgende tiltak: Vedtak om investeringsstopp over en lengre periode. Opprettholde dagens nedbetaling på lånegjeld. Ikke forlenge låns løpetid eller søke ytterligere avdragsutsettelser. Redusere kommunens lønnskostnader ved å ta ned kommunens tjenesteproduksjon. Det må skapes aksept for et lavere servicenivå på tjenester og rasjonalisering av driftsområder. Innarbeide negativt driftsresultat for 2003 i budsjettet for 2005 for å unngå å komme i ROBEK. Arbeide aktivt for å stabilisere folketallet. Sette konkrete mål for nedregulering av LK-reserve og oppbygging av fond. Hasvik kommunestyre tar den fremlagte Årsmelding for 2003 til etterretning. Fellesforslag: Kommunens økonomi er svak og utviklingen har hatt en negativ trend. Denne trenden har vært kommentert tidligere. Likviditeten er svak, og det har vært nødvendig å benytte ubrukte lånemidler og bundne fondsmidler for å dekke løpende drift. Dette er et resultat av at de frie fond er

8 små og at det ikke har vært mulig å bygge opp fond for å kunne møte fremtidige økonomiske utfordringer. Hasvik kommune må i årene fremover ta høyde for en reduksjon i frie inntekter. Dette ut fra et hittil synkende folketall som kan gi lavere andel innbyggertilskudd. Skjønnsmidlene vil trolig bli trappet ned og kan gi en ytterligere forverring i frie inntekter. Det er innvilget avdragsutsettelse på lån med ca. kr. 2,5 millioner for 2004, noe som også vil påvirke den økonomiske situasjonen. Det må igangsettes konkrete tiltak for å kunne møte fremtidig reduksjon i frie inntekter, og da gjennom reduksjoner i kommunens utgifter. Reduksjonene må være så pass store at de ikke spises opp i omstillingsfasen. For å endre den negative utviklingen i kommunens økonomi må kommunestyret vurdere å gjennomføre følgende tiltak: - Vedtak om investeringsstopp for resten av 2004 og for 2005 og Opprettholde dagens nedbetaling på kommunens lånegjeld. - Redusere kommunens kostnader ved å ta ned kommunens tjenesteproduksjon. Det må skapes aksept for rasjonalisering av driftsområdet. - Innarbeide negativt driftsresultat for 2003 i budsjettet for Kommuneorganisasjonen må på alle plan vise tilbakeholdenhet med utgifter. - Hasvik kommune har et positivt menneskesyn og dette skal synliggjøres gjennom kommunens evne til å ta vare på innbyggernes og medarbeidernes engasjement og kompetanse. - Det må arbeides aktivt for å stabilisere og helst øke folketallet. Hasvik kommunestyre tar fremlagte årsmelding for 2003 til etterretning. Vedtak: Formannskapet tiltrer fellesforslaget. Enstemmig. Innstilling til kommunestyret Saksutredning: INNHOLD Sammendrag av økonomisk avvik Administrasjonssjefens innledning. - Formelle bestemmelser. - Formålet med årsberetning. - Forhold kommuneplaner årsberetning. Utvikling Organisasjonskart. Overordnede utviklingstrekk. - Folketallsutvikling. - Lønnskostnader. Finansielle nøkkeltall. - KOSTRA statistikk. Tall fra Årsregnskap 2003 og balanse. Historiske tall. Administrasjonssjefens konklusjon.

9 Investeringsregnskapet Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag Intern drift, herunder årsmelding for arbeidsmiljøutvalget Ekstern drift. Hasvik i utvikling KF. SAMMENDRAG AV ØKONOMISK AVVIK Hovedtrekk av det økonomiske avviket: - Mindre statstilskudd og salgsinntekter enn budsjettert. - Ikke budsjettert for utgifter til institusjonsopphold/omsorgstjeneste i annen kommune. - Større driftsutgifter av legestasjon. - Større driftsutgifter til bygg. Vedtatt budsjett 2003: Initiering Administrasjonen har lagt inn kommunens kjente forpliktelser og rammetilskudd ut i fra kjent folketall. Utenom lønn har budsjettet blitt høvlet på kostnadssiden gjennom mange år. Inntekter har ikke blitt budsjettert ut fra et forsiktighetsprinsipp. Godkjennelse Kommunestyret har vedtatt budsjett uten å ha ville ta stilling til en eventuell rasjonalisering ved reduksjon av budsjettpostene lønn- og pensjonspremie. 1. og 2. tertial melding, samt revidert budsjett: Administrasjonen hadde ikke muligheter til å innarbeide manglende statstilskudd eller påførte ekstraordinære utgifter. Iverksetting Administrasjonen har ikke myndighet til å gjennomføre nødvendige tiltak for å rette opp overskridelse i budsjettet. Kontroll Ikke politiske styringssignaler til administrasjonen om hvilke tiltak som må gjøres for å få revidert budsjettet iht. mindre inntekter og økte forpliktelser. Hva kan Hasvik kommune lære av det økonomiske avviket for 2003: - Kommunestyret må i større grad enn tidligere legge ned stillinger for å redusere lønns- og pensjonskostnader i budsjettet. Endre dagens tjenesteproduksjon i form av å redusere denne og samtidig senke kvalitetskravene på tjenesteproduksjon slik at kostnader reduseres betydelig. Reduserte kostnader i budsjettet kan gi muligheter for at inntekter må budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet. - Kommunestyret må bruke tertialmeldinger til å fastsette tiltak for at årsbudsjettet skal komme i økonomisk balanse. ADMINISTRASJONSSJEFENS INNLEDNING Formelle bestemmelser om årsberetningen Det følger av forskrifter for kommunens regnskap og budsjett at det i tillegg til regnskap skal utarbeides en redegjørelse og driftsberetningen. Årsberetningen skal gi en nærmere vurdering av kommunens økonomiske situasjon og stilling pr og en redegjørelse for kommunens virksomhet siste år. Formålet med årsberetningen Årsberetningen og regnskapet skal være et grunnlag for å kunne kontrollere om kommunens ressurser er brukt i samsvar med de retningslinjer og innenfor de økonomiske rammer som er gitt. Årsoppgjøret skal internt tjene som kontroll- og oppfølgingsverktøy i så vel administrative som politiske organer. Eksternt representerer årsberetningen innbyggernes, pressens og offentlige myndigheters behov for å tilegne seg opplysninger om kommunens disposisjoner. Forhold kommuneplaner årsberetning Årsberetningen skal i tillegg til det som er nevnt ovenfor, tjene som evalueringsgrunnlag der årets disposisjoner blir samholdt med de langsiktige og kortsiktige mål som kommunestyret har nedfelt i handlingsplandel til den langsiktige kommuneplanen.

10 Kommunestyret vedtok den Økonomiplan for perioden Hasvik kommune har vedtatt Reglement for finansforvaltning og Budsjettreglement. Utvikling i Ut fra endrede rammebetingelser for kommunene så la administrasjonen frem et meget stramt budsjett for Budsjettet var basert på å opprettholde dagens tjenesteproduksjon kommunen utfører med lik kvalitet som tidligere. Dette tilsa en streng vurdering av vakante stillinger og streng kostandskontroll. Kommunens økonomiplan for perioden inneholdt kun høyst nødvendige investeringsprosjekter. Når premissene for budsjett og økonomiplan ble lagt var vi klar over de problemer som var i fiskeindustrien og at dette ville gi konsekvenser i negativ retning, konsekvenser vi ikke kunne ta høyde for på alle områder ut fra økonomiske rammer. I løpet av 2003 ble det igjen aktivitet på Sørvær med etableringen av Aafjord Seafood og i Breivikbotn var Nergårdkonserne rimelig tidlig i gang med etablering, noe som igjen førte til etablering av arbeidsplasser. På rekefabrikken i Hasvik har det ikke vært drift i Det er håp om ny aktivitet i løpet av høsten Salg av vann står ikke i forhold til de investeringskostnader kommunen har i forbindelse med etablering av vannrenseanlegg. I løpet av 2002 hadde Hasvik kommune en utflytting på hele 6,5 %, noe som har gitt negative resultater for kommunens frie inntekter i form av redusert innbyggertilskudd. Dette har også gitt reduksjoner i kommunens salgs- og leieinntekter. I kommunens økonomiplan lå følgende investeringsprosjekter for 2003: Utbedringer omsorgsboliger. Finansiering: Lån 0,7 mill. + egenkapital på kr ,-. Rehabiliteringer skolebygg: Finansiering: Lån 4,2 mill. Spesielle lånevilkår og tilskudd på 1,5 mill. Utbedring av omsorgsboliger ble utsatt da vi ikke oppnådde nødvendig finansiering gjennom Husbanken. Prosjektet er betydelig redusert kostnadsmessig og vil bli gjennomført i Rehabilitering av skolebygg ble nevnt i årsmeldingen for 2001 og at prosjektet skulle gjennomføres i I 2002 oppnådde kommunen å få tilsagn på tilskudd på 1,5 mill. kroner. Ut fra betinget bruk av tilskudd og lån fikk ordfører og adm.sjef fullmakt til å forhandle med konsulentfirma om utarbeidelse av forprosjekt og prosjektplan. Dette arbeidet ble startet i 2002 og ble sluttført på våren 2003 med heller dårlig resultat. Vi fikk bare en tilbyder på prosjektet og til en totalpris som lå flere millioner kroner over kommunens totalfinansiering. I løpet av 2003 ble det innhentet bistand fra teknisk sjef i Loppa kommune. Priser er reforhandlet innenfor gitte kostnadsrammer og prosjektet blir gjennomført i år Administrasjonen har fulgt opp budsjettvedtak fra Hasvik kommunestyre og oppretthold en kvalitativ god tjenesteproduksjon innenfor gitte rammer. Organisasjonskart: I grove trekk så har Hasvik kommune organisert seg på følgende måte: Kommunestyret Kontrollutvalg FOS/ADU Næringsutv. Revisjon Driftsstyre Ordfører

11 Administrasjonssjef Driftssjef Organisasjonssjef Fagansvarlige Øk.avd. Lønn &pers. Service avd. EDB/V. Seksj. Seksjon Seksjon Skole, 3 stk. Barnehager, 3 stk. Musikk og kultur Sosial Pleie & Biblio. Omsorg SFO Lege Åpen oms. Overordnede utviklingstrekk: Folketall i perioden År Folketall *1098 Tilgang/avgang * Prognose. Tabellen ovenfor viser utviklingen i folketallet gjennom de siste årene. Lønnskostnader: Art Regnskap 2003 Budsjett 2003 % Avvik i kroner forbruk 1. HP0 Lønn inkl. sosiale utgifter , ,- 105 % ,- 1. PG01-01 Lønn i faste stillinger , ,- 98 % ,- 1. PG02-08 Annen lønn , ,- 145 % ,- 1. PG09-09 Sosiale utgifter , ,- 96 % ,- HP0 viser de totale lønn og sosiale utgifter Hasvik kommune har. PG01-01 er lønn i faste stillinger. PG02-08 er godtgjøringer og vikarbruk. PG09-09 er arbeidsgiveravgift og pensjonspremie. Lønnsreserven på kr ,- er fordelt på fastlønnsposter. Overforbruket på lønn ligger på de variable lønnspostene. Dette må sees i sammenheng med refusjon fra trygdeetaten på kr ,- mot budsjett på kr ,-. Sett i denne sammenhengen er det reelle overforbruket på lønn på kr ,- totalt.

12 Finansielle nøkkeltall KOSTRA-statistikk 2004 Hasvik Hasvik Gj.snitt Finnmark Finansielle nøkkeltall Brutto driftsres. i % av driftsinnt. = Brutto dr.innt. brutto dr.utg. X 100-2,5 4,7 2,2 Netto driftsres. i % av dr.inntekter = Brutto driftsres. + ekstern Finanstransaksjoner + motpost avskr./dr.inntekter x 100-6,4 0,6 0,3 Langsiktig gjeld i % av dr.innt. = Langs.gjeld/dr.innt. x ,3 159,9 166,5 Arb.kapital i % av dr.innt. = Oml.midler korts.gjeld x 100 1,1 8,5 6,3 Kommunens frie inntekter = Frie innt./antall innbyggere x Netto lånegjeld pr innb. = Netto lånegjeld/antall innb. x Netto dr.utgifter pr innb 1-5 år i barnehager = Netto dr.utg. til barnehagesektoren/antall innb. 1-5 år x Netto dr.utg. grunnsk.opplæring 6-15 år = Netto dr.utg. grunnskole/antallet innbyggere 6-15 år x Netto dr.utg. komm.helsetjeneste = Netto dr.utg./innb. x Netto dr.utg. pleie og omsorg = Netto dr.utg./innb. x Netto dr.utg.sos.tjenester år = Netto dr.utg./innb år x Netto dr.utg. barnevern 0-17 år = Nto.dr.utg/innb år x Andel barn 1-5 år med barnehageplass = antall 1-5år i barnehage/antall innbyggere 1-5 år x100 72,3 62,7 76,8 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,2 3,6 7,1 Legeårsverk pr innb. i komm.helsetjenesten 21,8 29,0 11,8 Andel mottakere av hjemmetjeneste o/67 år = Mottakere av hj.tjeneste over 67 år/totale mottaker av hj.tjeneste x ,6 77,6 73,9 Andel plasser i enerom = rom i komm.inst/plasser x ,3 Andel sos.hjelp tilfeller år = Antall innb år som mottar sos.hjelp/antall innb år x100 8,1 10,9 6,3 Andel barn med barnev.tiltak 0-17 år = Barn 0-17 år med omsorgstiltak/innbyggere 0-17 år x 100 9,1 7,9 3,9 Korrigerte brutto dr.utg. pr. bruker i barnehager = Korr. Brutto dr.utg./antallet barn i barnehager x Korrigert brutto dr.utgifter til grunnskole pr. elev Elever pr. klasse 1-7 = Antall elever i barneskolen/ant. klasser 7 10,0 10,2 Elever pr. klasse 8-10 = Antall elever ungd.skole/antall klasser 9,4 13,0 10,7 Årsgebyr vannforsyning, standardbolig Årsgebyr for avløp, standardbolig Årsgebyr renovasjon Brutto dr.utg. pr. km kommunal veier Nøkkeltall fra SSB kan i sammenligningsøyemed være misvisende da ikke alle kommuner har innrapportert og at tallmateriale hos SSB ikke er revidert.

13 Uansett så må vi ta inn over oss at utgifter pr. elev i grunnskolen er for høy sammenlignet med andre. Elevtallet pr. klasse bør det settes fokus på for å se om det forefinnes andre måter å løse klassedeling på da elevtallet er lavt og utløser høye kostnader. Netto driftsutgifter innenfor pleie og omsorgssektoren er for høyt sammenlignet med gjennomsnittet i Finnmark. Det har vært en negativ utvikling i barneverntiltak slik at vi har ca. 3 ganger mer en gjennomsnitte. Tall fra årsregnskap 2003 og balanse RESULTATREGNSKAP TALL I 1000 KR. TEKST Netto skatteinngang Rammetilskudd fra Staten Andre inntekter Sum driftsinntekter eksl. Renter Sum driftsutgifter eksl. Renter inkl. avskrivning BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteutgifter unntatt formidling Renteinntekter Netto renteutgifter Avdrag på lån unntatt formidling Mottatt avdrag på sosiallån Utlån sosial Netto gjeldsavdrag Motpost avskriving NETTO DRIFTSRESULTAT = underskudd - = overskudd Til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Avsetninger Brukt av avsetninger Sum netto avsetninger Ikke disponert netto driftsresultat Kommentar: Årsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr.5,256 millioner og et regnskapsmessig merforbruk på kr.3,960 millioner. BALANSEN Eiendeler, gjeld og egenkapital Tekst Omløpsmidler 1* Herav kortsiktige fordringer

14 Premieavvik Anleggsmidler 2* Herav utlån, aksjer,andeler Pensjonsmidler SUM EIENDELER Kortsiktig gjeld 3* Herav kassekreditt Langsiktig gjeld 4* Herav pensjonsforpliktelser SUM GJELD Bokført egenkapital 5* Fond Overskudd Underskudd Kapitalkonto Likviditetsreserve SUM GJELD OG EGENKAPITAL * Omløpsmidler: Det er en nedgang i kortsiktige fordringer i fra i fjor. Jfr. regnskapsnotene er det foretatt tapsføring av kr ,52, noe som reduserer fordringsmassen. Av fordringsmassen utgjør krav mot HUT kr ved årsskiftet. Kortsiktige krav mot Hasvik Boligselskap utgjør kr ved årsskiftet. Krav mot konkursboet i HR Hasvik utgjorde kr ved årsskiftet. Dette er gjort opp i januar Årets premieavvik til KLP og SPK er ført mot balansen. Det er foretatt avskrivning av 1/15 av fjorårets premieavvik, som er utgiftsført i driftsregnskapet, jfr. regnskapsnoter. 2* Anleggsmidler: Pensjonsfondet er fra 2003 spesifisert i balanseoversikten. Det er en økning i pensjonsmidler fra 2002 på i underkant av 9 mill.kr. 3* Kortsiktig gjeld: Av endringene her utgjør nedgang i leverandørgjeld på ca. 1,5 mill.kr. 4* Langsiktig gjeld: Langsiktig gjeld i form av lån er redusert med ca. 7 mill. kr. Fra 2003 er pensjonsforpliktelser spesifisert i balanseoversikten. Pensjonsforpliktelsene økte med kr fra 2002 til * Bokført egenkapital: Egenkapitalen er betydelig redusert. Spesielt nevnes samlet underskudd på vel 4 mill.kr. Dette må tas inn og dekkes delvis i år og resterende for Det er også en vesentlig nedgang i fond, spesielt frie (disposisjons-) fond er redusert med knappe kr. Avsetningen av årsresultatet fra 2002 på kr ble strøket i medhold av strykningsregler som trer inn ved underskudd i driftsregnskapet. Historiske tall Økonomiske resultat i perioden Anvendelse av netto driftsresultat (regnskapsmessig overskudd) i perioden Tall i 1000 kr.

15 År/Tekst Ikke disp. netto oversk./mindreforbr Oppdekn.akk.undersk Styrking lk.reserve Disposisjonsfond Driftstiltak/Investering Udekket merforbruk Overskuddet for 2002 ble vedtatt avsatt til disposisjonsfond. Dette fondet ble strøket i henhold til gjeldende strykningsregler i regnskapet for år 2003 som en følge av underskudd på drift. Tabellen under viser utviklingen i rammetilskudd, integreringstilskudd, skatteinntekter og salgs- og leieinntekter: Tall i 1000 kroner. TEKST/ÅR Rammetilskudd Integreringstilskudd Skatteinntekter Salgs-/leieinntekter Og brukerbet. Her ser vi en betydelig nedgang i rammetilskudd og skatteinntekter fra 2002 til Administrasjonssjefens konklusjon: Den økonomiske situasjonen for Hasvik kommune er bekymringsfull. Årets underskudd skyldes flere faktorer og vil her i store trekk redegjøre for dette. Kommunens inntekter er redusert med 6,2 % eller med kr.5,1 million fra 2002 til I hovedsak skyldes dette dramatisk negang i folketallet som gir seg utslag i redusert innbyggertilskudd og reduksjon i skatteinngang. Skatteinngangen var budsjettert etter forsiktighetsprinsippet så dette ble ikke den store overraskelsen Kommunens driftsutgifter eksl. finansinnt./finansutg. Har i samme periode økt med 1,2 % i forhold til økningen fra 2001 til 2002 som var på 5 %. I kommunens driftsutgifter ligger lønn og sosiale utgifter som utgjør 61,7 % av driftsutgifter eksl. renter og avdrag. Lønnskostnader målt mot driftskostnader viser en reduksjon på 4,3 % fra 2002 til Lønn og sosiale kostnader er redusert med ,- kroner på et år. Av denne reduksjonen utgjør postene , som er pensjonsordninger, arbeidsgiveravgift, AFP, gruppelivs- og kollektiv ulykkesforsikring, en reduksjon på ,- kroner. Driftsregnskapet for 2003 viser et negativt netto driftsresultat på kr ,78 og et regnskapsmessig merforbruk på kr ,69. Mer- og mindreforbruket fremkommer som følgende: Intern drift Ekstern drift Mindreforbruk Kr.1,044 millioner Merforbruk Kr.4,531 millioner Hoveddelen av merforbruket ligger på Pleie- og omsorgssektoren der merforbruket er på kr.3,8 mill. I disse tallene ligger en ekstraordinær kostnad på et barn Hasvik kommune fikk ansvaret for og utgjør 1,5 mill. kroner. I tillegg ligger det en del merkostander på andre tunge tilfelle som

16 er bosatt i kommunen. Dette er det orientert om under drøftinger i nødvendige beslutningsorgan. Det resterende merforbruket relateres i hovedsak til legestasjon og institusjonsdrift. I tillegg må nevnes at administrasjonen måtte dekke regninger på kr ,- som det ikke var tatt høyde for i budsjettet for Dette var bestillinger som var gjort på politisk nivå som det først sent på året 2003 ble gjort vedtak på i kommunestyret og som måtte dekkes over driftsbudsjettet. Kommunens økonomi er svak og utviklingen har en negativ trend. Denne trenden har vart i noen år og har vært kommentert tidligere. Likviditeten er så svak at det har vært nødvendig å benytte ubrukte lånemidler og bundne fondsmidler for å dekke løpende drift. Dette er et resultat av at de frie fond er for små og at det ikke har vært mulig å bygge opp fond for å kunne møte fremtidige økonomiske utfordringer. Frie fond er redusert ved at kommunestyret har innvilget tilskudd ved kjøp av fiskefartøy og gitt egenkapitaltilskudd ved bedriftsetablering. Hasvik kommunestyre har også i året som er gått vedtatt å avskrive legalpant med ca. kr ,-. I tillegg er det ytt lån på kr ,- til et investeringsselskap der eierne skulle bruke beløpet til aksjekjøp. Summen av dette har vært med å påvirke kommunens økonomi i negativ retning. Hasvik kommune har i de siste årene hatt et negativt netto driftsresultat. Hasvik kommune må i årene fremover ta høyde for en reduksjon i frie inntekter. Dette ut fra at folketallet er synkende og vil gi lavere andel innbyggertilskudd. Skjønnsmidler vil bli trappet ned og gi en ytterligere forverring i frie inntekter. Det er innvilget avdragsutsettelse på lån med ca. kr.2,5 millioner for 2004, noe som også vil påvirke den fremtidige økonomiske situasjonen. Det vil ikke være mulig i fremtiden å benytte ostehøvvelprinsippet, det må igangsettes konkrete tiltak for å kunne møte fremtidig reduksjon i frie inntekter med en betydelig reduksjon i kommunens utgifter. Reduksjonen i utgifter må være i en slik størrelsesorden at den ikke spises opp i omstillingsfasen. For å endre den negative utviklingen i kommunens økonomi så må kommunestyret vurdere å gjennomføre følgende tiltak: Vedtak om investeringsstopp over en lengere periode. Opprettholde dagens nedbetaling på lånegjeld. Ikke forlenge låns løpetid eller søke ytterligere avdragsutsettelser. Redusere kommunens lønnskostnader ved å ta ned kommunens tjenesteproduksjon. Det må skapes aksept for et lavere servicenivå på tjenester og rasjonalisering av driftsområder. Innarbeide negativt driftsresultat for 2003 i budsjettet for 2005 for å unngå å komme i ROBEK. Arbeide aktivt for å stabilisere folketallet. Sette konkrete mål for nedregulering av LK-reserve og oppbygging av fond. Investeringsregnskapet: Kommentert av organisasjonssjef Are Hammervold Solvang.

17 Utbygging av omsorgsboliger på Hasvik ble ikke foretatt i Prosjektet er igangsatt i Utbedring av skolebygg og svømmebasseng prosjektering foregår. Vil bli gjennomført i løpet av Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag: Kommentert av organisasjonssjef Are Hammervold Solvang SKATT OG AVGIFTER Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER , NETTO , ============ Ordningen med inntektsutjevning har medført trekk av rammetilskudd med ca. 90% av for mye skatteinngang i forhold til budsjettert. Merskatteinngang i forhold til budsjettert har i hovedsak årsak i gevinstbeskatning på grunn av aksjesalg STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , ============ I tertialmeldingene framgår det at det var budsjettert over 1 million kroner for mye i rammetilskudd enn budsjettert. Nedgang i folketallet har medført til redusert rammetilskudd. Det har ikke vært merinntekter som kunne ha vært budsjettregulert mot for mye budsjettert statstilskudd. Det er mottatt knapt 4 millioner mindre i rammetilskudd enn budsjettert. I tillegg har kommunen fått mindre av øvrige statstilskudd med drøyt kr ,- bl.a. momskompensasjon GEN.STATSTILSKUDD FLYKTNINGE Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO ============ Kommunen har ikke hatt flyktninger som det gis tilskudd for. Manglende tilskudd må ses i sammenheng med mindre utgifter på overordnet ansvarsnivå RENTER OG UTBYTTE Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , ============

18 AVDRAG Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , ============ DISPONERING AV NETTO DRIFTSR Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , ============ LIKVIDITETSRESERVEN OVERFØRING TIL KAPITALREGNSK Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO ============ ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RES. Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , ============ Sentrale styringsorganer og intern drift: Kommentert av organisasjonssjef Are Hammervold Solvang. I tillegg tilkommer politisk virksomhet. Driftsområde Intern drift har hatt følgende regnskapsresultat, resultat oppnåelse og tanker om fremtidige forbedringer: SENTR.STYR.ORG./ INTERN DRIF Regnskap 2003 Reg.budsj.2003 Opprinnelig bud.2003 Regnskap DI DRIFTSINNTEKTER , , DU DRIFTSUTGIFTER , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , , FU FINANSIERINGSUTGIFTER ,04 NETTO , ,90 ============ Driftsområde 1.1 Sentrale styringsorganer og intern drift har et regnskapsmessig mindre forbruk på kr ,- relatert til budsjett for 2003.

19 FELLESUTGIFTER Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , ============ Merinntekter har årsak i inntektsføring av KLP pensjonspremie med knapt kr , FOLKEVALGTE ORGANER Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , ============ Merforbruk har årsak i etterlønn til ordfører. Forliksrådet har overskudd på grunn av at godtgjørelsene for 2. halvår ikke ble utbetalt før i år TILLEGGSBEVILGNINGER Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , ============ Merinntekter har årsak i refusjoner fra prosjekter SENTRALE STØTTEFUNKSJONER Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , ============ NÆRINGSADMINISTRASJON Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , ============ Særskilt om arbeidsmiljøutvalget:

20 Årsrapport 2003 Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet, jfr. arbeidsmiljøloven 24 nr. 5. Arbeidsmiljøutvalget hos arbeidsgiver Hasvik kommune består av 6 representanter, hvor av like mange representanter for arbeidsgiveren og arbeidstakerne. Avtale med Nordkyn Vernehelsetjeneste er sagt opp. Arbeidet med etablering av egen Vernehelsetjeneste har gått tregt. Dette sammen med systemrevisjon av HMS som har blitt utsatt på ubestemt tid. Hasvik kommune har blitt Inkluderende arbeidsliv arbeidsorganisasjon. Det jobbes med implementering av prosedyrer i organisasjonen. Det er arbeidsgiver som har ledervervet for 2001 og Arbeidstakerorganisasjonene overtok ledervervet i Det har vært mindre aktivitet i arbeidsmiljøutvalget i første halvdel av møter har vært avholdt med 17 saker til behandling. Handlingsplan for verne- og miljøarbeidet blir for 2004, samt årsrapport for 2003 vil framlagt for AMU april Ekstern drift: Kommentert av Driftssjef Steinar Hansen. Kommentarene er basert på tallmateriale på overordnet ansvarsnivå. Fagansvarlige har kommentert innenfor egne ansvarsområder. Innledning Ekstern drift har hatt 111,70 årsverkshjemmler i 2003 fordelt på følgende seksjoner: Område 2001 årsverk 2002 årsverk 2003 årsverk Ledelse 1,0 1,0 1,0 Sosial 2,0 2,0 2,0 Pleie og omsorg m/legestasjonen 41,78 40,28 42,01 Bibliotek 1,02 1,02 1,02 Teknisk 20,93 20,90 18,13 Skole m/sfo 30,88 30,06 30,32 Musikk- og kulturskole 1,2 0,73 1,3 Barnehage 19,87 11,57 14,92 PPT 1,0 1,0 1.0 Turnus for tunge tilfeller 0 4,17 0 Sum 119,68 112,73 111,70 Økningen under musikk- og kulturskole er stillingsprosenter i ungdomsklubbene. Ekstern drift har følgende driftsresultat:

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i forslag til økonomiplan for i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet 2005:

Følgende endringer er lagt til grunn i forslag til økonomiplan for i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet 2005: ØKONOMIPLAN 2006-2009 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i forslag til økonomiplan for 2006 2009 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet 2005: Under hvert enkelt av tiltakene

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Roy H. Mienna Siv O. Gamst for Eva D.

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Roy H. Mienna Siv O. Gamst for Eva D. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 29.06.2004 Tid: kl. 11.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Breivikbotn samfunnshus Møtedato: 10.05.2004 Tid: Kl.09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Keth J. Olsen for Bjørnar Hågensen Harald

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Målfrid Hansen

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy

Detaljer

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 14.06.2011 051/11 KAMO Kommunestyret 23.06.2011 055/11 KAMO Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-210 : Arkivsaknr.:

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Fredag 19. april 2013. Klokken: 09.00 til ca 12.30. Møtested: Kommunehuset, Kvitfjell (grønt) møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014.

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014. Kontrollutvalget i Holmestrand kommune MØTEPROTOKOLL ÅPENT MØTE Dato: 21.05.15 kl. 18.00 Møtested: Kantina, rådhuset Disse møtte: Hanna Therese Berg, leder Hans Petter Harestad, nestleder Bjørn Maurstad,

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer