PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna Adm.sjef Børje Alander Konsulent Kjersti Krane - sekretær Ordfører Geir A. Iversen Til behandling forelå: SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0026/04 04/00102 REFERATER TIL FORMANNSKAPSMØTER 0027/04 04/00122 POLITIREFORM 2000 FASE 2 - SAMMENSLÅING AV HAMMERFEST POLITISTASJON OG HASVIK LENSMANNSKONTOR 0028/04 00/00750 Unntatt offentlighet SALG AV EIENDOM 0029/04 04/00239 ÅRSMELDING FOR ÅR /04 04/00018 ÅRSREGNSKAP /04 04/00228 UTBEDRING AV FYLKESVEIEN MELLOM BREIVIKBOTN OG SØRVÆR

2 0032/04 04/00096 DRØFTINGSSAKER I FORMANNSKAP /04 04/00242 Unntatt offentlighet SØKNAD OM STARTLÅN - ********************** Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. På slutten av møtet ble det framsatt følgende P R O T O K O L L T I L F Ø R S E L: Hasvik formannskap har med stort engasjement gjennomgått administrasjonssjefens utredning og fremlegg til faglig tilrådning vedrørende årsmeldingen for Selv om formannskapet synes at fremlegget er defensiv i stil, er det andre punkter ved fremlegget som formannskapet reagerer på. - Etter formannskapets mening hører det ingen sted hjemme ikke en gang i det som skal være en objektiv saksfremstilling å dele ut slike negative utsagn som driftssjefen har gjort i forhold til ansatte ved Hasvik Helsesenter.

3 MØTEBOK Saksbehandler: Kjersti Systemadmin, Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00102 Sak 026/04 REFERATER TIL FORMANNSKAPSMØTE Faglig tilråding: 1) 04/ ADM/SAADM/ADMFBA C /04 Gramo LOVPÅLAGT VEDERLAG FOR BRUK AV INNSPILT MUSIKK 2) 04/ ADM/SAADM/ADMFBA K /04 Finnmark fylkeskommune BEHOV FOR TILRETTELEGGING AV SCOOTERLØYPER FOR VINTERTURISME 3) 04/ ADM/SAADM/ADMFBA V /04 Fylkesmannen i Finnmark OVERSENDELSE AV OPPLYSNINGER VED KLAGEBEHANDLING ETTER JORD- OG KONSESJONSLOVEN 4) 04/ ADM/SAADM/ADMFBA K /04 Fylkesmannen i Finnmark TILRETTELEGGING AV SKUTERLØYPER FOR VINTERTURISME 5) 04/ ADM/SAADM/ADMFBA /04 Fylkesmannen i Finnmark REGISTRERING AV KOMMUNER I REGISTER FOR BETINGET GODKJENNING OG KONTROLL 6) 04/ ADM/SAADM/ADMFBA K /04 Fylkesmannen i Finnmark SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELFORBUDET 5. MAI TIL 30. JUNI EVALD O. HUSBY, HASVIK KOMMUNE Referatene ble tatt til orientering. Enstemmig. Rett utskrift: Kjersti Krane

4 MØTEBOK Saksbehandler: Geir Adelsten Iversen Arkiv: X30 Arkivsaksnr.: 04/00122 Sak 27/04 POLITIREFORM 2000 FASE 2 - SAMMENSLÅING AV HAMMERFEST POLITISTASJON OG HASVIK LENSMANNSKONTOR Faglig tilråding: Hasvik formannskap går inn for det foreslåtte samarbeidet med Hammerfest politistasjon under forutsetning av at dette ikke fører til en reduksjon i bemanning og tjenestetilbud ved Hasvik lensmannskontor. Formålet er å få en best mulig polititjeneste i de to kommunene samlet ut fra forventede budsjettbevilgninger. En sammenslåing av Hammerfest politistasjon og Hasvik lensmannskontor vil innebære følgende: Felles budsjett. Felles administrativ ledelse. Felles operativ ledelse. Det skal være politistasjon/lensmannskontor både i Hammerfest og i Hasvik som nå. Felles beredskapsvakt hele uka betjent fra Hammerfest. Hasvik formannskap forutsetter at dette betyr følgende for Hasvik: Vi vil få to 100 % betjentstillinger i Hasvik. Merkantil stilling på 50 % økes til 100 %. Hasvik formannskap forutsetter også at det overføres arbeidsoppgaver til lensmannskontoret i Hasvik. Her kan nevnes blant annet Forliksrådsarbeide for Hammerfest og Hasvik. Dette vil medføre en gunstigere vaktordning og bedre opplæringsmuligheter for ansatte. I tillegg vil en slik ordning være med på å sikre en stabil og god bemanning i Hasvik. Ordføreren fremmet faglig tilråding som sitt forslag. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens forslag. Enstemmig. Saksutredning: Hasvik formannskap avholdt møte den der politimester Arild Aaserød informerte om om Politireform 2000 fase 2. Politireformen innbefatter sammenslåing av lensmannskontorer og politistasjoner jfr. tidligere mottatte informasjon pr. brev der følgende fremheves: Justisdepartementet legger til grunn at den sentrale politiledelsen og politidistriktene, i forlengelsen av politidistriktssammenslåingene, må gå gjennom dagens driftsenhetsstruktur, og i en del tilfeller komme fram til nye, alternative distriktsinterne organisasjonsmodeller. Hovedmålene er som følger: en politi- og lensmannsetat som mer effektivt forebygger og bekjemper kriminalitet. en politi- og lensmannsetat som er mer tjenesteytende og publikumsorientert.

5 en politi- og lensmannsetat som arbeider mer kostnadseffektivt. Politiets publikumsrettede virksomhet blir mer synlig og slik at den forebyggende effekt øker. Politiets ledere blir synlige myndighetspersoner og mer tilgjengelig i forhold til brukernes behov. Kvaliteten på etatens arbeid forbedres. Det finnes flere aktuelle modeller for sammenslåing. 1. Alta Loppa. 2. Hammerfest Hasvik. 3. Alta Loppa Hasvik. 4. Måsøy Nordkapp Porsanger, alternativt Måsøy Nordkapp. Politimesteren forespeilte formannskapet alternativ 2, Hammerfest Hasvik. Formålet er å få en best mulig polititjeneste i de to kommunene samlet ut fra forventede budsjettbevilgninger. En sammenslåing av Hammerfest politistasjon og Hasvik lensmannskontor vil innebære følgende: Felles budsjett. Felles administrativ ledelse. Felles operativ ledelse. Det skal være politistasjon/lensmannskontor både i Hammerfest og i Hasvik som nå. Felles beredskapsvakt hele uka betjent fra Hammerfest. Dette vil i følge politimester Arild Aaserød bety følgende for Hasvik: Vi vil få to 100 % betjentstillinger i Hasvik. Merkantil stilling på 50 % økes til 100 %. I tillegg lovet politimesteren at det skulle overføres arbeidsoppgaver til lensmannskontoret i Hasvik. Her kan nevnes blant annet Forliksrådsarbeide for Hammerfest og Hasvik. Dette vil medføre en gunstigere vaktordning og bedre opplæringsmuligheter for ansatte. I tillegg vil en slik ordning være med på å sikre en stabil og god bemanning i Hasvik. Det må også nevnes at ikke alle berørte kommuner ser helt positivt på dette ut fra at de frykter en nedbemanning og sentralisering av arbeidsoppgaver. Politimesteren ønsket en positiv politisk uttalese på den fremlagte fremstilling av omorganisering, noe Hasvik kommune selvfølgelig kan gjøre men det må i uttalelsen klart fremgå at dette ikke må føre til en reduksjon i bemanning og tjenestetilbud ved Hasvik lensmannskontor. Rett utskrift: Kjersti Krane

6 MØTEBOK Saksbehandler: Børje Alander Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 00/00750 Unntatt offentlighet 5A Sak 028/04 B-SAK SALG AV EIENDOM Rett utskrift: Kjersti Krane

7 MØTEBOK Saksbehandler: Børje Alander Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 04/00239 Sak 029/04 ÅRSMELDING FOR ÅR 2003 Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunens økonomi er svak og utviklingen har en negativ trend. Denne trenden har vart i noen år og har vært kommentert tidligere. Likviditeten er så svak at det har vært nødvendig å benytte ubrukte lånemidler og bundne fondsmidler for å dekke løpende drift. Dette er et resultat av at de frie fond er for små og at det ikke har vært mulig å bygge opp fond for å kunne møte fremtidige økonomiske utfordringer. Hasvik kommune har i de siste årene hatt et negativt netto driftsresultat. Hasvik kommune må i årene fremover ta høyde for en reduksjon i frie inntekter. Dette ut fra at folketallet er synkende og vil gi lavere andel innbyggertilskudd. Skjønnsmidler vil bli trappet ned og gi en ytterligere forverring i frie inntekter. Det er innvilget avdragsutsettelse på lån med ca. kr.2,5 millioner for 2004, noe som også vil påvirke den fremtidige økonomiske situasjonen. Det vil ikke være mulig i fremtiden å benytte ostehøvelprinsippet, det må igangsettes konkrete tiltak for å kunne møte fremtidig reduksjon i frie inntekter med en betydelig reduksjon i kommunens utgifter. Reduksjonen i utgifter må være i en slik størrelsesorden at den ikke spises opp i omstillingsfasen. For å endre den negative utviklingen i kommunens økonomi må kommunestyret vurdere å gjennomføre følgende tiltak: Vedtak om investeringsstopp over en lengre periode. Opprettholde dagens nedbetaling på lånegjeld. Ikke forlenge låns løpetid eller søke ytterligere avdragsutsettelser. Redusere kommunens lønnskostnader ved å ta ned kommunens tjenesteproduksjon. Det må skapes aksept for et lavere servicenivå på tjenester og rasjonalisering av driftsområder. Innarbeide negativt driftsresultat for 2003 i budsjettet for 2005 for å unngå å komme i ROBEK. Arbeide aktivt for å stabilisere folketallet. Sette konkrete mål for nedregulering av LK-reserve og oppbygging av fond. Hasvik kommunestyre tar den fremlagte Årsmelding for 2003 til etterretning. Fellesforslag: Kommunens økonomi er svak og utviklingen har hatt en negativ trend. Denne trenden har vært kommentert tidligere. Likviditeten er svak, og det har vært nødvendig å benytte ubrukte lånemidler og bundne fondsmidler for å dekke løpende drift. Dette er et resultat av at de frie fond er

8 små og at det ikke har vært mulig å bygge opp fond for å kunne møte fremtidige økonomiske utfordringer. Hasvik kommune må i årene fremover ta høyde for en reduksjon i frie inntekter. Dette ut fra et hittil synkende folketall som kan gi lavere andel innbyggertilskudd. Skjønnsmidlene vil trolig bli trappet ned og kan gi en ytterligere forverring i frie inntekter. Det er innvilget avdragsutsettelse på lån med ca. kr. 2,5 millioner for 2004, noe som også vil påvirke den økonomiske situasjonen. Det må igangsettes konkrete tiltak for å kunne møte fremtidig reduksjon i frie inntekter, og da gjennom reduksjoner i kommunens utgifter. Reduksjonene må være så pass store at de ikke spises opp i omstillingsfasen. For å endre den negative utviklingen i kommunens økonomi må kommunestyret vurdere å gjennomføre følgende tiltak: - Vedtak om investeringsstopp for resten av 2004 og for 2005 og Opprettholde dagens nedbetaling på kommunens lånegjeld. - Redusere kommunens kostnader ved å ta ned kommunens tjenesteproduksjon. Det må skapes aksept for rasjonalisering av driftsområdet. - Innarbeide negativt driftsresultat for 2003 i budsjettet for Kommuneorganisasjonen må på alle plan vise tilbakeholdenhet med utgifter. - Hasvik kommune har et positivt menneskesyn og dette skal synliggjøres gjennom kommunens evne til å ta vare på innbyggernes og medarbeidernes engasjement og kompetanse. - Det må arbeides aktivt for å stabilisere og helst øke folketallet. Hasvik kommunestyre tar fremlagte årsmelding for 2003 til etterretning. Vedtak: Formannskapet tiltrer fellesforslaget. Enstemmig. Innstilling til kommunestyret Saksutredning: INNHOLD Sammendrag av økonomisk avvik Administrasjonssjefens innledning. - Formelle bestemmelser. - Formålet med årsberetning. - Forhold kommuneplaner årsberetning. Utvikling Organisasjonskart. Overordnede utviklingstrekk. - Folketallsutvikling. - Lønnskostnader. Finansielle nøkkeltall. - KOSTRA statistikk. Tall fra Årsregnskap 2003 og balanse. Historiske tall. Administrasjonssjefens konklusjon.

9 Investeringsregnskapet Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag Intern drift, herunder årsmelding for arbeidsmiljøutvalget Ekstern drift. Hasvik i utvikling KF. SAMMENDRAG AV ØKONOMISK AVVIK Hovedtrekk av det økonomiske avviket: - Mindre statstilskudd og salgsinntekter enn budsjettert. - Ikke budsjettert for utgifter til institusjonsopphold/omsorgstjeneste i annen kommune. - Større driftsutgifter av legestasjon. - Større driftsutgifter til bygg. Vedtatt budsjett 2003: Initiering Administrasjonen har lagt inn kommunens kjente forpliktelser og rammetilskudd ut i fra kjent folketall. Utenom lønn har budsjettet blitt høvlet på kostnadssiden gjennom mange år. Inntekter har ikke blitt budsjettert ut fra et forsiktighetsprinsipp. Godkjennelse Kommunestyret har vedtatt budsjett uten å ha ville ta stilling til en eventuell rasjonalisering ved reduksjon av budsjettpostene lønn- og pensjonspremie. 1. og 2. tertial melding, samt revidert budsjett: Administrasjonen hadde ikke muligheter til å innarbeide manglende statstilskudd eller påførte ekstraordinære utgifter. Iverksetting Administrasjonen har ikke myndighet til å gjennomføre nødvendige tiltak for å rette opp overskridelse i budsjettet. Kontroll Ikke politiske styringssignaler til administrasjonen om hvilke tiltak som må gjøres for å få revidert budsjettet iht. mindre inntekter og økte forpliktelser. Hva kan Hasvik kommune lære av det økonomiske avviket for 2003: - Kommunestyret må i større grad enn tidligere legge ned stillinger for å redusere lønns- og pensjonskostnader i budsjettet. Endre dagens tjenesteproduksjon i form av å redusere denne og samtidig senke kvalitetskravene på tjenesteproduksjon slik at kostnader reduseres betydelig. Reduserte kostnader i budsjettet kan gi muligheter for at inntekter må budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet. - Kommunestyret må bruke tertialmeldinger til å fastsette tiltak for at årsbudsjettet skal komme i økonomisk balanse. ADMINISTRASJONSSJEFENS INNLEDNING Formelle bestemmelser om årsberetningen Det følger av forskrifter for kommunens regnskap og budsjett at det i tillegg til regnskap skal utarbeides en redegjørelse og driftsberetningen. Årsberetningen skal gi en nærmere vurdering av kommunens økonomiske situasjon og stilling pr og en redegjørelse for kommunens virksomhet siste år. Formålet med årsberetningen Årsberetningen og regnskapet skal være et grunnlag for å kunne kontrollere om kommunens ressurser er brukt i samsvar med de retningslinjer og innenfor de økonomiske rammer som er gitt. Årsoppgjøret skal internt tjene som kontroll- og oppfølgingsverktøy i så vel administrative som politiske organer. Eksternt representerer årsberetningen innbyggernes, pressens og offentlige myndigheters behov for å tilegne seg opplysninger om kommunens disposisjoner. Forhold kommuneplaner årsberetning Årsberetningen skal i tillegg til det som er nevnt ovenfor, tjene som evalueringsgrunnlag der årets disposisjoner blir samholdt med de langsiktige og kortsiktige mål som kommunestyret har nedfelt i handlingsplandel til den langsiktige kommuneplanen.

10 Kommunestyret vedtok den Økonomiplan for perioden Hasvik kommune har vedtatt Reglement for finansforvaltning og Budsjettreglement. Utvikling i Ut fra endrede rammebetingelser for kommunene så la administrasjonen frem et meget stramt budsjett for Budsjettet var basert på å opprettholde dagens tjenesteproduksjon kommunen utfører med lik kvalitet som tidligere. Dette tilsa en streng vurdering av vakante stillinger og streng kostandskontroll. Kommunens økonomiplan for perioden inneholdt kun høyst nødvendige investeringsprosjekter. Når premissene for budsjett og økonomiplan ble lagt var vi klar over de problemer som var i fiskeindustrien og at dette ville gi konsekvenser i negativ retning, konsekvenser vi ikke kunne ta høyde for på alle områder ut fra økonomiske rammer. I løpet av 2003 ble det igjen aktivitet på Sørvær med etableringen av Aafjord Seafood og i Breivikbotn var Nergårdkonserne rimelig tidlig i gang med etablering, noe som igjen førte til etablering av arbeidsplasser. På rekefabrikken i Hasvik har det ikke vært drift i Det er håp om ny aktivitet i løpet av høsten Salg av vann står ikke i forhold til de investeringskostnader kommunen har i forbindelse med etablering av vannrenseanlegg. I løpet av 2002 hadde Hasvik kommune en utflytting på hele 6,5 %, noe som har gitt negative resultater for kommunens frie inntekter i form av redusert innbyggertilskudd. Dette har også gitt reduksjoner i kommunens salgs- og leieinntekter. I kommunens økonomiplan lå følgende investeringsprosjekter for 2003: Utbedringer omsorgsboliger. Finansiering: Lån 0,7 mill. + egenkapital på kr ,-. Rehabiliteringer skolebygg: Finansiering: Lån 4,2 mill. Spesielle lånevilkår og tilskudd på 1,5 mill. Utbedring av omsorgsboliger ble utsatt da vi ikke oppnådde nødvendig finansiering gjennom Husbanken. Prosjektet er betydelig redusert kostnadsmessig og vil bli gjennomført i Rehabilitering av skolebygg ble nevnt i årsmeldingen for 2001 og at prosjektet skulle gjennomføres i I 2002 oppnådde kommunen å få tilsagn på tilskudd på 1,5 mill. kroner. Ut fra betinget bruk av tilskudd og lån fikk ordfører og adm.sjef fullmakt til å forhandle med konsulentfirma om utarbeidelse av forprosjekt og prosjektplan. Dette arbeidet ble startet i 2002 og ble sluttført på våren 2003 med heller dårlig resultat. Vi fikk bare en tilbyder på prosjektet og til en totalpris som lå flere millioner kroner over kommunens totalfinansiering. I løpet av 2003 ble det innhentet bistand fra teknisk sjef i Loppa kommune. Priser er reforhandlet innenfor gitte kostnadsrammer og prosjektet blir gjennomført i år Administrasjonen har fulgt opp budsjettvedtak fra Hasvik kommunestyre og oppretthold en kvalitativ god tjenesteproduksjon innenfor gitte rammer. Organisasjonskart: I grove trekk så har Hasvik kommune organisert seg på følgende måte: Kommunestyret Kontrollutvalg FOS/ADU Næringsutv. Revisjon Driftsstyre Ordfører

11 Administrasjonssjef Driftssjef Organisasjonssjef Fagansvarlige Øk.avd. Lønn &pers. Service avd. EDB/V. Seksj. Seksjon Seksjon Skole, 3 stk. Barnehager, 3 stk. Musikk og kultur Sosial Pleie & Biblio. Omsorg SFO Lege Åpen oms. Overordnede utviklingstrekk: Folketall i perioden År Folketall *1098 Tilgang/avgang * Prognose. Tabellen ovenfor viser utviklingen i folketallet gjennom de siste årene. Lønnskostnader: Art Regnskap 2003 Budsjett 2003 % Avvik i kroner forbruk 1. HP0 Lønn inkl. sosiale utgifter , ,- 105 % ,- 1. PG01-01 Lønn i faste stillinger , ,- 98 % ,- 1. PG02-08 Annen lønn , ,- 145 % ,- 1. PG09-09 Sosiale utgifter , ,- 96 % ,- HP0 viser de totale lønn og sosiale utgifter Hasvik kommune har. PG01-01 er lønn i faste stillinger. PG02-08 er godtgjøringer og vikarbruk. PG09-09 er arbeidsgiveravgift og pensjonspremie. Lønnsreserven på kr ,- er fordelt på fastlønnsposter. Overforbruket på lønn ligger på de variable lønnspostene. Dette må sees i sammenheng med refusjon fra trygdeetaten på kr ,- mot budsjett på kr ,-. Sett i denne sammenhengen er det reelle overforbruket på lønn på kr ,- totalt.

12 Finansielle nøkkeltall KOSTRA-statistikk 2004 Hasvik Hasvik Gj.snitt Finnmark Finansielle nøkkeltall Brutto driftsres. i % av driftsinnt. = Brutto dr.innt. brutto dr.utg. X 100-2,5 4,7 2,2 Netto driftsres. i % av dr.inntekter = Brutto driftsres. + ekstern Finanstransaksjoner + motpost avskr./dr.inntekter x 100-6,4 0,6 0,3 Langsiktig gjeld i % av dr.innt. = Langs.gjeld/dr.innt. x ,3 159,9 166,5 Arb.kapital i % av dr.innt. = Oml.midler korts.gjeld x 100 1,1 8,5 6,3 Kommunens frie inntekter = Frie innt./antall innbyggere x Netto lånegjeld pr innb. = Netto lånegjeld/antall innb. x Netto dr.utgifter pr innb 1-5 år i barnehager = Netto dr.utg. til barnehagesektoren/antall innb. 1-5 år x Netto dr.utg. grunnsk.opplæring 6-15 år = Netto dr.utg. grunnskole/antallet innbyggere 6-15 år x Netto dr.utg. komm.helsetjeneste = Netto dr.utg./innb. x Netto dr.utg. pleie og omsorg = Netto dr.utg./innb. x Netto dr.utg.sos.tjenester år = Netto dr.utg./innb år x Netto dr.utg. barnevern 0-17 år = Nto.dr.utg/innb år x Andel barn 1-5 år med barnehageplass = antall 1-5år i barnehage/antall innbyggere 1-5 år x100 72,3 62,7 76,8 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,2 3,6 7,1 Legeårsverk pr innb. i komm.helsetjenesten 21,8 29,0 11,8 Andel mottakere av hjemmetjeneste o/67 år = Mottakere av hj.tjeneste over 67 år/totale mottaker av hj.tjeneste x ,6 77,6 73,9 Andel plasser i enerom = rom i komm.inst/plasser x ,3 Andel sos.hjelp tilfeller år = Antall innb år som mottar sos.hjelp/antall innb år x100 8,1 10,9 6,3 Andel barn med barnev.tiltak 0-17 år = Barn 0-17 år med omsorgstiltak/innbyggere 0-17 år x 100 9,1 7,9 3,9 Korrigerte brutto dr.utg. pr. bruker i barnehager = Korr. Brutto dr.utg./antallet barn i barnehager x Korrigert brutto dr.utgifter til grunnskole pr. elev Elever pr. klasse 1-7 = Antall elever i barneskolen/ant. klasser 7 10,0 10,2 Elever pr. klasse 8-10 = Antall elever ungd.skole/antall klasser 9,4 13,0 10,7 Årsgebyr vannforsyning, standardbolig Årsgebyr for avløp, standardbolig Årsgebyr renovasjon Brutto dr.utg. pr. km kommunal veier Nøkkeltall fra SSB kan i sammenligningsøyemed være misvisende da ikke alle kommuner har innrapportert og at tallmateriale hos SSB ikke er revidert.

13 Uansett så må vi ta inn over oss at utgifter pr. elev i grunnskolen er for høy sammenlignet med andre. Elevtallet pr. klasse bør det settes fokus på for å se om det forefinnes andre måter å løse klassedeling på da elevtallet er lavt og utløser høye kostnader. Netto driftsutgifter innenfor pleie og omsorgssektoren er for høyt sammenlignet med gjennomsnittet i Finnmark. Det har vært en negativ utvikling i barneverntiltak slik at vi har ca. 3 ganger mer en gjennomsnitte. Tall fra årsregnskap 2003 og balanse RESULTATREGNSKAP TALL I 1000 KR. TEKST Netto skatteinngang Rammetilskudd fra Staten Andre inntekter Sum driftsinntekter eksl. Renter Sum driftsutgifter eksl. Renter inkl. avskrivning BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteutgifter unntatt formidling Renteinntekter Netto renteutgifter Avdrag på lån unntatt formidling Mottatt avdrag på sosiallån Utlån sosial Netto gjeldsavdrag Motpost avskriving NETTO DRIFTSRESULTAT = underskudd - = overskudd Til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Avsetninger Brukt av avsetninger Sum netto avsetninger Ikke disponert netto driftsresultat Kommentar: Årsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr.5,256 millioner og et regnskapsmessig merforbruk på kr.3,960 millioner. BALANSEN Eiendeler, gjeld og egenkapital Tekst Omløpsmidler 1* Herav kortsiktige fordringer

14 Premieavvik Anleggsmidler 2* Herav utlån, aksjer,andeler Pensjonsmidler SUM EIENDELER Kortsiktig gjeld 3* Herav kassekreditt Langsiktig gjeld 4* Herav pensjonsforpliktelser SUM GJELD Bokført egenkapital 5* Fond Overskudd Underskudd Kapitalkonto Likviditetsreserve SUM GJELD OG EGENKAPITAL * Omløpsmidler: Det er en nedgang i kortsiktige fordringer i fra i fjor. Jfr. regnskapsnotene er det foretatt tapsføring av kr ,52, noe som reduserer fordringsmassen. Av fordringsmassen utgjør krav mot HUT kr ved årsskiftet. Kortsiktige krav mot Hasvik Boligselskap utgjør kr ved årsskiftet. Krav mot konkursboet i HR Hasvik utgjorde kr ved årsskiftet. Dette er gjort opp i januar Årets premieavvik til KLP og SPK er ført mot balansen. Det er foretatt avskrivning av 1/15 av fjorårets premieavvik, som er utgiftsført i driftsregnskapet, jfr. regnskapsnoter. 2* Anleggsmidler: Pensjonsfondet er fra 2003 spesifisert i balanseoversikten. Det er en økning i pensjonsmidler fra 2002 på i underkant av 9 mill.kr. 3* Kortsiktig gjeld: Av endringene her utgjør nedgang i leverandørgjeld på ca. 1,5 mill.kr. 4* Langsiktig gjeld: Langsiktig gjeld i form av lån er redusert med ca. 7 mill. kr. Fra 2003 er pensjonsforpliktelser spesifisert i balanseoversikten. Pensjonsforpliktelsene økte med kr fra 2002 til * Bokført egenkapital: Egenkapitalen er betydelig redusert. Spesielt nevnes samlet underskudd på vel 4 mill.kr. Dette må tas inn og dekkes delvis i år og resterende for Det er også en vesentlig nedgang i fond, spesielt frie (disposisjons-) fond er redusert med knappe kr. Avsetningen av årsresultatet fra 2002 på kr ble strøket i medhold av strykningsregler som trer inn ved underskudd i driftsregnskapet. Historiske tall Økonomiske resultat i perioden Anvendelse av netto driftsresultat (regnskapsmessig overskudd) i perioden Tall i 1000 kr.

15 År/Tekst Ikke disp. netto oversk./mindreforbr Oppdekn.akk.undersk Styrking lk.reserve Disposisjonsfond Driftstiltak/Investering Udekket merforbruk Overskuddet for 2002 ble vedtatt avsatt til disposisjonsfond. Dette fondet ble strøket i henhold til gjeldende strykningsregler i regnskapet for år 2003 som en følge av underskudd på drift. Tabellen under viser utviklingen i rammetilskudd, integreringstilskudd, skatteinntekter og salgs- og leieinntekter: Tall i 1000 kroner. TEKST/ÅR Rammetilskudd Integreringstilskudd Skatteinntekter Salgs-/leieinntekter Og brukerbet. Her ser vi en betydelig nedgang i rammetilskudd og skatteinntekter fra 2002 til Administrasjonssjefens konklusjon: Den økonomiske situasjonen for Hasvik kommune er bekymringsfull. Årets underskudd skyldes flere faktorer og vil her i store trekk redegjøre for dette. Kommunens inntekter er redusert med 6,2 % eller med kr.5,1 million fra 2002 til I hovedsak skyldes dette dramatisk negang i folketallet som gir seg utslag i redusert innbyggertilskudd og reduksjon i skatteinngang. Skatteinngangen var budsjettert etter forsiktighetsprinsippet så dette ble ikke den store overraskelsen Kommunens driftsutgifter eksl. finansinnt./finansutg. Har i samme periode økt med 1,2 % i forhold til økningen fra 2001 til 2002 som var på 5 %. I kommunens driftsutgifter ligger lønn og sosiale utgifter som utgjør 61,7 % av driftsutgifter eksl. renter og avdrag. Lønnskostnader målt mot driftskostnader viser en reduksjon på 4,3 % fra 2002 til Lønn og sosiale kostnader er redusert med ,- kroner på et år. Av denne reduksjonen utgjør postene , som er pensjonsordninger, arbeidsgiveravgift, AFP, gruppelivs- og kollektiv ulykkesforsikring, en reduksjon på ,- kroner. Driftsregnskapet for 2003 viser et negativt netto driftsresultat på kr ,78 og et regnskapsmessig merforbruk på kr ,69. Mer- og mindreforbruket fremkommer som følgende: Intern drift Ekstern drift Mindreforbruk Kr.1,044 millioner Merforbruk Kr.4,531 millioner Hoveddelen av merforbruket ligger på Pleie- og omsorgssektoren der merforbruket er på kr.3,8 mill. I disse tallene ligger en ekstraordinær kostnad på et barn Hasvik kommune fikk ansvaret for og utgjør 1,5 mill. kroner. I tillegg ligger det en del merkostander på andre tunge tilfelle som

16 er bosatt i kommunen. Dette er det orientert om under drøftinger i nødvendige beslutningsorgan. Det resterende merforbruket relateres i hovedsak til legestasjon og institusjonsdrift. I tillegg må nevnes at administrasjonen måtte dekke regninger på kr ,- som det ikke var tatt høyde for i budsjettet for Dette var bestillinger som var gjort på politisk nivå som det først sent på året 2003 ble gjort vedtak på i kommunestyret og som måtte dekkes over driftsbudsjettet. Kommunens økonomi er svak og utviklingen har en negativ trend. Denne trenden har vart i noen år og har vært kommentert tidligere. Likviditeten er så svak at det har vært nødvendig å benytte ubrukte lånemidler og bundne fondsmidler for å dekke løpende drift. Dette er et resultat av at de frie fond er for små og at det ikke har vært mulig å bygge opp fond for å kunne møte fremtidige økonomiske utfordringer. Frie fond er redusert ved at kommunestyret har innvilget tilskudd ved kjøp av fiskefartøy og gitt egenkapitaltilskudd ved bedriftsetablering. Hasvik kommunestyre har også i året som er gått vedtatt å avskrive legalpant med ca. kr ,-. I tillegg er det ytt lån på kr ,- til et investeringsselskap der eierne skulle bruke beløpet til aksjekjøp. Summen av dette har vært med å påvirke kommunens økonomi i negativ retning. Hasvik kommune har i de siste årene hatt et negativt netto driftsresultat. Hasvik kommune må i årene fremover ta høyde for en reduksjon i frie inntekter. Dette ut fra at folketallet er synkende og vil gi lavere andel innbyggertilskudd. Skjønnsmidler vil bli trappet ned og gi en ytterligere forverring i frie inntekter. Det er innvilget avdragsutsettelse på lån med ca. kr.2,5 millioner for 2004, noe som også vil påvirke den fremtidige økonomiske situasjonen. Det vil ikke være mulig i fremtiden å benytte ostehøvvelprinsippet, det må igangsettes konkrete tiltak for å kunne møte fremtidig reduksjon i frie inntekter med en betydelig reduksjon i kommunens utgifter. Reduksjonen i utgifter må være i en slik størrelsesorden at den ikke spises opp i omstillingsfasen. For å endre den negative utviklingen i kommunens økonomi så må kommunestyret vurdere å gjennomføre følgende tiltak: Vedtak om investeringsstopp over en lengere periode. Opprettholde dagens nedbetaling på lånegjeld. Ikke forlenge låns løpetid eller søke ytterligere avdragsutsettelser. Redusere kommunens lønnskostnader ved å ta ned kommunens tjenesteproduksjon. Det må skapes aksept for et lavere servicenivå på tjenester og rasjonalisering av driftsområder. Innarbeide negativt driftsresultat for 2003 i budsjettet for 2005 for å unngå å komme i ROBEK. Arbeide aktivt for å stabilisere folketallet. Sette konkrete mål for nedregulering av LK-reserve og oppbygging av fond. Investeringsregnskapet: Kommentert av organisasjonssjef Are Hammervold Solvang.

17 Utbygging av omsorgsboliger på Hasvik ble ikke foretatt i Prosjektet er igangsatt i Utbedring av skolebygg og svømmebasseng prosjektering foregår. Vil bli gjennomført i løpet av Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag: Kommentert av organisasjonssjef Are Hammervold Solvang SKATT OG AVGIFTER Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER , NETTO , ============ Ordningen med inntektsutjevning har medført trekk av rammetilskudd med ca. 90% av for mye skatteinngang i forhold til budsjettert. Merskatteinngang i forhold til budsjettert har i hovedsak årsak i gevinstbeskatning på grunn av aksjesalg STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , ============ I tertialmeldingene framgår det at det var budsjettert over 1 million kroner for mye i rammetilskudd enn budsjettert. Nedgang i folketallet har medført til redusert rammetilskudd. Det har ikke vært merinntekter som kunne ha vært budsjettregulert mot for mye budsjettert statstilskudd. Det er mottatt knapt 4 millioner mindre i rammetilskudd enn budsjettert. I tillegg har kommunen fått mindre av øvrige statstilskudd med drøyt kr ,- bl.a. momskompensasjon GEN.STATSTILSKUDD FLYKTNINGE Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO ============ Kommunen har ikke hatt flyktninger som det gis tilskudd for. Manglende tilskudd må ses i sammenheng med mindre utgifter på overordnet ansvarsnivå RENTER OG UTBYTTE Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , ============

18 AVDRAG Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , ============ DISPONERING AV NETTO DRIFTSR Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , ============ LIKVIDITETSRESERVEN OVERFØRING TIL KAPITALREGNSK Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO ============ ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RES. Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , ============ Sentrale styringsorganer og intern drift: Kommentert av organisasjonssjef Are Hammervold Solvang. I tillegg tilkommer politisk virksomhet. Driftsområde Intern drift har hatt følgende regnskapsresultat, resultat oppnåelse og tanker om fremtidige forbedringer: SENTR.STYR.ORG./ INTERN DRIF Regnskap 2003 Reg.budsj.2003 Opprinnelig bud.2003 Regnskap DI DRIFTSINNTEKTER , , DU DRIFTSUTGIFTER , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , , FU FINANSIERINGSUTGIFTER ,04 NETTO , ,90 ============ Driftsområde 1.1 Sentrale styringsorganer og intern drift har et regnskapsmessig mindre forbruk på kr ,- relatert til budsjett for 2003.

19 FELLESUTGIFTER Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , ============ Merinntekter har årsak i inntektsføring av KLP pensjonspremie med knapt kr , FOLKEVALGTE ORGANER Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , ============ Merforbruk har årsak i etterlønn til ordfører. Forliksrådet har overskudd på grunn av at godtgjørelsene for 2. halvår ikke ble utbetalt før i år TILLEGGSBEVILGNINGER Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , ============ Merinntekter har årsak i refusjoner fra prosjekter SENTRALE STØTTEFUNKSJONER Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , ============ NÆRINGSADMINISTRASJON Regnskap 2003 Regulert budsjett 2003 Oppr. Budsjett 2003 AVVIK DI DRIFTSINNTEKTER DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , ============ Særskilt om arbeidsmiljøutvalget:

20 Årsrapport 2003 Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet, jfr. arbeidsmiljøloven 24 nr. 5. Arbeidsmiljøutvalget hos arbeidsgiver Hasvik kommune består av 6 representanter, hvor av like mange representanter for arbeidsgiveren og arbeidstakerne. Avtale med Nordkyn Vernehelsetjeneste er sagt opp. Arbeidet med etablering av egen Vernehelsetjeneste har gått tregt. Dette sammen med systemrevisjon av HMS som har blitt utsatt på ubestemt tid. Hasvik kommune har blitt Inkluderende arbeidsliv arbeidsorganisasjon. Det jobbes med implementering av prosedyrer i organisasjonen. Det er arbeidsgiver som har ledervervet for 2001 og Arbeidstakerorganisasjonene overtok ledervervet i Det har vært mindre aktivitet i arbeidsmiljøutvalget i første halvdel av møter har vært avholdt med 17 saker til behandling. Handlingsplan for verne- og miljøarbeidet blir for 2004, samt årsrapport for 2003 vil framlagt for AMU april Ekstern drift: Kommentert av Driftssjef Steinar Hansen. Kommentarene er basert på tallmateriale på overordnet ansvarsnivå. Fagansvarlige har kommentert innenfor egne ansvarsområder. Innledning Ekstern drift har hatt 111,70 årsverkshjemmler i 2003 fordelt på følgende seksjoner: Område 2001 årsverk 2002 årsverk 2003 årsverk Ledelse 1,0 1,0 1,0 Sosial 2,0 2,0 2,0 Pleie og omsorg m/legestasjonen 41,78 40,28 42,01 Bibliotek 1,02 1,02 1,02 Teknisk 20,93 20,90 18,13 Skole m/sfo 30,88 30,06 30,32 Musikk- og kulturskole 1,2 0,73 1,3 Barnehage 19,87 11,57 14,92 PPT 1,0 1,0 1.0 Turnus for tunge tilfeller 0 4,17 0 Sum 119,68 112,73 111,70 Økningen under musikk- og kulturskole er stillingsprosenter i ungdomsklubbene. Ekstern drift har følgende driftsresultat:

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Roy H. Mienna Siv O. Gamst for Eva D.

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Roy H. Mienna Siv O. Gamst for Eva D. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 29.06.2004 Tid: kl. 11.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Breivikbotn samfunnshus Møtedato: 10.05.2004 Tid: Kl.09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Keth J. Olsen for Bjørnar Hågensen Harald

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014.

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014. Kontrollutvalget i Holmestrand kommune MØTEPROTOKOLL ÅPENT MØTE Dato: 21.05.15 kl. 18.00 Møtested: Kantina, rådhuset Disse møtte: Hanna Therese Berg, leder Hans Petter Harestad, nestleder Bjørn Maurstad,

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 34/07 07/26 SØKNAD OM VEDERLAGSFRITT OVERTAKELSE AV TRAKTORKLIPPER - HASVIK MENIGHETSKONTOR

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 34/07 07/26 SØKNAD OM VEDERLAGSFRITT OVERTAKELSE AV TRAKTORKLIPPER - HASVIK MENIGHETSKONTOR Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.05.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 05.05.2015 Referanse: 10650/2015 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2014 Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer