Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter"

Transkript

1 Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS torsdag 24 november 2011, kl Innkalling og saksdokumenter

2 Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte 2011 Med dette oversendes saksdokumenter til representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS. Tidspunkt for møte: Torsdag 24 november kl Sted: Selskapets lokaler i Strandveien 22, Strømmen Saksliste: Sak 02/11: Revidert investeringsbudsjet for 2011 Sak 03/11: Budsjett 2012 og økonomiplan for Eventuelle forfall bes meldt til Sissel Ringerike på tlf: snarest mulig, slik at varamedlem kan innkalles. Øyvind Refsnes Styrets leder Kopi: Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum og Nittedal kommune

3 SAK ENDRING AV INVESTERINGSRAMMEN 1 SAKSDOKUMENTER: Ingen SAKSFRAMLEGG: I siste økonomirapport til styret la administrasjonen fram en prognose som viser at selskapet vil investere for ca 102,0 mill kr i 2011, mens det er vedtatt et budsjett på 82,6 mill kr. Den viktigste årsaken er, som det også framgår av sak om budsjett for 2012 (03-11), at prosjektet Høydebasseng B2 Hauglifjell vil ta igjen etterslepet fra 2010, da regnskapet viste et underforbruk. Det er ellers slik at noen prosjekter i 2011 har en prognose som viser et underforbruk, mens andre viser et overforbruk. I sum framstår en differanse på ca 19,4 mill kr. Til sammenligning kan nevnes at selskapet i 2010 hadde et underforbruk av investeringsmidler på 63,0 mill kr. Tall i hele tusen for 2011 Hovedformål Regnskap Budsjett Prognose 1.halvår HMS Kapasitet Leveringssikkerhet Kvalitet Annet Sum inv.prosjekt Tabellen nedenfor viser prosjekter med vesentlige avvik i 2011: Navn på tiltak Årsak til budsjettavvik Regnskap Regnskap Budsjett Prognose i 2011 pr pr v/2.kva HØYDEBASSENG H18 HEKTNER RÆLINGEN Dublering Fetledning Forsert gjennomføring. Prosjektet videreføres Tekniske utfordringer. Prosjektet fortsetter i Forsinkelse. Avventer tilbakemelding fra Ullensaker. Usikker framdrift. Reservevann fra Ullensaker Reservevann fra Prosjektet gjennomføres over Aurskog-Høland flere år. Forsert gjennomføring Rotnes - Strøm (påvirkes av andre prosjekter i Bru utskifting av området). Prosjektet fortsetter i ledning og 2013.

4 SAK ENDRING AV INVESTERINGSRAMMEN 2 Høydebasseng B2 Hauglifjell anlegg Reservevann fra Oslo mot Lørenskog Ledning filterhall-b2 inklusive UV Har i 2011 tatt igjen etterslep fra Avtale må godkjennes av Oslo VAV før videre arbeid. INNSTILLING: Rammene for investeringer i 2011 vedtas hevet til 102 mill kr.

5 SAK 03/11 BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN NRV IKS 1 SAKSDOKUMENTER: Fremlagt forslag til budsjett 2012 og økonomiplan for SAKSFRAMLEGG: Vedlagte dokument redegjør for grunnlaget for styrets innstilling. På første side i saksdokumentet er det et sammendrag, som bl.a. viser budsjettert vannpris for INNSTILLING: Styret innstiller på følgende overfor representantskapet: 1. Representantskapet godkjenner opptak av lån til planlagte investeringer i år 2012 og 2013 innenfor en ramme på 107,9 mill kr. Styret gis fullmakt til å fremforhandle lånebetingelser og inngå avtale om opptak av lån, etter en forutgående godkjenning fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 2. Fremlagte forslag til budsjett 2012 og økonomiplan vedtas.

6 1 Budsjett 2012 og for økonomiplan for NRV IKS Innledning Selskapet har utarbeidet et detaljbudsjett for 2012 og økonomiplan for årene Sammendrag Utvikling av selskapet Selskapet er i sluttfasen med en strategiprosess, og en viktig hensikt har vært å få til en mer målstyrt utvikling av selskapet. Inneværende år vil det bli igangsatt en prosess for revidering av gjeldende hovedplan fra 2008, i samarbeid med våre eierkommuner. Som tidligere år legger selskapet stor vekt på å sikre og forbedre leveringssikkerheten, og dette gjenspeiles i gjennomføring av små og store investeringsprosjekter. Økonomiske konsekvenser Budsjettert vannpris: Selskapet budsjetterer med en vannpris som er kr 4,63 pr m 3 i 2012, som er lavere enn tidligere år. Tabellen nedenfor viser utviklingen av vannprisen siste 5 år. Her er det også tatt med kostnad pr m3 basert på regnskapsførte kostnader det angjeldende år. År Budsjettert vannpris kr pr m 3 4,70 4,90 4,89 4,83 4,63 Budsjettert vannsalg i mill m 3 : 14,9 14,9 15,2 15,7 16,1 Reell kostnad i kr pr m 3 4,98 4,31 4,54 4,13* *I hht. prognose for 2011 Investeringsnivå: Selskapets budsjetterte investeringsbehov i 2012 og 2013 vil holde seg innenfor lånerammen. Alle større investeringer gjennomføres i henhold til vedtatt hovedplan. Oversikten nedenfor viser forventet investeringsnivå inneværende år, samt budsjetterte investeringer for 2012 og økonomiplanperioden. År Investeringer

7 2 Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for vannforsyning til eierkommunene på engrosnivå. Selskapet skal planlegge, bygge og drive vannforsyningsanlegg med tilhørende behandlingsanlegg, høydebassenger, pumpestasjoner og hovedledningsanlegg fram til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene. Selskapet har også ansvar for reservekildene. Rammebetingelser Selskapet følger bestemmelsene i Lov om interkommunale selskaper og rammebetingelser fastsatt av eierkommunene i egen selskapsavtale. Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) av ligger til grunn for Fylkesmannens godkjenning av NRV s vannverk. Forskriften bestemmer bl.a. hvilken kvalitet vannet må ha, og hvilke kontrollrutiner som må være etablert. Det stilles dessuten krav om at det skal være forberedt og utarbeidet planer for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser, katastrofer og ved krig. Prisen på tjenestene til eierkommunene skal reflektere selskapets selvkost, som bygger på Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, som ble utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet i Selskapet følger kommunale regnskapsregler, som det er tatt hensyn til i budsjettoppsettet. Avregning av kostnader til den enkelte kommune baseres på tidligere års system med registrering av vannleveranse over vannmålere. Plangrunnlag NRV utarbeidet i 2008 en førstegenerasjons hovedplan, som er behandlet i eierkommunene og vedtatt av representantskapet. Planen legger opp til gjennomføring av viktige investeringstiltak i perioden Erfaringer fra særlig 2009 og 2010 viser at det ikke vil være mulig å gjennomføre alle tiltakene innenfor perioden. I tillegg har selskapet måttet foreta enkelte omprioriteringer og nye tiltak er kommet til. Noe av etterslepet vil bli innhentet i Prognosen for året viser at selskapet kommer til å investere for i størrelsesorden 102 mill kr, mens det opprinnelig ble vedtatt investeringer for 88 mill kr i I realiteten er det ubrukte investeringsmidler fra 2010 til nytt høydebasseng (rentvannsmagasin) i Hauglifjell differansen gjelder. Selskapet er i sluttfasen på en strategiprosess. En viktig hensikt har vært å få til en mer målstyrt utvikling av selskapet. Innenfor de ulike strategiske fokusområdene vil det årlig bli utarbeidet ulike delmål og aktiviteter, som et ledd i styrets kontroll av at selskapet klarer å oppfylle sine strategiske målsetninger. Høsten 2011 vil det bli igangsatt et arbeid med revidering av gjeldende hovedplan i et nært samarbeid med representanter fra eierkommune. Strategiplanen, og en oppdatert

8 3 risiko- og sårbarhetsanalyse som ble utarbeidet tidligere i år, vil være et verdifullt grunnlag for hovedplanprosessen. Utfordringer og tiltak Leveringsikkerhet og kvalitet De fleste større vannverk har inngått avtaler med andre godkjente vannverk om gjensidig reservevannsforsyning, eller planlegger å gjøre det for å ha tilstrekkelig sikkerhet ved avbrudd i den ordinære forsyningen. Kravene til kvalitet på reservevann følger de samme kravene som for den ordinære vannforsyningen. Det stilles bl.a. krav til 2 uavhengige hygieniske barrierer. I Hauglifjell vil det i den forbindelse bli etablert et UV-behandlingsanlegg. Før UV-anlegget kommer på plass har vannbehandlingsanlegget allerede en god hygienisk sikkerhetsbarriere mot bakterier, virus og parasitter, men oppfyller likevel ikke fullt ut Drikkevannsforskriftens betingelser mhp parasitter. Ingen av NRV s reserveforsyningsanlegg har hygienisk barriere mot parasitter, og de har kun en barriere mot bakterier og virus. I hovedplanen er det tatt høyde for at selskapet inngår avtaler med andre godkjente vannverk om gjensidig reservevann, men det vil ta noe tid å få alle sammenknytningene på plass. Ullensaker kommune har forsert planene om å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg med Hurdalsjøen som drikkevannskilde og har i den forbindelse henvendt seg til NRV med ønske om å knytte til seg reservevann fra år Arbeidet med reservevannsledningen var planlagt med oppstart i 2010, men det synes fortsatt å være en midlertidig stopp i de videre planene om etableringen av vannverket, og en avtale om gjensidig reservevann er skjøvet ut i tid. Det arbeides parallelt med å sikre vann fra Oslo VAV, Aurskog-Høland og Årnes vannverk, som ledd i oppfyllelse av selskapets målsetning. Reservevannforsyningen fra Oslo mot Nittedal vil være i drift i løpet av 2012, så sant Oslo kommune godkjenner avtaleutkast innen rimelig tid. Det tekniske grensesnittet mot Årnes vannverk forventes å være klargjort i løpet av Også i tiden framover vil det være et fokus på sikring av tunnelsystemene. Leiratunnelen (ut fra vannbehandlingsanlegget) ble utbedret i 2009 og 2010 etter flere ras som kunne gitt et alvorlig utfall på forsyningen.. I råvannstunnelen, hvor det også er aktive ras, er det vurdert og delvis gjort forsøk med forskjellige løsninger for sikring av rasområdene. Det har vist seg problemfylt å gjennomføre parallelt med at vannproduksjonen opprettholdes. Ny parallell tunnel forbi rasområdene har kommet opp som et nytt mulig alternativ. I investeringsoversikten for økonomiplanperioden (vedlagt) er det lagt til grunn at det legges en parallell tunnel. Men alle vurderinger som hittil er gjort vil bli samlet i et forprosjekt i Kostnader vil bli beregnet og endelig valg av løsning vil bli tatt inn i arbeidet med hovedplanen.

9 4 Andre viktige prosjekter i 2012: Fullføre etableringen av nytt høydebasseng (rentvannsmagasin) i Hauglifjell (ferdig i løpet av 2012) Installere og idriftsette UV-anlegg (ferdig i løpet av 2012) Sette i drift reservevannforsyning fra Oslo mot Nittedal (ferdig i løpet av 2012) I tillegg vil eksisterende reservannsforsyning fra Losby bli utbedret, slik at denne er operativ inntil selskapet får etablert andre løsninger. Nødvendig vedlikehold av gammelt anlegg I vannbehandlingsanlegget vil det bli etablert et nytt doseringsrom for lut og klor, samt nytt lagerrom i Kjemikaliedosering for PAX og marmor vil bli lagt om, og dette arbeidet ferdigstilles i Vannbehandlingsanlegget ligger i et fjellanlegg og vanndrypp fra fjellhallen reduserer i noe grad levetiden for viktige komponenter, samtidig som det gir utrivelige arbeidsforhold og vanskeliggjør et godt renhold. Det er i den forbindelse igangsatt arbeid med tildekking av tunneltaket i bassengområdene (dukløsning), som vil pågå i flere år framover. Ledningsarbeider vil neste år pågå i Fet, Nittedal og Sørum kommune. Dette gjelder prosjekter som ferdigstilles senere år. I vedlegg 1 er det vist en detaljert prosjektoversikt. Dokumentet inngår i budsjettsaken som grunnlag for vedtak i styret, men er kun til orientering for representantskapet.

10 5 Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplanperioden Tabell 2. Tall i hele 1000 Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer: Investeringer i anleggsmidler * Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert *Prognosen for 2011 tilsier et forventet investeringsvolum på ca 102,0 mill kr som er 19,4 mill over budsjett. Hovedgrunnen er at prosjekt Høydebasseng B2 Hauglifjell i 2011 vil ta igjen etterslep fra 2010 da regnskapet viste et underforbruk. Investeringer fordelt på prosjektenes hovedformål: Hovedformål Budsjett Herav utsatt fra 2011 Øk.plan Øk.plan Øk.plan HMS Kapasitet Driftssikkerhet Kvalitet Sum investeringsprosjekter

11 6 Finansiering av investeringsprosjekter Alle planlagte investeringer finansieres fullt ut gjennom låneopptak. I samsvar med retningslinjene for selvkost budsjetteres kostnadene med en kalkulatorisk rente tilsvarende forventet rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, pluss 1 %. Det innebærer at det er lagt inn 3,5 % rente for år Investeringene avskrives i samsvar med retningslinjene for God kommunal regnskapsskikk, som bl.a. innebærer følgende avskrivningsperioder: Ledningsanlegg: 40 år Tekniske installasjoner, anlegg og bygg: år Avskrivning av maskiner og biler følger en mer individuell vurdering, men hovedprinsippet er at slike investeringer avskrives over 5-10 år. Nye investeringsobjekter avskrives med lineære avskrivninger, dvs. at de avskrives med et likt årlig kronebeløp i hele avskrivningstiden. Som en følge av dette finansieres investeringene med serielån, slik at avdragene på lån følger avskrivningene. Selskapet har et Niborbasert rentenivå etter avtale med Kommunalbanken. Selskapet vil i størst mulig grad tilpasse avdragstider på nye lån til budsjettert avskrivningstid. I tillegg til investeringsprosjekter har selskapet fortsatt et etterslep på vedlikehold. I avgrensningen mellom vedlikeholds- og investeringsprosjekter har selskapet lagt til grunn at investeringer omfatter nye tekniske installasjoner eller kjøp med levetid over 3 år. Rehabiliteringstiltak behandles som investeringer hvis tiltaket fører anlegget til en annen stand eller gir en høyere standard. Utskifting av gammelt ledningsanlegg behandles som en investering.

12 7 Driftsbudsjett for år 2012 og økonomiplanperioden Tabell 4. Tall i hele 1000 Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan * Driftsinntekter: Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Personalkostnader Kjøp av varer og tjenester Andre driftsutgifter Avskrivninger Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

13 8 *Budsjett 2011 er revidert av representantskapet ved at driftsinntekter ble redusert med mindreforbruk (overskudd) fra Forklaring til hovedpostene: Andre salgs- og leieinntekter omfatter tilnærmet alle selskapets inntekter bortsett fra renteinntekter. De viktigste er inntekter fra vannsalg og inntekter fra salg av analysetjenester. Personalkostnader omfatter primært bruttolønn og honorarer til styre og representantskap, i tillegg til arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og forsikringer. Nedre Romerike Vannverk IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Avløpsselskap IKS om felles personale. Lønnskostnader fordeles på basis av registrert arbeidstid. I budsjettet for 2012 er lønnskostnadene fordelt med 49,5 % på NRV IKS og 50,5 % på NRA IKS, og denne fordelingen er lagt til grunn for beregning av Lønnsutgifter. Det er lagt til grunn en generell lønnsvekst med årsvirkning på 3,0 %, i forhold til hele Kjøp av varer og tjenester omfatter bl.a. innsatsmidler (strøm, kjemikalier mm) og andre kostnader som er nødvendig for å holde anleggene i normal drift, herunder også løpende vedlikehold og planlagte vedlikeholdsprosjekter. Videre inkluderer det kontorrelaterte utgifter, IT, telefon, kurs, samt revisjon og rådgivning, forsikring, drift av biler og annet mobilt utstyr og maskiner, annonsering og profilering. Budsjettforutsetninger for 2012: Det er kun mindre budsjettjusteringer fra 2011 til Avdragskostnader på lån fortsetter å øke i takt med nye investeringer. Dette gjelder også beregnet avskrivningskostnad som benyttes i selvkostgrunnlaget (se neste side). Dog starter avskrivninger året etter anskaffelse, eventuelt ferdigstillelse, slik at vi får et etterslep. Rentekostnadene er budsjettert med 3,5 %, og alle lån har flytende rente. Uroen i finansmarkedene gjør at vi kan få betydelige svingninger i rentekostnader. Kalkulatoriske renter har lengre tidshorisont, og vil av den grunn kunne ha svingninger som ikke samsvarer med rentekostnadene. Kalkulatorisk rente er budsjettert med 4,5 % (som svarer til forventet rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, pluss 1 %). Under lønnsutgifter er det tatt høyde for en ny prosjektleder hvor utgiftene for øvrig skal fordeles mellom NRA og NRV. Videre er det lagt inn en ny stilling for Noranalyse. Også for 2011 er det tatt høyde for at personell i fellesavdelinger utfører egenproduksjon i tilknytning til planlagte investeringsprosjekter. Det innebærer at en 1,0 mill kr av lønnskostnadene er trukket ut av driftsbudsjettet og overført til investeringsbudsjettet. Kommentarer til økonomiplanperioden: I økonomiplanperioden er avdrag på lån og renteutgifter beregnet ut fra dagens gitte forutsetninger. Kjøp av varer og tjeneste er justert for omfanget av planlagte driftsprosjekter i økonomiplanperioden (se vedlagte prosjektoversikt).

14 9 Aktivitetsnivået forventes å bli opprettholdt på omtrent samme nivå som i budsjettåret 2012, og det er ikke foretatt justeringer for lønns- og prisutvikling i perioden (alle tall er oppgitt i 2012-kroner). Inntektene er ikke justert for en eventuell økning i vannsalget. Inkludert i driftsbudsjettet ligger noen prosjekter som fordeler seg på følgende hovedformål: Hovedformål Herav utsatt Budsjett fra 2011 Øk.plan Øk.plan Øk.plan Driftssikkerhet Effektivisering Kvalitet Sum driftsprosjekter Selvkostbudsjett for 2012 Tabell 5 Omregning fra driftsbudsjett til selvkostbudsjett (tall i hele 1000 kr): Sum utgifter fra Driftsbudsjett Pluss (økt kostnad) kalkulatoriske renter Pluss (økt kostnad) andel av fordelte avskrivinger fra NRA Sum utgifter Selvkostbudsjett Inntekter utenom vannsalg Salg av analyser - Noranalyse Renteinntekter Drift av PV Salgsinntekter kantine Leieinntekter Utbytte Refusjon sykepenger Sum inntekter utenom vannsalg Selvkost til fordeling (int fra kommunene) Selvkostandel 100 % 100 % 100 % 100 % Budsjettert vannsalg i mill m3: 16,1 16,3 16,5 16,7 Budsjettert vannpris kr pr m3 4,63 4,82 4,91 5,34

15 10 Tabell 6 Oppstilling for selskapets to selvkostområder Selvkost Selvkost Selvkost Budsjett 2012 Hele NRV Vann Noranalyse Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Sum kostnader Selvkost til fordeling Selvkostandel 100 % 100 % 100 % Beløpet i "Direkte kostnader" er redusert med de inntekter som ikke kommer fra vannsalg, bortsett fra renteinntekter. Lånesituasjonen i selskapet Tabellen og figuren nedenfor viser at selskapet med sine budsjetterte investeringsbehov i 2012 og 2013 vil holde seg innenfor lånerammen Lånesaldo IB Ubrukte lånemidler IB Lånesaldo eks. ubrukte lånem. IB Sum Avdrag Investeringer Opptak lån Ubrukte lånemidler UB - korr Lånesaldo eks. ubrukte lånem. UB Lånesaldo UB Låneramme

16 11

17 Vedlegg 1 til budsjett 2012 Nedre Romerike Vannverk IKS Prosjektliste kun investering Alle tall er oppgitt i hele 1000 kr. Tiltak i Fokusomr Hovedplan Strategi Navn på tiltak i hovedplanen Budsjett Regnskap Budsjett Prognose Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Vedatt v/2.kva Herav utsatt fra Audiovisuelt utstyr portalbygg Rehablitere belysning i fjellhaller 0 Hauglifjell IKT Kameraovervåking/ driftsovervåking Taktildekking i vannverket Adgangskontroll Kjemikaliedosering (PAX og marmor) Avfukting i vannverket Utearealer Hauglifjell Oppgradering Portalbygget, vent, 0 damegarderobe,opppussing Utskifting av elkabler b 4.4 Nytt sanitærrom Hauglifjell Tildekking tunnelltak ad Tildekking av dryppsoner i adkomsttunnel Nytt ventillasjonsanlegg i adkomsttunnel og bygg utenfort ' Ny Pulsator Hauglifjell, sluttarbeider a 4.1 Rehab/oppgrad. Sand- og kullfilter FILTERHALL 1 ELEKTRO OG AUTOMASJON Rehab. Pumpestasjoner elektro/motor PV Elektro og styresystemer PV Rehab. Pumpestasjoner elektro/motor PV UV-anlegg v/eksist.basseng B Rotnes - Strøm Bru utskifting av ledning DN Bil Innkjøp av kjøretøy/maskiner Høydebasseng B2 Hauglifjell planlegging IKT Utskifting av nettverksswitcher IKT Utskifting av trådløst nettverk (Wlan) Rehabilitering Losby Oppgradering PV Tavle hovedfordeling inne (E.11 ROS) Etablering av nødvannsforsyning (B.11 ROS) Ny lift Råvannstunnel - ny? Ombygging til råvannsbasseng Spylevannsbasseng Hauglifjell En bloc investering fra år b 4.1 Rehab klorkontaktbasseng Dublering elvekryssing Rælingen Dublering elvekryssing Hvam Rehabilitering av pulsatorhall R4 Bergstjern rehabilitering PV K210-R3 rehab. Ledninger og oppgradering av K Induktive målere + div. rehab. på Hammeren Ombygging PV Ledning Haneborgåsen HØYDEBASSENG H18 HEKTNER RÆLINGEN Reservevann fra Oslo mot Nittedal PV NORDBYSJØLED. NY KRYSS RV120 VED GRINI IKT-base i Hauglifjell Ledning B2 - K100 anlegg Dublering Fetledning Reservevann fra Ullensaker Reservevann fra Aurskog-Høland b 4.1 Nytt lagerrom Hauglifjell Rotnes - Strøm Bru utskifting av ledning Høydebasseng B2 Hauglifjell anlegg Tildekking av utstyr i filterhall Kommunikasjon og IT - diverse Reservevann fra Oslo mot Lørenskog Automatisk vannanalyse Polymerrom og tilstøtende rom Ledning filterhall-b2 inklusive UV Oppgraddering pilotanlegg Innkjøp av kjøretøy/maskiner Kjøp av kull Nytt doseringsrom for Lut og Klor (B1 og B2) Sum investeringer

18 Vedlegg 1 til budsjett 2012 Nedre Romerike Vannverk IKS Prosjektliste kun drift Alle tall er oppgitt i hele 1000 kr. Tiltak i Fokusomr Hovedplan Strategi Navn på tiltak i hovedplanen Budsjett Regnskap Budsjett Prognose Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Vedatt 0 0 v/2.kva 0 Herav utsatt fra Hovedplan vann Endret mva kode (2009 og 2010) Nye kompressorer Rehabilitering av PV5. Maskin og Bygg generelt Rehab. pumpestasjoner Maskin, bygg PV Webløsning nra/nrv Avvikssystem Oppgradering til 800xa IKT PGIM til 800 XA a 4.1 Rehabilitering av rørsystemer for styreluft til ventiler En bloc vedlikehold fra år a 4.1 Rassikring adkomsttunnel Rassikring i råvannstunnel Rassikring i Leiratunnel Nordbysjøledning ved Grini, rep. omleggeing Rehabilitering ventil-/målekummer Rehabilitering av pumper a 4.1 Upesifisert vedlikehold Reservekilder I Damrehabilitering Modellering av ledningsnettet (i gang) VISK (Virus-prosjekt) Klausulering av Nordbysjøen Sum driftprosjekter

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011.

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. 1 Budsjett 2011 for NRV IKS Økonomiplan for 2012-2014 Innledning Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS tirsdag 8 juni kl.17.00 Innkalling og saksdokumenter Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte 2010 Med dette oversendes saksdokumenter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter. torsdag 01. desember 2016, kl

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter. torsdag 01. desember 2016, kl Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS torsdag 01. desember 2016, kl. 17.00 Innkalling og saksdokumenter Representantskapets medlemmer Innkalling og saksdokumenter til representantskapsmøte

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE I NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS

REPRESENTANTSKAPSMØTE I NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS Arkivsak-dok. 16/00053-11 Saksbehandler Anita Sandnes Saksgang Møtedato Formannskapet 16.11.2016 Kommunestyret 23.11.2016 REPRESENTANTSKAPSMØTE I NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS 01.12.2016 Rådmannens innstilling

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Særutskrift Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 317. Tid: Mandag 8.9.14 kl. 18.00 20:45. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01 ØKONOMIPLAN 2017 2020 BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS tirsdag 15 desember 2009 kl.18.00 Innkalling og saksdokumenter Til Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte i Nedre Romerike

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Budsjett 2017 og Økonomiplan

Budsjett 2017 og Økonomiplan Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Innledning I henhold til lov om interkommunale selskaper 20, skal representantskapet en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00 Alta Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.213 Kl 1: - 12: Til stede på møte: H AP BR KP ANS Einar Aleksandersen Monica Nielsen Harder Småvik Bjørne Kvernmo Ketil lki

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer