Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter"

Transkript

1 Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS torsdag 24 november 2011, kl Innkalling og saksdokumenter

2 Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte 2011 Med dette oversendes saksdokumenter til representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS. Tidspunkt for møte: Torsdag 24 november kl Sted: Selskapets lokaler i Strandveien 22, Strømmen Saksliste: Sak 02/11: Revidert investeringsbudsjet for 2011 Sak 03/11: Budsjett 2012 og økonomiplan for Eventuelle forfall bes meldt til Sissel Ringerike på tlf: snarest mulig, slik at varamedlem kan innkalles. Øyvind Refsnes Styrets leder Kopi: Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum og Nittedal kommune

3 SAK ENDRING AV INVESTERINGSRAMMEN 1 SAKSDOKUMENTER: Ingen SAKSFRAMLEGG: I siste økonomirapport til styret la administrasjonen fram en prognose som viser at selskapet vil investere for ca 102,0 mill kr i 2011, mens det er vedtatt et budsjett på 82,6 mill kr. Den viktigste årsaken er, som det også framgår av sak om budsjett for 2012 (03-11), at prosjektet Høydebasseng B2 Hauglifjell vil ta igjen etterslepet fra 2010, da regnskapet viste et underforbruk. Det er ellers slik at noen prosjekter i 2011 har en prognose som viser et underforbruk, mens andre viser et overforbruk. I sum framstår en differanse på ca 19,4 mill kr. Til sammenligning kan nevnes at selskapet i 2010 hadde et underforbruk av investeringsmidler på 63,0 mill kr. Tall i hele tusen for 2011 Hovedformål Regnskap Budsjett Prognose 1.halvår HMS Kapasitet Leveringssikkerhet Kvalitet Annet Sum inv.prosjekt Tabellen nedenfor viser prosjekter med vesentlige avvik i 2011: Navn på tiltak Årsak til budsjettavvik Regnskap Regnskap Budsjett Prognose i 2011 pr pr v/2.kva HØYDEBASSENG H18 HEKTNER RÆLINGEN Dublering Fetledning Forsert gjennomføring. Prosjektet videreføres Tekniske utfordringer. Prosjektet fortsetter i Forsinkelse. Avventer tilbakemelding fra Ullensaker. Usikker framdrift. Reservevann fra Ullensaker Reservevann fra Prosjektet gjennomføres over Aurskog-Høland flere år. Forsert gjennomføring Rotnes - Strøm (påvirkes av andre prosjekter i Bru utskifting av området). Prosjektet fortsetter i ledning og 2013.

4 SAK ENDRING AV INVESTERINGSRAMMEN 2 Høydebasseng B2 Hauglifjell anlegg Reservevann fra Oslo mot Lørenskog Ledning filterhall-b2 inklusive UV Har i 2011 tatt igjen etterslep fra Avtale må godkjennes av Oslo VAV før videre arbeid. INNSTILLING: Rammene for investeringer i 2011 vedtas hevet til 102 mill kr.

5 SAK 03/11 BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN NRV IKS 1 SAKSDOKUMENTER: Fremlagt forslag til budsjett 2012 og økonomiplan for SAKSFRAMLEGG: Vedlagte dokument redegjør for grunnlaget for styrets innstilling. På første side i saksdokumentet er det et sammendrag, som bl.a. viser budsjettert vannpris for INNSTILLING: Styret innstiller på følgende overfor representantskapet: 1. Representantskapet godkjenner opptak av lån til planlagte investeringer i år 2012 og 2013 innenfor en ramme på 107,9 mill kr. Styret gis fullmakt til å fremforhandle lånebetingelser og inngå avtale om opptak av lån, etter en forutgående godkjenning fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 2. Fremlagte forslag til budsjett 2012 og økonomiplan vedtas.

6 1 Budsjett 2012 og for økonomiplan for NRV IKS Innledning Selskapet har utarbeidet et detaljbudsjett for 2012 og økonomiplan for årene Sammendrag Utvikling av selskapet Selskapet er i sluttfasen med en strategiprosess, og en viktig hensikt har vært å få til en mer målstyrt utvikling av selskapet. Inneværende år vil det bli igangsatt en prosess for revidering av gjeldende hovedplan fra 2008, i samarbeid med våre eierkommuner. Som tidligere år legger selskapet stor vekt på å sikre og forbedre leveringssikkerheten, og dette gjenspeiles i gjennomføring av små og store investeringsprosjekter. Økonomiske konsekvenser Budsjettert vannpris: Selskapet budsjetterer med en vannpris som er kr 4,63 pr m 3 i 2012, som er lavere enn tidligere år. Tabellen nedenfor viser utviklingen av vannprisen siste 5 år. Her er det også tatt med kostnad pr m3 basert på regnskapsførte kostnader det angjeldende år. År Budsjettert vannpris kr pr m 3 4,70 4,90 4,89 4,83 4,63 Budsjettert vannsalg i mill m 3 : 14,9 14,9 15,2 15,7 16,1 Reell kostnad i kr pr m 3 4,98 4,31 4,54 4,13* *I hht. prognose for 2011 Investeringsnivå: Selskapets budsjetterte investeringsbehov i 2012 og 2013 vil holde seg innenfor lånerammen. Alle større investeringer gjennomføres i henhold til vedtatt hovedplan. Oversikten nedenfor viser forventet investeringsnivå inneværende år, samt budsjetterte investeringer for 2012 og økonomiplanperioden. År Investeringer

7 2 Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for vannforsyning til eierkommunene på engrosnivå. Selskapet skal planlegge, bygge og drive vannforsyningsanlegg med tilhørende behandlingsanlegg, høydebassenger, pumpestasjoner og hovedledningsanlegg fram til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene. Selskapet har også ansvar for reservekildene. Rammebetingelser Selskapet følger bestemmelsene i Lov om interkommunale selskaper og rammebetingelser fastsatt av eierkommunene i egen selskapsavtale. Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) av ligger til grunn for Fylkesmannens godkjenning av NRV s vannverk. Forskriften bestemmer bl.a. hvilken kvalitet vannet må ha, og hvilke kontrollrutiner som må være etablert. Det stilles dessuten krav om at det skal være forberedt og utarbeidet planer for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser, katastrofer og ved krig. Prisen på tjenestene til eierkommunene skal reflektere selskapets selvkost, som bygger på Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, som ble utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet i Selskapet følger kommunale regnskapsregler, som det er tatt hensyn til i budsjettoppsettet. Avregning av kostnader til den enkelte kommune baseres på tidligere års system med registrering av vannleveranse over vannmålere. Plangrunnlag NRV utarbeidet i 2008 en førstegenerasjons hovedplan, som er behandlet i eierkommunene og vedtatt av representantskapet. Planen legger opp til gjennomføring av viktige investeringstiltak i perioden Erfaringer fra særlig 2009 og 2010 viser at det ikke vil være mulig å gjennomføre alle tiltakene innenfor perioden. I tillegg har selskapet måttet foreta enkelte omprioriteringer og nye tiltak er kommet til. Noe av etterslepet vil bli innhentet i Prognosen for året viser at selskapet kommer til å investere for i størrelsesorden 102 mill kr, mens det opprinnelig ble vedtatt investeringer for 88 mill kr i I realiteten er det ubrukte investeringsmidler fra 2010 til nytt høydebasseng (rentvannsmagasin) i Hauglifjell differansen gjelder. Selskapet er i sluttfasen på en strategiprosess. En viktig hensikt har vært å få til en mer målstyrt utvikling av selskapet. Innenfor de ulike strategiske fokusområdene vil det årlig bli utarbeidet ulike delmål og aktiviteter, som et ledd i styrets kontroll av at selskapet klarer å oppfylle sine strategiske målsetninger. Høsten 2011 vil det bli igangsatt et arbeid med revidering av gjeldende hovedplan i et nært samarbeid med representanter fra eierkommune. Strategiplanen, og en oppdatert

8 3 risiko- og sårbarhetsanalyse som ble utarbeidet tidligere i år, vil være et verdifullt grunnlag for hovedplanprosessen. Utfordringer og tiltak Leveringsikkerhet og kvalitet De fleste større vannverk har inngått avtaler med andre godkjente vannverk om gjensidig reservevannsforsyning, eller planlegger å gjøre det for å ha tilstrekkelig sikkerhet ved avbrudd i den ordinære forsyningen. Kravene til kvalitet på reservevann følger de samme kravene som for den ordinære vannforsyningen. Det stilles bl.a. krav til 2 uavhengige hygieniske barrierer. I Hauglifjell vil det i den forbindelse bli etablert et UV-behandlingsanlegg. Før UV-anlegget kommer på plass har vannbehandlingsanlegget allerede en god hygienisk sikkerhetsbarriere mot bakterier, virus og parasitter, men oppfyller likevel ikke fullt ut Drikkevannsforskriftens betingelser mhp parasitter. Ingen av NRV s reserveforsyningsanlegg har hygienisk barriere mot parasitter, og de har kun en barriere mot bakterier og virus. I hovedplanen er det tatt høyde for at selskapet inngår avtaler med andre godkjente vannverk om gjensidig reservevann, men det vil ta noe tid å få alle sammenknytningene på plass. Ullensaker kommune har forsert planene om å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg med Hurdalsjøen som drikkevannskilde og har i den forbindelse henvendt seg til NRV med ønske om å knytte til seg reservevann fra år Arbeidet med reservevannsledningen var planlagt med oppstart i 2010, men det synes fortsatt å være en midlertidig stopp i de videre planene om etableringen av vannverket, og en avtale om gjensidig reservevann er skjøvet ut i tid. Det arbeides parallelt med å sikre vann fra Oslo VAV, Aurskog-Høland og Årnes vannverk, som ledd i oppfyllelse av selskapets målsetning. Reservevannforsyningen fra Oslo mot Nittedal vil være i drift i løpet av 2012, så sant Oslo kommune godkjenner avtaleutkast innen rimelig tid. Det tekniske grensesnittet mot Årnes vannverk forventes å være klargjort i løpet av Også i tiden framover vil det være et fokus på sikring av tunnelsystemene. Leiratunnelen (ut fra vannbehandlingsanlegget) ble utbedret i 2009 og 2010 etter flere ras som kunne gitt et alvorlig utfall på forsyningen.. I råvannstunnelen, hvor det også er aktive ras, er det vurdert og delvis gjort forsøk med forskjellige løsninger for sikring av rasområdene. Det har vist seg problemfylt å gjennomføre parallelt med at vannproduksjonen opprettholdes. Ny parallell tunnel forbi rasområdene har kommet opp som et nytt mulig alternativ. I investeringsoversikten for økonomiplanperioden (vedlagt) er det lagt til grunn at det legges en parallell tunnel. Men alle vurderinger som hittil er gjort vil bli samlet i et forprosjekt i Kostnader vil bli beregnet og endelig valg av løsning vil bli tatt inn i arbeidet med hovedplanen.

9 4 Andre viktige prosjekter i 2012: Fullføre etableringen av nytt høydebasseng (rentvannsmagasin) i Hauglifjell (ferdig i løpet av 2012) Installere og idriftsette UV-anlegg (ferdig i løpet av 2012) Sette i drift reservevannforsyning fra Oslo mot Nittedal (ferdig i løpet av 2012) I tillegg vil eksisterende reservannsforsyning fra Losby bli utbedret, slik at denne er operativ inntil selskapet får etablert andre løsninger. Nødvendig vedlikehold av gammelt anlegg I vannbehandlingsanlegget vil det bli etablert et nytt doseringsrom for lut og klor, samt nytt lagerrom i Kjemikaliedosering for PAX og marmor vil bli lagt om, og dette arbeidet ferdigstilles i Vannbehandlingsanlegget ligger i et fjellanlegg og vanndrypp fra fjellhallen reduserer i noe grad levetiden for viktige komponenter, samtidig som det gir utrivelige arbeidsforhold og vanskeliggjør et godt renhold. Det er i den forbindelse igangsatt arbeid med tildekking av tunneltaket i bassengområdene (dukløsning), som vil pågå i flere år framover. Ledningsarbeider vil neste år pågå i Fet, Nittedal og Sørum kommune. Dette gjelder prosjekter som ferdigstilles senere år. I vedlegg 1 er det vist en detaljert prosjektoversikt. Dokumentet inngår i budsjettsaken som grunnlag for vedtak i styret, men er kun til orientering for representantskapet.

10 5 Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplanperioden Tabell 2. Tall i hele 1000 Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer: Investeringer i anleggsmidler * Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert *Prognosen for 2011 tilsier et forventet investeringsvolum på ca 102,0 mill kr som er 19,4 mill over budsjett. Hovedgrunnen er at prosjekt Høydebasseng B2 Hauglifjell i 2011 vil ta igjen etterslep fra 2010 da regnskapet viste et underforbruk. Investeringer fordelt på prosjektenes hovedformål: Hovedformål Budsjett Herav utsatt fra 2011 Øk.plan Øk.plan Øk.plan HMS Kapasitet Driftssikkerhet Kvalitet Sum investeringsprosjekter

11 6 Finansiering av investeringsprosjekter Alle planlagte investeringer finansieres fullt ut gjennom låneopptak. I samsvar med retningslinjene for selvkost budsjetteres kostnadene med en kalkulatorisk rente tilsvarende forventet rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, pluss 1 %. Det innebærer at det er lagt inn 3,5 % rente for år Investeringene avskrives i samsvar med retningslinjene for God kommunal regnskapsskikk, som bl.a. innebærer følgende avskrivningsperioder: Ledningsanlegg: 40 år Tekniske installasjoner, anlegg og bygg: år Avskrivning av maskiner og biler følger en mer individuell vurdering, men hovedprinsippet er at slike investeringer avskrives over 5-10 år. Nye investeringsobjekter avskrives med lineære avskrivninger, dvs. at de avskrives med et likt årlig kronebeløp i hele avskrivningstiden. Som en følge av dette finansieres investeringene med serielån, slik at avdragene på lån følger avskrivningene. Selskapet har et Niborbasert rentenivå etter avtale med Kommunalbanken. Selskapet vil i størst mulig grad tilpasse avdragstider på nye lån til budsjettert avskrivningstid. I tillegg til investeringsprosjekter har selskapet fortsatt et etterslep på vedlikehold. I avgrensningen mellom vedlikeholds- og investeringsprosjekter har selskapet lagt til grunn at investeringer omfatter nye tekniske installasjoner eller kjøp med levetid over 3 år. Rehabiliteringstiltak behandles som investeringer hvis tiltaket fører anlegget til en annen stand eller gir en høyere standard. Utskifting av gammelt ledningsanlegg behandles som en investering.

12 7 Driftsbudsjett for år 2012 og økonomiplanperioden Tabell 4. Tall i hele 1000 Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan * Driftsinntekter: Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Personalkostnader Kjøp av varer og tjenester Andre driftsutgifter Avskrivninger Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

13 8 *Budsjett 2011 er revidert av representantskapet ved at driftsinntekter ble redusert med mindreforbruk (overskudd) fra Forklaring til hovedpostene: Andre salgs- og leieinntekter omfatter tilnærmet alle selskapets inntekter bortsett fra renteinntekter. De viktigste er inntekter fra vannsalg og inntekter fra salg av analysetjenester. Personalkostnader omfatter primært bruttolønn og honorarer til styre og representantskap, i tillegg til arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og forsikringer. Nedre Romerike Vannverk IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Avløpsselskap IKS om felles personale. Lønnskostnader fordeles på basis av registrert arbeidstid. I budsjettet for 2012 er lønnskostnadene fordelt med 49,5 % på NRV IKS og 50,5 % på NRA IKS, og denne fordelingen er lagt til grunn for beregning av Lønnsutgifter. Det er lagt til grunn en generell lønnsvekst med årsvirkning på 3,0 %, i forhold til hele Kjøp av varer og tjenester omfatter bl.a. innsatsmidler (strøm, kjemikalier mm) og andre kostnader som er nødvendig for å holde anleggene i normal drift, herunder også løpende vedlikehold og planlagte vedlikeholdsprosjekter. Videre inkluderer det kontorrelaterte utgifter, IT, telefon, kurs, samt revisjon og rådgivning, forsikring, drift av biler og annet mobilt utstyr og maskiner, annonsering og profilering. Budsjettforutsetninger for 2012: Det er kun mindre budsjettjusteringer fra 2011 til Avdragskostnader på lån fortsetter å øke i takt med nye investeringer. Dette gjelder også beregnet avskrivningskostnad som benyttes i selvkostgrunnlaget (se neste side). Dog starter avskrivninger året etter anskaffelse, eventuelt ferdigstillelse, slik at vi får et etterslep. Rentekostnadene er budsjettert med 3,5 %, og alle lån har flytende rente. Uroen i finansmarkedene gjør at vi kan få betydelige svingninger i rentekostnader. Kalkulatoriske renter har lengre tidshorisont, og vil av den grunn kunne ha svingninger som ikke samsvarer med rentekostnadene. Kalkulatorisk rente er budsjettert med 4,5 % (som svarer til forventet rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, pluss 1 %). Under lønnsutgifter er det tatt høyde for en ny prosjektleder hvor utgiftene for øvrig skal fordeles mellom NRA og NRV. Videre er det lagt inn en ny stilling for Noranalyse. Også for 2011 er det tatt høyde for at personell i fellesavdelinger utfører egenproduksjon i tilknytning til planlagte investeringsprosjekter. Det innebærer at en 1,0 mill kr av lønnskostnadene er trukket ut av driftsbudsjettet og overført til investeringsbudsjettet. Kommentarer til økonomiplanperioden: I økonomiplanperioden er avdrag på lån og renteutgifter beregnet ut fra dagens gitte forutsetninger. Kjøp av varer og tjeneste er justert for omfanget av planlagte driftsprosjekter i økonomiplanperioden (se vedlagte prosjektoversikt).

14 9 Aktivitetsnivået forventes å bli opprettholdt på omtrent samme nivå som i budsjettåret 2012, og det er ikke foretatt justeringer for lønns- og prisutvikling i perioden (alle tall er oppgitt i 2012-kroner). Inntektene er ikke justert for en eventuell økning i vannsalget. Inkludert i driftsbudsjettet ligger noen prosjekter som fordeler seg på følgende hovedformål: Hovedformål Herav utsatt Budsjett fra 2011 Øk.plan Øk.plan Øk.plan Driftssikkerhet Effektivisering Kvalitet Sum driftsprosjekter Selvkostbudsjett for 2012 Tabell 5 Omregning fra driftsbudsjett til selvkostbudsjett (tall i hele 1000 kr): Sum utgifter fra Driftsbudsjett Pluss (økt kostnad) kalkulatoriske renter Pluss (økt kostnad) andel av fordelte avskrivinger fra NRA Sum utgifter Selvkostbudsjett Inntekter utenom vannsalg Salg av analyser - Noranalyse Renteinntekter Drift av PV Salgsinntekter kantine Leieinntekter Utbytte Refusjon sykepenger Sum inntekter utenom vannsalg Selvkost til fordeling (int fra kommunene) Selvkostandel 100 % 100 % 100 % 100 % Budsjettert vannsalg i mill m3: 16,1 16,3 16,5 16,7 Budsjettert vannpris kr pr m3 4,63 4,82 4,91 5,34

15 10 Tabell 6 Oppstilling for selskapets to selvkostområder Selvkost Selvkost Selvkost Budsjett 2012 Hele NRV Vann Noranalyse Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Sum kostnader Selvkost til fordeling Selvkostandel 100 % 100 % 100 % Beløpet i "Direkte kostnader" er redusert med de inntekter som ikke kommer fra vannsalg, bortsett fra renteinntekter. Lånesituasjonen i selskapet Tabellen og figuren nedenfor viser at selskapet med sine budsjetterte investeringsbehov i 2012 og 2013 vil holde seg innenfor lånerammen Lånesaldo IB Ubrukte lånemidler IB Lånesaldo eks. ubrukte lånem. IB Sum Avdrag Investeringer Opptak lån Ubrukte lånemidler UB - korr Lånesaldo eks. ubrukte lånem. UB Lånesaldo UB Låneramme

16 11

17 Vedlegg 1 til budsjett 2012 Nedre Romerike Vannverk IKS Prosjektliste kun investering Alle tall er oppgitt i hele 1000 kr. Tiltak i Fokusomr Hovedplan Strategi Navn på tiltak i hovedplanen Budsjett Regnskap Budsjett Prognose Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Vedatt v/2.kva Herav utsatt fra Audiovisuelt utstyr portalbygg Rehablitere belysning i fjellhaller 0 Hauglifjell IKT Kameraovervåking/ driftsovervåking Taktildekking i vannverket Adgangskontroll Kjemikaliedosering (PAX og marmor) Avfukting i vannverket Utearealer Hauglifjell Oppgradering Portalbygget, vent, 0 damegarderobe,opppussing Utskifting av elkabler b 4.4 Nytt sanitærrom Hauglifjell Tildekking tunnelltak ad Tildekking av dryppsoner i adkomsttunnel Nytt ventillasjonsanlegg i adkomsttunnel og bygg utenfort ' Ny Pulsator Hauglifjell, sluttarbeider a 4.1 Rehab/oppgrad. Sand- og kullfilter FILTERHALL 1 ELEKTRO OG AUTOMASJON Rehab. Pumpestasjoner elektro/motor PV Elektro og styresystemer PV Rehab. Pumpestasjoner elektro/motor PV UV-anlegg v/eksist.basseng B Rotnes - Strøm Bru utskifting av ledning DN Bil Innkjøp av kjøretøy/maskiner Høydebasseng B2 Hauglifjell planlegging IKT Utskifting av nettverksswitcher IKT Utskifting av trådløst nettverk (Wlan) Rehabilitering Losby Oppgradering PV Tavle hovedfordeling inne (E.11 ROS) Etablering av nødvannsforsyning (B.11 ROS) Ny lift Råvannstunnel - ny? Ombygging til råvannsbasseng Spylevannsbasseng Hauglifjell En bloc investering fra år b 4.1 Rehab klorkontaktbasseng Dublering elvekryssing Rælingen Dublering elvekryssing Hvam Rehabilitering av pulsatorhall R4 Bergstjern rehabilitering PV K210-R3 rehab. Ledninger og oppgradering av K Induktive målere + div. rehab. på Hammeren Ombygging PV Ledning Haneborgåsen HØYDEBASSENG H18 HEKTNER RÆLINGEN Reservevann fra Oslo mot Nittedal PV NORDBYSJØLED. NY KRYSS RV120 VED GRINI IKT-base i Hauglifjell Ledning B2 - K100 anlegg Dublering Fetledning Reservevann fra Ullensaker Reservevann fra Aurskog-Høland b 4.1 Nytt lagerrom Hauglifjell Rotnes - Strøm Bru utskifting av ledning Høydebasseng B2 Hauglifjell anlegg Tildekking av utstyr i filterhall Kommunikasjon og IT - diverse Reservevann fra Oslo mot Lørenskog Automatisk vannanalyse Polymerrom og tilstøtende rom Ledning filterhall-b2 inklusive UV Oppgraddering pilotanlegg Innkjøp av kjøretøy/maskiner Kjøp av kull Nytt doseringsrom for Lut og Klor (B1 og B2) Sum investeringer

18 Vedlegg 1 til budsjett 2012 Nedre Romerike Vannverk IKS Prosjektliste kun drift Alle tall er oppgitt i hele 1000 kr. Tiltak i Fokusomr Hovedplan Strategi Navn på tiltak i hovedplanen Budsjett Regnskap Budsjett Prognose Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Vedatt 0 0 v/2.kva 0 Herav utsatt fra Hovedplan vann Endret mva kode (2009 og 2010) Nye kompressorer Rehabilitering av PV5. Maskin og Bygg generelt Rehab. pumpestasjoner Maskin, bygg PV Webløsning nra/nrv Avvikssystem Oppgradering til 800xa IKT PGIM til 800 XA a 4.1 Rehabilitering av rørsystemer for styreluft til ventiler En bloc vedlikehold fra år a 4.1 Rassikring adkomsttunnel Rassikring i råvannstunnel Rassikring i Leiratunnel Nordbysjøledning ved Grini, rep. omleggeing Rehabilitering ventil-/målekummer Rehabilitering av pumper a 4.1 Upesifisert vedlikehold Reservekilder I Damrehabilitering Modellering av ledningsnettet (i gang) VISK (Virus-prosjekt) Klausulering av Nordbysjøen Sum driftprosjekter