Høyringsdokument. Rettleiande forskrift om krinsgrenser. Stord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyringsdokument. Rettleiande forskrift om krinsgrenser. Stord kommune"

Transkript

1 Høyringsdokument Rettleiande forskrift om krinsgrenser Stord kommune

2 Innhald BAKGRUNN: LOKALE TILHØVE Utgangspunkt-mandat Budsjett 2014 for Stord kommune Utfordringar med kapasitet Prosess og tidsplan GRUNNLAGET SOM SAKA BYGGJER PÅ Opplæringslova Utdanningsdirektoratet om tilhøve som skal avgjera kva som er nærskule Utdanningsdirektoratet om kapasitet Andre kjelder som kan vera ei rettesnor i kapasitetsspørsmålet... 6 SAKSORIENTERING LOKAL PRAKSIS FORANKRA I NÆRSKULEPRINSIPPET UTFORDRINGAR MED KAPASITET Langeland skule Leirvik skule Sagvåg skule Tjødnalio skule Litlabø skule Hystad skule Rommetveit skule Opptaksområda for Hystad skule og Rommetveit skule Huglo skule UTKAST TIL RETTLEIANDE FORSKRIFT OM KRINSGRENSER SKULEBYTE RETTLEIANDE FORSKRIFT OG KAPASITETEN VED UNGDOMSSKULANE SKYSS Opplæringslova 7-1 om «Skyss i grunnskolen Opplæringslova «Ansvaret for skoleskyss m.m TIDSPUNKT FOR NÅR RETTLEIANDE FORSKRIFT SKAL GJERAST GJELDANDE Vedlegg: Utkast til rettleiande forskrift om skulekrinsgrenser for grunnskulen

3 BAKGRUNN: 1 LOKALE TILHØVE 1.1 Utgangspunkt-mandat. Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utgreia ei eiga sak om innføring av lokale forskrifter om krinsgrenser og ein viser her til PS 21/13 - SKULEBRUKSPLAN STORD KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN, der det i pkt. fire i vedtaket står følgjande: «Kommunestyret ber om eiga sak om innføring av lokale forskrifter for Stord kommune om kva skule dei ulike områda soknar til.» 1.2 Budsjett 2014 for Stord kommune I tekstdelen for skule i budsjettet for 2014 går det fram at gjeldande praksis av opplæringslova 8-1 gir eller kan gi utfordringar i forhold til klassestorleik og kapasitet på nokre skular. Stord kommune har inga lokal forskrift/ retningsline som definerer skulekrinsar. Lovforankring om nærskule og skulebyte er å finna i opplæringslova 8-1. Når det gjeld lovverk og nasjonale dokument som saka er forankra i, blir det omtala i kap Utfordringar med kapasitet Arealutfordringane ved Sagvåg skule er alt frå skuleåret 2014/2015 så store at det gir vanskar med å praktisera eksisterande inntakspraksis for skulen. Samstundes har både Tjødnalio og Litlabø ledig kapasitet og kan såleis fungera som avlastning for Sagvåg skule. Elles går det fram av skulebruksplanen at nokre skular får store, nye kull på 1.trinn i åra framover. 1.4 Prosess og tidsplan Komité for oppvekst og utdanning har vedteke framdriftsplan for sak om krinsgrenser i møte Høyring om krinsgrenser i Stord kommune blir i tidsrommet På heimesidene til kommunen og i lokalpressa blir tidsfrist for høyring og høve til å gi uttale kunngjort. I samsvar med prinsippet om forsvarleg sakshandsaming blir utgreiinga sendt på høyring til rådsorgana ved skulane, men alle andre har og rett til å uttala seg. Med bakgrunn i informasjon som kjem fram i høyringsuttalane, vil rådmannen utarbeida vurdering og framlegg til vedtak som skal handsamast politisk Den relativt stramme tidsplanen for prosessen er sett ut frå behovet til skulane i forhold til førebuing av skuleåret 2014/2015. Mange har vore involverte i utarbeidinga av saka, og det har i prosessen vore møte og drøftingar med rektorar, andre leiarar i kommunen og controller. 3

4 2 GRUNNLAGET SOM SAKA BYGGJER PÅ 2.1 Opplæringslova 8-1. «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til» Lova gir såleis kommunen høve til å fastsetja kva som skal vera det geografiske opptaksområdet for kvar skule. Slik kan kommunen bestemma ei organisering av skulen som er mest muleg tenleg lokalt, samstundes som det blir retningsgjevande og føreseieleg for tildeling av skuleplass. 2.2 Utdanningsdirektoratet om tilhøve som skal avgjera kva som er nærskule. Kva som skal reknast som nærskule vert avgjort av ei rekkje forhold som blir omtala i førearbeida til opplæringslova, jf. NOU: og Ot.prp. nr. 46 ( ). I Ot.prp. nr. 46 uttalar departementet: «Vurderinga av kva for skole som er næmast, skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta omsyn til andre relevante forhold, til dømes om sysken er plasserte på den same skolen, kapasiteten på skolane og om skolevegen er farleg.» Utdanningsdirektoratet har i brev til Fylkesmannen i Nordland (2013) gjort greie for ulike omsyn som kan vera relevante i fastsetting av nærskule: Geografi Den skulen som gir kortast veg for eleven, blir i all hovudsak rekna som nærskule. Kva skule ein elev høyrer til kan og bli fastsett ut frå topografiske og trafikale tilhøve. Sjølv om distanse vil gi ein enkel og praktisk regel, vil den ikkje i alle høve ivareta dei omsyn som ligg til grunn for nærskuleprinsippet. Formålet med nærskuleprinippet Formålet med nærskuleprinsippet er m.a. å gi barna høve til å skapa eller halda fast på haldepunkt i nærmiljøet som ikkje minst ein skule er. Barna skal såleis ha rett til skuleplass i det som er deira naturlege nærmiljø. Dette vil gi ei hensiktsmessig organisering lokalt og ein føreseieleg situasjon for elevar og føresette. Det skal såleis vera relevant å ta omsyn til at elevar frå same bumiljø skal få gå på same skule. Søsken på same skule. Endringar i opptaksområde som splittar søskenflokkar, kan gi trong for å gjera unntak frå topografiske og trafikale prinsipp om kva som er nærskule. Når dette er situasjonen bør kommunen ta med i den samla vurderinga kva det vil ha å seia for søsken å gå på same skule. 4

5 Kapasitet på skulane Vurderinga av nærskule må ta utgangspunkt i dei skular som til ei kvar tid er å finna i kommunen. Lovfesting av prinsippet gir ikkje i seg sjølv noko grunnlag for krav om bygging av nye eller utviding av eksisterande skular. Kapasitet er ein del av nærskulevurderinga og ein vil koma tilbake til dette under pkt Farleg skuleveg Farleg skuleveg skal vurderast ut frå tilstanden til vegen, klima, trafikktilhøva og tilhøva knyta til den enkelte elev. Akseptabel reisetid. Skulevegen skal ikkje vera uforsvarleg lang, og skuleskyssen skal organiserast slik at elevane får akseptabel reisetid. Her skal alderen til barnet telja med, og i vurderinga av akseptabel reisetid må gangtid og tid med transportmiddel sjåast i samanheng. Forbod mot usakleg forskjellsbehandling. Vedtak om inntak til skular er omfatta av forvaltningsrettslege prinsipp som inneber eit forbod mot usakleg forskjellsbehandling. Utgangspunktet er at like saker skal handsamast likt og at forskjellsbehandling har som føresetnad ei sakleg grunngjeving. Det beste for barnet. Barnekonvensjonen er ein del av norsk rett gjennom lova om menneskerettar (2003). Kommunen er såleis forplikta til å leggja vekt på det som er best for barnet i fastsetting av skulekretsar. Motstrid Elles må ein i arbeidet med å fastsetja krinsgrenser ta omsyn til følgjande i brev frå Utannings-og forskingsdepartementet til Statens utdanningskontor i Vest-Agder i 1999: «I den grad det er motstrid mellom kommunale forskrifter om plassering av elever i grunnskolen og retten til å gå på nærskolen etter opplæringsloven 8-1, går retten til til å gå på nærskolen foran. Kommunale forskrifter som avviker frå nærskoleprinsippet er etter sitt innhold ugyldige» 2.3 Utdanningsdirektoratet om kapasitet I brev til Fylkesmannen i Buskerud ( ) gjer Utdanningsdirektoratet greie for ulike sider ved utfordringar med kapasitet og fastsetting av krinsgrenser. Kapasitet og nærskuleprinsippet Her går det fram at førearbeida opnar for at kapasitet kan vektleggjast ved praktisering av nærskuleprinsippet, og at ei forskrift om krinsgrenser som legg vekt på kapasitet kan vera lovleg. Det blir likevel påpeika at det er avgrensa høve til å leggja vekt på kapasitet. Utdanningsdirektoratet seier her at etter deira vurdering: «Blir det først aktuelt å legge vekt på kapasitet når det kan dokumenteres at en skole er full. Kommunen må i en eventuell lovlighetskontroll av forskriften eller behandlingen av en klagesak kunne dokumentere for Fylkesmannen at skolen er full» 5

6 Kva vil det seia at ein skule er full? Her seier Utdanningsdirektoratet: «Det at skolene skal fylles opp i forhold til sin kapasitet, innebærer imidlertid ikke at de skal være så fulle at en elev fra eller til gjør at elevtallet på skolen blir ulovlig stort, jf opplæringsloven kap. 9a. En skole er full i nærskoleprinsippets forstand når elevtallet har nådd en viss grense-skjønnsmessig, pedagogisk og bygningsmessig. Med et slikt maksimumstall som bakgrunn, må kommunen fordele de øvrige elevene på andre skoler på en forsvarlig og likeverdig måte» 2.4 Andre kjelder som kan vera ei rettesnor i kapasitetsspørsmålet Tildeling av timar til skulane i Stord kommune og organisering av elevane i grupper er forankra i dei gamle klassedelingsreglane (ref. «Informasjons -og rettleiingshefte» utgitt av Læringssenteret i 2004 om organisering av opplæringa og ny 8-2 i Opplæringslova) og rettar seg etter følgjande høgaste tal elevar i ein klasse: Elevar frå eit årskull i ein klasse på ungdomssteget: 30 elevar Elevar frå eit årskull i ein klasse på barnesteget: 28 elevar To årskull i ein klasse: 24 elevar Tre årskull i ein klasse: 18 elevar Det er fleire lovar og forskrifter som kan leggjast til grunn når det skal avgjerast kva kapasitet ein skule/eit klassesteg/ein klasse har: Opplæringslova 8-2 stiller krav om at klassane/gruppene ikkje må vera større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg Opplæringsloven 9a-2 stiller krav om det fysiske arbeidsmiljøet til elevane. Rundskriv I-1/2012 Om godkjenning av barnehager og skoler etter regelverket for miljørettet helsevern, frå Helse- og omsorgsdepartementet. Frå nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus blir det referert til at Sivilombudsmannen har slått fast at retten til å gå på den skulen som ligg nærast heimen ikkje er absolutt. Omsyn til kapasitet er eit moment som det kan leggjast vekt på. SAKSORIENTERING 3 LOKAL PRAKSIS FORANKRA I NÆRSKULEPRINSIPPET Elevane har berre rett til å gå på nærskulen, men det kan vera høve til å søkja om plass ved andre skular. Stord kommune har praktisert «fritt skuleval», og kommunen har inga lokal forskrift/ retningsline som definerer skulekrinsar. 6

7 4 UTFORDRINGAR MED KAPASITET Stord kommune har tre oppvekstområder med to eller tre barneskular i kvart område i tillegg til ein ungdomsskule. Frå fleire bustadområde vil det vera relativt kort avstand frå heimen til to barneskular. Skulebruksplanen (våren-2013) syner at for fleire skular gjeld det at tilgjengeleg areal ikkje er i samsvar med venta elevtal: Nokre skular har for stort areal i forhold til elevtalet og følgjeleg god kapasitet, medan det for andre skular er motsett. 4.1 Langeland skule Langeland skule har i dag 388 elevar. Med utgangspunkt i elevtalsprognosane i skulebruksplanen, vil Langeland ved skulestart hausten 2014 ha nær 400 elevar. Skulen har i utgangspunkt to klassar pr.trinn, men elevtalsprognosen for nye 1.klassingar frå 2015 og åra framover tilseier at det etter kvart kan bli tre klassar på alle trinn. Med byggjesteg III vil skulen ha kapasitet for tre klassar på fire trinn og bør såleis vera i stand til å handtera ein elevtalsauke i samsvar med skulebruksplanen dei første åra. Sidan alle dei komande trinna vil liggja og vippa mellom to og tre klassar, vil det vera behov for at Langeland skule først og fremst tar imot dei elevane som har dette som sin geografiske nærskule. Rettleiande krinsgrense mellom Langeland og Leirvik som kan avlasta Langeland skule: Elevane i Bjellandsområdet har kortast veg til Leirvik skule, men fordeler seg likevel på Leirvik skule med om lag 3/4 av elevane og Langeland med om lag 1/4 (gjeld elevane vest for Bjellandsvegen). I praksis betyr dette at ca. 12 elevar som bur nærast Leirvik skule, i dag går på Langeland skule. Om ein legg til grunn prinsippa om geografisk nærleik og at elevar frå same bustadområde bør gå på same skule, kan elevar på 1.trinn frå heile Bjellandsområdet i framtida starta på Leirvik skule. Nærare om forslag til fastsetting av rettleiande krinsgrenser i opptaksområdet til Langeland: Bustadområda som blir foreslått innlemma i opptaksområdet til Leirvik vil ikkje få dei store endringane i forhold til skuleveg, og grensene legg vekt på nærleik til skulen. Når det gjeld Barnekonvensjonen og kva som er det beste for barnet, byggjer forslaget på at barn frå same bustadområde skal gå på same skule. Når det gjeld Bjellandsområdet vil det i relativt kort avstand frå dei fleste husstandane vera andre barn som ein kan slå følgje med på skuleveg, og det skal vera muleg for barn på same skule å leika saman på fritida. Fastsetting av rettleiande skulegrenser er vidare meint å gi ein meir føreseieleg og trygg situasjon for barna. 4.2 Leirvik skule Av skulebruksplanen går det fram at Leirvik skule er forventa å auka i prognoseperioden med 5-10 elevar pr. år. Så langt ligg Leirvik skule noko under forventa elevtalsauke. For å avlasta Langeland må utgangspunktet vera at Leirvik skal ta imot alle elevane i Bjellandsområdet, 7

8 sidan Leirvik for dette området er den geografiske nærskulen. For å møta forventa elevtalsauke bør så Leirvik for framtida berre ta imot elevar som har denne skulen som sin geografiske nærskule. For tida kan det ikkje hevdast at Leirvik skule er full, og det er såleis ikkje aktuelt å foreta ei forskyving av grensa mellom Hystad og Leirvik. 4.3 Sagvåg skule Skulebruksplanen syner at elevtalet ved Sagvåg skule kan auka med 100 elevar dei komande sju åra. Sagvåg skule er bygd for ein klasse pr. trinn og har såleis rom for sju klassar. Utforminga av skulen legg til rette for ei fleksibel organisering som skal ivareta ulike pedagogiske prinsipp. Frå 2014 og kvar einaste år i heile planperioden (fram til 2030) går det fram at tal på elevar på 1.trinn ved skulen vil variera mellom 31 og 35 elevar. Førearbeida til lova om nærskule (opplæringslova 8-1) opnar for at kapasitet kan vektleggjast ved praktisering av nærskuleprinsippet, men etter Utdanningsdirektoratet si vurdering blir det først aktuelt å leggja vekt på kapasitet når det kan dokumenterast at skulen er full. Vidare seier direktoratet at «en skole er full i nærskoleprinsippets forstand når elevtallet har nådd en viss grense-skjønnsmessig, pedagogisk og bygningsmessig.» Tilgjengeleg areal og utforminga av arealet på Sagvåg skule saman med rettleiande tal for høgaste elevtal i klassar, har som føresetnad at elevtalet i ein klasse på barnetrinnet ikkje bør vera høgare enn 28 elevar. Forventa tal på elevar i 1.klasse på Sagvåg skule i 2014 var 32, men ved innskrivinga hausten-2013 vart det registrert 36 elevar som skal starta ved skulen i Dette utløyser den åttande klassen ved skulen. Tal på forventa elevar på 1.trinn dei neste åra, tilseier at Sagvåg skule vil ha trong for to klassar pr. trinn i heile planperioden. Framfor alt er det ikkje kapasitet for 8 klassar eller meir ved skulen. Krava i opplæringsloven 9a-2 om det fysiske arbeidsmiljøet til elevane blir sett på ein alvorleg prøve om 36 elevar på 1.trinn skal ha tilhald i eitt og same rom. Opplæringslova 8-2 stiller krav om at klassane/gruppene ikkje må vera større enn det som er forsvarleg ut frå pedagogiske omsyn. Sjølv om fleire lærarar kan få ansvar for og vera til stades i opplæringa for barna, vil det gi utfordringar å leggja til rette for eit godt læringsmiljø når elevtalet er som her. Undervisningsmetodar som det blei lagt til rette for i utforminga av Sagvåg skule tilseier at elevane skal grupperast på ulike måtar alt etter kva pedagogiske prinsipp som blir lagt til grunn i opplæringa. Om Sagvåg skule får åtte klassar blir det uråd med ei fleksibel organisering forankra i dei pedagogiske prinsippa skulen er bygt for. Når prognosetala i skulebruksplanen i tillegg tyder på at talet på nybegynnarar i åra framover vil liggja mellom 31 og 35, tilseier det ein situasjon der det fysiske arbeidsmiljøet og høvet for ei god pedagogsike tilrettelegging vil bli sett alvorleg under press for etter kvart alle årsstega på skulen. Skulen er såleis å rekna som full alt frå hausten

9 Rettleiande krinsgrenser som kan avlasta Sagvåg skule: Både Tjødnalio skule og Litlabø skule har ledig kapasitet og kan gi viktig avlastning for Sagvåg skule i åra framover. I forhold til tidlegare praksis blir opptaksområdet til Sagvåg skule innsnevra ved at forslag til rettleiande grenser tilseier at fleire bustadområde ikkje lenger skal tilhøyra skulen. Rettleiande krinsgrense mellom Sagvåg og Litlabø som kan avlasta Sagvåg skule: Opptaksområdet til Litlabø skule kan utvidast med: Området aust for Utslettevegen og Nysæter ungdomsskule Området søraust for Nysætervegen Husstandane i Kyrkjevegen Området nord for Myro Ein del av husstandane i dei områda som her blir foreslått å gå til Litlabø skule, har kortast geografisk avstand til denne skulen og skal etter prinsippet om geografisk nærleik høyra til Litlabø. Andre husstandar har kortare avstand til Sagvåg skule, men kan etter prinsippet om at elevar frå same bumiljø bør høyra til same skule, overførast til Litlabø skule saman med dei som bur nærast Litlabø. Kapasiteten på Sagvåg skule trekkjer såleis i retning av å dra rettleiande krinsgrenser som skildra ovanfor. Grensa ligg elles i eit område der det er naturleg ut frå topografiske og trafikale tilhøve. Rettleiande krinsgrense mellom Sagvåg og Tjødnalio som kan avlasta Sagvåg skule: Opptaksområdet til Tjødnalio skule kan utvidast med: Området sør for Fitjarvegen (riksveg 545) fram til Jensanesvegen i vest Rettleiande krinsgrense mellom Litlabø og Tjødnalio: Myro ligg midt mellom Tjødnalio og Litlabø skule. Myro er også eit naturleg topografisk skilje mellom skulane. Området nord for Myro går til Litlabø skule Området sør for Myro går til Tjødnalio skule Om rettleiande krinsgrensa mellom Tjødnalio og Sagvåg blir fastsett som skissert her, vil det gi nokre elevar lengre skuleveg til Tjødnalio enn dei ville hatt til Sagvåg. Fastsetting av 9

10 rettleiande krinsgrenser i dette området vil likevel ikkje føra til at elevar utløyser rett til skyss på trinn, men nokre elevar på 1.trinn kan ha rett til skyss. Nærare om alle tre krinsane: Bustadområda som blir foreslått innlemma i opptaksområda til Tjødnalio skule og Litlabø skule vil ha ein like trygg skuleveg som dei tidlegare hadde til Sagvåg skule, og grensene legg vekt på trafikale og topografiske tilhøve, samt nærleik til skulen. Når det gjeld Barnekonvensjonen og kva som er det beste for barnet, byggjer forslaget på at barn frå same bustadområde skal gå på same skule. I relativt kort avstand frå dei fleste husstandane vil det vera andre barn som ein kan slå følgje med på skuleveg, og det skal vera muleg for barn på same skule å leika saman på fritida. Fastsetting av rettleiande skulegrenser skal vidare gi ein meir føreseieleg og trygg situasjon for barna. Både i forhold til opplæringslova 9a og barnekonvensjonen om det beste for barnet, må det takast omsyn til det fysiske læringsmiljøet. Det må såleis vera ei grense for kor mange barn det kan vera i same undervisningsrom. 4.4 Tjødnalio skule Denne skulen kan ha to klassar (ca. 56 elevar) pr. trinn, men vil dei næraste seks åra ha eit elevtal som varierer mellom 22 og 41 elevar på 1.trinn. Skulen har såleis god kapasitet og kan ta imot elevar frå Sagvåg skule. Elevtalsprognosen i skulebruksplanen for Tjødnalio tilseier at tal på nybegynnarar først i 2026 nærmar seg 60 (meir enn tre klassar), og denne prognosen legg til grunn store utbyggingar i opptaksområdet til skulen. 4.5 Litlabø skule Litlabø skule er som Sagvåg skule dimensjonert for ein klasse pr. årssteg. Skulen har med jamn fordeling av elevar på alle trinn kapasitet til å ta imot 200 elevar. Elevtalet ligg nå i overkant av 60 elevar, men er forventa å auka til 95 elevar i Om alle elevar som har Litlabø som den geografiske nærskulen, blir elevar her, vil det fungera som avlastning for Sagvåg og Leirvik. Det vil ikkje gi utfordringar med kapasiteten på skulen. Dei fleste husstandane i Stuvaområdet har Litlabø skule som nærskule etter prinsippet om geografisk nærleik, men det har likevel vore tradisjon at elevar frå dette området har gått på Leirvik skule. Når Leirvik skule først og fremst skal sikra skuleplass for dei elevane som har kortast geografisk avstand til denne skulen, bør elevar frå Stuva gå på Litlabø. For å sikra at alle frå same bustadområdet går på same skule, finn ein det naturleg å trekkja eit trafikalt og topografisk skilje ved E 39, og såleis kan også dei elevane som bur nærast hovudvegen (E-39) ha Litlabø skule som sin nærskule. 10

11 Om fastsetting av rettleiande krinsgrenser blir som skissert her, kan det dreia seg om ein elevtalsauka for Litlabø på 8-10 elevar pr.årskull. Kapasiteten ved skulen skal såleis ikkje bli utfordra. 4.6 Hystad skule Hystad skule har kapasitet til 400 elevar, har nå 313 elevar, men vil ha nedgang i elevtalet fram til 2019 for så å stabilisera seg på eit elevtal på elevar resten av planperioden. 4.7 Rommetveit skule Rommetveit skule har plass til 300 elevar og har rom for to mindre klassar pr. årssteg. Av skulebruksplanen går det fram at elevtalet på 1.trinn for dei fleste åra kan utløysa to klassar. 4.8 Opptaksområda for Hystad skule og Rommetveit skule Over ein lang tidsperiode hadde Hystad skule i sitt nærområde eitt større tal på elevar enn det skulen hadde kapasitet for. Ein del elevar som etter prinsippet om geografisk nærleik høyrde til Hystad, blei i denne perioden elevar på Rommetveit. Det etablerte seg ei flytande grense i denne fasen som i praksis har blitt vidareført. Både Hystad skule og Rommetveit skule har for tida god kapasitet, og såleis blir det i forskrifta forslag om at praksisgrense blir vidareført som rettleiande grense. Det nye byggjefeltet i Prestegårdsskogen vil såleis bli innlemma i opptaksområdet til Rommetveit. Husstandar som har Hystad skule som nærskule etter prinsippet om geografisk nærleik, men som etter forskrifta inngår i opptaksområdet til Rommetveit, vil etter opplæringslova 8-1 ha rett til skuleplass på Hystad når kapasiteten der er god. Om ein av desse skulane får utfordringar i forhold til kapasitet, må ei ny sak om grensejustering utgreiast og handsamast. Dersom Leirvik skule blir full og det må takast ei grenseendring mellom Hystad og Leirvik, vil det og bli trong for ei ny sak om grensejustering. 4.9 Huglo skule Elevane frå Huglo går for tida på Rommetveit skule. Av skulebruksplanen går det fram at det her er venta eit samla årleg elevtal på 3 til 4 elevar på barnesteget utover i planperioden. I vedtaket frå budsjettet for 2014 går det fram: «Kommunestyret ber rådmannen starta ein prosess med sikte på mogeleg nedlegging av Huglo skule» 11

12 5 UTKAST TIL RETTLEIANDE FORSKRIFT OM KRINSGRENSER Med grunnlag i skulebruksplanen, nyare informasjon om skulane, lovverk og andre sentrale føringar er det laga utkast til rettleiande forskrift om krinsgrenser. Forskrifta er å finna som vedlegg til slutt i dette dokumentet. Eit kart som syner kor grensene vil gå, ligg som vedlegg til høyringsdokumentet. 6 SKULEBYTE Føresette kan søkja om skulebyte til ein annan skule enn nærskulen. Det skal gjerast enkeltvedtak i forhold til søknadane om skulebyte med ei individuell vurdering av grunngjevinga for søknaden. Vedtak om skulebyte utløyser klagerett for søkjar. 7 RETTLEIANDE FORSKRIFT OG KAPASITETEN VED UNGDOMSSKULANE Kapasiteten til ungdomsskulane vil ikkje bli utfordra om ei rettleiande lokal forskrift blir vedteken i samsvar med nåverande utkast. Nordbygdo ungdomsskule og Stord ungdomsskule vil ha om lag same elevtal, men med ein liten reduksjon for Stord ungdomsskule. Ei overføring av elevar frå Stuva til Litlabø, vil føra til at Nysæter får ein liten auke i elevtalet. I følgje skulebruksplanen vil Nysæter ha eit elevtal på nye 8.klassingar i åra framover som er godt over 60 og tilseier tre klassar. Eit par elevar ekstra pr. år skal såleis ikkje påverka klassetalet her. 8 SKYSS 8.1 Opplæringslova 7-1 om «Skyss i grunnskolen Elevar i årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. 12

13 8.2 Opplæringslova «Ansvaret for skoleskyss m.m. Kommunen er ansvarleg for skyss av grunnskoleelevar og vaksne som har rett til skyss på grunn av særleg farleg eller vanskeleg skoleveg... Elles er fylkeskommunen ansvarleg for skyss, reisefølgje og tilsyn etter reglane i kapittel 7. Kommunane betaler refusjon etter persontakst for grunnskoleelevar og vaksne som blir skyssa av fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen» 9 TIDSPUNKT FOR NÅR RETTLEIANDE FORSKRIFT SKAL GJERAST GJELDANDE Sagvåg skule vil ha store utfordringar i forhold til kapasitet alt frå komande skuleår, og forskrifta bør såleis gjerast gjeldande frå I utgangspunktet vil det vera eit viktig prinsipp å ikkje splitta søsken ved å gi dei plass på to ulike skular. Om den lokale forskrifta skal avhjelpa kapasitetsutfordringane ved Sagvåg, er det i dette området trong for å gjera rettleiande forskrift gjeldande for nye 1.klassingar som har søsken ved skulen. For skular der det er kapasitet og som ikkje kan seiast å vera full, kan det gjerast unntak for forskrifta for ikkje å splitta søsken. 13

14 Vedlegg: Utkast til rettleiande forskrift om skulekrinsgrenser for grunnskulen 8-1 Skolen Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. Stord kommune har 7 skulekrinsar: Litlabø, Sagvåg, Tjødnalio, Langeland, Leirvik, Hystad og Rommetveit. (Elevane på Huglo skule går for tida på Rommetveit skule.) Inntaksområda for barneskulane: Grensen er teikna inn på oversiktskart for kommunen og er å finne på heimesidene til Stord kommune. På kartet skal det vera mogeleg å identifisere kva skulekrins husstanden høyrer til. Om det er tvil, kan kommunen kontaktast for nærare informasjon. Sjå eige kart. Inntaksområde for ungdomsskulane: Stord ungdomsskule: Skulekrinsane Leirvik og Langeland Nysæter ungdomsskule: Skulekrinsane Litlabø, Sagvåg og Tjødnalio Nordbygdo ungdomsskule: Skulekrinsane Hystad og Rommetveit Tildeling av plass Husstandane i dei ulike skulekrinsane soknar som hovudregel til skulen i eige krinsområde. Ved tildeling av plass skal det takast omsyn til: geografiske og trafikale forhold om eleven har søsken med skuleplass på same skule om det er kapasitet på den enkelte skule (punkta ovanfor er ikkje i prioritert rekkefølgje) Elevar på 1. trinn vert tildelt skuleplass i mai månad, det året dei byrjar på skulen. 14

15 Klagerett Tildeling av skuleplass i høve til opplæringslova 8-1, er i medhald av forvaltningslova eit enkeltvedtak. Vedtaket kan påklagast, jf forvaltningslova 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt føresette/eleven fått tildelt plass, jf. forvaltningsloven 28 og 29. Ein eventuell klage må vera skriftleg og grunngjeve og den skal sendast til skulen. Dersom verken rektor eller rådmannen tek klagen heilt eller delvis til følgje, vil klagen med samtlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast. Iverksetjing Forskrifta gjeld frå og med

Framlegg til lokal forskrift Versjon august 2015

Framlegg til lokal forskrift Versjon august 2015 1 Vedlegg til kommunedelplan for skulebruk 2016 2028: Framlegg til lokal forskrift Versjon august 2015 Lokal forskrift om krinsgrenser i Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune 2015 2 Innhald Bakgrunn...

Detaljer

Høyringsdokument. Framlegg til revidert rettleiande forskrift om krinsgrenser for grunnskulane i Stord kommune

Høyringsdokument. Framlegg til revidert rettleiande forskrift om krinsgrenser for grunnskulane i Stord kommune Høyringsdokument Framlegg til revidert rettleiande forskrift om krinsgrenser for grunnskulane i Stord kommune Utviklingsgruppa Postboks 304 5402 Stord Rådhuset post@stord.kommune.no Org.nr 939 866 914

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Forskrift om skulekrinsar i Kvinnherad Vedteken av Kvinnherad kommunestyre

Forskrift om skulekrinsar i Kvinnherad Vedteken av Kvinnherad kommunestyre 1 Vedlegg til kommunedelplan for skulebruk 2016 2028: Forskrift om skulekrinsar i Kvinnherad Vedteken av Kvinnherad kommunestyre 17.12.2015 Lokal forskrift om krinsgrenser i Kvinnherad kommune Kvinnherad

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Saksutgreiing til folkevalde organ

Saksutgreiing til folkevalde organ Saksutgreiing til folkevalde organ Dato: Arkivref: 16.05.2016 2014/238-11865/2016 / 210 Saksbehandlar: Bjørn Håvard Bjørklund 53423054 bhb@bomlo.kommune.no Sak nr i møte Utval Møtedato Utval for oppvekst,

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Trond Roy Pedersen Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 16/430-3 Planlagt behandling: Hovudutval for skule og barnehage KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Forskrift om krinsgrensar

Forskrift om krinsgrensar Forskrift om krinsgrensar for grunnskulane i Bømlo 09.11.2016 Rådmannen Vedteke i Kommunestyret 05.12.2016, saksnr. 121/16 Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.12.2016 Birgit Esperø (KrF) la fram ei tilføying

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet 26.01.2017 008/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. 13/734-56 Ny forskrift om skulekrinsane/opptaksområde

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2010/2206 Arkivkode: N06 Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune.

Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune. Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune. Forskriftene regulerer: 1. Omfanget av grunnskuleopplæringa. 2. Målformer i grunnskulen. 3. Ordensreglement. 4. Skulen (krinsgrenser). 1 Punkt

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO

Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO Vedtekne av kommunestyret i Sveio 01.11.2010 2 Retningslinjer for reduksjon i foreldrebetaling i barnehagar: Vedtekne av kommunestyret i Sveio

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Vedlagt ligg det nye reglementet, samt nokre kartbilete der farlege vegar er markert. På Sagvåg skule vert ikkje dette iverksett før hausten 2018.

Vedlagt ligg det nye reglementet, samt nokre kartbilete der farlege vegar er markert. På Sagvåg skule vert ikkje dette iverksett før hausten 2018. Dato: 16.02.2018 Vår ref: Egil Petterteig NYTT SKYSSREGLEMENT Kommunestyret har no vedteke nytt skyssreglement, som me må fylgja når me tildeler skuleskyss. Det vil medføra nokre endringar, der skuleskyssen

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2019/ /2019 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2019/ /2019 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 212.02 Saksmappe: 2019/255-12865/2019 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 26.04.2019 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 27/19 Komité for drift og forvaltning 07.05.2019 Framlegg til

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Skyssreglement for grunnskulen i Eid kommune

Skyssreglement for grunnskulen i Eid kommune Skyssreglement for grunnskulen i Eid kommune 2013-2016 Revidert DFU 044/15 11.06.15 1 Innhald 1 Lovheimel / retningsgivande hovudpunkt 2 Kommunen sitt ansvar 3 Skyssrett for særskilde elevgrupper 3.1 Skyss

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 HØYRINGSNOTAT Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 3 BAKGRUNN Vedtaket som omfattar Litlabø skule lyder etter kommunestyret si handsaming 15. desember 2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Oppretting av ein ny skulekrins som inkluderer Bjørke og Viddal får ingen konsekvensar for skulekrinsane Lid/Mork, Folkestad og Dalsfjord/Ulvestad.

Oppretting av ein ny skulekrins som inkluderer Bjørke og Viddal får ingen konsekvensar for skulekrinsane Lid/Mork, Folkestad og Dalsfjord/Ulvestad. Høyringsnotat SKULEKRINSAR I NYE 1. Innleiing Det er vedteke grensejustering som inneber at grunnkrinsane Bjørke og Viddal i Ørsta kommune skal høyre til nye Volda kommune. Det inneber at det må takast

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 030 &02 Arkivsaksnr.: 15/386. Lovlegkontroll av vedtak i kommunestyret i Balestrand kommune

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 030 &02 Arkivsaksnr.: 15/386. Lovlegkontroll av vedtak i kommunestyret i Balestrand kommune SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 030 &02 Arkivsaksnr.: 15/386 Lovlegkontroll av vedtak i kommunestyret i Balestrand kommune Vedlegg: Lovlegkontroll av vedtak i kommunestyret i Balestrand

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling

Kviteseid kommune. Møteinnkalling Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE.

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE. Vår ref. Vår dato NVE 9800452-5 02 09 98 MM/AVE/912-653.4 Dykkar ref. Dykkar dato Tussa Nett AS Dragsund 6080 GURSKØY Sakshandsamar: Arne Venjum, MM 22 95 92 58 Tariffering av kundar med lang brukstid

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Kvinnherad kommune Høyringsdokument endring krinsgrense

Kvinnherad kommune Høyringsdokument endring krinsgrense 1 Innhald Bakgrunn for saka... 2 Lovgrunnlaget... 2 Opplæringslova 8-1.Skolen... 2 Opplæringslova 7-1.Skyss og innlosjering i grunnskolen... 3 Ot.prp. nr. 46 (1997-98) s. 178:... 3 NOU 1995:18. 20.4.4.2

Detaljer

Forskri ft om kri n sgren ser for gru n n sku l an e i Bøm l o kom m u n e

Forskri ft om kri n sgren ser for gru n n sku l an e i Bøm l o kom m u n e Forskrift om krinsgrenser for grunnskulane i Bømlo kommune Forskri ft om kri n sgren ser for gru n n sku l an e i Bøm l o kom m u n e 1. Forankring i lovverket Opplæringslova 8-1 - lyder: «Grunnskoleelevane

Detaljer

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Hausten 2013 Innhald 1.0 Kommunen som tilsynsmynde... 3 2.0 Målet med kommunens tilsyn... 3 3.0 Lovgrunnlaget

Detaljer

Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE

Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 13/550-116 26979/14 B13 OPP/OPP/TRP BARNEHAGE- OG SKULEBRUKSPLAN

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Reglement for skuleskyss - Vindafjord kommune

Reglement for skuleskyss - Vindafjord kommune Reglement for skuleskyss - Vindafjord kommune Førskulebarn Elevar i grunnskulen Vaksne elevar på grunnskulen sitt område Vedtatt i kommunestyret 15.06.2010 Sak 028 Side 1 1. Innhald 1. Innhald...2 2. Lover

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 046/2018 Formannskapet PS /2018 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 046/2018 Formannskapet PS /2018 Kommunestyret PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Alf Magnar Strand FA - B09, TI - &35 18/410 Saknr Utval Type Dato 046/2018 Formannskapet PS 11.06.2018 034/2018 Kommunestyret PS 18.06.2018 Samanslåing av ungdomsskular

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling NOTAT Dok. ref. Dato: 10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 Adresseforskrift for Stryn kommune 1. Føremål og omfang Føremålet med forskrifta er å legge til rette

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Saksbehandlar, innvalstelefon Rådgivar Nicolai Støren, 71 25 80 39 Vår dato Vår ref. 20.2.2013 2012/944/NIST/635 Dykkar dato Dykkar ref. 23.2.2012 10993/2012/N06 Møre og

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning Førde kommune Heimel: Fastsett av Førde Bystyre dd. månad 20xx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Med heimel i lov av 23.juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering

Detaljer