Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering"

Transkript

1 ist Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3943 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrong pga Fortrolig fra dato: Tittel Utkast til retningslinjer for driften av Knaben II Gruber Forfatter Dato Bedrift Br4e, Å. B Knaben Molybdængruber A/S Komm une Fylke Bergdistrikt 1: kartblad Kvinesdal Vest - Agder Vestlandske : kartblad Fagområde Dokument type Forekomster Malmberegning Drift Råstofftype Malm/metall Emneord Mo Sammendrag

2 ,40v39V.3 A/S KNABEN MOLYBD/ENGRUBER. UTKAST TIL RETNINGSLINJER FOR DRIFTEN AV KNABEN.y GRUBER P 14. NR9. APRIL1969.

3 A/SKNABENMOLYBUNGRUBER. Å.B. P.M. NR. 9. ADM. DIREKTCR. APRIL UTKASTTILRETNINGSLINJERPOR DRIPTENAV RBABENII GRUBE INNHOLD: 1.1bimeng I MALMRESERVENE SIDE 2 GEHALTER SIDE 3 KRAPTFORSYNING SIDE 4 VANNPORSYNING SIDE 4 AVGANGSDEPONERING SIDE 5 BOLIGER SIDE 5 HOVEDVEI SIDE 6 SKOLE SIDE 6 AVBYGGINGSPLANER SIDE 6 SJAKTER SIDE 7 OPPREDNINGSVEREET SIDE 8 DRIFTSOKONSMI SIDE 8 INVESTERINGER SIDE KNABEN GRUVOR, den A/S KnabenMolybdangruber inen B. Bbe - adm. direktur

4 MiXLMRESERVENE. m8,1 Iss Bilag1, "Ad,malmberegningerpr "og bilag 2, kopi av tegping01.114,visermalmreservenepr Der ble i 1968 på. sattoppredningsverket t.v. Nedgangi reservenav oppfartmalm var t.v. Der er således"funnet" t.v.ny malm. Dette stammervesentligfra revurderingav dagbruddethvor tilgangenestadig er usikre. Oppførtmalm x l000 t.v. Dagbrudd 100 Over etg.viii 99 VIII- I 386 X - XIII Over etg.xiii (utldstmed nuværende sjaktanlegg) XIII - XV 540 Over etg.xv Med produksjonstigendefra 280 til 400 tusentonn vil oppfart malm overetg.xiii,1,725mill. t., dekkebehovetfor perioden1969 som er 1,33mill. t. Der er vissemuligheterfor å finnemalm over etg.xiii, syd for sjakt5, men denneundersdkelzer ikke ferdigennu,og det som foreliggerhittilser ikke overbevisendeut. Hvis man kan finneen metodetil å avbyggeområdetxiii - XV med uttransportpå etg.xv, vil man overdet nuværendeknusernivåha fartmalm,2,265mill t., for perioden som er 1,78mill. t. B. Sannsynligmalm x l000 t v, X - XV mellom35 og Hommenforkastning600 XV XXIV mellomsj. 5 og Hommenforkastning Over etg,ixiv Fremdelesunder den forfttsetning at etg.xv kan benyttessom fordrernivålog at den sannsynligemalm som er antattmellometg,x og XV virkeligfinnes,vil der da væremelm nok, 2.865mill, t. for perioden som er 2.23mill. t. Mellometg,XV og XXIV og syd for sjakt5 er oppfört1.500 mill, t, sannsynligmalm. Denne oppfatnin grunnerseg på diamantboringe utförti tiden De senereutförteto borhull,h. 4.3 og H. 5.4 endretikkebilledet. Man kan altsåikkeventeat sonen strekker seg så langtnord som til Sj. 4. KnabenMolybdængrubersviktigstemulig-

5 heterfor å finnemer malm liggerfölgeliginnenfordettefeltet,etg. XV - 1XIV og i dets forlengelsemot syd, også syd for Hommenforkastninge Etg XV er nu tilgjengeligfor normaloppfaring,som når den er gjennoms förtvil gi noget av svaretpå spöramåletom malmtilgangene. Man må imidlertidogså skaffeseg lavereliggendesnittgjennom malmkroppen.en så tettboringsom her vil kreveskan ikkeutföresfra dagen,kostnadenblir for 30 profilerminst3 mill,kroner,og p.g.a.hullenesusikrelokaliseringmå der allikevelboresf;a grubentil stöttefor oppfaringen. Man.kandriveen feltortpå etg.fl langtpå hengen,og bore ned fra denne. Dette er aktuellthvis man ikke vil besluttesjaktsenknin under etg.xv för man har oversiktovermalmreservene.men det er tidskrevende,og vi kan lettkommei tidsnöd,se ovenfor 0. Mulig malm, Ovenforer nevntde viktigstemuligheterover etg,xxiv. Også underdettenivå gis betydeligemuligheterfor malmfunn,antagelighelst - mot dypetog mot syd. Også dettefeltmå undersbkesfragrubens dypetasjer, GEHÅLTER. ~~I~S Bilag3 viser at vi i årene har oppredet3.440mill. t.t,med 0,203%Mo32, Hvis man i disse20 år skillerut allemånederhvor bidragetfra dagbrudddriften har værtubetydelig,kommerman frem til 1.399mill.t,t.med 0,189%MoS2. Man må anse at dennegehalter representativfor hele grubeproduksjonen som er 2.334mill.t,t. i disse20 år. Dagbruddstenenutgjöri sammetid 1,106mill, t. som da må ha holdt 01233%M082 Delerman det hele opp i to tiårsperioderfår man: - Grube. Daglorudd. Middel, ,182 0,216 0, ,194 0,242 0, ,189, 0,233 0,203 Der er.neppenogenfeflb4èede av betydningi resonnementet. Tabellenstemmermed det generallebilledeman hadde av forekomstenfor 20 år sidenidetproduksjonensåveli dagbruddsom i grubehar foregåtti mer sentraledeleri perioden enn i perioden , og altsåi bedrema1m. Stemmerdet så med de utstraktediamantboringer der er gjort i gruben2 Por ca. 15 år sidenble der foretattermalmberegning for en

6 blokk som da skulleavbygges. Den omfattet0,420mill. t. og skulle efterborkjerneanalysene holde0,188%mo82, Vi har i virkelighetentatt 2,334t.t,med 0,189%Mo52 fra grubende siste20 år, DEn omtalteblokkpå 0,420mill. t. liggergangkesentralti det avbygdefelt,og må antasi praksiså ha gitt mer enn de beregnede 0,188%Mo52. Der må gjbresnye gehaltberegninger på basisav diamantboringene. Dette er en storregneoppgavesom vi ennu ikkehar rukketå ta fatt på, den må föres20 år tilbakei tiden, Konklusjonener at borkjerneanalyseae viseret korrekt,eller et litt for lavt,resultat, D, Antattgehalti påvistmalm over etg,xv: Dagbruddmalm... 0,100mill. t.t. å 0,233%MoS2 Grubemalm 2,165 mill. t,t, å 0,189%MoS2 Disse gehalterkan for en stor del kontrolleresmot diamantboringer,dette skalbli gjort. Man må her basereseg på dels kontinuitetsbetraktningen, dels på de langeborhull. Av borhullenefår man det inntrykkat malmsonen mot dypetblir mektigereog fattigere,sebilag4. Et overslagbasertpå disseborhullförertil en malmreservepå ca, 3,4 mill t. mellometg.xv og XIIV og mellomborprofil5 og Hommenforkastningen,med gehalt0,15%mo32, altsåstörrekvantumog laveregehal enn fbr antatt. VI er imidlertidtidligereblittfbrt på villsporved å trekke slutninger.påbasisav nogenfå langeborhull. Man bbr derforikke trekke definitivekonklusjonerav detteoverslag,men avventeresultateneav den tetteboringi gruben. Det kan dog ikke skadeå overveiekonsekvensene av en slikutvikling,og eventuelltforberedeseg på den, EESETFORSYNING. S LinjenSkjerka Knaben,som forsynerknabenii med kraft er overbelastet.den alternativelinjeopp Kvinesdaler så slråkat den baxe kan leverenbdkrafttil pumpingatc.,men praktisktalt intettil ordinær drift, På vår forespörselopplyservest-agderelektrisitetsverkat Skjerka- Knabenkan leveretilstrekkeligkraftfor fåre aktuelleplaner dersomder Innstalleresen reguleringstrafo på Knaben,iallfall4000 KW. Prosjektetbearbeidesav VAE nu VANNIPORSYNING. 41.N. e I swed. I 1969 så vel som i 1968har vi vært sværtlangtnede med magar. sinbeholdningene, dels like för snesmeltingen(1969og 1968)dels om

7 - 5 - sommeren(1968som var uvanligtörr). Det er åpenbartat vi med vårenuværendemagasiner,finndalenog Bergetjern,ikkevillegreitt t, rågods,sannsynligvisikke engang30)0'000t. Finndalsdammensom nu rummerca, 3CDO 000 m3 er byggetslikat den gerakan forhbyestil å rumme1 mill,m3, Vi er i kontaktmed firmaetohr, Gröner,som.11ysde dammen,mn,prosjektet.det kan muligensgjöresallerededennesommer. Vi har ennu fkih»st-tnadsberegning. AVGANGSDEFONERING. Bilag 5, vår tegning00,162"slamdeponering, Generalplan,Utkastmars 1969"viserhvordanden stedligeledelsetenkerseg å löse problemenefrem til 1980, K.M.'sstyrehar besluttet1, trinnav denneplan,som er å byggedam overdalföretovenforstoreknabetjern.dersomdetteblir vellykket,kan man fortsetteoppfyllingenved å bygge terasseover Lille Knabetjern,så höyt som bebyggelsentillater,terrengetblir da slik som tegningenviser, Viderekan man - når den nye hovedveier lagt til andre sidenav Knabeånaoverden förstbygdesanddam byggeopp en 10 m, hay terassei bmehommen. Endeligkan man forhöyelukkedammenedenforstoreknabetjern med inntil6 m, Dettevil anslagsvisgi plassfor fölgendemengderx l000 t. Dam ovenforstoreknabetjern,under vann 800 TerasseLilleKnabetjern,mvervann 1,000 TerasseOrnehommen,overvann 2,900 StoreKnabetjern,settingsområde 300 Sum 5,000 Vi er nu av N,V.E,pålagtå sakemn tillatelsetil å slippeut slwni Knabeåna. VI har ogsåfåttbeskjedom å sdke 2 år i forveiendersomvi skalslippeut gjennomhålandsoyevann, 4-1.k.A*LL) L ic R kec 11 wk-r - - kl= I Vi haddepr, 1.5. i alt 116 ansatte, Av dissebodde 77 i familieleiligheter, 11 i "Unkarsbrakke"og 6 boddeutenforbedriftensmråde. Vi hadde82 familieleiligheter til disposisjon,disseer regelmessigi brakuntattledighetfor flyttingog opppussing. Den boligpolitikkvi nu farer,er megetkostbar. Vi kan regne ca, kr. 2,00pr, timeverki de sisteto år dersomvi belastervann og kloakk,direktevedlikeholdog avskrivninger,men ikkerenter,

8 Det er allikevelikke lett å se nogen vei forbi. Muligena kan en god kjörevei til Kvinlog, og ungdomsskoleder, medföre at nogen vil flytte dit og bygge hus der, og ta reisen opp og ned hvert skift. Vi skulle kunne subsidiereen slik ide, d.v,s, husbyggingensom også vil være berettigettil husbanklån. Videre bör man holde dye med utviklingenpå Biddjovaggehvor et internatsystemmed 3 uker arbeide og en uke fri skal forsdkes, Imidlertider situasjonenden atvi for å öke produksjonen trenger flere boliger, i alt minst 20. Dessuten bör bebyggelsenovenfor sykestuenavvikles så snart SIDMmulig, i alt 16 leiligheter, Dette gir et boligbehovpå 36 leilighetersom i dag vil koste 3,6 mill,kroner når tantemodningtas med, HOVEDVEI. Det ser nu ut for at ny fylkesveiknaben Gård Knaben Gruvor kan komme på budsjettetfra 1970 av. Med den politikk veivesenetnu benytter, s?,r det intet om hva tid anleggsarbeidetvil ta til, i det man nu helst ikke begynner på et så lite prosjektför man har nok bevilgningertil å fullföre det, Ny vei er en forutsetningfor slemdeponeringsplanen,og antas å være et spörsmålav stor betydningfor trivselen, SKOIE. Der foreliggernu fra skolemydigneteneen rumplan for ny barneskole, firedelt syvårig,med gymnastikksalog svdnmehallpå Knaben Gruvor, Arkitekt Wendt, Mandal, er engasjert,men har hittil ikke vært i kontakt med oss om tomt, hvilket tyder på lite åktivitet. AVBYGGINGSPLANER, 110ffill, Den metode vi nu bruker gir en ganike effektiv og billig produksjon, men bare den omsteridignetat den blev etablertfor 20 år siden gj at man har sett efter nye og spesielltefter mindre arbeidskraftkrevende metoder, Det er dog intet som viser at det nuværende brytingssystemikke vil kunne brukes ned til etg. ISIVIog vi må nu iallfallbruke det ned til etg. XIII. På etg. XY må man ventelig etablere en form for lasting direkte fra strosse i vogn, enten ved skraping over lasteramp,eller ved maskinlasting i vogn. Bilag 6 viser hovedtrekkeneav en metode som kan brukes hvis man får bergtrykkproblemer.der anleggesvertikalelangsgåendepillarer

9 - 7 istedenforde tversgåenderibbervi nu bruker. Porekomstentilredesmed en lasteortunder strossenpå langsthvorfralastesmed maskin. Der an, leggesen bunnskiveog drivesbororteri malmkroppenhvortralapghulls boresog skytes. Metodengir störreavbyggingstapog er betydeligmindreelast, isk enn vår nuværende den kreveren regelmessigmalmkropp.vi har vad KnabenGruvoraldrihatt egentliggode resultatermed maskinlasting. Resultatetav sommerensdriftmed leidebröyti 2 maskinervil derfor bli av betydningfor vurderingenav ovennevntemetode, SJAKTER. Det nylig ombygdesjaktanleggvirkerbra, bortsettden auto matiskefyllingsom antakeligvil bli i ordeni lbpet av mai måned. Når detteer gjortvil anleggetha en kapasitets 16 skiftsuke: 424 tusentonn pr. år, 15 " s 385 " 18 " " s 466 " " " ". (to söndagsskift). II II ti " Med de nddvendigedispensasjonerfor sbndagskjöring, kan man få anleggetopp i tonn pr. år. Vi har overveietbyggingav helt ny sjakt,loddsjakt,isteden, for å fortsettemed skråsjakt.melvåre beskjednemalmreserverhar vi funnetat nytt sjaktanleggblir for dyrt sammenlignetmed skråsjakt,og at loddsjaktikke er nbdvendigså lengeproduksjonenholdesomkring tonnpr. år. Den stedeligeledelsementrat senkingenav skråsjaktskal foretasmed Orydemannsenkings4Ursom har funnetvid anvendelse,iibicrg (Orkla,Killingdal,Rbdsand,Posdalenog Sydvaranger).Der trengesda et ganskestortsenkingsspillmed nyttelastca. 8 tonnved entramletbelast ning. Anskafferman et totromletspillsom tålerdette,vil man seners kunnebruke sammefor malmtransporti skråsjakt, Det prosjektvi nu bearbeiderer derforå anskaffeorydeman, utstyrog et sådantspillog å setteigangsenkingav sjakt5 fra etg. 17. Dersomundersbkelseneviser at malmmengdener små, avbyggesdisse fra sj. 5 og heisestil etg.xv for videretransporttil H.sj. Viserdet seg at malmreservener store,kan man fremdeles driveseg bort til H.sj.,forlengedenne,anskaffeny heis,bygge am sjakttårnog setteopp nyttheishus. Gjennomfbrbarheten av det skisserteprosjektavhengermeget av at vi finneren passendeheis. Kostnaderved sjaktsenkingtil etg.iiik x 1000 kr.:

10 Spill Crydemannsjaktsenkingsutstyr (bevilget) 160 HöYspentlinjem/trafo 200 Bergarbeider Khusestasjonetg,MCIX OPPREDNINGSVERKET. Sum Når ombyggingenav verketblir ferdigi mai 1969,vil det ha en kapasitetpå t. pr. år, se bilagnr, 7. Med 8 möllergår kapasitetenopp i tonn. Vi anserdet ikkenödvendigav kapasitetsgrunner å foretagjenr nomgripendendringeri verket,bare dersomselvstendigekalkylerskulle vise at endringermedförervesentligeökonomiskefordeler. KOtenadved å gjenoppbygge2 gamlemöllerer kroner, Driftsökonomi. Bilag8 og 9 viseret forsdkpå å beregnedriftsresultatene 1973 og i 1980 på visteforutsetningers Rågodsproduksjonen tonnpr, år, Konsentratmengda 855 tonn (eff,0,19%mo52). Prisstigningpå Mo52 4% pr. år, Produktivitetsökning 0,05 t, pr, timepr, år, Stigningi lbnn 7% pr, år, Stigningi sosialekostnader9,2%pr. år, Stigningi matr. og kraft4% pr. år, Stigningi andrekostnader5% pr.,:r. Renteutgifterkummuleres. 10, Avskrivning1 mill, pr, år, Beregningerviserat der blir ca, 2.mill.kr, i overskudd. Dette er dog bare 2,47kr. resp.kr. 2,25pr, kg. MoS2, ellerca 0,3 resp. 0,2% på gehalten. Disse tallmå ikkebetraktessom endelige,det er et arbeidsgrunnlag. INVESTERINGER. Som nevntforaner mangesakerunderutredning,og anleggskostnadeneusikre. Som oversikthar fölgendetall en viss verdi: Kraftforsyning(spenningsregulator).~2QQ ~ Vannforsyning Avgangsdeponering 1, trinn Avgangsdeponering 2, trinn Boliger Sjakter

11 9 Oppredningsverket Sam InabenGruvor,inen B, Böe, adm,direktör,

12 Knaben Nolybatengruber. Drifteingeniönn. 1-- A Ad. usaribereerdriir P.r Talleneer basertpå malmberegningerpr Porandringerpå de forekjelligepoeterer fdlgendes pagbraddsbratt tonn eaa er fbrt tll fradreg. Gjenetående nala anslåtttil tonn. Strosee28-31 I VIIIs Bratt tonn. Gjenetåendsmala tonn.overekaddpå etroeser 3000 tona. Reet ved bovedejakttoforandret. Stromene ej V/II-ZtBratt tonn. Gjenetående aela tona. Overekaddpå stroeteer tonn. Stroseene I1 - Strofteens X - ZI/Is Ufarandret. SJ. 5 - H. forkastingxisatisutorandret H. forkastingxvi-zziv:oforeadret. irof X- XV: Uforandret. 191 Uforandret ZNABENwauvoR,24. april1969.

13 A/S XnabenMolybdeagraber. Drifteingenihren. Oversiktover malnbeholdningerpr e ala aes.....1~ Oppfaret realn. Sansynlig Oppfaret+ sans synligmas. Malig mala. Å. 1, , , Dagbrudd , 110e I - VIII , Reeterved bovedejakt tvilso Str. sj VII/ 4+X Str :- Z/II , Str, XIII 1T SJ. 5 - R. forkastning XVI betydelig $j. 5 - R. forkasta.xvi - XXIV. Profil10-12 X XV bety4elig noe nbe Forandringer Bratt , tonn,hvorav tonn fra ovennevntestrosseområde XNABBNRRUVOR,den 24. april1969.

14 .14/13Knaben Molybdtengruber. DrifteingentUren. Bilag I. Melmberegningerfor Knaben II Grube pr Melmoveralkt I - VIII etg. Dnhet tonnvåt råmelm. Sted. Malnkvantua pr Uttatt 1968 Gjenståendenala pr Anmerkninger. Stroese28 I - VIII Strosee30 I - VIII Stroese31 I VIII Overekudd3339 Sua Klart for brytingpr tonn. 4476EXABINORUVOR,den 25. april1969.

15 å/s EnabenMalybdungruber. Driftsingeniören. Bllag II. Malmberogningerfor KnabenII Grubepr MalmoversiktlaII i etg. Enbet tonn våt råsalis. Sted. Malskvantum pr, Uttatt 1968 GjenatåendeMalm pre Anmerkninger. Strossesj Stroese Strosse Strosse Strosse Strosse Strosse Strosse Strosse35 ## Strosse Ovarskudd Strosse Ovmrskudd Sum Klart for brytingpr tonn KNABENGRUVOR,den 25, april1969.

16 A/S XbAbenMblybdiengruber. Driftsingenlören. Bilag III. Målmberegningerpr for Xhaben II Grabe Malmoversiktetg i. XIII. Enket tonnvåt råmalm. Sted. Malmkvantam Uttatt Gjenatåendemalm pr pr Anmerkninger. Strosee meget tvilsom Stroese Strosse Strosse Stroese Stroase Strosse Stroese Strosse Strosse Strosse Strosse Strosse OCO. 100 OCO Strosse Sum Klart for brytingpr tonn XIABENGRUVOR,den 25. april1969.

17 4/8 KnabenMolybdengrubor. Drifteingeniften. Bilag XV. Malmberegningerfor KhabenI/ Grubepr Malmovereiktetg.KII/- Emhet tannvd.trånain. sted. Malnkvantua pr Uttatt Gjenetåendemala 1968 pr Anmerkninger. Strosee Strosee Stroese Strmsam Straesm Strosse O Straese36 - strosee Strosee :IttW Stroese , Stroase ; 090 Son laart for brytingpr t onn 4476 rmarsaultm,den 25. april 1969.

18 hs. t<ktraen 171t<1 failagt TL AXLPpi. r4r9 APR1L j p, 2.1_61-- <k3 bæ.,(. n1-5 - Ic2L22. Mturc i tv U. W\64 tk.% NE(SOZ. 1`1.1)M(AISW. FRA kakc,s t)41g MOCaz Pl4k1h 45 4 NNie:52_ tdk.02 RPA 04 Me,S7 1.\ flt NlcS 1< - T, Mo tytos inos SZ340 I.U14e.0 SS.S(13 gs.27i?? tiS l713.o S.721 tl.4i2 II(s.S4SZ.39.9(I? o7 7t.127- 'heb7?.221.z66 z21)t,9 3775,3 17s 6s IS3.t2.1 SL,GI 14,12.6-.R53 2stI i IIRS ` Ngo 169.,43 1a.Q , 71.I2s 13% ,z s3 Iloo.g S 7Z57,,%b s2 fzet oiz 17,911.2at, 371,,.6Zt I 6( Itc), 57 29S I. - ' g.os st 59.1A 2, %)4422.W1-12.9,21? n S'L2i I 12%.3w.712 Z7t.2.s, 4L,K3 4 6,1 (n.u3.2so 44,f, (R75S ? 330 2{37./tIS tbo ;'1 C7- I'1%741,.24S 4g (0 R9.644 ttot.24,? 1.9? t ( Ss 7Ac) 142.,B " S 224..;a..(gS" 1141c \.1V.> rsz i4s.ig ( 571b2.8 Zn.1 4,t%2 lot.c>,0 lo2;} Zei lzk.941 es1 03, 175.,17 -F\ llo.t1,2 (g,093 R St t94 'M 671 Z33.%20,v3D 194.6o.2.3L go434 bo.1%1,o I 9S.s Si) 1), 170 ZbL %2g 7t6c3 %23c U2.9..gt2.W6?2Z g Wéç2.doS 67.33liqq.:"189 in4q.095. f 85, P1.5tin0t %16 sc)-taz, S:o (,.2.o741)5S {sii :1042 c&ci d1.? 13142,./.3g/.DI8.54o.2:31 45-s 8 L335 59d. N3 04.J.fr559,19.5)( isot 999.PV ta55.544,.gw, Selo. 7.ci3.92$

19 Bilag 5 til Å.B. P.M. Nr. 9. cz? _, 9,7 ter4.5 5 c il 452 dyfie.:."/"st Sza n 6e rzer,i,. c:iticasz' Milese_ti o I ep. Knaben Mokblengruber 00. /62 Erft ttel

20 M.ictam i Ekt. MAt YrsvrE34Gr a u.r3 e TtliA61 4 k-lt ka R11. NR.9. ibts7,qtl 969. bcisettitc.5,tg EICS(Icr ove-r DIPNMAVMPRIN(AE,t, I W-L. 40ti wte_skca. O 1ct YczKeica W 4. M RlatisoNE kbo v1 km-lek.< (:),cto HaS 4A. kinlmsone F.k; tilktra(w IE tik V1N-1.}Nionie 6 R MPtt-tvIUNG- W AltiZEJE 9G fri tm..l.41< o, too % P4OS.2. \"1 klcå 0, S n LAAjj. o, thy. FetcS,.. 21;11 ImA.Å. 642.itY0, t\t,c)z. M \A-1/444%. 0, bo 2S-1-1 vs.a..ta. 0, I 5.0 Q/0 \40S4

21 As.ViNiaznik t4at..yl3tæru(es:z t-tktam.. A. P.t1, Imfz9. (31/NNCt ve ORTTIL tc AsTE'NERftSLA6 -- NERRSN rrt rtetict(e't ZoY1 Aet fit46s5t16;21" ' t3oxcaryi. S l.p\sw\\ierr,st..re LEAts(\t i-t MtWex,&N61 HED CANC;Setsf-Akt\WEPki_LAR R-76, \969

22 tet-l9 Ck a..k1 \ffr-g-7- C(1.-7.1/42. /- t3treat4tk PN t \3\,112Ee ANLE-L- c r S2UKER. VER1E4AM)RE Ffe(oReldev KLz G, 16 slc:.. - S 4-1kv.A.e)c = u- e/v. V %,FakFTSDP4EP te P94-("AR tok, br:- K/1. 1Et2. Z41.o, ESbT 1,AR9136EC 46 a z ALIt fir)661? Z3g..0 a,241"= (tc 2.9C1-11. Sc>2- stsie 4 (-\R Dfit)t3L.S:51, k' E.:L 59sp IMViSTMER P AFtvici-Uck1ST srypsk.15 /14)1_1Fe F6RNE1 CtEx GibuicE 1/4-(01-10 st1l pv - c)ket 1)PAnStl. 1\A.6LIE NC-0 rnivlkæjtt3. RN3E(1:5s-1IO S-goo R.1rCST1.3 heb Ç 12(6.:(-ERS UICE (re.elwc-4bc-1rt9 61,1/44 Lcc,,e(DAC-:.) STVO 1-0 \<AOP fon P'R A,/l) S \itce.6.kb.u.wr R lo ibn 6 tt. --- ta-3,bto t cb.coo b e _-v-- lt 15. ta e) 1 oo, 00 0 k \ 91 ICk)riZIE \4( mut3 12.-T PR trt PrA otss- mt61_1:6r. tk4a14 cat4 NuLl6-14S 0.C(\%1E..E:TTE -TALL Itt,r(1) \-(1.z,b/,\IkCtYWG111_AblAIS?W -nee VL-te-FE(L. i)eritici eaw NInt4 NEPPG Fici?tclCIE Altt NR 9S1---9 Sovdt N(tSE 4<t4API (J -1. PR (-I t Nt 00EL ( lo,c9.1-etsic), A'RE-NIE 1`)S2+ T(L tcy-st VISR_ 10.S1 TPRH I t- ti.m L. l W knuser, OETTE (---t;(sr aiwofg6re t-n-pgcatutssik- \fi -UNE. `1 1 -Stra- (\tt tc (C, 531-A nthli EblE. ---;C:. P.A Z. E-1RV;LICUSC A RECNN t-kt. ga VI ty.nr \ 2:1-1;PR1-i. Pkw-rA66-1.4C Kr\b( \i RECaMTROE-W VcsMtbLL Soe1 ViNINGS tkte, Vt-T ED,INQ 1 ex 1/4-(YINDEt NIL I<RPf=t_ r T FiR IS Vht(11..t,2_ rrok,4 1,c) "Totssi t3.oto 1-47g.oc)o Lv

23 Si. hammar. Diverse opplysninger til brav av lo fra 000 til Dal- om A/S Xnaben Molybdaengrubersregnskaperfra starten i 1918 til Ar Vinst Tap Merknader 1918) 1919) o 192o o o5.14o.31 lo5.14o = oppsamlet tap. Den ble det foretatt en regnskapsaneringog refinansiering.tapsealdoenpå kr forsvinnerda av regnskapet.- Den gamle aksjekapitalble nedekrevet.samtidigble det tegnet ny kapital. Herom senere under omtale av aksjekapitalen. 411 år o Vinst Tap o lo sc\-ls-c o o.7o o Merknader _ o o o o.477.6o o o = oppsamlettap = Drifts- og saneringsresultat. 195o o

24 2. År Vinst Tap Merknader o o o o o2.2o2.3o o o oppsamlet vinst. 4.o61.o o=oppsamlet vinst. 411 Som det fremgår av foranstående viser regnskapene fra 1925 til 1967 at vinstene i dette tidsrom er kr o større enn tapene i tilsvarende tidsrom. Balansekonto pr skulle da egentlig ha hatt en saldo i kredit på kr o(= oppsamlet overskudd). Imidlertid ble det iflg. styrets beretning for 1962 bestemt at de pr oppsamlede vinster, kr , skulle overføres til et nyopprettet disposisjonsfond med kr. 1.o og et nyopprettet reservefond med kr. loo.000. tilsammen kr Senere års overskudd og underskudd er ført til disposisjonsfondet og reservefondet efter følgende oppstillling: År Til Til Sum disposisjonsfondet reservefondet o loo o2.2o2.3o 2o2.2o2.3o o o o o o Ad r nska et for o 12o o Pr ble foretatt en sanering av regnskapet. Noen erstatningsbeløp ble kreditert og en del gamle anlegg debitert. Dette ble gjort, som det heter, for korrigering av krigsårenes regnskapsmessige vanskeligheter. Som det fremgår av foranstående oppstilling er drifts- og saneringsresultatet for 1949 en vinst på kr Ad r nska et for Regnskapet for dette år viser en vinst på kr. 2o2.2o2.3o Imidlertid er det egentlige resultat et tap på kr , idet anttsiperte avskrivninger på vaskeriet er tilbakeført over vinnings- og tapskonto med kr. 676.o32.28, efter pålegg av Skatteinspektøren i Vest-Agder, hvorved oppstår en tilsvarende skinngevinst.

25 3. Aks eka italen. På generalforeamlingi A/S Knaben Nolybdamgruberden 2o. deseffiber 1918 ble det besluttet å sli sammen A/S ørnehommen NOlybdeengruber,en tidligeredrevet grube, og A/S Rhaben Nelybdengruber, under sistes firmanavn. De sammensluttedeselskaperhadde en aksjekapitalpå tilsammenkr. 3.6o hvorav Knaben kr. 2.75o og ørnehomen m kr Åksjenes pålydendevar opprinnelig kr. 25o. -, men ble ved refinansieringeni 1924 skrevet ned fra kx. 25o. - til kx pr. a ksje, altså nedskrivningmed tilsammen kx. 3.46o til kx oo.- Aksjekapitalenble samtidig forhøyetved utetedelseav 7868 nye ordinære aksjer a kr. lo. - = kr og nye preferanseaksjera kr. lo. - = kr o. tilsammenkr o.- Dette beløp, sammen med den gamle, nedskrevnekapital på kr oo.- utgjør tilsammen kx o.-, som er selskapetsnuvmrendeaksjekapital ordinmre aksjer å kx. lo preferanse " " lo o.00 Aksjeeierepr o.00 Eier Ordinmre Preferanse Sum Avesta JernverksAB 2o364 lo o andre aksjonalrer(norske) Avesta JernverksAB's langsiktigefordringpå A/S Knaben MolybdmngrUber. Centralbankeni Norge i likvidasjonhadde i 193o to fordringer på A/S Knaben MolybdmngrUberpå tilsammenkr A. JOhnson & Co. overtok disse to fordringenei 193o. I 1932 ble de overført til RederiaktiebolagetNordstjernanog i 1944 til Avesta JernverksAB, som nu står som Knabens lånekreditor.gjelden med renter er pr kommet opp i n.kr A. Johnson & Co.'s langaiktigefordring i svenskekroner på A/S, Knaben NO1 bdsenruber. I 1942 fikk A/S Knaben NelybdmngrUberoverført fra A. Johnson & Co. som finansieringslån(stårdet i de gamle papirene) s.kr. 35o og a.kr tileammene.kr Gjelden med renter er pr kommet opp i s.kr = n.kr o Konsernbidra til eno b in av bombeskaddva i. Overført fra Avesta JernverksAB i o Konsernbidrageter inntektsførtover Knaben vinnings-og tapskonto.

26 4. Diamantboringerog undersøkelserbekostet av A. Johnson & Co. Hvor meget A. Johnson & Co. gjennom årene har lagt ut for diamantboringerpå Knaben fremgår ikke av våre bøker. - I 195o og 1951 fikk vi overførtn.kr som er brukt til undersøkelsesarbeideri 195o, 1951 og Hen også før den tid hadde A. Johnson & Co. stilt til disposisjonmidler til undersøkelsesarbeider.- Vi har et notat datert som viser at A. Johnson & Co. pr har betalttil SvenskaDiamantbergborrningsAB s.kr. 3o Iflg. kontrakt av , hvorav gjenpart finnes i vårt arkiv, har også Norske Diamantborings- A/S hatt diamantboringsoppdragfor A. Johnson & Co. på Knaben, man hvor meget disse boringer har kostet kan ikke sees av våre bøker. t) Knaben Gi v, 51/en9. april /F i et4

27 As. Metyr-siv=eNgt,fEt-R. llklpvex53 til 9. Mt kt, NR9 HAl 196, kt-t g -ttrz.l1- wr P-N r CRUt Ra>1: c:\s s \con4.t z G.- " 410 s V10S2 x loct ink ' 1-evexik x l000k. 6 T,t 12t2c ocis CAn, oracain:a SS 149 1,53 196? ,, ,--cs Vo 4, ,-71 I l 1)13-5Sp 1)6s 12ce 1400 n212_ 1,Go I 2. I c oo 45C) (5,19 O,t9 7-t43 16b() ZST \C)() 2 (,io 2S7 LttÇ (77 4S-0 (5,( lisa SO 0,19 85-v- \k s-c, C5, sst lsoo 2 z.; (,9e. l7+ '7 4ra 0, 9 2s&-- ko-b fl ro 0 e nsleoo "22S" 2.,60 19;i) 0,19 5S-C 1acie. 21b 2,or 192«4sa 0,19.ZSV k5soo 2. 4 Z1to ra-cdor;t lékabtimex 7,0% IZ spe.ket-t- wp n-rap A 14 4 er ictr; q:0 % tc t;us 1,311 I4o3 1,501 1,bbb liette 1,136-.2,10S. 2 an. Locio 1,cin 1,11,2 1, (ss2 1,696 I,ga Zo22. 7,2og 2,41i Zsig5 7:ggS. k,000 1,b40 1,081 Lti 1.P ,3r ,42z. (Sctit (lhos (.6b0 (.bb 1,tos 1,Ists 1.14i 1,4o2 (,47% 1,k-t2 (,4w 24 Fc.,tetor tatt 1,0% 21 Pris tiott '19 \4,0 VQ/741I9,4s 1,419 akby frr kir,;1.-ovbtrrik 26 Wevt-le U4-e t keir 27 Avskv:\i A;tvte.x- L t) 22S s1 t63 2.4S" 2S-7-3ix tx4 r2.2 s4z. tst

28 KfiC.EN MoiNCYW \leu t3er_ - 1,1g.t s tft-i. Jt. brleinsi DRWTSPLI; 4 Fb tnrçet4 I 6;t-UUE. \c't-3 " VERAI M0S,-PR4D, 2. AwnRE L Whe KlER e le..etv.skr s < 1,(3 1,b2, t) -47: ssn 1o3 1L4 70 IOD vaitt_tieme > 191 ( h- lt? 19 7 l9?s' 19r, No zwit lo0 (60 jtc ( Ots 1,6() (00 10o 100 (00 IC) Un NNIE1<T (. trffli-l-1?)n-e-r 7. I-6NNunEteNN 6-6C 4 FERI- Z Lu>NIN USNNEE ()C UT6 RUE (U.Q1-: o. SoC.Ul(Tt Fue.11(sSONft-R 11, EL. K42Arr LEtEtNNT, KokisUG.ENI +1.-.E6 6"- PORSL«ViNX,t S% /9 16 oc; KIONT t.% OC:r SPEO &-Y0 P9oviSSON V7.S1YRI; 6Ct glZ Sat, t32_ IDI SS 166 IC Isb.W1 S.231 tittsc, 1, St s-16 fl (42.. I.2( itsb V-- SVM I., 190 Zoo 7.Ogy ovi-p. Oik\ET- Cst, t4s' 7s2 (.317 t.6to 26 tr.e1,116'ql61/4, a,NSIE1 ARSLOiT Z, A\r/S1<R1\/1 ) 01/41ER:c.K.0 o, 1<CkMOSI DV 27Ç 231 U 0/ az too 3o0 1,00o ,47 t 4 35-g 4 oc) leon I.912.

5t Bergvesenet BV Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

5t Bergvesenet BV Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3625 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

X Bergvesenet. BV 3922 Trondheim. Rapport om diamantboring i Knaben II Grube fra okt til april Bergvesenet rapport nr

X Bergvesenet. BV 3922 Trondheim. Rapport om diamantboring i Knaben II Grube fra okt til april Bergvesenet rapport nr X Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3922 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3702 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3674 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trandheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet BV Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet BV Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3672 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3709 I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet xt Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3917 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato:

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato: Bergvesenet PosIboks 1)71, N-744 I I-rondlicini Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 3205 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra arkiv Herperks.cl.k;wet Ekstern rapport

Detaljer

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU ; k Bergvesenet Postboks 0, 700 Trondhem Rapportarkvet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkv nr Rapport lokalserng Graderng BV Trondhem Kommer fra..arkv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster Bergvesenet Posffloks3021,7002 Trondhehn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 201 1 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Fortrolig. Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1718 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

ist Bergvesenet BV 3671 Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver AJS

ist Bergvesenet BV 3671 Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver AJS ist Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3671 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi 4x4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapporl nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3857 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir Bergvesenet Postboks302,_N-744 "I'rondbeim Rapportarkivet, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir 5368 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ;

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ; Bergvesenet Postboks3021, N-7411Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradedng 5340 Kommerfra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern rapport nr

Detaljer

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato wiv 5(k Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1047 Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Pressemelding fra styremiite i Sulitjelma Bergverk den

Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Pressemelding fra styremiite i Sulitjelma Bergverk den ±74 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 2306 _ Internt arkiv nr Rapport Iokalisering Gradering Fortrolig : Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

Bergvesenet BV ittel Undersøkelser ved Løland skjerp, Lyngdal. Vekes, F. M Lyngcial Vest - Agder Vestlandske.

Bergvesenet BV ittel Undersøkelser ved Løland skjerp, Lyngdal. Vekes, F. M Lyngcial Vest - Agder Vestlandske. Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3787 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift 4st Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1746 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 473 Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering BV 250 Trondheim Forlrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster utv 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1778 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr RapponlokalIseting GraderIng FiV 239 Trondbeim APen Kommerfra..arklv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

Bergvesenet. BV 1927 Trondheim. Geofysiske undersøkelser, Dalatjern N. V., Løkken

Bergvesenet. BV 1927 Trondheim. Geofysiske undersøkelser, Dalatjern N. V., Løkken Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheirn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt addy nr Rapport lokalisering Gradering BV 1927 Trondheim Kommerfra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Wrild Avskrift. /1, (1951) ørsdalens Wolfram forekomster.

Wrild Avskrift. /1, (1951) ørsdalens Wolfram forekomster. /1, Wrild Avskrift. (1951) ' ørsdalens Wolfram forekomster. Schaanin s rube. I sin rapport datert 7. dec.1945 anslår dr. A. Bugge at der i stoll I på cote 172 m.o.h. er oppfart et areal på ca. 1000 m2.

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga FortrMig fra dato: Dato

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga FortrMig fra dato: Dato Bergvesenet Posiboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3593 Kommer fra..arkiv Næringsdepan.ementa Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim

Detaljer

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet 5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim 00.a. Jeala.31 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaliserine Gradering 5576 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04.

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04. ise Bergvesenet Posihoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1146 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim itpen Kommer fra..arkivekstern USBNGU

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet r Bergvesenet rapport nr BV 2059 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaltsering Gradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Internt arkiv nr. Oversendt fra. Folldal Verk a.s. Dato Ar. feb Bergdistrikt kartblad 1: kartblad Honningsvåg

Internt arkiv nr. Oversendt fra. Folldal Verk a.s. Dato Ar. feb Bergdistrikt kartblad 1: kartblad Honningsvåg 5Ie Postboks Ce.";;;;;;;ort nr Intern Journal nr 6960 Bergvesenet 3021. N-7441 Trondheim Internt arkiv nr Rapport lokalisering Rapportarkivet Gradering Kommer fra. arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

IKommune Ballangen Nordland

IKommune Ballangen Nordland * X Posthoks Rapportarkivet Bergvesenet 3021. N-744 Trondheim.... aasa ana Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7214 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

å x Bergvesenet Astrup sjakt - Tekniske spesifikasjoner Trondheimske 1972 Orka Grube- Aktilebolag ( Meldal Sør- Trøndelag Trondheimske

å x Bergvesenet Astrup sjakt - Tekniske spesifikasjoner Trondheimske 1972 Orka Grube- Aktilebolag ( Meldal Sør- Trøndelag Trondheimske å x Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering GraderIng BV 193 rroodheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjonsforsøk av malm med stor forskjell på silikat og sulfidnikkel. Dato Ar. Jan 1976

Rapport vedr.: Flotasjonsforsøk av malm med stor forskjell på silikat og sulfidnikkel. Dato Ar. Jan 1976 5I Bergvesenet e Postboks3021. N-7441trondhean Bergvesenet rapport nr 7243 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1454 Intern Journal nrinternt arkiv nr Rapport lokalisennggradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Internt arkiv nr. Oversendt fra Raffinerin2sverket A. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad I Mandal

Internt arkiv nr. Oversendt fra Raffinerin2sverket A. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad I Mandal Bergvesenet Po;thoks 50'1. N-7141 Trondhel m Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 7171 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad Bergvesenet rapport nrntern BV2084 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Journal nr nternt arkiv nr Rapportarkivet Rapport lokaliseringgradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU ist Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr EIV 1132 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

MALMRESERVEBEREGNINGSRAPPORT GRIMSDALEN. DEL nr. 3 DRIVBAR OG PRODUSERBAR MALM

MALMRESERVEBEREGNINGSRAPPORT GRIMSDALEN. DEL nr. 3 DRIVBAR OG PRODUSERBAR MALM Bergvesenet Posthoks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3198 Kaske 7 Trondheim Åpen Kommer fra Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering Bergve senet Posthoks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering BV 1181 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rappon

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 376. Bergvesenet rapponnr InternJournalnr Interntarklvnr Rapportlokallsering Gradering

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 376. Bergvesenet rapponnr InternJournalnr Interntarklvnr Rapportlokallsering Gradering Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapponnr nternjournalnr nterntarklvnr Rapportlokallsering Gradering BV 376 Oslo Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra Fortrollgpga

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Bergvesenetrappon nr InternJournalnr Interntarklv nr RapportlokallserIng Gradering BV 136 Trondheim. Dato. Forekomster

Bergvesenetrappon nr InternJournalnr Interntarklv nr RapportlokallserIng Gradering BV 136 Trondheim. Dato. Forekomster Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrappon nr InternJournalnr Interntarklv nr RapportlokallserIng Gradering BV 136 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Oversendt fra Ø. Pettersen

Oversendt fra Ø. Pettersen 1/c a Bergvesenet 51Ie Postboks3021,N-7441Trondbeirn Bergvesenet rapport nr Intern Journalnr, N 5546 Rapportarkivet Internt arkwnr Rapport lokalisering Gradedng Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland.

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland. 5I Rapportarkivet Bergvesenet e Postboks 3021. N-744I Trondheim Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr I Rapport lokalisering Gradering 5784 Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp Uni Bergvesenet Postboks 3071, N-7441 Trondheirn Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5154 Kommer

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Nyseter sinkforekomst ved Grua, Lunner i Oppland

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Nyseter sinkforekomst ved Grua, Lunner i Oppland t vs Bergvesenet Rapportarkivet 51ti Postboks Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3021, N-7441 Trondheim Innlegging av nye rapporter ved: Arve 5143

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer