Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering"

Transkript

1 ist Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3943 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrong pga Fortrolig fra dato: Tittel Utkast til retningslinjer for driften av Knaben II Gruber Forfatter Dato Bedrift Br4e, Å. B Knaben Molybdængruber A/S Komm une Fylke Bergdistrikt 1: kartblad Kvinesdal Vest - Agder Vestlandske : kartblad Fagområde Dokument type Forekomster Malmberegning Drift Råstofftype Malm/metall Emneord Mo Sammendrag

2 ,40v39V.3 A/S KNABEN MOLYBD/ENGRUBER. UTKAST TIL RETNINGSLINJER FOR DRIFTEN AV KNABEN.y GRUBER P 14. NR9. APRIL1969.

3 A/SKNABENMOLYBUNGRUBER. Å.B. P.M. NR. 9. ADM. DIREKTCR. APRIL UTKASTTILRETNINGSLINJERPOR DRIPTENAV RBABENII GRUBE INNHOLD: 1.1bimeng I MALMRESERVENE SIDE 2 GEHALTER SIDE 3 KRAPTFORSYNING SIDE 4 VANNPORSYNING SIDE 4 AVGANGSDEPONERING SIDE 5 BOLIGER SIDE 5 HOVEDVEI SIDE 6 SKOLE SIDE 6 AVBYGGINGSPLANER SIDE 6 SJAKTER SIDE 7 OPPREDNINGSVEREET SIDE 8 DRIFTSOKONSMI SIDE 8 INVESTERINGER SIDE KNABEN GRUVOR, den A/S KnabenMolybdangruber inen B. Bbe - adm. direktur

4 MiXLMRESERVENE. m8,1 Iss Bilag1, "Ad,malmberegningerpr "og bilag 2, kopi av tegping01.114,visermalmreservenepr Der ble i 1968 på. sattoppredningsverket t.v. Nedgangi reservenav oppfartmalm var t.v. Der er således"funnet" t.v.ny malm. Dette stammervesentligfra revurderingav dagbruddethvor tilgangenestadig er usikre. Oppførtmalm x l000 t.v. Dagbrudd 100 Over etg.viii 99 VIII- I 386 X - XIII Over etg.xiii (utldstmed nuværende sjaktanlegg) XIII - XV 540 Over etg.xv Med produksjonstigendefra 280 til 400 tusentonn vil oppfart malm overetg.xiii,1,725mill. t., dekkebehovetfor perioden1969 som er 1,33mill. t. Der er vissemuligheterfor å finnemalm over etg.xiii, syd for sjakt5, men denneundersdkelzer ikke ferdigennu,og det som foreliggerhittilser ikke overbevisendeut. Hvis man kan finneen metodetil å avbyggeområdetxiii - XV med uttransportpå etg.xv, vil man overdet nuværendeknusernivåha fartmalm,2,265mill t., for perioden som er 1,78mill. t. B. Sannsynligmalm x l000 t v, X - XV mellom35 og Hommenforkastning600 XV XXIV mellomsj. 5 og Hommenforkastning Over etg,ixiv Fremdelesunder den forfttsetning at etg.xv kan benyttessom fordrernivålog at den sannsynligemalm som er antattmellometg,x og XV virkeligfinnes,vil der da væremelm nok, 2.865mill, t. for perioden som er 2.23mill. t. Mellometg,XV og XXIV og syd for sjakt5 er oppfört1.500 mill, t, sannsynligmalm. Denne oppfatnin grunnerseg på diamantboringe utförti tiden De senereutförteto borhull,h. 4.3 og H. 5.4 endretikkebilledet. Man kan altsåikkeventeat sonen strekker seg så langtnord som til Sj. 4. KnabenMolybdængrubersviktigstemulig-

5 heterfor å finnemer malm liggerfölgeliginnenfordettefeltet,etg. XV - 1XIV og i dets forlengelsemot syd, også syd for Hommenforkastninge Etg XV er nu tilgjengeligfor normaloppfaring,som når den er gjennoms förtvil gi noget av svaretpå spöramåletom malmtilgangene. Man må imidlertidogså skaffeseg lavereliggendesnittgjennom malmkroppen.en så tettboringsom her vil kreveskan ikkeutföresfra dagen,kostnadenblir for 30 profilerminst3 mill,kroner,og p.g.a.hullenesusikrelokaliseringmå der allikevelboresf;a grubentil stöttefor oppfaringen. Man.kandriveen feltortpå etg.fl langtpå hengen,og bore ned fra denne. Dette er aktuellthvis man ikke vil besluttesjaktsenknin under etg.xv för man har oversiktovermalmreservene.men det er tidskrevende,og vi kan lettkommei tidsnöd,se ovenfor 0. Mulig malm, Ovenforer nevntde viktigstemuligheterover etg,xxiv. Også underdettenivå gis betydeligemuligheterfor malmfunn,antagelighelst - mot dypetog mot syd. Også dettefeltmå undersbkesfragrubens dypetasjer, GEHÅLTER. ~~I~S Bilag3 viser at vi i årene har oppredet3.440mill. t.t,med 0,203%Mo32, Hvis man i disse20 år skillerut allemånederhvor bidragetfra dagbrudddriften har værtubetydelig,kommerman frem til 1.399mill.t,t.med 0,189%MoS2. Man må anse at dennegehalter representativfor hele grubeproduksjonen som er 2.334mill.t,t. i disse20 år. Dagbruddstenenutgjöri sammetid 1,106mill, t. som da må ha holdt 01233%M082 Delerman det hele opp i to tiårsperioderfår man: - Grube. Daglorudd. Middel, ,182 0,216 0, ,194 0,242 0, ,189, 0,233 0,203 Der er.neppenogenfeflb4èede av betydningi resonnementet. Tabellenstemmermed det generallebilledeman hadde av forekomstenfor 20 år sidenidetproduksjonensåveli dagbruddsom i grubehar foregåtti mer sentraledeleri perioden enn i perioden , og altsåi bedrema1m. Stemmerdet så med de utstraktediamantboringer der er gjort i gruben2 Por ca. 15 år sidenble der foretattermalmberegning for en

6 blokk som da skulleavbygges. Den omfattet0,420mill. t. og skulle efterborkjerneanalysene holde0,188%mo82, Vi har i virkelighetentatt 2,334t.t,med 0,189%Mo52 fra grubende siste20 år, DEn omtalteblokkpå 0,420mill. t. liggergangkesentralti det avbygdefelt,og må antasi praksiså ha gitt mer enn de beregnede 0,188%Mo52. Der må gjbresnye gehaltberegninger på basisav diamantboringene. Dette er en storregneoppgavesom vi ennu ikkehar rukketå ta fatt på, den må föres20 år tilbakei tiden, Konklusjonener at borkjerneanalyseae viseret korrekt,eller et litt for lavt,resultat, D, Antattgehalti påvistmalm over etg,xv: Dagbruddmalm... 0,100mill. t.t. å 0,233%MoS2 Grubemalm 2,165 mill. t,t, å 0,189%MoS2 Disse gehalterkan for en stor del kontrolleresmot diamantboringer,dette skalbli gjort. Man må her basereseg på dels kontinuitetsbetraktningen, dels på de langeborhull. Av borhullenefår man det inntrykkat malmsonen mot dypetblir mektigereog fattigere,sebilag4. Et overslagbasertpå disseborhullförertil en malmreservepå ca, 3,4 mill t. mellometg.xv og XIIV og mellomborprofil5 og Hommenforkastningen,med gehalt0,15%mo32, altsåstörrekvantumog laveregehal enn fbr antatt. VI er imidlertidtidligereblittfbrt på villsporved å trekke slutninger.påbasisav nogenfå langeborhull. Man bbr derforikke trekke definitivekonklusjonerav detteoverslag,men avventeresultateneav den tetteboringi gruben. Det kan dog ikke skadeå overveiekonsekvensene av en slikutvikling,og eventuelltforberedeseg på den, EESETFORSYNING. S LinjenSkjerka Knaben,som forsynerknabenii med kraft er overbelastet.den alternativelinjeopp Kvinesdaler så slråkat den baxe kan leverenbdkrafttil pumpingatc.,men praktisktalt intettil ordinær drift, På vår forespörselopplyservest-agderelektrisitetsverkat Skjerka- Knabenkan leveretilstrekkeligkraftfor fåre aktuelleplaner dersomder Innstalleresen reguleringstrafo på Knaben,iallfall4000 KW. Prosjektetbearbeidesav VAE nu VANNIPORSYNING. 41.N. e I swed. I 1969 så vel som i 1968har vi vært sværtlangtnede med magar. sinbeholdningene, dels like för snesmeltingen(1969og 1968)dels om

7 - 5 - sommeren(1968som var uvanligtörr). Det er åpenbartat vi med vårenuværendemagasiner,finndalenog Bergetjern,ikkevillegreitt t, rågods,sannsynligvisikke engang30)0'000t. Finndalsdammensom nu rummerca, 3CDO 000 m3 er byggetslikat den gerakan forhbyestil å rumme1 mill,m3, Vi er i kontaktmed firmaetohr, Gröner,som.11ysde dammen,mn,prosjektet.det kan muligensgjöresallerededennesommer. Vi har ennu fkih»st-tnadsberegning. AVGANGSDEFONERING. Bilag 5, vår tegning00,162"slamdeponering, Generalplan,Utkastmars 1969"viserhvordanden stedligeledelsetenkerseg å löse problemenefrem til 1980, K.M.'sstyrehar besluttet1, trinnav denneplan,som er å byggedam overdalföretovenforstoreknabetjern.dersomdetteblir vellykket,kan man fortsetteoppfyllingenved å bygge terasseover Lille Knabetjern,så höyt som bebyggelsentillater,terrengetblir da slik som tegningenviser, Viderekan man - når den nye hovedveier lagt til andre sidenav Knabeånaoverden förstbygdesanddam byggeopp en 10 m, hay terassei bmehommen. Endeligkan man forhöyelukkedammenedenforstoreknabetjern med inntil6 m, Dettevil anslagsvisgi plassfor fölgendemengderx l000 t. Dam ovenforstoreknabetjern,under vann 800 TerasseLilleKnabetjern,mvervann 1,000 TerasseOrnehommen,overvann 2,900 StoreKnabetjern,settingsområde 300 Sum 5,000 Vi er nu av N,V.E,pålagtå sakemn tillatelsetil å slippeut slwni Knabeåna. VI har ogsåfåttbeskjedom å sdke 2 år i forveiendersomvi skalslippeut gjennomhålandsoyevann, 4-1.k.A*LL) L ic R kec 11 wk-r - - kl= I Vi haddepr, 1.5. i alt 116 ansatte, Av dissebodde 77 i familieleiligheter, 11 i "Unkarsbrakke"og 6 boddeutenforbedriftensmråde. Vi hadde82 familieleiligheter til disposisjon,disseer regelmessigi brakuntattledighetfor flyttingog opppussing. Den boligpolitikkvi nu farer,er megetkostbar. Vi kan regne ca, kr. 2,00pr, timeverki de sisteto år dersomvi belastervann og kloakk,direktevedlikeholdog avskrivninger,men ikkerenter,

8 Det er allikevelikke lett å se nogen vei forbi. Muligena kan en god kjörevei til Kvinlog, og ungdomsskoleder, medföre at nogen vil flytte dit og bygge hus der, og ta reisen opp og ned hvert skift. Vi skulle kunne subsidiereen slik ide, d.v,s, husbyggingensom også vil være berettigettil husbanklån. Videre bör man holde dye med utviklingenpå Biddjovaggehvor et internatsystemmed 3 uker arbeide og en uke fri skal forsdkes, Imidlertider situasjonenden atvi for å öke produksjonen trenger flere boliger, i alt minst 20. Dessuten bör bebyggelsenovenfor sykestuenavvikles så snart SIDMmulig, i alt 16 leiligheter, Dette gir et boligbehovpå 36 leilighetersom i dag vil koste 3,6 mill,kroner når tantemodningtas med, HOVEDVEI. Det ser nu ut for at ny fylkesveiknaben Gård Knaben Gruvor kan komme på budsjettetfra 1970 av. Med den politikk veivesenetnu benytter, s?,r det intet om hva tid anleggsarbeidetvil ta til, i det man nu helst ikke begynner på et så lite prosjektför man har nok bevilgningertil å fullföre det, Ny vei er en forutsetningfor slemdeponeringsplanen,og antas å være et spörsmålav stor betydningfor trivselen, SKOIE. Der foreliggernu fra skolemydigneteneen rumplan for ny barneskole, firedelt syvårig,med gymnastikksalog svdnmehallpå Knaben Gruvor, Arkitekt Wendt, Mandal, er engasjert,men har hittil ikke vært i kontakt med oss om tomt, hvilket tyder på lite åktivitet. AVBYGGINGSPLANER, 110ffill, Den metode vi nu bruker gir en ganike effektiv og billig produksjon, men bare den omsteridignetat den blev etablertfor 20 år siden gj at man har sett efter nye og spesielltefter mindre arbeidskraftkrevende metoder, Det er dog intet som viser at det nuværende brytingssystemikke vil kunne brukes ned til etg. ISIVIog vi må nu iallfallbruke det ned til etg. XIII. På etg. XY må man ventelig etablere en form for lasting direkte fra strosse i vogn, enten ved skraping over lasteramp,eller ved maskinlasting i vogn. Bilag 6 viser hovedtrekkeneav en metode som kan brukes hvis man får bergtrykkproblemer.der anleggesvertikalelangsgåendepillarer

9 - 7 istedenforde tversgåenderibbervi nu bruker. Porekomstentilredesmed en lasteortunder strossenpå langsthvorfralastesmed maskin. Der an, leggesen bunnskiveog drivesbororteri malmkroppenhvortralapghulls boresog skytes. Metodengir störreavbyggingstapog er betydeligmindreelast, isk enn vår nuværende den kreveren regelmessigmalmkropp.vi har vad KnabenGruvoraldrihatt egentliggode resultatermed maskinlasting. Resultatetav sommerensdriftmed leidebröyti 2 maskinervil derfor bli av betydningfor vurderingenav ovennevntemetode, SJAKTER. Det nylig ombygdesjaktanleggvirkerbra, bortsettden auto matiskefyllingsom antakeligvil bli i ordeni lbpet av mai måned. Når detteer gjortvil anleggetha en kapasitets 16 skiftsuke: 424 tusentonn pr. år, 15 " s 385 " 18 " " s 466 " " " ". (to söndagsskift). II II ti " Med de nddvendigedispensasjonerfor sbndagskjöring, kan man få anleggetopp i tonn pr. år. Vi har overveietbyggingav helt ny sjakt,loddsjakt,isteden, for å fortsettemed skråsjakt.melvåre beskjednemalmreserverhar vi funnetat nytt sjaktanleggblir for dyrt sammenlignetmed skråsjakt,og at loddsjaktikke er nbdvendigså lengeproduksjonenholdesomkring tonnpr. år. Den stedeligeledelsementrat senkingenav skråsjaktskal foretasmed Orydemannsenkings4Ursom har funnetvid anvendelse,iibicrg (Orkla,Killingdal,Rbdsand,Posdalenog Sydvaranger).Der trengesda et ganskestortsenkingsspillmed nyttelastca. 8 tonnved entramletbelast ning. Anskafferman et totromletspillsom tålerdette,vil man seners kunnebruke sammefor malmtransporti skråsjakt, Det prosjektvi nu bearbeiderer derforå anskaffeorydeman, utstyrog et sådantspillog å setteigangsenkingav sjakt5 fra etg. 17. Dersomundersbkelseneviser at malmmengdener små, avbyggesdisse fra sj. 5 og heisestil etg.xv for videretransporttil H.sj. Viserdet seg at malmreservener store,kan man fremdeles driveseg bort til H.sj.,forlengedenne,anskaffeny heis,bygge am sjakttårnog setteopp nyttheishus. Gjennomfbrbarheten av det skisserteprosjektavhengermeget av at vi finneren passendeheis. Kostnaderved sjaktsenkingtil etg.iiik x 1000 kr.:

10 Spill Crydemannsjaktsenkingsutstyr (bevilget) 160 HöYspentlinjem/trafo 200 Bergarbeider Khusestasjonetg,MCIX OPPREDNINGSVERKET. Sum Når ombyggingenav verketblir ferdigi mai 1969,vil det ha en kapasitetpå t. pr. år, se bilagnr, 7. Med 8 möllergår kapasitetenopp i tonn. Vi anserdet ikkenödvendigav kapasitetsgrunner å foretagjenr nomgripendendringeri verket,bare dersomselvstendigekalkylerskulle vise at endringermedförervesentligeökonomiskefordeler. KOtenadved å gjenoppbygge2 gamlemöllerer kroner, Driftsökonomi. Bilag8 og 9 viseret forsdkpå å beregnedriftsresultatene 1973 og i 1980 på visteforutsetningers Rågodsproduksjonen tonnpr, år, Konsentratmengda 855 tonn (eff,0,19%mo52). Prisstigningpå Mo52 4% pr. år, Produktivitetsökning 0,05 t, pr, timepr, år, Stigningi lbnn 7% pr, år, Stigningi sosialekostnader9,2%pr. år, Stigningi matr. og kraft4% pr. år, Stigningi andrekostnader5% pr.,:r. Renteutgifterkummuleres. 10, Avskrivning1 mill, pr, år, Beregningerviserat der blir ca, 2.mill.kr, i overskudd. Dette er dog bare 2,47kr. resp.kr. 2,25pr, kg. MoS2, ellerca 0,3 resp. 0,2% på gehalten. Disse tallmå ikkebetraktessom endelige,det er et arbeidsgrunnlag. INVESTERINGER. Som nevntforaner mangesakerunderutredning,og anleggskostnadeneusikre. Som oversikthar fölgendetall en viss verdi: Kraftforsyning(spenningsregulator).~2QQ ~ Vannforsyning Avgangsdeponering 1, trinn Avgangsdeponering 2, trinn Boliger Sjakter

11 9 Oppredningsverket Sam InabenGruvor,inen B, Böe, adm,direktör,

12 Knaben Nolybatengruber. Drifteingeniönn. 1-- A Ad. usaribereerdriir P.r Talleneer basertpå malmberegningerpr Porandringerpå de forekjelligepoeterer fdlgendes pagbraddsbratt tonn eaa er fbrt tll fradreg. Gjenetående nala anslåtttil tonn. Strosee28-31 I VIIIs Bratt tonn. Gjenetåendsmala tonn.overekaddpå etroeser 3000 tona. Reet ved bovedejakttoforandret. Stromene ej V/II-ZtBratt tonn. Gjenetående aela tona. Overekaddpå stroeteer tonn. Stroseene I1 - Strofteens X - ZI/Is Ufarandret. SJ. 5 - H. forkastingxisatisutorandret H. forkastingxvi-zziv:oforeadret. irof X- XV: Uforandret. 191 Uforandret ZNABENwauvoR,24. april1969.

13 A/S XnabenMolybdeagraber. Drifteingenihren. Oversiktover malnbeholdningerpr e ala aes.....1~ Oppfaret realn. Sansynlig Oppfaret+ sans synligmas. Malig mala. Å. 1, , , Dagbrudd , 110e I - VIII , Reeterved bovedejakt tvilso Str. sj VII/ 4+X Str :- Z/II , Str, XIII 1T SJ. 5 - R. forkastning XVI betydelig $j. 5 - R. forkasta.xvi - XXIV. Profil10-12 X XV bety4elig noe nbe Forandringer Bratt , tonn,hvorav tonn fra ovennevntestrosseområde XNABBNRRUVOR,den 24. april1969.

14 .14/13Knaben Molybdtengruber. DrifteingentUren. Bilag I. Melmberegningerfor Knaben II Grube pr Melmoveralkt I - VIII etg. Dnhet tonnvåt råmelm. Sted. Malnkvantua pr Uttatt 1968 Gjenståendenala pr Anmerkninger. Stroese28 I - VIII Strosee30 I - VIII Stroese31 I VIII Overekudd3339 Sua Klart for brytingpr tonn. 4476EXABINORUVOR,den 25. april1969.

15 å/s EnabenMalybdungruber. Driftsingeniören. Bllag II. Malmberogningerfor KnabenII Grubepr MalmoversiktlaII i etg. Enbet tonn våt råsalis. Sted. Malskvantum pr, Uttatt 1968 GjenatåendeMalm pre Anmerkninger. Strossesj Stroese Strosse Strosse Strosse Strosse Strosse Strosse Strosse35 ## Strosse Ovarskudd Strosse Ovmrskudd Sum Klart for brytingpr tonn KNABENGRUVOR,den 25, april1969.

16 A/S XbAbenMblybdiengruber. Driftsingenlören. Bilag III. Målmberegningerpr for Xhaben II Grabe Malmoversiktetg i. XIII. Enket tonnvåt råmalm. Sted. Malmkvantam Uttatt Gjenatåendemalm pr pr Anmerkninger. Strosee meget tvilsom Stroese Strosse Strosse Stroese Stroase Strosse Stroese Strosse Strosse Strosse Strosse Strosse OCO. 100 OCO Strosse Sum Klart for brytingpr tonn XIABENGRUVOR,den 25. april1969.

17 4/8 KnabenMolybdengrubor. Drifteingeniften. Bilag XV. Malmberegningerfor KhabenI/ Grubepr Malmovereiktetg.KII/- Emhet tannvd.trånain. sted. Malnkvantua pr Uttatt Gjenetåendemala 1968 pr Anmerkninger. Strosee Strosee Stroese Strmsam Straesm Strosse O Straese36 - strosee Strosee :IttW Stroese , Stroase ; 090 Son laart for brytingpr t onn 4476 rmarsaultm,den 25. april 1969.

18 hs. t<ktraen 171t<1 failagt TL AXLPpi. r4r9 APR1L j p, 2.1_61-- <k3 bæ.,(. n1-5 - Ic2L22. Mturc i tv U. W\64 tk.% NE(SOZ. 1`1.1)M(AISW. FRA kakc,s t)41g MOCaz Pl4k1h 45 4 NNie:52_ tdk.02 RPA 04 Me,S7 1.\ flt NlcS 1< - T, Mo tytos inos SZ340 I.U14e.0 SS.S(13 gs.27i?? tiS l713.o S.721 tl.4i2 II(s.S4SZ.39.9(I? o7 7t.127- 'heb7?.221.z66 z21)t,9 3775,3 17s 6s IS3.t2.1 SL,GI 14,12.6-.R53 2stI i IIRS ` Ngo 169.,43 1a.Q , 71.I2s 13% ,z s3 Iloo.g S 7Z57,,%b s2 fzet oiz 17,911.2at, 371,,.6Zt I 6( Itc), 57 29S I. - ' g.os st 59.1A 2, %)4422.W1-12.9,21? n S'L2i I 12%.3w.712 Z7t.2.s, 4L,K3 4 6,1 (n.u3.2so 44,f, (R75S ? 330 2{37./tIS tbo ;'1 C7- I'1%741,.24S 4g (0 R9.644 ttot.24,? 1.9? t ( Ss 7Ac) 142.,B " S 224..;a..(gS" 1141c \.1V.> rsz i4s.ig ( 571b2.8 Zn.1 4,t%2 lot.c>,0 lo2;} Zei lzk.941 es1 03, 175.,17 -F\ llo.t1,2 (g,093 R St t94 'M 671 Z33.%20,v3D 194.6o.2.3L go434 bo.1%1,o I 9S.s Si) 1), 170 ZbL %2g 7t6c3 %23c U2.9..gt2.W6?2Z g Wéç2.doS 67.33liqq.:"189 in4q.095. f 85, P1.5tin0t %16 sc)-taz, S:o (,.2.o741)5S {sii :1042 c&ci d1.? 13142,./.3g/.DI8.54o.2:31 45-s 8 L335 59d. N3 04.J.fr559,19.5)( isot 999.PV ta55.544,.gw, Selo. 7.ci3.92$

19 Bilag 5 til Å.B. P.M. Nr. 9. cz? _, 9,7 ter4.5 5 c il 452 dyfie.:."/"st Sza n 6e rzer,i,. c:iticasz' Milese_ti o I ep. Knaben Mokblengruber 00. /62 Erft ttel

20 M.ictam i Ekt. MAt YrsvrE34Gr a u.r3 e TtliA61 4 k-lt ka R11. NR.9. ibts7,qtl 969. bcisettitc.5,tg EICS(Icr ove-r DIPNMAVMPRIN(AE,t, I W-L. 40ti wte_skca. O 1ct YczKeica W 4. M RlatisoNE kbo v1 km-lek.< (:),cto HaS 4A. kinlmsone F.k; tilktra(w IE tik V1N-1.}Nionie 6 R MPtt-tvIUNG- W AltiZEJE 9G fri tm..l.41< o, too % P4OS.2. \"1 klcå 0, S n LAAjj. o, thy. FetcS,.. 21;11 ImA.Å. 642.itY0, t\t,c)z. M \A-1/444%. 0, bo 2S-1-1 vs.a..ta. 0, I 5.0 Q/0 \40S4

21 As.ViNiaznik t4at..yl3tæru(es:z t-tktam.. A. P.t1, Imfz9. (31/NNCt ve ORTTIL tc AsTE'NERftSLA6 -- NERRSN rrt rtetict(e't ZoY1 Aet fit46s5t16;21" ' t3oxcaryi. S l.p\sw\\ierr,st..re LEAts(\t i-t MtWex,&N61 HED CANC;Setsf-Akt\WEPki_LAR R-76, \969

22 tet-l9 Ck a..k1 \ffr-g-7- C(1.-7.1/42. /- t3treat4tk PN t \3\,112Ee ANLE-L- c r S2UKER. VER1E4AM)RE Ffe(oReldev KLz G, 16 slc:.. - S 4-1kv.A.e)c = u- e/v. V %,FakFTSDP4EP te P94-("AR tok, br:- K/1. 1Et2. Z41.o, ESbT 1,AR9136EC 46 a z ALIt fir)661? Z3g..0 a,241"= (tc 2.9C1-11. Sc>2- stsie 4 (-\R Dfit)t3L.S:51, k' E.:L 59sp IMViSTMER P AFtvici-Uck1ST srypsk.15 /14)1_1Fe F6RNE1 CtEx GibuicE 1/4-(01-10 st1l pv - c)ket 1)PAnStl. 1\A.6LIE NC-0 rnivlkæjtt3. RN3E(1:5s-1IO S-goo R.1rCST1.3 heb Ç 12(6.:(-ERS UICE (re.elwc-4bc-1rt9 61,1/44 Lcc,,e(DAC-:.) STVO 1-0 \<AOP fon P'R A,/l) S \itce.6.kb.u.wr R lo ibn 6 tt. --- ta-3,bto t cb.coo b e _-v-- lt 15. ta e) 1 oo, 00 0 k \ 91 ICk)riZIE \4( mut3 12.-T PR trt PrA otss- mt61_1:6r. tk4a14 cat4 NuLl6-14S 0.C(\%1E..E:TTE -TALL Itt,r(1) \-(1.z,b/,\IkCtYWG111_AblAIS?W -nee VL-te-FE(L. i)eritici eaw NInt4 NEPPG Fici?tclCIE Altt NR 9S1---9 Sovdt N(tSE 4<t4API (J -1. PR (-I t Nt 00EL ( lo,c9.1-etsic), A'RE-NIE 1`)S2+ T(L tcy-st VISR_ 10.S1 TPRH I t- ti.m L. l W knuser, OETTE (---t;(sr aiwofg6re t-n-pgcatutssik- \fi -UNE. `1 1 -Stra- (\tt tc (C, 531-A nthli EblE. ---;C:. P.A Z. E-1RV;LICUSC A RECNN t-kt. ga VI ty.nr \ 2:1-1;PR1-i. Pkw-rA66-1.4C Kr\b( \i RECaMTROE-W VcsMtbLL Soe1 ViNINGS tkte, Vt-T ED,INQ 1 ex 1/4-(YINDEt NIL I<RPf=t_ r T FiR IS Vht(11..t,2_ rrok,4 1,c) "Totssi t3.oto 1-47g.oc)o Lv

23 Si. hammar. Diverse opplysninger til brav av lo fra 000 til Dal- om A/S Xnaben Molybdaengrubersregnskaperfra starten i 1918 til Ar Vinst Tap Merknader 1918) 1919) o 192o o o5.14o.31 lo5.14o = oppsamlet tap. Den ble det foretatt en regnskapsaneringog refinansiering.tapsealdoenpå kr forsvinnerda av regnskapet.- Den gamle aksjekapitalble nedekrevet.samtidigble det tegnet ny kapital. Herom senere under omtale av aksjekapitalen. 411 år o Vinst Tap o lo sc\-ls-c o o.7o o Merknader _ o o o o.477.6o o o = oppsamlettap = Drifts- og saneringsresultat. 195o o

24 2. År Vinst Tap Merknader o o o o o2.2o2.3o o o oppsamlet vinst. 4.o61.o o=oppsamlet vinst. 411 Som det fremgår av foranstående viser regnskapene fra 1925 til 1967 at vinstene i dette tidsrom er kr o større enn tapene i tilsvarende tidsrom. Balansekonto pr skulle da egentlig ha hatt en saldo i kredit på kr o(= oppsamlet overskudd). Imidlertid ble det iflg. styrets beretning for 1962 bestemt at de pr oppsamlede vinster, kr , skulle overføres til et nyopprettet disposisjonsfond med kr. 1.o og et nyopprettet reservefond med kr. loo.000. tilsammen kr Senere års overskudd og underskudd er ført til disposisjonsfondet og reservefondet efter følgende oppstillling: År Til Til Sum disposisjonsfondet reservefondet o loo o2.2o2.3o 2o2.2o2.3o o o o o o Ad r nska et for o 12o o Pr ble foretatt en sanering av regnskapet. Noen erstatningsbeløp ble kreditert og en del gamle anlegg debitert. Dette ble gjort, som det heter, for korrigering av krigsårenes regnskapsmessige vanskeligheter. Som det fremgår av foranstående oppstilling er drifts- og saneringsresultatet for 1949 en vinst på kr Ad r nska et for Regnskapet for dette år viser en vinst på kr. 2o2.2o2.3o Imidlertid er det egentlige resultat et tap på kr , idet anttsiperte avskrivninger på vaskeriet er tilbakeført over vinnings- og tapskonto med kr. 676.o32.28, efter pålegg av Skatteinspektøren i Vest-Agder, hvorved oppstår en tilsvarende skinngevinst.

25 3. Aks eka italen. På generalforeamlingi A/S Knaben Nolybdamgruberden 2o. deseffiber 1918 ble det besluttet å sli sammen A/S ørnehommen NOlybdeengruber,en tidligeredrevet grube, og A/S Rhaben Nelybdengruber, under sistes firmanavn. De sammensluttedeselskaperhadde en aksjekapitalpå tilsammenkr. 3.6o hvorav Knaben kr. 2.75o og ørnehomen m kr Åksjenes pålydendevar opprinnelig kr. 25o. -, men ble ved refinansieringeni 1924 skrevet ned fra kx. 25o. - til kx pr. a ksje, altså nedskrivningmed tilsammen kx. 3.46o til kx oo.- Aksjekapitalenble samtidig forhøyetved utetedelseav 7868 nye ordinære aksjer a kr. lo. - = kr og nye preferanseaksjera kr. lo. - = kr o. tilsammenkr o.- Dette beløp, sammen med den gamle, nedskrevnekapital på kr oo.- utgjør tilsammen kx o.-, som er selskapetsnuvmrendeaksjekapital ordinmre aksjer å kx. lo preferanse " " lo o.00 Aksjeeierepr o.00 Eier Ordinmre Preferanse Sum Avesta JernverksAB 2o364 lo o andre aksjonalrer(norske) Avesta JernverksAB's langsiktigefordringpå A/S Knaben MolybdmngrUber. Centralbankeni Norge i likvidasjonhadde i 193o to fordringer på A/S Knaben MolybdmngrUberpå tilsammenkr A. JOhnson & Co. overtok disse to fordringenei 193o. I 1932 ble de overført til RederiaktiebolagetNordstjernanog i 1944 til Avesta JernverksAB, som nu står som Knabens lånekreditor.gjelden med renter er pr kommet opp i n.kr A. Johnson & Co.'s langaiktigefordring i svenskekroner på A/S, Knaben NO1 bdsenruber. I 1942 fikk A/S Knaben NelybdmngrUberoverført fra A. Johnson & Co. som finansieringslån(stårdet i de gamle papirene) s.kr. 35o og a.kr tileammene.kr Gjelden med renter er pr kommet opp i s.kr = n.kr o Konsernbidra til eno b in av bombeskaddva i. Overført fra Avesta JernverksAB i o Konsernbidrageter inntektsførtover Knaben vinnings-og tapskonto.

26 4. Diamantboringerog undersøkelserbekostet av A. Johnson & Co. Hvor meget A. Johnson & Co. gjennom årene har lagt ut for diamantboringerpå Knaben fremgår ikke av våre bøker. - I 195o og 1951 fikk vi overførtn.kr som er brukt til undersøkelsesarbeideri 195o, 1951 og Hen også før den tid hadde A. Johnson & Co. stilt til disposisjonmidler til undersøkelsesarbeider.- Vi har et notat datert som viser at A. Johnson & Co. pr har betalttil SvenskaDiamantbergborrningsAB s.kr. 3o Iflg. kontrakt av , hvorav gjenpart finnes i vårt arkiv, har også Norske Diamantborings- A/S hatt diamantboringsoppdragfor A. Johnson & Co. på Knaben, man hvor meget disse boringer har kostet kan ikke sees av våre bøker. t) Knaben Gi v, 51/en9. april /F i et4

27 As. Metyr-siv=eNgt,fEt-R. llklpvex53 til 9. Mt kt, NR9 HAl 196, kt-t g -ttrz.l1- wr P-N r CRUt Ra>1: c:\s s \con4.t z G.- " 410 s V10S2 x loct ink ' 1-evexik x l000k. 6 T,t 12t2c ocis CAn, oracain:a SS 149 1,53 196? ,, ,--cs Vo 4, ,-71 I l 1)13-5Sp 1)6s 12ce 1400 n212_ 1,Go I 2. I c oo 45C) (5,19 O,t9 7-t43 16b() ZST \C)() 2 (,io 2S7 LttÇ (77 4S-0 (5,( lisa SO 0,19 85-v- \k s-c, C5, sst lsoo 2 z.; (,9e. l7+ '7 4ra 0, 9 2s&-- ko-b fl ro 0 e nsleoo "22S" 2.,60 19;i) 0,19 5S-C 1acie. 21b 2,or 192«4sa 0,19.ZSV k5soo 2. 4 Z1to ra-cdor;t lékabtimex 7,0% IZ spe.ket-t- wp n-rap A 14 4 er ictr; q:0 % tc t;us 1,311 I4o3 1,501 1,bbb liette 1,136-.2,10S. 2 an. Locio 1,cin 1,11,2 1, (ss2 1,696 I,ga Zo22. 7,2og 2,41i Zsig5 7:ggS. k,000 1,b40 1,081 Lti 1.P ,3r ,42z. (Sctit (lhos (.6b0 (.bb 1,tos 1,Ists 1.14i 1,4o2 (,47% 1,k-t2 (,4w 24 Fc.,tetor tatt 1,0% 21 Pris tiott '19 \4,0 VQ/741I9,4s 1,419 akby frr kir,;1.-ovbtrrik 26 Wevt-le U4-e t keir 27 Avskv:\i A;tvte.x- L t) 22S s1 t63 2.4S" 2S-7-3ix tx4 r2.2 s4z. tst

28 KfiC.EN MoiNCYW \leu t3er_ - 1,1g.t s tft-i. Jt. brleinsi DRWTSPLI; 4 Fb tnrçet4 I 6;t-UUE. \c't-3 " VERAI M0S,-PR4D, 2. AwnRE L Whe KlER e le..etv.skr s < 1,(3 1,b2, t) -47: ssn 1o3 1L4 70 IOD vaitt_tieme > 191 ( h- lt? 19 7 l9?s' 19r, No zwit lo0 (60 jtc ( Ots 1,6() (00 10o 100 (00 IC) Un NNIE1<T (. trffli-l-1?)n-e-r 7. I-6NNunEteNN 6-6C 4 FERI- Z Lu>NIN USNNEE ()C UT6 RUE (U.Q1-: o. SoC.Ul(Tt Fue.11(sSONft-R 11, EL. K42Arr LEtEtNNT, KokisUG.ENI +1.-.E6 6"- PORSL«ViNX,t S% /9 16 oc; KIONT t.% OC:r SPEO &-Y0 P9oviSSON V7.S1YRI; 6Ct glZ Sat, t32_ IDI SS 166 IC Isb.W1 S.231 tittsc, 1, St s-16 fl (42.. I.2( itsb V-- SVM I., 190 Zoo 7.Ogy ovi-p. Oik\ET- Cst, t4s' 7s2 (.317 t.6to 26 tr.e1,116'ql61/4, a,NSIE1 ARSLOiT Z, A\r/S1<R1\/1 ) 01/41ER:c.K.0 o, 1<CkMOSI DV 27Ç 231 U 0/ az too 3o0 1,00o ,47 t 4 35-g 4 oc) leon I.912.