BUDSJETT med økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014"

Transkript

1 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan Versjon

2 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling. Kommunen vil legge til rette for gode levekår i alle livets faser gjennom et godt og variert botilbud, gode oppvekstvilkår, sikre arbeidsplasser, gode og tilgjengelige helsetjenester, brukertilpasset offentlige tjenester og et godt og variert fritidstilbud til alle. Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur 1.2 Folketallsprognoser i det lange bildet 1.3 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT Driftsinntekter og driftsutgifter Netto driftsresultat Inntektsiden 2.4 Kostnadssiden KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2011 KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG Inntektsestimat, (Beregning av inntektssida) 4.2 Rammetilskuddets oppbygging KAPITTEL 5 DRIFTSRAMMER Avdelingene Statusvurderinger Utfordringer Prioriteringer 5.2 Interkommunale ordninger; Midtre Namdal Samkommune, Kirkelig fellesråd og PPT 5.3 Konsekvensjustert budsjett og driftsbudsjett Tiltak for gjenopprettelse av økonomisk handlefrihet salderingsliste 5.5 Oversikt med bruk av særskilte fond i budsjettforslaget KAPITTEL 6 INVESTERINGS- OG UTBYGGINGSPROGRAM 6.1 Kort beskrivelse av foreliggende prosjekter Side 3

4 KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur Folketallet i Fosnes kommune var per 1. januar 2010 på juli var folketallet 663.Det er en vedvarende trend at folketallet synker. I den siste 12-årsperioden har både fødselsoverskuddet vært negativt de fleste år (-46), men det er særlig en negativ flyttebalanse (-96) som bidrar til nedgang i det samlede innbyggertallet (-142). Befolkningsutvikling Fødselsoverskudd Nettoflytting inkl. inn- /utvandring Folketilvekst Fosnes kommune har en befolkningsstruktur med litt færre barn og unge og litt flere eldre, enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Fosnes kommune har en lik andel personer med vestlig innvandrerbakgrunn og en betydelig lavere andel personer med ikke vestlig innvandrerbakgrunn enn landet totalt. Befolkningsstruktur 2009 i % Kommunen Fylket Landet Antall menn per 100 kvinner i aldersgruppen år 86,2 104,3 103,9 Andel barn og unge 0-17 år 20,4 23,6 22,7 Andel eldre 80 år og over 6,9 5,2 4,5 Andel personer med innvandrerbakgrunn, vestlig 2,4 1,0 2,4 Andel personer med innvandrerbakgrunn, ikke vestlig 0,6 2,7 7,2 1.2 Folketallsprognoser i det lange bildet Framskriving etter 9 alternativer Totalt Kvinner Menn Folketallet har gått nokså regelmessig tilbake. SSB sine framskrivingsmodeller peker på en fortsatt jevn nedgang i folketallet. Figuren til venstre viser 9 alternativer fram til 2030, avhengig av faktorer som flyttegrad, aldring, vekst og innvandring. Middel-alternativet som er vanligst å legge til grunn ligger på 604 innbyggere i 2020 og 570 i Side 4

5 1.3 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn Registrert arbeidsledige ved utgangen av måneden (prosent) Registrert arbeidsledighet sept månedsvis i % På figuren til venstre vises registrert arbeidsledighet i hele perioden fra 2000 og fram til nå. En kan lese et hovedmønster med relativ stabilitet på omkring 3-4 % hensyntatt sesongvariasjoner, men at en periode omkring med litt lavere nivå. Fra høsten 2008 gjør ledigheten er synlig hopp fra lavt nivå på om lag 2 % til 4 %. Pr. september 2010 var arbeidsledigheten i Fosnes kommune på 0,9 %. ( Næringsstruktur, inntektsforhold, m.m. Næringsstrukturen i Fosnes preges av sysselsetting innen landbruksnæringen. Det gjør at primærnæringene sysselsetter 26,7 % av arbeidstakere i kommunen noe som ligger klart over fylkes- og landssnittet. Sysselsettingsgraden er lavere enn snittet noe som henspeiler på klart lavere yrkesdelaktighet for kvinner. Antall uførepensjonister er på snittnivå. Bruttoinntekt slik den framkommer fra SSB-tallene plasserer Fosnes et klart stykke bak fylkes- og særlig landsgjennomsnittet. Arbeid/inntekt Kommunen Fylket Landet Sysselsatte år med bosted i kommune 4.kv. 2009, % av befolkningen Menn Kvinner Andel uførepensjonister år 2008 i % 9,9 10,5 8,9 Bruttoinntekt per innb. 17 år og over Menn Kvinner Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på næring Prosent Primær 26,7 9,3 3,2 Sekundær 17,8 21,7 20,7 Tertiær 55,6 68,6 75,7 Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på sektor Prosent Offentlig forvaltning 44,9 32,5 28,7 Privat sektor og offentlige foretak 55,1 67,5 71,3 Nye foretak (unntatt off forvaltning og primærnæringene) Tallene fra SSB viser at det er etablert til sammen 29 nye foretak i kommunene de siste 9 årene. Boligbygging m.m. Ifølge SSB er det de ti siste årene igangsatt 2 nye boliger i kommunen, av enhver art, den ene i 2001 og den andre i I de siste fem åra har antall husstander i Fosnes kommune som er tilkjent bostøtte fra Husbanken ligget på nivå Side 5

6 Omsetning i varehandel Omsetning i varehandel per innbygger 2009 Leka Vikna Fosnes Høylandet Namsskogan Lierne Inderøy Verran Figuren til venstre viser omsetning per innbygger i detaljhandel (målt i kroner) for en del distriktskommuner i Nord-Trøndelag i Tallene gjelder dog ikke omsetning av motorkjøretøyer og bensin, samt mva. Tallene viser at Vikna, Nærøy og Grong er tre kommuner med relativt høy omsetning i varehandel per innbygger (over kr) innen sin kommune. Fosnes, Namdalseid, Verran og Høylandet ligger langt tilbake med en omsetning per innbygger (under kr Tallene må leses slik at omsetningen i distriktskommunene avgjøres for en stor del av nærheten til et større handelssenter. Det må være en forklaringsfaktor når en ser at kommunene Namdalseid, Verran og Fosnes ligger såpass lavt, mens sammenlignbare kommuner som Flatanger og Leka opererer med dobbelt så høye omsetningstall. Avstand til handelssenter gir også muligheter for å øke det lokale tilbudet av varer. Offentlige variabler i lokalsamfunnet Barnehager og utdanning, helse og sosial, kirkesamfunn Kommunen Fylket Landet Barnehagedekning 1-2 år. Prosent 88,9 82,8 77,1 Barnehagedekning 3-5 år. Prosent 111,8 99,6 96,2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7. årstrinn 10,2 12,0 13,2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10. årstrinn 7,8 14,4 14,8 Andel elever i grunnskolen med spesial undervisning. Prosent 6,2 8,3 7,6 Andel av befolkningen 16 år og eldre med høyere utdanning. 15,1 21,2 25,9 Prosent Menn 11,0 17,6 23,9 Kvinner 18,9 24,9 27,8 Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak Prosent 2,2 4,9 4,3 Sosialhjelpsmottakere per 100 innb år ,2 3,5 3,9 Legeårsverk per innb ,5 9,4 9,5 Andel innb. 80 år og over - beboere på institusjon Prosent 31,9 12,1 14,3 Andel innb. 80 år og over - hjemmetjenester Prosent 31,9 44,4 37,0 Andel medlemmer av Den Norske Kirke, prosent ,9 89,7 79,2 Side 6

7 KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT Driftsinntekter og driftsutgifter Aksetittel Driftsinntekter og driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Figuren til venstre viser en sammenstilling av kommunens driftsinntekter og driftsutgifter for de siste år, basert på regnskapstall. Målestokk er i kroner, slik at verdiene går fra 35 til 60 millioner kr. Det mest iøynefallende, og kritiske, er at utgiftslinja krysser inntektslinja i 2008-regnskapet. Det baserer seg på en nokså sterk utgiftsøkning (linja går bratt opp) samtidig som inntektslinja viser svak og beskjeden vekst. I 2009-regnskapet er igjen utgiftsveksten lavere enn inntekstsveksten. 2.2 Netto driftsresultat Netto driftsresultat På figuren til venstre vises utviklingen av netto driftsresultat, det er resultatet etter finanskostnader. Netto driftsresultat bør være positivt slik at kommunen har midler og handlingsevne til å iverksette nye driftsaktiviteter, svare egenkapital på nye investeringer eller sette av pengene til fonds for senere bruk Side 7

8 2.3 Inntekstsiden Andre statlige overføringer 2 % Overf. m/krav om motytelse 14 % Brukerbetalinger 4 % Andre salgs og leieinnt. 7 % Inntektsstruktur R Skatteinntekter 17 % Rammetilskudd 56 % Rammetilskuddet er den absolutt viktigste inntektskomponenten i budsjettet for Fosnes kommune. Rammetilskuddet utgjør ca 56 % av de samlede inntekter, mens de vanlige skatteinntektene på inntekt og formue utgjør 17 %. De to inntektskomponentene brukerbetalinger (f eks. foreldrebetaling i barnehage) og andre salgsinntekter (f eks. husleie) utgjør til sammen ca 11 % de samlede inntekter. 2.4 Kostnadssiden Kjøp av varer/tj. som inngår i tj.prod. Overføringsutg. 19 % 7 % Kostnadsarter R Kjøp av varer/tj. Som erstatter tj.prod. 13 % Sosiale utgifter 10 % Lønnsutgifter 51 % Lønnsutgiftene utgjør 51 % og sosiale utgifter 10 % av kommunes driftsutgifter (når en ser bort fra finanskostnadene). De lønnsrelaterte utgiftene kommer altså opp til 64 % men de utgjør egentlig mer fordi det bak utgiftsarten Kjøp av tjenester som erstatter komm produksjon befinner seg utgifter til de interkommunale ordningene som også har lønnskostnader som et hovedelement. Side 8

9 Utviklingen fordelt på hovedansvar Nettoutgifter Fellesfunksjoner Oppvekst- og kultur Helse og sosial Plan- og utvikling VAR-tjenester Kirke Tall i hele tusen. Investeringer Investeringer De siste 8 åra har kommunen gjennomført investeringer for til sammen 27,1 millioner kr, noe som gir et gjennomsnitt på 3,4 millioner kr per år. Men tallene varierer fra år til år, fra 1,0 millioner kr til 5,0 millioner kr. Investeringsnivå er i alminnelighet en funksjon av finansieringsevne, dvs at det er de tilgjengelige ressursene som avgjør investeringsvolum. Lånegjeld Lånegjeld Finanskostnader Finanskostnader Avdrags Renteut Ordinær kommunegjeld ved utgangen av 2009 på ca 31,5 millioner kr. Figuren til venstre viser at gjelda på regnskapsnivå har vært stabil de siste 3-4 åra. I tillegg til ordinær kommunale gjeld kommer kommunens pensjonsforpliktelse som ved utgangen av 2009 beløp seg til ca 70 mill kr I første del av Økonomiplanperiode legges det ikke opp til økt kommunegjeld, men dersom et stort prosjekt med flerbrukshall /svømmehall realiseres i siste del av perioden, vil lånegjelda øke markant. Finanskostnadene har de siste år ligger stabilt på mellom 3,0-3,5 millioner kroner. Låneavdrag ligger i snitt på 2,0 millioner kr per år. Det er renteutgiftene som varierer sterkest, men ikke så mye som den alminnelige renteutvikling som følge av rentebindinger. Framover må en ta høyde for noe høyere rentenivå i forhold til opptak av nye lån. Side 9

10 KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen, som kommer til behandling i Stortinget i mai hvert år, fram hvilke økonomiske rammer, forventninger og endringer de har overfor kommunesektoren kommende år. Statsbudsjettet bygger i alminnelighet på de signaler som er gitt i Kommuneproposisjonen. 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2011 Her gjengis kortfattet hovedpunktene for Regjeringens opplegg mot kommunene i 2011: Regjeringen legger opp til vekst i kommunesektorens inntekter i Det vil legge til rette for viderføring av den høye aktivitetsnivået i sektoren. Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2011 på 5,7 milliarder kroner, tilsvarende 1,7 %. Av veksten er 2,75 milliarder kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst på 1,0 %. Regjeringen følger opp forslaget til nytt inntektssystem for kommunene som ble fremmet i kommuneproposisjon De øremerkede tilskuddene til barnehager på om lag 28 milliarder kroner innlemmes i kommunenes frie inntekter for I tillegg innlemmes tilskudd for kvalifiseringsprogrammet og tilskudd til krisesentre i de frie inntektene i 2011.Samlet foreslås det å overføre vel 29 milliarder kroner fra øremerkede ordninger til kommunenes rammetilskudd. De frie inntektene og momskompensasjonen til kommunene anslås å utgjøre om lag 80 % av samlede inntekter i Andelen øremerkede tilskudd reduseres fra om lag 12 % i 2010 til knapt 5 % i Det er den laveste andelen siden inntektssystemet ble etablert i Kommunesektorens samlede inntekter anslås til om lag 350 milliarder kroner i Av dette utgjør frie inntekter om lag 265 milliarder kroner. Frie inntekter består av kommunens egne skatteinntekter på om lag 138 milliarder kroner og rammetilskudd på om lag 127 milliarder kroner. Regjeringen utvider investeringsrammene i rentekompensasjonsordningene både for skole og svømmeanlegg, kirkebygg og fylkesveier. Innenfor ordningen med investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser kan regjeringen gi tilsagn om tilskudd til ytterligere 2000 enheter i Regjeringen styrker det kommunale barnevernet med en ny øremerket bevilgning på 240 millioner kroner. Foreldrebetaling i barnehager holdes nominelt uendret. Kommunene kompenseres med 263 millioner kroner. Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager trappes videre opp. Kommunene kompenseres med 92,5 millioner kroner. Det øremerkede investeringstilskuddet for barnehager videreføres. I tillegg styrker Regjeringen belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområdene med 100 millioner kroner. Regjeringen har også signalisert at eldrepakken vil videreføres. Side 10

11 KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG Inntektsestimat (Beregning av inntektssida) Til grunn for inntektsanslagene ligger tall i Statsbudsjettet og KS prognosemodell. FOSNES (år 2011-prisnivå i perioden ) kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge 0 Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 08 0 Ekstra skjønn tildelt av KRD Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap 434 RNB2009 / RNB Sum rammetilsk uten selskapsskatt Selskapsskatt Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Side 11

12 4.2 Rammetilskuddets oppbygging Fordeling av rammetilskudd kr År Skjønn med mer Småkommunetilskudd Utenfor overgangsord Overgangsord Utgiftsutjevning Det er flere faktorer i rammetilskuddet som Fosnes nytter godt av. Det gjelder både skjønnsmidler, småkommunetilskudd og Nord-Norgevilkår. Disse ekstrapottene er i dag helt avgjørende for å kunne holde oppe aktivitetsnivået. Nedenfor vises hva de enkelte komponentene i det utgiftsrealterte tilskuddet betyr (egentlig det som er den største biten i rammetilskuddet). Sluttsummen på 11,7 mill kr i tabellen er altså å finne i den øverste tabellen på foregående side. HELE LANDET FOSNES Bruk av folketall Vekt Antall Antall Utgifts-behovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutjevning kr per innb 0-2 år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , over 90 år 0, , Basistillegg 0, , Sone 0, , Nabo 0, , Landbrukskriterium 0, , Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, , Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, , Flytninger uten integreringstilskudd 0, , Dødlighet 0, , Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, , Fattige 0, , kr Side 12

13 Uføre år 0, , Opphopningsindeks 0, , Urbanitetskriterium 0, , PU over 16 år 0, , Ikke-gifte 67 år og over 0, , Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0, , Innbyggere med høyere utdanning 0, , Kostnadsindeks 1 1, (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Nto.virkn. statl/priv. skoler -70,62 4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: Det er basistillegget som betyr mest; altså det tilskuddet som alle kommunene i Norge får likt og som har den baktanke at det skal dekke de generelle og uspesifikke kostnadene ved å være egen kommuneenhet. Ellers ser en at utgiftsbehovsindeksen for Fosnes er på 1,44. Det betyr at en regner med at utgiftsbehovet i Fosnes kommune, lagt alle disse kriteriene til grunn, er vel en halv gang mer enn landsgjennomsnittet (landsgjennomsnittet = 1,0). Side 13

14 KAPITTEL Avdelingene Fellesadministrasjon og politisk Status På fellesadministrasjonen er det satt opp samme bemanning som tidligere år (2010). Det står nå 7,6 årsverk, inkludert 2,5 årsverk renholdere. Budsjettforslaget for 2011 og økonomiplanen for neste 4-årsperiode forutsetter stort sett en framskrivning av dagens aktivitetsnivå. Økte kostnader skyldes i all hovedsak lønnsoppgjør og prisøkning på kjøp av tjenester fra samarbeidsordningene i samkommunen. På budsjettforslaget er det lagt inn en rund sum på kroner under reserverte tilleggsbevilgninger med tanke på utgiftene ved å avholde lokalvalg i 2011 og også i Økonomiplanen for 2013 en tilsvarende sum til Stortings og sametingsvalget. Arbeidet med å få fastlandsforbindelse til Jøa er nå nådd en ny fase etter vedtaket i Fylkestinget i Nord-Trøndelag Med dette prinsippvedtaket om å arbeide for finansering av prosjektet vil kommunens rolle bli litt annerledes framover, det ansees fortsatt som viktig at saken forfølges mot fylkeskommunen for å sikre fremdrift. Arbeidet med bru finanseres ved bruk av ubundet driftsfond og det er satt opp kroner til dette arbeidet i Personalforsikringer (Kfr mail fra Garde ) Utfordringer Nedgang i folketallet, og forventning om redusert aktivitetsnivå i kommunen som konsekvens av dette, anses som den største utfordringen for administasjonen og Fosnes kommune i planperioden. Knappe ressurser gir begrenset mulighet for å prioritere innsats rettet mot nyskaping og utvikling. Prioriteringer - opprettholde og kvalitetssikre god kvalitet på kommunale tjenester i Fosnes kommune, innenfor de økonomiske rammene budsjettet og økonomiplanen i perioden gir - beholde og rekruttere godt kvalifiserte arbeidstakere - stadig bli bedre til å utnytte de muligene som finnes innen MNS til fordel for aktivitet i Fosnes kommune Side 14

15 5.1.2 Oppvekst og kultur I administrasjonen er det budsjettert med oppvekst og kultursjef 100 %, pedagogisk konsulent 60 % og 50 % sekretær i administrasjonen. I tiden til er det konstituert oppvekst og kultursjef, stillingen har ligget vakant, og i forbindelse med rådmannskiftet, ble det i en overgangsfase valgt denne løsningen. Det ble i forbindelse med budsjettet for 2009 opprettet en fast stilling som pedagogisk konsulent i forbindelse med at det den gangen var en rådmann som fungerte som rådmann og oppvekst og kultursjef. Denne stillingen står pr. d.d. vakant. En må i løpet av våren se på hvordan avdelingen skal organiseres. Ved budsjettbehandlingen for 2010, ble det vedtatt en reduksjon i årstimetallet ved skole, på , høsten 2010 og en årsvirkning på Dette tilsvarer 50 % stilling, denne reduksjonen kom i sin helhet ved Jøa skole. Ved Salsnes Oppvekstsenter er det 5 elever som alle går i småtrinnet, det vil si fra Klasse. Neste år kommer en av elevene opp i 5.klasse, noe som medfører økt timetall. Det er budsjettert med 1,5 lærerstilling ved skolen i tillegg kommer 50 % leder (30 % rektor skole + 20 % styrer barnehage). Utfordringen for skolene er nedgang i elevtall, noe som resulterer i mindre årstimetall og færre lærere. Færre lærere fører til at en har færre hoder å dele kompetansen det er krav om, på. I gjeldende opplæringslov er det et krav om at nytilsatte lærere som skal undervise i norsk, engelsk eller matematikk i ungdomstrinn skal ha 60 studiepoeng (årsstudium) i det faget de underviser i. Det er nå kommet forslag om endring av loven, slik at fra 2014 vil dette være et krav, samt at lærere har 30 studiepoeng i øvrige fag de underviser i. Det vil være en overgangsordning for lærere som har fulgt et annet studieløp, og det er også åpnet for å kunne fravike kravene ved små skoler. Allikevel er det også et påtrykk om at en motiverer eksisterende lærere til å ta tilleggsutdanning. Det er ingen god løsning å lene seg tilbake og tenke at vi har mulighet til å fravike kravene. Vi ønsker å kunne profilere et godt skoletilbud for våre innbyggere og dermed bør også fagkravene være innfridd så langt det lar seg gjøre. Fra høsten 2011 har Midtre Namdal og Indre Namdal oppvekst organisert videreutdanning i spesialpedagogikk, dette studiet finansieres med midler som det er søkt om fra Midtre Namdal, vikarutgiftene må kostes av den enkelte kommunen. Her har vi interesserte lærere som kan tenke seg å delta. Vi vil også innenfor den nærmeste framtid stå uten kompetanse allerede er lovpålagt i forhold til sosiallærer og karriereveileder, her må man også forsøke å kunne motivere noen til å ta denne utdanningen. Det er også et ønske om å kunne få til lederutdanning for våre rektorer. Det er satt av penger til kompetansehevingstiltak, hvert år framover i økonomiplanperioden. En kan tenke at ved færre elever, vil det være en også kunne redusere årstimetallet, men med de utfordringene man står overfor i forhold til kompetanseheving, vil en sterkt fraråde en reduksjon av årstimetallet for kommende år. Jøa skole inngikk i 2009 en avtale om å være MOT-skole. Avtalen med MOT må fornyes sommeren Årsprisen for medlemsskap er kr i tillegg kommer kostnader til reise på instruktør. I tillegg har en lærer avsatt en liten ressurs til arbeidet. Fra skoleåret 2010/2011 er kommunene pålagt å tilby elever fra Årstrinn gratis leksehjelp i 8 timer pr. uke fordelt på trinnene. 1. Og 2. Klasse skal ha minst 1 time hver uke. Det er valgfritt hvor dette tilbudet gis, SFO eller grunnskolen. Formålet med leksehjelpen er bl.a. sosial utjevning, dette medfører at en skal organisere tilbudet slik at foreldre skal slippe å kjøre til og fra tilbudet, det bør legges innenfor ordinært skoleskysstilbud. Jøa skole ble trukket ut til å være med i forsøk om arbeidslivsfag i ungdomsskolen. Dette er et alternativ til 2.fremmedspråk. Det følger elevene fra 8.klasse til og med 10.klasse. Skolen får et øremerket tilskudd til dette formålet pr. år på kr kr pr. elev. Ved Jøa skole er det 5 elever. Det er muligheter for at forsøksskolene får videreføre dette forsøket til neste års 8.klassinger også. Side 15

16 Skyss for skoleelever betales av fylkeskommunen for de elevene som har mer enn 4 km skoleveg. Fosnes kommunestyre har imidlertid gjort et vedta om at elever i barnetrinnet som har mellom 3,5 og inntil 4 km skoleveg fra etablert stoppested for skolebuss, skal ha kommunalt betalt skoleskyss med de oppsatte skolebusser til og fra skolen hele året. Fosnes kommunale kulturskole har i år 57 elever, 52 av disse i grunnskolealder. Flere elever har mer enn en time, det vil si at vi har 92 elevplasser, 87 av disse i grunnskolealder. Hvis vi regner elevplasser har vi 126 % dekning. Dette viser at en når de fleste barn og unge med dette tilbudet. Vi har et meget godt samarbeid med kulturskolen i Namsos, slik at vi til enhver tid har kvalifiserte lærere til elevene. Kostnadene her er i hovedsak lønn, i tillegg kommer reisekostnadene Namsos Jøa. Fra årsskiftet blir tilskudd til barnehagene lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Nøkkelen for utregning av tilskudd til kommunene er også endret, fra at vi tidligere fikk tilskudd pr. barn hvor barn under 3 år ble regnet som 2 barn. Begge barnehagene har en åpningstid på 9,5 timer pr. dag, noe som ble tilpasset pendlere som har lang reisetid. Barnetallene har variert noe de siste årene, i fjor var tallet tilnærmet likt, Salsnes hadde flest barn over 3 år, de fleste av disse hadde helplass. Jøa hadde flest barn under 3 år, de fleste her er på deltid. Fra årsskiftet er det 16 barn på Jøa og 10 barn på Salsnes, her kommer det 3 til utover våren. Salsnes har 4 SFO barn og Jøa har 2. Når det gjelder bemanning ved barnehagen, er det uttrykt behov for en økning på 40 % ved Jøa barnehage, dette er knyttet til det høye barnetallet dette året. Det er pr. i dag 260 % stilling + 40 % administrativ ressurs til styrer. Ved Salsnes er det 20 % styrerressurs, pedagogisk leder 100 % inkl. administrativt 20 %, i tillegg kommer 2 assistenter a 73,3 %. Ved begge barnehagene er det lærlinger, de er også knyttet til skolen. Museet Midt det har kommet spørsmål til kommunen om kommunal deltakelse i museumssamarbeidet. Pr. i dag er Vikna og Namsos de eneste som er medlemmer. Inngangsbilletten er kr pluss årlige bidrag på kroner pluss 10 kroner per innbygger. For Fosnes blir dermed årlig tilskott på kr (670*10=) kr = kr Innskuddskapital kan for så vidt dekkes som kapitalkostnad, muligens som bruk av fond, men det årlige tilskottet må i fall deltakelse komme inn i det ordinære driftsbudsjett. Og da vil det måtte komme som egen utgiftspost på avdeling oppvekst og kultur, dette er imidlertid ikke innlagt i budsjett og økonomiplanperioden Helse og sosial Generelle kommentarer: Budsjett og øk.plan er framskrevet ut fra det som er gjeldende i dag. I tillegg er noen nye tiltak/tjenester lagt inn i budsjettet, samt kjente endringer/økte kostnader. Lønnsbudsjettet Avd. har budsjettert med lønn + tillegg for alle stillingene, det samme som i De tidligere 2-3 årene drev vi p/o-tjenesten med redusert bemanning, hadde hele tiden vakanser, noe som førte til store innsparinger i budsjettet. Det førte også til store slitasjer og kanskje litt oppgitthet hos de ansatte, farlige signaler. Dette kan lett føre til at viktige fagpersoner søker seg bort fra arbeidsplassen, og vi kan etter hvert få rekrutteringsproblemer. Har dessverre de siste årene mistet flere fagpersoner, de fleste til Namsos kommune. Mange vakanser kan virke negativt i forbindelse med rekruttering av nye personer. Etter at vi økte bemanningen igjen, (ordinære stillinger) har sykefraværet gått ned, og vi har spart vikarutgifter. Positive trekk som vi ønsker å fortsette med. Aktivitørstilling 40 % Foreslår å opprette den som fast stilling igjen. Har vært vakant i 4 år. Dette har vært gjort forsøk på de 2 siste årene, men det har ikke vært politisk aksept for det. Siste året ble det avsatt kr som skulle brukes til aktivitetstiltak for beboerne på sykeheimen og boligene. Side 16

17 Dette er blitt fulgt opp, men det kan ikke måles med å ha en person som er fast ansatt og som er ansvarlig for en jevn aktivitet hele året. Slik det fungerer nå, er det administrasjonen som må ta tak i, evt. være med å arrangere tilstelninger som er blitt gjennomført, noe jeg mener er feil bruk av ressursene våre. Statlige signaler går ut på at i løpet av noen år, (2-3 år) vil aktivitetstilbudet ved institusjoner bli en lovpålagt oppgave. Slik hverdagen ofte er på sykeheimen, blir det veldig lite tid til overs for de ansatte til å drive med aktiviteter. Inntekter Ny inntektsberegning ang. ressurskrevende brukere, samt mindre lønnsutgifter tilknyttet tjenesten pga. innsparingstiltak. Dette utgjør mindre utbetalt tilskudd enn tidligere år. Vederlag for opphold i institusjon. 17 pasienter. Forventer å få inn inntekt på 15 pasienter 12 måneder i året. Beregner bl.a. 1 korttidsplass som øremerkes til det formålet, jfr. intensjonen i Samhandlingsreformen/Piloten. Samtidig beregnes 12 måneder uten inntekt i forbindelse med utskrivinger/dødsfall og nye innskrivinger, innleggelsesmåned/frimåned, samt ledige rom i perioder. Avdelingen mottar ingen øremerkede tilskudd til tjenesten lenger, siste tilskuddet opphørte i 2009, psykisk helsevern. MNS-ordningene. Viser til rådmannens kommentarer. Ny utgift for h/s-avd. fra 2011 er kr. som er knyttet opp mot arbeidet vedr. Samhandlinghsreformen.(kommunal egenfinansiering) Framskrivingen av de eldre i kommunen. Antall eldre i kommunen vil de første årene framover holde seg ganske stabilt, ser ingen grunn til bekymring med tanke på en eldrebølge. Pr. i dag har vi 141 personer over 67 år i kommunen, samme antall som i fjor. Framskrevet folkemengde i Fosnes år. Side 17

18 Framskrevet folkemengde i Fosnes år. Framskrevet folkemengde i Fosnes + 80 år. Side 18

19 Avdelingen har de siste årene gjennomført til dels strenge innsparingstiltak i form av redusert bemanning innenfor pleie og omsorgsavdelingen. Bl.a. har ledige stillinger vært vakante i perioder. Dette tiltaket opphørte i år, jfr. kommentarer under lønnsbudsjettet. På tross av store innsparinger over flere år, så har utgiftene økt mer enn det vi klarer å spare. En av årsakene til dette er økte lønnsutgifter, har vært en stor lønnsvekst de siste årene innenfor p/otjenesten. I tillegg går innbyggertallet ned, det vil ha innvirkning på rammetilskuddet kommunen mottar. Uavhengig av inntektene vi får, vil tjenestene vi er pålagt å yte innbyggerne våre fortsatt være de samme. Sosialtjenesten som en del av NAV Midtre Namdal. Våren 2010 vedtok Midtre Namdal Samkommunestyre: - at den kommunale sosialtjeneste i arbeids og velferdsforvaltningen skulle organiseres som en felles tjeneste og som en del av Midtre Namdal samkommune. - å overføre myndigheten etter Lov om Sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen av til Midtre Namdal samkommune. - at Husbankens bostøtteordning skulle forvaltes av Midtre Namdal samkommune. - Kostnadsnøkler for lønn og drift. Ny fordelingsmodell iverksettes fra Pr. i dag usikker på hvor store utgiftene for Fosnes kommune vil bli. Det som er ganske sikkert, er at utgiftene vil øke i forhold til dagens forbruk. Bl.a. er det øremerkede tilskuddet i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet lagt inn i kommunens ramme, kr. Viser til eget budsjett for MNS NAV. Legekontoret Fosnes kommune har i dag en god legetjeneste. Pr. oktober står 895 pasienter på kommunens fastlegeliste. De fleste pasientene tilhører annen kommune, bl.a. Namsos. Side 19

20 Økt antall pasienter utløser høyere basistilskudd til legen, men samtidig reduseres utgiftene tilknyttet Kjøp av tjenester fra Staten (gjestepasientoppgjøret) Disse utgiftene henger sammen. For hver ny pasient som kommer til på fastlegelisten, reduseres utgiften gjesteoppgjør. Det er en utgift som kommunen må betale til andre kommuner i landet hvor det er innbyggere fra oss som bruker deres legetjeneste, eller vi får et tilskudd -per capita 357kr - for hver person fra andre kommuner som står på vår fastlegeliste. Når vår fastlegeliste øker, øker basistilskuddet, men gjestepasientoppgjøret minker. Pr. i dag er basistilskuddet 357 kr. for hver pasient som står på listen. Gjestepasientoppgjøret blir utført av Helfo NAV en gang pr. år. Legekontoret/venterommet skal pusses opp neste år. Det er behov for nye stoler både på venterommet og på legekontoret. Satt av kr. til dette formålet. Investering i Online-dataløsning ved legekontoret er tidligere vedtatt av KST i sak den Dette har tatt mye lengre tid enn først tenkt pga. av bl.a. forsinkelser fra både leverandør og datatilsynet. Nå er det klart med noen forandringer. Prisen er ca kr. eks. moms. Satt av kr. til ordningen. Denne investeringen vil være med på å øke kvaliteten på tjenestene gjort ved legekontoret, samt at det vil bli et felles journalsystem mellom kontorene (Robrygga og Jøa legekontor) hvor fastlegen vår arbeider. Det vil bety at alle pasientene til vår fastlege vil få en journal i stede for to som de har med dagens ordning. Med det nye systemet kan de logge seg inn på pasientjournalen fra begge kontorene, noe som sikrer alle pasientene en bedre tjeneste og bedrer kvalitetssikringen. Journalene fra Fosnes legekontor blir merket, og det må gis tilgang til den/de leger som skal ha innsyn i journalen. Det er enkelt å ekskludere journalene fra systemet hvis det skulle bli aktuelt. Innkjøp av ny hjertestarter, kostnad kr. Sam-kjøp med sykeheimen, kr på hver. Den vi har i dag er ikke god nok til de krav som stilles, bl.a. kan ikke hjerterytmen sjekkes. Vi har etter hvert fått veldig dyktige sykepleiere i kommunen som kan - og har betjent hjertestarteren i nødssituasjoner med gode resultater. Legevakt Fosnes kommune har avtaler om 4 forskjellige legevakter. - AMK (legevaktsbordet) - LINA (interkommunal) - MNS-legevakt (samkommunal) vakt (Ø.hjelp på dagtid hverdager det ikke er lege tilstede på Jøa) Vakttjenestene utgjør til sammen ca kr. årlig. Fysioterapitjenesten Har 70 % driftsavtale som er fordelt på 2 personer, 50/20. I tillegg har vi 10 % fast ansatt fysioterapeut. Driftstilskuddet økte ganske mye i 2009/2010 pga. av endret avtaleverk, jfr. ASA Økingen utgjør kr. Pleie og omsorgstjenesten (institusjon og hjemmetjenesten) Lønn er framskrevet ut fra godkjente stillinger, ingen vakanser. Avdelingen har fortsatt en turnus som er marginalt bemannet, og med de utfordringene kommunen vil stå ovenfor de neste årene, jfr. Samhandlingsreformen, vil det bli behov for å øke bemanningsressursen. Vi forventer at det vil følge med midler til kommunene når reformen skal påbegynnes i 2012, hvis ikke vil det bli problemer å få den gjennomført. Sykeheimen har stort behov for utskifting av noe utstyr og inventar. Har lagt inn kostnadene til de viktigste tiltakene i budsjettet: Side 20

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2014 med økonomiplan 2014-2017 Versjon 1.0 24.10.13 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Levanger kommune Budsjett 2005

Levanger kommune Budsjett 2005 Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004 Kommunesektorens plass i samfunnet Skatter 106 780 Rammetilskudd 41161 Selskapsskatt 5486 Frie

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk Folkemøte i Horisonten 04.04.2016 Tema Arealer, geografi og befolkning Økonomi Tjenesteområdene Lokaldemokrati Kjennetegn «Midtre Namdal +» Flatanger, Namdalseid,

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomienheten Levanger 22.05.13 1 Dagens hovedoversikt (1) Hovedoversikt drift Regnskap Rev. ØP ØP ØP Levanger Kommune 2012 2013 2014 2015 2016 Alle

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2015 med økonomiplan 2015-2018 Rådmannens innstilling Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan

Budsjett 2016 Økonomiplan Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Talldelen i budsjettet Noen økonomiske forutsetninger Rammetilskudd 2015 Innbyggertilskudd, likt beløp pr 48 146 innbygger Utgiftsutjevning 20 323 Overgangsordninger/INGAR

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 19.01.16 Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble sist

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015 2018 BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 2 Økonomiplanen skal gjenspeile neste års drift og utviklingen i en 4 års periode. 2015 budsjettet er lagt og tallene og tiltakene er satt

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Forslag til nytt inntektssystem Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Oppsummering av effektberegninger Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -18,5 mill. kr for de tre

Detaljer

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/9934-5 Saksbehandler: Saksframlegg Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 10.12.2008 Fosnes kommunestyre

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Hva kan en ny regjering bety for kommunenes økonomi?

Hva kan en ny regjering bety for kommunenes økonomi? Hva kan en ny regjering bety for kommunenes økonomi? Informasjonsmøte om statsbudsjettet 2014 Rakkestad kulturhus 17. oktober 2013 Del 1 UTFORDRINGENE 2 Prognoser for kommuneøkonomien Kombinasjonen av

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Nord-Trøndelag

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Nord-Trøndelag Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Nord-Trøndelag Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette?

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette? Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar Konsekvenser av demografiske endringer Hvordan jobber Trysil kommune med dette? 1 2 Østlendingen 19.11.14 3 Inntektssystemet bygger i hovedsak

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer