BUDSJETT med økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014"

Transkript

1 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan Versjon

2 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling. Kommunen vil legge til rette for gode levekår i alle livets faser gjennom et godt og variert botilbud, gode oppvekstvilkår, sikre arbeidsplasser, gode og tilgjengelige helsetjenester, brukertilpasset offentlige tjenester og et godt og variert fritidstilbud til alle. Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur 1.2 Folketallsprognoser i det lange bildet 1.3 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT Driftsinntekter og driftsutgifter Netto driftsresultat Inntektsiden 2.4 Kostnadssiden KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2011 KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG Inntektsestimat, (Beregning av inntektssida) 4.2 Rammetilskuddets oppbygging KAPITTEL 5 DRIFTSRAMMER Avdelingene Statusvurderinger Utfordringer Prioriteringer 5.2 Interkommunale ordninger; Midtre Namdal Samkommune, Kirkelig fellesråd og PPT 5.3 Konsekvensjustert budsjett og driftsbudsjett Tiltak for gjenopprettelse av økonomisk handlefrihet salderingsliste 5.5 Oversikt med bruk av særskilte fond i budsjettforslaget KAPITTEL 6 INVESTERINGS- OG UTBYGGINGSPROGRAM 6.1 Kort beskrivelse av foreliggende prosjekter Side 3

4 KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur Folketallet i Fosnes kommune var per 1. januar 2010 på juli var folketallet 663.Det er en vedvarende trend at folketallet synker. I den siste 12-årsperioden har både fødselsoverskuddet vært negativt de fleste år (-46), men det er særlig en negativ flyttebalanse (-96) som bidrar til nedgang i det samlede innbyggertallet (-142). Befolkningsutvikling Fødselsoverskudd Nettoflytting inkl. inn- /utvandring Folketilvekst Fosnes kommune har en befolkningsstruktur med litt færre barn og unge og litt flere eldre, enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Fosnes kommune har en lik andel personer med vestlig innvandrerbakgrunn og en betydelig lavere andel personer med ikke vestlig innvandrerbakgrunn enn landet totalt. Befolkningsstruktur 2009 i % Kommunen Fylket Landet Antall menn per 100 kvinner i aldersgruppen år 86,2 104,3 103,9 Andel barn og unge 0-17 år 20,4 23,6 22,7 Andel eldre 80 år og over 6,9 5,2 4,5 Andel personer med innvandrerbakgrunn, vestlig 2,4 1,0 2,4 Andel personer med innvandrerbakgrunn, ikke vestlig 0,6 2,7 7,2 1.2 Folketallsprognoser i det lange bildet Framskriving etter 9 alternativer Totalt Kvinner Menn Folketallet har gått nokså regelmessig tilbake. SSB sine framskrivingsmodeller peker på en fortsatt jevn nedgang i folketallet. Figuren til venstre viser 9 alternativer fram til 2030, avhengig av faktorer som flyttegrad, aldring, vekst og innvandring. Middel-alternativet som er vanligst å legge til grunn ligger på 604 innbyggere i 2020 og 570 i Side 4

5 1.3 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn Registrert arbeidsledige ved utgangen av måneden (prosent) Registrert arbeidsledighet sept månedsvis i % På figuren til venstre vises registrert arbeidsledighet i hele perioden fra 2000 og fram til nå. En kan lese et hovedmønster med relativ stabilitet på omkring 3-4 % hensyntatt sesongvariasjoner, men at en periode omkring med litt lavere nivå. Fra høsten 2008 gjør ledigheten er synlig hopp fra lavt nivå på om lag 2 % til 4 %. Pr. september 2010 var arbeidsledigheten i Fosnes kommune på 0,9 %. ( Næringsstruktur, inntektsforhold, m.m. Næringsstrukturen i Fosnes preges av sysselsetting innen landbruksnæringen. Det gjør at primærnæringene sysselsetter 26,7 % av arbeidstakere i kommunen noe som ligger klart over fylkes- og landssnittet. Sysselsettingsgraden er lavere enn snittet noe som henspeiler på klart lavere yrkesdelaktighet for kvinner. Antall uførepensjonister er på snittnivå. Bruttoinntekt slik den framkommer fra SSB-tallene plasserer Fosnes et klart stykke bak fylkes- og særlig landsgjennomsnittet. Arbeid/inntekt Kommunen Fylket Landet Sysselsatte år med bosted i kommune 4.kv. 2009, % av befolkningen Menn Kvinner Andel uførepensjonister år 2008 i % 9,9 10,5 8,9 Bruttoinntekt per innb. 17 år og over Menn Kvinner Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på næring Prosent Primær 26,7 9,3 3,2 Sekundær 17,8 21,7 20,7 Tertiær 55,6 68,6 75,7 Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på sektor Prosent Offentlig forvaltning 44,9 32,5 28,7 Privat sektor og offentlige foretak 55,1 67,5 71,3 Nye foretak (unntatt off forvaltning og primærnæringene) Tallene fra SSB viser at det er etablert til sammen 29 nye foretak i kommunene de siste 9 årene. Boligbygging m.m. Ifølge SSB er det de ti siste årene igangsatt 2 nye boliger i kommunen, av enhver art, den ene i 2001 og den andre i I de siste fem åra har antall husstander i Fosnes kommune som er tilkjent bostøtte fra Husbanken ligget på nivå Side 5

6 Omsetning i varehandel Omsetning i varehandel per innbygger 2009 Leka Vikna Fosnes Høylandet Namsskogan Lierne Inderøy Verran Figuren til venstre viser omsetning per innbygger i detaljhandel (målt i kroner) for en del distriktskommuner i Nord-Trøndelag i Tallene gjelder dog ikke omsetning av motorkjøretøyer og bensin, samt mva. Tallene viser at Vikna, Nærøy og Grong er tre kommuner med relativt høy omsetning i varehandel per innbygger (over kr) innen sin kommune. Fosnes, Namdalseid, Verran og Høylandet ligger langt tilbake med en omsetning per innbygger (under kr Tallene må leses slik at omsetningen i distriktskommunene avgjøres for en stor del av nærheten til et større handelssenter. Det må være en forklaringsfaktor når en ser at kommunene Namdalseid, Verran og Fosnes ligger såpass lavt, mens sammenlignbare kommuner som Flatanger og Leka opererer med dobbelt så høye omsetningstall. Avstand til handelssenter gir også muligheter for å øke det lokale tilbudet av varer. Offentlige variabler i lokalsamfunnet Barnehager og utdanning, helse og sosial, kirkesamfunn Kommunen Fylket Landet Barnehagedekning 1-2 år. Prosent 88,9 82,8 77,1 Barnehagedekning 3-5 år. Prosent 111,8 99,6 96,2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7. årstrinn 10,2 12,0 13,2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10. årstrinn 7,8 14,4 14,8 Andel elever i grunnskolen med spesial undervisning. Prosent 6,2 8,3 7,6 Andel av befolkningen 16 år og eldre med høyere utdanning. 15,1 21,2 25,9 Prosent Menn 11,0 17,6 23,9 Kvinner 18,9 24,9 27,8 Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak Prosent 2,2 4,9 4,3 Sosialhjelpsmottakere per 100 innb år ,2 3,5 3,9 Legeårsverk per innb ,5 9,4 9,5 Andel innb. 80 år og over - beboere på institusjon Prosent 31,9 12,1 14,3 Andel innb. 80 år og over - hjemmetjenester Prosent 31,9 44,4 37,0 Andel medlemmer av Den Norske Kirke, prosent ,9 89,7 79,2 Side 6

7 KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT Driftsinntekter og driftsutgifter Aksetittel Driftsinntekter og driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Figuren til venstre viser en sammenstilling av kommunens driftsinntekter og driftsutgifter for de siste år, basert på regnskapstall. Målestokk er i kroner, slik at verdiene går fra 35 til 60 millioner kr. Det mest iøynefallende, og kritiske, er at utgiftslinja krysser inntektslinja i 2008-regnskapet. Det baserer seg på en nokså sterk utgiftsøkning (linja går bratt opp) samtidig som inntektslinja viser svak og beskjeden vekst. I 2009-regnskapet er igjen utgiftsveksten lavere enn inntekstsveksten. 2.2 Netto driftsresultat Netto driftsresultat På figuren til venstre vises utviklingen av netto driftsresultat, det er resultatet etter finanskostnader. Netto driftsresultat bør være positivt slik at kommunen har midler og handlingsevne til å iverksette nye driftsaktiviteter, svare egenkapital på nye investeringer eller sette av pengene til fonds for senere bruk Side 7

8 2.3 Inntekstsiden Andre statlige overføringer 2 % Overf. m/krav om motytelse 14 % Brukerbetalinger 4 % Andre salgs og leieinnt. 7 % Inntektsstruktur R Skatteinntekter 17 % Rammetilskudd 56 % Rammetilskuddet er den absolutt viktigste inntektskomponenten i budsjettet for Fosnes kommune. Rammetilskuddet utgjør ca 56 % av de samlede inntekter, mens de vanlige skatteinntektene på inntekt og formue utgjør 17 %. De to inntektskomponentene brukerbetalinger (f eks. foreldrebetaling i barnehage) og andre salgsinntekter (f eks. husleie) utgjør til sammen ca 11 % de samlede inntekter. 2.4 Kostnadssiden Kjøp av varer/tj. som inngår i tj.prod. Overføringsutg. 19 % 7 % Kostnadsarter R Kjøp av varer/tj. Som erstatter tj.prod. 13 % Sosiale utgifter 10 % Lønnsutgifter 51 % Lønnsutgiftene utgjør 51 % og sosiale utgifter 10 % av kommunes driftsutgifter (når en ser bort fra finanskostnadene). De lønnsrelaterte utgiftene kommer altså opp til 64 % men de utgjør egentlig mer fordi det bak utgiftsarten Kjøp av tjenester som erstatter komm produksjon befinner seg utgifter til de interkommunale ordningene som også har lønnskostnader som et hovedelement. Side 8

9 Utviklingen fordelt på hovedansvar Nettoutgifter Fellesfunksjoner Oppvekst- og kultur Helse og sosial Plan- og utvikling VAR-tjenester Kirke Tall i hele tusen. Investeringer Investeringer De siste 8 åra har kommunen gjennomført investeringer for til sammen 27,1 millioner kr, noe som gir et gjennomsnitt på 3,4 millioner kr per år. Men tallene varierer fra år til år, fra 1,0 millioner kr til 5,0 millioner kr. Investeringsnivå er i alminnelighet en funksjon av finansieringsevne, dvs at det er de tilgjengelige ressursene som avgjør investeringsvolum. Lånegjeld Lånegjeld Finanskostnader Finanskostnader Avdrags Renteut Ordinær kommunegjeld ved utgangen av 2009 på ca 31,5 millioner kr. Figuren til venstre viser at gjelda på regnskapsnivå har vært stabil de siste 3-4 åra. I tillegg til ordinær kommunale gjeld kommer kommunens pensjonsforpliktelse som ved utgangen av 2009 beløp seg til ca 70 mill kr I første del av Økonomiplanperiode legges det ikke opp til økt kommunegjeld, men dersom et stort prosjekt med flerbrukshall /svømmehall realiseres i siste del av perioden, vil lånegjelda øke markant. Finanskostnadene har de siste år ligger stabilt på mellom 3,0-3,5 millioner kroner. Låneavdrag ligger i snitt på 2,0 millioner kr per år. Det er renteutgiftene som varierer sterkest, men ikke så mye som den alminnelige renteutvikling som følge av rentebindinger. Framover må en ta høyde for noe høyere rentenivå i forhold til opptak av nye lån. Side 9

10 KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen, som kommer til behandling i Stortinget i mai hvert år, fram hvilke økonomiske rammer, forventninger og endringer de har overfor kommunesektoren kommende år. Statsbudsjettet bygger i alminnelighet på de signaler som er gitt i Kommuneproposisjonen. 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2011 Her gjengis kortfattet hovedpunktene for Regjeringens opplegg mot kommunene i 2011: Regjeringen legger opp til vekst i kommunesektorens inntekter i Det vil legge til rette for viderføring av den høye aktivitetsnivået i sektoren. Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2011 på 5,7 milliarder kroner, tilsvarende 1,7 %. Av veksten er 2,75 milliarder kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst på 1,0 %. Regjeringen følger opp forslaget til nytt inntektssystem for kommunene som ble fremmet i kommuneproposisjon De øremerkede tilskuddene til barnehager på om lag 28 milliarder kroner innlemmes i kommunenes frie inntekter for I tillegg innlemmes tilskudd for kvalifiseringsprogrammet og tilskudd til krisesentre i de frie inntektene i 2011.Samlet foreslås det å overføre vel 29 milliarder kroner fra øremerkede ordninger til kommunenes rammetilskudd. De frie inntektene og momskompensasjonen til kommunene anslås å utgjøre om lag 80 % av samlede inntekter i Andelen øremerkede tilskudd reduseres fra om lag 12 % i 2010 til knapt 5 % i Det er den laveste andelen siden inntektssystemet ble etablert i Kommunesektorens samlede inntekter anslås til om lag 350 milliarder kroner i Av dette utgjør frie inntekter om lag 265 milliarder kroner. Frie inntekter består av kommunens egne skatteinntekter på om lag 138 milliarder kroner og rammetilskudd på om lag 127 milliarder kroner. Regjeringen utvider investeringsrammene i rentekompensasjonsordningene både for skole og svømmeanlegg, kirkebygg og fylkesveier. Innenfor ordningen med investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser kan regjeringen gi tilsagn om tilskudd til ytterligere 2000 enheter i Regjeringen styrker det kommunale barnevernet med en ny øremerket bevilgning på 240 millioner kroner. Foreldrebetaling i barnehager holdes nominelt uendret. Kommunene kompenseres med 263 millioner kroner. Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager trappes videre opp. Kommunene kompenseres med 92,5 millioner kroner. Det øremerkede investeringstilskuddet for barnehager videreføres. I tillegg styrker Regjeringen belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområdene med 100 millioner kroner. Regjeringen har også signalisert at eldrepakken vil videreføres. Side 10

11 KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG Inntektsestimat (Beregning av inntektssida) Til grunn for inntektsanslagene ligger tall i Statsbudsjettet og KS prognosemodell. FOSNES (år 2011-prisnivå i perioden ) kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge 0 Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 08 0 Ekstra skjønn tildelt av KRD Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap 434 RNB2009 / RNB Sum rammetilsk uten selskapsskatt Selskapsskatt Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Side 11

12 4.2 Rammetilskuddets oppbygging Fordeling av rammetilskudd kr År Skjønn med mer Småkommunetilskudd Utenfor overgangsord Overgangsord Utgiftsutjevning Det er flere faktorer i rammetilskuddet som Fosnes nytter godt av. Det gjelder både skjønnsmidler, småkommunetilskudd og Nord-Norgevilkår. Disse ekstrapottene er i dag helt avgjørende for å kunne holde oppe aktivitetsnivået. Nedenfor vises hva de enkelte komponentene i det utgiftsrealterte tilskuddet betyr (egentlig det som er den største biten i rammetilskuddet). Sluttsummen på 11,7 mill kr i tabellen er altså å finne i den øverste tabellen på foregående side. HELE LANDET FOSNES Bruk av folketall Vekt Antall Antall Utgifts-behovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutjevning kr per innb 0-2 år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , over 90 år 0, , Basistillegg 0, , Sone 0, , Nabo 0, , Landbrukskriterium 0, , Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, , Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, , Flytninger uten integreringstilskudd 0, , Dødlighet 0, , Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, , Fattige 0, , kr Side 12

13 Uføre år 0, , Opphopningsindeks 0, , Urbanitetskriterium 0, , PU over 16 år 0, , Ikke-gifte 67 år og over 0, , Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0, , Innbyggere med høyere utdanning 0, , Kostnadsindeks 1 1, (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Nto.virkn. statl/priv. skoler -70,62 4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: Det er basistillegget som betyr mest; altså det tilskuddet som alle kommunene i Norge får likt og som har den baktanke at det skal dekke de generelle og uspesifikke kostnadene ved å være egen kommuneenhet. Ellers ser en at utgiftsbehovsindeksen for Fosnes er på 1,44. Det betyr at en regner med at utgiftsbehovet i Fosnes kommune, lagt alle disse kriteriene til grunn, er vel en halv gang mer enn landsgjennomsnittet (landsgjennomsnittet = 1,0). Side 13

14 KAPITTEL Avdelingene Fellesadministrasjon og politisk Status På fellesadministrasjonen er det satt opp samme bemanning som tidligere år (2010). Det står nå 7,6 årsverk, inkludert 2,5 årsverk renholdere. Budsjettforslaget for 2011 og økonomiplanen for neste 4-årsperiode forutsetter stort sett en framskrivning av dagens aktivitetsnivå. Økte kostnader skyldes i all hovedsak lønnsoppgjør og prisøkning på kjøp av tjenester fra samarbeidsordningene i samkommunen. På budsjettforslaget er det lagt inn en rund sum på kroner under reserverte tilleggsbevilgninger med tanke på utgiftene ved å avholde lokalvalg i 2011 og også i Økonomiplanen for 2013 en tilsvarende sum til Stortings og sametingsvalget. Arbeidet med å få fastlandsforbindelse til Jøa er nå nådd en ny fase etter vedtaket i Fylkestinget i Nord-Trøndelag Med dette prinsippvedtaket om å arbeide for finansering av prosjektet vil kommunens rolle bli litt annerledes framover, det ansees fortsatt som viktig at saken forfølges mot fylkeskommunen for å sikre fremdrift. Arbeidet med bru finanseres ved bruk av ubundet driftsfond og det er satt opp kroner til dette arbeidet i Personalforsikringer (Kfr mail fra Garde ) Utfordringer Nedgang i folketallet, og forventning om redusert aktivitetsnivå i kommunen som konsekvens av dette, anses som den største utfordringen for administasjonen og Fosnes kommune i planperioden. Knappe ressurser gir begrenset mulighet for å prioritere innsats rettet mot nyskaping og utvikling. Prioriteringer - opprettholde og kvalitetssikre god kvalitet på kommunale tjenester i Fosnes kommune, innenfor de økonomiske rammene budsjettet og økonomiplanen i perioden gir - beholde og rekruttere godt kvalifiserte arbeidstakere - stadig bli bedre til å utnytte de muligene som finnes innen MNS til fordel for aktivitet i Fosnes kommune Side 14

15 5.1.2 Oppvekst og kultur I administrasjonen er det budsjettert med oppvekst og kultursjef 100 %, pedagogisk konsulent 60 % og 50 % sekretær i administrasjonen. I tiden til er det konstituert oppvekst og kultursjef, stillingen har ligget vakant, og i forbindelse med rådmannskiftet, ble det i en overgangsfase valgt denne løsningen. Det ble i forbindelse med budsjettet for 2009 opprettet en fast stilling som pedagogisk konsulent i forbindelse med at det den gangen var en rådmann som fungerte som rådmann og oppvekst og kultursjef. Denne stillingen står pr. d.d. vakant. En må i løpet av våren se på hvordan avdelingen skal organiseres. Ved budsjettbehandlingen for 2010, ble det vedtatt en reduksjon i årstimetallet ved skole, på , høsten 2010 og en årsvirkning på Dette tilsvarer 50 % stilling, denne reduksjonen kom i sin helhet ved Jøa skole. Ved Salsnes Oppvekstsenter er det 5 elever som alle går i småtrinnet, det vil si fra Klasse. Neste år kommer en av elevene opp i 5.klasse, noe som medfører økt timetall. Det er budsjettert med 1,5 lærerstilling ved skolen i tillegg kommer 50 % leder (30 % rektor skole + 20 % styrer barnehage). Utfordringen for skolene er nedgang i elevtall, noe som resulterer i mindre årstimetall og færre lærere. Færre lærere fører til at en har færre hoder å dele kompetansen det er krav om, på. I gjeldende opplæringslov er det et krav om at nytilsatte lærere som skal undervise i norsk, engelsk eller matematikk i ungdomstrinn skal ha 60 studiepoeng (årsstudium) i det faget de underviser i. Det er nå kommet forslag om endring av loven, slik at fra 2014 vil dette være et krav, samt at lærere har 30 studiepoeng i øvrige fag de underviser i. Det vil være en overgangsordning for lærere som har fulgt et annet studieløp, og det er også åpnet for å kunne fravike kravene ved små skoler. Allikevel er det også et påtrykk om at en motiverer eksisterende lærere til å ta tilleggsutdanning. Det er ingen god løsning å lene seg tilbake og tenke at vi har mulighet til å fravike kravene. Vi ønsker å kunne profilere et godt skoletilbud for våre innbyggere og dermed bør også fagkravene være innfridd så langt det lar seg gjøre. Fra høsten 2011 har Midtre Namdal og Indre Namdal oppvekst organisert videreutdanning i spesialpedagogikk, dette studiet finansieres med midler som det er søkt om fra Midtre Namdal, vikarutgiftene må kostes av den enkelte kommunen. Her har vi interesserte lærere som kan tenke seg å delta. Vi vil også innenfor den nærmeste framtid stå uten kompetanse allerede er lovpålagt i forhold til sosiallærer og karriereveileder, her må man også forsøke å kunne motivere noen til å ta denne utdanningen. Det er også et ønske om å kunne få til lederutdanning for våre rektorer. Det er satt av penger til kompetansehevingstiltak, hvert år framover i økonomiplanperioden. En kan tenke at ved færre elever, vil det være en også kunne redusere årstimetallet, men med de utfordringene man står overfor i forhold til kompetanseheving, vil en sterkt fraråde en reduksjon av årstimetallet for kommende år. Jøa skole inngikk i 2009 en avtale om å være MOT-skole. Avtalen med MOT må fornyes sommeren Årsprisen for medlemsskap er kr i tillegg kommer kostnader til reise på instruktør. I tillegg har en lærer avsatt en liten ressurs til arbeidet. Fra skoleåret 2010/2011 er kommunene pålagt å tilby elever fra Årstrinn gratis leksehjelp i 8 timer pr. uke fordelt på trinnene. 1. Og 2. Klasse skal ha minst 1 time hver uke. Det er valgfritt hvor dette tilbudet gis, SFO eller grunnskolen. Formålet med leksehjelpen er bl.a. sosial utjevning, dette medfører at en skal organisere tilbudet slik at foreldre skal slippe å kjøre til og fra tilbudet, det bør legges innenfor ordinært skoleskysstilbud. Jøa skole ble trukket ut til å være med i forsøk om arbeidslivsfag i ungdomsskolen. Dette er et alternativ til 2.fremmedspråk. Det følger elevene fra 8.klasse til og med 10.klasse. Skolen får et øremerket tilskudd til dette formålet pr. år på kr kr pr. elev. Ved Jøa skole er det 5 elever. Det er muligheter for at forsøksskolene får videreføre dette forsøket til neste års 8.klassinger også. Side 15

16 Skyss for skoleelever betales av fylkeskommunen for de elevene som har mer enn 4 km skoleveg. Fosnes kommunestyre har imidlertid gjort et vedta om at elever i barnetrinnet som har mellom 3,5 og inntil 4 km skoleveg fra etablert stoppested for skolebuss, skal ha kommunalt betalt skoleskyss med de oppsatte skolebusser til og fra skolen hele året. Fosnes kommunale kulturskole har i år 57 elever, 52 av disse i grunnskolealder. Flere elever har mer enn en time, det vil si at vi har 92 elevplasser, 87 av disse i grunnskolealder. Hvis vi regner elevplasser har vi 126 % dekning. Dette viser at en når de fleste barn og unge med dette tilbudet. Vi har et meget godt samarbeid med kulturskolen i Namsos, slik at vi til enhver tid har kvalifiserte lærere til elevene. Kostnadene her er i hovedsak lønn, i tillegg kommer reisekostnadene Namsos Jøa. Fra årsskiftet blir tilskudd til barnehagene lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Nøkkelen for utregning av tilskudd til kommunene er også endret, fra at vi tidligere fikk tilskudd pr. barn hvor barn under 3 år ble regnet som 2 barn. Begge barnehagene har en åpningstid på 9,5 timer pr. dag, noe som ble tilpasset pendlere som har lang reisetid. Barnetallene har variert noe de siste årene, i fjor var tallet tilnærmet likt, Salsnes hadde flest barn over 3 år, de fleste av disse hadde helplass. Jøa hadde flest barn under 3 år, de fleste her er på deltid. Fra årsskiftet er det 16 barn på Jøa og 10 barn på Salsnes, her kommer det 3 til utover våren. Salsnes har 4 SFO barn og Jøa har 2. Når det gjelder bemanning ved barnehagen, er det uttrykt behov for en økning på 40 % ved Jøa barnehage, dette er knyttet til det høye barnetallet dette året. Det er pr. i dag 260 % stilling + 40 % administrativ ressurs til styrer. Ved Salsnes er det 20 % styrerressurs, pedagogisk leder 100 % inkl. administrativt 20 %, i tillegg kommer 2 assistenter a 73,3 %. Ved begge barnehagene er det lærlinger, de er også knyttet til skolen. Museet Midt det har kommet spørsmål til kommunen om kommunal deltakelse i museumssamarbeidet. Pr. i dag er Vikna og Namsos de eneste som er medlemmer. Inngangsbilletten er kr pluss årlige bidrag på kroner pluss 10 kroner per innbygger. For Fosnes blir dermed årlig tilskott på kr (670*10=) kr = kr Innskuddskapital kan for så vidt dekkes som kapitalkostnad, muligens som bruk av fond, men det årlige tilskottet må i fall deltakelse komme inn i det ordinære driftsbudsjett. Og da vil det måtte komme som egen utgiftspost på avdeling oppvekst og kultur, dette er imidlertid ikke innlagt i budsjett og økonomiplanperioden Helse og sosial Generelle kommentarer: Budsjett og øk.plan er framskrevet ut fra det som er gjeldende i dag. I tillegg er noen nye tiltak/tjenester lagt inn i budsjettet, samt kjente endringer/økte kostnader. Lønnsbudsjettet Avd. har budsjettert med lønn + tillegg for alle stillingene, det samme som i De tidligere 2-3 årene drev vi p/o-tjenesten med redusert bemanning, hadde hele tiden vakanser, noe som førte til store innsparinger i budsjettet. Det førte også til store slitasjer og kanskje litt oppgitthet hos de ansatte, farlige signaler. Dette kan lett føre til at viktige fagpersoner søker seg bort fra arbeidsplassen, og vi kan etter hvert få rekrutteringsproblemer. Har dessverre de siste årene mistet flere fagpersoner, de fleste til Namsos kommune. Mange vakanser kan virke negativt i forbindelse med rekruttering av nye personer. Etter at vi økte bemanningen igjen, (ordinære stillinger) har sykefraværet gått ned, og vi har spart vikarutgifter. Positive trekk som vi ønsker å fortsette med. Aktivitørstilling 40 % Foreslår å opprette den som fast stilling igjen. Har vært vakant i 4 år. Dette har vært gjort forsøk på de 2 siste årene, men det har ikke vært politisk aksept for det. Siste året ble det avsatt kr som skulle brukes til aktivitetstiltak for beboerne på sykeheimen og boligene. Side 16

17 Dette er blitt fulgt opp, men det kan ikke måles med å ha en person som er fast ansatt og som er ansvarlig for en jevn aktivitet hele året. Slik det fungerer nå, er det administrasjonen som må ta tak i, evt. være med å arrangere tilstelninger som er blitt gjennomført, noe jeg mener er feil bruk av ressursene våre. Statlige signaler går ut på at i løpet av noen år, (2-3 år) vil aktivitetstilbudet ved institusjoner bli en lovpålagt oppgave. Slik hverdagen ofte er på sykeheimen, blir det veldig lite tid til overs for de ansatte til å drive med aktiviteter. Inntekter Ny inntektsberegning ang. ressurskrevende brukere, samt mindre lønnsutgifter tilknyttet tjenesten pga. innsparingstiltak. Dette utgjør mindre utbetalt tilskudd enn tidligere år. Vederlag for opphold i institusjon. 17 pasienter. Forventer å få inn inntekt på 15 pasienter 12 måneder i året. Beregner bl.a. 1 korttidsplass som øremerkes til det formålet, jfr. intensjonen i Samhandlingsreformen/Piloten. Samtidig beregnes 12 måneder uten inntekt i forbindelse med utskrivinger/dødsfall og nye innskrivinger, innleggelsesmåned/frimåned, samt ledige rom i perioder. Avdelingen mottar ingen øremerkede tilskudd til tjenesten lenger, siste tilskuddet opphørte i 2009, psykisk helsevern. MNS-ordningene. Viser til rådmannens kommentarer. Ny utgift for h/s-avd. fra 2011 er kr. som er knyttet opp mot arbeidet vedr. Samhandlinghsreformen.(kommunal egenfinansiering) Framskrivingen av de eldre i kommunen. Antall eldre i kommunen vil de første årene framover holde seg ganske stabilt, ser ingen grunn til bekymring med tanke på en eldrebølge. Pr. i dag har vi 141 personer over 67 år i kommunen, samme antall som i fjor. Framskrevet folkemengde i Fosnes år. Side 17