FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il"

Transkript

1 FAUSKE KMMUNE VESTMYRA SKLESENTER BYGGETRINN Il 1 SKISSEPRSJEKT September 2007

2 FAUSKE KMMUNE Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse. 1 Forord Sammendrag AREALER KSTNADER FRAMDRIFT Kom m u n ale vedta k Ped agog is ke retn i ngs I i njer And re bru kenorutsetn inger TEKNISK, DRIFT UNIVERSELL UTFRMING FRELDREMEDVIRKNING ANDRE LAG G FRENINGER rgan iseri n g STYRINGSGRUPPEN PRSJEKTGRUPPA ARBEIDSGRUPPERIBRUKERMEDVIRKNING ENGASJERTE RÄDGIVERE Tomta SITUASJNSPLANEN REGULERING/BEBYGGELSESPLAN TRAFIKK PARKERING UTMHUSANLEGG Rom program GENERELT BERØRTE/ UBERØRTE AREALER, VERSIKT NETT RMPRGRAM SKISSEPRSJEKT Fun ksjonsbeskrivelse Infrastru ktu ranalyser BRANN MILJØ BYGNINGSMESSIGE FRHLD WS EL- G TELETEKNISKE ANLEGG, ANDRE INSTALLASJNER Tekn iske forutsetn inger BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER, MATERIALVALG WS-ANLEGG EL- G TELEANLEGG UTMHUSANLEGG Kostn ad e r GENERELT BYGNINGSMESSIGE KSTNADER KSTNADER WS KSTNADER EL-G TELE KSTNADER UTMHUSANLEGG

3 FAUSKE KMMUNE Side 3 av ANDRE KSTNADER SUM KSTNADER F ramd rift Ved legg

4 FAUSKE KMMUNE Side 4 av 21 2 Forord Det ble utarbeidet et skisseprosjekt for den totale utbyggingen på Vestmyra som omfattet både byggetrinn i og byggetrinn IL datert Byggetrinn i som omfatter utvidelse av skolesentret med arealer for årstrinn 1-7 er gjennomført og ferdigstilles til skolestart Byggetrinn IL omfatter oppgradering, rehabilitering og utvidelse av eksisterende skole for årstrinn På grunn av endrede forutsetninger, spesielt med hensyn til pedagogiske retningslinjer samt tekniske krav og andre forutsetninger, har det vært behov for en ny gjennomgang og revisjon av prosjektet. Prosjekt "Vestmyra skolesenter - byggetrinn Il er rehabilitering av ungdomstrinnet.. Tilrettelegging av undervisningsarealet for trinn etter prinsipper som er gjennomført på trinn i Fauskeskolen generelt og spesielt som videreføring av barnetrinnets nybygg. Hovedprinsipper: - Garderober for elever og "uteskofritt" innemiljø. - Låsbare elevskap i garderobe. - Universell utforming. - Mediatekets videreføring. - Gode lærer og elevarbeidsplasser. - Gode adm. arbeidsplasser. - Nødvendige arbeidsplasser for råd og utvalg.(foreldre/elever). - Nødvendig bygningsmessig teknisk rehabilitering. Dagens og morgendagens it. - Videreføre mulighet for andre brukere der det lar seg gjøre. - Gode uteområder. - En miljøskole. i handling og læringssituasjon. 3 Sammendrag 3.1 Arealer Eksisterende bygg har et brutto areal på 5892 m2. Det bygges nytt inngangsparti i 1 etg samt nye arealer for administrasjonen og tekniske rom i 2. etg. Totalt utgjør nytt brutto areal 579 m2. Brutto areal for hele bygningen utgjør etter dette 6471 m2. Hele bygget oppgraderes når det gjelder tekniske anlegg som vvs, el, tele etc. Det foretas omfattende bygningsmessige ombygginger av hele 1. etg og deler av U-etg. I tillegg vil deler av U-etg gjennomgå mindre bygningsmessig oppgradering i form av opp-pussing. Arealer som skytebane og atletklubb vil ikke berøres av den bygningsmessige ombyggingen.

5 FAUSKE KMMUNE Side 5 av Kostnader Følgende kostnader er beregnet: - Totale kostnader kr ,- Prisstigning fram til ferdigstilleise inngår med kr ,- Uforutsette kostnader inngår med ca kr ,- 3.3 Framdrift Ved positivt kommunalt vedtak kan følgende framdrift stipuleres: -Politisk behandling høsten Tilbudsinnhenting rådgivning høsten Planlegging og anbudsinnhenting ppstart bygging januar Inflytting til skolestart Kommunale vedtak Det vises til k-sak 59/06, hvor kommunestyret fattet følgende vedtak: Rådmannen bes legge fram forslag ti finansiering av prosjektering av fase 2 til kommunestyret , jfr F-sak 12/06. Målet om fremdrift står fast. Vedlagte fremdriftsplan viser at under forutsetning av at planlegging oppstartes august 2006 vil byggestart rehabilitering fase 2 kunne starte ved årsskiftet 2007/2008. Det må avsettes kr inkl mva til planlegging i 2006 jmf vedlagte oversikt. Planleggingsmidler 2007 forutsettes satt av i ordinært budsjett 2007 Kom-080/06 Vedtak Seniorrådgiver Ragnar Pettersen orienterte om Vestmyra skolesenter fase 2 og notat svømmehallen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det bevilges kr til planlegging av Vestmyra skolesenter fase 2 i 2006 Beløpet dekkes ved hjelp av hjemfallsfondet i 2006 under forutsetning av at beløpet tilbakeføres hjemfallsfondet når prosjektet er fullfinansiert på ordinært vis.

6 FAUSKE KMMUNE Side 6 av 21 5 Pedagogiske retningslinjer Ungdomstrinnet renoveres, om bygges og utvides slik at disse elevene får videreført påbegynt pedagogikk fra barnetrinnet. Jfr. Erikstad, Finneid og nye barnetrinnet ved Vestmyra. Følgende dokumenter danner grunnlag for ungdomstrinnet: - Til en hver tid gjeldende Læreplan. - pplæringsloven med Forskrifter. - Kommunens pplæringsplan. Det er viktig å få med: - Kap.9 i pplæringsloven som tar for seg eleven(es) fysiske- og psykososiale miljø. - Enkeltvedtak og tilpasset opplæring. Trekk i tiden: Eleven i sentrum. Stor oppmerksomhet mot enkelteleven. Individuelle opplæringsplaner. Elevmedvirkning. Kunnskapssøking og vurdering av egen læring. Tettere samarbeid elev/lærer/foreldre. Lærerrollen Eleven og læring. Analyser/kontrolL. Stor fleksibilitet, bruk av varierte læringsarenaer. Fysisk aktivitet og skolemat/frukt Bruk av digitale hjelpemidler. 6 Andre brukenorutsetninger 6.1 Teknisk, drift i arbeidet med utarbeidelse av skisseprosjektet har det deltatt representanter fra Bygg/Eiendom. Hensikten har vært å ivareta de funksjonelle og tekniske krav som stilles til bygget fra Fauske Kommune som senere driftsansvarlig for bygget. i denne sammenhengen henvises til vedlagte kravspesifikasjon fra Fauske Kommune som redegjør for de tekniske kravene til bygget. Denne kravspesifikasjonen forutsettes fulgt opp i den videre planleggingen. 6.2 Universell utforming i arbeidet med utarbeidelse av skisseprosjektet har det deltatt representant fra råd for funksjonshemmede. Hensikten har vært å ivareta nødvendige funksjonelle og tekniske krav for å gjøre bygget tilgjengelig for personer med ulike typer funksjonshemning. Dette dreier seg om personer med bevegelses-, syns- eller hørselshemning. Det har i planleggingsfasen blitt forsøkt å gi bygget en universell utforming i så stor grad som mulig innenfor de fysiske rammer som eksisterende bygg gir. Det nevnes her trinnfri adkomst, adkomst for rullestolbrukere til alle etasjer, nødvendige HC-toiletter, stellerom m dusj samt ulike titak med hensyn til akustikk, bruk av farger og kontraster for synshemmede etc.

7 FAUSKE KMMUNE Side 7 av Foreldrernedvirkning Brukerne av bygget er i det vesentlige elever, lærere samt elevenes foresatte (foreldre). For å sikre at alle forhold er ivaretatt har også foreldrerepresentant deltatt i skisseprosjektet for å sikre at denne gruppen får sine behov definert og lagt inn i prosjektet. 6.4 Andre lag og foreninger Bygget brukes (utenom skoletiden) aven rekke lag og foreninger. i den videre planleggingsprosessen vil det bli sørget for nødvendig kontakt med disse for å sikre deres interesser i den videre bruken av bygget. 7 rganisering 7.1 Styringsgruppen Til å lede prosjektet innenfor de vedtatte rammer er det satt ned en styringsgruppe. Styringsgruppen har bestått av følgende personer: -Rådmann Wiggo Lauritsen -Kommunalsjef Jørgen Kampli -Leder Vestmyra skolesenter Kristian Øse -Kommunalsjef Ragnar Pettersen Som sekretær har vært kommunalsjef Ragnar Pettersen 7.2 Prosjektgruppa Til å lede prosjektet innenfor de vedtatte rammer er det satt ned en prosjektgruppe ihht vedtak i k-sak 18/99 og vedtak i AMU sak 22/94. Gruppen har bestått av: -Kommunalsjef Ragnar Pettersen -Leder Vestmyra skolesenter Kristian Øse -Bygg/Eiendom Georg De Besche dy -Bygg/Eiendom Janne Bjørnbakk -Verneombud/Lærerrepresentant Tom Gunnar Rasmussen -Råd for funksjonshemmede Janne Hatlebrekke -Foreldrerepresentant Hilde Dybwad -Elevrepresentant Simen Gangstøe Som sekretær har fungert Prosjektpartner Bodø AS v Tore vinden es 7.3 Arbeidsgrupper/Brukermedvirkning I tillegg til styringsgruppe og prosjektgruppe har arbeidet blitt organisert slik: Plangruppe En bred sammensatt gruppe på Vestmyra skolesenter med representanter fra de ulike deler av lærermiljøet. Hensikten har vært å drive gjennom og koordinere de ulike deler av brukerprosessen.

8 FAUSKE KMMUNE Side 8 av 21 Arbeidsgrupper Grupper fra de ulike deler av det pedagogiske personalet. Hensikten har vært å uttale seg og gi innspill og råd om utforming av de respektive arealene. 7.4 Engasjerte rådgivere For å bistå Fauske Kommune i utarbeidelsen av skisseprosjektet er følgende firmaer engasjert: Prosjektledelse: Arkitekt: Prosjektpartner Bodø AS v/ Tore Vindenes Naustvoll og Aursand Arkitekter AS v Berit Naustvoll og Marianne Garlsen i tillegg har det vært nødvendig med engasjementer av tekniske rådgivere etc for utarbeidelse av de ulike deler av infrastrukturanalysene, miljørapport samt brannreknisk vurdering. 8 Tomta 8.1 Situasjonsplanen Situasjonsplanen viser plassering av Vestmyra skolesenter i forhold til videregående skole og idrettshall. Ny barneskole er plassert mellom eksisterende ungdomsskole og idrettshall. 8.2 Regulering/bebyggelsesplan i forbindelse med oppføring av ny barneskole på Vestmyra, utvidelse av videregående skole etc ble det utarbeidet en ny reguleringsplan for området. 8.3 Trafikk i forbindelse med reguleringsplanarbeidet ble det avdekket behov for å rydde opp i de traffkale forholdene i området. På bakgrunnen av denne er det opparbeidet ny adkomst for biler og busser samt parkeringsplass nord for bebyggelsen. Trafikk med motoriserte kjøretøy skal med unntak av varetransport, HG-adkomst og drosjer ikke berøre skolens uteareal. For kollektivtransport (buss) planlegges av- og påstigning i tilknytning til ny parkeringsplass nord for bebyggelsen. 8.4 Parkering Parkering skal skje på ny parkeringsplass nord for bebyggelsen. 8.5 Utomhusanlegg Kjøreadkomsten til skolen er flyttet fra sør ti nord. Hovedadkomsten til bygget blir den samme men annonseres bedre. Utomhusanlegget generelt oppgraderes. Grøntområder oppgraderes og asfalterte områder rundt bygget forsterkes ved oppgraving, ny masseutskifting samt nyasfaltering. Vestmyra skolesenter, Byggetrinn IL, Skisseprosjekt

9 FAUSKE KMMUNE Side 9 av 21 9 Romprogram 9.1 Generelt Romprogrammet er blitt til gjennom en grundig gjennomgang av flere faktorer:. plassbehovet. hvor mye plass er tilgjengelig og hvor. hvordan skolen har ønsket plassen utnyttet. arkitektens anbefalinger ut fra erfaring fra andre prosjekter I et eksisterende bygg er det en rekke begrensninger som påvirker løsninger. En må derfor ofte velge løsninger ut fra hva som er mulig ut fra bygningsform og struktur, selv om de ikke er helt ideelle. ppstillingen viser rommene gruppert etter type rom og sammenheng med andre rom. 9.2 Berørtel uberørte arealer, oversikt. BRUTTAREALER Underetasje Uberørt areal (bygningsmessig) oppussing middels ombygging tung ombygging m2 kommentar gymnastikksal m/birom, skytebane, atletrom, korridorer til disse etg uberørt areal tung ombygging nybygg gymnastikksal inngangsparti med takoverbygg 2. Etg 555 ikke medregnet ombygging av eksisterende ventilasjonsrom i Nybygg etg, bare riving. Bruttoareal eksisterende bygg Bruttoareal nybygg Bruttoareal etter ombygging 6471

10 FAUSKE KMMUNE Side 10 av Netto romprogram skisseprosjekt Eksisterende gymsal apparatrom 4 garderober 4 dusjavdelinger badstue 5 toalett/hc toalett 2 omkledningsrom lærer spesialrom sang/musikk m/birom musikk-lager tegning/forming/ Metall/motor Tresløyd m/bi rom og lager Keramikk /ovn Teknologi/natunag tekstil + 2 grupperom Filmrom/dans Generelle toaletter til elever i u etg Rwc uetg helsesøster/lege Kontor helsesøster kontor lege kontor/pauseareal garderobe/dusjlwc kantine/anretning + birom felles med skolekjøkken, andel av rom felles med bibliotek korridor med møteplasser mellom trinnene rengjøringspersonale wc rengjøring vaktmester Rengjøring /moppevask u.etg rengjøringsrom 1.etg Areal for 8. Klassetrinn Arbeidsrom inkl gangareal gruppe gruppe 2 grupperom a 49,3 gruppe garderobe garderobe 253,3 22,62 112, ,5 16, ,7 64,3 52,3 19,1 21,8 78,5 87,5 108,9 14,5 5, ,9 14 6,2 145,1 55,1 12,2 2,2 16,1 13, ,9 19,3 11,8 98,6 48,3 18,7 46,9 475,92 550,1 20,1 48,1 200,2 54,7

11 FAUSKE KMMUNE Side 11 av 21 teamrom kopi/lager team arbeidsrom lærer 2x9,7+ 2x9,6 wc 4xca 2 m2 Areal for 9. Klassetrinn gruppe Gruppe 2x 49,3 gruppe 1 grupperom arbeidsrom inkl gangareal garderobe garderobe teamrom Lærerarbeidsplasser 4x9,6 lager/kopi team wc 4xca2m2 30,2 5,2 38,6 8 48,3 98,6 11,8 19,3 150,7 18,7 46,9 30,2 38,4 5, ,5 476,1 Areal for 10. Klassetrinn arbeidsrom elever inkl gangareal grupperom garderobe 1 garderobe 2 Wc 2x2,4 + 2x2,3 m2 teamrom lærerarbplasser Kopi/lager teamrom 297, ,9 26,9 9,3 34,3 43,7 5,3 484,6 bibliotek, inkl birom og andel av rom felles med kantine 2 felles grupperom a 7,8 m2 2 felles grupperom a 16,1 og 18,3 m2 Ekspedisjon Elevråd Foreldreutvalget Kontor Kontor Kontor Kontor møterom rektor skolekurator tekjøkken kopi/rekv/lager Rwc Garderober adm garderobe lærere 170,7 15,6 34, ,8 13,6 9 13,6 13,6 13,6 28,6 18,3 13,6 8,1 24,1 5,5 10,2 13,2 220,7

12 FAUSKE KMMUNE Side 12 av 21 WC personalet 1. Etg 2 stk Generelle toaletter 1. Etg 4x1,8 m2 RWC/stellerom 1.etg 2 stk skolekjøkken m/bi rom storklasserom + grupperom 6,5 nettoareal uetg nettoareal 1. Etasje nettoareal2.etg SAMLET NETT

13 FAUSKE KMMUNE Side 13 av Funksjonsbeskrivelse Vestmyra skolesenter vil etter ombygging være en 1-10 skole med planløsninger oppgradert for å fylle behov og krav i de nyeste læreplanene. Skolesenteret vil framstå som moderne og i bygningsmessig stand i henhold til dagens krav så langt det er mulig innenfor et eksisterende bygg. Eksisterende ungdomsskole bygges om for å huse de øverste 3 trinn i grunnskolen, dekke spesialromsbehovet og felles administrasjon for hele skoleanlegget. Det er forutsatt at de 3 øverste trinnene skal ha et elevtall på 300 elever. Hvert trinn får egne innganger med garderober. Hvert trinn har to innganger med toaletter for å fordele elevene slik at forholdene ved hver inngang blir roligere. Hver elev får eget låsbart skap i garderoben. 8. og 9. trinn har speilvendte løsninger. Den ene av de to inngangene er de tidligere inngangene på sørøstsiden av nordfløyen. I tillegg får de en nyetablert inngang i motsatt ende av sine arealer. 10. trinn bruker de to eksisterende inngangene mot nord. Alle elevarealene har direkte tilgang til hovedkorridoren. Mellom 10. trinnets arealer og hovedkorridoren ligger en sone som er tenkt som oppholdsareal/uformelle møteplasser for elever fra alle trinn. Denne er også kommunikasjonsvei for 10. trinnet til/fra hovedkorridoren. Hovedinngangen er på samme sted som tidligere. Det opprettholder "gate"funksjonen til hoved korridoren i 1. etasje. Denne funksjonen er forsterket gjennom at alle elevarealene har atkomst fra denne korridoren, samt at kantine og bibliotek ligger til korridoren. gså publikumsdelen av gymnastikksalen(e) kan få atkomst fra hoved korridoren. Hovedinngangen må eksponeres bedre. Dette gjøres gjennom tilpassing av utearealet og endring av inngangspartiet. Hele skolen er beregnet som inneskosone. Elever og lærere må skifte sko ved ankomst. Det må tilrettelegges slik at det også er naturlig for besøkende å ta av uteskoene. Alternativt må det utplasseres "skoovertrekksposer" ved hovedinngangen. Lærerarbeidsplassene er etter mange diskusjoner flyttet til et felles område. De ligger likevel lett tilgjengelig for elevene. Hvert trinn har fått sitt team rom med eget kopi rom/lager og tilgang til kontorer for lærerne. Lærerkontorene har plass til 3 lærere pr kontor. Lærerne får egne garderober, disse er ikke endelig plassert på vedlagte tegninger. Spesialrommene ligger i underetasjen. Den gamle formingsavdelingen bygges noe om for å være mer fleksibel og rommer nå også rom for teknologi og miljø, samt et rom for maskin og mekanikk med egen port for innkjøring av bil eller andre objekter. I underetasjen er musikkrommet flyttet til tilfluktsrommet, som er det stedet i bygget det er størst mulighet for forskriftsmessige lyd isolering av denne type rom. I den indre del av kjelleren har teknisk rom/ventilasjonsrom tatt en stor del av arealet. Det er blitt plass til et rom for filmframvisning/dans. Ellers er den bakre del av kjelleren disponert av Atletklubben og Pistolklubben, som tidligere. I underetasjen er det også blitt plass til et storklasserom, musikkrommets tidligere areal. Skolekjøkkenet er ikke flyttet, men ombygges for å fylle nye krav, samt for en viss sam bruk med kantina. Skolens administrasjon er plassert i en ny 2. etasje. Her blir også plass til skolekurator og kontor for foreldrerepresentanter. Atkomsten til administrasjonen vil bli fra et nytt trapperom ved hovedinngangen. Her må det skiltes slik at det går klart fram at administrasjonen ligger i 2. etasje. Den gamle heisen vil bli oppgradert til dagens krav og ført opp i 2. etg. Det samme vil trapperommet som ligger ved heisen. 12. etasje vil også ventilasjonsrom for store deler av 1. etasje plasseres. mbyggingen av skolen er ganske omfattende. I utgangspunktet var det ikke tenkt en så omfattende endring av planløsningen, men den utløses hovedsakelig av tre faktorer.. Taket må skiftes ut på grunn av feilkonstruksjon. Det har vært lekkasjer fra taket i alle år. Dette skyldes trolig at taket i utgangspunktet er feilkonstruert. Det er heller ikke isolert nok i forhold til dagens krav. Planen er å rive all innvendig isolasjon og legge ny isolasjon på toppen av dagens tekking. Deretter tekkes det på nytt over den nye isolasjonen.

14 FAUSKE KMMUNE Side 14 av 21 Skal skolen få en planløsning den kan være fornøyd med må det en omfattende ombygging til. Hele ventilasjonsanlegget må byttes ut, det samme må det elektriske anlegget. Hele skolen må sprinkles.dette betyr at uansett må mange vegger ned og alle himlinger må rives. Ved en ombygging vil nye vegger og himlinger fylle dagens krav og standarden vil generelt bli mye bedre enn ved en delvis ombygging med mange gjenstående vegger.

15 FAUSKE KMMUNE Side 15 av Infrastrukturanalyser For å skaffe seg en oversikt over byggets kvalitet og tilstand har det vært nødvendig å gjennomføre en rekke analyser av bygget, infrastrukturanalyser Brann Det er utført en brannteknisk analyse av Norconsult AS. Analysen tar for seg den branntekniske tilstanden og de mangler som er på bygget i dag. Analysen belyser også de krav som stiles i forhold til nytt regelverk og forskrifter for rehabiliteringen av bygget. Det henvises til vedlegg Miljø Det er utført en kartlegging av bygget med hensyn til å registrere skadelige materialer og stoffer i forbindelse med rivingen og rehabiliteringen. Det henvises til vedlegg Bygningsmessige forhold For å kartlegge bygget med hensyn til bygningsmessige tilstand og kvalitet er det utført en gjennomgang og registrering. Det henvises til vedlegg WS For å kartlegge byggets tilstand med hensyn til sanitæranlegg, ventilasjon osv er det utført en gjennomgang og registrering av bygget. Det henvises til vedlegg EI- og teletekniske anlegg, andre installasjoner For å kartlegge byggets tilstand med hensyn til elkraftanlegg, teleanlegg og andre installasjoner er det utført en gjennomgang og registrering av bygget. Det henvises til vedlegg.

16 FAUSKE KMMUNE Side 16 av Tekniske forutsetninger 12.1 Bygningsmessige arbeider, materialvalg Bærekonstruksioner: Taket består av gitterdrager i tre. Disse er ikke kontrollert for bæreevne. Dagens krav til snølast er skjerpet betraktelig i forhold til da bygget var nytt og det kan forventes at dragerne må forsterkes dersom en skal overholde dagens krav. Dette er det ikke mulig å finne ut av før dragerne blottegges, da det ikke finnes tegninger som viser dimensjoner og oppbygging. gså i forhold til brann er det mulig at dragerne må forsterkes. Det vil være krav om motstand i minst 30 min for dragerne. 2. etasjen bygges på et eksisterende betongdekke. Dette og konstruksjonene i 1. etg er ikke dimensjonert for en ny etasje. Det må derfor inn forsterkninger av bæringen i 1. etg. I underetasjen skal det ikke være nødvendig å gjøre noe. Forsterkningen gjøres ved at det settes inn nye søyler mellom de gamle og dekket forsterkes. Ytterveqqer: På grunn av byggets form har det relativt lite ytterveggsareal i forhold til grunnflate. Det vil derfor ikke ha særlig effekt på energiforbruket om ytterveggene etterisoleres og vinduene skiftes. Det anbefales derfor å vente med å utbedre ytterveggene til det blir behov for å skifte vinduer. Det må imidlertid skiftes noen vinduer av branntekniske årsaker og noen vinduer må erstattes av dører av praktiske årsaker. Ytterdører skiftes pga av stor slitasje. De elementer som skiftes ut, skiftes til dører og vinduer med energiklasse tilsvarende de nyeste kravene i plan og bygningsloven. Nye ytterdører leveres som elokserte aluminiumsdører og nye vinduer leveres som aluminiumsbeslåtte trevinduer med malt innside. Ytterveggene vil utover dette ikke bli berørt bortsett fra en del flikk og oppmaling. Innerveqqer: Alle nye vegger bygges opp med brann- og lyd klasser etter nærmere beskrivelse. Generelt vil det være hensiktsmessig med enkelt eller splittet stålstenderverk og 1-2 lag gips på hver side alt etter hvilke krav som gjelder. Ytre lag skal alltid være hard gips evt tregips. På nye vegger legges glassfiberstrie som males. Alle vegger isoleres. Innvendige dører leveres som kompaktdører med laminat overflate. I kommunikasjonsveier forsterkes den nedre del av veggene. Gulv: i underetasjen skiftes belegg der det er naturlig når rominndeling endres eller det gjøres arbeider i gulvet. 11. etasje skiftes alt belegg. I 2. etasje bygges nytt oppforet gulv på den eksisterende betongplaten for å få nok høyde over taket. Her legges også vannbåren varme og eventuelt også tekniske føringer. Nye belegg vil være av homogen vinyl eller linoleum. Himlinqer: Alle himlinger i 1. etasje berøres av endringen av taket. Det må derfor legges nye akustiske himlinger i alle rom. Graden av akustisk demping tilpasses bruken av rommene. i underetasje må også det meste av himlinger skiftes pga endret rominndeling og ventilasjonsføringer. I 2. etasje vil det også bli akustiske himlinger etter behov. Yttertak: Isolasjonen i eksisterende yttertak fjernes. Eksisterende tekking beholdes som diffusjonssperre og ny isolasjon (35-40cm) legges på toppen av eksisterende konstruksjon. På toppen av isolasjonen legges tro/evt hard isolasjon og taket tekkes med asfaltbelegg eller membran. Taket utføres som kompakt varmt tak med innvendige ned løp. Nedløpene søkes plassert der det er nedløp fra før, men med spesiell fokus på avrenning av hele takflaten. ver den nye etasjen bygges nytt slakt skråtak med utvendig nedløp. I midtsonen av bygget bygges store overlys for å slippe dagslys ned i det indre av bygget. Pga branntekniske årsaker må disse være atskilt fra hverandre. Gesimser på eksisterende takstoler fjernes. Hele gesimsen på bygget rives og bygges opp på nytt med nye materialer. Her kan det velges nye stål plater eller plane plater av betong- eller kunstfiber.

17 FAUSKE KMMUNE Side 17 av 21 Nye arealer: Det bygges et nytt inngangsparti for å annonsere hovedinngangen bedre. Hvis det blir bygd en ny gymsal kan det nye inngangspartiet knyttes til den nye gymsalens messanin med en foaje og en vil få en flott atkomst til det som blir skolens storstue og til resten av skolen. Hele administrasjonen flyttes opp til en ny 2. etasje. Den bygges på eksisterende betongdekke over 1. etasje og eksisterende heis og trapp forlenges opp. I tillegg må det føres opp en ny trapp fra 1. etasje. Den vil bli hovedatkomst til 2. etasje og føre personale og besøkende rett fra hovedinngangen opp til administrasjonen WS-anlegg Sanitæranleqq Eksisterende sanitæranlegg må i det vesentligste skiftes ut. Det legges delvis nytt røropplegg til rør i rør. Tilfluktsrom oppgraderes. Nye branntettinger etableres. Varmeanleqq Varmeanlegg i eksisterende bygg er basert på elvarme. I forbindelse med avtale med Fauske Lysverker om levering av fjernvarme er det mulig å rehabilitere varmeanlegget i eksisterende bygg til vannbåren varmeanlegg (radiatorer) Det er i kostnadsoverslaget tatt med vannbåren varme som tilknyttes fjernvarmeanlegget. Brannslukkeanleqq En seperat brannteknisk vurdering viser at eksisterende bygg må sprinkles. Det er beregnet sprinklersentral med innlegg samt fordelinssystem og nødvendig antall hoder. Luftbehand linqsan leqq Eksisterende bygg tilfredsstiller ikke gjeldende krav tilluftmengder og støynivå. Det må etableres helt nytt ventilasjonsanlegg. Ventilasjonsrom prøves lagt desentralisert med det største rommet i 2 etg. Nye rom plassert så gunstig som mulig på grunn av føringsveier. Automatikk/SD-anleqq Det etableres SD-anlegg for styring av tekniske anlegg som er fullt kompatibelt til eksisterende anlegg i Fauske Kommune basert på LN -system EI- og teleanlegg Elanleqq Det beregnes nye føringsveier og nye gjennomføringer. Føringsveiene vil ha seperasjon mellom sterk- og svakstrømskabier. Nettstasjon og de tilhørende anleggene eies og drives av Fauske Lysverk AS. Nettstasjonen ligger vegg i vegg med skolebygget. Det beregnes at eksisterende nettstasjon vil ha kapasitet nok for å dekke kraftbehovet for utbyggingen. Inntaksskinner beskyttes mot berøring. Det skal i hovedsak legges nye stigekabler til underfordelere i bygget. Funksjonssikre stigeledninger anvendes for ventilasjonsanleggene og heis. Vestmyra skolesenter, Byggetrinn il, Skisseprosjekt

18 FAUSKE KMMUNE Side 18 av 21 De eksisterende fordelingene i de ombygde arealene skiftes ut. Underfordelere kan benyttes i de områdene der det ikke skal renoveres. Lysanlegget må i det alt vesentlige skiftes ut. Eksisterende panelovner fjernes da nytt vannbårent anlegg installeres. Driftstekniske anlegg skiftes i det vesentlige ut. i områder som ikke skalombygges kan deler av kabelanlegget vurderes beholdt. Teleinstallasioner Det vil i rehabilitert bygg etableres tele- og automatiseringsanlegg som tilfredsstiller forskriftene og brukernes krav til: - Inntakskabler, føringsveier og telefordelere. - Integrert kommunikasjon. - Systemer for telefoni. - Brannalarmanlegg - Adgangskontroll- og innbruddsalarmanlegg. - Uranlegg. - Fellesantenneanlegg - Lydanlegg. - Bildeanlegg og AV-systemer. - Sentralt driftskontrollanlegg Andre installasioner - Reservekraftanlegget består i dag av aggregat på 9 Kva. Dette beholdes i tilfluktsrommet. - Heisen skal forlenges en etasje. I denne forbindelse skal det etableres ny heisstol i forlenget sjakt Utomhusanlegg Kjøreatkomsten til skolen er flyttet fra sør til nord. Byggets hovedatkomst blir den samme, men den annonseres bedre og dreies mot parkering og kjøreatkomst. Hovedatkomsten markeres med nytt inngangsparti og en allé fra parkeringsplassen. Det vil bli kjøreatkomst til hovedinngang for taxi og HGparkering. Utrykningsbiler vil ha kjøretilgang rundt hele skolen. Mopedparkering skal skje langs veien den nye atkomsten til skolen. Sykkel parkering legges nærmere elevinngangene og noe sykkelparkering for lærere kan legges ved hovedinngang. Elevenes utearealer sonedeles i forhold til de ulike trinnenes innganger. Felles for alle blir de sportslige aktivitetsområdene nært gymnastikksalen(e) og idrettsplassen og rekreasjonsområder mot syd. Avfallshåndtering og varelevering skjer fra inngang i underetasjen, med avfallsskur sør for spesialromsfløyene. Det tilrettelegges for effektiv snørydding og snødeponering.

19 FAUSKE KMMUNE Side 19 av Kostnader 13.1 Generelt Kostnadsoverslaget på skissenivå baserer seg på masseberegning av elementer for bygningsmessige fag samt m2- priser og erfaringspriser fra statistikk og fra sammenlignbare prosjekter i Saltenregionen. For nybygg er dette grunnlaget vanligvis tilstrekkelig på skisseprosjektnivå. i dette tilfellet er det innhentet prisgrunnlag fra rådgivende ingeniører for tekniske fag for kostnadsoverslag for henholdsvis WS- og el/teletekniske arbeider Bygningsmessige kostnader Følgende kostnader er beregnet for bygningsmessige arbeider: Sum entreprisekostnader bygn messige arbeider ,- eks mva. Dersom samtlige yttervegger skaloppgraderes med skifting av vinduer, tilleggsisolering og ny kledning vil dette anslagsvis koste kr ,- eks mva i tillegg Det henvises til detaljert oppsett i vedlegg Kostnader WS Følgende kostnader er beregnet for WS- arbeidene: Sum WS-installasjoner kr ,- eks mva For detaljert oppsett henvises det til vedlegg 13.4 Kostnader el- og tele Kostnader el- anlegg er beregnet til Kostnader for teleanlegg er beregnet til kr ,- eks mva kr ,- eks mva For detaljert oppsett henvises det til vedlegg Kostnader utomhusanlegg Utomhusanlegget er beregnet å bestå av: - Generell oppgradering av oppbygning for veier og uteplasser - Reasfaltering - ppjustering av grøntområder. Utomhuskostnadene er anslagsvis beregnet til kr ,- eks mva

20 FAUSKE KMMUNE Side 20 av Andre kostnader For å få de totale kostnadene må det i tillegg til entreprisekostnadene beregnes - rigg og drift - mva - prosjektering - administrasjon - byggeledelse - kopiering - forsikring - etc Generelle kostnader er beregnet til Spesielle kostnader er beregnet til kr ,- eks mva kr ,- eks mva I spesielle kostnader inngår: - Løst inventar - Prisstigning fram til ferdigstilleise antatt - Flyttekostnader - Mva kr ,- kr ,- kr ,- I tillegg er det beregnet uforutsette kostnader på til sammen 10 % Det henvises til vedlegg 13.7 Sum kostnader Totale kostnader for hele prosjektet blir etter dette: Kr ,- Kostnader for teknisk og bygningsmessig oppgradering av skytebane og arealer for atletklubben er ikke medtatt. Bare nødvendige branntekniske oppgraderinger er inkludert.

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE KOMMUNE VESTMYRA SKOLESENTER SKISSEPROSJEKT

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE KOMMUNE VESTMYRA SKOLESENTER SKISSEPROSJEKT FAUSKE KOMMUNE FAUSKE KOMMUNE VESTMYRA SKOLESENTER SKISSEPROSJEKT FAUSKE KOMMUNE Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse. 1 SAMMENDRAG...3 1.1 AREALER...3 1.2 SAMMENHENGENDE FUNKSJONER/OPPDELING I BYGGETRINN...3

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11. Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.2015 KL 12:00 1 Tilbudsdokument 15.09.2015 KB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Skolen planlegges for 210 elever og 18 lærere. Det er laget et eget romprogram på bakgrunn av de funksjoner skolen skal inneholde. Skolen deles opp

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

BRYNE UNGDOMSSKULE Rehabilitering - ja takk!

BRYNE UNGDOMSSKULE Rehabilitering - ja takk! Rehabilitering -ja takk! 270 elever i ungdomsskolen 10 voksne spesialelever 50 voksne grunnskoleelever Demonstrasjonsskole 2002-2005 Skolen kan vise til kritisk refleksjon over egen praksis, sammenheng

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE Versjon 22.05.14 1. BAKGRUNN... 3 2. GRUNNLAG FOR UTFORMING... 3 2.1. ELEVTALL... 3 2.2. ANSATTE... 4 2.3. FREMTIDIG ORGANISERING... 4 2.4. PEDAGOGISK UTFORMING...

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN.

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN. INNHERRED SAMKOMMUNE 02 ~4ARS 2006 SIVILINGENIØR PETER HOG NESTAD MNIF TAKSER ING AV FAST EIENDOM S?GGHERREOMBUD MED SENTRAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER OG ANSVARUG PROSJEKTERENDE ~fl I Prosjektnr.:

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2 DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 INNHOLD 1 ORIENTERING... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Dagens situasjon... 2 1.3 Regulering... 3 1.4 Bruk av boligene... 4 1.5 Utforming/ arkitektur... 4 1.6 Interiør

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE Rev 1. juni 2010 INNHOLD 0 INNLEDNING... 2 01 Bakgrunn... 2 02 Prosjektgruppe... 4 03 Politisk behandling... 5 04 Framdrift og prosjektorganisering... 5 1 GENERELT OM

Detaljer

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG Versjon: 15.6.12 revb Forfatter: Sissel Havik (Rektor), Nils Solbraa (Teknisk Plan og Prosjekt), Kjetil Hovde (Hovde Arkitekter) 1 HENSIKT Hensikten med løsningsforslaget/skisseprosjektet

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 KUNSTPLAN Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 Kunstplanen er utarbeidet av kunstutvalget for Greveløkka skole Spørsmål kan rettes til kunstfaglig prosjektleder Ola Sendstad, post@olasendstad.no, 416

Detaljer

Rehabilitering av Trondheim Katedralskole 2008-2010. v/ Jan Ulrik Hansen

Rehabilitering av Trondheim Katedralskole 2008-2010. v/ Jan Ulrik Hansen Rehabilitering av Trondheim Katedralskole 2008-2010 v/ Jan Ulrik Hansen Årsak til prosjektet Dårlig inneklima Brannkrav Universell utforming Generell oppgradering av alle areal Ønsker Tilfredsstille forskriftskrav

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10

SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10 SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10 GENERELT OM PROSJEKTET Forprosjektet omfatter utbygging og rehabilitering av møte- og konferansesenteret i Kommunenes Hus inkludert ny kantine- og møteservering.

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 28.01.2010 Fra PK-sak: 1/10 Fra kl.: 1800 Til PK-sak: 5/10 Til kl.: 2115 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.01.2007 kl. 09.00 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.01.2007 Saksnummer

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 31.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 09.06.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Andøy kommune Risøyhamn skole Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Desember 2014 1. Innledning. Prosjektgruppa for ny skole i Risøyhamn har bedt skolen om å utarbeide en behovsanalyse

Detaljer

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Omsorgsboliger i Aure Aure kommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag B 1 VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Totalentreprise Innhold 1 Tilbudssammendrag...3 1.1 Hovedsammendrag 3 1.2 Kapittelsammendrag ARK RIB 4 1.3

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 03.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-8 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall

Detaljer

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat. fra prosjektmøte 22. juni 2005

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat. fra prosjektmøte 22. juni 2005 ETABLERNG NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat fra prosjektmøte 22. juni 2005 Møtested: PLs kontor, Johan Grønvighs gt 10 Dato - tid: 22.6.2005 kl. 14.00 15.00 Til stede: Ulf A. Holsbø, prosjektleder

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer