FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il"

Transkript

1 FAUSKE KMMUNE VESTMYRA SKLESENTER BYGGETRINN Il 1 SKISSEPRSJEKT September 2007

2 FAUSKE KMMUNE Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse. 1 Forord Sammendrag AREALER KSTNADER FRAMDRIFT Kom m u n ale vedta k Ped agog is ke retn i ngs I i njer And re bru kenorutsetn inger TEKNISK, DRIFT UNIVERSELL UTFRMING FRELDREMEDVIRKNING ANDRE LAG G FRENINGER rgan iseri n g STYRINGSGRUPPEN PRSJEKTGRUPPA ARBEIDSGRUPPERIBRUKERMEDVIRKNING ENGASJERTE RÄDGIVERE Tomta SITUASJNSPLANEN REGULERING/BEBYGGELSESPLAN TRAFIKK PARKERING UTMHUSANLEGG Rom program GENERELT BERØRTE/ UBERØRTE AREALER, VERSIKT NETT RMPRGRAM SKISSEPRSJEKT Fun ksjonsbeskrivelse Infrastru ktu ranalyser BRANN MILJØ BYGNINGSMESSIGE FRHLD WS EL- G TELETEKNISKE ANLEGG, ANDRE INSTALLASJNER Tekn iske forutsetn inger BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER, MATERIALVALG WS-ANLEGG EL- G TELEANLEGG UTMHUSANLEGG Kostn ad e r GENERELT BYGNINGSMESSIGE KSTNADER KSTNADER WS KSTNADER EL-G TELE KSTNADER UTMHUSANLEGG

3 FAUSKE KMMUNE Side 3 av ANDRE KSTNADER SUM KSTNADER F ramd rift Ved legg

4 FAUSKE KMMUNE Side 4 av 21 2 Forord Det ble utarbeidet et skisseprosjekt for den totale utbyggingen på Vestmyra som omfattet både byggetrinn i og byggetrinn IL datert Byggetrinn i som omfatter utvidelse av skolesentret med arealer for årstrinn 1-7 er gjennomført og ferdigstilles til skolestart Byggetrinn IL omfatter oppgradering, rehabilitering og utvidelse av eksisterende skole for årstrinn På grunn av endrede forutsetninger, spesielt med hensyn til pedagogiske retningslinjer samt tekniske krav og andre forutsetninger, har det vært behov for en ny gjennomgang og revisjon av prosjektet. Prosjekt "Vestmyra skolesenter - byggetrinn Il er rehabilitering av ungdomstrinnet.. Tilrettelegging av undervisningsarealet for trinn etter prinsipper som er gjennomført på trinn i Fauskeskolen generelt og spesielt som videreføring av barnetrinnets nybygg. Hovedprinsipper: - Garderober for elever og "uteskofritt" innemiljø. - Låsbare elevskap i garderobe. - Universell utforming. - Mediatekets videreføring. - Gode lærer og elevarbeidsplasser. - Gode adm. arbeidsplasser. - Nødvendige arbeidsplasser for råd og utvalg.(foreldre/elever). - Nødvendig bygningsmessig teknisk rehabilitering. Dagens og morgendagens it. - Videreføre mulighet for andre brukere der det lar seg gjøre. - Gode uteområder. - En miljøskole. i handling og læringssituasjon. 3 Sammendrag 3.1 Arealer Eksisterende bygg har et brutto areal på 5892 m2. Det bygges nytt inngangsparti i 1 etg samt nye arealer for administrasjonen og tekniske rom i 2. etg. Totalt utgjør nytt brutto areal 579 m2. Brutto areal for hele bygningen utgjør etter dette 6471 m2. Hele bygget oppgraderes når det gjelder tekniske anlegg som vvs, el, tele etc. Det foretas omfattende bygningsmessige ombygginger av hele 1. etg og deler av U-etg. I tillegg vil deler av U-etg gjennomgå mindre bygningsmessig oppgradering i form av opp-pussing. Arealer som skytebane og atletklubb vil ikke berøres av den bygningsmessige ombyggingen.

5 FAUSKE KMMUNE Side 5 av Kostnader Følgende kostnader er beregnet: - Totale kostnader kr ,- Prisstigning fram til ferdigstilleise inngår med kr ,- Uforutsette kostnader inngår med ca kr ,- 3.3 Framdrift Ved positivt kommunalt vedtak kan følgende framdrift stipuleres: -Politisk behandling høsten Tilbudsinnhenting rådgivning høsten Planlegging og anbudsinnhenting ppstart bygging januar Inflytting til skolestart Kommunale vedtak Det vises til k-sak 59/06, hvor kommunestyret fattet følgende vedtak: Rådmannen bes legge fram forslag ti finansiering av prosjektering av fase 2 til kommunestyret , jfr F-sak 12/06. Målet om fremdrift står fast. Vedlagte fremdriftsplan viser at under forutsetning av at planlegging oppstartes august 2006 vil byggestart rehabilitering fase 2 kunne starte ved årsskiftet 2007/2008. Det må avsettes kr inkl mva til planlegging i 2006 jmf vedlagte oversikt. Planleggingsmidler 2007 forutsettes satt av i ordinært budsjett 2007 Kom-080/06 Vedtak Seniorrådgiver Ragnar Pettersen orienterte om Vestmyra skolesenter fase 2 og notat svømmehallen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det bevilges kr til planlegging av Vestmyra skolesenter fase 2 i 2006 Beløpet dekkes ved hjelp av hjemfallsfondet i 2006 under forutsetning av at beløpet tilbakeføres hjemfallsfondet når prosjektet er fullfinansiert på ordinært vis.

6 FAUSKE KMMUNE Side 6 av 21 5 Pedagogiske retningslinjer Ungdomstrinnet renoveres, om bygges og utvides slik at disse elevene får videreført påbegynt pedagogikk fra barnetrinnet. Jfr. Erikstad, Finneid og nye barnetrinnet ved Vestmyra. Følgende dokumenter danner grunnlag for ungdomstrinnet: - Til en hver tid gjeldende Læreplan. - pplæringsloven med Forskrifter. - Kommunens pplæringsplan. Det er viktig å få med: - Kap.9 i pplæringsloven som tar for seg eleven(es) fysiske- og psykososiale miljø. - Enkeltvedtak og tilpasset opplæring. Trekk i tiden: Eleven i sentrum. Stor oppmerksomhet mot enkelteleven. Individuelle opplæringsplaner. Elevmedvirkning. Kunnskapssøking og vurdering av egen læring. Tettere samarbeid elev/lærer/foreldre. Lærerrollen Eleven og læring. Analyser/kontrolL. Stor fleksibilitet, bruk av varierte læringsarenaer. Fysisk aktivitet og skolemat/frukt Bruk av digitale hjelpemidler. 6 Andre brukenorutsetninger 6.1 Teknisk, drift i arbeidet med utarbeidelse av skisseprosjektet har det deltatt representanter fra Bygg/Eiendom. Hensikten har vært å ivareta de funksjonelle og tekniske krav som stilles til bygget fra Fauske Kommune som senere driftsansvarlig for bygget. i denne sammenhengen henvises til vedlagte kravspesifikasjon fra Fauske Kommune som redegjør for de tekniske kravene til bygget. Denne kravspesifikasjonen forutsettes fulgt opp i den videre planleggingen. 6.2 Universell utforming i arbeidet med utarbeidelse av skisseprosjektet har det deltatt representant fra råd for funksjonshemmede. Hensikten har vært å ivareta nødvendige funksjonelle og tekniske krav for å gjøre bygget tilgjengelig for personer med ulike typer funksjonshemning. Dette dreier seg om personer med bevegelses-, syns- eller hørselshemning. Det har i planleggingsfasen blitt forsøkt å gi bygget en universell utforming i så stor grad som mulig innenfor de fysiske rammer som eksisterende bygg gir. Det nevnes her trinnfri adkomst, adkomst for rullestolbrukere til alle etasjer, nødvendige HC-toiletter, stellerom m dusj samt ulike titak med hensyn til akustikk, bruk av farger og kontraster for synshemmede etc.

7 FAUSKE KMMUNE Side 7 av Foreldrernedvirkning Brukerne av bygget er i det vesentlige elever, lærere samt elevenes foresatte (foreldre). For å sikre at alle forhold er ivaretatt har også foreldrerepresentant deltatt i skisseprosjektet for å sikre at denne gruppen får sine behov definert og lagt inn i prosjektet. 6.4 Andre lag og foreninger Bygget brukes (utenom skoletiden) aven rekke lag og foreninger. i den videre planleggingsprosessen vil det bli sørget for nødvendig kontakt med disse for å sikre deres interesser i den videre bruken av bygget. 7 rganisering 7.1 Styringsgruppen Til å lede prosjektet innenfor de vedtatte rammer er det satt ned en styringsgruppe. Styringsgruppen har bestått av følgende personer: -Rådmann Wiggo Lauritsen -Kommunalsjef Jørgen Kampli -Leder Vestmyra skolesenter Kristian Øse -Kommunalsjef Ragnar Pettersen Som sekretær har vært kommunalsjef Ragnar Pettersen 7.2 Prosjektgruppa Til å lede prosjektet innenfor de vedtatte rammer er det satt ned en prosjektgruppe ihht vedtak i k-sak 18/99 og vedtak i AMU sak 22/94. Gruppen har bestått av: -Kommunalsjef Ragnar Pettersen -Leder Vestmyra skolesenter Kristian Øse -Bygg/Eiendom Georg De Besche dy -Bygg/Eiendom Janne Bjørnbakk -Verneombud/Lærerrepresentant Tom Gunnar Rasmussen -Råd for funksjonshemmede Janne Hatlebrekke -Foreldrerepresentant Hilde Dybwad -Elevrepresentant Simen Gangstøe Som sekretær har fungert Prosjektpartner Bodø AS v Tore vinden es 7.3 Arbeidsgrupper/Brukermedvirkning I tillegg til styringsgruppe og prosjektgruppe har arbeidet blitt organisert slik: Plangruppe En bred sammensatt gruppe på Vestmyra skolesenter med representanter fra de ulike deler av lærermiljøet. Hensikten har vært å drive gjennom og koordinere de ulike deler av brukerprosessen.

8 FAUSKE KMMUNE Side 8 av 21 Arbeidsgrupper Grupper fra de ulike deler av det pedagogiske personalet. Hensikten har vært å uttale seg og gi innspill og råd om utforming av de respektive arealene. 7.4 Engasjerte rådgivere For å bistå Fauske Kommune i utarbeidelsen av skisseprosjektet er følgende firmaer engasjert: Prosjektledelse: Arkitekt: Prosjektpartner Bodø AS v/ Tore Vindenes Naustvoll og Aursand Arkitekter AS v Berit Naustvoll og Marianne Garlsen i tillegg har det vært nødvendig med engasjementer av tekniske rådgivere etc for utarbeidelse av de ulike deler av infrastrukturanalysene, miljørapport samt brannreknisk vurdering. 8 Tomta 8.1 Situasjonsplanen Situasjonsplanen viser plassering av Vestmyra skolesenter i forhold til videregående skole og idrettshall. Ny barneskole er plassert mellom eksisterende ungdomsskole og idrettshall. 8.2 Regulering/bebyggelsesplan i forbindelse med oppføring av ny barneskole på Vestmyra, utvidelse av videregående skole etc ble det utarbeidet en ny reguleringsplan for området. 8.3 Trafikk i forbindelse med reguleringsplanarbeidet ble det avdekket behov for å rydde opp i de traffkale forholdene i området. På bakgrunnen av denne er det opparbeidet ny adkomst for biler og busser samt parkeringsplass nord for bebyggelsen. Trafikk med motoriserte kjøretøy skal med unntak av varetransport, HG-adkomst og drosjer ikke berøre skolens uteareal. For kollektivtransport (buss) planlegges av- og påstigning i tilknytning til ny parkeringsplass nord for bebyggelsen. 8.4 Parkering Parkering skal skje på ny parkeringsplass nord for bebyggelsen. 8.5 Utomhusanlegg Kjøreadkomsten til skolen er flyttet fra sør ti nord. Hovedadkomsten til bygget blir den samme men annonseres bedre. Utomhusanlegget generelt oppgraderes. Grøntområder oppgraderes og asfalterte områder rundt bygget forsterkes ved oppgraving, ny masseutskifting samt nyasfaltering. Vestmyra skolesenter, Byggetrinn IL, Skisseprosjekt

9 FAUSKE KMMUNE Side 9 av 21 9 Romprogram 9.1 Generelt Romprogrammet er blitt til gjennom en grundig gjennomgang av flere faktorer:. plassbehovet. hvor mye plass er tilgjengelig og hvor. hvordan skolen har ønsket plassen utnyttet. arkitektens anbefalinger ut fra erfaring fra andre prosjekter I et eksisterende bygg er det en rekke begrensninger som påvirker løsninger. En må derfor ofte velge løsninger ut fra hva som er mulig ut fra bygningsform og struktur, selv om de ikke er helt ideelle. ppstillingen viser rommene gruppert etter type rom og sammenheng med andre rom. 9.2 Berørtel uberørte arealer, oversikt. BRUTTAREALER Underetasje Uberørt areal (bygningsmessig) oppussing middels ombygging tung ombygging m2 kommentar gymnastikksal m/birom, skytebane, atletrom, korridorer til disse etg uberørt areal tung ombygging nybygg gymnastikksal inngangsparti med takoverbygg 2. Etg 555 ikke medregnet ombygging av eksisterende ventilasjonsrom i Nybygg etg, bare riving. Bruttoareal eksisterende bygg Bruttoareal nybygg Bruttoareal etter ombygging 6471

10 FAUSKE KMMUNE Side 10 av Netto romprogram skisseprosjekt Eksisterende gymsal apparatrom 4 garderober 4 dusjavdelinger badstue 5 toalett/hc toalett 2 omkledningsrom lærer spesialrom sang/musikk m/birom musikk-lager tegning/forming/ Metall/motor Tresløyd m/bi rom og lager Keramikk /ovn Teknologi/natunag tekstil + 2 grupperom Filmrom/dans Generelle toaletter til elever i u etg Rwc uetg helsesøster/lege Kontor helsesøster kontor lege kontor/pauseareal garderobe/dusjlwc kantine/anretning + birom felles med skolekjøkken, andel av rom felles med bibliotek korridor med møteplasser mellom trinnene rengjøringspersonale wc rengjøring vaktmester Rengjøring /moppevask u.etg rengjøringsrom 1.etg Areal for 8. Klassetrinn Arbeidsrom inkl gangareal gruppe gruppe 2 grupperom a 49,3 gruppe garderobe garderobe 253,3 22,62 112, ,5 16, ,7 64,3 52,3 19,1 21,8 78,5 87,5 108,9 14,5 5, ,9 14 6,2 145,1 55,1 12,2 2,2 16,1 13, ,9 19,3 11,8 98,6 48,3 18,7 46,9 475,92 550,1 20,1 48,1 200,2 54,7

11 FAUSKE KMMUNE Side 11 av 21 teamrom kopi/lager team arbeidsrom lærer 2x9,7+ 2x9,6 wc 4xca 2 m2 Areal for 9. Klassetrinn gruppe Gruppe 2x 49,3 gruppe 1 grupperom arbeidsrom inkl gangareal garderobe garderobe teamrom Lærerarbeidsplasser 4x9,6 lager/kopi team wc 4xca2m2 30,2 5,2 38,6 8 48,3 98,6 11,8 19,3 150,7 18,7 46,9 30,2 38,4 5, ,5 476,1 Areal for 10. Klassetrinn arbeidsrom elever inkl gangareal grupperom garderobe 1 garderobe 2 Wc 2x2,4 + 2x2,3 m2 teamrom lærerarbplasser Kopi/lager teamrom 297, ,9 26,9 9,3 34,3 43,7 5,3 484,6 bibliotek, inkl birom og andel av rom felles med kantine 2 felles grupperom a 7,8 m2 2 felles grupperom a 16,1 og 18,3 m2 Ekspedisjon Elevråd Foreldreutvalget Kontor Kontor Kontor Kontor møterom rektor skolekurator tekjøkken kopi/rekv/lager Rwc Garderober adm garderobe lærere 170,7 15,6 34, ,8 13,6 9 13,6 13,6 13,6 28,6 18,3 13,6 8,1 24,1 5,5 10,2 13,2 220,7

12 FAUSKE KMMUNE Side 12 av 21 WC personalet 1. Etg 2 stk Generelle toaletter 1. Etg 4x1,8 m2 RWC/stellerom 1.etg 2 stk skolekjøkken m/bi rom storklasserom + grupperom 6,5 nettoareal uetg nettoareal 1. Etasje nettoareal2.etg SAMLET NETT

13 FAUSKE KMMUNE Side 13 av Funksjonsbeskrivelse Vestmyra skolesenter vil etter ombygging være en 1-10 skole med planløsninger oppgradert for å fylle behov og krav i de nyeste læreplanene. Skolesenteret vil framstå som moderne og i bygningsmessig stand i henhold til dagens krav så langt det er mulig innenfor et eksisterende bygg. Eksisterende ungdomsskole bygges om for å huse de øverste 3 trinn i grunnskolen, dekke spesialromsbehovet og felles administrasjon for hele skoleanlegget. Det er forutsatt at de 3 øverste trinnene skal ha et elevtall på 300 elever. Hvert trinn får egne innganger med garderober. Hvert trinn har to innganger med toaletter for å fordele elevene slik at forholdene ved hver inngang blir roligere. Hver elev får eget låsbart skap i garderoben. 8. og 9. trinn har speilvendte løsninger. Den ene av de to inngangene er de tidligere inngangene på sørøstsiden av nordfløyen. I tillegg får de en nyetablert inngang i motsatt ende av sine arealer. 10. trinn bruker de to eksisterende inngangene mot nord. Alle elevarealene har direkte tilgang til hovedkorridoren. Mellom 10. trinnets arealer og hovedkorridoren ligger en sone som er tenkt som oppholdsareal/uformelle møteplasser for elever fra alle trinn. Denne er også kommunikasjonsvei for 10. trinnet til/fra hovedkorridoren. Hovedinngangen er på samme sted som tidligere. Det opprettholder "gate"funksjonen til hoved korridoren i 1. etasje. Denne funksjonen er forsterket gjennom at alle elevarealene har atkomst fra denne korridoren, samt at kantine og bibliotek ligger til korridoren. gså publikumsdelen av gymnastikksalen(e) kan få atkomst fra hoved korridoren. Hovedinngangen må eksponeres bedre. Dette gjøres gjennom tilpassing av utearealet og endring av inngangspartiet. Hele skolen er beregnet som inneskosone. Elever og lærere må skifte sko ved ankomst. Det må tilrettelegges slik at det også er naturlig for besøkende å ta av uteskoene. Alternativt må det utplasseres "skoovertrekksposer" ved hovedinngangen. Lærerarbeidsplassene er etter mange diskusjoner flyttet til et felles område. De ligger likevel lett tilgjengelig for elevene. Hvert trinn har fått sitt team rom med eget kopi rom/lager og tilgang til kontorer for lærerne. Lærerkontorene har plass til 3 lærere pr kontor. Lærerne får egne garderober, disse er ikke endelig plassert på vedlagte tegninger. Spesialrommene ligger i underetasjen. Den gamle formingsavdelingen bygges noe om for å være mer fleksibel og rommer nå også rom for teknologi og miljø, samt et rom for maskin og mekanikk med egen port for innkjøring av bil eller andre objekter. I underetasjen er musikkrommet flyttet til tilfluktsrommet, som er det stedet i bygget det er størst mulighet for forskriftsmessige lyd isolering av denne type rom. I den indre del av kjelleren har teknisk rom/ventilasjonsrom tatt en stor del av arealet. Det er blitt plass til et rom for filmframvisning/dans. Ellers er den bakre del av kjelleren disponert av Atletklubben og Pistolklubben, som tidligere. I underetasjen er det også blitt plass til et storklasserom, musikkrommets tidligere areal. Skolekjøkkenet er ikke flyttet, men ombygges for å fylle nye krav, samt for en viss sam bruk med kantina. Skolens administrasjon er plassert i en ny 2. etasje. Her blir også plass til skolekurator og kontor for foreldrerepresentanter. Atkomsten til administrasjonen vil bli fra et nytt trapperom ved hovedinngangen. Her må det skiltes slik at det går klart fram at administrasjonen ligger i 2. etasje. Den gamle heisen vil bli oppgradert til dagens krav og ført opp i 2. etg. Det samme vil trapperommet som ligger ved heisen. 12. etasje vil også ventilasjonsrom for store deler av 1. etasje plasseres. mbyggingen av skolen er ganske omfattende. I utgangspunktet var det ikke tenkt en så omfattende endring av planløsningen, men den utløses hovedsakelig av tre faktorer.. Taket må skiftes ut på grunn av feilkonstruksjon. Det har vært lekkasjer fra taket i alle år. Dette skyldes trolig at taket i utgangspunktet er feilkonstruert. Det er heller ikke isolert nok i forhold til dagens krav. Planen er å rive all innvendig isolasjon og legge ny isolasjon på toppen av dagens tekking. Deretter tekkes det på nytt over den nye isolasjonen.

14 FAUSKE KMMUNE Side 14 av 21 Skal skolen få en planløsning den kan være fornøyd med må det en omfattende ombygging til. Hele ventilasjonsanlegget må byttes ut, det samme må det elektriske anlegget. Hele skolen må sprinkles.dette betyr at uansett må mange vegger ned og alle himlinger må rives. Ved en ombygging vil nye vegger og himlinger fylle dagens krav og standarden vil generelt bli mye bedre enn ved en delvis ombygging med mange gjenstående vegger.

15 FAUSKE KMMUNE Side 15 av Infrastrukturanalyser For å skaffe seg en oversikt over byggets kvalitet og tilstand har det vært nødvendig å gjennomføre en rekke analyser av bygget, infrastrukturanalyser Brann Det er utført en brannteknisk analyse av Norconsult AS. Analysen tar for seg den branntekniske tilstanden og de mangler som er på bygget i dag. Analysen belyser også de krav som stiles i forhold til nytt regelverk og forskrifter for rehabiliteringen av bygget. Det henvises til vedlegg Miljø Det er utført en kartlegging av bygget med hensyn til å registrere skadelige materialer og stoffer i forbindelse med rivingen og rehabiliteringen. Det henvises til vedlegg Bygningsmessige forhold For å kartlegge bygget med hensyn til bygningsmessige tilstand og kvalitet er det utført en gjennomgang og registrering. Det henvises til vedlegg WS For å kartlegge byggets tilstand med hensyn til sanitæranlegg, ventilasjon osv er det utført en gjennomgang og registrering av bygget. Det henvises til vedlegg EI- og teletekniske anlegg, andre installasjoner For å kartlegge byggets tilstand med hensyn til elkraftanlegg, teleanlegg og andre installasjoner er det utført en gjennomgang og registrering av bygget. Det henvises til vedlegg.

16 FAUSKE KMMUNE Side 16 av Tekniske forutsetninger 12.1 Bygningsmessige arbeider, materialvalg Bærekonstruksioner: Taket består av gitterdrager i tre. Disse er ikke kontrollert for bæreevne. Dagens krav til snølast er skjerpet betraktelig i forhold til da bygget var nytt og det kan forventes at dragerne må forsterkes dersom en skal overholde dagens krav. Dette er det ikke mulig å finne ut av før dragerne blottegges, da det ikke finnes tegninger som viser dimensjoner og oppbygging. gså i forhold til brann er det mulig at dragerne må forsterkes. Det vil være krav om motstand i minst 30 min for dragerne. 2. etasjen bygges på et eksisterende betongdekke. Dette og konstruksjonene i 1. etg er ikke dimensjonert for en ny etasje. Det må derfor inn forsterkninger av bæringen i 1. etg. I underetasjen skal det ikke være nødvendig å gjøre noe. Forsterkningen gjøres ved at det settes inn nye søyler mellom de gamle og dekket forsterkes. Ytterveqqer: På grunn av byggets form har det relativt lite ytterveggsareal i forhold til grunnflate. Det vil derfor ikke ha særlig effekt på energiforbruket om ytterveggene etterisoleres og vinduene skiftes. Det anbefales derfor å vente med å utbedre ytterveggene til det blir behov for å skifte vinduer. Det må imidlertid skiftes noen vinduer av branntekniske årsaker og noen vinduer må erstattes av dører av praktiske årsaker. Ytterdører skiftes pga av stor slitasje. De elementer som skiftes ut, skiftes til dører og vinduer med energiklasse tilsvarende de nyeste kravene i plan og bygningsloven. Nye ytterdører leveres som elokserte aluminiumsdører og nye vinduer leveres som aluminiumsbeslåtte trevinduer med malt innside. Ytterveggene vil utover dette ikke bli berørt bortsett fra en del flikk og oppmaling. Innerveqqer: Alle nye vegger bygges opp med brann- og lyd klasser etter nærmere beskrivelse. Generelt vil det være hensiktsmessig med enkelt eller splittet stålstenderverk og 1-2 lag gips på hver side alt etter hvilke krav som gjelder. Ytre lag skal alltid være hard gips evt tregips. På nye vegger legges glassfiberstrie som males. Alle vegger isoleres. Innvendige dører leveres som kompaktdører med laminat overflate. I kommunikasjonsveier forsterkes den nedre del av veggene. Gulv: i underetasjen skiftes belegg der det er naturlig når rominndeling endres eller det gjøres arbeider i gulvet. 11. etasje skiftes alt belegg. I 2. etasje bygges nytt oppforet gulv på den eksisterende betongplaten for å få nok høyde over taket. Her legges også vannbåren varme og eventuelt også tekniske føringer. Nye belegg vil være av homogen vinyl eller linoleum. Himlinqer: Alle himlinger i 1. etasje berøres av endringen av taket. Det må derfor legges nye akustiske himlinger i alle rom. Graden av akustisk demping tilpasses bruken av rommene. i underetasje må også det meste av himlinger skiftes pga endret rominndeling og ventilasjonsføringer. I 2. etasje vil det også bli akustiske himlinger etter behov. Yttertak: Isolasjonen i eksisterende yttertak fjernes. Eksisterende tekking beholdes som diffusjonssperre og ny isolasjon (35-40cm) legges på toppen av eksisterende konstruksjon. På toppen av isolasjonen legges tro/evt hard isolasjon og taket tekkes med asfaltbelegg eller membran. Taket utføres som kompakt varmt tak med innvendige ned løp. Nedløpene søkes plassert der det er nedløp fra før, men med spesiell fokus på avrenning av hele takflaten. ver den nye etasjen bygges nytt slakt skråtak med utvendig nedløp. I midtsonen av bygget bygges store overlys for å slippe dagslys ned i det indre av bygget. Pga branntekniske årsaker må disse være atskilt fra hverandre. Gesimser på eksisterende takstoler fjernes. Hele gesimsen på bygget rives og bygges opp på nytt med nye materialer. Her kan det velges nye stål plater eller plane plater av betong- eller kunstfiber.

17 FAUSKE KMMUNE Side 17 av 21 Nye arealer: Det bygges et nytt inngangsparti for å annonsere hovedinngangen bedre. Hvis det blir bygd en ny gymsal kan det nye inngangspartiet knyttes til den nye gymsalens messanin med en foaje og en vil få en flott atkomst til det som blir skolens storstue og til resten av skolen. Hele administrasjonen flyttes opp til en ny 2. etasje. Den bygges på eksisterende betongdekke over 1. etasje og eksisterende heis og trapp forlenges opp. I tillegg må det føres opp en ny trapp fra 1. etasje. Den vil bli hovedatkomst til 2. etasje og føre personale og besøkende rett fra hovedinngangen opp til administrasjonen WS-anlegg Sanitæranleqq Eksisterende sanitæranlegg må i det vesentligste skiftes ut. Det legges delvis nytt røropplegg til rør i rør. Tilfluktsrom oppgraderes. Nye branntettinger etableres. Varmeanleqq Varmeanlegg i eksisterende bygg er basert på elvarme. I forbindelse med avtale med Fauske Lysverker om levering av fjernvarme er det mulig å rehabilitere varmeanlegget i eksisterende bygg til vannbåren varmeanlegg (radiatorer) Det er i kostnadsoverslaget tatt med vannbåren varme som tilknyttes fjernvarmeanlegget. Brannslukkeanleqq En seperat brannteknisk vurdering viser at eksisterende bygg må sprinkles. Det er beregnet sprinklersentral med innlegg samt fordelinssystem og nødvendig antall hoder. Luftbehand linqsan leqq Eksisterende bygg tilfredsstiller ikke gjeldende krav tilluftmengder og støynivå. Det må etableres helt nytt ventilasjonsanlegg. Ventilasjonsrom prøves lagt desentralisert med det største rommet i 2 etg. Nye rom plassert så gunstig som mulig på grunn av føringsveier. Automatikk/SD-anleqq Det etableres SD-anlegg for styring av tekniske anlegg som er fullt kompatibelt til eksisterende anlegg i Fauske Kommune basert på LN -system EI- og teleanlegg Elanleqq Det beregnes nye føringsveier og nye gjennomføringer. Føringsveiene vil ha seperasjon mellom sterk- og svakstrømskabier. Nettstasjon og de tilhørende anleggene eies og drives av Fauske Lysverk AS. Nettstasjonen ligger vegg i vegg med skolebygget. Det beregnes at eksisterende nettstasjon vil ha kapasitet nok for å dekke kraftbehovet for utbyggingen. Inntaksskinner beskyttes mot berøring. Det skal i hovedsak legges nye stigekabler til underfordelere i bygget. Funksjonssikre stigeledninger anvendes for ventilasjonsanleggene og heis. Vestmyra skolesenter, Byggetrinn il, Skisseprosjekt

18 FAUSKE KMMUNE Side 18 av 21 De eksisterende fordelingene i de ombygde arealene skiftes ut. Underfordelere kan benyttes i de områdene der det ikke skal renoveres. Lysanlegget må i det alt vesentlige skiftes ut. Eksisterende panelovner fjernes da nytt vannbårent anlegg installeres. Driftstekniske anlegg skiftes i det vesentlige ut. i områder som ikke skalombygges kan deler av kabelanlegget vurderes beholdt. Teleinstallasioner Det vil i rehabilitert bygg etableres tele- og automatiseringsanlegg som tilfredsstiller forskriftene og brukernes krav til: - Inntakskabler, føringsveier og telefordelere. - Integrert kommunikasjon. - Systemer for telefoni. - Brannalarmanlegg - Adgangskontroll- og innbruddsalarmanlegg. - Uranlegg. - Fellesantenneanlegg - Lydanlegg. - Bildeanlegg og AV-systemer. - Sentralt driftskontrollanlegg Andre installasioner - Reservekraftanlegget består i dag av aggregat på 9 Kva. Dette beholdes i tilfluktsrommet. - Heisen skal forlenges en etasje. I denne forbindelse skal det etableres ny heisstol i forlenget sjakt Utomhusanlegg Kjøreatkomsten til skolen er flyttet fra sør til nord. Byggets hovedatkomst blir den samme, men den annonseres bedre og dreies mot parkering og kjøreatkomst. Hovedatkomsten markeres med nytt inngangsparti og en allé fra parkeringsplassen. Det vil bli kjøreatkomst til hovedinngang for taxi og HGparkering. Utrykningsbiler vil ha kjøretilgang rundt hele skolen. Mopedparkering skal skje langs veien den nye atkomsten til skolen. Sykkel parkering legges nærmere elevinngangene og noe sykkelparkering for lærere kan legges ved hovedinngang. Elevenes utearealer sonedeles i forhold til de ulike trinnenes innganger. Felles for alle blir de sportslige aktivitetsområdene nært gymnastikksalen(e) og idrettsplassen og rekreasjonsområder mot syd. Avfallshåndtering og varelevering skjer fra inngang i underetasjen, med avfallsskur sør for spesialromsfløyene. Det tilrettelegges for effektiv snørydding og snødeponering.

19 FAUSKE KMMUNE Side 19 av Kostnader 13.1 Generelt Kostnadsoverslaget på skissenivå baserer seg på masseberegning av elementer for bygningsmessige fag samt m2- priser og erfaringspriser fra statistikk og fra sammenlignbare prosjekter i Saltenregionen. For nybygg er dette grunnlaget vanligvis tilstrekkelig på skisseprosjektnivå. i dette tilfellet er det innhentet prisgrunnlag fra rådgivende ingeniører for tekniske fag for kostnadsoverslag for henholdsvis WS- og el/teletekniske arbeider Bygningsmessige kostnader Følgende kostnader er beregnet for bygningsmessige arbeider: Sum entreprisekostnader bygn messige arbeider ,- eks mva. Dersom samtlige yttervegger skaloppgraderes med skifting av vinduer, tilleggsisolering og ny kledning vil dette anslagsvis koste kr ,- eks mva i tillegg Det henvises til detaljert oppsett i vedlegg Kostnader WS Følgende kostnader er beregnet for WS- arbeidene: Sum WS-installasjoner kr ,- eks mva For detaljert oppsett henvises det til vedlegg 13.4 Kostnader el- og tele Kostnader el- anlegg er beregnet til Kostnader for teleanlegg er beregnet til kr ,- eks mva kr ,- eks mva For detaljert oppsett henvises det til vedlegg Kostnader utomhusanlegg Utomhusanlegget er beregnet å bestå av: - Generell oppgradering av oppbygning for veier og uteplasser - Reasfaltering - ppjustering av grøntområder. Utomhuskostnadene er anslagsvis beregnet til kr ,- eks mva