ADVOKATFIRMAET. JUoIcIUM DA. Wori e---

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADVOKATFIRMAET. JUoIcIUM DA. Wori e---"

Transkript

1 ADVOKATFIRMAET JUoIcIUM DA Terje Samdal Lille Skjolddal I 5221 Nesttun Wori e--- LEON LATsEN NrLs E.TaNGEDAL KJElL RI,TLEDAL HELCE POSNER Bergen, 29. juoi 2001 Opplosin g sambo rforhold. Undertegnede representerer Deres sanboer K_ristin Engelsen' Denne har kontaklet meg og bedt om bistmd i forbindelse med at samboedofholdet skal opploses. Hun komner til i fl,'tte og tar sikte pi i kjope en eiendom annet steds i landet' Eiendommen Lille Skjolddal t - Gn.. 40 Bnr'491 i Fany'Bergen' ligger i ideelt sameie mellom dere b gge. Skjotet er uistedtil begge i fellesskap' men i lubrikken for "ideell andel" er det ikke oppgitt noen brokdel. Delte inneb rer at det er presumpsjon for at hver av paflene eier eo ideell halvpan. KlistinEngelsenvilhautbetaltsinhalvpanavverdienetterfradragavmuliggjeld'Jegber Dem vere vennlig t medvirke slik at det omgaende blir takt pl eiendommen Forslag til takstmann bes sendt meg. Deretter vil hun forsoke I fa et len dkvarende halvpane! av nenoen, og tinglyse en pantobligasjon pe sin ideelle halvpan NSrdefte erordnet' berjegom d De innfri larct, og deretter vil hun overskjote sin ideelle halvp-in dl Dem slik al hele eiendommen blir Dercs. For tilfelle av at De itte er villig t$ A medvirke, ma eiendommen senes for salg' eventuelt at hun begierer ivangsopplosning av sarnele. Jeg heper imidlenid at dette katr blir ordnei nilnelighet' En annen sak er at Kristin Engeisen na har fltt kunnskap om at De har bankinnskudd i stgn'elsesorden ornkridg ca.l mill koner' Hun opplyser videre at De alltid har sagl til henne ar De har ingen penger, og hun har slitt meget betydelig for a kunne yte et optimalt bidrag til de lopende utgifter. Hun e. svert skuffet over at De har snakket usa[t og latt henne arbeide lanst utover det normale for e skaffe midler til husholdningen m'v' lit*"*-st* n *,tlo*rt., sa"otudoaten 1, PoSTBoKs 7o.t SENTRUM, N_5807 BERGEN TEL FAx lnrernelr: rvww,judlcrum'no E-Po6T:

2 A o vo;,111;1y,1g7 JUDTcTUM DA Side 2 Jeg haper at De cr viirig til { hjetpe henne n{ i denne situasjonen part aroy rearisering i eiendommen, av hennes slik ar hun kan fe stadpi sin nye tilverelse. Undenegnede blir A ueffe pi konroret i uke 3l frern ril og med fredag den 6.juli. fi Jeg ber Deresvar om i god tid i for denne dato. Med vennlig hrlsen Cjenpan: Kdstin Engelsen Leon Larsen advokat

3 Terje Samdal Lille Skjotddat I F: \tr4y Documents\Terje\pd*uon*,*u_rol loojroj"i. oll N-J222 NESTTLN Adv Leon Larsen Sentrum N.5807 BERGEN Skjold, den l. juti DERES BREV VEDRORENDE OPPLOSNING AV SAMBOERFORHOLD. Vis r til deres brev darert d.[. Krisrin A B e"g.lr* "e;d"i#jll*rende opplosning av samboerforhotd me fra Kristio Engerser oo slrg av srn rndet i Li'e skjorddat I: t"d at Kristin A.B. Engersen ffi1;"^*n har rcft d 50 % av eiendommens verdr med r Fciles gjetd som hefter i eiendommen. ' #*tr'i*il##*&*:,;m; Jelgers / hennes andel av salgsomkostninger om samerge,,. Jeg ber om at de fiitxiff;;1;;6;oo''*"". Hennes andei av lopende uteiflr,*"'#?*tr;t!rt,1";#lh*t[l#ffi #";ffi,ih"il*.".i,",,l. ii*frffi*#ltl"ffin:ffiji:flffi ' ;fi :#rp#'d:rff Jcg vlr vuroer om Jeg snsker e overta n{r eie rakt foreliggei i a.*",".r'"it'jif,lmmen eller om;eg onsker at erendommen serges {iu" J'*'#:,H"",.;, s*ii.'"iii'"'i.1ff.1,i:f j'itril,'jl iihff f ff il",rre

4 F:W{y Doqrr'enrs\Terje\pri*uo*u*u_rooll#roj"l'Cl Jeg ogse gsre dem oppmerksom od folgend.mangler ved eiendommen, som jeg vil Jv"'Jr ved et ansvar satg for. Lashiver 1eg Denc ge-lder Ur,- Arg."a.#el.r,u'L"'. Kristin A.B. Engelsen har i flere 6r holdt hunder i huset. t;rioder har hun hotdt j0 hunder. P.t er det dene antall hunder i huset. -Disse hundine har oppt rommene olj,"g, C" i huset. n"st. Dene har pafrn hlsst-og omliggende uteareat *inieiig sio. sl,rusje, :fl:q::l{:l::tt :*nsyniigys osse forrjr sklurre srauer p g.a. urinl-.l"r.r.no,, skraprng ogryggrng, m.v. Dene gjerdcr ialr vesentlighet gutv. vcgger. dorer totgende og innbo rom: i o l. etg.: Begge soverom inkl. gang, hatt, kjellegtue. o 3;."t8.,,. Forstue, srue, kjokkerl hoveaua4'gang, o! tit dels l_ o soverom- Urvendig: Terrassc som har blin Urult som i,inejiral Det antas at enkelte rom ma renoveres tohlt og "ndr",oii.e."noveres. vesentlig. Grunnmur mi dreneres p.g.a. vannlckkasje ved store nedbsrsme"ga".- :. Noen punktene vinduer.. Behov for utskining av takstein og plattlodd.. Der har-tidligere ven vannlekkasje ved pipe og i hybel, som begge er reparen. o Behov for vedlikehol4 gulv begge bad.. Vannsig r rrapp opp ril eiendomrnen.. Det er knyttet usikkerher til om inmedning av hybel, som er gjennomfort av tidligere eier, er godkjent av kommunen. Ot lke frr l(rirtit A.B. Etrgelletr om okonomisk hjelp utover redileritrg av berrci prrt i eicodommer. Jeg viser i dennc sanmenheng til gjeldende rett der samboere p.t. ikke har innsyllsrett i hverandres skonorni. Jeg kan allikevel opplyse dem om at divene bankinnskuid pr 3li l som_kdstin A.B. Engelsen viser til skyltes salg av aksjer gjennomfort i 200d og ikke en okonomisk sinrasjon vi har vcrt i over len$e Ca. Oeue salget iar fristin A.B. Engelsen imefomin med. Store deler av belopet er dessverre medg{n til dekning av skan innberalt i apnr zwr (p.g.a. negatrv nsk bte det merenn-29 % skatt), tan knyttet tilaksjener innbetalt, samt div rse an&e utgifter som har kommct familien til gode. C.lenvarenal Uelop vit orn nodvendig bli bruh til e bse ut Kristin A.B. Engelsens aidel i Liit, Sgotaal i, orr tit e ssnnomfsre nsdverdig opp-pussing av LiIe skjolddal r, m.m., om del btir noe hl oven etter.en eventuell overdragelse. Altemativt vil resrbeiepet bli bruk til kjop av nya t$ea, oln ikke ' ' snsker A ovena Lille.ieg Skjotddal I etter at laksi er avsact. l:c:illlmeq :tfots*nde trl hennes pastard om ar huo har arbeidet langt ut over ror del normale a sxane mloler nl husholdnineen Bl.a. folgende utgifter dekkes av meg ener innflytting felles.bolig i i Lille Skjolddal I (de-t meste av dette karr ; nedvendig aoiri*i"r"q,. Alle faste regner og utgifter til hus, innbo, bilhol4 tetefon, avis;forsikritg r, m.m., er btitt dekket av meg.. Urgifte-r ril skol gang, tliridsatrivileter, og i hovedsak ogsa all innkjop av kler og m.m., skotoy, for vare felles barq har blitt dekkeiav mee-. Utgrft r hl,feriereiser. samt ogsa enkelte rciser fir Kristin A.B. Engelsen i.f.m. huder InnkJopav har blin dekket av mes. Utgifter til presanger og selj<apeligheter har blitt dellct av mes_

5 Fr wy Documenb\rerje\pri"*ronr,"ou_r*l lotlj.f isl Utgrfter til bilhold knyttet dl Kristin A.B. Engctsens bruk av bil i arbeidsforhotder ut ove. utgifter til bensin (distribusjon av post og aviser) er blin dekket av meg. lnnkjop av mat har blin foreen av begge paner. Knstin A. B Engelsen jobber er p.t. ikke ijobb. Hun har hatt problemer med i beholde en jobb i lengre perioder. Hun har ftam tiljunilobbet noen timeir uken med A distribuere reklame. I er 2000 hadde hun en morgenrute der hun distribuene avisen BA samt at hun store deler av eret var i fodselspermisjon og dermed fikk utbeialt fsdselspenger. I tillegg til arbeidsinntckt disponercr hun selvsagt ogse inntekter fra bametrygd og konlantstonad. Hennes inntellene har etter mitt syn i all hovedsak gin til A dekke hennes hundehold, innkjop av nye hunder, samt kostnader ved at hun reiser pi ustiltinger i inn og utland. K.ristin A.B. Engelsen er tidligere blitt tilbudt en sum kn)4tetil opptosning av sameie. Dene tilbudet er ne trukket tilhtr:ke. Dat det pa ndvzrende tithpunkt er knlttet usikkerhetrt om opplosing ay ra samboerforholdet kan bli en tui,rt erjeg ikke villig til dyte henne okonomisk hjelp utover rcalisering ae hennes rc smessige parl i eienlommen ogannet lelleseie. Forslag til tskstmane: Jeg vil foresla en av folgende akstmenn. Disse er alle identifis rt i oversikt fra Norges Takseringsforbund og valgt da de har fonetningsadresse i ved neromr&de. Jeg har ingen personlig kjennskap til no n av disse:. Einar Bratland A./S, Pb. l77red8i,tlt55133i82.. John Leiknes A./S. Retun 32. df Bygg og snekkermesrer Birger Morstsl AS, Titlcstadv. 222, tlf j0.. Ridgivende ingenisr Odd E. Tak!,am AS, Nesttunv. l15,tlf Jeg ber om at det ikke velges en takstmann som deres advokatfirma eller ansatte i deres advokatfi rma har relasjoner overfor.

6 :0E F:W{y Doc!ments\Tcrjewivadprivsrl{Dv-2oo l s Ldoc Konmuoikrsjod; Om dere skulle trenge I komme i kontakt med meg kan jeg treffes pe folgende miter: o Skriftlig til adresse oppgin innledningsvis i dette brevet.. Teletbo: (iobb da$id) / 55917E 50 (privat, kveldstid).. Mobil: 9i538 l7l.. Pr. no

7 advor^1rrru^er JUDIcIUM DA Side 2 Hennestandpunkr i saken blir at hun ikke er villig dl e 'te noe for de angivelige merutgifter de har hatt. Hvis De ikke er villig til e frafalle detie kav, me sprlsmelct bs s ved rettslig b handling. Det me da tas ut stevning ved Bergen bfett til avgjorelse av sp6rsm&et. Jeg foreslar at De frafaller alle krav ut over Der s kav pa halvdel i eiendommens oms tningsverdi og med fradrag av felles pantegield. Jeg gjdr oppmerksom pa at ingon av partene kan kreve at den smen fl'tter fra den feues bolig sa lenge delingssporsm{let ikke er avgjort. Undertegnede blir ftavererde pe ferie til I. august, og jeg kan da igien ta meg ay sakeo. Blir vi ikke enige, vil jeg pa vegne av Kristin begierc tyangsopplgsning av sameiet i ercndommen. Med vennlig hilsen etter diktat i advokst Leon lanens feriefravar Kopi: Kristin Engels n, Lille Skjolddal l, 5222 Nesttun