Møteinnkalling. Halden kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste 2011/ / / /50 RS 2011/25 RS 2011/26 RS 2011/ / /52 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Høring: NOU 2011:15: " Rom for alle" - en sosial boligpolitikk for framtiden. Muntlig orientering om drift av Båstadlund Dagsenter og tjenester til utviklingshemmede. Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2010/4265 Brev fra SU Rødsberg vedr miljøkontakter 2010/6174 Nybygg Båstadlund Dagsenter 2009/6668 Omdisponering av investeringsmidler /303 Side nr. Gerd-Berit Odberg utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg Leder KRF Else-Kathrine Hveding Nestleder H Bent Asgeir Larsen Medlem H Anne-Kari Holm Medlem SP Sohrab Darisiro Medlem V Håkon Magne Knudsen Medlem AP Odd Sæthre Medlem PP Linn Victoria Olsen Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Bråthen MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Laila Tajet Andersen Mona Bråthen AP Ansattes representant: Otto Gøperød Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gun Kleve Rådmannens representant/kommunalsjef helse, omsorg og sosiale tjenester. Underskrift: Side 3

4 Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Gerd Berit Odberg Utvalgsleder Arild Børstad Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste 2011/ / / /41 RS 2011/21 RS 2011/22 RS 2011/23 RS 2011/ / / / / /46 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Høringsuttalelse fra Halden og Aremark kommuner - Forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop.91 L Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Status - Boligsosialt utviklingsprogram - Handling og aktivitesplaner Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ / /4265 Rådmannens budsjett /5272 Samhandlingsreformen, driftstilpasninger 2012 Søknad om serverings- og skjenkebevilling Bakgården Restaurant Søknad om serverings - og skjenkebevilling Best Western Grand Hotel 2010/ / /4822 Søknad om skjenkebevilling Lills Diner 2011/3337 Søknad om serverings- og skjenkebevilling Karjolen Bar 2010/5416 Side nr. Gerd Berit Odberg utvalgsleder Side 5

6 2011/38 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 2011/39 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. 2011/40 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. 2011/41 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Referatsaker ble enstemmig tatt til orientering. Side 6

7 Vedtak: Referatsaker ble tatt til orientering. RS 2011/21 Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester RS 2011/22 Høringsuttalelse fra Halden og Aremark kommuner - Forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop.91 L Lov om kommunale helse og omsorgstjenester RS 2011/23 Status - Boligsosialt utviklingsprogram - Handling og aktivitesplaner RS 2011/24 Rådmannens budsjett /42 Samhandlingsreformen, driftstilpasninger 2012 Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Sohrab Darisiro, V og uvalgsleder Gerd-Berit Odberg, Krf, fremmet følgende korreksjonsforslag til rådmannens innstilling. 1) Vurderingene av Halden kommune sine driftspasninger er i forhold til samhandlingreformen tas til etterretning. 2) Hovedutvalget vil følge nært opp arbeidet med samhandlingsavtalen. En av utvalgets medlemmer, Bent Larsen, H, vi ha et spesielt fokus på dette arbeidet i nær kontakt med administrasjonen. 3) Utvalget vil ha løpende orientering om fremdriften og utfordringene når samhandlingsreformen trer i kraft. Korreksjonsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1) Vurderingene av Halden kommune sine driftspasninger er i forhold til samhandlingreformen tas til etterretning. 2) Hovedutvalget vil følge nært opp arbeidet med samhandlingsavtalen. En av utvalgets medlemmer, Bent Larsen, H, vi ha et spesielt fokus på dette arbeidet i nær kontakt med administrasjonen. 3) Utvalget vil ha løpende orientering om fremdriften og utfordringene når samhandlingsreformen trer i kraft. Side 7

8 2011/43 Søknad om serverings- og skjenkebevilling Bakgården Restaurant Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Bakgården Restaurant v/ Willmax AS gis serverings og skjenkebevilling for omsøkte arealer for alkohol gr. 1, 2 og 3 innenfor alkohollovens bestemmelser og vedtatt bevillingsreglement frem til med skjenketider i samsvar med søknad gr.1 og 2 kl alle dager, gr. 3, i samsvar med bevillingsreglementets bestemmelser, kl alle dager. Arealene søkes tilpasset kraven til universell utforming 2011/44 Søknad om serverings - og skjenkebevilling Best Western Grand Hotel Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Winnie og Bjørn AS v/ Winnie Gjerdalen gis skjenkebevilling for Best Western Plus Grand Hotel, Jernbanegata 1, 1767 Halden for alkohol gr. 1, 2 og 3 i restaurant, bar, vinstue og møterom innenfor alkohollovens bestemmelser og vedtatt bevillingsreglement for overnattingsgjester og andre gjester til Winnie og Bjørn AS v/ Winnie Gjerdalen gis skjenkebevilling for Best Western Plus Grand Hotel, Jernbanegata 1, 1767 Halden for overnattingsgjester for alkohol gr. 1 og 2 jfr. pkt i merknadene til alkoholloven uten hensyn til begrensningene i skjenketiden fastsatt i alkohollovens 4-4 til Bevillingsinnehaver bes utarbeide en rapport hvor det tas hensyn til Lov om ikke diskriminering av hvor utformingen søkes løst i forhold til prinsippene om universell utforming. 2011/45 Søknad om skjenkebevilling Lills Diner Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 8

9 Vedtak: Lills Diner v/ Lill Nilsen Fisketorget 3, 1786 Halden gis skjenkebevilling for alkohol gr. 1 i omsøkte arealer med skjenketider kl mandag tom fredag, lørdager kl og søndager kl Bevilling skal utøves i samsvar med alkohollovens bestemmelser og gjeldende bevillingsreglement for Halden Kommune. Bevillingen gis til Arealene søkes tilrettelagt i samsvar med kravene om universell utforming. 2011/46 Søknad om serverings- og skjenkebevilling Karjolen Bar Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Karjolen Bar Gunnar Berg v/ Gunnar Berg gis serverings og skjenkebevilling for Karjolen Bar, Jernbanegata 6, 1776 Halden i angitt areale. Det gis bevilling for alkohol gr. 1, 2 og 3 med skjenketider i samsvar med bevillingsreglementets bestemmelser til Arealene søkes tilrettelagt i samsvar med kravene til universell utforming. Side 9

10 2011/47 Godkjenning av innkalling 2011/48 Godkjenning av saksliste 2011/49 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 10

11 2011/50 Referatsaker Side 11

12 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Arnstein Karlsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2011/ Kommunestyret Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Høring: NOU 2011:15: " Rom for alle" - en sosial boligpolitikk for framtiden. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Øystein Lie Sammendrag av saken: Saken gjelder høring på NOU 2011: 15 Rom for alle - en boligpolitikk for framtiden med høringsfrist i desember. Den fullstendeige utgaven av NOU n kan hentes ut på nett: NOU 2011g: 15 Rom for alle en sosial boligpolitikk for framtiden: Utvalget hadde mandat til å drøfte og gi tilrådinger om hvordan sentrale oppgaver i den sosiale boligpolitikken skal møtes i tiden framover, ut fra tre hovedområder: Viktige utfordringer Status for arbeidet Tiltak for å bedre måloppnåelsen Utvalgets hovedkonklusjoner har disse overskriftene: Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunen Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende leiemarked Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Fem grunnlagsrapporter til NOU 2011: 15: Retten til bolig og oppfølgingstjenester - En utredning for Kommunal- og regionaldepartementet / Boligutvalget: Den boligsosiale vendingen. Norsk boligpolitikk fra midten av 1990-tallet i historisk perspektiv: Side 12

13 Kartlegging av omfanget og sammensetningen av vanskeligstilte på boligmarkedet en dokumentasjonsrapport: Økonomiske virkemidler av betydning for den sosiale boligpolitikken: Utviklingstrekk i boligmarkedet : Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte høringsuttalelse oversendes Kommunal- og regionaldepartementet som Halden kommunes høring til NOU 2011:15. Vurdering Halden kommune har store utfordringer på det boligsosiale området. Halden kommune er for perioden med i det boligsosiale utviklingsprogrammet dvs. formalisert og målrettet samarbeid med Husbanken. Hovedelementene/tiltakene i utarbeidet program og aktivitetsplan for Halden kommune samsvarer på sentrale hovedområdene med utvalgets utredning. Den aktuelle NOU en og etterfølgende stortingsmelding vil legge føringene for den statlige politikken på området i de kommende årene og dermed rammene for kommunens arbeid framover. NOU en er også drøftet i Østfoldnettverket programkommunene i Østfold; Sarpsborg, Moss, Halden og Fredrikstad. Nettverkets innspill er i hovedsak innarbeidet i forslag til høringsuttalelser fra alle kommunene. Saken sendes også Brukerforum Boligsosialt utviklingsprogram. Rådmannens forslag til uttalelse: NOU 2011:15 Rom for alle løfter frem føringer som langt på vei samsvarer med de prioriteringer som Halden kommune har lagt til grunn for en helhetlig boligpolitikk. I hovedsak tar utredningen til orde for endringer i virkemiddelbruk som kommunen er enig i og som treffer den virkelighet kommunen står i på det boligsosiale området. Halden kommune støtter utvalgets påpekning av bolig som den fjerde pilaren i velferdspolitikken. Halden kommune vil fremholde flg. i sin uttalelse til NOU 2011:15; Samarbeidet med Husbanken er godt, og Halden kommune ser positivt på forslaget om å forsterke og videreutvikle Husbankens rolle som støttespiller for kommunene. Det er imidlertid viktig at Husbanken gis mulighet til å i større grad legge opp til fleksible måter å samarbeide på. Ikke minst må støtteordningene gjøres langt mer fleksible, slik at de kan tilfredsstille de lokale behovene i kommunene. Tiltakene om å styrke bostøtten og tilskudd til tilpasning til bolig støttes av Halden kommune. Når det gjelder styrking av bostøtten til barnefamilier vil vi bemerke at å justere regelverket slik at barn med delt fast bosted inkluderes i bostøtteberegning, kan være et for strengt kriterium som vil kunne medføre at mange faller utenfor ordningen. Kommunens erfaring er også at mange skilte og separerte foreldre ikke har en 50/50-fordeling når det gjelder omsorgen for barna og at den ene av partene derved fortsatt vil falle utenfor retten til bostøtte. Målet om at flere kan stimuleres til å eie bolig er i tråd med de føringer som er lagt i Halden kommune. Dette vil øke kommunenes risiko ved utlån i større grad enn i dag og utredningen har ikke i tilstrekkelig grad drøftet problemstillinger mht. tapsrisikofordelingen mellom stat og kommune eller størrelsen på fondsavsetninger. At tapsfondet nå foreslås til også å kunne dekke låntakers tap vurderes i utgangspunktet positivt, men Halden kommune vil påpeke at dette ikke bør føre til at fondsavsetningene som kommunen kan anvende til egne tap reduseres. Halden kommune mener det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang av risikofordelingen og eventuelt styrking av tilskuddet som kommunen kan avsette til tapsfond. Side 13

14 Halden kommune støtter de forslag til tiltak som omhandler tema Det private leiemarked Halden kommune er enig med den vurdering som fremkommer mht. at tilbudet til bostedsløse må styrkes. Særlig gjelder dette behovet for flere egnede boliger til personer med rusavhengighet, alvorlige psykiske lidelser og dobbeltdiagnose. Skal kommunene lykkes på dette område så er Halden kommune av den klare oppfatning at det må legges til rette for en statlig satsing med øremerkede midler innen dette området. Halden kommune er skeptisk til å møte denne utfordringen med en strategi som i så sterk grad fokuserer på nye statlige krav og pålegg i form av krav om utarbeidelse av planer og strategier, slik NOU en legger opp til. Halden kommunen er enig i viktigheten av at alle kommuner med boligsosiale utfordringer må knytte mål og tiltak til arbeidet, og at disse bør inngå som integrert del i kommunens planer. Halden kommune ser positivt på forslaget om en styrking av det boligsosiale kompetansetilskuddet hos Husbanken. Skal en lykkes med en slik styrking, må det også bli en betydelig styrking av tilskuddet til oppfølgingstjenester i boliger. Halden kommune mener at forslag om å lovfeste det kommunale ansvaret for å skaffe boliger med nødvendig bistand til vanskeligstilte er for lite konkrete med hensyn til de økonomiske konsekvensene dette vil få for kommunene. Dette må utredes nærmere før en eventuell lovhjemling kommer inn som del av kommunens ansvar for helse og omsorgstjenester. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gun Kleve Øystein Lie Side 14

15 RS 2011/26 Muntlig orientering om drift av Båstadlund Dagsenter og tjenester til utviklingshemmede. Side 15

16 HALDEN KOMMUNE Rødsberg ungdomsskole 1776 HALDEN TLF: Til Hovedutvalg Helse- og omsorg Hovedutvalg Undervisning- og oppvekst Rødsberg Vedr Rådmannens budsjettforslag ressursteam barn- og unge. Det vises til rådmannens budsjettforslag helse hvor det foreslås nedleggelse av ressursteamet for barn- og unge. Årsverk Reduksjon Reduksjon i dag årsverk i % Miljøkontaktene i skolen 4,04 4,04 100,00 Rødsberg ungdomsskole er en av skolene som har miljøkontakt ved skolen. Miljøkontakten vil ved en nedleggelse av ressursteamet være en saga blott og mange ungdommer ved skolen vil miste en fantastisk ressurs. Miljøkontakten er et lavterskeltilbud til elever med store utfordringer generelt i hverdagen. Miljøkontaktenes hverdag er preget av samtaler med enkeltelever relatert til psykisk helse, usikre hjemmeforhold, selvskading og ulike former for spiseforstyrrelser. De jobber også mot elever med tanke på ulike mestringsstrategier og samarbeider med andre instanser som feks BUPP. Miljøkontakten er også skolert innen ØPP, ART (ferdighetstrening, sinnekontroll og moralsk resonnering) og er en ressurs også for andre skoler i kommunen. Dette er et forebyggende tiltak som arbeider med elever som er i ferd med å få problemer. Tiltaket søker å snu en negativ utvikling. Det er lagt ned en stor jobb i å opprette tillit mellom ungdommene og miljøkontaktene. Resultatene for arbeidet er gode, og nedleggelse av tiltaket vil føre til økt press på barnevernet, et økende antall meldinger og behov for å iverksette tiltak. Side 16

17 Rødsberg har de senere år hatt en meget positiv utvikling når det gjelder elevenes skolemiljø og trivsel. I tillegg til arbeidet som er lagt ned ved skolen må det sies at miljøkontakten er en vesentlig faktor i dette arbeidet. Miljøkontakten er stadig etterspurt og er en sentral brikke i skolens mål om gode psykososiale forhold i hht opplæringslovens 9a elevenes arbeidsmiljølov. Skolens samarbeidsutvalg er meget bekymret for at miljøkontaktene blir ofret i helsebudsjettet. Dette vil gjøre små utslag i helse, men store utslag for den enkelte skole og vil føre til en vanskelig situasjon for mange ungdommer i byen. Erfaringsmessig holder miljøkontakten hos oss ca 550 elevsamtaler i året, ca 180 samtaler med lærere, møter med foresatte, andre instanser samt koordinering av alternative tilbud til enkeltelever og grupper av elever. Vi håper ansvarlige politikere ser nytten av dette dokumenterte arbeidet. Rødsberg skoles samarbeidsutvalg ber om at det ikke iverksettes en nedleggelse av ressursteamet for barn- og unge. Dette vil på sikt bli langt dyrere enn de kronene som brukes på dette i dag. Mvh Samarbeidsutvalget Rødsberg u.skole Side 17

18 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: H / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2011/ Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2011/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Nybygg Båstadlund Dagsenter Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Det planlegges et nytt dagsenter for funksjonshemmede på Båstadlund. Med bakgrunn i tidligere fattede vedtak har utformingen av nybygget vært gjenstand for en revurdering. Rådmannens innstilling: 1. Prosjektet utformes i samsvar med fremtidige plassbehov. 2. Hovedutvalg for helse og omsorg tilslutter seg rådmannens fremlegg 3. Finansieringen innarbeides i budsjettet for Saksutredning: Det ble fremmet en sak for Kommunestyret den med følgende vedtak: Vedtak: 1. Det bygges nytt dagsenter på Båstadlund med utgangspunkt i fremlagt forslag fra Moth Arkitekter AS. 2. Det foretas et låneopptak på kr inkl. mva. 3. BRA veien dagsenter, BRA veien 64 overføres til nytt dagsenter på Båstadlund og selges. Salgsinntektene avsettes på kapitalfond til senere bruk. 4. Bevilgede investeringsmidler for 2009 på kr til brannsikkerhetstiltak omdisponeres og benyttes i finansieringen av nybygget. 5. Bygget oppføres i samsvar med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven bestemmelser om universell utforming. 6. Endelig ramme for totalinvesteringen av nybygget legges fram til politisk godkjenning i HBFØ. Side 18

19 Protokolltilførsel fra Øivind Holt, MDG. Båstadlund skole har eksistert i 120 år og har en særpreget arkitektur som et kjent og kjært landemerke i området. Skolen har etter hvert gitt navn til hele området. Med bakgrunn i dette vedtaket ble byggeprosjektet sendt ut på anbud. Dette anbudsrunden gav en entreprisekostnad på kr ` inkl. mva. Totalkostnaden på prosjektet inklusiv reserver/byggeledelse og byggelånsrenter ble beregnet til ca. kr `. Med bakgrunn i kostnaden ble en sak fremmet for hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift om en tilleggsbevilgning på kr `. I utvalget den ble det fattet følgende vedtak: Vedtak: Saken utsettes. Administrasjonen bearbeider prosjektet slik at det kan foretas kostnadsreduksjoner. På denne bakgrunn ble det iverksatt en prosess hvor en vurderte alternative byggeløsninger. Rådmannens føringer inn i prosjektet for å søke en reduksjon i prosjektets kostnad var å prosjektere alt på en flate. Dette bla. annet grunnet i at 2 heiser var innarbeidet i det første prosjektet. Arkitekt Moth har i samarbeide med brukergruppen og kommunal prosjektleder utarbeidet nytt forslag til utforming av nybygget. Dette arbeidet er ferdigstilt. Se vedlegg. Prosjektet gir følgende kostnadsreduksjoner i eksisterende drift: Arter Variabel lønn: Reduserte vikarutgifter = kr ,-. Art Drift av biler: Reduksjon = kr ,- Art Andre transportutgifter: Reduksjon = kr ,-. Art Strøm: Reduksjon på totalt forbruk = kr ,- Art Renhold: Reduksjon på totalt forbruk = kr ,- Art Vedlikehold av egne biler: Reduksjon = kr ,-. Totalt innebærer dette en reduksjon i driftsutgifter på kr ,- Med de fremlagte opplysninger ber rådmannen om en tilbakemelding på om det skal arbeides videre med prosjektet i tråd med fremlagte kostnadsoverslag fra arkitekt Moth. Dette forslaget tar opp i seg det fremtidige behovet med en økning på nye brukere i en 5 årsperiode. Alternativt om rådmannen skal prosjektere et nybygg som kun dekker dagens behov. I prosjektet ligger også et behov for en tomteutvidelse med kjøp av tilleggstomt. Dette er ikke avklart pr. dato og arbeides med av rådmannen. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen Gun Kleve Side 19

20 Halden kommune, Teknisk Forvaltning Att: Thor Egil Sætre Halden Kostnadsoverslag Nye Båstadlund arbeids- og aktivitets-senter på en flate. Nybygg (1307 m2) Kr: ,- Utomhus anlegg Kr; ,- Byggelåns renter 5% (6mnd) Kr; ,- Uforutsett Kr; ,- Adm. omkostninger 5% Kr ,- Sum eks. mva. Kr ,- 25 % MVA Kr: ,- SUM TOTALKOSTNADER inkl. mva Kr: ,- Evt. investeringsavgift, samt kjøp av tilleggstomt og inventar kommer i tillegg. Prisstigning iht. indeks. Kostnadsoverslaget er gitt uforbindtlig, og bygger på forprosjekt tegn nr: REV.A Prosjektet er basert på Rådmannens forslag med å legge hele senteret på en flate ved å ta i bruk nabotomt (64/331) Areal og utforming er basert på romprogram utarbeidet av bruker, samt møter med brukergruppen. Etterskrift; Tomten til Båstadlund skole var i den gamle kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig formål med en U- grad på 70%. Ny kommuneplanens arealdel er området nedgradert til bebyggelse og anlegg. Hva dette medfører for fremdriften av prosjektet er uvisst. Halden Moth Arkitekter AS Ole-Jørgen Moth (sign) Adresse: Telefon: E-post: Konto nr: Org. nr: Ansvarsforsikret Storgata 2B, 1767 Halden MVA i IF -forsikring Side 20

21 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2011/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Omdisponering av investeringsmidler 2011 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Hovedutvalg for helse og omsorg fikk i 2011 kr til investeringer i Disse midlene ble fordelt til omsøkte formål i møtet den Denne saken omhandler omdisponering av midler innenfor vedtatt ramme. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for helse og omsorg godkjenner omdisponering av kr til innkjøp av IT verktøyi forbindelse med opprettelse av ressurspool. Saksutredning: Hovedutvalg for helse og omsorg vedtok i møtet den å bevilge kr til møbler, opp - pussing av fellesrom på sykehjemsenheten, prosjekt 3014M. Rådmannen ber om at kr av disse midlene omdisponeres til innkjøp av et IT verktøy i forbindelse med opprettelse av en sentral ressurspool. Dette verktøyet vil effektivisere kommunikasjonen mellom ressurspooladministrasjonen og den enkelte ansatte. Meldinger (SMS) vil kunne sendes i dette systemet til den enkelte. Med dette spares personalressurser. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gun Kleve Side 21