Folketeljing 1801 for 0819 Holden prestegjeld. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1801 for 0819 Holden prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1801 for 0819 Holden prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Bustadregister... 85

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. februar 1801 Ved kongeleg reskript av 28. november 1800 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" i Danmark, Noreg og på Island den 1. februar På kvar bustad skulle alle personar til stades på teljingstidspunktet førast i teljingslista. Born fødde etter 1. februar, men før teljinga blei ferdig, skulle ikkje teljast. Ei heller dei som døydde etter 1. februar. Alle i Noreg skulle teljast, både dei som var på besøk i landet og dei som var fråverande, men hadde sitt faste opphald i Noreg. Busetnaden skulle teljast der dei var heimehøyrande og ikkje der dei hadde opphald på teljingstidspunktet. Trass i denne instruksen finn ein tenestefolk ført der dei hadde arbeid, soldatar ført i lister for kasernar mm. og jamvel utflytta studentar i København ført i teljingslistene på bustaden til foreldra. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med sundag 1. februar 1801 og i så mange dagar som var nødvendig. I kjøpstadene og dei gruve- og verkssamfunna som høyrte til under Oberbergamtet på Kongsberg var rodemeistrane ansvarlege for å føre listene under oppsyn av magistraten. Dei nytta trykte skjema i teljingsarbeidet. Dei gjekk frå dør til dør og fekk opplysningane til teljingslistene frå hovudpersonen i kvart hushald. Magistraten sende listene vidare for kontroll hos stiftamtmannen. På landet var sokneprestane ansvarlege for teljingsarbeidet. Dei kunne be om hjelp til teljingsarbeidet frå klokkarane og skulehaldarane, men stort sett førte dei listene sjølv. Prestane sende listene vidare til prosten, deretter gjekk listene til amtmannen som så sende dei til stiftamtmannen. Prestane hadde trykte skjema for landdistrikta som dei fylte ut. Dei fekk opplysningane til teljingslistene i samband med sundagsgudstenestene og det var nok mest vanleg at hovudpersonen i kvart hushald ga opplysningane. Til slutt blei alle teljingslistene sende til Rentekammeret i København. Folketeljinga 1801 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Arbeidet med å transkribere folketeljinga frå 1801 starta allereie i Eit samarbeid mellom Riksarkivet, Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Bergen ved Historisk Institutt tok fatt med Jan Oldervoll som prosjektleiar teljinga blei transkribert ordrett, rubrikk for rubrikk, på databand - papirband med hol i staden for bokstavar. Deretter las ein banda inn på ein datamaskin. Så allereie på 1970-talet fanst ei bokstavrett, digitalisert kopi av teljinga. Men for vidare forsking på dataa, måtte ein ha statistikk. Dermed starta ein med eit større kodingsprosjekt av informasjonen frå teljinga. Med dei koda dataa kunne Statistisk sentralbyrå presentere statistikken for 1801-teljinga i ny utgåve i Og med internett på plass gjorde Historisk Institutt ved Universitetet i Bergen grunnlagsdataa for statistikken ope tilgjengeleg for alle frå 1. desember Med lanseringa av Digitalarkivet i 1998, blei folketeljinga 1801 flytta dit, men Arkivverket tok ikkje over forvaltinga av den transkriberte 1801-teljinga formelt før i Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2223 (kvinner: 1183, menn: 1040) Bustader: 55 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 1164 (kvinner: 608, menn: 556) Bustader i krinsen: 19 Krins: 001 Holden Prestegjeld: Holden Fæhn 001 Aslaug Knudsdatter k Enke 1ste gang Huusmoder Gaardbruger 53 (alder) 002 Gunder Pedersen m Ugift Hendes børn 23 (alder) 003 Knud Pedersen m Ugift Hendes børn Bergbryder 20 (alder) 004 Peder Pedersen m Ugift Hendes børn 10 (alder) 005 Maren Pedersdatter k Ugift Hendes børn 15 (alder) 006 Marthe Pedersdatter k Ugift Hendes børn 13 (alder) 007 Anne Andersdatter k Enke 1ste gang Huusmoder Gaardbruger 62 (alder) 008 Isach Kittilsen m Ugift Hendes børn 17 (alder) 009 Ingeborg Kittilsdatter k Ugift Hendes børn 27 (alder) 010 Jens Kittilsen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Bergbryder og inderste 31 (alder) 011 Maren Tronsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 28 (alder) 012 Kittil Jensen m Deres børn 7 (alder) 013 Maria Jensdatter k Deres børn 4 (alder) 014 Jon Olsen m 2den gang gift Huusbonde Gaardbruger 50 (alder) 015 Kirsten Jensdatter k 1ste gang gift Kone 23 (alder) 016 Ole Jonsen m Deres børn 13 (alder) 017 Peder Jonsen m Deres børn 7 (alder) 018 Karen Jonsdatter k Deres børn 11 (alder) 019 Anne Jonsdatter k Deres børn 5 (alder) 020 Jens Jonsen m Deres børn 1 (alder) 021 Anne Clemmetsdatter k Ugift Tienestepige 17 (alder) 022 Tollef Olsen m 1ste gang gift Huusbonde Gaardbruger 43 (alder) 023 Anne Jørgensdatter k 2den gang gift Kone 59 (alder) 024 Kirsten Tollefsdatter k Deres barn 14 (alder) 025 Stian Pedersen m Pleiebarn 6 (alder) 026 Anders Arvesen m Ugift Tienestedreng 34 (alder) 027 Peder Hansen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Bergbryder og huusmand 34 (alder) Merknad: "hagen plads" 028 Kirsten Jacobsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 30 (alder) 029 Hans Pedersen m Deres børn 6 (alder) 030 Jacob Pedersen m Deres børn 1 (alder) 031 Marie Pedersdatter k Deres børn 3 (alder) 032 Kirsten Halvorsdatter k Enke 1ste gang Mandens 63 (alder) moder 033 Knud Hansen m Ugift Mandens Skoeleholder 23 (alder) broder 034 Niels Olsen m 1ste gang gift Huusbonde Bergbryder og huusmand 55 (alder) Merknad: "biørndahlen plads" 035 Inger Halvorsdatter k 2den gang gift Kone 65 (alder) 036 Isach Nielsen m Ugift Deres søn Skræder 23 (alder) 037 Karen Brynnildsdatter k Ugift Tienestepige 19 (alder) 038 Thomas Svenungsen m Ugift Inderste Dagarbeider 38 (alder) 039 Isach Andersen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Bergbryder og huusmand 43 (alder) Merknad: "gruen plads" 040 Inger Jensdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 47 (alder) 041 Jens Isachsen m Ugift Deres børn 23 (alder) 042 Peder Isachsen m Ugift Deres børn 19 (alder) 043 Anders Isachsen m Ugift Deres børn 16 (alder) 044 Niels Isachsen m Ugift Deres børn 8 (alder) 045 Isach Isachsen m Ugift Deres børn 6 (alder) 046 Gunnild Isachsdatter k Ugift Deres børn 14 (alder) 047 Karie Isachsdatter k Ugift Deres børn 10 (alder) 048 Sara Thomasdatter k Ugift Inderste Nyder af fattig cassen og 44 (alder) haandarbeide 049 Jens Jonsen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Bergbryder og huusmand 62 (alder) 050 Berthe Isachsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 64 (alder) 051 Isach Jensen m 2den gang gift Huusbond Bergbryder og huusmand 38 (alder) 052 Karen Stensdatter k 1ste gang gift Kone 41 (alder) 053 Tron Isachsen m Deres børn 13 (alder) 054 Anders Isachsen m Deres børn 3 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 Gunnild Isachsdatter k Deres børn 5 (alder) 056 Berthe Isachsdatter k Deres børn 1 (alder) 057 Ole Jensen m Begge 1ste egteskab Huusbond Bergbryder og huusmand 32 (alder) 058 Anne Andersdatter k Begge 1ste egteskab Kone 29 (alder) 059 Anders Olsen m Deres børn 4 (alder) 060 Karen Olsdatter k Deres børn 7 (alder) 061 Margit Halvorsdatter k 1ste gang enke Huusmoder Pladsebruger 70 (alder) Merknad: "skippervold" Namløs 001 Niels Johannesen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Gaardbruger 56 (alder) 002 Ingeborg Olsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 45 (alder) 003 Johannes Nielsen m Ugift Deres børn 22 (alder) 004 Ole Nielsen m Ugift Deres børn 8 (alder) 005 Marthe Nielsdatter k Ugift Deres børn 20 (alder) 006 Karen Nielsdatter k Ugift Deres børn 17 (alder) 007 Kirsten Nielsdatter k Deres børn 11 (alder) 008 Maren Nielsdatter k Deres børn 5 (alder) 009 Ingeborg Nielsdatter k Deres børn 3 (alder) 010 Niels Olsen m Begge 2den gang gift Huusbonde Gaardbruger 55 (alder) 011 Maren Olsdatter k Begge 2den gang gift Kone 63 (alder) 012 Ole Nielsen m Ugift Deres børn 18 (alder) 013 Arve Nielsen m Ugift Deres børn 16 (alder) 014 Johannes Nielsen m Ugift Deres børn 11 (alder) 015 Jon Nielsen m Ugift Deres børn 8 (alder) 016 Karen Nielsdatter k Ugift Deres børn 20 (alder) 017 Tollef Knudsen m 1ste gang gift Huusbonde Gaardbruger 30 (alder) 018 Karen Gundersdatter k 2den gang gift Kone 39 (alder) 019 Gunder Andersen m Ugift Deres børn 13 (alder) 020 Steen Andersen m Ugift Deres børn 9 (alder) 021 Anne Andersdatter k Ugift Deres børn 6 (alder) 022 Ingeborg Tollefsdatter k Ugift Deres børn 4 (alder) 023 Ingeborg Anundsdatter k Ugift Tienestepige 16 (alder) 024 Kiøstol Christensen m Begge 1ste gang gift Huusbonde Gaardbruger 26 (alder) 025 Marie Pedersdatter k Begge 1ste gang gift Kone 23 (alder) 026 Christen Kiøstolsen m Deres børn 1 (alder) 027 Anne Kiøstolsdatter k Deres børn 2 (alder) 028 Johanne Christensdatter k Ugift Tienestepige 27 (alder) 029 Ole Andersen m Begge i 1ste ægteskab Huusbonde Gaardbruger og understiger 68 (alder) 030 Ingeborg Gullichsdatter k Begge i 1ste ægteskab Kone 57 (alder) 031 Anders Olsen m Ugift Deres børn 29 (alder) 032 Gullich Olsen m Ugift Deres børn 24 (alder) 033 Lars Olsen m Ugift Deres børn 12 (alder) 034 Karie Olsdatter k Ugift Deres børn 19 (alder) 035 Michel Ellefsen m Ugift Tienestedræng 30 (alder) 036 Marthe Jonsdatter k Ugift Tienestepige 18 (alder) 037 Hans Anunsen m Begge 1ste gang gift Huusbonde Gaardbruger 30 (alder) 038 Kirsten Arvesdatter k Begge 1ste gang gift Kone 31 (alder) 039 Maria Hansdatter k Deres børn 6 (alder) 040 Børthe Hansdatter k Deres børn 2 (alder) 041 Johanne Hansdatter k Deres børn 2 (alder) 042 Johanne Haraldsdatter k Ugift Fosterdatter 13 (alder) 043 Ole Henrichsen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Bergbryder og inderste 43 (alder) 044 Mette Catrine Møller k Begge i 1ste egteskab Kone 40 (alder) 045 Ole Olsen m Deres børn 7 (alder) 046 Henrich Olsen m Deres børn 4 (alder) 047 Maren Kirstine Olsdatter k Deres børn 12 (alder) 048 Anne Olsdatter k Deres børn 9 (alder) 049 Kiøstol Tronsen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Gaardbruger 42 (alder) 050 Asloug Gundersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 40 (alder) 051 Tron Kiøstolsen m Deres børn 9 (alder) 052 Gunder Kiøstolsen m Deres børn 5 (alder) 053 Peder Kiøstolsen m Deres børn 3 (alder) 054 Karie Kiøstolsdatter k Deres børn 11 (alder) Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 055 Anne Abrahamsdatter k Ugift Tienestepige 19 (alder) 056 Ole Eriksen m Ugift Tienestedræng 18 (alder) 057 Tron Kiøstolsen m Begge i 1ste egteskab Hans fader Lever af gaarden 67 (alder) 058 Johanne Rasmusdatter k Begge i 1ste egteskab Hans moder Lever af gaarden 67 (alder) 059 Rasmus Tronsen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Gaardb. 37 (alder) 060 Ingeborg Hansdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 35 (alder) 061 Tron Rasmusen m Deres børn 10 (alder) 062 Hans Rasmusen m Deres børn 7 (alder) 063 Anders Rasmusen m Deres børn 2 (alder) 064 Ingeborg Rasmusdatter k Deres børn 5 (alder) 065 Brynnild Gullichsen m Begge i 1ste egteskab Huusbond Bergbryder og pladsebruger 47 (alder) Merknad: "fæbache" 066 Marthe Christensdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 44 (alder) 067 Gullich Brynnildsen m Ugift Deres børn 16 (alder) 068 Asgier Brynnildsen m Ugift Deres børn 7 (alder) 069 Marthe Brynnildsdatter k Ugift Deres børn 9 (alder) 070 Marthe Tygesdatter k Enke efter 2det egteskab Underholdes af 54 (alder) barmhiertighed 071 Jon Olsen m 2den gang gift Huusbond Pladsebruger og smed 60 (alder) 072 Anne Gullichsdatter k 1ste gang gift Kone 42 (alder) 073 Gullich Jonsen m Ugift Deres børn 16 (alder) 074 Brynnild Olsen m Ugift Deres børn 8 (alder) 075 Asgier Jonsen m Ugift Deres børn 6 (alder) 076 Kittil Jonsen m Ugift Deres børn 4 (alder) 077 Marie Jonsdatter k Ugift Deres børn 12 (alder) 078 Ole Jonsen m Begge 1ste egteskab Huusfader Smed 28 (alder) 079 Marie Tronsdatter k Begge 1ste egteskab Kone 24 (alder) 080 Jon Olsen m Deres barn 1 (alder) 081 Berent Kittilsen m 1ste gang gift Huusfader Pladsebruger 70 (alder) 082 Marthe Olsdatter k 3die gang gift Kone 65 (alder) 083 Ragnild Berentsdatter k Ugift Deres barn 18 (alder) 084 Anders Larsen m Ugift Hendes søn Dag arbeider 35 (alder) 085 Christen Knudsen m Begge i 1ste egteskab Huusfader Pladsebruger og dagarbejder 34 (alder) Merknad: "luusnæss" 086 Asper Paulsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 50 (alder) 087 Anne Knudsdatter k 1ste gang enker 40 (alder) 088 Karie Knudsdatter k 1ste gang enker 38 (alder) 089 Anders Paulsen m 1ste enkes barn Barmhiertighed og dagarbeide 5 (alder) 090 Knud Christensen m Børn Barmhiertighed og 9 (alder) dagarbeide 091 Ingeborg Christensdatter k Børn Barmhiertighed og 12 (alder) dagarbeide 092 Arne Aslachsen m Begge i 1ste egteskab Huusfader Inderste og dagarbeider 49 (alder) 093 Berthe Knudsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 48 (alder) 094 Knud Arnesen m Deres børn 6 (alder) 095 Anne Arnesdatter k Deres børn 8 (alder) 096 Ingeborg Arnesdatter k Deres børn 3 (alder) 097 Berthe Arnesdatter k Deres børn 1 (alder) 098 Ole Johannesen m Ugift Huusfader Pladsebruger 46 (alder) 099 Ingeborg Nielsdatter k Ugift Tienestepige 17 (alder) Tufte 001 Anders Pedersen m Begge 1ste gang gift Huusbonde Gaardbruger 47 (alder) 002 Marthe Jensdatter k Begge 1ste gang gift Kone 41 (alder) 003 Peder Andersen m Ugift Deres børn 18 (alder) 004 Jens Andersen m Ugift Deres børn 8 (alder) 005 Jørgen Andersen m Ugift Deres børn 5 (alder) 006 Anders Andersen m Ugift Deres børn 2 (alder) 007 Anne Andersdatter k Ugift Deres børn 16 (alder) 008 Karen Andersdatter k Ugift Deres børn 14 (alder) 009 Maren Andersdatter k Ugift Deres børn 11 (alder) 010 Niels Hansen m 2den gang gift Huusbonde Gaardbruger 49 (alder) 011 Sirie Halvorsdatter k 1ste gang gift Kone 33 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 Hans Nielsen m Ugift Deres børn 22 (alder) 013 Anders Nielsen m Ugift Deres børn 14 (alder) 014 Gunder Nielsen m Ugift Deres børn 7 (alder) 015 Maren Nielsdatter k Ugift Deres børn 16 (alder) 016 Ingeborg Nielsdatter k Ugift Deres børn 9 (alder) 017 Kirsten Nielsdatter k Ugift Deres børn 3 (alder) 018 Else Gundersdatter k Ugift Inderste 40 (alder) 019 Steen Andersen m Begge 1ste gang gift Huusbonde Gaardbruger og giæstgiver 32 (alder) 020 Kirsten Christophersdatter k Begge 1ste gang gift Kone 20 (alder) 021 Hans Steensen m Deres barn 2 (alder) 022 Christopher Olsen m Begge 2den gang gift Konens fader Hos datteren 75 (alder) 023 Marthe Tollefsdatter k Begge 2den gang gift Konens moder Hos datteren 66 (alder) 024 Ole Olsen m 2den gang gift Huusbond Bergbryder og pladsebruger 51 (alder) Merknad: "roelighed" 025 Asloug Olsdatter k 1ste gang gift Kone 28 (alder) 026 Ole Olsen m Ugift Deres børn 15 (alder) 027 Peder Olsen m Ugift Deres børn 8 (alder) 028 Ole Olsen m Ugift Deres børn 3 (alder) 029 Anders Jensen m Enkemand efter 1te egteskab Huusbond Bergbryder og pladsebruger 41 (alder) Merknad: "hougen" 030 Anders Andersen m Ugift 12 (alder) 031 Ole Andersen m Ugift 6 (alder) 032 Berthe Andersdatter k Ugift 15 (alder) 033 Maren Larsdatter k Enke efter 1ste egteskab Huusmoder Inderste og dagarbeider 34 (alder) 034 Asloug Sørensdatter k Hendes børn 9 (alder) 035 Maren Severine Sørensdatter k Hendes børn 2 (alder) 036 Anne Olsdatter k Enke efter 1ste egteskab Inderste og dagarbeider og af 61 (alder) fattigkassen 037 Niels Nielsen m Gift 1ste g. Huusbond Huusmand 33 (alder) 038 Ingeborg Sørensdatter k Gift 4de gang Kone 50 (alder) 039 Isach Christensen m Ugift Hendes søn Dagarbeider og landsoldat 30 (alder) Wibetoe 001 Anders Stensen m Begge i 1te egteskab Huusbonde Gaardbruger 59 (alder) 002 Ragnild Hansdatter k Begge i 1te egteskab Kone 57 (alder) 003 Halvor Andersen m Ugift Deres børn 17 (alder) 004 Marthe Andersdatter k Ugift Deres børn 25 (alder) 005 Torger Nielsmundsen m Begge i 1te egteskab Huusbonde Gaardbruger 54 (alder) 006 Ragnild Andersdatter k Begge i 1te egteskab Kone 49 (alder) 007 Anders Torgersen m Ugift Deres børn 20 (alder) 008 Inger Torgersdatter k Ugift Deres børn 26 (alder) 009 Ingeborg Torgersdatter k Ugift Deres børn 16 (alder) 010 Karen Torgersdatter k Ugift Deres børn 13 (alder) 011 Thomas Andersen m Begge i 1te egteskab Huusbonde Gaardbruger 37 (alder) 012 Anne Svennungsdatter k Begge i 1te egteskab Kone 33 (alder) 013 Anders Thomasen m Deres børn 9 (alder) 014 Svennung Thomasen m Deres børn 2 (alder) 015 Inger Thomasdatter k Deres børn 14 (alder) 016 Marthe Thomasdatter k Deres børn 11 (alder) 017 Anne Thomasdatter k Deres børn 5 (alder) 018 Gunne Halvorsen m Ugift Tienestedræng Landsoldat 26 (alder) 019 Ole Kittilsen m Enkemand efter 1te egteskab Huusbond Gaardbruger 40 (alder) 020 Anne Kittilsdatter k Ugift Tienestefolk 20 (alder) 021 Inger Mortensdatter k Ugift Tienestefolk 14 (alder) 022 Niels Nielsen m Ugift Tienestefolk 15 (alder) 023 Anun Hansen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Gaardbruger 47 (alder) 024 Kirsten Arvesdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 49 (alder) 025 Hans Anunsen m Deres børn 17 (alder) 026 Halvor Anunsen m Deres børn 9 (alder) 027 Thomas Anunsen m Deres børn 6 (alder) 028 Karen Anunsdatter k Deres børn 15 (alder) 029 Helvig Anunsdatter k Deres børn 12 (alder) 030 Anne Anunsdatter k Deres børn 8 (alder) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 031 Karen Halvorsdatter k Enke efter andet egteskab Mandens 83 (alder) moder 032 Lars Gundersen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 48 (alder) Merknad: "huvet" 033 Karen Hansdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 41 (alder) 034 Gunder Larsen m Ugift Deres børn 20 (alder) 035 Jørgen Larsen m Ugift Deres børn 15 (alder) 036 Halvor Larsen m Ugift Deres børn 7 (alder) 037 Ole Larsen m Ugift Deres børn 1 (alder) 038 Ragnild Larsdatter k Ugift Deres børn 9 (alder) 039 Karen Larsdatter k Ugift Deres børn 4 (alder) 040 Jens Olsen m 1ste g. gift Mand Pladsebruger og skoemager 48 (alder) 041 Ragnild Andersdatter k 2den gang gift Kone 49 (alder) 042 Niels Thorsen m Hendes børn 15 (alder) 043 Gunder Thorsen m Hendes børn 11 (alder) 044 Berthe Thorsdatter k Hendes børn 19 (alder) Haatved 001 Steen Olsen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Gaardbruger 46 (alder) 002 Anne Pedersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 43 (alder) 003 Karen Steensdatter k Ugift Deres børn 18 (alder) 004 Magrethe Steensdatter k Ugift Deres børn 14 (alder) 005 Anne Steensdatter k Ugift Deres børn 11 (alder) 006 Kirsten Steensdatter k Ugift Deres børn 8 (alder) 007 Maria Steensdatter k Ugift Deres børn 2 (alder) 008 Peder Rasmusen m Ugift Tienestefolk 40 (alder) 009 Anne Andersdatter k Ugift Tienestefolk 19 (alder) 010 Christen Kiøstolsen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Gaardbruger 69 (alder) 011 Anne Halvorsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 55 (alder) 012 Halvor Christensen m Ugift Deres børn 12 (alder) 013 Gunnild Christensdatter k Ugift Deres børn 28 (alder) 014 Maren Christensdatter k Ugift Deres børn 23 (alder) 015 Marie Christensdatter k Ugift Deres børn 19 (alder) 016 Anne Christensdatter k Ugift Deres børn 15 (alder) 017 Ole Svensen m Ugift Tienestedræng 16 (alder) 018 Anders Olsen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Gaardbruger 39 (alder) 019 Anne Tronsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 35 (alder) 020 Anne Andersdatter k Ugift Deres børn 17 (alder) 021 Magrete Andersdatter k Ugift Deres børn 14 (alder) 022 Maren Andersdatter k Ugift Deres børn 12 (alder) 023 Kirsten Andersdatter k Ugift Deres børn 7 (alder) 024 Karen Andersdatter k Ugift Deres børn 2 (alder) 025 Marie Andersdatter k Ugift Deres børn 1 (alder) 026 Mogens Clemmetsen m Ugift Tienestedræng 20 (alder) 027 Ole Steensen m Begge i 1ste egteskab Huusfader Lever af gaarden 70 (alder) 028 Magrete Halvorsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone Konen lagt i 7 aar af et slag 66 (alder) 029 Ole Evensen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 43 (alder) Merknad: "kaasen" 030 Aavet Andersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 49 (alder) 031 Bergit Olsdatter k Ugift Deres barn 18 (alder) 032 Anne Halvorsdatter k Inderste og nyder almisse 60 (alder) 033 Niels Olsen m 2det egteskab Mand Pladsebruger 48 (alder) Merknad: "hegnen" 034 Gurie Pedersdatter k 1ste egteskab 35 (alder) 035 Halvor Nielsen m Hans søn 15 (alder) 036 Jon Nielsen m Deres børn 12 (alder) 037 Peder Nielsen m Deres børn 8 (alder) 038 Anne Nielsdatter k Deres børn 3 (alder) 039 Kittil Nielsen m Begge i 1ste egteskab Mand Huusmand uden jord 50 (alder) 040 Lisbet Svensdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 36 (alder) 041 Maren Kittilsdatter k Ugift Deres børn 5 (alder) 042 Berte Kittilsdatter k Ugift Deres børn 3 (alder) 043 Kirsten Kiøstolsdatter k Enke efter 1ste egteskab Nyder af fattigkassen 70 (alder) 044 Gurie Svensdatter k Ugift Lægslem og vanfør 43 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 Søwe 001 Samuel Thornsohn m 2det egteskab Huusbond Kammerraad og foged over 55 (alder) nedre teleemarken og bamble const. foged 002 Johanne Catrine Høeg k 3die egteskab Kone 44 (alder) 003 Hans Severin Thornsohn m Ugift Hans børn 25 (alder) 004 Edel Marie Thornsohn k Ugift Hans børn 23 (alder) 005 Anne Pernille Bøchman k Ugift Hendes barn 18 (alder) 006 Bodil Marie Wølner k Ugift Tienestefolk 39 (alder) 007 Ole Christian Knudsen m Ugift Tienestefolk 32 (alder) 008 Halvor Hansen m Ugift Tienestefolk 26 (alder) 009 Ole Torstensen m Ugift Tienestefolk 22 (alder) 010 Maren Hansdatter k Ugift Tienestefolk 29 (alder) 011 Karen Nielsdatter k Ugift Tienestefolk 26 (alder) 012 Anne Frideriksdatter k Ugift Tienestefolk 21 (alder) 013 Inger Tollefsdatter k Ugift Tienestefolk 19 (alder) 014 Brynnild Sørensen m Ugift Fosterbørn 14 (alder) 015 Marte Halvorsdatter k Ugift Fosterbørn 13 (alder) 016 Peder Gundersen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 40 (alder) Merknad: "ringsevje" 017 Berte Nielsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 35 (alder) 018 Inger Pedersdatter k Ugift Deres børn 14 (alder) 019 Gunder Pedersen m Ugift Deres børn 9 (alder) 020 Lisbet Pedersdatter k Ugift Deres børn 4 (alder) 021 Kirsten Svensdatter k Ugift Inderste 40 (alder) 022 Svenung Svensen m Hendes 5 (alder) løsebarn 023 Ingeborg Andersdatter k Enke Huusmoder Pladsebruger 64 (alder) Merknad: "søvestrand" 024 Thor Jørgensen m Begge i 1ste egteskab Hendes søn Pladsebruger 43 (alder) 025 Margrete Andersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 36 (alder) 026 Jørgen Thorsen m Deres børn 15 (alder) 027 Marie Thorsdatter k Deres børn 14 (alder) 028 Anun Thorsen m Deres børn 4 (alder) 029 Anders Andersen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 42 (alder) Merknad: "torsnæss" 030 Liw Ougensdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 38 (alder) 031 Maren Andersdatter k Ugift Deres børn 9 (alder) 032 Anders Andersen m Ugift Deres børn 7 (alder) 033 Anne Andersdatter k Ugift Deres børn 4 (alder) 034 Inger Andersdatter k Ugift Deres børn 2 (alder) 035 Inger Andersdatter k Ugift Underholdes af 19 (alder) barmhiertighed 036 Pernille Andersdatter k Ugift Inderste og dagleyer 48 (alder) 037 Gunder Andersen m Enkemand efter 1ste egteskab Inderste og snedker 54 (alder) Borgen 001 Kiøstol Christensen m Begge i 1ste egteskab Mand Pramroer med malm 42 (alder) 002 Anne Halvorsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 30 (alder) 003 Karen Kiøstolsdatter k Deres børn 5 (alder) 004 Christen Kiøstolsen m Deres børn 3 (alder) 005 Halvor Kiøstolsen m Deres børn 1 (alder) Heysholt 001 Johannes Johannesen m Begge i 1ste egteskab Huusbond Gaardbruger 44 (alder) 002 Gunnild Olsdatter k Begge i 1ste egteskab Hans kone 34 (alder) 003 Johannes Johannesen m Ugift Deres børn 13 (alder) 004 Anne Johannesdatter k Ugift Deres børn 9 (alder) 005 Ingeborg Johannesdatter k Ugift Deres børn 7 (alder) 006 Karen Johannesdatter k Ugift Deres børn 5 (alder) 007 Ole Johannesen m Ugift Deres børn 1 (alder) 008 Rasmus Johannesen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Gaardbruger 48 (alder) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 009 Sofie Christophersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 44 (alder) 010 Johannes Rasmusen m Deres børn 15 (alder) 011 Gunnild Rasmusdatter k Deres børn 18 (alder) 012 Anne Rasmusdatter k Deres børn 12 (alder) 013 Kirsti Rasmusdatter k Deres børn 10 (alder) 014 Karen Rasmusdatter k Deres børn 6 (alder) 015 Marthe Rasmusdatter k Deres børn 4 (alder) 016 Marie Rasmusdatter k Deres børn 1 (alder) 017 Gunnild Clemmetsdatter k Enke efter 1ste egteskab Huusmoder Gaardbruger 41 (alder) 018 Johannes Christiansen m Ugift Hendes børn 19 (alder) 019 Clemet Christiansen m Ugift Hendes børn 17 (alder) 020 Niels Christiansen m Ugift Hendes børn 13 (alder) 021 Peder Christiansen m Ugift Hendes børn 10 (alder) 022 Gunder Christiansen m Ugift Hendes børn 5 (alder) 023 Hans Christiansen m Ugift Hendes børn 3 (alder) 024 Anne Christiansdatter k Ugift Hendes børn 15 (alder) 025 Karie Christiansdatter k Ugift Hendes børn 8 (alder) 026 Jon Andersen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Gaardbruger 33 (alder) 027 Marie Hansdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 28 (alder) 028 Anne Jonsdatter k Ugift Deres børn 6 (alder) 029 Anders Jonsen m Ugift Deres børn 4 (alder) 030 Kirsten Jonsdatter k Ugift Deres børn 1 (alder) 031 Kirsten Andersdatter k Fosterbarn 9 (alder) 032 Gurie Jonsdatter k Enke efter 1ste egteskab Mandens Opholdes af sønnen 80 (alder) moder 033 Gunder Johannesen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Gaardbruger 48 (alder) 034 Anne Johannesdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 35 (alder) 035 Johannes Gundersen m Ugift Deres børn 12 (alder) 036 Anders Gundersen m Ugift Deres børn 8 (alder) 037 Marte Gundersdatter k Ugift Deres børn 5 (alder) 038 Magrete Gundersdatter k Ugift Deres børn 2 (alder) 039 Anne Hansdatter k Enke efter 1ste egteskab Huusmoder Gaardbruger 33 (alder) 040 Gunder Jørgensen m Ugift Hendes børn 11 (alder) 041 Karie Jørgensdatter k Ugift Hendes børn 9 (alder) 042 Kirsten Jørgensdatter k Ugift Hendes børn 6 (alder) 043 Niels Andersen m Ugift Tienestefolk 29 (alder) 044 Kirsten Hansdatter k Ugift Tienestefolk 24 (alder) 045 Hans Gundersen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger og smed 58 (alder) Merknad: "kringlefet" 046 Kirsten Johannesdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 52 (alder) 047 Tron Hansen m Deres børn 21 (alder) 048 Gunder Hansen m Deres børn 10 (alder) 049 Anne Hansdatter k Deres børn 11 (alder) 050 Ole Rasmusen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger og tømmermand 44 (alder) Merknad: "hegnen" 051 Lisbet Christophersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 35 (alder) 052 Rasmus Olsen m Ugift Deres børn 12 (alder) 053 Christopher Olsen m Ugift Deres børn 8 (alder) 054 Thomas Olsen m Ugift Deres børn 3 (alder) 055 Gunnild Olsdatter k Ugift Deres børn 15 (alder) 056 Marie Olsdatter k Ugift Deres børn 6 (alder) 057 Ingeborg Eriksdatter k Enke efter 1ste egteskab Inderste 70 (alder) 058 Hans Johannesen m Enkemand efter 1ste egteskab Mand Pladsebruger og smed 61 (alder) Merknad: "dehlevje" 059 Johanne Hansdatter k Hans børn 28 (alder) 060 Anne Hansdatter k Hans børn 16 (alder) 061 Tollef Gundersen m Begge i 1ste egteskab Mand Huusmand uden jord 58 (alder) 062 Kirsten Andersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 60 (alder) 063 Gunder Tollefsen m Ugift Deres børn 28 (alder) 064 Anne Tollefsdatter k Ugift Deres børn 16 (alder) Folketeljinga Fosse 001 Ole Wellichsen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Gaardbruger 27 (alder) 002 Tone Olsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 23 (alder) 003 Karen Olsdatter Digitalarkivet - Arkivverket k Enke efter 1ste egteskab Hans moder 47 (alder) Side 15

16 Wellich Olsen m Deres søn 1 (alder) 005 Karie Wellichsdatter k Ugift Enkens børn 19 (alder) 006 Gunnild Wellichsdatter k Ugift Enkens børn 9 (alder) 007 Thor Wellichsen m Ugift Enkens børn 5 (alder) 008 Rasmus Jensen m Ugift Tienestedræng 16 (alder) 009 Hans Andersen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 53 (alder) Merknad: "kaasen" 010 Karie Pedersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 35 (alder) 011 Kirsten Hansdatter k Deres børn 11 (alder) 012 Groe Hansdatter k Deres børn 8 (alder) 013 Anne Hansdatter k Deres børn 2 (alder) 014 Anders Hansen m Deres børn 6 (alder) 015 Kiersti Nielsdatter k Enke efter 1ste egteskab Hans moder 80 (alder) Skaardahl 001 Ole Thorsen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Gaardbruger 75 (alder) 002 Gunnild Aslachsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 65 (alder) 003 Ole Evensen m Ugift Fostersøn 15 (alder) 004 Aaste Knudsdatter k Ugift Fosterdatter 22 (alder) Eye 001 Bertel Bomhoff m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Gaardbruger og 32 (alder) tømmermærker 002 Ambor Magrete Gartner k Begge i 1ste egteskab Kone 16 (alder) 003 Anne Mariken Pløw k Fosterdatter 9 (alder) 004 Saamund Gundersen m Ugift Tienestefolk 21 (alder) 005 Johannes Hansen m Ugift Tienestefolk 24 (alder) 006 Halvor Larsen m Ugift Tienestefolk 15 (alder) 007 Abel Pedersdatter k Ugift Tienestefolk 33 (alder) 008 Anne Thorsdatter k Ugift Tienestefolk 19 (alder) 009 Anne Petersdatter k Ugift Tienestefolk 13 (alder) 010 Anne Margrete Bomhoff k Enke efter 2det egteskab Huusmoder Gaardbruger 60 (alder) 011 Marthe Pedersdatter k Ugift Tienestepige 22 (alder) 012 Rasmus Andersen m 2det gifte Mand Indsidder 80 (alder) 013 Anne Thomasdatter k 1ste gifte Kone 60 (alder) 014 Thomas Ellingsen m Begge i 1ste egteskab Huusbond Gaardbruger 35 (alder) 015 Liw Gundersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 26 (alder) 016 Elling Thomasen m Ugift Deres børn 5 (alder) 017 Gunder Thomasen m Ugift Deres børn 3 (alder) 018 Ole Thomasen m Ugift Deres børn 1 (alder) 019 Jens Olsen m 1ste egteskab Tienestedræng Inderste og soldat 22 (alder) 020 Asloug Steenersdatter k 1ste egteskab Kone 20 (alder) 021 Anne Jensdatter k Deres barn 1 (alder) 022 Halvor Knudsen m Ugift Tienestefolk Soldat 23 (alder) 023 Sissel Pedersdatter k Ugift Tienestefolk 23 (alder) 024 Anne Gundersdatter k Ugift Tienestefolk 17 (alder) 025 Anne Pedersdatter k Ugift Tienestefolk 14 (alder) 026 Peder Halvorsen m 1ste egteskab Mand Pladsebruger 62 (alder) Merknad: "nyehuus" 027 Marie Tollefsdatter k 1ste egteskab Kone 48 (alder) 028 Halvor Pedersen m Ugift Deres børn 25 (alder) 029 Tollef Pedersen m Ugift Deres børn 10 (alder) 030 Ingeborg Saamundsdatter k Enke efter 1ste egteskab Huusmoder Pladsebruger 48 (alder) 031 Ragnild Pedersdatter k Hendes barn 16 (alder) 032 Christen Jonsen m 2det egteskab Mand Pladsebruger 50 (alder) 033 Dorte Haraldsdatter k 1ste egteskab Kone 36 (alder) 034 Berte Christensdatter k Ugift Deres børn 13 (alder) 035 Karie Christensdatter k Ugift Deres børn 10 (alder) 036 Anne Christensdatter k Ugift Deres børn 8 (alder) 037 Sissel Christensdatter k Ugift Deres børn 4 (alder) 038 Maria Christensdatter k Ugift Deres børn 1 (alder) 039 Mads Jensen m Begge i 1ste egteskab Mand Inderste 36 (alder) Merknad: "striigen" Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 040 Magrete Ellefsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 36 (alder) 041 Jens Madsen m Deres børn 8 (alder) 042 Marie Madsdatter k Deres børn 4 (alder) 043 Ellef Madsen m Deres børn 2 (alder) 044 Marie Madsdatter k Enke efter 1ste egteskab Hans moder Hos sønnen 69 (alder) 045 Even Gundersen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger og slædemager 29 (alder) Merknad: "osen" 046 Karen Thorsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 29 (alder) 047 Gunder Evensen m Deres børn 2 (alder) 048 Marie Evensdatter k Deres børn 1 (alder) 049 Gunnild Evensdatter k Enke efter 1ste egteskab Hans moder Opholdes paa pladsen 64 (alder) 050 Ole Andersen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 69 (alder) Merknad: "eyestranden" 051 Maren Knudsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 75 (alder) 052 Kittil Halvorsen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 44 (alder) 053 Maren Olsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 36 (alder) 054 Ole Kittilsen m Ugift Deres børn 6 (alder) 055 Ingeborg Kittilsdatter k Ugift Deres børn 12 (alder) 056 Ole Jensen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger, muurmester og 34 (alder) soldat 057 Berte Tygesdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 35 (alder) 058 Tyge Olsen m Deres børn 12 (alder) 059 Ole Olsen m Deres børn 8 (alder) 060 Thomas Olsen m Deres børn 3 (alder) 061 Anne Olsdatter k Deres børn 1 (alder) Suusaas 001 Halvor Halvorsen m Begge i 1ste egteskab Huusbonde Gaardbruger 36 (alder) 002 Gunnild Clausdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 36 (alder) 003 Halvor Halvorsen m Deres børn 8 (alder) 004 Niels Halvorsen m Deres børn 6 (alder) 005 Anne Halvorsdatter k Deres børn 3 (alder) 006 Claus Nielsmundsen m Enkemand efter 1ste egteskab Hendes fader Underholdes af gaarden 66 (alder) 007 Erik Hansen m Ugift Tienestefolk 20 (alder) 008 Mette Jensdatter k Ugift Tienestefolk 20 (alder) 009 Dorte Jensdatter k Ugift Tienestefolk 16 (alder) 010 Maren Anne Halvorsdatter k Ugift Tienestefolk 20 (alder) 011 Halvor Olsen m 2det egteskab Mand Pladsebruger og saugdræng 50 (alder) Merknad: "krogefet" 012 Magrete Olsdatter k 1ste egteskab Kone 48 (alder) 013 Rasmus Halvorsen m Ugift Hans børn 16 (alder) 014 Niels Halvorsen m Ugift Hans børn 14 (alder) 015 Inger Halvorsdatter k Ugift Hans børn 10 (alder) 016 Kirsten Halvorsdatter k Ugift Hans børn 8 (alder) 017 Maren Halvorsdatter k Ugift Deres børn 6 (alder) 018 Anne Halvorsdatter k Ugift Deres børn 4 (alder) 019 Margit Lucasdatter k Enke efter 1ste egteskab Huusmoder Pladsebruger 46 (alder) Merknad: "rødningen" 020 Jon Thorsen m Ugift Hendes børn Soldat 25 (alder) 021 Lucas Thorsen m Ugift Hendes børn 7 (alder) 022 Tarand Thorsdatter k Ugift Hendes børn 12 (alder) 023 Gunnild Thorsdatter k Ugift Hendes børn 10 (alder) 024 Peder Olsen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger og fossbryder 34 (alder) Merknad: "sølvold" 025 Berte Pedersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 28 (alder) 026 Peder Pedersen m Deres søn 2 (alder) 027 Ole Andersen m Ugift Tienestedreng 14 (alder) 028 Peder Eliesen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 70 (alder) Merknad: "yttingen" 029 Groe Rasmusdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 63 (alder) 030 Rasmus Pedersen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger og fossebryder 33 (alder) 031 Inger Andersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 35 (alder) 032 Peder Rasmusen m Deres børn 9 (alder) 033 Anders Rasmusen m Deres børn 5 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 Lisbet Rasmusdatter k Deres børn 12 (alder) 035 Isach Thomasen m Begge i 1ste egteskab Mand Inderste 50 (alder) 036 Lisbet Pedersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 26 (alder) 037 Christen Nielsen m Begge i 1ste egteskab Mand Ved saugarbeide 62 (alder) Merknad: "otterkiær" 038 Anne Hansdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 66 (alder) 039 Christopher Christensen m Ugift Deres børn Fossearbeidet og soldat 28 (alder) 040 Berthe Christensdatter k Ugift Deres børn 16 (alder) 041 Lars Christensen m Begge i 1ste egteskab Mand Inderste og i fossbryder 32 (alder) 042 Kirsten Pedersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 28 (alder) Baxaas 001 Anne Nielsdatter k Enke efter 1ste egteskab Huusmoder Gaardbruger 36 (alder) 002 Halvor Stenersen m Ugift Hendes børn 18 (alder) 003 Niels Stenersen m Ugift Hendes børn 16 (alder) 004 Anders Stenersen m Ugift Hendes børn 13 (alder) 005 Rollef Stenersen m Ugift Hendes børn 12 (alder) 006 Jon Stenersen m Ugift Hendes børn 5 (alder) 007 Ellef Stenersen m Ugift Hendes børn 3 (alder) 008 Anne Stenersdatter k Ugift Hendes børn 17 (alder) 009 Thor Halvorsen m 3die egteskab Huusbonde Gaardbruger 41 (alder) 010 Aaste Knudsdatter k 2det egteskab Kone 50 (alder) 011 Halvor Thorsen m Ugift Hans børn 12 (alder) 012 Aslow Thorsdatter k Ugift Hans børn 10 (alder) 013 Lars Pedersen m Ugift Hendes børn 22 (alder) 014 Kirsten Pedersdatter k Ugift Hendes børn 18 (alder) 015 Ole Halvorsen m Ugift Tienestefolk 18 (alder) 016 Guri Olsdatter k Ugift Tienestefolk 14 (alder) 017 Søren Olsen m Begge i 1ste egteskab Mand Inderste 54 (alder) 018 Ingeborg Andersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 40 (alder) 019 Ole Sørensen m Deres børn 9 (alder) 020 Anne Sørensdatter k Deres børn 6 (alder) 021 Ole Jensen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 50 (alder) Merknad: "numme" 022 Kirsten Mogensdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 53 (alder) 023 Anne Olsdatter k Deres barn 18 (alder) 024 Jens Eliesen m Enkemand Hans fader Inderste 76 (alder) 025 Ole Christensen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 41 (alder) Merknad: "storehoug" 026 Tale Christensdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 38 (alder) 027 Christen Olsen m Ugift 5 (alder) 028 Ole Olsen m Ugift 2 (alder) 029 Anne Olsdatter k Ugift 12 (alder) 030 Inger Olsdatter k Ugift 10 (alder) 031 Karie Nielsdatter k Enke efter 1ste egteskab Huusmoder Inderste 60 (alder) Merknad: "hegnen" 032 Thor Jensen m Ugift Hendes børn 8 (alder) 033 Anne Jensdatter k Ugift Hendes børn 6 (alder) 034 Ellef Eliesen m Begge i 2det egteskab Mand Inderste, blind og huusarm 62 (alder) 035 Magrete Gundersdatter k Begge i 2det egteskab Kone 50 (alder) 036 Gunder Ellefsen m Ugift Deres børn 5 (alder) 037 Lisbet Ellefsdatter k Ugift Deres børn 8 (alder) 038 Hans Christensen m Begge i 1ste egteskab Mand Inderste og saugarbeider 30 (alder) 039 Anne Pedersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 23 (alder) 040 Christen Hansen m Hans søn 2 (alder) 041 Hans Jensen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger og godsroer 44 (alder) Merknad: "kaaøen" 042 Kiersti Tygesdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 38 (alder) 043 Jens Hansen m Ugift Hans børn 10 (alder) 044 Tyge Hansen m Ugift Hans børn 6 (alder) 045 Thor Hansen m Ugift Hans børn 3 (alder) 046 Berte Hansdatter k Ugift Hans børn 12 (alder) 047 Johannes Rasmusen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 50 (alder) 048 Kirsti Thomasdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 55 (alder) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 049 Ole Giermunsen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 35 (alder) 050 Ingeborg Gunnuldsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 29 (alder) 051 Giermun Olsen m Deres søn 3 (alder) Tvara 001 Anders Johannesen m Begge i 1ste egteskab Huusbond Gaardbruger 65 (alder) 002 Anne Christophersdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 53 (alder) 003 Johannes Andersen m Ugift Deres børn 28 (alder) 004 Christopher Andersen m Ugift Deres børn 20 (alder) 005 Gunnild Johannesdatter k Ugift Tienestepige 23 (alder) 006 Thore Halvorsdatter k Ugift Inderste 36 (alder) 007 Peder Johannesen m Begge i 1ste egteskab Huusbond Gaardbruger 63 (alder) 008 Mari Hansdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 58 (alder) 009 Magrete Pedersdatter k Ugift Deres barn 18 (alder) 010 Hans Andersen m Ugift Fosterbarn 12 (alder) 011 Gullich Hansen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 32 (alder) Merknad: "stuulen" 012 Amborg Olsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 33 (alder) 013 Hans Gullichsen m Deres børn 5 (alder) 014 Ole Gullichsen m Deres børn Merknad: E: Alder mangler 015 Ingeborg Gullichsdatter k Deres børn 1 (alder) 016 Hans Andersen m Begge i 1ste egteskab Mand Huusmand uden jord 40 (alder) 017 Asloug Rasmusdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 54 (alder) 018 Berte Hansdatter k Ugift Deres barn 14 (alder) Tved 001 Ole Andersen m Begge i 1te egteskab Huusbonde Gaardbruger 44 (alder) 002 Maren Olsdatter k Begge i 1te egteskab Kone 41 (alder) 003 Ole Olsen m Ugift Deres børn 16 (alder) 004 Gunder Olsen m Ugift Deres børn 14 (alder) 005 Niels Olsen m Ugift Deres børn 12 (alder) 006 Christopher Olsen m Ugift Deres børn 10 (alder) 007 Jens Olsen m Ugift Deres børn 5 (alder) 008 Friderich Olsen m Ugift Deres børn 3 (alder) 009 Kirsti Olsdatter k Ugift Deres børn 8 (alder) 010 Marthe Olsdatter k Ugift Deres børn 6 (alder) 011 Marthe Olsdatter k Ugift Deres børn 20 (alder) 012 Halvor Olsen m Begge i 1te egteskab Huusbonde Gaardbruger 37 (alder) 013 Ingeborg Thorsdatter k Begge i 1te egteskab Kone 34 (alder) 014 Steen Halvorsen m Deres børn 10 (alder) 015 Ole Halvorsen m Deres børn 4 (alder) 016 Marthe Halvorsdatter k Deres børn 6 (alder) 017 Berthe Andersdatter k Ugift Tienestepige 25 (alder) 018 Anders Olsen m Ugift Inderste 28 (alder) 019 Ole Halvorsen m 2det ægteskab Mand Pladsebruger og nyder af fattig cassen 65 (alder) Merknad: "bræskemyhr - husmand" 020 Maren Ougensdatter k 1te egteskab Kone 55 (alder) 021 Ougen Olsen m Ugift Deres barn 17 (alder) 022 Morten Olsen m Begge i 2det egteskab Mand Inderste 55 (alder) 023 Anne Nielsmundsdatter k Begge i 2det egteskab Kone 51 (alder) 024 Arve Mortensen m Ugift Hans børn 14 (alder) 025 Helvig Mortensdatter k Ugift Hans børn 10 (alder) 026 Niels Nielsen m Ugift Hendes børn 14 (alder) 027 Anders Nielsen m Ugift Hendes børn 8 (alder) 028 Iljan Nielsdatter k Ugift Hendes børn 10 (alder) 029 Halvor Nielsen m Ugift Hendes børn Soldat 26 (alder) 030 Anders Olsen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 48 (alder) 031 Inger Larsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 41 (alder) 032 Ole Andersen m Ugift Deres børn 3 (alder) 033 Maren Andersdatter k Ugift Deres børn 14 (alder) 034 Kirsten Andersdatter k Ugift Deres børn 11 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 Karen Andersdatter k Ugift Deres børn 8 (alder) 036 Magrete Andersdatter k Ugift Deres børn 6 (alder) 037 Anders Thomasen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 57 (alder) 038 Karen Olsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 50 (alder) 039 Thomas Andersen m Ugift Deres barn 14 (alder) 040 Hans Rasmusen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 37 (alder) 041 Gunnild Olsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 44 (alder) 042 Thora Hansdatter k Deres børn 9 (alder) 043 Maria Hansdatter k Deres børn 4 (alder) 044 Anne Hansdatter k Deres børn 4 (alder) 045 Live Olsdatter k Ugift Hans sødster Inderste 38 (alder) 046 Ellef Jonsen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 30 (alder) 047 Ingborg Tronsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 22 (alder) 048 Jon Ellefsen m Ugift Deres børn 2 (alder) 049 Berte Ellefsdatter k Ugift Deres børn 4 (alder) 050 Marte Andersdatter k Ugift Tienestepige 15 (alder) 051 Jens Andersen m Begge i 1te egteskab Mand Pladsebruger 32 (alder) 052 Anne Jensdatter k Begge i 1te egteskab Kone 32 (alder) 053 Jens Jensen m Ugift Deres børn 11 (alder) 054 Anders Jensen m Ugift Deres børn 4 (alder) 055 Anne Jensdatter k Ugift Deres børn 7 (alder) 056 Hans Rasmusen m Begge i 1ste egteskab Mand Pladsebruger 47 (alder) 057 Pernille k Begge i 1ste egteskab Kone 36 (alder) Holden 001 Beata Bredsdorff k Enke efter 1ste egteskab Huusmoder Gaardbruger og pensionist 61 (alder) 002 Bertel Bredsdorff m Ugift Hendes børn Styrmand 25 (alder) 003 Charlotta Bredsdorff k Ugift Hendes børn 16 (alder) 004 Aaste Andersdatter k Ugift Tienestepige 19 (alder) 005 Anders Kittilsen m Begge i 1ste egteskab Mand Lodbruger 38 (alder) 006 Kirsten Tronsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 32 (alder) 007 Anders Andersen m Ugift Deres børn 9 (alder) 008 Marie Andersdatter k Ugift Deres børn 5 (alder) 009 Anne Andersdatter k Ugift Deres børn 3 (alder) 010 Ingeborg Andersdatter k Ugift Tienestepige 18 (alder) 011 Ole Brynnildsen m 2det egteskab Hosbond Gaardbruger og skovfoged 55 (alder) 012 Anne Andersdatter k 1ste egteskab Kone 33 (alder) 013 Gunder Olsen m Ugift Hans børn 12 (alder) 014 Ole Olsen m Ugift Hans børn 10 (alder) 015 Marte Olsdatter k Ugift Hans børn 21 (alder) 016 Karen Olsdatter k Ugift Deres barn 2 (alder) 017 Brynnild Rasmusen m Begge i 1ste egteskab Mand Indsidder og dagarbeider 42 (alder) 018 Anne Torbiørnsdatter k Begge i 1ste egteskab Kone 25 (alder) 019 Jens Brynnildsen m Deres børn 3 (alder) 020 Magrete Brynnildsdatter k Deres børn 1 (alder) 021 Berte Andersdatter k Enke efter 1ste egteskab Inderste og nyder af kassen 62 (alder) Holden 001 Catrine Blom k Enke efter 1ste egteskab Huusmoder Gaardbruger og enke efter 67 (alder) sognepræsten 002 Clara Christense Poulsen k Ugift Tienestefolk 25 (alder) 003 Marte Anunsdatter k Ugift Tienestefolk 42 (alder) 004 Margit Christensdatter k Ugift Tienestefolk 62 (alder) 005 Karen Olsdatter k Ugift Tienestefolk 27 (alder) 006 Inger Nielsdatter k Ugift Tienestefolk 25 (alder) 007 Ragnild Nielsdatter k Ugift Tienestefolk 23 (alder) 008 Tyge Andersen m Ugift Tienestefolk 30 (alder) 009 Ole Nielsen m Ugift Tienestefolk 27 (alder) 010 Brynnild Larsen m Ugift Tienestefolk 23 (alder) 011 Ole Pedersen m 2det egteskab Mand Pladsebruger 81 (alder) Merknad: "kaasen - huusmand" 012 Gunnild Jonsdatter k 1ste egteskab Kone 56 (alder) 013 Anne Olsdatter k Deres barn 10 (alder) Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0423 Grue prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0423 Grue prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0423 Grue prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0238 Nannestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1801 for 2002 Wardøe. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 2002 Wardøe. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 2002 Wardøe Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 2011 Koutokein prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 2011 Koutokein prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 2011 Koutokein prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0721 Sem prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0721 Sem prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0721 Sem prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0714 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0714 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0714 Hoff prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0237 Ejdsvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0237 Ejdsvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0237 Ejdsvold prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0616 Næss prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0616 Næss prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0616 Næss prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1563 Sundal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1563 Sundal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1563 Sundal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1731 Sparboe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1731 Sparboe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1731 Sparboe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1838 Gilleskaal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1838 Gilleskaal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1838 Gilleskaal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0819 Holden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0819 Holden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0819 Holden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING l FOLKETÆLLING KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN Juulskov Hovedgaard. Hans Peter Langkilde Bodil Egelökke Marie Kristine Lollesgaard Cornelie Nielsine Engelsted Christopher Langkilde Jørgen

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0212 Krogstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0212 Krogstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0212 Krogstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1441 Selløe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1441 Selløe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1441 Selløe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0522 Gusdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0522 Gusdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0522 Gusdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0614 Aadalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0614 Aadalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0614 Aadalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0822 Seude prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0822 Seude prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0822 Seude prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1653 Meelhuus prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1653 Meelhuus prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1653 Meelhuus prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1420 Sogndahl prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1420 Sogndahl prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1420 Sogndahl prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1223 Tysnes prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1223 Tysnes prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1223 Tysnes prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1430 Indre Holmedahl prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1430 Indre Holmedahl prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1430 Indre Holmedahl prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1120 Klep prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1120 Klep prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1120 Klep prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0227 Fedt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0227 Fedt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0227 Fedt prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1426 Lyster prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1426 Lyster prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1426 Lyster prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0525 Birie prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0525 Birie prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0525 Birie prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketælling Grindsted 1801

Folketælling Grindsted 1801 Grindsted, 1. familie Thomas Christensen, mand, 54, g1, husmand med jord Ane Olesdatter, hans kone, 54, g1 Ole Thomsen, deres søn, 16, u Christine Thomasdatter, deres datter, 13, u Grindsted, 2. familie

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0124 Aschim prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0124 Aschim prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0124 Aschim prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0823 Hitterdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0823 Hitterdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0823 Hitterdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1243 Ous prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1243 Ous prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1243 Ous prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0118 Ahremarch prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0118 Ahremarch prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0118 Ahremarch prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0918 Østre Moeland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0918 Østre Moeland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0918 Østre Moeland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0123 Spydeberg prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0823 Hitterdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0823 Hitterdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0823 Hitterdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1524 Nordahlen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1524 Nordahlen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1524 Nordahlen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1933 Balsfjorden prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1933 Balsfjorden prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1933 prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1443 Ejd prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1443 Ejd prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1443 Ejd prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0722 Nøtterøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0722 Nøtterøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0722 Nøtterøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer