SENJA KOMMUNE NÆRDEMOKRATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENJA KOMMUNE NÆRDEMOKRATI"

Transkript

1 SENJA KOMMUNE NÆRDEMOKRATI Stikkord for innlegg i møte med delprosjekt POLITISK ORGANISERING 7.1. Herbjørg Valvåg, leder av faggruppe

2 Mandat - intensjonsavtalen 6.5 Lokaldemokrati Grendeutvalgsmodellen som er etablert i Lenvik, videreføres og videreutvikles i den nye kommunen. Grendeutvalgene gis mandat og økonomiske tilskudd. Der det ikke er etablert grendeutvalg, søkes det opprettet slike ut fra en hensiktsmessig geografisk enhet. Dagens grendeutvalg velges lokalt, og brukes som formell høringsinstans. Grendeutvalgene får i dag et grunntilskudd til drift og prosjektutvikling. Under grendeutvalgsmodellen er intensjonen at grunntilskuddet til bygdeutvalgene bør være i størrelsesorden til som vil være med på å videreføre dagens bolystfond i den nye kommunen. Dette for å fortsette med positiv bygdeutvikling / samfunnsutvikling som skal fremme bolyst i distriktene.

3 Faggruppe nærdemokrati: Herbjørg Valvåg - leder (Tranøy) Anne-Britt Fallsen (Torsken) Roall Wang (Berg) Per-Inge Søreng (Lenvik) Hermann Uteng (Lenvik) Dag Rydmark (Tranøy) Jørn Aarsland (Torsken) Heidi Jacobsen (Berg)

4 Konkretisering av mandatet; Første møte i faggruppa uten sekretariat Neste møte med prosjektleder Videre møter med god sekretariatstøtte Forskning og erfaringskunnskap Samarbeid med faggruppe plan veien videre blir til

5 11 folkemøter i april-juni 2018 Innhold/problemstillinger konkretisert av faggruppene plan og nærdemokrati Prosjektleder Hogne i front Gruppearbeid Ordførers oppsummering i plenum Møtene oppsummert av sekretariatet skriftlig muntlig

6 Erfaringer fra Bodø, og fra grendeutvalgene i Lenvik Møte i Rossfjord Besøk fra Bodø kommune med deres erfaringer fram mot deres nåværende modell - kommunedelsutvalg. Grendeutvalgene i Lenvik var invitert til møtet.

7 Nasjonal konferanse om framtidas Spennende og god konferanse Nyttig for utvalg og sekretariat Nyttig for Senja kommune Nyttig for andre at vi var der lokaldemokrati

8 Gruppa ser lyset Oppsummeringer til - drøftingsnotat, utforma av sekretariatet v/elin Innstilling (arbeidsmøte ) Bearbeides nå av sekretariatet til et høringsnotat Konsensus som prinsipp

9 Innstillinger/tilrådinger Faggruppe for nærdemokrati Senja kommune skal ha 12 utvalg for utøving av nærdemokratiet. Forslag på navn: kommunedelsutvalg eller nærdemokratiutvalg

10 Geografisk inndeling Torsken 2 utvalg nord og sør Tranøy 2 utvalg nord og sør Berg 2 utvalg Mefjorden og Bergsfjorden Rossfjord (Rossfjordbygdene, Aspelund ) Lenvikhalvøya vest (Aglapsvik til Nygård) Finnsnes Silsand (inkl. Grasmyr, Høglia, Nordlia) Gibostad (Lysnes/Gibostad) Botnhamn, Fjordgård og Husøya Lage kart skravere utvalgsområdene og områder der det er usikkerhet om tilknytning.

11 Momenter geografisk inndeling Geografisk handterbare enheter Områdene står allerede fram som fellesskap skolekretser kultur- og organisasjonsliv arbeidsliv kommunikasjon

12 Utvalgets status Frivillig, frikopla Kopla til kommunens organisasjon X Bodømodellen med lokale tilpasninger Regelverk og retningslinjer for arbeidet En del av den politiske utvalgsbehandlinga Ikke partipolitisk sammensatte utvalg

13 Økonomi Øremerka, fast økonomi Grunnbeløp pluss søkbare midler X Felles grunnøkonomi for utvalgene til: faste og variable kostnader til drift av utvalgsarbeidet. møtegodtgjørelse og reisekostnader for utvalget. Ressurs i administrasjonen kommer i tillegg.

14 Administrativ ressurs i kommunen Ingen Ansatte på nærmiljøkontor X Senja kommune skal ha kompetente ansatte som følger opp dette arbeidet. Ansatte på rådhuset Stillingsressurs på bygde- /nærmiljøkontor, eks. Bodø Sekretærfunksjon for utvalget ivaretas Åpen dør, gode rutiner for å følge opp utvalgenes arbeid

15 Politisk innflytelse - oppgaver Ad hoc og frikopla En del av kommunens organisasjonen X Inngår i den politiske utvalgsbehandlinga Får saker på høring Tar opp egne og viktige saker Stedsutvikling Omdømmebygging Deltar i kommunens budsjettbehandling Lager egen årsmelding Taletid i kommunestyret

16 Valgordning I 2020 etableres/ velges utvalgene gjennom egne møter i de enkelte utvalgsområdene God informasjon og mobilisering i forkant Fra 2023 gjøres valgene i tilknytning til valg av kommunestyre Velges på sammenkalt møte Velges samtidig med valg av kommunestyret

17 Antall medlemmer i utvalgsstyrene Mer fleksibelt de første fire årene. Valg for to år i gangen i 2019 og Fast og likt medlemstall, for alle utvalgene Mer fleksibelt, f.eks. 3-7 medlemmer

18 Gode opplegg for å lære og utvikle For utvalgene For politikerne i folkevalgtopplæringa For administrasjonen System for erfaringsdeling Utveksle digitalt, digitale møter

19 Evaluering Årsrapporter fra utvalgene med egenevaluering og forslag til justeringer i organisering og aktivitet Samla evaluering av utvalgsmodellen/resultat etter to år Ekstern evaluering: Modellen for utøving av nærdemokrati i Senja kommune blir gjenstand for følgeforskning

20 Takk for oppmerksomheta! Nærdemokratiet i Senja kommune må berike det frivillige arbeidet, ikke erstatte det eller dra ressurser fra det.