bomberom, hundrevis av dem! Ingen by i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bomberom, hundrevis av dem! Ingen by i"

Transkript

1 iiår\i)s vi iiliir,'r?ii-r'j' ieit '7' f &ff P8#"n+6r.*e"*t**,*u**å J*.*,*å****-, 4. October 2009 Kjære familie og venner Varme Nyttårs-velsignelser lra lsrael! Vi i Hands of Mercy vil nok en gang oppriktig uttrykke vår takknemlighet for kjærlighelshandlingene og medlidenheten dere har gitt oss i året som har gått. Verden er i økonomisk krise, men deres trofasthet har gjort oss i stand til å fbrtsettc å gi trøst til mange familier som sliter og kjemper i Israel. Vi ber om G-Ds velsignelser over deg og din familie for alt dct som dere har gjort for å ære Hans Hellige Navn! Å leke utendørs er stort lor bama etter å vært l'anget så mange ar i underjordiske bomberom. Særlig ungdomsaktiviteter og religiøse f'ester blir holdt utendørs ved denne befestede synagogen hvor det så mange dødelige rakctter slo ned. Venner og familier finner nå enhver anlcdning til å være ute og glede seg sanmen over G-Ds store l-redsgave''. '"'.-i'.r"r-'åæsf" "l'" ''" Bomberom, bomberom, hundrevis av dem! Ingen by i 2.l Velkommen til den vakre og lornyede krigsfront byen Sderot! Se deg omkring, og du vil ikke tro at delte er samme stedet lsom under de verste rakett angrepene]. Hvor herlig på ny å se solen stå opp og gå ned mens man kan høre den fierne tonen av hebraiske bønner...den glade latteren lra bam som leker i gatcne... og den søte duften av Shalom ffred] overalt...etter sju traumatiskc år med ødeleggende rakettangrep mot dette sårbare Israelske samfunnet. verden har flere beskyttelsesrom/tilfl uktsteder bygd pr innbygger enn denne lrontlinje-byen Sderot...og mange nye "sement-bokser" er blitt lagd lbr å sørge lor sikkerheten lor dc trucnde dagene som ligger foran. Gjennom mange utfbrdringer så er vi I Hands of Mercy innstilt på å arbeide mange timer lor å gi menneskelig, følelsesmessig trøst og konkret støtte til hundrevis av dyrebare familier som kjemper I dette krigs-skadede samfunnet med økt lattigdom. Med lite tilgjengelige arbeidsplasser, så skaper vi en rekke hjelpeprosjekt for de mange husholdninger som lortsatt har store behov. Vårt senter. "Seierens telter" blir generøst s1øtte1 av 'The Joseph Project', 'The Joseph Storehouse' og andre barmhj ertighets- og hjelpeorganisasj oner som gjør oss i stand til å tilby svært etterlengtct hjelp til hundrevis av hjem rammet av lattigdom i byen. Fx'+

2 Vår1 krisehjelp-senter tilbyr mange ulike. gode kla:r, mat og praktisk hjelp til familier som lider av sult og dcpresjon på grunn av arbeidsløshet som alle årene med bombardement har skapt. Vi er lokalisert nær det åpne markedet ib.vens sentrum. Hundrevis av mennesker scr oss hver dag. spør ctter praktisk hjelp og/eller åndelig oppmuntring i deres snrertefulle, prøvede liv. SUI'PE- KJØKKEN: På grunn av sommervamlen er åpningen av vårt Sderot suppe-kjøkkcn utsatt. mens andre barmh^jertighetsorganisasjoner er takknemlige for den hjelpen vi gir dcm. lndividuclle t-amilier er også dypt takknemlige lbr matkupongene vi gir dem. slik at dc 1år mat og næring i dennc tiden de har fbr å komme seg til hektene etter de mange år med terror. J TO I5R-A L \^/lth LOV #50 TANNLECE O(i ØYE-KLINIKK: Iitter en generous gave fra Jezreel Intemational og andre ulike mcdisin-misjon organisasjoner. er vi tilbudt en føni-l'ot container og viktige komponenter some r nødvcndig for å bygge opp et prof-esjonclt tannlege- og øyeklinikk i hjcrtet av Sderot fbr trcngcndc farnilier. I lundrevis av slike familier har i mange år smertelig holdt ut dette manglcnde tilbudet på disse tjeneslene. Nå cr vi ydmykt beveget lor å se Den Allmektigc som gir oss disse "saerlige velsignelscne'' trinn for trinn! Med intemasjonale prol'esjonelle som ivrig yter sin frivillige innsats fbr korte perioder. så blir vår tro dypere mens vi daglig ser disse "levende mirakler" for varc øyne. BLEIER BEHØVES: Fordi mange mødre har vanskclighcter med å la tak I nødvendige trtiklcr lor sine sultne familier her I Sderot. ber vi andre organisasjoner om h.lelp til å fylle dct gjenstående ledige containcr-rommet med etterspurte bleier, morsmclk-crstatning og baby-ulstyr lbr vanskeligstilte mødre her i byen og samfunnet. For å hjelpe oss å nå dette ekstra "mirakelet" av baby-bleier og baby-melk. er vi takknemlige for dine lbrbønner og all den h.jelp du kan gi! a Y Som derc skjønler... går vi med glede inn i dette nye året i "forventende/spent tro" og dyp takknemlighet... idct vi vet at "som vi sår. skal vi høste" en stor lønn i Himmelen! Med velsignet Nytt År... Ye'shi Reinhardt for 'l Iands olmercv

3 T- l r '\r, \r rr^l\lrd \rfl a /rr Y\ / \ lvrnrr r r?iilui?dfi't' Kjære fomilie og venner... Sderot, juli 2009,,TEIVTS OF VICTORY" Ti tusen raketter har skapt død, frykt og lidelse i de sør-lsraelske samfunn nær Gaza i løpet av disse 8 år. Radikale islamske krefter har systematisk forsøkt ved bruk av terror å fordrive alle lokale Israelske innbyggerne. Byen Sderot har vært et hovedmål lor terroristenes raketter. Byen ligger bare to korte kilometer fia grensen og innbyggeme er blitt traumatisert av angst og frykt. Mange har smertelylt valgt å flyte lia sine hjem der. Til slutt svarle lsraels fbrsvar kraftig tilbake etter mange år med kompromiss, innrømmelser og lorhandlinger som bare rnedførte tragiske hendelser og terror lla Hamas mot for Israelske sivile. Dcn israelske hæren ødela hundrei'is av dødelige rakett-utskyningsposisjoner i Gaza fbr å lamme den militære og politiske ir.rfrastrukturen til Hamas, og tbr å sikre fred og sikkerhet som i lang tid hadde blitt lovet til de rarnnrede jødiske samllnnene. Etter daglige bønner. heltemodige eksempler på rnot, var våre unge Israelske tropper vitne til ovcrraskende rnirakler på G-Ds beskytelse under nære kamper mot Hamas sine trcnte stfker. Mange soldater og lokale innhlggcre ga\ gientalte gangcr pris og ære til G-Ds hellige navn i takknemlighet etter å ha erfårt bevis på C-Ds barmhjerlighet og bcskltelsc Da krigsrøyken lorsvant var det mange av de traumatiserte og tiaenajltaisr." inntrylg"iju"a grenseornrådene som feiret at G-Ds trofaste svar på bønnene deres. Rakettene stanseii De ble vitner til Hans store bcskytende hånd. Langt om lenge ble disse låmiliene velsignet med den ettcrlengtede freden - med opphør av mange år med rak 'Haltds of Mercy-staben flyttet kontoret fra Jerusalem til Sderot i løpet av de lirrste dagene av krigen tbr å sta(e et viktig og etterlengtet hjelpetilbud for fåmlier-i-krise. "Seierens telter" ble et passende navn på vårt senter, til ære for Den Allmektige som så trofbst har betidd oss 1ia r,åre fiender. _-- _*q,i

4 Med svært bcgrensede midler besluttet vi i tro å leie et lite, gammelt dag-senter lokaliscrt i hjerlet/scntrum av Sdcrot, med stort behov fbr opp-pussing. Vi begynte å fbn'andle dette til det nyc hjemmet/ stasjonen for vår1 krisesenter fbr terror-olie.,,4 Med begeistring flytet vi inn,... for snarl å oppdage at vi skulle møte en rekke smefiefulle prøvelser på grunn av mange problemer som oppstod ''Å OVERVINNE MØRKET'' Alt som kunne gå galt gikk galt da vi begynte å renske/rydde uteområdet fra mango år oppsamlet skrot. Utlbrdringer dukket opp fra ingensteds som kunne hindre åpningen av senteret vårt. Med glede tok vi tid til å dele dc siste rakettangrepene lia Gaza-krigcn. Men da dette var over tånt vi oss selv under en annen t),?e angrep - en tung åndelig kamp som truet til og med vår tilstedeværelsc. Disse angrepcne måtte bli ovcrvunnet fbr vi kunne se Guds lovcdc seier- Månedene med kamp liar vært gagnlige og tvunget hver av oss i vår menneskelige svakhet til å søke dypere nir,å i Guds barmhjeflighet. Vi læne å stole på Harr angåendc r.år or erlevelse og seier på dypere måter. Til slutt etter mange tilbakcslag så ble vi I'elsignet med å oppleve et stort gicnnombrudd som vi nå fbirer. Nå er vi utrustet med dl,pere grad av følsomhct/ sensitivitet ovcrfor andres smeftc, mens vi tilbyr Hans kjærlighet og rnot til hundrevis av trcngende f'arnilier her i Sderot. Vår hengivne stab og {iivillige arbeidet hundrevis av tirner fbr å fbrvandle uteornrådet og en gammel, lbrfallen bygning til et ronrslig og attraktivt sted. Mens vi arbeidet måtte vi stadig springe til tilfluktsstedene når rakettene rcgnet ned over byen.. Deretter tilbake til arbeid! Likevcl så brukte Gud til og med dette til å styrke vår tro og fbrberede oss med visdorn fbr de mange utfordringcr som ligger foran.

5 Vi fikk velkornst første dagen både av raketter og av vennlige naboer. Også ledende personer lra byens administrasjon kom og ønsket oss varmt velkommen og infonnerte oss om de ulike krisesituasjonene mange lokale fåmilier har gjennomgått disse årene. Selv da rakettene ikke medfbrte skader. så hadde den forpinte liykten og trauma dlpe øcleleggende konsekvenser i sinnene til fåmilier og bam i denne svær1 sårbare byen. Økonon.risk trauma har også vært veldig ødeleggende for dette samfunnet med innbyggere. Mange er arbeidsløse fordi bedrifter gikk konkurs og stengte eller flytet til sikrere områder. Mange opplevder vansker med å sørge fbr mat til familiene sine og de er tvunget inn i en spiral av alvorlig fatttigdom. Dersom det er mulig når vi ut fbr å lindre/minske lidelsen og søker visdom og creative måter å gi hjelp sorr kan bringe fomyet håp og livsmot til disse dyrebare låmiliene som tappert har holdt ut lidelsene i hendene på Islams tenor! Beveget og rørt av medlidenhet deler vi smerlen og sorgen med mange fbreldre gennom deres lidelser 1ia frykt og angst. alvorlige skader og noen ganger død som ran.rmet kjære familiemedlemmer. ''TENTS OF VICTORY" "Seierens telter" Vi ble svæfi oppmuntret av den særskilte velsignelsen og støttenvi tikk av vise-ordføreren Herzl Shaubi. rnedlemmene av byst)'ret og nye venner {ia det religiøse jødiske samfunnet som ønsket oss velkkon.rmen til byen sin. Deres støtte gjorde oss i stand til å starte ef'fektive prosjekter rettet mot å hjelpe trengende familier i S'derot

6 l** Hands of Mercy er nå velsignet med å være cn distributør 16r ".Jssgf:prosjektet" med Joel Chernoff, som forsyner oss med trailer-laster med klær og husho ldningsarlikler som vi kan delc ut til de rnange trengende familiene i dette samfunnet. Kombinert med støtte fra andre organisasjoner som giør dette det r.r.rulig for oss å vise virkeligheten i vår Messias sin kjærlighet til disse mange familiene i Sderot som lider og er under behandling. INNVIELSE OG VELSIGNELSE "Det høres fiyderop om seier (frelse) i de rettl'erdiges telt" (Salme I 18.15) Iltter måneder med hardt arbeid, så feiret vi innvielsen mcd mange familier og ledere fia vår nye by. Midt i vennlige velkomstord og særskilte lykkeønskinger og velsignelser fra viseordfører Herzl Shaubi, er det en glede å inlbrmere om at "Seierens telter". vårt familie-hjelpesenter er offisielt åpnet! \"-.t Mange ihrnilier s."'arte positivt på vår invitasjon og kon tbr å se hva som hendtc. Og de ble glade lor å kunne fylle veskene sine fia bord lylt av klær og mat. Midt i lyden av musikk og latter, så var arrangementet en stor suksessl Iler begynte vi å utvikle nye vennskap med rnange 1åmilier fia dette området. LØFTE OM VELSIGNILSE MED EN LYS FRAMTTD Salig er dcn som akter på den hjelpeløse! På den onde dagen skal Herren lii ham ut. Herren vil veme ham og holde ham ilive. Han skal prises lyktelig ilandet...(salme4l.l 2) Uten tleres bønner og støtte ville det ikke vært mulig med delte fåmiliesenteret her vcd krigsfronten. Vi er oppriktig takknemlige for å hjclpe oss slik at deue kunnc bli virkclig. 'l'akk I Gjennom din hjelp cr det rrulig for oss å nå ut med vår Herres kjærlighet til disse fåmiliene og menneskene rundt om i Israel som lider pga terroren de har opplevd. Må Den Allmektige lortsette å velsigne dere fbr å ha åpnet hjcrtene deres lor å dele av Hans godhet. mens vi lbrmidler n),tt mot, håp og tro til de kjempende lamiliene i Sderotl Med mye kjærlighet og vclsignelser... Ye'shi Reinhardt og Hands olmercy-staben. PS: Vi vil bli takknemlige om du alene elelr rned en gruppc besøker oss her i"seierens tclter" når du er her iområdet. Vennligst ring eller skiv pir lbrhånd slik at vi kan ordne dette best muligl (tlf': ) Adressc: llands of Mercy, No 6 Rchov Herzel, Sderot, ISRAEI-. Hjcmmesidc: israel-handsofmercy.org Du kan gi din gave til Hands of Mercy Bankkonto inorge (DnBNoR): ,56O95 Takk for støtten!