ÅRSPLAN Gvarv Barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN Gvarv Barnehage"

Transkript

1 ÅRSPLAN Gvarv Barnehage 1

2 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 1 Formål). Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. Formål med barnehagens årsplan Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Årsplanens funksjon Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet. Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere funksjoner: - Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet - Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen - Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen - Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og tilsyn med barnehagen. 2

3 Velkommen til Læringsverkstedet Gvarv Barnehage Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, livsmestring, relasjonsbygging og hjerteprogrammet. Hver dag har vi hjerte for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv. Barnehagen vår Læringsverkstedet Gvarv barnehage er en fem avdelings barnehage, hvor fire avdelinger ligger i nytt bygg i Skrivarvegen 4, og en avdeling ligger på Rukarvegen på Hørte. Barnehagen åpnet i mai 2014 og vi har plass til 110 barn. Hos oss arbeider det 12 pedagoger, 4 fagarbeidere og 13 assistenter. I Gvarv barnehage vektlegger vi at barna lærer gjennom lek. Leken er barnets hovedvirksomhet og naturlige uttrykksmåte. Gvarv barnehage har derfor et tilstedeværende personale som legger til rette for gode og spennende lekearenaer. Vi er opptatt av å holde personalet oppdatert på ny forskning og kunnskap om barn, lek og læringsmiljøet. Barna lærer å leke i Gvarv barnehage, og de får daglig støtte i leken av personalet. De får inspirasjon til å videreutvikle leken ved at de får erfaringer med ulike typer materialer, eksperimenter, teknologi og realfag i praksis. Barnehagen har blant annet et eget Newtonrom og et Laboratoriet som ofte blir brukt. I Gvarv barnehage jobber det mange dyktige pedagoger, fagarbeidere og assistenter. Kompetanse og erfaring synliggjøres blant annet gjennom årsplan, pedagogisk dokumentasjon og spennende prosjekter på hver avdeling. Gjennom kontinuerlig fokus på faglig utvikling og et læringsmiljø hvor hver og en trives og utvikler seg, jobber Gvarv barnehage aktivt for å skape felles kultur for læring gjennom lek. 3

4 Gvarv barnehage sin visjon er: "La eventyret begynne", og med dette menes at barnehagen skal gi barna en best mulig start på sitt utdanningsløp. I barnehagen arbeider det derfor profesjonelle lekere og relasjonsbyggere, som tar leken på alvor. Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler av Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring i kunnskap, vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, samspill og mestring. For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside: Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 1 Formål). Visjon Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet: «VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i trygghet og empati. Våre verdier Vi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi klare mål og kraft til å nå dem. Vi skal være «Raus og tydelig». Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre. Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. I følge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. Disse er: 4

5 Demokrati Mangfold og gjensidig respekt Likestilling og likeverd Bærekraftig utvikling Livsmestring og helse Barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Demokrati og likestilling handler om relasjoner, og om å gi alle muligheter til å bli sett, hørt og til å delta i fellesskapet. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold. Tiltak for å oppnå dette i år: Barna skal oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på, vi lærer av hverandre. Vi skal fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Vi skal forebygge mobbing og krenkelser, samt bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi skal legge grunnlaget for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barnehagens formål og innhold Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2005, 1 Formål, 3. ledd). Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar rammeplanens føringer. Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse. Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Gode relasjoner legger til rette for en allsidig utvikling, og danner grunnlag for trygghet, glede og mestring. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte, både i samspill med omgivelsene og med andre mennesker. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring og for sosial og språklig samhandling. I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap, og ha et læringsmiljø som gir grobunn for disse prosessene. Læringsmiljøet i barnehagen defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel. Barnehagens indre kultur, relasjoner mellom menneskene og holdninger påvirker barnehagens læringsmiljø. Læringsmiljøet skal romme en kultur som fremmer demokrati, mangfold, gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling og livsmestring. Arbeidet med 5

6 omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk må ses i sammenheng, og bidrar samlet til barnas allsidige utvikling. Læringsverkstedets pedagogiske konsept Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver. Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for Læringsverkstedets pedagogikk. Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne. 6

7 Lekende læring, samspill og mestring Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns ulike perspektiver og opplevelsesverdener. Målet for Gvarv Barnehage er at barna skal få motivasjon til å leke. For barn er leken meningsfull og er en øvelse i samspillskompetanse, og det er viktig at læringsmiljøet er utfordrende for å stimulere til bruk av fantasi. Læringsmiljøet blir skapt i samspill med barnas interesser og behov. Både i ute -og innemiljøet har vi fokus på å tilføre enkle elementer for å fremme motivasjon for å utvikle god lek. For noen barn kommer motivasjonen og fantasien for å leke naturlig, andre trenger mer støtte til å utvikle lekekompetanse. For å hjelpe alle til å få motivasjon til leken, er personalet bevisste på og vurderer egen rolle og deltakelse i barnas lek. Leken styrker selvbildet og gir selvtillit, den fremmer fantasi, kreativitet og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Vi ønsker å gi barna selvfølelse og kompetanse for å møte utfordringer, være trygg på seg selv og egen mestring i nye situasjoner. Personalet har jevnlig dialog og tema på avdelingsmøter og personalmøter der vi fokuserer på voksenrollen, og viktigheten av gode relasjoner mellom barn og voksne. For å skape gode relasjoner, er tilstedeværelse hele dagen med på å utvikle disse gode relasjonene. Tiltak for å oppnå dette i år: Personalet arbeider for å fremme respekt for ulike livssyn, kulturer og sammensetninger av familier. Det gjør vi gjennom arbeid med temaer og temauker, som for eksempel jul, id, eventyr, og samisk kultur. Barnas primære behov i barnehagen er omsorg, trygghet, respekt og tilhørighet. Personalet gir leken tid og rom, kommuniserer og veileder barna i barnehagens mangfoldige aktiviteter. Viser respekt for- og bekrefter barna på deres innspill, og at det de bidrar med er verdifullt. Det handler om å vise at man er interessert i å høre hva barn har å si, og å stille gode spørsmål. Som grunnlag for barnets allsidige utvikling jobber vi blant annet med «Du må være venn med deg selv for å bli venn med andre». Grunnlaget for læring ligger i å være trygg på seg selv og miljøet. Danning er et overordnet mål i barnehagen. Barnet skal lære seg å tenke over egne valg og meninger slik at det i møte med andre tør å stå for det en mener er rett. Samtidig må en være trygg nok på seg selv, slik at en er nysgjerrig på andres meninger og kan endre standpunkt. Vi jobber etter Hjerteprogrammet- sosial kompetanse i barnehagen. Sosial kompetanse handler om hvordan vi vokser og utvikler oss, hvordan vi har det inni oss, og hvordan vi er mot hverandre. 7

8 Læringsverkstedets satsningsområde Relasjonskompetanse - Lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør. Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og samhandling ansatte og barn mellom barn er særlig viktig for kvalitet i barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring. Barnehagens satsingsområde Barnehagens satsningsområde er livsmestring og psykisk helse. Barnehagen skal i kommende barnehageår ha et spesielt fokus på barnas livsglede, mestringsfølelse, forebygging av krenkelser og mobbing. Personalet skal legge til rette for at barna skal få erfaringer i å mestre motgang og utfordringer, og bli kjent med egne og andres følelser i et trygt læringsmiljø i barnehagen. 8

9 Hjerteprogrammet er et av verktøyene vi skal ta i bruk for å arbeide med livsmestring. Dette er en metode som er utviklet for å gi barna en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet. For oss er det det viktig at hvert barn skal få erfare, høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag. Grunnlaget for en god livsmestring dannes i barnas første leveår. Derfor er det viktig at foresatte og barnehagen samarbeider for å kunne gi det enkelte barn det beste utgangspunktet. Felles rammer og forståelse for dette viktige arbeidet skaper vi på temakvelder, foreldremøter og via månedsbrev. Når barn får god hjelp til å forstå, regulere og håndtere følelser i daglige situasjoner, kan det hjelpe barna til å takle belastninger, stress og vansker seinere i livet. Følelsereguleringen er derfor grunnlaget for videre utvikling av sosialt samspill, lek og språkutvikling. 9

10 Barns medvirkning Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og oppmuntre til at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jmf. Barnehageloven 3 og 3, grunnloven 104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1 Barnehagen bidrar til at barna utvikler forståelse for at alle mennesker er likeverdige, og gis like rettigheter og muligheter. De voksne må gi barna mulighet til å prøve og feile uten å bli behandlet på en dårlig måte. Vi bruker aktivt Læringsverkstedets egen handlingsplan mot mobbing. Vi bruker varierte og konkrete tiltak som f.eks. bruk av Rosestolen, for å styrke barnas selvfølelse og egenverd. Barnehagen jobber med sosial kompetanse gjennom Hjerteprogrammet. Det er delt inn i områdene JEG, DU og VI, og handler om at hvert enkelt barn skal være god for både seg selv og andre. Barn er kreative og spontane. Vi i barnehagen skal motta barnas innspill, og ha som mål å si JA, dersom vi ikke har en god grunn til å si nei. I tillegg skal vi ha regler og grenser som er forståelige og tydelige for barna. Det daglige omsorgsarbeidet og hverdagsrutinene blir tilrettelagt slik at det er rom for barnas kreativitet og innspill. Samarbeid mellom barnehage og foreldre Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor er vårt løfte til foreldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål. Samarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og læringsmiljø for barnegruppen. Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer Personalet møter foreldre og foresatte på en anerkjennende og hensiktsmessig måte, for å oppnå en god dialog ved levering og henting. Det utveksles informasjon som gjør at barna får en best mulig hverdag. Vi bruker MyKid aktivt som kommunikasjonskanal i tillegg til daglige møter mellom barnehage og hjem. For mer detaljert og utfyllende informasjon om hverdagen, bruker vi månedsbrev, månedsplan og «dagen i dag». 10

11 Vi har formelle møteplasser som foreldresamtaler, foreldremøter, foreldreråd og samarbeidsutvalg. Her har foreldrene mulighet til å medvirke i barnas hverdag, og utveksle informasjon om barnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen er et viktig møtested for barn, foreldre og foresatte. I løpet av et barnehageår har vi ulike arrangementer både avdelingsvis (høstarrangement, foreldrekaffe, påskefrokost og sommeravslutning) og i hele barnehagen. Disse bidrar til å knytte sammen hjem og barnehage som er barnas daglige arenaer. Samarbeidet skal foregå i henhold til barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag, noe som både personalet og foreldrene må forholde seg til. Overganger En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Det å begynne i barnehagen skal oppleves som en god start, både i forhold utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenning, trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle overganger i løpet av barnehagetiden. Ny i barnehagen Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid, slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Tilvenningen til barnehagen skjer på barnets premisser, i dialog mellom foreldre og barnehagen. Før sommerferien starter barnehagen med et tidlig møte og oppstartsamtale for nye foreldre. Her viser vi frem barnehagen og rutinene vi har. Dette gjør vi for at både barn og foreldre skal få god tid til å forberede seg frem mot oppstart. Barna får primærkontakt ved oppstart, vi deler barnegruppen i mindre grupper og dagen består av faste rutiner slik at barnehagehverdagen er en trygghet i seg selv. Personalet som jobber med de yngste barna har kunnskap om gode tilknytningsprosesser, og er bevisste på å være åpne, rause og omsorgsfulle. Fokus er å oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Fra småbarn- til storbarnsavdeling I Læringsverkstedet vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barn, og personalet når barnet bytter barnegruppe. Personalet trygger de enkelte barna og foresatte i overgangen til ny avdeling. Barna blir trygge gjennom besøksdager, lekegrupper og legger til rette for sosialt samspill og lek på felles uteområde. Foreldre vil få et informasjonsskriv fra den avdeling barnet skal over på. 11

12 Fra barnehage til skole For våre «skolestartere» har vi en intensjon om å gjøre det siste året i barnehagen litt spesielt. De skal oppleve den avsluttende tiden i barnehagen som spennende, utfordrende og en tid hvor iveren etter å erobre nye kunnskaper skyter fart (Veilederen fra eldst til yngst, 2009). Barnehagen har et eget opplegg for skolestarterne det siste året i barnehagen. Alle skolestarterne møtes to ganger i uka. I disse samlingene vektlegges sosial kompetanse, kommunikasjonskompetanse og praktiske ferdigheter. For å legge til rette for en trygg skolestart, jobber personalet for at barna skal bli trygge og stolte over egen identitet og samhandle positivt med andre i ulike situasjoner, og utvikle evnen til selvregulering i lek og ulike aktiviteter. Barnehagen har et godt samarbeid med skolen, og har skolebesøk gjennom hele året. Tilvenning, trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med overgang skole. Å utvikle trygghet til egne valg, gjennom å gi barna verktøy der de kan takle både mestring og nederlag på en god måte, regulere følelsesregisteret til situasjonen og innordne seg sosiale spilleregler. Vår pedagogiske virksomhet Planlegging Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det pedagogiske arbeidet. Barnehagen er forpliktet til å begrunne, planlegge, vurdere og dokumentere at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven rammeplanen. Gjennom observasjoner, vurderinger og tilstedeværende personal setter vi fokus på barna, og planene blir tilrettelagt ut i fra barnegruppas behov. Lederteamet legger stor vekt på kompetanseheving hos alle yrkesgrupper som er representert i barnehagen. Dette skjer gjennom veiledning, refleksjon, kurs og lederutvikling. Planlegging skjer på planleggingsdager, personalmøter, fagmøter, lederteammøter og avdelingsmøter. Dokumentasjon Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår som en viktig del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Personalet bruker felles dokumentasjonssmal for å synliggjøre sammenhengen mellom aktivitetene og årsplanen. Disse er også et arbeidsverktøy for personalet for vurdering og videre planlegging. 12

13 Vurdering Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). Pedagogiske evalueringer som grunnlag for vurdering. Gjennom refleksjon på avdelingsmøter, personalmøter og lederteammøter evalueres og vurderes pedagogisk innhold, barnegruppa, enkeltbarn og voksenrollen. Tilbakemeldinger fra foreldre, barn, foreldreundersøkelser og barnesamtaler brukes i vurderingsarbeidet. Våre arbeidsmåter Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø: Prosjektarbeid tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, deres undring leder utvikling av innhold og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns medvirkning kan ses som praksis i barnehagen. Temaarbeid - styrer og pedagoger utarbeider innhold og prosess i samarbeid med barnehagens øvrige medarbeidere Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. Spiralprinsippet sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. Sikrer på den måte progresjon. Digital praksis bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft og legge til rette for barnas utforskning, «I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne» (Rammeplanen 2017) Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Vi skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. Læringsverkstedet sitt Hjerteprogram gir variert trening i å la det enkelt barn få utvikle sin sosiale kompetanse i positiv samhandling med andre barn og med voksene. Barna skal skape sin egen identitet og samtidig fungere som en del av fellesskapet. Hjerteprogrammet formidler de grunnleggende verdiene for samhandling og hva det betyr for barna og fellesskapet. Hjerteprogrammet skal leves ut hver dag og hele dagen. Leken er selve grunnstammen i vår pedagogikk. Gjennom leken får barna trent sosiale ferdigheter, empati og egen selvfølelse. Lekende læring er et begrep vi tror på. Leken er overordnet innenfor alle fagområdene. Barna skal leke seg til erfaringer og kompetanse innen alle områder vi holder på med. Vi har fokus på å jobbe tverrfaglig i alle aktiviteter og temaer. Rutiner gir forutsigbarhet. Forutsigbarhet gir trygghet. Trygge barn lærer mer og bedre. Ved å repetere får barna erfare og oppleve gleden ved å gjenkjenne og oppleve mestring. 13

14 Fra rammeplanens innhold og syv fagområder til Læringsverkstedets fem fagtema Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra rammeplanens syv fagområder. Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. Læringsverkstedet har valgt å fortolke og sette rammeplanens syv fagområder sammen til fem fagtemaer. Det bidrar til god organisering og progresjon i vårt pedagogiske arbeid. Hvert fagtema har et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt arbeid. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i vårt pedagogiske konsept og inngår derfor som del av alle innhold og arbeid med alle våre fem fagtema. Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI. Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat og helse, samt temaet bærekraftig utvikling. 14

15 Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en naturlig del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter Mattelek rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form. Mattelek for skolestarterne er en viktig del av dette fagtemaet i barnehagen. Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk på en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse. Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, kultur og kreativitet. Kreativitet et omfattende fagtema og er svært ofte del av barnehagens pedagogiske arbeid med våre andre fagtema. Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi og Nærmiljø og samfunn. I vårt fagtema Natur inngår biologi, fysikk, kjemi, zoologi og geologi som viktige temaer som barnehagen skal inkludere og la barna gjøre erfaringer med i arbeidet med dette fagtemaet. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er også del av fagtemaet Natur. Barnehagens arbeid med fagområdene Fagtemaer 1-2 år 3-4 år Skolestarterne Språk Personalet bruker sanger, rim, regler og bøker aktivt. Personalet gir barna varierte og rike erfaringer med språket, og oppmuntrer til å samtale om opplevelser, tanker og følelser Personalet jobber for å skape et språkstimulerende miljø for barna som oppmuntrer til å lytte, samtale, leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang Personalet jobber for å skape et miljø hvor barna bruker språket relevant, verbal selvregulering og sette ord på egne og andres følelser 15

16 Natur Personalet gir barna ett mangfold av aktiviteter og opplevelser til alle de ulike årstidene og i all slags v ær Personalet benytter barnehagens nærmiljø for at barna skal undre seg og bli nysgjerrig på dyr, insekter og planter Personalet tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og oppmuntrer til å undre seg, eksperimentere og samtale om fenomener i naturen og teknologien. Hjerte Hjertekofferten Hvem er jeg Mine følelser, jeg vil Min familie Vi-felleskapet Samarbeid/inkludering Kunnskap om kroppen Vi- i verden Rollespill Følelsestrening/egne følelser Samarbeid Matte Personalet legger til rette for lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter som stimuleringer barnas interesse for fenomener rundt dem. Personalet oppmuntrer barnas egen utforskning og legger til rette for god utvikling av realfagskompetanse Personalet er kreative i bruk av læringssituasjoner som styrker barnas nysgjerrighet, matematikkglede og motivasjon for problemløsning. Kreativitet Personalet gir barna rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk slik at barna får et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering og språkutvikling. Personalet jobber for å tilrettelegge for at barna utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Personalet tilrettelegger for at barna har daglig tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utkledningsutstyr og variert materiale og verktøy for en kreativ hverdag. Lek og bevegelse Personalet har fokus på å gi barna et godt kosthold, en god veksling mellom aktivitet og hvile og variert fysisk aktivitet ute og inne. Personalet tilrettelegger for og inspirerer til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for barna, uansett psykiske og sosiale forutsetninger. Personalet legger til rette for at barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse. Vi arbeider spesielt med finmotorikk og blyantgrepet. 16

17 Et godt måltid Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve stammen i vårt pedagogiske konsept og inngår derfor som del av innhold og arbeid med alle våre fem fagtema. Læringsverkstedets barnehager skal være en arena hvor barn får oppleve matglede og matkultur. Vi har i samarbeid med Ryfylkekokken Frode Selvaag og Arne Brimi utviklet «Et godt måltid». Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er aktive deltakere i hele prosessen med planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding etterpå. Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av hvert enkelt barns danningsprosess og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Vi legger vekt på å servere sunn og variert mat to ganger om dagen, og har minst et varmt måltid i uken. Grønnsaker blir servert hver dag og frukt to ganger i uken. Personalet arbeider med å lage en pedagogisk ramme rundt måltidene. Det foregår mye læring rundt et matbord, både sosialt og språklig. Barna øver blant annet på selvstendighet ved å smøre sin egen mat og be om hjelp. Samarbeid øves ved å delta i forberedelser, vente på tur og hjelpe hverandre. I arbeidet med psykisk helse skal personalet støtte barnas selvfølelse, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. Barnehagen legger til rette for at barna skal ha mulighet til ro og hvile i løpet av dagen. For eksempel ved lesestund, høre på lydbøker og hvileplass på avdelingen. 17

18 Bakgrunnsdokumenter Lov og forskrifter Lov om barnehager (barnehageloven) (2005) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Læringsverkstedets dokumenter Verdiplattform Veilederen «Vår pedagogikk» Handlingsplan mot mobbing i barnehagen Virksomhetsplan Veileder fra Kunnskapsdepartementet Fra eldst til yngst, overgang barnehage-skolen (2008) Veiledere fra Utdanningsdirektoratet Håndtering av kriser og sorg i barnehagen (2014) Språk i barnehagen mye mer enn bare prat (2013) Barns trivsel voksnes ansvar, veileder om forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen (2012) Lenker til aktuelle hjemmesider Læringsverkstedet Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage Utdanningsdirektoratet/Barnehage PBL - Private barnehagers landsforbund 18