LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljregulering for Skavika hyttefelt - 1.gangsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljregulering for Skavika hyttefelt - 1.gangsbehandling"

Transkript

1 LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/268 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 838/2019 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg /19 Detaljregulering for Skavika hyttefelt - 1.gangsbehandling Vedlegg: 1 Planforslag_23_01_ Bestemmelser 3 Planbeskrivelse 4 Ros 5 3d_illustrasjon_Skavika 6 Eksposisjonskart 7 Helningskart 8 Høydelagskart 9 Plansituasjon_Orthofoto 10 solskyggekart_kl9_23juni 11 solskyggekart_kl18_23juni 12 Naturmangfoldvurdering 13 Innspill, Fylkesmannen 14 Innspill, V-A Fylkekommune 15 Innspill, Norsk Maritimt Museum 16 Innspill, NVE 17 Vedlegg NVE, Sjekkliste 18 Innspill, Statens Vegvesen 19 Innspill, Kystverket 20 Innspill, Fiskeridirektoratet 21 Innspill, AE 22 Vedlegg, AE, Kart Rådmannens forslag til vedtak: Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens å legge forslag til detaljreguleringsplan med KU for Skavika hyttefelt, datert , med tilhørende bestemmelser datert , ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:

2 Pkt.1 Formål for småbåthavn i sjø og på land fjernes, sammen med tilhørende gangvei. Pkt.2 Det legges inn rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei, tilsvarende krav i resterende planer ved Njervesanden, samt vedtatt naboplan for Skavika. Pkt.3 Formål BLK1 endres fra «lekeplass» til «badeområde». Saksprotokoll i Teknisk utvalg Behandling: Njerve (H) ba om å bli vurdert mht habilitet iht fvl 6. Teknisk utvalg vedtok enstemmig at Njerve var inhabil. Beer-Svendsen (H) kom inn som vara. Osestad (H) ba om å bli vurdert mht habilitet iht fvl 6. Teknisk utvalg vedtok enstemmig at Osestad var habil. Høiland(H) foreslo følgende nytt forslag: Nytt pkt 4: Nytt rekkefølgekrav: Gangsti fra hyttefelt til boligfelt må opparbeides før boligfeltets infrastruktur er ferdigstilt. Nytt pkt 5: Viste stier på plankartet tillates opparbeidet med maks bredde på 1,2 m. Ramvik (FRP) forslo følgende nytt forslag: Nytt pkt 6: Det må legges inn mer parkeringsareal til gjesteparkering. Rådmannens forslag til vedtak, pkt 1, falt med 7 mot 2 (Ramvik(FRP) og Høiland(H)) Høilands forslag til vedtak, nye pkt 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. Ramviks forslag til vedtak, nytt pkt 6, ble enstemmig vedtatt Rådmannens forslag til vedtak forøvrig inkl pkt 2 og pk 3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens å legge forslag til detaljreguleringsplan med KU for Skavika hyttefelt, datert , med tilhørende bestemmelser datert , ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: Pkt.2 Det legges inn rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei, tilsvarende krav i resterende planer ved Njervesanden, samt vedtatt naboplan for Skavika. Pkt.3 Formål BLK1 endres fra «lekeplass» til «badeområde». Pkt 4: Nytt rekkefølgekrav: Gangsti fra hyttefelt til boligfelt må opparbeides før boligfeltets infrastruktur er ferdigstilt. Pkt 5: Viste stier på plankartet tillates opparbeidet med maks bredde på 1,2 m. Pkt 6: Det må legges inn mer parkeringsareal til gjesteparkering.

3 Bakgrunn: Planforslaget for detaljregulering av Skavika hyttefelt fremmes av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, på vegne av grunneiere. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nye hyttetomter med tilhørende anlegg, som adkomstveier, stier, grøntområder, badeplasser og båtplasser. Dagens situasjon: Planområdet ligger nord for eksisterende hyttefelt Njervesanden Nord, og vil få adkomstvei via dette området, fra Fv-460. Området strekker seg videre ned mot Lene fjorden i nord/nordvest. Planområdet ligger i kupert og delvis hellende terreng, ned mot sjøen, Skavika /Lene fjorden. Området består hovedsakelig av fjell/skrenter og skogmark. I deler av selve Skavika/Skavikadalen har det nok tidligere vært drevet jordbruk/beite i mindre målestokk, og her er det et område som er registrert som lokalt viktig kulturbeitemark. Vegetasjon er en blanding av bar og lauvskog. Terrenget varierer fra 0 til ca. kote 95 moh. Flegetjønna med åpen bekk ned til Lene fjorden, ligger også innenfor planområdet. Planområdet er i all hovedsak ubebygd, det ligger en eldre fritidsbolig nord i området. Forhold til eksisterende planer/overordna planer: Planområdet er i kommuneplanen avsatt til LNFR-formål, mens deler av det i tidligere kommuneplaner har vært avsatt til byggeområde for hytter. Teknisk Styre har i møte den , enstemmig anbefalt regulering av Skavika til fritidsbebyggelse. Og Kommunestyret har den enstemmig anbefalt å ta området opp til regulering til fritidsbebyggelse. Planområdet grenser til vedtatt reguleringsplan for Njervesanden Nord. Og reguleringsplan for Skavika hyttefelt 151/35 som ble vedtatt den Området er i regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vist som viktig regionalt friluftsområde. Konsekvensutredning Planarbeidet fanges opp av Forskrift om konsekvensutredninger etter plan og bygningslovens 2d som sier: Områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål. Området er ikke regulert til bebyggelse fra tidligere, og er i all hovedsak ubebygd. Konklusjonen er at planarbeidet faller inn under kriteriene gitt i 2d. Planforslaget: Innenfor planområdet er en eksisterende hytte og det er foreslått 95 nye tomter med tilhørende adkomstveier. All ny bebyggelse er planlagt utenfor 100-metersbeltet. En stor del av de veiene som er vist på plankartet er eksisterende veier / skogsveier. Det er satt av felles badeplasser med adkomstveier/stier, både i Flegetjønna og i sjøen ved Skavika. Det er ønske om båtplasser i form av flytebrygge i sjøen, med gangvei/sti ned til

4 brygga. En stor del av de som kan tenkes å bygge hytte i området ønsker nok også å ha båt, og derfor ønsker utbygger å kunne ha det i nærheten. De viser til at dette også vil gi redusert biltrafikk, noe som er en miljøbesparelse. Både deler av Skavikadalen som kulturbeitemark, Skavika som friluftsområde, 100- metersbeltet, ålegressamfunnet og området totalt sett som turområde er forsøkt ivaretatt i planforslaget. Det er foretatt arkeologiske registreringer og det foreligger rapport. Det ble funnet spor etter steinalder bosetning i nedre del av Skavikadalen, arealet er sikret med hensynssone, båndlegging. Det er i forslag til reguleringsbestemmelser foreslått forskjellige arealer og høyder på hyttene ut fra hvor eksponert de vurderes til å være, sett fra sjøen og omgivelsene. Det er forsøkt å få til tomter/hytter som ikke skal være dominerende for omgivelsene, og som i minst mulig grad skal være til sjenanse for eksisterende bebyggelse og ferdsel. De høyeste toppene i planområdet er avsatt til friluftsområder. Og det er satt krav til mørke-/naturtilpassede farger på bebyggelsen. Både vann- og avløp er tenkt tilknyttet kommunalt anlegg. Tilgjengelighet: Det er ingen generell tilrettelegging med universell utforming i dag. Det som vil gjelde for de nye tiltakene som planlegges er det til enhver tid gjeldende lovverket. Området er i hovedsak småkupert og stedvis bratt, og krav til stigningsforhold for universell utforming vil være krevende for veier og stier. Interesser til barn og unge: Det tas ikke i bruk områder til nye tomter/veier som i dag benyttes i særlig grad av barn og unge. Det vil bli tilrettelagt/åpnet nye områder som gir økte muligheter for aktivitet og friluftsliv for alle. Nye stier og adkomstveier med avsatte utsiktspunkt gir økte turmuligheter. Det vil i tillegg bli avsatt badeområder både ved sjøen og Flegetjønna. Ved badeplassen i Skavika avsettes et større område til felles lek/opphold med mulighet for ballspill, etc. Det settes også av areal til lekeplasser ved Flegetjønna og mellom byggeområdene BFR22 og BFR25. Totalt sett vurderes planforslaget til å være positivt for barn og unge. Trafikkforhold: Området ligger langt fra offentlig vei, eksisterende hytte har privat adkomstvei, som må oppgraderes ved videre utbygging, da den stedvis er både smal og av dårlig standard. En del hytter innenfor reguleringsplan for Njervesanden Nord vil få noe økt trafikkbelastning. Folkehelse: Området blir i dag bruk til friluftsliv som turgåing, opphold, jakt og fiske. Det går en del stier gjennom området, men enkelte av disse bærer preg av noe mindre bruk. Deler av området begynner å bli noe gjengrodd. Området har imidlertid potensiale for å bli et svært flott friluftsområde, med turstier, utsiktspunkt og flott badeplass ved sjø. De nye veiene i området, samt muligheten for å anlegge stier i friluftsområdet, vil gi nye og gode turmuligheter i et område som i dag ikke er veldig mye brukt til friluftsliv. Det vil både i selve Skavika og ved Flegetjønna kunne tilrettelegges for aktivt friluftsliv for allmennheten, med badeplasser og tilrettelegging for felles opphold. Forslagsstiller viser til at dette gir en god mulighet til økt bruk av området for alle som måtte ønske det. Risiko- og sårbarhetsanalyse:

5 Det foreligger egen ROS-analyse over området, datert Konklusjonen i ROSanalysen er følgende; Innenfor planområdet er det en viss sannsynlighet for at enkelte uønskede hendelser kan inntreffe. Risikoen for at slike hendelser skal skje synes imidlertid ikke å være av en størrelse som tilsier at tiltak vurderes som nødvendig. Planforslaget vurderes til å ha akseptabel risiko for uønskede hendelser, selv om en av de vurderte hendelsene havner i gul sone i risikomatrisen. Naturmangfold: Det foreligger egen naturmangfoldvurdering utarbeidet av Prosjektgruppen AS v/svein Haugen, datert Det konkluderes med at det ikke er registrert planter eller arter som skal ivaretas særskilt etter naturmangfoldloven, innenfor planområdet. Det er ikke forekomster som fanges opp av kriteriene for å være viktige økosystem, geologiske forekomster eller landskap. Registrert ålegresseng blir ivaretatt i planforslaget. Registrert naturbeitemark har lav verdi pga. gjengroing, størstedelen som ligger i selve Skavika vil allikevel bli ivaretatt i planforslaget. Det vises for øvrig til vedlagt vurdering. Planprosessen: Oppstart av planarbeidet ble meldt og annonsert i Lindesnes avis den med frist for uttalelse Berørte naboer og offentlige instanser er varslet med brev datert Planen ble varslet igangsatt den Ved gjennomgang av innspillene kom Lindesnes kommune frem til at de ønsket konsekvensutredning for denne detaljplanen. Det er derfor i ettertid utarbeidet forlag til planprogram for å avklare rammebetingelser for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Forslag til planprogram har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Planprogrammet ble vedtatt den , og det foreligger revidert planprogram datert Det ble samtidig varslet igangsetting av forhandlinger om eventuell utbyggingsavtale. Mottatte innspill: Det henvises her til plankonsulentens kommentar/vurdering av innspillene: Fylkesmannen i Vest-Agder v/miljøvernavdelingen, : Gir ut fra bl.a følgende, råd om at planarbeidet stanses; - Området har byggeforbud i kommuneplanen, da det er avsatt til LNFR-formål. - Strenge nasjonale føringer med bl.a byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. - Skavika er registrert som et viktig regionalt friluftsområde. - Skavikadalen er registrert som lokalt viktig kulturbeitemark. - Lokalt viktig ålegress i sjøen. Dersom planarbeidet likevel skulle fortsette, må det utredes hvilke konsekvenser avvikene fra gjeldende plan medfører: - Miljøvirkningene av en utbygging må vurderes grundig, fremtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. - Det må tas hensyn til naturmangfoldet. - Barn og unges interesser må ivaretas. - Helsekonsekvensutredning (HKU) må utredes - Sikring mot spredning av fremmede arter må innarbeides i planforslaget. - Utfylling eller mudring i sjø er i utgangspunktet forbudt. - Vassdrag, forurensning og Risiko og sårbarhet er også temaer som må utredes.

6 Merknaden er søkt ivaretatt i planforslaget. Se beskrivelse av planforslaget. Vest-Agder Fylkeskommune, : Gir ut fra bl.a følgende, råd om at planarbeidet stanses; - Området er et regionalt viktig friluftsområd - Med sin topografi er området en viktig del av den grønne rammen rundt søndre del av Grønsfjorden - Bør vurderes ved rullering av kommuneplanen - I strid med gjeldende kommuneplan - Hensynet til allmenhetens ferdsel Dersom planarbeidet likevel skulle fortsette er fylkeskommunens interesser i hovedsak knyttet til følgende forhold: - Landskapshensyn. - Hensynet til de arealbevarende interesser som er knyttet til strandsonen, herunder allmennhetenes friluftsinteresser. - Barn- og unges interesser - Forholdet til kulturminner og kulturmiljø. Og Norsk Maritimt Museum (NMM) har i mail datert , varslet at det vil bli stilt krav om marinarkeologiske undersøkelser av sjøområdene. Merknaden er søkt ivaretatt i planforslaget, med bestemmelser og planbeskrivelse m/vedlegg og utredninger. NMM må foreta sine undersøkelser i forbindelse med/etter 1.gangs behandling av planforslaget, da det er usikkerhet knyttet til om småbåtanlegget vil overleve 1.gangs behandlingen. Dette vil også være en normal saksgang i forhold til dette. Statens Vegvesen, : Et forslag til detaljregulering vil ikke være av interesse for Statens Vegvesen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), : Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er vurdert. Har vedlagt sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Alle nye hyttetomter er plassert godt over flomfarlig område i forhold til sjøen. Faren for flom fra andre vannveier/bekker/overflatevann vurderes også til å være veldig små. Skrednett er vurdert i forbindelse med ROS-analyse. Se for øvrig beskrivelse av planforslaget. Fiskeridirektoratet, : Viser til Ålegressamfunn i Lenesfjorden, som ble registrert i Ålegressamfunn er kartlagt som viktige områder for å ivareta det marine biologiske mangfoldet. Vil behandle detaljreguleringsplanen når planforslaget sendes ut på høring.

7 Ålegressamfunnet er søkt ivaretatt i planforslaget. Småbåthavna er lagt sydvest for lokaliteten,og flytebrygger generelt vurderes til å ha liten innvirkning på ålegress. Se også egen naturmangfoldvurdering. Kystverket Sørøst, : Har ut fra et havne- og farvannsmessig synspunkt ingen vesentlige merknader. Agder Energi Nett AS, Har ikke noe strømnett innenfor planområdet. Det vil være behov for å etablere høyspentnett og en eller flere nettstasjoner med tilhørende lavspentnett. Ok, må ivaretas i tekniske planer. Vurdering: Planforslaget har vært drøftet internt i kommunen i tverrfaglig planmøte Plankonsulent har kommentert punktene i eget skriv og valgt å endre planen noe i tråd med punkter i kommunens referat. Det er revidert plan som nå skal vurderes. Følgende punkter vedrørende 1. planforslag ble kommentert på møte og plankonsulentens kommentar til punktet er vist i kursiv: 1. Vann og avløp, offentlig. Privat ledning frem til påkobling til offentlig ledning. Det må sette settes rekkefølgekrav om felles anlegg. Dette mener vi er ivaretatt i første punkt i rekkefølgekravene. 2. Det må settes av areal til pumpestasjon og/eller trykkøkningsanlegg. Ok, områdene tatt med på kart og bestemmelser, område BVA. 3. Illustrasjon mangler utfyllende beskrivelse/vurdering. Det må bl.a. følge med kart som viser punkt som illustrasjon har utgangspunkt i og alle illustrasjoner må ta utgangspunkt i at man står på bakkenivå/vannoverflate. Det må angis hvilken høyde som er brukt på bygninger som er vist. Ok, mener dette er ivaretatt i revidert plan. 4. Vei som ligger i naboplan og som fører frem til SV7 og SV1 ligger inne som skogsvei. Denne bør endres. Ok, endret. 5. Ingen ny tomter bør ligge i 100-meters beltet. Dersom dette er tilfelle bør tomtene justeres. Ok, justert. 6. Området er i regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vist som viktig regionalt friluftsområde. Planen bør derfor ha et større fokus på å fremme bruken av område som friluftsområde. Det bør sees på mulighet for å legge inn stier som binder områdene sammen, ivareta evt. eksisterende stier, parkeringsmulighet ved badeplasser, åpne opp med grønne områder mellom tomtene, tydeliggjøre at badeplass er felles for alle osv. Stier og utsiktspunkt er nå vist på plankart. Dette er også tatt med i planbeskrivelse. 7. Bør noen av tomtene kreves sikret i forhold til fare for fallulykker? Ja, se rekkefølgekrav. 8. For et hyttefelt av denne størrelsen må det settes av arealer til lekeplass, fellesområder og evt. fotballbane eller lignende. Ok, lagt inn 3 lekeplasser. 9. Det må settes av areal til nettstasjon. Ok, se område BE. 10. Adkomst til E1 må vises. Ikke gjort, lagt inn parkering SPA2. Er forbeholdt den eksisterende hytta, se bestemmelser. 11. Er siktlinjer vurdert i forbindelse med byggegrense mot vei? Ja, nå er det gjort.

8 12. Administrasjonen kommer til å foreslå å legge inn rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei, tilsvarende krav i resterende planer ved Njervesanden, samt vedtatt naboplan for Skavika. Ok. 13. Fellesråd for eldre og funksjonshemmede ønsker å ta planen opp i sitt møte i januar og kommer da med eget innspill. Ok. 14. KU som er innarbeidet i planbeskrivelse oppfattes som litt «tynn». Det ønskes en mer utfyllende KU i tråd med godkjent planprogram. Ok, revidert planbeskrivelse ivaretar dette. 15. Er veirett til området sikret? Ja, ihht. gamle utskiftinger fra 1892/1905 er det felles vei med felles vedlikeholdsansvar. Gjelder alle eiendommene som nå er med i planforslaget. 16. Det må gjøres noen mindre justeringer av plankart; senterlinje føres hele veien, byggegrense mot vei hele veien, er målestokk riktig?, feltnavn må inn i tegnforklaring. Ok, rettet opp. Saksbehandlers kommentar til planforslaget: 1. Det foreslås å fjerne båthavn, da dette området bør ligge urørt og det er unaturlig å blande inn privatiserende båttrafikk i dette flotte bade-/friluftsomådet. Båthavn ble også tatt bort i naboplan i Skavika. 2. Det foreslås å legge inn rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei, tilsvarende krav i resterende planer ved Njervesanden, samt vedtatt naboplan for Skavika. 3. Det foreslås å endre formål BLK1 fra lekeplass til badeområde, da dette er en mer naturlig benevnelse. Det anbefales å legge det foreliggende forslaget til detaljreguleringsplan for Skavika hyttefelt, datert , med tilhørende bestemmelser datert , ut til offentlig ettersyn etter at nevnte merknader er rettet opp. Konsekvenser for økonomi, folkehelse og barn og unge: Se saksfremstilling/vurdering og planbeskrivelse.