LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljregulering for Skavika hyttefelt - 1.gangsbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljregulering for Skavika hyttefelt - 1.gangsbehandling"

Transkript

1 LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/268 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 838/2019 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg /19 Detaljregulering for Skavika hyttefelt - 1.gangsbehandling Vedlegg: 1 Planforslag_23_01_ Bestemmelser 3 Planbeskrivelse 4 Ros 5 3d_illustrasjon_Skavika 6 Eksposisjonskart 7 Helningskart 8 Høydelagskart 9 Plansituasjon_Orthofoto 10 solskyggekart_kl9_23juni 11 solskyggekart_kl18_23juni 12 Naturmangfoldvurdering 13 Innspill, Fylkesmannen 14 Innspill, V-A Fylkekommune 15 Innspill, Norsk Maritimt Museum 16 Innspill, NVE 17 Vedlegg NVE, Sjekkliste 18 Innspill, Statens Vegvesen 19 Innspill, Kystverket 20 Innspill, Fiskeridirektoratet 21 Innspill, AE 22 Vedlegg, AE, Kart Rådmannens forslag til vedtak: Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens å legge forslag til detaljreguleringsplan med KU for Skavika hyttefelt, datert , med tilhørende bestemmelser datert , ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:

2 Pkt.1 Formål for småbåthavn i sjø og på land fjernes, sammen med tilhørende gangvei. Pkt.2 Det legges inn rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei, tilsvarende krav i resterende planer ved Njervesanden, samt vedtatt naboplan for Skavika. Pkt.3 Formål BLK1 endres fra «lekeplass» til «badeområde». Saksprotokoll i Teknisk utvalg Behandling: Njerve (H) ba om å bli vurdert mht habilitet iht fvl 6. Teknisk utvalg vedtok enstemmig at Njerve var inhabil. Beer-Svendsen (H) kom inn som vara. Osestad (H) ba om å bli vurdert mht habilitet iht fvl 6. Teknisk utvalg vedtok enstemmig at Osestad var habil. Høiland(H) foreslo følgende nytt forslag: Nytt pkt 4: Nytt rekkefølgekrav: Gangsti fra hyttefelt til boligfelt må opparbeides før boligfeltets infrastruktur er ferdigstilt. Nytt pkt 5: Viste stier på plankartet tillates opparbeidet med maks bredde på 1,2 m. Ramvik (FRP) forslo følgende nytt forslag: Nytt pkt 6: Det må legges inn mer parkeringsareal til gjesteparkering. Rådmannens forslag til vedtak, pkt 1, falt med 7 mot 2 (Ramvik(FRP) og Høiland(H)) Høilands forslag til vedtak, nye pkt 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. Ramviks forslag til vedtak, nytt pkt 6, ble enstemmig vedtatt Rådmannens forslag til vedtak forøvrig inkl pkt 2 og pk 3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens å legge forslag til detaljreguleringsplan med KU for Skavika hyttefelt, datert , med tilhørende bestemmelser datert , ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: Pkt.2 Det legges inn rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei, tilsvarende krav i resterende planer ved Njervesanden, samt vedtatt naboplan for Skavika. Pkt.3 Formål BLK1 endres fra «lekeplass» til «badeområde». Pkt 4: Nytt rekkefølgekrav: Gangsti fra hyttefelt til boligfelt må opparbeides før boligfeltets infrastruktur er ferdigstilt. Pkt 5: Viste stier på plankartet tillates opparbeidet med maks bredde på 1,2 m. Pkt 6: Det må legges inn mer parkeringsareal til gjesteparkering.

3 Bakgrunn: Planforslaget for detaljregulering av Skavika hyttefelt fremmes av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, på vegne av grunneiere. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nye hyttetomter med tilhørende anlegg, som adkomstveier, stier, grøntområder, badeplasser og båtplasser. Dagens situasjon: Planområdet ligger nord for eksisterende hyttefelt Njervesanden Nord, og vil få adkomstvei via dette området, fra Fv-460. Området strekker seg videre ned mot Lene fjorden i nord/nordvest. Planområdet ligger i kupert og delvis hellende terreng, ned mot sjøen, Skavika /Lene fjorden. Området består hovedsakelig av fjell/skrenter og skogmark. I deler av selve Skavika/Skavikadalen har det nok tidligere vært drevet jordbruk/beite i mindre målestokk, og her er det et område som er registrert som lokalt viktig kulturbeitemark. Vegetasjon er en blanding av bar og lauvskog. Terrenget varierer fra 0 til ca. kote 95 moh. Flegetjønna med åpen bekk ned til Lene fjorden, ligger også innenfor planområdet. Planområdet er i all hovedsak ubebygd, det ligger en eldre fritidsbolig nord i området. Forhold til eksisterende planer/overordna planer: Planområdet er i kommuneplanen avsatt til LNFR-formål, mens deler av det i tidligere kommuneplaner har vært avsatt til byggeområde for hytter. Teknisk Styre har i møte den , enstemmig anbefalt regulering av Skavika til fritidsbebyggelse. Og Kommunestyret har den enstemmig anbefalt å ta området opp til regulering til fritidsbebyggelse. Planområdet grenser til vedtatt reguleringsplan for Njervesanden Nord. Og reguleringsplan for Skavika hyttefelt 151/35 som ble vedtatt den Området er i regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vist som viktig regionalt friluftsområde. Konsekvensutredning Planarbeidet fanges opp av Forskrift om konsekvensutredninger etter plan og bygningslovens 2d som sier: Områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål. Området er ikke regulert til bebyggelse fra tidligere, og er i all hovedsak ubebygd. Konklusjonen er at planarbeidet faller inn under kriteriene gitt i 2d. Planforslaget: Innenfor planområdet er en eksisterende hytte og det er foreslått 95 nye tomter med tilhørende adkomstveier. All ny bebyggelse er planlagt utenfor 100-metersbeltet. En stor del av de veiene som er vist på plankartet er eksisterende veier / skogsveier. Det er satt av felles badeplasser med adkomstveier/stier, både i Flegetjønna og i sjøen ved Skavika. Det er ønske om båtplasser i form av flytebrygge i sjøen, med gangvei/sti ned til

4 brygga. En stor del av de som kan tenkes å bygge hytte i området ønsker nok også å ha båt, og derfor ønsker utbygger å kunne ha det i nærheten. De viser til at dette også vil gi redusert biltrafikk, noe som er en miljøbesparelse. Både deler av Skavikadalen som kulturbeitemark, Skavika som friluftsområde, 100- metersbeltet, ålegressamfunnet og området totalt sett som turområde er forsøkt ivaretatt i planforslaget. Det er foretatt arkeologiske registreringer og det foreligger rapport. Det ble funnet spor etter steinalder bosetning i nedre del av Skavikadalen, arealet er sikret med hensynssone, båndlegging. Det er i forslag til reguleringsbestemmelser foreslått forskjellige arealer og høyder på hyttene ut fra hvor eksponert de vurderes til å være, sett fra sjøen og omgivelsene. Det er forsøkt å få til tomter/hytter som ikke skal være dominerende for omgivelsene, og som i minst mulig grad skal være til sjenanse for eksisterende bebyggelse og ferdsel. De høyeste toppene i planområdet er avsatt til friluftsområder. Og det er satt krav til mørke-/naturtilpassede farger på bebyggelsen. Både vann- og avløp er tenkt tilknyttet kommunalt anlegg. Tilgjengelighet: Det er ingen generell tilrettelegging med universell utforming i dag. Det som vil gjelde for de nye tiltakene som planlegges er det til enhver tid gjeldende lovverket. Området er i hovedsak småkupert og stedvis bratt, og krav til stigningsforhold for universell utforming vil være krevende for veier og stier. Interesser til barn og unge: Det tas ikke i bruk områder til nye tomter/veier som i dag benyttes i særlig grad av barn og unge. Det vil bli tilrettelagt/åpnet nye områder som gir økte muligheter for aktivitet og friluftsliv for alle. Nye stier og adkomstveier med avsatte utsiktspunkt gir økte turmuligheter. Det vil i tillegg bli avsatt badeområder både ved sjøen og Flegetjønna. Ved badeplassen i Skavika avsettes et større område til felles lek/opphold med mulighet for ballspill, etc. Det settes også av areal til lekeplasser ved Flegetjønna og mellom byggeområdene BFR22 og BFR25. Totalt sett vurderes planforslaget til å være positivt for barn og unge. Trafikkforhold: Området ligger langt fra offentlig vei, eksisterende hytte har privat adkomstvei, som må oppgraderes ved videre utbygging, da den stedvis er både smal og av dårlig standard. En del hytter innenfor reguleringsplan for Njervesanden Nord vil få noe økt trafikkbelastning. Folkehelse: Området blir i dag bruk til friluftsliv som turgåing, opphold, jakt og fiske. Det går en del stier gjennom området, men enkelte av disse bærer preg av noe mindre bruk. Deler av området begynner å bli noe gjengrodd. Området har imidlertid potensiale for å bli et svært flott friluftsområde, med turstier, utsiktspunkt og flott badeplass ved sjø. De nye veiene i området, samt muligheten for å anlegge stier i friluftsområdet, vil gi nye og gode turmuligheter i et område som i dag ikke er veldig mye brukt til friluftsliv. Det vil både i selve Skavika og ved Flegetjønna kunne tilrettelegges for aktivt friluftsliv for allmennheten, med badeplasser og tilrettelegging for felles opphold. Forslagsstiller viser til at dette gir en god mulighet til økt bruk av området for alle som måtte ønske det. Risiko- og sårbarhetsanalyse:

5 Det foreligger egen ROS-analyse over området, datert Konklusjonen i ROSanalysen er følgende; Innenfor planområdet er det en viss sannsynlighet for at enkelte uønskede hendelser kan inntreffe. Risikoen for at slike hendelser skal skje synes imidlertid ikke å være av en størrelse som tilsier at tiltak vurderes som nødvendig. Planforslaget vurderes til å ha akseptabel risiko for uønskede hendelser, selv om en av de vurderte hendelsene havner i gul sone i risikomatrisen. Naturmangfold: Det foreligger egen naturmangfoldvurdering utarbeidet av Prosjektgruppen AS v/svein Haugen, datert Det konkluderes med at det ikke er registrert planter eller arter som skal ivaretas særskilt etter naturmangfoldloven, innenfor planområdet. Det er ikke forekomster som fanges opp av kriteriene for å være viktige økosystem, geologiske forekomster eller landskap. Registrert ålegresseng blir ivaretatt i planforslaget. Registrert naturbeitemark har lav verdi pga. gjengroing, størstedelen som ligger i selve Skavika vil allikevel bli ivaretatt i planforslaget. Det vises for øvrig til vedlagt vurdering. Planprosessen: Oppstart av planarbeidet ble meldt og annonsert i Lindesnes avis den med frist for uttalelse Berørte naboer og offentlige instanser er varslet med brev datert Planen ble varslet igangsatt den Ved gjennomgang av innspillene kom Lindesnes kommune frem til at de ønsket konsekvensutredning for denne detaljplanen. Det er derfor i ettertid utarbeidet forlag til planprogram for å avklare rammebetingelser for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Forslag til planprogram har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Planprogrammet ble vedtatt den , og det foreligger revidert planprogram datert Det ble samtidig varslet igangsetting av forhandlinger om eventuell utbyggingsavtale. Mottatte innspill: Det henvises her til plankonsulentens kommentar/vurdering av innspillene: Fylkesmannen i Vest-Agder v/miljøvernavdelingen, : Gir ut fra bl.a følgende, råd om at planarbeidet stanses; - Området har byggeforbud i kommuneplanen, da det er avsatt til LNFR-formål. - Strenge nasjonale føringer med bl.a byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. - Skavika er registrert som et viktig regionalt friluftsområde. - Skavikadalen er registrert som lokalt viktig kulturbeitemark. - Lokalt viktig ålegress i sjøen. Dersom planarbeidet likevel skulle fortsette, må det utredes hvilke konsekvenser avvikene fra gjeldende plan medfører: - Miljøvirkningene av en utbygging må vurderes grundig, fremtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. - Det må tas hensyn til naturmangfoldet. - Barn og unges interesser må ivaretas. - Helsekonsekvensutredning (HKU) må utredes - Sikring mot spredning av fremmede arter må innarbeides i planforslaget. - Utfylling eller mudring i sjø er i utgangspunktet forbudt. - Vassdrag, forurensning og Risiko og sårbarhet er også temaer som må utredes.

6 Merknaden er søkt ivaretatt i planforslaget. Se beskrivelse av planforslaget. Vest-Agder Fylkeskommune, : Gir ut fra bl.a følgende, råd om at planarbeidet stanses; - Området er et regionalt viktig friluftsområd - Med sin topografi er området en viktig del av den grønne rammen rundt søndre del av Grønsfjorden - Bør vurderes ved rullering av kommuneplanen - I strid med gjeldende kommuneplan - Hensynet til allmenhetens ferdsel Dersom planarbeidet likevel skulle fortsette er fylkeskommunens interesser i hovedsak knyttet til følgende forhold: - Landskapshensyn. - Hensynet til de arealbevarende interesser som er knyttet til strandsonen, herunder allmennhetenes friluftsinteresser. - Barn- og unges interesser - Forholdet til kulturminner og kulturmiljø. Og Norsk Maritimt Museum (NMM) har i mail datert , varslet at det vil bli stilt krav om marinarkeologiske undersøkelser av sjøområdene. Merknaden er søkt ivaretatt i planforslaget, med bestemmelser og planbeskrivelse m/vedlegg og utredninger. NMM må foreta sine undersøkelser i forbindelse med/etter 1.gangs behandling av planforslaget, da det er usikkerhet knyttet til om småbåtanlegget vil overleve 1.gangs behandlingen. Dette vil også være en normal saksgang i forhold til dette. Statens Vegvesen, : Et forslag til detaljregulering vil ikke være av interesse for Statens Vegvesen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), : Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er vurdert. Har vedlagt sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Alle nye hyttetomter er plassert godt over flomfarlig område i forhold til sjøen. Faren for flom fra andre vannveier/bekker/overflatevann vurderes også til å være veldig små. Skrednett er vurdert i forbindelse med ROS-analyse. Se for øvrig beskrivelse av planforslaget. Fiskeridirektoratet, : Viser til Ålegressamfunn i Lenesfjorden, som ble registrert i Ålegressamfunn er kartlagt som viktige områder for å ivareta det marine biologiske mangfoldet. Vil behandle detaljreguleringsplanen når planforslaget sendes ut på høring.

7 Ålegressamfunnet er søkt ivaretatt i planforslaget. Småbåthavna er lagt sydvest for lokaliteten,og flytebrygger generelt vurderes til å ha liten innvirkning på ålegress. Se også egen naturmangfoldvurdering. Kystverket Sørøst, : Har ut fra et havne- og farvannsmessig synspunkt ingen vesentlige merknader. Agder Energi Nett AS, Har ikke noe strømnett innenfor planområdet. Det vil være behov for å etablere høyspentnett og en eller flere nettstasjoner med tilhørende lavspentnett. Ok, må ivaretas i tekniske planer. Vurdering: Planforslaget har vært drøftet internt i kommunen i tverrfaglig planmøte Plankonsulent har kommentert punktene i eget skriv og valgt å endre planen noe i tråd med punkter i kommunens referat. Det er revidert plan som nå skal vurderes. Følgende punkter vedrørende 1. planforslag ble kommentert på møte og plankonsulentens kommentar til punktet er vist i kursiv: 1. Vann og avløp, offentlig. Privat ledning frem til påkobling til offentlig ledning. Det må sette settes rekkefølgekrav om felles anlegg. Dette mener vi er ivaretatt i første punkt i rekkefølgekravene. 2. Det må settes av areal til pumpestasjon og/eller trykkøkningsanlegg. Ok, områdene tatt med på kart og bestemmelser, område BVA. 3. Illustrasjon mangler utfyllende beskrivelse/vurdering. Det må bl.a. følge med kart som viser punkt som illustrasjon har utgangspunkt i og alle illustrasjoner må ta utgangspunkt i at man står på bakkenivå/vannoverflate. Det må angis hvilken høyde som er brukt på bygninger som er vist. Ok, mener dette er ivaretatt i revidert plan. 4. Vei som ligger i naboplan og som fører frem til SV7 og SV1 ligger inne som skogsvei. Denne bør endres. Ok, endret. 5. Ingen ny tomter bør ligge i 100-meters beltet. Dersom dette er tilfelle bør tomtene justeres. Ok, justert. 6. Området er i regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vist som viktig regionalt friluftsområde. Planen bør derfor ha et større fokus på å fremme bruken av område som friluftsområde. Det bør sees på mulighet for å legge inn stier som binder områdene sammen, ivareta evt. eksisterende stier, parkeringsmulighet ved badeplasser, åpne opp med grønne områder mellom tomtene, tydeliggjøre at badeplass er felles for alle osv. Stier og utsiktspunkt er nå vist på plankart. Dette er også tatt med i planbeskrivelse. 7. Bør noen av tomtene kreves sikret i forhold til fare for fallulykker? Ja, se rekkefølgekrav. 8. For et hyttefelt av denne størrelsen må det settes av arealer til lekeplass, fellesområder og evt. fotballbane eller lignende. Ok, lagt inn 3 lekeplasser. 9. Det må settes av areal til nettstasjon. Ok, se område BE. 10. Adkomst til E1 må vises. Ikke gjort, lagt inn parkering SPA2. Er forbeholdt den eksisterende hytta, se bestemmelser. 11. Er siktlinjer vurdert i forbindelse med byggegrense mot vei? Ja, nå er det gjort.

8 12. Administrasjonen kommer til å foreslå å legge inn rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei, tilsvarende krav i resterende planer ved Njervesanden, samt vedtatt naboplan for Skavika. Ok. 13. Fellesråd for eldre og funksjonshemmede ønsker å ta planen opp i sitt møte i januar og kommer da med eget innspill. Ok. 14. KU som er innarbeidet i planbeskrivelse oppfattes som litt «tynn». Det ønskes en mer utfyllende KU i tråd med godkjent planprogram. Ok, revidert planbeskrivelse ivaretar dette. 15. Er veirett til området sikret? Ja, ihht. gamle utskiftinger fra 1892/1905 er det felles vei med felles vedlikeholdsansvar. Gjelder alle eiendommene som nå er med i planforslaget. 16. Det må gjøres noen mindre justeringer av plankart; senterlinje føres hele veien, byggegrense mot vei hele veien, er målestokk riktig?, feltnavn må inn i tegnforklaring. Ok, rettet opp. Saksbehandlers kommentar til planforslaget: 1. Det foreslås å fjerne båthavn, da dette området bør ligge urørt og det er unaturlig å blande inn privatiserende båttrafikk i dette flotte bade-/friluftsomådet. Båthavn ble også tatt bort i naboplan i Skavika. 2. Det foreslås å legge inn rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei, tilsvarende krav i resterende planer ved Njervesanden, samt vedtatt naboplan for Skavika. 3. Det foreslås å endre formål BLK1 fra lekeplass til badeområde, da dette er en mer naturlig benevnelse. Det anbefales å legge det foreliggende forslaget til detaljreguleringsplan for Skavika hyttefelt, datert , med tilhørende bestemmelser datert , ut til offentlig ettersyn etter at nevnte merknader er rettet opp. Konsekvenser for økonomi, folkehelse og barn og unge: Se saksfremstilling/vurdering og planbeskrivelse.

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING FOR SKAVIKA HYTTEFELT I LINDESNES KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING FOR SKAVIKA HYTTEFELT I LINDESNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING FOR SKAVIKA HYTTEFELT I LINDESNES KOMMUNE. 20.02.2019 Skavika Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag/bakgrunn. 3 2. Planprosess og medvirkning.. 3 3. Planstatus

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Høllebukta vest - 3.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Høllebukta vest - 3.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1305 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14920/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 18.09.2018 68/18 Kommunestyret 25.10.2018 36/18

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2013/2868 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 17573/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 06.11.2018 86/18 Teknisk utvalg 04.12.2018

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2012/2873 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 6095/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 16.06.2015 54/15 Detaljregulering for Svennevikheia

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Ramslandsvågen - Høylandsskjæret - 2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Ramslandsvågen - Høylandsskjæret - 2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2016/294 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 6081/2019 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 14.05.2019 35/19 Kommunestyret 23.05.2019 26/19

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2012/2872 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 4943/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 18.05.2016 43/16 Detaljreguleringsplan for Stusvik

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR HÅRSØYBUKTA I MANDAL KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR HÅRSØYBUKTA I MANDAL KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR HÅRSØYBUKTA I MANDAL KOMMUNE. 16.01.2018 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Terje Berge. Formålet med planarbeidet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE. 30.05.2015 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for Lindesnes kommune. Formålet med

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, 158/2,3,4-1.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, 158/2,3,4-1.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 11383/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 10.11.2015 9/15 Detaljreguleringsplan for del

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 ( ) - 1. GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 ( ) - 1. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 (10372017001) - 1. GANGSBEHANDLING Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372017001 2017/148 16978/2018 Raguvarman Uthayamoorthy Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2010/977 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 17587/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 06.11.2018 85/18 Kommunestyret 15.11.2018 41/18

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2012/2872 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 11970/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.11.2016 112/16 Kommunestyret 08.12.2016

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljregulering for Øvre Vigeland, B17-1.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljregulering for Øvre Vigeland, B17-1.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2019/27 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 4451/2019 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.04.2019 27/19 Detaljregulering for Øvre Vigeland,

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR NJERVEKOLLEN BOLIGFELT I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR NJERVEKOLLEN BOLIGFELT I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR NJERVEKOLLEN BOLIGFELT I LINDESNES KOMMUNE. 14.11.2016 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneierne i planområdet.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1305 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 607/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 23.01.2018 4/18 Detaljregulering av Høllebukta

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2013/2074 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 297/2019 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 22.01.2019 10/19 Kommunestyret 24.01.2019 5/19

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR SVENNEVIKHEIA HYTTEFELT I LINDESNES KOMMUNE. 20.10.2014

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR SVENNEVIKHEIA HYTTEFELT I LINDESNES KOMMUNE. 20.10.2014 PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR SVENNEVIKHEIA HYTTEFELT I LINDESNES KOMMUNE. 20.10.2014 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, på vegne av grunneier Lindesnes

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune 27.11.2013 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for grunneier Jonni Gabrielsen AS

Detaljer

Rødnes-Langestrand - Sluttbehandling for detaljregulering nr. T

Rødnes-Langestrand - Sluttbehandling for detaljregulering nr. T JournalpostID: 18/1039 Arkiv: PLANID-T2016004, PLANNAVN-Rødnes- Langestrand, GBNR- 208/275, FA-L13 Saksbehandler: Elise Westgaard Telefon: Kommuneutvikling Rødnes-Langestrand - Sluttbehandling for detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2018/1556-627/2019 Saksbehandler: Mari Sørskår Larsen Dato: 08.01.2019 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID 201804 Utv.saksnr

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/04031-24 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 08.03.2018 16/18 Utvalg

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Valnesvika, Valnes, Bodø Kommune

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Valnesvika, Valnes, Bodø Kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.09.2014 59084/2014 2013/6897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/53 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/162 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Skavika hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Skavika hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Skavika hyttefelt Lindesnes kommune 20.02.2019 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/00899-17 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Detaljregulering for del av 11/2, Holsåsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.04.2018 23/18 Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Sluttbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-27071/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.08.2017 Saksframlegg Sluttbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2008/1317 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 2312/2017 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 14.03.2017 17/17 Kommunestyret 15.03.2017 9/17

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering Felt B17 Vigeland Sentrum Lindesnes kommune

Planbeskrivelse for detaljregulering Felt B17 Vigeland Sentrum Lindesnes kommune Planbeskrivelse for detaljregulering Felt B17 Vigeland Sentrum Lindesnes kommune PlanID; 201901 Datert 20.03.2019 Planforslaget Side 1 av 8 Innhold Innledning/bakgrunn...3 Planens avgrensning og eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for østre del av Skarpøya - Plan ID

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for østre del av Skarpøya - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/1193-16208/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.03.2017 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for østre del av Skarpøya - Plan ID 201504

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/ Kommunestyret 19/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/ Kommunestyret 19/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2017/424 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/10 31.01.2019 Kommunestyret 19/5 14.02.2019 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/667-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/667-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arealplanlegger Arkiv: PLAN 16122017002 Arkivsaksnr.: 17/667-7 REGULERINGSPLAN KYNNSVIKBUGEN SMÅBÅTKLUBB - STADFESTING AV PLANPROGRAM Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2011/172-32781/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.11.2016 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108 Utv.saksnr

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato. 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato. 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker Nærøy kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2018/209-11 Saksbehandler: Ragnhild W. Melgård Dato: 04.10.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker 11.10.2018 Sak:

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kråkåsen vest, Kjerringøy PlanID

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kråkåsen vest, Kjerringøy PlanID Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2018 34092/2018 2017/16763 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 18/31 Komite for plan, næring og miljø 30.05.2018 18/107 Bystyret 14.06.2018 Sluttbehandling

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID

Saksframlegg. Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2011/172-16611/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 04.04.2017 Saksframlegg Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108 Utv.saksnr

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2016/3084 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 25.03.2019 A-sak. Fastsetting av planprogram - Forslag til reguleringsplan Hurum Pukkverk - Hurum Pukk AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/04079-47 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Detaljregulering for Elveparken, Storekvina - 2.gangsbehandling

Detaljregulering for Elveparken, Storekvina - 2.gangsbehandling Kvinesdal kommune Detaljregulering for Elveparken, Storekvina - 2.gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012005 2012/1491 10529/2015 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 GNR 36 BNR 21 FASTSETTING AV PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOSSHEIM Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Molandsli, 1. gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Molandsli, 1. gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2013/2074 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 9888/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 19.06.2018 50/18 Detaljreguleringsplan for Molandsli,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune /37 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune /37 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2015/1012 Dato: 12.04.2016 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune 19.04.2016 16/37 Kommunestyret - Ørland kommune 28.04.2016 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

1.gangsbehandling av detaljregulering for Østre Taterholmen

1.gangsbehandling av detaljregulering for Østre Taterholmen Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2019/138-2 Arkiv: L13 Saksbeh: Andreas G. Stensland Dato: 29.03.2019 Utv.saksnr Utvalg Teknikk-, plan og naturutvalg Møtedato 1.gangsbehandling av detaljregulering

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2011/210-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 17.11.2011 Godkjenning av planprogram Detaljreguleringsplan for Sildvika gnr. 4 bnr. 30

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2017/1129-880/2019 Saksbehandler: Mari Sørskår Larsen Dato: 15.01.2019 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID 201707

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Sandum småbåthavn - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for Sandum småbåthavn - 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2011/10985 / 27 Ordningsverdi: 2612pua1 Vår saksbehandler Klara Malene Vangsnes, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/08881-12 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Melhusmoen, 2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Melhusmoen, 2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1568 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1654/2019 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.04.2019 25/19 Kommunestyret 25.04.2019 19/19

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Ramslandsvågen - Høylandsskjæret, 1. gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Ramslandsvågen - Høylandsskjæret, 1. gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2016/294 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 19010/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 04.12.2018 103/18 Detaljreguleringsplan for

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 15.03.2016 58/16 Kommunestyret 29.03.2016 34/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingebjørg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Skavika hyttefelt, 151/35, Njerve - endelig vedtak

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Skavika hyttefelt, 151/35, Njerve - endelig vedtak LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2010/1284 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 5569/2016 Kjersti Skiple Verdal UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 14.06.2016 64/16 Kommunestyret 16.06.2016

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Arealplanlegging - Landskapsarkitektur - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling. Beliggenhet

Arealplanlegging - Landskapsarkitektur - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling. Beliggenhet Arealplanlegging - Landskapsarkitektur - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no Vår ref.:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 05.10.2016 064/16 Saksbehandler: Wexelsen, Hans-Victor Arkiv: FA - L12 Arkivsaknr:

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Stusvik hyttefelt I Lindesnes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Stusvik hyttefelt I Lindesnes kommune Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Stusvik hyttefelt I Lindesnes kommune 07.06.2016 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Avo No AS v/ grunneier Alfred V. Omdal,

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 5.juni 2012 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET - BESKRIVELSE..

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2013/1591 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 9948/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 20.09.2016 80/16 Kommunestyret 22.06.2017 35/17

Detaljer

Vår ref.: VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STEINMYRHAUGEN, ØYER KOMMUNE

Vår ref.: VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STEINMYRHAUGEN, ØYER KOMMUNE Arealplanlegging - Landskapsarkitektur - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Dato 28.06.2018 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf:

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 15/6021 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Dyrsø - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 63/2016 Hovedutvalg Plan og Miljø

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/295 REGULERINGSPLAN - VALSET MARINA Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/14 Formannskapet 25.06.2014 61/14 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer