Veg til HV19 i Gulsvikfjellet Flå kommune Forslag til detaljreguleringsplan. Veg og skiløype til HV19 Grøun i Gulsvikfjellet i Flå kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veg til HV19 i Gulsvikfjellet Flå kommune Forslag til detaljreguleringsplan. Veg og skiløype til HV19 Grøun i Gulsvikfjellet i Flå kommune"

Transkript

1 Forslag til detaljreguleringsplan Veg og skiløype til HV19 Grøun i Gulsvikfjellet i Flå kommune Planbeskrivelse Oppdragsgiver: Høgevarde AS 3539 Flå Prosjektleder: Grinaker Utvikling AS v/arealplanlegger/seniorrådgiver Knut Sterud, Søndre Grinaker, Grinakerlinna 144, 2760 Brandbu Tlf E-post: Brandbu 5. februar

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Bakgrunn 1.2 Forslagstiller og planleggere Tiltakshaver 4 2. PLANPROSESS Prosess i områdereguleringsplan Varsel om planstart Jordskiftesak og regulering av ny hovedveg 5 3. EKSISTERENDE FORHOLD Forholdet til overordnet plan Lokalisering Adkomst Områdebeskrivelse Geologi og grunnforhold Landskap langs vegen Vegetasjon Forslag til verneområde for Hestjuvnatten Naturmangfold og miljøkvaliteter Kulturminner Gulsvikelva og bekker Friluftsliv Skiløype Landbruk og beitedyr Flomfare Fare for ras og skred 8 4. PLANBESKRIVELSE NY SITUASJON Arealbruk Ny adkomst Vegtraseen Vegen og landskapshensyn Nye bruer over Gulsvikelva Teknisk infrastruktur og VA-løsning Ny skiløype og sykkelsti Friluftsliv og rekreasjon Mindre bekker og fare for flom Kulturminner HENSYN TIL MILJØ OG LANDSKAP I PLANLEGGINGEN Ny hovedveg og landskapshensyn Skiløyper og friluftsliv VIRKNING PÅ MILJØ OG SAMFUNN Naturmangfold Landskap Trafikk Hensyn til barn og unge ROS- analyse (Risiko og sårbarhetsanalyse) Konklusjon for virkning av miljø og samfunn 13 2

3 7. INNSPILL TIL PLANARBEIDET Innkomne merknader til planvarsel Merknader og våre kommentarer VEDLEGG 15 3

4 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for planarbeidet er områdereguleringplanen for Gulsvikfjellet som ble vedtatt av Kommunestyret i Flå og stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet den Formålet med planen er planlegging av veg, skiløype og turstier fra Gulsvikelva og fram til planområdet HV19 Grøun over eiendommen Gnr/Bnr 27/1. Tilbud fra Høgevarde AS til eier av Gnr/Bnr 27/1 har ikke ført fram. Vegsaken er derfor sendt til Jordskifteretten. Planforslaget for ny veg vil dermed bli avklart av Øvre Buskerud Jordskifterett, hvor det er besluttet hovedforhandling til juni Detaljregulering av hele området HV19 Grøun vil først skje når forholdet til hovedadkomst/ny hovedveg er fastsatt av Jordskifteretten. 1.2 Forslagstiller og planleggere Reguleringsarbeidet for HV19 Grøun ble startet vinteren Planforslaget er utarbeidet på vegne av Høgevarde AS og er ledet av Grinaker Utvikling AS v/arealplanlegger/seniorrådgiver Knut Sterud. MjøsPlan AS v/git-konsulent Lisbeth Tuven har deltatt på befaringer og utført framstilling av digitale plankart og konstruksjon av ny hovedveg til HV19 Grøun. Grunneier Hans H. Gulsvik i Høgevarde AS har deltatt på befaring, og vært aktivt med i utformingen av planforslaget. 1.3 Tiltakshaver Tiltakshaver og grunneier i planområdet: Høgevarde AS, 3539 Flå 2. PLANPROSESS 2.1 Prosess i områdereguleringplanen for Gulsvikfjellet Det ble gjennomført en meget grundig prosess i arbeidet med områdereguleringplanen for Gulsvikfjellet med flere informasjonsmøter for hytteeiere, flere møter og befaringer med overordnede planmyndigheter m.fl. Områdeplanen vedtatt legger premissgrunnlaget for denne detaljreguleringsplanen. Områdereguleringsplanen er vedtatt med bl.a. større utbyggingsområde i HV19 Grøun og korridor for hovedadkomst/hovedveg og skiløype fra HV10 (nåværende Høgevarde Høgfjellspark) og fram til HV19 Grøun Varsel om planstart Det ble gjennomført oppstartsmøte i Flå kommune Vedlegg 1. Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt høringsinstanser og naboer 5. februar 2018 med merknadsfrist innen 23. mars Vedlegg 2. 4

5 Varsel om planstart ble annonsert i Hallingdølen 8. mars Vedlegg Jordskiftesak og regulering av ny hovedveg Det skal gjennomføres forhandlinger om ny hovedveg til HV19 i Øvre Buskerud Jordskifterett juni Utfallet av forhandlingene om ny hovedveg er avgjørende for detaljregulering av hele området HV19 Grøun. I løpet av sommeren 2018, fattet Høgevarde AS beslutning om at en i første omgang ønsket å gjennomføre en egen detaljregulering kun for ny hovedveg, skiløype og turstier som er vist som veiledende traseer i områdereguleringplanen. Da vil detaljreguleringsplanen for ny hovedveg m.m. bli lagt til grunn for Jordskifteretten. 3. EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Forholdet til overordnet plan Områdereguleringplanen for Gulsvikfjellet legger premissene for detaljreguleringsplanen. HV19 Grøun og korridor for hovedveg og skiløype ble godkjent som utbyggingsområde i områdereguleringplanen Lokalisering Planområdet ligger i Gulsvikfjellet sørvest i Flå kommune, ca. 20 km sør for Flå sentrum. 3.3 Adkomst Adkomst fra Rv. 7 i Veterenkrysset ved Gulsvik i Flå kommune. Videre adkomst langs den første delen av Fv. 202 og deretter via privat bomveg ca. 12 km oppover lia til Gulsvikfjellet. Planlagt hovedadkomst skal samlokaliseres med ny hovedadkomst til planområdet Høgevarde Høgfjellspark (HV10 i områdereguleringsplanen) og videre fram til Gulsvikelva, hvor det er planlagt bru over elva. 3.4 Områdebeskrivelse Planområdet HV19 Grøun ligger i den sørøstre delen av Gulsvikfjellet og grenser til Ringnes skog i Krødsherad kommune. Planområdet for HV19 Grøun utgjør ca daa, mens planområdet for korridoren med veg, skiløype og turstier utgjør ca. 371 daa (inkl. utvidelse av skiløypa utover opprinnelig korridor). Planområdet for ny veg, skiløype og turstier befinner seg i høydelaget moh. Vegen er 2,1 km lang fra Gulsvikelva og fram til starten på HV19 Grøun. 3.5 Geologi og grunnforhold Planområdet og korridor med vegen er preget av et forholdsvis skrint område. Berggrunnen er stort sett fattig, og består av hovedsakelig genis og kvartsitt med veksling med noe amfibolitt. 5

6 Løsmassene i området består hovedsakelig av forholdsvis tynt morenedekke, en rekke myrer og bart fjell på flere mindre koller og rygger. 3.6 Landskap langs vegen Selve byggeområdet for HV19 Grøun framstår som et forholdsvis stort platå i landskapet, beliggende mellom moh. Vegen går gjennom et kupert område som veksler mellom med flere langsgående rygger og koller, små tjernspytter, en rekke myrer og knauser. Dette danner lokale landskapsrom og noe skjerming. Mot vest danner Hestleinnatten er markert høgderygg mot vegen og HV19. Mot øst danner Hestjuvet en kant på området. Området HV19 og vegtraseen har liten fjerneksponering, med unntak av den nordre delen som vil være synlig fra Brennåsen og skitrekket. Området HV19 og vegtraseen er lite synlig fra det øvrige planområdet og omgivelsene rundt, da området og vegen er skjermet av Hestleinnatten for hytte- og friluftsområdene lengre vest i Gulsvikfjellet. Området og vegen er ikke synlig fra Krøderen og riksvei 7, da Hestjuvnatten skjermer for innsyn vestfra. 3.7 Vegetasjon Vegetasjonsbildet er variert. Det spenner fra snaufjellvegetasjon og bart fjell på noen av ryggene/toppene, daler og søkk med en rekke myrer og myrvegetasjon og lier/dalsider med tynt løsmassedekke og grupper av eldre furutrær, gran og bjørk. Den første delen av vegen går gjennom et område med eldre furu- og grantrær på skrinne rygger vekslende med mer åpne partier og mindre myrområder. Vegetasjonsbildet i den midtre delen av vegtraseen. Foto: Knut Sterud 7. juni

7 3.8. Forslag til verneområde for Hestjuvnatten Korridoren for veg, skiløype og turstier grenser inntil større område, Hestjuvnatten som er for foreslått til frivillig vern. Fylkesmannen har foreslått et større område, Hestjuvnatten mht vern av skog og naturverdier som grenser inn til byggeområdet for HV19 Grøun med tilhørende adkomstveg og skiløype. Naturmangfold og vernekvalitetene er beskrevet i «Hestjuvnatten tillegg 2016» - Tom H. Hoftun, BioFokus Naturmangfold og miljøkvaliteter Naturmangfold og miljøkvaliteter i området langs korridoren for framtidig vegtrase m.m. ble utredet som del av konsekvensanalyse for naturmangfold i områdereguleringsplanen. Naturviter Rein Midteng i Asplan Viak deltok i avklaring av vegtraseen og korridoren. I tillegg er naturverdier beskrevet av Tom H. Hoftun, BioFokus i «Hestjuvnatten tillegg 2016». Korridoren med veg m.m. ble tilpasset området med størst naturfaglige verdier lengre ned. Området ved Vindor ble samlet vurdert som middels verdi for naturmangfold Kulturminner Det er registrert et stort antall kulturminner i Gulsvikfjellet. Men det er ikke gjort funn av kulturminner langs vegtraseen Gulsvikelva og bekker Det er valgt krysningspunkt av Gulsvikelva der en kan utnytte eksisterende terrengformasjon maksimalt av hensyn til sikkerhet i perioder med stor vannføring. Krysningspunktet er lagt på nedsiden av idyllisk område i elva. Sauvalbekken munner ut Gulsvikelva rett vest for starten på ny veg. Det er noen mindre bekker som krysser vegtraseen, men disse bekkene har svært lav vannføringen i en normal sesong og de fleste er ikke årssikre Friluftsliv og rekreasjon Det utøves lite friluftsliv i området langs korridoren i dag da det ikke er tilrettelagt for det. Det er ikke oppmerkede turstier eller skiløyper i området Skiløype Et omfattende løypenett på over 40 km blir kjørt opp i Gulsvikfjellet. Disse løypene er knyttet til et større løypenett på Norefjell. Noen løypetraseer i Gulsvikfjellet kan være utsatt under uvær og sterk vind. I områdereguleringplanen for Gulsvikfjellet er det lagt opp til ny skiløype lang vegen som ligger mer i le og som kan benyttes når det er sterkt vind i de øvre områdene i fjellet. 7

8 3.14 Landbruk og beitedyr Det er helt begrenset med beitedyr i området, men tidvis blir området brukt av noe sau på beite Flomfare Gulsvikelva kan ha stor vannføring under snøsmelting og i perioder med mye nedbør. En rekke mindre bekker i området, som ikke er årssikre, utgjør ikke noe flomfare Fare for ras og skred I områdereguleringplanen for Gulsvikfjellet ble det avmerket aktsomhetsområder hvor det kan være fare for ras og skred inn mot selve planområdet HV19 Grøun. Området langs vegtrase og skiløype er ikke utsatt for snøskred eller steinsprang. 4. PLANBESKRIVELSE 4.1 Arealbruk 8

9 4.2 Ny adkomst Adkomsten fra dagens hovedveg vil skje via HV10 (nåværende planområde for Høgevarde Høgfjellspark). Nøyaktig plassering av denne adkomstvegen vil bli fastsatt i egen detaljreguleringpslan for Høgevarde Høgfjellspark som er under utarbeiding. 4.3 Vegtraseen Ny hovedveg er lagt innenfor korridoren som er angitt i områdereguleringsplanen. Den er justert noe av hensyn til landskap, stigning, kurvatur m.m. i forhold til traseen som er angitt i områdereguleringsplanen. Vegtraseen er 2,1 km lang fra krysningspunkt over Gulsvikelva og fram til starten på byggeområdet i HV19 Grøun. Vegtraseen vil bli regulert med 12 m reguleringsbredde, og 5 m vegbredde. Det vises til profiler av vegen. Vedlegg Vegen og landskapshensyn Korridoren i områdereguleringsplanen har vært den viktigste premissen for valg av endelig vegtrase. Denne er vurdert med sikte på minst mulig inngrep i landskapet og fjerneksponering, og ikke minst registrerte naturverdier nedenfor traseen. I starten er vegen planlagt langs rygger med eldre furutrær og langs flere mindre myrer i området. I deler av den midtre delen går vegen langs lia og til dels i bratt terreng med en del fjell i dagen. Her har en også tilstrebet å legge vegen langs naturlige platåer der det har vært mulig for å begrense skjæringer/fyllinger. Men på enkelte partier er det behov for en del sprengning av fjell for sikre tilfredsstillende stigningsforhold, kurvatur og vegbredde. Den siste delen av vegen er lagt langs myrer og naturlige platåer i størst mulig utstrekning av hensyn til landskapet. Den første delen av vegen går gjennom et område med en rekke rygger med fjell i dagen og myrdrag langs disse. Her er vegen lagt langs ryggene. Foto: Knut Sterud 7. juni

10 4.5 Nye bruer over Gulsvikelva Krysningspunktet av Gulsvikelva består av bart fjell på begge sider og bruene vil gå over en liten bekkekløft. Det er planlagt kjørebru med 5 bredde. Det legges opp til egen bru for bruk av skiløpere og turgåere, og vil bli dimensjonert for bruk av løypekjøringsmaskiner på inntil 8 m bredde. Her bør det tilstrebes en utforming av bruene som størst mulig grad er tilpasset omgivelser og som sikrer trygg ferdsel også for barn. 4.6 Teknisk infrastruktur og VA-løsning All nødvendig teknisk infrastruktur, herunder vann og avløp, strømkabler og evt. internettlinje legges i bakken og som hovedregel langs ny veg i området. Langs traseen vil det også bli etablert pumpestasjoner, trafokiosker og andre nødvendige anlegg for framtidig infrastruktur. 4.7 Ny skiløype og sykkelsti Landskapet i den midtre delen av skiløypetraseen. Foto: Knut Sterud 3. oktober Ny skiløypetrase vil bli en hovedløype i Gulsvikfjellet og vil trolig bli svært populær, spesielt i perioder med vind og uvær i den øvre delen av fjellet. Den vil også bli svært viktig med sammenknytning til løyper og framtidig friluftstilbud i Høgevarde Høgfjellspark hvor det skal gjennomføres omfattende tilrettelegging for friluftsliv- og ulike aktivitetstilbud, og løypenettet i Gulsvikfjellet for øvrig. Den vil krysse Gulsvikelva på egen skibru. Den er lagt på oversiden av ny vegtrase slik den også er angitt i områdereguleringplanen. Skiløypa vil også kunne benyttes som sykkelsti. Traseen for skiløype er justert en god del i forhold til områdereguleringplanen. Det er tilstrebet planlegging av en best mulig trase i forhold til stigning og naturopplevelser. Løypetraseen er lokalisert til områder hvor det vil bli behov for lite opparbeiding. På enkelte partier må det gjennomføres noe markarbeid/grunnarbeid for å sikre framkommelighet for løypekjøringsmaskiner, også i perioder med mindre snø. Av hensyn til landskapet og vegetasjonen er løypa lagt langs myrer og mer åpne partier der dette har vært naturlig for å unngå hogst av eldre og karakteristiske furutrær, spesielt i den første delen. I den midtre delen er det behov for noe mer opparbeiding på kortere strekninger. 10

11 I den siste delen av løypa har en valgt å legge inn en sving på skiløypa og gå noe ut over opprinnelig korridoren av hensynet til svært bratt terreng innenfor opprinnelig korridor. Dette arealet utgjør ca. 9 dekar utover opprinnelig korridor. Hvis en skulle holde seg innenfor korridoren i dette området, vil det kreve en god del terrengbehandling som vil være uheldig for landskapet. Naturverdiene er større desto lengre ned i lia en kommer. En har kommet til at det er bedre med en sving ovenfor den vestre grensa for korridoren, enn omfattende terrengbehandling i bratt område lengre ned og innenfor korridoren. Dette sikrer også bedre løypetrase tilpasset alle grupper, deriblant barn. Løypa er lagt inn med 10 m reguleringsbredde, selv om nåværende løypemaskiner har 7 m bredde. Det må påregnes rydding av vegetasjon i 10 m bredde. Skiløypetrasen vil også kunne benyttes som sykkelsti. 4.8 Friluftsliv og rekreasjon Utsyn fra skiløypetrase østover mot Hestjuvet og Hestjuvnatten og forslag til deler av verneområdet. Foto: Knut Sterud 3. oktober Det er lagt opp til to turstier i områder som vil gi gode muligheter for aktivt friluftsliv i et meget attraktivt område med spennende terrengformasjoner, karakteristiske eldre furutrær og flere utsiktspunkter. En trase er planlagt i den øvre delen og en i den nedre delen av korridoren. Noen steder er turstiene samlokalisert med skiløypa. Mens skiløypetrase må ryddes for vegetasjon i 10 m bredde, vil turstier kun være avhengig av ryddig av vegetasjon i 2 m brede. Skiløypetrasen er flere steder lagt langs myrer, mens turstier i hovedsak er planlagt på fastmark og langs rygger med fjell i dagen som vil bidra til større naturopplevelse i barmarksesongen. Noen markerte utsiktspunkt i tilknytning til skiløypa og turstien innenfor korridoren er aktuelle for oppsetting gapahuker, bord/benker m.m. 4.9 Mindre bekker og vurdering av fare for flom Området langs vegtraseen vil ikke være utsatt for flom. Det er kun mindre bekker langs vegen og disse har normalt svært lav vannføring og er ikke årssikre. De 11

12 viktigste tiltakene for å ta høgde for større vannføring ved store nedbørsmengder vil være god dimensjonering av veggrøfter og kulverter under vegen Kulturminner Det er ikke gjort funn av kulturminner i planområdet. Arealbruken vil derfor ikke virke inn på kulturminner. 5. HENSYN TIL MILJØ OG LANDSKAP UNDER PLANLEGGINGEN En rekke hensyn til miljø og landskap er tillagt stor vekt for å få til en optimal løsning under de premissene som ble nedfelt i områdereguleringsplanen. 5.1 Ny hovedveg og landskapshensyn Ny hovedveg er vurdert ut fra tilfredsstillende stigning, kurvatur og linjeføring samtidig som det er lagt vekt på minst mulig eksponering, færrest mulige skjæringer/fyllinger og best mulig landskapstilpasning. 5.2 Skiløyper og friluftsliv Skiløypetrase er lagt mest mulig i le for vær og vind. En har tilstrebet linjeføring av skiløype som krever minst mulig opparbeiding og terrengbehandling, og at den samtidig skal være best mulig tilpasset til alle aldersgrupper og gi gode naturopplevelser. 6. VIRKNING PÅ MILJØ OG SAMFUNN 6.1 Naturmangfold Asplan Viak gjennomførte registrering av naturmangfold som del av områdereguleringen. Floraen i planområdet er hovedsakelig ordinær og forholdsvis artsfattig. Planen vil ikke virke negativt inn på naturmangfoldet i området. Det vises for øvrig til rapport fra Asplan Viak v/rein Midteng: «Naturverdier og konsekvensutredning av hyttebygging 2014». 6.2 Landskap Planområdet er forholdsvis småkupert, men deler av planområdet har en del knauser, rygger og høgdedrag med fjell i dagen og begrenset med vegetasjon. Deler av den første delen av traseen vil bli fjerneksponert fra Brennåsen og skianlegget, mens hytteområdene lengre vest ikke vil se vegtraseen. 6.3 Trafikk Vegen vil kunne få mye trafikk etter full utbygging av HV19 Grøun. Det er bakgrunnen for valg av 5 m vegbredde på ny hovedveg for å sikre god trafikkflyt under ulike vær- og føreforhold. Avkjøring til området vil skje ved «inngangsporten» 12

13 til Høgevarde. De øvrige hytteområdene i Gulsvikfjellet vil dermed ikke merke denne trafikken. 6.4 Hensyn til barn og unge Skiløype er anlagt uten kryssing av veg og i god avstand fra ny hovedveg. Ny skibru over Gulsvikelva må anlegges mht en sikker kryssing for barn. Ny skiløypetrase og nye turstier vil være et svært positivt tiltak for barn og unge. 6.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Planområdet er ikke utsatt for rasfare eller skredfare. Grunnforholdene består av stabile masser. Det er ikke flomfare i området, men det må sikres tilfredsstillende dimensjonering av kulvert/rør der nye adkomstveger vil krysse mindre bekker. Aktuelle temaer som naturmangfold, landskap, friluftsliv m.m. er belyst i planbeskrivelsen og er tidligere avklart gjennom områdereguleringplanen for Gulsvikfjellet. Det vises til eget ROS-analyse. Vedlegg Konklusjon av virkning for miljø og samfunn Planlagt vegtrase vil ikke få vesentlig virkning på landskap eller friluftsliv i området. Men på noen kortere strekninger vil det blir behov for sprengningsarbeider for å sikre tilfredsstillende vegbredde og stigningsforhold. Vegen vil ikke få noen fjerneksponering østfra. Den første delen av vegen vil kunne bli synlig fra Brennåsen. En kan ikke se at denne vegen vil få noen vesentlig virkning på miljø og samfunn, selv om ferdselen i området vil øke. I forkant av områdereguleringplanen ble skiløype/tursti oppover fjellet i retning av Laksejuvflata tatt ut av hensyn til rein og etter råd fra professor Egil Reimers, UiO. Ny skiløype vil ligge mer i le for vær og vind enn andre deler av løypenettet i Gulsvikfjellet som kan være værutsatt. Ny skiløype vil bli et kjærkomment tilbud til friluftsliv for alle brukere av Gulsvikfjellet, og spesielt kombinert med planlagt satsing i Høgevarde Høgfjellspark. Dagens brukere i Gulsvikfjellet etterspør framtidig skiløype i dette området. Vi mener at forslag til detaljreguleringsplan balanserer ulike interesser godt mot hverandre og at forslaget til utbygging ikke representerer noen vesentlig virkning på miljø og samfunn. 7. INNSPILL TIL PLANARBEIDET 7.1 Innkomne merknader Det kom inn følgende merknader etter varsling av oppstart av planarbeidet: - Fylkesmannen i Buskerud Vedlegg 4. - Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen Vedlegg 5. - Statens Vegvesen Vedlegg 6. - Mattilsynet Vedlegg 7. - Per G. Ringnes Udatert brev (februar 2018). Vedlegg 8. 13

14 7.2 Merknader og våre kommentarer MERKNAD: Fylkesmannen i Buskerud Vedlegg 4. De påpeker at Gulsvikfjellet er en viktig reiselivsdestinasjon i Flå kommune og videre utbygging vil trolig forsterke dette. Området grenser til større friluftsområde med høgfjell. Det er sterke allmenne interesser knyttet til utvikling av området. Bebyggelse må tilpasses landskapet og bygningsmiljøet i området. De viser til Fylkesmannens tilrådning om vern av skog i Hestjuvnatten. Fylkesmannen har redusert arealet fra opprinnelig verneforslag for å tilpasse dette til gjeldende områdereguleringsplan. De anmoder om at adkomstveg, skiløype og områder for fritidsbebyggelse blir tilpasset verneforslaget og at det ikke kommer i konflikt med dette. Innenfor verneforslaget for Hestjuvnatten er det registrert nasjonale naturverdier knyttet til gammel naturskog hvor det er påvist 32 rødlistearter øst for korridoren med veg, skiløype m.m. De viser til Meld. St. nr. 18 Friluftsliv Natur som kilde til helse og livskvalitet. De trekker også fram Den europeiske landskapskonvensjonen og hensyn til tiltak i bratt terreng. Alle vassdrag, åpne myrer, skiløyper og turstier må merkes i plankartet. De påpeker forholdet til vannforskriften, krav om ROS-analyse og hensynet til ras og skredfare. Vår kommentar: Merknaden er tatt til følge. Det er lagt stor vekt på planlegging av ny hovedveg slik at denne blir mest mulig tilpasset landskapet og minst mulig eksponert. Sammenhengende skiløype og turstier er planlagt langs vegtraséen. MERKNAD: Statens Vegvesen Vedlegg 5. De påpeker at det er viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større sammenheng med hensyn til areal og transportplanlegging. De forutsetter at rekkefølgekrav til områdereguleringsplanen blir videreført i denne planen. Vår kommentar: Merknaden er tatt til følge. MERKNAD: Mattilsynet Vedlegg 6. De viser til «Protokoll for vann og helse», vedtatt av Regjeringen i Det må avklares om eksisterende vannforsyning i Gulsvikfjellet kan forsyne området ut fra kapasitet, trykkforhold og avstand, eller om nytt fellesanlegg skal etableres. Vår kommentar: Merknaden er tatt til orientering. Vann- og avløp vil bli avklart i framtidig detaljreguleringpslan for HV19 Grøun. MERKNAD: Per Gulbrand Ringnes - Udatert brev. Vedlegg 7. Han viser til at HV19 ligger kun 50 m fra delet mot Krødsherad og Ringnes skog. Han påpeker at deler av hytteområdet vil være godt synlig fra Krødsherad og Bjøresetra, og ber om at ingen av hyttene skal ligge i silhuett. Han ber også om bebyggelse har mest mulig lik takvinkel og begrensninger i forhold til mønehøgde slik at hyttene ikke ruver unødig i terrenget. 14

15 Skiløyper og turstier skal ikke føre inn på Ringnes skog uten at det foreligger en avtale om dette. Veier i området skal legges lite synlig og vegskjæringer skal tilsåes. Det forutsettes at turgåere i hovedsak ledes mot nord slik næringsvirksomhet i Ringnes skog ikke blir begrenset av utbyggingen. Vår kommentar: Merknaden tas til følge. Forholdene som påpekes tas opp i framtidig arbeid med detaljreguleringpslan for HV19 Grøun. VEDLEGG: Vedlegg 1 Referat fra oppstartsmøtet i Flå kommune Vedlegg 2 Brev med varsel om planstart Vedlegg 3 Annonse i Hallingdølen Vedlegg 4 Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud Vedlegg 5 Merknad fra Statens vegvesen Vedlegg 6 Merknad fra Mattilsynet Vedlegg 7 Merknad fra Per Gulbrand Ringnes Vel Udatert (Februar 2018) Vedlegg 8-11 Vegprofiler Vedlegg 12 ROS-analyse fra MjøsPlan AS Vedlegg 13 Illustrasjon: Fotoserie 15

Forslag til detaljreguleringsplan. HV15 Vardefjell og mindre del av HV9 i Gulsvikfjellet i Flå kommune

Forslag til detaljreguleringsplan. HV15 Vardefjell og mindre del av HV9 i Gulsvikfjellet i Flå kommune Forslag til detaljreguleringsplan HV15 Vardefjell og mindre del av HV9 i Gulsvikfjellet i Flå kommune Holmetjern med Høgevarde i bakgrunnen Oppdragsgiver: Høgevarde AS 3539 Flå Prosjektleder: Grinaker

Detaljer

Innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbeidet:

Innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbeidet: Innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbeidet: Det har kommet inn 11 merknader til oppstart av planarbeidet: 1. Fylkesmannen i Buskerud 2. Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen 3. Petter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HØGEVARDE FJELLPARK I GULSVIKFJELLET I FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den , k.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HØGEVARDE FJELLPARK I GULSVIKFJELLET I FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den , k. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HØGEVARDE FJELLPARK I GULSVIKFJELLET I FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 1.12.2016, k.sak 106/ 16 FORMÅL MED PLANEN Formål med planen er å legge til rette for utvikling

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Panoramautsikt fra aktuelle byggeområder mot Ringstadsetra, Storhornet og Sunnmørsalpene Oppdragsgiver: Mivo

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 130/5 Arkivsaksnr.: 18/4321

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 130/5 Arkivsaksnr.: 18/4321 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 130/5 Arkivsaksnr.: 18/4321 Saken behandles av Hovedutvalget for næring og drift Saken avgjøres av Hovedutvalget for næring

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Deler av planområdet sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Storstølvegen med avkjørselen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/04031-24 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 08.03.2018 16/18 Utvalg

Detaljer

Flå kommune - Uttalelse til detaljreguleringsplan for HV15 Vardefjell i Gulsvikfjellet

Flå kommune - Uttalelse til detaljreguleringsplan for HV15 Vardefjell i Gulsvikfjellet Vår dato: 12.08.2016 Vår referanse: 2015/4957 Arkivnr.: 421.4 Deres referanse: 15/00387-8 Saksbehandler: Geir Sørmoen Flå kommune 3539 Flå Att. Vidar Seterstøen Innvalgstelefon: 32266650 Flå kommune -

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Gutubakken Nord, Ringsaker kommune (PlanId: )

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Gutubakken Nord, Ringsaker kommune (PlanId: ) Arealplanlegging - Landskapsarkitektur - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Dato 23.08.2018 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

PLANPROGRAM. Panorama 6. Panorama 6. OPPDRAGSGIVER Bortelid Eiendomsutvikling AS. EMNE Planprogram (Plan xxxx) DOKUMENTKODE PLAN PBL rev00

PLANPROGRAM. Panorama 6. Panorama 6. OPPDRAGSGIVER Bortelid Eiendomsutvikling AS. EMNE Planprogram (Plan xxxx) DOKUMENTKODE PLAN PBL rev00 PLANPROGRAM Panorama 6 OPPDRAGSGIVER Bortelid Eiendomsutvikling AS EMNE (Plan xxxx) DOKUMENTKODE PLAN PBL rev00 14. februar 2018 Side 1 av 8 Forord Bortelid Eiendomsutvikling AS er tiltakshaver for planen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/00387-24 Saksbehandler Jon Andreas Ask Detaljreguleringsplan for HV15 i Vardefjell - Høgevarde Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 18.05.2017 44/17

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram Gaustatoppen Invest AS Detaljreguleringsplan for område H25 Planprogram Dato: 24.06.2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Detaljreguleringsplan for område H25... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål med planarbeidet...

Detaljer

Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune

Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune 22.02.2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

Kvitfjelltoppen, H3. Ringebu Kommune. H3 midt på bildet En ser hylla til venstre for vegen. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Kvitfjelltoppen, H3. Ringebu Kommune. H3 midt på bildet En ser hylla til venstre for vegen. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Kvitfjelltoppen, H3 Ringebu Kommune H3 midt på bildet En ser hylla til venstre for vegen Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 28.11.2011 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal + AS har på oppdrag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING SIGDAL KOMMUNE Side 1 av 5 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2951 GNR 145 BNR 2 REGULERINGSPLAN SLEGGEBERGA HYTTEFELT Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 145/2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/18

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/00899-17 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Detaljregulering for del av 11/2, Holsåsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.04.2018 23/18 Utvalg

Detaljer

Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon.

Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon. Dok: 34-7 Navn: Forslagstiller: Tor Heggelien Dagens Formål: LNF Foreslått formål: Utleie/Næring Arealstørrelse 21,5 dekar Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon.

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SIGDAL KOMMUNE. Saksutredning. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 143/4, 7, 549 Arkivsaksnr.: 16/1087

SAKSFRAMLEGG SIGDAL KOMMUNE. Saksutredning. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 143/4, 7, 549 Arkivsaksnr.: 16/1087 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 143/4, 7, 549 Arkivsaksnr.: 16/1087 GNR 143 BNR 4, 7, 549 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEOMRÅDET GAMLESETER Rådmannens forslag til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/827-6 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/704 /21463/11- PLNID 1745 Marit Engseth Telefon: 77 79 03 01 12.05.2011 PLAN- 1745- ADKOMSTVEG TIL SANDSLETTA I SKARSFJORD

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Vetlegrenda og Bjorli Friluftspark

Vetlegrenda og Bjorli Friluftspark REGULERINGSENDRING for Vetlegrenda og Bjorli Friluftspark Lesja kommune PlanID: 05120065 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet 08. mars 2013 Utbygger: Bjorli Utviklingsselskap AS 2 GENERELT Orientering Den opprinnelige

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram Nore Setergrend på Norefjell Krødsherad kommune Grunneiere: Gnr/Bnr 208/1 v/ Linda og Ola Nore, Nedre Nore, 3536 Noresund Gnr/Bnr 207/1 v/ Kristine Nore, 3536 Noresund Tlf. Linda

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-23 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 06.02.2017. 2 gangs behandling. SAKSFRAMLEGG Utvalg Utvalgssak Møtedato Samfunns- og miljøutvalget 11/17 15.02.2017 Tinn kommunestyre

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING SIGDAL KOMMUNE Side 1 av 5 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/3255 GNR 155 BNR 1, 2 OG 4 REGULERINGSPLAN BJØRNERUDSETERMARKA Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 155/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse OMREGULERING BJORLIA HYTTEFELT NORD-ØST i Lesja kommune Planid:5120111 26.05.2011 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99 Planbeskrivelse Holtålen 15.06.2012 Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend 1. Sammendrag Sted/adresse: Nesvoll/Holtålen kommune G.nr/b.nr. 65/1, 65/2 og 65/4 Forslagsstiller:

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

PLANPROGRAM. Panoramavegen. OPPDRAGSGIVER Bortelid Eiendomsutvikling AS. EMNE Planprogram (Plan xxxx) DOKUMENTKODE PLAN PBL rev00.

PLANPROGRAM. Panoramavegen. OPPDRAGSGIVER Bortelid Eiendomsutvikling AS. EMNE Planprogram (Plan xxxx) DOKUMENTKODE PLAN PBL rev00. PLANPROGRAM OPPDRAGSGIVER Bortelid Eiendomsutvikling AS EMNE (Plan xxxx) DOKUMENTKODE PLAN PBL rev00 8. des. 2017 Side 1 av 8 Forord Bortelid Eiendomsutvikling AS er tiltakshaver for planen for omlegging

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN

SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN Beregnet til Skaun kommune Dokument type Planbeskrivelse Dato 11.04.2014 SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN Revisjon 00 Dato 2014-04-11

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /18

MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /18 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 20.08.2018 Arkiv L12 Saksmappe 2017/675 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Ørn Antonsson Forslag til detaljreguleringsplan for Åslandsetra, del av GNR/BNR 17/9,10. Offentlig

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Utarbeidet av: Ingeniør SHagen. Dato: Revidert: \B\pr\div\planbeskrivelse

Utarbeidet av: Ingeniør SHagen. Dato: Revidert: \B\pr\div\planbeskrivelse REGULERINGSPLAN BRATHOLT SKOG FELT II DEL AV GNR.109 BNR.15 I LUNNER KOMMUNE Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Dato: 30.5.2016 Revidert: 1.3.2017-1 - PKT. INNHOLDFORTEGNELSE SIDE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra. i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra. i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:20.12.2012 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse... 2 1 Planens bakgrunn og formål... 3 1.1 Hvorfor

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid, Detaljregulering Randsverk Camping Nord, Vågå kommune

Varsel om oppstart av planarbeid, Detaljregulering Randsverk Camping Nord, Vågå kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: 5176527/Randsverk Camping Nord 2018-06-04 Varsel om oppstart av planarbeid, Detaljregulering Randsverk Camping Nord, Vågå kommune I henhold til Plan- og bygningslovens 12-3

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

Leif A. Lie PLANINITIATIV Detaljregulering fritidsbebyggelse Lyseren, Nesbyen

Leif A. Lie PLANINITIATIV Detaljregulering fritidsbebyggelse Lyseren, Nesbyen Leif A. Lie Detaljregulering fritidsbebyggelse Lyseren, Nesbyen Dato: 30.10.2018 Versjon: 01 www.asplanviak.no Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Leif A. Lie Tittel: Planinitiativ Oppdragsnavn: Detaljregulering

Detaljer

Reguleringsendring: «Områdeplan Holsåsen», gbnr: 15/112, 13/1, 13/3 m.fl. -kommentarer på uttalelsesmyndighetenes merknader

Reguleringsendring: «Områdeplan Holsåsen», gbnr: 15/112, 13/1, 13/3 m.fl. -kommentarer på uttalelsesmyndighetenes merknader Hallingkonsult a.s Austsidevegen 72 3539 Flå 29.1.19 Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 Hol Reguleringsendring: «Områdeplan Holsåsen», gbnr: 15/112, 13/1, 13/3 m.fl. -kommentarer på uttalelsesmyndighetenes

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Høgliseter består av viktig naturtyper registrert av DN Biologisk mangfoldregistrering.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Høgliseter består av viktig naturtyper registrert av DN Biologisk mangfoldregistrering. Dok: 41-5 Navn: Borgegrammi seter Forslagstiller: Liv Olaug Rudi og Julius Grøtjorden Dagens Formål: LNF Foreslått formål: Kommersiell drift/ Næring Arealstørrelse Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde i Rendalen kommune 14.02.2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Jørgen Aunaas. Adkomstveger til Svartvika hyttefelt

Jørgen Aunaas. Adkomstveger til Svartvika hyttefelt Adkomstveger til Svartvika hyttefelt Utgave: 1 Dato: 12.01.2018 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Adkomstveger til Svartvika hyttefelt Utgave/dato: 1/12.01.2018 Filnavn: Adkomstveger

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/ Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/ Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-7 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/15 09.12.2015 4-049 Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for del av gnr 43 bnr 162 ved Stryknasfjorden Planbeskrivelse

Planbeskrivelse reguleringsplan for del av gnr 43 bnr 162 ved Stryknasfjorden Planbeskrivelse Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av gnr 43 bnr 162 ved Stryknasfjorden 23.07.04 DBC-arkitektur as side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap.: Side: 1 Innledning... 2 1.1 Oppdragsgiver... 2 1.2 Eiendoms- og

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan. Norehammeren Område B Brennkollen - Damtjern. Norefjell i Krødsherad kommune

Forslag til detaljreguleringsplan. Norehammeren Område B Brennkollen - Damtjern. Norefjell i Krødsherad kommune Forslag til detaljreguleringsplan Norehammeren Område B Brennkollen - Damtjern Norefjell i Krødsherad kommune Damtjern sentralt i planområdet Oppdragsgiver/grunneier: Ola Nore Sen. Nore Gård, 3535 Noresund

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen Selbu kommune Arkivkode: 1664/138/001 Arkivsaksnr: 2015/1624-4 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 17.01.2017 1. gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune

Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune Rælingen kommune Saksbehandler: Mai-Lin Rue Telefon: 908 08 783 E-post: mlr@p1.no Dato: 02.07.2018 Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune På vegne av Tjonåsen Utvikling

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Innspill til kommuneplanens arealdel. Toppen, utvidelse av næringsareal ved ny E134 på Basserudåsen.

Innspill til kommuneplanens arealdel. Toppen, utvidelse av næringsareal ved ny E134 på Basserudåsen. Innspill til kommuneplanens arealdel. Toppen, utvidelse av næringsareal ved ny E134 på Basserudåsen. Gnr 134, bnr 2, Kongsberg kommune. Eiendomsforhold. Grunneier på eiendommen er Per Henning Ruud. Kongsberg

Detaljer

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Målselv kommune, Plan ID 19242011005 Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99 Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99 Planbeskrivelse [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune 27.11.2013 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for grunneier Jonni Gabrielsen AS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/8163 /56643/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/8163 /56643/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/8163 /56643/17-PLNID Eivind Holmvik 18.09.2017 0000 Telefon: 477 00 507 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byutviklings-, miljø- og transportkomitéen

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for fv. 834 Parkering Korsvika

Planbeskrivelse reguleringsplan for fv. 834 Parkering Korsvika Planbeskrivelse Fv. 834 Korsvika parkering Bodø kommune Dato: 18.03.13 Dato for høring: 01.02 15.03.13 Dato for kommunestyrets vedtak: Innhold Planbeskrivelse... 1 1 Innledning... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Lia - Leiråsen - Sæteråsen, detaljregulering av skiløype og turvei Planbeskrivelse

Lia - Leiråsen - Sæteråsen, detaljregulering av skiløype og turvei Planbeskrivelse Byplankontoret Lia - Leiråsen - Sæteråsen, detaljregulering av skiløype og turvei Planbeskrivelse Planident: r20130011 Arkivsak: 12/55249 Dato for siste revisjon av planbeskrivelsen : 06.10.2016 Dato for

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/ Kommunestyret 19/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/ Kommunestyret 19/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/599 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/7 31.01.2019 Kommunestyret 19/6 14.02.2019 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR PLN 1514/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR PLN 1514/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR PLN 1514/17 Vår saksbehandler Tone Bergsmyr -15 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Øvre Sofustrøa 2

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/00550-26 Saksbehandler Guttorm Edman Jørgensen Detaljregulering for Stølsvegen, Vestlia Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 09.05.2018 29/18

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Skjemstadaunet hyttefelt i Inderøy kommune Reguleringsendring Utarbeidet og vedtatt: Juni 2006 Revidert: August 2011 Plan ID: Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører

Detaljer

Tlf: e-post: v/ellen M L Sines Tlf.: e-post:

Tlf: e-post: v/ellen M L Sines Tlf.: e-post: 24.01.19 Planinitiativ Detaljregulering for Tjennheia boligfelt Generell informasjon: Kontaktinformasjon oppdragsgiver Kontaktinformasjon konsulent Forslag til navn på plan Fagbo Eigedom AS Tlf: 90542823

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

AS STEINKJER TOMTESELSKAP REGULERINGSPLAN. Hervik III PLANBESKRIVELSE

AS STEINKJER TOMTESELSKAP REGULERINGSPLAN. Hervik III PLANBESKRIVELSE AS STEINKJER TOMTESELSKAP REGULERINGSPLAN Hervik III PLANBESKRIVELSE Steinkjer 06.06.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Reguleringsplan Jakobsåsen Hyttefelt PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Jakobsåsen Hyttefelt PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Jakobsåsen Hyttefelt PLANBESKRIVELSE Utgave: A-01 Dato: 2012-10-05 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - Oversiktskart....3 2 - Dokumentinformasjon.....3 3 Bakgrunn for planarbeidet..3 4 Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GAMMELSETERÅSEN III. Planen er utarbeidet av

PLANBESKRIVELSE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GAMMELSETERÅSEN III. Planen er utarbeidet av PLANBESKRIVELSE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GAMMELSETERÅSEN III Planen er utarbeidet av INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Planprosess... - 3-1.3 Beliggenhet... - 3-2.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERLIE - PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERLIE - PLANPROGRAM Arkivsak-dok. 14/01081-24 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERLIE - PLANPROGRAM Saken avgjøres av: Kommuneplanutvalget Vedlegg: Forslag til planprogram

Detaljer