Veg til HV19 i Gulsvikfjellet Flå kommune Forslag til detaljreguleringsplan. Veg og skiløype til HV19 Grøun i Gulsvikfjellet i Flå kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veg til HV19 i Gulsvikfjellet Flå kommune Forslag til detaljreguleringsplan. Veg og skiløype til HV19 Grøun i Gulsvikfjellet i Flå kommune"

Transkript

1 Forslag til detaljreguleringsplan Veg og skiløype til HV19 Grøun i Gulsvikfjellet i Flå kommune Planbeskrivelse Oppdragsgiver: Høgevarde AS 3539 Flå Prosjektleder: Grinaker Utvikling AS v/arealplanlegger/seniorrådgiver Knut Sterud, Søndre Grinaker, Grinakerlinna 144, 2760 Brandbu Tlf E-post: Brandbu 5. februar

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Bakgrunn 1.2 Forslagstiller og planleggere Tiltakshaver 4 2. PLANPROSESS Prosess i områdereguleringsplan Varsel om planstart Jordskiftesak og regulering av ny hovedveg 5 3. EKSISTERENDE FORHOLD Forholdet til overordnet plan Lokalisering Adkomst Områdebeskrivelse Geologi og grunnforhold Landskap langs vegen Vegetasjon Forslag til verneområde for Hestjuvnatten Naturmangfold og miljøkvaliteter Kulturminner Gulsvikelva og bekker Friluftsliv Skiløype Landbruk og beitedyr Flomfare Fare for ras og skred 8 4. PLANBESKRIVELSE NY SITUASJON Arealbruk Ny adkomst Vegtraseen Vegen og landskapshensyn Nye bruer over Gulsvikelva Teknisk infrastruktur og VA-løsning Ny skiløype og sykkelsti Friluftsliv og rekreasjon Mindre bekker og fare for flom Kulturminner HENSYN TIL MILJØ OG LANDSKAP I PLANLEGGINGEN Ny hovedveg og landskapshensyn Skiløyper og friluftsliv VIRKNING PÅ MILJØ OG SAMFUNN Naturmangfold Landskap Trafikk Hensyn til barn og unge ROS- analyse (Risiko og sårbarhetsanalyse) Konklusjon for virkning av miljø og samfunn 13 2

3 7. INNSPILL TIL PLANARBEIDET Innkomne merknader til planvarsel Merknader og våre kommentarer VEDLEGG 15 3

4 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for planarbeidet er områdereguleringplanen for Gulsvikfjellet som ble vedtatt av Kommunestyret i Flå og stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet den Formålet med planen er planlegging av veg, skiløype og turstier fra Gulsvikelva og fram til planområdet HV19 Grøun over eiendommen Gnr/Bnr 27/1. Tilbud fra Høgevarde AS til eier av Gnr/Bnr 27/1 har ikke ført fram. Vegsaken er derfor sendt til Jordskifteretten. Planforslaget for ny veg vil dermed bli avklart av Øvre Buskerud Jordskifterett, hvor det er besluttet hovedforhandling til juni Detaljregulering av hele området HV19 Grøun vil først skje når forholdet til hovedadkomst/ny hovedveg er fastsatt av Jordskifteretten. 1.2 Forslagstiller og planleggere Reguleringsarbeidet for HV19 Grøun ble startet vinteren Planforslaget er utarbeidet på vegne av Høgevarde AS og er ledet av Grinaker Utvikling AS v/arealplanlegger/seniorrådgiver Knut Sterud. MjøsPlan AS v/git-konsulent Lisbeth Tuven har deltatt på befaringer og utført framstilling av digitale plankart og konstruksjon av ny hovedveg til HV19 Grøun. Grunneier Hans H. Gulsvik i Høgevarde AS har deltatt på befaring, og vært aktivt med i utformingen av planforslaget. 1.3 Tiltakshaver Tiltakshaver og grunneier i planområdet: Høgevarde AS, 3539 Flå 2. PLANPROSESS 2.1 Prosess i områdereguleringplanen for Gulsvikfjellet Det ble gjennomført en meget grundig prosess i arbeidet med områdereguleringplanen for Gulsvikfjellet med flere informasjonsmøter for hytteeiere, flere møter og befaringer med overordnede planmyndigheter m.fl. Områdeplanen vedtatt legger premissgrunnlaget for denne detaljreguleringsplanen. Områdereguleringsplanen er vedtatt med bl.a. større utbyggingsområde i HV19 Grøun og korridor for hovedadkomst/hovedveg og skiløype fra HV10 (nåværende Høgevarde Høgfjellspark) og fram til HV19 Grøun Varsel om planstart Det ble gjennomført oppstartsmøte i Flå kommune Vedlegg 1. Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt høringsinstanser og naboer 5. februar 2018 med merknadsfrist innen 23. mars Vedlegg 2. 4

5 Varsel om planstart ble annonsert i Hallingdølen 8. mars Vedlegg Jordskiftesak og regulering av ny hovedveg Det skal gjennomføres forhandlinger om ny hovedveg til HV19 i Øvre Buskerud Jordskifterett juni Utfallet av forhandlingene om ny hovedveg er avgjørende for detaljregulering av hele området HV19 Grøun. I løpet av sommeren 2018, fattet Høgevarde AS beslutning om at en i første omgang ønsket å gjennomføre en egen detaljregulering kun for ny hovedveg, skiløype og turstier som er vist som veiledende traseer i områdereguleringplanen. Da vil detaljreguleringsplanen for ny hovedveg m.m. bli lagt til grunn for Jordskifteretten. 3. EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Forholdet til overordnet plan Områdereguleringplanen for Gulsvikfjellet legger premissene for detaljreguleringsplanen. HV19 Grøun og korridor for hovedveg og skiløype ble godkjent som utbyggingsområde i områdereguleringplanen Lokalisering Planområdet ligger i Gulsvikfjellet sørvest i Flå kommune, ca. 20 km sør for Flå sentrum. 3.3 Adkomst Adkomst fra Rv. 7 i Veterenkrysset ved Gulsvik i Flå kommune. Videre adkomst langs den første delen av Fv. 202 og deretter via privat bomveg ca. 12 km oppover lia til Gulsvikfjellet. Planlagt hovedadkomst skal samlokaliseres med ny hovedadkomst til planområdet Høgevarde Høgfjellspark (HV10 i områdereguleringsplanen) og videre fram til Gulsvikelva, hvor det er planlagt bru over elva. 3.4 Områdebeskrivelse Planområdet HV19 Grøun ligger i den sørøstre delen av Gulsvikfjellet og grenser til Ringnes skog i Krødsherad kommune. Planområdet for HV19 Grøun utgjør ca daa, mens planområdet for korridoren med veg, skiløype og turstier utgjør ca. 371 daa (inkl. utvidelse av skiløypa utover opprinnelig korridor). Planområdet for ny veg, skiløype og turstier befinner seg i høydelaget moh. Vegen er 2,1 km lang fra Gulsvikelva og fram til starten på HV19 Grøun. 3.5 Geologi og grunnforhold Planområdet og korridor med vegen er preget av et forholdsvis skrint område. Berggrunnen er stort sett fattig, og består av hovedsakelig genis og kvartsitt med veksling med noe amfibolitt. 5

6 Løsmassene i området består hovedsakelig av forholdsvis tynt morenedekke, en rekke myrer og bart fjell på flere mindre koller og rygger. 3.6 Landskap langs vegen Selve byggeområdet for HV19 Grøun framstår som et forholdsvis stort platå i landskapet, beliggende mellom moh. Vegen går gjennom et kupert område som veksler mellom med flere langsgående rygger og koller, små tjernspytter, en rekke myrer og knauser. Dette danner lokale landskapsrom og noe skjerming. Mot vest danner Hestleinnatten er markert høgderygg mot vegen og HV19. Mot øst danner Hestjuvet en kant på området. Området HV19 og vegtraseen har liten fjerneksponering, med unntak av den nordre delen som vil være synlig fra Brennåsen og skitrekket. Området HV19 og vegtraseen er lite synlig fra det øvrige planområdet og omgivelsene rundt, da området og vegen er skjermet av Hestleinnatten for hytte- og friluftsområdene lengre vest i Gulsvikfjellet. Området og vegen er ikke synlig fra Krøderen og riksvei 7, da Hestjuvnatten skjermer for innsyn vestfra. 3.7 Vegetasjon Vegetasjonsbildet er variert. Det spenner fra snaufjellvegetasjon og bart fjell på noen av ryggene/toppene, daler og søkk med en rekke myrer og myrvegetasjon og lier/dalsider med tynt løsmassedekke og grupper av eldre furutrær, gran og bjørk. Den første delen av vegen går gjennom et område med eldre furu- og grantrær på skrinne rygger vekslende med mer åpne partier og mindre myrområder. Vegetasjonsbildet i den midtre delen av vegtraseen. Foto: Knut Sterud 7. juni

7 3.8. Forslag til verneområde for Hestjuvnatten Korridoren for veg, skiløype og turstier grenser inntil større område, Hestjuvnatten som er for foreslått til frivillig vern. Fylkesmannen har foreslått et større område, Hestjuvnatten mht vern av skog og naturverdier som grenser inn til byggeområdet for HV19 Grøun med tilhørende adkomstveg og skiløype. Naturmangfold og vernekvalitetene er beskrevet i «Hestjuvnatten tillegg 2016» - Tom H. Hoftun, BioFokus Naturmangfold og miljøkvaliteter Naturmangfold og miljøkvaliteter i området langs korridoren for framtidig vegtrase m.m. ble utredet som del av konsekvensanalyse for naturmangfold i områdereguleringsplanen. Naturviter Rein Midteng i Asplan Viak deltok i avklaring av vegtraseen og korridoren. I tillegg er naturverdier beskrevet av Tom H. Hoftun, BioFokus i «Hestjuvnatten tillegg 2016». Korridoren med veg m.m. ble tilpasset området med størst naturfaglige verdier lengre ned. Området ved Vindor ble samlet vurdert som middels verdi for naturmangfold Kulturminner Det er registrert et stort antall kulturminner i Gulsvikfjellet. Men det er ikke gjort funn av kulturminner langs vegtraseen Gulsvikelva og bekker Det er valgt krysningspunkt av Gulsvikelva der en kan utnytte eksisterende terrengformasjon maksimalt av hensyn til sikkerhet i perioder med stor vannføring. Krysningspunktet er lagt på nedsiden av idyllisk område i elva. Sauvalbekken munner ut Gulsvikelva rett vest for starten på ny veg. Det er noen mindre bekker som krysser vegtraseen, men disse bekkene har svært lav vannføringen i en normal sesong og de fleste er ikke årssikre Friluftsliv og rekreasjon Det utøves lite friluftsliv i området langs korridoren i dag da det ikke er tilrettelagt for det. Det er ikke oppmerkede turstier eller skiløyper i området Skiløype Et omfattende løypenett på over 40 km blir kjørt opp i Gulsvikfjellet. Disse løypene er knyttet til et større løypenett på Norefjell. Noen løypetraseer i Gulsvikfjellet kan være utsatt under uvær og sterk vind. I områdereguleringplanen for Gulsvikfjellet er det lagt opp til ny skiløype lang vegen som ligger mer i le og som kan benyttes når det er sterkt vind i de øvre områdene i fjellet. 7

8 3.14 Landbruk og beitedyr Det er helt begrenset med beitedyr i området, men tidvis blir området brukt av noe sau på beite Flomfare Gulsvikelva kan ha stor vannføring under snøsmelting og i perioder med mye nedbør. En rekke mindre bekker i området, som ikke er årssikre, utgjør ikke noe flomfare Fare for ras og skred I områdereguleringplanen for Gulsvikfjellet ble det avmerket aktsomhetsområder hvor det kan være fare for ras og skred inn mot selve planområdet HV19 Grøun. Området langs vegtrase og skiløype er ikke utsatt for snøskred eller steinsprang. 4. PLANBESKRIVELSE 4.1 Arealbruk 8

9 4.2 Ny adkomst Adkomsten fra dagens hovedveg vil skje via HV10 (nåværende planområde for Høgevarde Høgfjellspark). Nøyaktig plassering av denne adkomstvegen vil bli fastsatt i egen detaljreguleringpslan for Høgevarde Høgfjellspark som er under utarbeiding. 4.3 Vegtraseen Ny hovedveg er lagt innenfor korridoren som er angitt i områdereguleringsplanen. Den er justert noe av hensyn til landskap, stigning, kurvatur m.m. i forhold til traseen som er angitt i områdereguleringsplanen. Vegtraseen er 2,1 km lang fra krysningspunkt over Gulsvikelva og fram til starten på byggeområdet i HV19 Grøun. Vegtraseen vil bli regulert med 12 m reguleringsbredde, og 5 m vegbredde. Det vises til profiler av vegen. Vedlegg Vegen og landskapshensyn Korridoren i områdereguleringsplanen har vært den viktigste premissen for valg av endelig vegtrase. Denne er vurdert med sikte på minst mulig inngrep i landskapet og fjerneksponering, og ikke minst registrerte naturverdier nedenfor traseen. I starten er vegen planlagt langs rygger med eldre furutrær og langs flere mindre myrer i området. I deler av den midtre delen går vegen langs lia og til dels i bratt terreng med en del fjell i dagen. Her har en også tilstrebet å legge vegen langs naturlige platåer der det har vært mulig for å begrense skjæringer/fyllinger. Men på enkelte partier er det behov for en del sprengning av fjell for sikre tilfredsstillende stigningsforhold, kurvatur og vegbredde. Den siste delen av vegen er lagt langs myrer og naturlige platåer i størst mulig utstrekning av hensyn til landskapet. Den første delen av vegen går gjennom et område med en rekke rygger med fjell i dagen og myrdrag langs disse. Her er vegen lagt langs ryggene. Foto: Knut Sterud 7. juni

10 4.5 Nye bruer over Gulsvikelva Krysningspunktet av Gulsvikelva består av bart fjell på begge sider og bruene vil gå over en liten bekkekløft. Det er planlagt kjørebru med 5 bredde. Det legges opp til egen bru for bruk av skiløpere og turgåere, og vil bli dimensjonert for bruk av løypekjøringsmaskiner på inntil 8 m bredde. Her bør det tilstrebes en utforming av bruene som størst mulig grad er tilpasset omgivelser og som sikrer trygg ferdsel også for barn. 4.6 Teknisk infrastruktur og VA-løsning All nødvendig teknisk infrastruktur, herunder vann og avløp, strømkabler og evt. internettlinje legges i bakken og som hovedregel langs ny veg i området. Langs traseen vil det også bli etablert pumpestasjoner, trafokiosker og andre nødvendige anlegg for framtidig infrastruktur. 4.7 Ny skiløype og sykkelsti Landskapet i den midtre delen av skiløypetraseen. Foto: Knut Sterud 3. oktober Ny skiløypetrase vil bli en hovedløype i Gulsvikfjellet og vil trolig bli svært populær, spesielt i perioder med vind og uvær i den øvre delen av fjellet. Den vil også bli svært viktig med sammenknytning til løyper og framtidig friluftstilbud i Høgevarde Høgfjellspark hvor det skal gjennomføres omfattende tilrettelegging for friluftsliv- og ulike aktivitetstilbud, og løypenettet i Gulsvikfjellet for øvrig. Den vil krysse Gulsvikelva på egen skibru. Den er lagt på oversiden av ny vegtrase slik den også er angitt i områdereguleringplanen. Skiløypa vil også kunne benyttes som sykkelsti. Traseen for skiløype er justert en god del i forhold til områdereguleringplanen. Det er tilstrebet planlegging av en best mulig trase i forhold til stigning og naturopplevelser. Løypetraseen er lokalisert til områder hvor det vil bli behov for lite opparbeiding. På enkelte partier må det gjennomføres noe markarbeid/grunnarbeid for å sikre framkommelighet for løypekjøringsmaskiner, også i perioder med mindre snø. Av hensyn til landskapet og vegetasjonen er løypa lagt langs myrer og mer åpne partier der dette har vært naturlig for å unngå hogst av eldre og karakteristiske furutrær, spesielt i den første delen. I den midtre delen er det behov for noe mer opparbeiding på kortere strekninger. 10

11 I den siste delen av løypa har en valgt å legge inn en sving på skiløypa og gå noe ut over opprinnelig korridoren av hensynet til svært bratt terreng innenfor opprinnelig korridor. Dette arealet utgjør ca. 9 dekar utover opprinnelig korridor. Hvis en skulle holde seg innenfor korridoren i dette området, vil det kreve en god del terrengbehandling som vil være uheldig for landskapet. Naturverdiene er større desto lengre ned i lia en kommer. En har kommet til at det er bedre med en sving ovenfor den vestre grensa for korridoren, enn omfattende terrengbehandling i bratt område lengre ned og innenfor korridoren. Dette sikrer også bedre løypetrase tilpasset alle grupper, deriblant barn. Løypa er lagt inn med 10 m reguleringsbredde, selv om nåværende løypemaskiner har 7 m bredde. Det må påregnes rydding av vegetasjon i 10 m bredde. Skiløypetrasen vil også kunne benyttes som sykkelsti. 4.8 Friluftsliv og rekreasjon Utsyn fra skiløypetrase østover mot Hestjuvet og Hestjuvnatten og forslag til deler av verneområdet. Foto: Knut Sterud 3. oktober Det er lagt opp til to turstier i områder som vil gi gode muligheter for aktivt friluftsliv i et meget attraktivt område med spennende terrengformasjoner, karakteristiske eldre furutrær og flere utsiktspunkter. En trase er planlagt i den øvre delen og en i den nedre delen av korridoren. Noen steder er turstiene samlokalisert med skiløypa. Mens skiløypetrase må ryddes for vegetasjon i 10 m bredde, vil turstier kun være avhengig av ryddig av vegetasjon i 2 m brede. Skiløypetrasen er flere steder lagt langs myrer, mens turstier i hovedsak er planlagt på fastmark og langs rygger med fjell i dagen som vil bidra til større naturopplevelse i barmarksesongen. Noen markerte utsiktspunkt i tilknytning til skiløypa og turstien innenfor korridoren er aktuelle for oppsetting gapahuker, bord/benker m.m. 4.9 Mindre bekker og vurdering av fare for flom Området langs vegtraseen vil ikke være utsatt for flom. Det er kun mindre bekker langs vegen og disse har normalt svært lav vannføring og er ikke årssikre. De 11

12 viktigste tiltakene for å ta høgde for større vannføring ved store nedbørsmengder vil være god dimensjonering av veggrøfter og kulverter under vegen Kulturminner Det er ikke gjort funn av kulturminner i planområdet. Arealbruken vil derfor ikke virke inn på kulturminner. 5. HENSYN TIL MILJØ OG LANDSKAP UNDER PLANLEGGINGEN En rekke hensyn til miljø og landskap er tillagt stor vekt for å få til en optimal løsning under de premissene som ble nedfelt i områdereguleringsplanen. 5.1 Ny hovedveg og landskapshensyn Ny hovedveg er vurdert ut fra tilfredsstillende stigning, kurvatur og linjeføring samtidig som det er lagt vekt på minst mulig eksponering, færrest mulige skjæringer/fyllinger og best mulig landskapstilpasning. 5.2 Skiløyper og friluftsliv Skiløypetrase er lagt mest mulig i le for vær og vind. En har tilstrebet linjeføring av skiløype som krever minst mulig opparbeiding og terrengbehandling, og at den samtidig skal være best mulig tilpasset til alle aldersgrupper og gi gode naturopplevelser. 6. VIRKNING PÅ MILJØ OG SAMFUNN 6.1 Naturmangfold Asplan Viak gjennomførte registrering av naturmangfold som del av områdereguleringen. Floraen i planområdet er hovedsakelig ordinær og forholdsvis artsfattig. Planen vil ikke virke negativt inn på naturmangfoldet i området. Det vises for øvrig til rapport fra Asplan Viak v/rein Midteng: «Naturverdier og konsekvensutredning av hyttebygging 2014». 6.2 Landskap Planområdet er forholdsvis småkupert, men deler av planområdet har en del knauser, rygger og høgdedrag med fjell i dagen og begrenset med vegetasjon. Deler av den første delen av traseen vil bli fjerneksponert fra Brennåsen og skianlegget, mens hytteområdene lengre vest ikke vil se vegtraseen. 6.3 Trafikk Vegen vil kunne få mye trafikk etter full utbygging av HV19 Grøun. Det er bakgrunnen for valg av 5 m vegbredde på ny hovedveg for å sikre god trafikkflyt under ulike vær- og føreforhold. Avkjøring til området vil skje ved «inngangsporten» 12

13 til Høgevarde. De øvrige hytteområdene i Gulsvikfjellet vil dermed ikke merke denne trafikken. 6.4 Hensyn til barn og unge Skiløype er anlagt uten kryssing av veg og i god avstand fra ny hovedveg. Ny skibru over Gulsvikelva må anlegges mht en sikker kryssing for barn. Ny skiløypetrase og nye turstier vil være et svært positivt tiltak for barn og unge. 6.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Planområdet er ikke utsatt for rasfare eller skredfare. Grunnforholdene består av stabile masser. Det er ikke flomfare i området, men det må sikres tilfredsstillende dimensjonering av kulvert/rør der nye adkomstveger vil krysse mindre bekker. Aktuelle temaer som naturmangfold, landskap, friluftsliv m.m. er belyst i planbeskrivelsen og er tidligere avklart gjennom områdereguleringplanen for Gulsvikfjellet. Det vises til eget ROS-analyse. Vedlegg Konklusjon av virkning for miljø og samfunn Planlagt vegtrase vil ikke få vesentlig virkning på landskap eller friluftsliv i området. Men på noen kortere strekninger vil det blir behov for sprengningsarbeider for å sikre tilfredsstillende vegbredde og stigningsforhold. Vegen vil ikke få noen fjerneksponering østfra. Den første delen av vegen vil kunne bli synlig fra Brennåsen. En kan ikke se at denne vegen vil få noen vesentlig virkning på miljø og samfunn, selv om ferdselen i området vil øke. I forkant av områdereguleringplanen ble skiløype/tursti oppover fjellet i retning av Laksejuvflata tatt ut av hensyn til rein og etter råd fra professor Egil Reimers, UiO. Ny skiløype vil ligge mer i le for vær og vind enn andre deler av løypenettet i Gulsvikfjellet som kan være værutsatt. Ny skiløype vil bli et kjærkomment tilbud til friluftsliv for alle brukere av Gulsvikfjellet, og spesielt kombinert med planlagt satsing i Høgevarde Høgfjellspark. Dagens brukere i Gulsvikfjellet etterspør framtidig skiløype i dette området. Vi mener at forslag til detaljreguleringsplan balanserer ulike interesser godt mot hverandre og at forslaget til utbygging ikke representerer noen vesentlig virkning på miljø og samfunn. 7. INNSPILL TIL PLANARBEIDET 7.1 Innkomne merknader Det kom inn følgende merknader etter varsling av oppstart av planarbeidet: - Fylkesmannen i Buskerud Vedlegg 4. - Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen Vedlegg 5. - Statens Vegvesen Vedlegg 6. - Mattilsynet Vedlegg 7. - Per G. Ringnes Udatert brev (februar 2018). Vedlegg 8. 13

14 7.2 Merknader og våre kommentarer MERKNAD: Fylkesmannen i Buskerud Vedlegg 4. De påpeker at Gulsvikfjellet er en viktig reiselivsdestinasjon i Flå kommune og videre utbygging vil trolig forsterke dette. Området grenser til større friluftsområde med høgfjell. Det er sterke allmenne interesser knyttet til utvikling av området. Bebyggelse må tilpasses landskapet og bygningsmiljøet i området. De viser til Fylkesmannens tilrådning om vern av skog i Hestjuvnatten. Fylkesmannen har redusert arealet fra opprinnelig verneforslag for å tilpasse dette til gjeldende områdereguleringsplan. De anmoder om at adkomstveg, skiløype og områder for fritidsbebyggelse blir tilpasset verneforslaget og at det ikke kommer i konflikt med dette. Innenfor verneforslaget for Hestjuvnatten er det registrert nasjonale naturverdier knyttet til gammel naturskog hvor det er påvist 32 rødlistearter øst for korridoren med veg, skiløype m.m. De viser til Meld. St. nr. 18 Friluftsliv Natur som kilde til helse og livskvalitet. De trekker også fram Den europeiske landskapskonvensjonen og hensyn til tiltak i bratt terreng. Alle vassdrag, åpne myrer, skiløyper og turstier må merkes i plankartet. De påpeker forholdet til vannforskriften, krav om ROS-analyse og hensynet til ras og skredfare. Vår kommentar: Merknaden er tatt til følge. Det er lagt stor vekt på planlegging av ny hovedveg slik at denne blir mest mulig tilpasset landskapet og minst mulig eksponert. Sammenhengende skiløype og turstier er planlagt langs vegtraséen. MERKNAD: Statens Vegvesen Vedlegg 5. De påpeker at det er viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større sammenheng med hensyn til areal og transportplanlegging. De forutsetter at rekkefølgekrav til områdereguleringsplanen blir videreført i denne planen. Vår kommentar: Merknaden er tatt til følge. MERKNAD: Mattilsynet Vedlegg 6. De viser til «Protokoll for vann og helse», vedtatt av Regjeringen i Det må avklares om eksisterende vannforsyning i Gulsvikfjellet kan forsyne området ut fra kapasitet, trykkforhold og avstand, eller om nytt fellesanlegg skal etableres. Vår kommentar: Merknaden er tatt til orientering. Vann- og avløp vil bli avklart i framtidig detaljreguleringpslan for HV19 Grøun. MERKNAD: Per Gulbrand Ringnes - Udatert brev. Vedlegg 7. Han viser til at HV19 ligger kun 50 m fra delet mot Krødsherad og Ringnes skog. Han påpeker at deler av hytteområdet vil være godt synlig fra Krødsherad og Bjøresetra, og ber om at ingen av hyttene skal ligge i silhuett. Han ber også om bebyggelse har mest mulig lik takvinkel og begrensninger i forhold til mønehøgde slik at hyttene ikke ruver unødig i terrenget. 14

15 Skiløyper og turstier skal ikke føre inn på Ringnes skog uten at det foreligger en avtale om dette. Veier i området skal legges lite synlig og vegskjæringer skal tilsåes. Det forutsettes at turgåere i hovedsak ledes mot nord slik næringsvirksomhet i Ringnes skog ikke blir begrenset av utbyggingen. Vår kommentar: Merknaden tas til følge. Forholdene som påpekes tas opp i framtidig arbeid med detaljreguleringpslan for HV19 Grøun. VEDLEGG: Vedlegg 1 Referat fra oppstartsmøtet i Flå kommune Vedlegg 2 Brev med varsel om planstart Vedlegg 3 Annonse i Hallingdølen Vedlegg 4 Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud Vedlegg 5 Merknad fra Statens vegvesen Vedlegg 6 Merknad fra Mattilsynet Vedlegg 7 Merknad fra Per Gulbrand Ringnes Vel Udatert (Februar 2018) Vedlegg 8-11 Vegprofiler Vedlegg 12 ROS-analyse fra MjøsPlan AS Vedlegg 13 Illustrasjon: Fotoserie 15