AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. Metallbearbeidingsvæske: Rustbeskyttelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. Metallbearbeidingsvæske: Rustbeskyttelse"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato: Utgave Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket Produktkode(r) (ES): M Produktnavn ENSIS DW 2462 Produkt Registrasjonsnummer Danmark - Norge - Sverige - EC # Ikke relevant Rent stoff/preparat Inneholder vært raffinert, lav viskositet baseolje (Viskositet <7 40 C), Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Anbefalt bruk Frarådet bruk Metallbearbeidingsvæske: Rustbeskyttelse Andre formål 1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Produsent, importør, leverandør Houghton plc Beacon Road Trafford Park Manchester M17 1AF Tel: +44 (0) Houghton Deutschland GmbH Giselherstr. 57. D Dortmund Deutschland Tel: +49 (0) 231/ Fax: +49 (0)231/ Houghton S.A.S. 604 Bd Albert Camus, BP Villefranche sur saone France Tel: (0) Fax. (0) Ragione Sociale: Houghton Italia S.p.A. Indirizzo: Via Postiglione, Moncalieri (TO) ITALY Telefono: (+39) Fax: (+39) Houghton Iberica S.A. Pol. Ind. Can Salvatella-TorreMateu Barbera del Valles Barcelona SPAIN Tel: +(34 93) Fax: +(34 93) Houghton Benelux Meerpaal 12 A. NL SK Oosterhout. Telefoon: Fax: Oel-Scheu Houghton Vertriebspartner GmbH Hubstrasse Wil Switzerland Telefon: Telefax: Houghton Polska SP z.o.o UlKapelanka Krakow Poland HOUGHTON EUROPE N.V Sivuliike Suomessa Lautamiehentie ESPOO Puh Fax LY: Side 1 / 14

2 Houghton Danmark A/S Mento AS Houghton Sverige AB Energivej 3 Kontinentalveien La Cours Gata 4 DK-4180 Sorø Postboks Helsingborg Danmark 4098 Tananger Sverige Tel: Norway Tel: Tel: Houghton CZ s.r.o. Bartošova Brno Czech Republic Phone: Houghton Romania 2A, Jiului Street 4th Floor / Room Bucharest Phone: Fax: Houghton Ukraine Ltd Ukraine, Kiev , Prirechnaya St. Phone: +38 (044) Fax: +38 (044) HoughtonKimyaSan.A.Ş Kosuyolu Mah Asma DalI Sok No: Kadıköy İstanbul Türkiye Phone Number: Nødnummer 3E Company: (+) ( Kode ) Østerrike Notfall-Telefonnummer +43 (0) Bulgaria Телефонзаспешнислучаи Sveits 145; +41 (0) Tsjekkiske Republikk Telefonníčíslopronaléhavésituace Danmark Ring til Giftlinjen på Finland Hätäpuhelinnumero Frankrike Numérod'appeld urgence+33(0) Ungarn Díjmentesen hívható zöld szám Irland Emergency telephone number Nederland Telefoonnummer voor Norge Nødnummer Polen 112 Portugal Número de telefone de emergência Romania Numărdetelefoncarepoatefiapelatîncazdeurgenţă (08:00-15:00) Spania Número de teléfono de emergencia Sverige Telefonnummer för nödsituationer (09:00-17:00) Tyrkia (+) ( Kode ) 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Regulering (EU) nr. 1272/2008 AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Aspirasjonstoksisitet Kategori 1 - (H304) 2.2. Etikettelementer Inneholder vært raffinert, lav viskositet baseolje (Viskositet <7 40 C), Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy Side 2 / 14

3 Signalord FARE Fareutsagn H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning Sikkerhetssetninger - EU ( 28, 1272/2008) P301 + P310 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege P331 - IKKE framkall brekning P405 - Oppbevares innelåst P273 - Unngå utslipp til miljøet P391 - Samle opp spill P501 - Innhold/beholder leveres til et godkjent avfallsanlegg 2.3. Andre farer 3.1. Stoffer / 3.2. Blandinger Stoff AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Kjemisk navn EC-nr CAS-nr Velktprosent GHS klassifisering (1272/2008/EC) vært raffinert, lav viskositet baseolje (Viskositet <7 40 C) Svært raffinert baseolje (Viskositet> C) % - 100% Asp. Tox. 1 (H304) (EUH066) REACH registreringsnumm er % - 10% ** - Parafin % - 2.5% ** xxx x Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy Calcium bis(dinonylnaphthalenesulph onate) % - 2.5% Flam. Liq. 3 (H226) Asp. Tox. 1 (H304) STOT SE 3 (H336) % - 2.5% Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) - ingen data er tilgjengelig ingen data er tilgjengelig 2-(2-Butoksyetoksy)etanol % - 1% Eye Irrit. 2 (H319) xxx x Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropan e-1,3-diamine % - 1% Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411) ingen data er tilgjengelig Tilleggsmerknader Produktet inneholder mineraloljer med mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt, målt med IP 346 Side 3 / 14

4 Se seksjon 15 for tilleggsinformasjon om baseoljer ** Stoffer som har arbeidsplass utsettelsesgrenser for samfunnet Fullstendig tekst for H- og EUH-setninger: se seksjon Beskrivelse av førsthjelpstiltak AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak Generelt råd Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, må lege kontaktes. Flytt ut i frisk luft. Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer. Skyll grundig med mye vann, også under øyelokkene. Hold øyet åpent under skyllingen. Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann. Ikke fremkall brekninger uten å ha rådspurt helsepersonell. Beskyttelse av førstehjelpspersonellbruk personlig verneutstyr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå direkte hudkontakt. Bruk barriere når du gir munn-til-munn Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Hovedsymptomer Erytem, Utslett, Kløe 4.3. Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Merknader til lege Behandle symptomene. SEKSJON 5: BRANNSLUKNINGSTILTAK 5.1. Slukkemidler Egnede slukningsmidler Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljøomgivelsene, Bruk CO2, pulver eller skum, Kjøl ned beholdere / tanker med vannspray, Vannspray eller tåke Slokkingsmidler som av sikkerhetsmessige grunner ikke skal brukes, Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden 5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Særskilt fare Brennbart materiale. Antenningsfare. Ikke pust inn røyken som oppstår ved brann og/eller eksplosjon. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Karbonmonoksid, karbondioksid og uforbrente hydrokarboner (røyk). Dette materialet skaper en brannfare fordi det flyter på vann. Farlige nedbrytningsprodukter Ved ufullstendig forbrenning og termolyse utvikles potensielt giftige gasser som karbonmonoksid og karbondioksid 5.3. Råd for brannmenn Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper Som ved ethvert branntilfelle, bruk pusteapparat med trykk-belastning, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr Side 4 / 14

5 AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer Sørg for skikkelig ventilasjon. Bruk personlig verneutstyr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern alle antennelseskilder. Råd for ikke-nødspersonale Eliminer alle antennelseskilder hvis det er trygt. Råd for nødspersonale For personlig beskyttelse, se seksjon Miljømessige forholdsregler Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Ikke la produktet komme ned i avløp. Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp Metoder og materialer for forurensning og opprensing Sug opp med inert absorberende materiale (f.eks. sand, silikagel, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis). Dem opp for å samle opp store væskeutslipp. Skyll med vann etter rengjøring for å fjerne rester Referanse til andre seksjoner Se avsnitt 8/12/13 for ytterligere informasjon 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring Bru personlig verneutstyr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. Sørg for skikkelig ventilasjon. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Må behandles i henhold til alle forskrifter om industriell hygiene og sikker praksis. Fjern alle antennelseskilder. Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Tekniske forhåndsregler/lagringsbetingelser Oppbevar beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder. Anbefalt lagringstid. Ukompatible materialer Sterke oksidasjonsmidler, Sterke syrer, Sterke baser 7.3. Spesielle sluttanvendelser Særlig(e) bruksområde(r) Metallbearbeidingsvæske: Rustbeskyttelse 8.1. Kontrollparametere AVSNITT 8: Eksponeringskontroller/personlig beskyttelse Kjemisk navn Den europeiske unionen Storbritannia Frankrike Spania vært raffinert, lav viskositet baseolje (Viskositet <7 40 C) VLA-EC: 10 VLA-ED: 5 Svært raffinert baseolje VLA-EC: 10 Side 5 / 14

6 VME: 2 TWA: 2 STEL: 15 ppm STEL: (Viskositet> VLA-ED: 5 C) Parafin STEL: 6 TWA: 2 Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy VLA-EC: 10 VLA-ED: 5 2-(2-Butoksyetoksy)etanol TWA: 10 ppm TWA: 67.5 VME: 10 ppm VME: 67.5 STEL: 15 ppm TWA: 10 ppm TWA: 67.5 VLCT: 15 ppm VLCT: STEL: TWA: 10 ppm TWA: 67.5 Kjemisk navn Tyskland Italia Portugal Nederland Parafin TWA: 2 Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy TWA: 50 ppm TWA: 300 Ceiling / Peak: 100 ppm Ceiling / Peak: (2-Butoksyetoksy)etanol MAK: 10 ppm MAK: 67 Ceiling / Peak: 15 ppm Ceiling / Peak: TWA: 100 TWA: 10 ppm TWA: 67.5 STEL: 15 ppm STEL: Skin STEL: 100 TWA: 50 Kjemisk navn Østerrike Sveits Polen Irland vært raffinert, lav viskositet baseolje (Viskositet <7 40 C) Svært raffinert baseolje (Viskositet> C) STEL: 10 TWA: 5 (Mist) STEL: 10 TWA: 5 (Mist) Parafin MAK: 2 NDS: 2 TWA: 2 STEL: 6 Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 2-(2-Butoksyetoksy)etanol STEL 15 ppm STEL MAK: 10 ppm MAK: 67.5 STEL: 100 ppm STEL: 600 TWA: 50 ppm TWA: 300 STEL: 15 ppm STEL: MAK: 10 ppm MAK: 67 STEL: 900 STEL: 10 TWA: 300 TWA: 5 (Mist) NDSCh: 100 TWA: 10 ppm TWA: 67.5 NDS: 67 STEL: 15 ppm STEL: Kjemisk navn Finland Danmark Norge Sverige vært raffinert, lav viskositet baseolje (Viskositet <7 40 C) TWA: 5 (Öljysumu) TWA: 1 (Olietåge) TWA: 1 (Oljetåke) LLV: 1 STV: 3 (Oljedimma) Svært raffinert baseolje (Viskositet> C) TWA: 5 (Öljysumu) TWA: 1 (Olietåge) TWA: 1 (Oljetåke) LLV: 1 STV: 3 (Oljedimma) Parafin TWA: 1 TWA: 2 TWA: 2 STEL: 4 LLV: 1 STV: 3 (Oljedimma) Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 2-(2-Butoksyetoksy)etanol TWA: 10 ppm TWA: 68 TWA: 5 (Öljysumu) TWA: 1 (Olietåge) TWA: 1 (Oljetåke) LLV: 1 STV: 3 (Oljedimma) TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm TWA: 68 TWA: 68 STEL: 20 ppm STEL: 102 LLV: 15 ppm LLV: 100 STV: 30 ppm STV: 200 Kjemisk navn Tsjekkiske Republikk Ungarn Bulgaria Romania Parafin TWA: 2 STEL: 6 2-(2-Butoksyetoksy)etanol Ceiling: 100 TWA: 100 STEL: TWA: 67.5 TWA: 150 STEL: 250 Blandinger med hydrokarbonløsemiddeldamp som ikke har stoffspesifikke administrative normer, kan vurderes i henhold til den gjensidige beregningsprosedyren (RCP). Denne tildeler blandingen en administrativ norm basert på veiledende verdier for Side 6 / 14

7 massesammensetning og hydrokarbongruppe (GGVS). Gjeldende administrativ normer vises i tabellen nedenfor. Kjemisk navn RCP OEL Framstiller Distillates (petroleum), hydrotreated middle RCP: TWA ppm Distillates (petroleum), hydrotreated light RCP: TWA ppm Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy RCP: TWA C12-C14 isoalkanes RCP: TWA Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, RCP C9-C15 aliphatics: 600 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, TWA: 600 Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, RCP C9-C15 aliphatics: 600 <0.03% aromatics Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, TWA: 150ppm TWA: 1200 Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, TWA: 171 ppm TWA: 1200 Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, RCP C9-C15 aliphatics: 600 Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.03% aromatics Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Arbeidstakere Systemisk toksicitet TWA: 165 ppm TWA: 1200 RCP: TWA ppm RCP: TWA 600 RCP: TWA 600 Kjemisk navn Langtids - Langtids - Langtids - Inhaleringsutsettel se 2-(2-Butoksyetoksy)etanol 20 mg/kg 67.5 Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1, 3-diamine 0.04 mg/kg 0.29 Inhaleringsutsettel se Arbeidstakere Lokale virkninger Kjemisk navn Langtids - Langtids - Long term - Inhalation exposure 2-(2-Butoksyetoksy)etanol 67.5 Inhaleringsutsettel se Forbrukere Systemisk toksicitet Kjemisk navn Langtids - Langtids - Langtids - Inhaleringsutsettel se 2-(2-Butoksyetoksy)etanol 10 mg/kg 34 Inhaleringsutsettel se Forbrukere Lokale virkninger Side 7 / 14

8 Kjemisk navn Langtids - Langtids - Langtids - Inhaleringsutsettel se Inhaleringsutsettel se 2-(2-Butoksyetoksy)etanol 50.6 PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning) Kjemisk navn Ferskvann Sjøvann Ferskvannbunnfall Sjøbunnfall Jord 2-(2-Butoksyetoksy)etanol 1 mg/l 0.1 mg/l 4 mg/kg 0.4 mg/kg 0.4 mg/kg Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropan e-1,3-diamine mg/l mg/l 204 mg/kg 20.4 mg/kg 9.93 mg/kg 8.2. Eksponeringskontroll Tekniske tiltak Personlig verneutstyr Øyevern Håndvern Hud- og kroppsvern Åndedrettsvern Hygienetiltak Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Termiske farer Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Vernebriller med sideskjermer. Vernehansker. Følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid fra hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under, som for eksempel fare for kutt og skuring. Barrierekremer kan hjelpe å beskytte det utsatte hudområdet. Disse bør derimot ikke smøres på etter at eksponeringen har funnet sted. Klær med lange ermer. Kjemikaliebestandig forkle. Antistatiske støvler. Ugjennomtrengelige hansker. Det kreves ikke spesielt verneutstyr. Ved dis, spray eller aerosol skal det bæres personlig pustebeskyttelse og beskyttelsesdrakt. Bru personlig verneutstyr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Jevnlig rengjøring av utstyr, arbeidsområde og klær anbefales. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Ingen under vanlige bruksforhold AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende, fysiske og kjemiske egenskaper C Lukt væske Hydrokarbonlignende Utseende Duftterskel brun Ikke relevant Eiendom Verdien Nota ph Ikke aktuelt Smeltepunkt / frysepunkt Kokepunkt/kokeområde Flammepunkt 67 C / 153 F Lukket skål Fordamping Antennelighet (fast stoff, gass) Brennbarhetsgrenser i luft øvre brennbarhetsgrense Nedre antennelighetsgrense Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet 0.83 løselighet Uløselig i vann Fordelingskoeffisient: Ikke C Side 8 / 14

9 n-oktanol/vann Selvantenningstemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet, kinematisk < C Eksplosjonsegenskaper Ikke relevant Oksidasjonsegenskaper Ikke relevant ANDRE OPPLYSNINGER Viskositet, kinematisk (100 C) Flytepunkt VOC innhold Reaktivitet Ingen under vanlige bruksforhold Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Ingen under vanlige bruksforhold Forhold som skal unngås AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Varme (temperaturer over flammepunktet), gnister, brennpunkt, flammer, statisk elektrisitet, Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder Ukompatible materialer Sterke oksidasjonsmidler, Sterke syrer, Sterke baser Farlige nedbrytingsprodukter Ved ufullstendig forbrenning og termolyse utvikles potensielt giftige gasser som karbonmonoksid og karbondioksid Informasjon angående toksikologiske virkninger Produktinformasjon - Hovedeksponeringsruter AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon Innånding Øyekontakt Hudkontakt Svelging Ingen kjent Ingen kjent Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud Ingen kjent Akutt giftighet - Produktinformasjon Produktet utgjør ikke en akutt giftfare basert på kjent informasjon. Side 9 / 14

10 Akutt giftighet - Komponentinformasjon Kjemisk navn LD50 munn (Rotte) LD50 hud (Rotte/Kanin) LC50 Innåndning vært raffinert, lav viskositet baseolje >2000 mg/kg >2000 mg/kg (Viskositet <7 40 C) Svært raffinert baseolje (Viskositet> >2000 mg/kg >2000 mg/kg C) Parafin 3750 mg/kg ( Rat ) > 3600 mg/kg ( Rabbit ) Naphtha (petroleum), hydrotreated > 5000 mg/kg ( Rat ) > 3160 mg/kg ( Rabbit ) heavy Calcium >4000 mg/kg ( Rat ) bis(dinonylnaphthalenesulphonate) 2-(2-Butoksyetoksy)etanol 3384 mg/kg ( Rat ) = 2700 mg/kg ( Rabbit ) Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-di amine >2000 mg/kg ( Rat ) >2000 mg/kg ( Rat ) Hudetsing / Hudirritasjon Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Sensibilisering Åndedrett sensibilisering Hudsensibilisering Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Kreftfremkallenhet Reproduserbar giftighet Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse Aspirasjonsfare Ingen kjent. Ingen kjent. Ingen kjent. Ingen kjent. Ingen kjent. Ingen kjent. Ingen kjent. Ingen kjent Ingen kjent Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. AVSNITT 12: Økologisk informasjon Giftighet Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Kjemisk navn Giftighet for alger Giftighet for fisk Toksisitet til mikroorganismer Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 2-(2-Butoksyetoksy)etanol Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropan e-1,3-diamine 100: 96 h Desmodesmus subspicatus mg/l EC : 72 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/l EC : 96 h Pimephales promelas mg/l LC : 96 h Lepomis macrochirus mg/l LC50 static 1.34: 96 h Danio rerio mg/l LC50 Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann 2850: 24 h Daphnia magna mg/l EC50 100: 48 h Daphnia magna mg/l EC : 48 h Daphnia magna mg/l EC Persistens og nedbrytbarhet Produktet er ikke lett biologisk nedbrytbart, men det kan brytes ned til mikroorganismer. Det er derfor ansett for å være potensielt Side 10 / 14

11 biologisk nedbrytbart Bioakkumuleringspotensial Mobilitet i jord Produktet er uløselig og flyter på vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Dette preparatet inneholder ingen stoffer som anses for å være persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT). Dette preparatet inneholder ingen stoffer som anses for å være veldig persistente eller veldig bioakkumulerende (vpvb) Andre skadevirkninger Ingen kjent Metoder for behandling av avfall AVSNITT 13: Avfallshåndtering Avfall fra rester / ubrukte produkter Avhent i likhet med farlig avfall i henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene Forurenset emballasje Andre opplysninger Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon. Følg forholdsreglene på etiketten til beholderen er rengjort, overhalet eller destruert. I henhold til den europeiske avfallskatalogen, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. AVSNITT 14: Informasjon om transport FN-nummer ikke regulert FN gyldig forsendingsnavn ikke regulert Fraktfareklasse ikke regulert Emballasjegruppe ikke regulert Miljøfarer Ingen Spesielle forholdsregler for brukere Ingen Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden Side 11 / 14

12 Ikke relevant IMDG/IMO ADR/RID ICAO/IATA ikke regulert ikke regulert ikke regulert Nota AVSNITT 15: Opplysninger om lover og forskrifter Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) Regulering (EU 1272/2008) Registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Regulering (EU 1907/2006) Offentlige forskrifter: Forskrift om kontroll av helsefarlige stoffer av Forskrift om kjemikalier (faremerking og emballasje) av 2009 Engelsk lov: Lov om helse og sikkerhet på arbeidsplassen av1974. Lov om miljøvern av Forskrift om klassifisering og merking osv. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005).Vedlegg VI til forskrift om klassifisering, merking osv. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2010), liste over farlige stoffer (med tillegg). Retningslinjer for innsending Forskrift om farlig avfall (England og Wales) av 2005 Grenser for yrkesmessig eksponering (EH40) Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005).Vedlegg VI til forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2010), liste overfarlige stoffer (Stofflisten).Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (Forordning (EC) nr.1907/2006).veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall (2009).Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG og IATA.Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren, Forskrift om klassifisering og merking osv. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005).Vedlegg VI til forskrift om klassifisering, merking osv. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2010), liste over farlige stoffer (med tillegg). Retningslinjer for innsending WGK Classification Fare for vann/klasse 2 Den høyraffinerte baseoljen (viskositet> 20,5 40 C) inneholder ett eller flere stoffer med følgende CAS/ECnumre/REACH- registreringsnumre: Kjemisk navn CAS-nr EC-nr REACH registreringsnummer Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., xxxx dewaxed, hydrogenated Lubricating oils (petroleum), used, noncatalytically refined xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic Residual oils (petroleum), solvent-refined xxxx Extracts (petroleum), residual oil solvent xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic xxxx Residual oils (petroleum), hydrotreated xxxx Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed xxxx Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy, paraffinic xxxx Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy xxxx Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral xxxx oil-based Lubricating oils (petroleum), C20-C50, hydrotreated xxxx neutral oil-based Lubricating oils Paraffin oils Side 12 / 14

13 White mineral oil (petroleum) xxxx Den høyraffinerte, lavviskositets baseoljen (viskositet <7 40 C) inneholder ett eller flere stoffer med følgende CAS/EC-numre/REACH-registreringsnummer: Kjemisk navn CAS-nr EC-nr REACH registreringsnummer Distillates (petroleum), hydrotreated middle xxxx Hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < xxxx 0.03% aromatics Distillates (petroleum), hydrotreated light xxxx Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic xxxx Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic xxxx C12-C14 isoalkanes White mineral oil (petroleum) xxxx C18-C50branched,cyclicandlinearhydrocarbons xxxx Distillates Alkanes, C Alkanes, C12-26-branched and linear Alkanes, C11-15-iso Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, xxxx Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, xxxx Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, xxxx <0.03% aromatics Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, xxxx Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, xxxx Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, xxxx Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, cyclics, aromatics xxxx (2-30%) Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, xxxx Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% xxxx aromatics Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% xxxx aromatics Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, < 2% xxxx aromatics Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, xxxx <0.03% aromatics Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, xxxx Vurdering av kjemikaliesikkerheten AVSNITT 16: Annen informasjon Forkortelser og initialord som brukes i sikkerhetsdatabladet Repr. - Reproduktiv toksisitet Asp. Tox. - Aspirasjonstoksisitet Acute Tox. - Akutt giftighet Aquatic Acute - Akutt giftighet i vann Aquatic Chronic - Kronisk vanntoksisitet Eye Dam. - Øyenskade/irritasjon Eye Irrit. - Øyenirritasjon Skin Corr. - Hudtæring Skin Irrit. - Hudirritasjon Side 13 / 14

14 Skin Sens. - Hudsensibilisator Resp. Sens. - Luftveissensibilisering STOT SE - Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse STOT RE - Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse VOC - Flyktige organiske sammensetninger Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og 3 H224-Ekstremtbrannfarligvæskeogdamp H341-Mistenkesåkunnegigenetiskeskader H225-Ekstremtbrannfarligvæskeogdamp H350-Kanforårsakekreft H226-Ekstremtbrannfarligvæskeogdamp H351-Mistenkesforåkunneforårsakekreft H270-Kanforårsakeelerforsterkebrann;oksiderende H360-Kanskadeforplantningsevnenelergifosterskader H271-Kanforårsakebrannelereksplosjon;sterktoksiderende H361-Mistenkesforåkunneskadeforplantningsevnenelergi H272-Kanforsterkebrann;oksiderende fosterskader H290-Kanværeetsendeformetaler H362-Kanskadebarnsom ammes H300-Dødeligvedsvelging H370-Forårsakerorganskader H301-Giftigvedsvelging H371-Kanforårsakeorganskader H302-Farligvedsvelging H372-Forårsakerorganskadervedlangvarigelergjentateksponering H304-Kanværedødeligvedsvelgingom detkommernediluftveiene H373-Kanforårsakeorganskadervedlangvarigelergjentat H310-Dødeligvedhudkontakt eksponering ved svelging H311-Giftigvedhudkontakt H400-Megetgiftigforlivivann H312-Giftigvedhudkontakt H410-Megetgiftig,medlangtidsvirkning,forlivivann H314-Giralvorligeetseskaderpåhudogøyne H411-Giftig,medlangtidsvirkning,forlivivann H315-Iritererhuden H412-Skadelig,medlangtidsvirkning,forlivivann H317-Kanutløseenalergiskhudreaksjon H413-Kanforårsakeskadeligelangtidsvirkningerforlivivann H318-Giralvorligøyeskade H360Df-Kangifosterskader.Mistenkesforåkunneskade H319-Giralvorligøyeiritasjon forplantningsevnen H330-Dødeligvedinnånding H360D-Kangifosterskader H331-Giftigvedinnånding H360FD-Kanskadeforplantningsevnen.Kangifosterskader H332-Skadeligvedinnånding H360F-Kanskadeforplantningsevnen H334-Kangialergielerastmasymptomerelerpustevanskerved H361d-Mistenkesforåkunnegifosterskader innånding H361fd-Mistenkesforåkunneskadeforplantningsevnen.Mistenkes H335-Kanforårsakeiritasjonavluftveiene for å kunne gi fosterskader H336-Kanforårsakedøsighetelersvimmelhet H361f-Mistenkesforåkunneskadeforplantningsevnen H340-Kangigenetiskeskader EUH066-Gjentateksponeringkangitørelersprukkethud EUH210-Sikkerhetsdatabladertilgjengeligpåanmodning EUH208-Kangienalergiskreaksjon Eksponeringsscenario Utstedelsesdato: Revisjonsmerknad Ansvarsfraskrivelse Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten. Side 14 / 14

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. Ublandet olje for metallbearbeiding

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. Ublandet olje for metallbearbeiding SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato: 30-04-2015 Utgave 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket Produktkode(r) (ES): 41080515-M Produktnavn GARIA

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. Ublandet olje for metallbearbeiding

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. Ublandet olje for metallbearbeiding SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato: 17-11-2014 Utgave 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket Produktkode(r) (ES): 41000601-M Produktnavn GARIA

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato: 14-05-2015 Utgave 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket Produktkode(r) (ES): 26010030-M Produktnavn ENSIS

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Ublandet olje for metallbearbeiding

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Ublandet olje for metallbearbeiding SIKKERHETSDATABLAD Utgave 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode(r): 41000110-M Produktkode(r) (DE): - 57460000 Produktkode(r)(IT):

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato: 02-05-2015 Utgave 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket Produktkode(r): 70213816-M Produktnavn FENELLA

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato: 09-10-2014 Revisjonsdato: 09-10-2014 Utgave 1 1.1. Produktidentifikator SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Gulf Formula

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD Utgave 3 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode(r): 47009248-M Produktkode(r) (DE): - 92480000 Produktkode(r)(IT):

Detaljer

Revisjonsdato: Utgave 2 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Inneholder 2-Aminoetanol

Revisjonsdato: Utgave 2 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Inneholder 2-Aminoetanol SIKKERHETSDATABLAD Utgave 2 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode(r): 42795503-M Produktkode(r) (ES): - 120780 Produktnavn HOCUT

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Metallbearbeidingsvæske: Kjølevæske

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Metallbearbeidingsvæske: Kjølevæske SIKKERHETSDATABLAD Utgave 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode(r): 42013202-M Produktkode(r) (DE): - 76290000 Produktkode(r)(IT):

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. Metallbearbeidingsvæske

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. Metallbearbeidingsvæske SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato: 20-05-2015 Utgave 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket Produktkode(r) (ES): 42002211-M Produktnavn METALINA

Detaljer

Revisjonsdato: Utgave 1 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Inneholder Alkanes, C11-15-iso-

Revisjonsdato: Utgave 1 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Inneholder Alkanes, C11-15-iso- SIKKERHETSDATABLAD Utgave 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode(r): 73000201-M Produktkode(r) (DE): - 59180000 Produktnavn FENELLA

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Metallbearbeidingsvæske, Skjærevæske

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Metallbearbeidingsvæske, Skjærevæske SIKKERHETSDATABLAD Utgave 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode(r): 42002222-M Produktkode(r) (DE): - 58630000 Produktkode(r)(IT):

Detaljer

Utstedelsesdato: 06-08-2014 Revisjonsdato: 06-08-2014 Utgave 1. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

Utstedelsesdato: 06-08-2014 Revisjonsdato: 06-08-2014 Utgave 1. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato: 06-08-2014 Revisjonsdato: 06-08-2014 Utgave 1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode(r): 63580000

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. Metallbearbeidingsvæske

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. Metallbearbeidingsvæske SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato: 19-05-2015 Utgave 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket Produktkode(r) (ES): 42460012-M Produktnavn SITALA

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Utstedelsesdato: 26-06-2014 Revisjonsdato: 04-08-2014 Utgave 5. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

Utstedelsesdato: 26-06-2014 Revisjonsdato: 04-08-2014 Utgave 5. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato: 26-06-2014 Revisjonsdato: 04-08-2014 Utgave 5 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode(r): PF32028

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Side 1 / 6 Sikkerhetsdatablad i henhold til det globale harmoniserte systemet. Aqueous Wiper Fluid

Side 1 / 6 Sikkerhetsdatablad i henhold til det globale harmoniserte systemet. Aqueous Wiper Fluid Side 1 / 6 Sikkerhetsdatablad i henhold til det globale harmoniserte systemet Aqueous Wiper Fluid 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen 1. Produktidentifikasjon Produktnavn Physiological Standard Produktkode 80-6002-80 CAS-nummer Andre navn IUPAC MFCD-nummer EC/EINECS Stoff REACH-nummer Index-No

Detaljer

Revisjonsdato: Utgave 5 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Revisjonsdato: Utgave 5 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD Revisjonsdato: 15-09-2017 Utgave 5 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode(r): 41080515-M Produktkode(r) (DE):

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen 1. Produktidentifikasjon Produktnavn Ultropac 8 resin, lithium form Stoff Produktkode CAS-nummer Andre navn 80-2104-74 69011-20-7 IUPAC MFCD-nummer EC/EINECS

Detaljer

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 PRF 444 Green 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn PRF 444 Green 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger

Detaljer

HMS-DATABLAD. H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. GHS09: Miljø

HMS-DATABLAD. H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. GHS09: Miljø Side: 1 Utarbeidelsesdato: 10-09-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: VSSK9530 1.2. Relevante,

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Utgave 1.1 Revisjonsdato 26.10.2013 Utskriftsdato 15.11.2013

Utgave 1.1 Revisjonsdato 26.10.2013 Utskriftsdato 15.11.2013 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-No./ Genisys-No. : 04663632190 Stoffnavn : for Cobas Integra 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE Endret 19/12/2016 Revisjon 2 Erstatter dato 21/06/2007 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

Revisjonsdato: Utgave 6 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Revisjonsdato: Utgave 6 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD Revisjonsdato: 15-09-2017 Utgave 6 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode(r): 47009248-M Produktkode(r) (DE):

Detaljer

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad 20151005 Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AVFETTNING CLASSIC 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Avfettingsmiddel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 as amended Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. Ublandet olje for metallbearbeiding

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. Ublandet olje for metallbearbeiding SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato: 06-05-2015 Utgave 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket Produktkode(r) (ES): 41000501-M Produktnavn MACRON

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsdato: 14-05-2015 Utgave 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av lskapet/foretaket Produktkode(r) (ES): 26012621-M Produktnavn ENSIS

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: Muc-Off No Puncture Hassle Tubeless Sealant 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Revisjonsdato: Utgave 5 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Revisjonsdato: Utgave 5 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD Revisjonsdato: 15-09-2017 Utgave 5 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode(r): 41000201-M Produktkode(r) (DE):

Detaljer

Revisjonsdato: Utgave 3 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Revisjonsdato: Utgave 3 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD Revisjonsdato: 01-03-2017 Utgave 3 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode(r): 34001304-M Produktkode(r) (DE):

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Revisjonsdato: Utgave 4 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Revisjonsdato: Utgave 4 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD Revisjonsdato: 15-09-2017 Utgave 4 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode(r): 41000601-M Produktkode(r) (DE):

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1005215; 1027657; 1005214; 1027655;

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_ Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 791442; 505534; 505532 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_ Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Dynabeads Protein G, 50 ml Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1001389; 791437; 506253; 150536

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 21/01/2014 Revidert utgave nr.: 15 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: MAN* 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Revisjonsdato: Utgave 3 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Revisjonsdato: Utgave 3 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD Revisjonsdato: 20-07-2017 Utgave 3 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode(r): 41002450-M Produktkode(r) (DE):

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol) TEC7 CLEANER (Aerosol) Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD TEC7 CLEANER (Aerosol) Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

ASPEN CHAIN SAW OIL SIKKERHETSDATABLAD. Iberovägen Hindås, Sverige Phone

ASPEN CHAIN SAW OIL SIKKERHETSDATABLAD. Iberovägen Hindås, Sverige Phone SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Aspen Bio Chain oil 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Kjedeolje

Detaljer

Vannbasert blekk - Magenta

Vannbasert blekk - Magenta Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Vannbasert blekk

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Side 1 / 7 HMS-DATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 as amended. Yellow Ink

Side 1 / 7 HMS-DATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 as amended. Yellow Ink Side 1 / 7 HMS-DATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 as amended 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Delenummer Aqueous Ink for Impika

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Hverdagshåndvask (6331)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Hverdagshåndvask (6331) SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Brannsikker hydraulikkvæske.

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Brannsikker hydraulikkvæske. Sikkerhets datablad Utstedelsesdato: 28032012 Revisjonsdato: 25072012 Utgave 10 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode 40025 Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. Ublandet olje for metallbearbeiding

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. Ublandet olje for metallbearbeiding SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato: 15-05-2015 Utgave 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket Produktkode(r) (ES): 41040032-M Produktnavn MACRON

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Materialnr. 1024558 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS Utgivelsesdato: 01/04/2014 Redigert: 20/04/2015 Erstatter: 01/04/2014 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn :

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 914925; 505533; 791440; 791441

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/02/2014 Revidert utgave nr.: 17 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: DDTOX400M 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 4_791436-506251-150535

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 4_791436-506251-150535 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/05/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: IC8-RTU 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LZV-402-886.116 Magnesium perchlorate, Drying Agent

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LZV-402-886.116 Magnesium perchlorate, Drying Agent Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket MOUSE ANTI-PCNA-BT

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket MOUSE ANTI-PCNA-BT Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn MOUSE ANTI-PCNA-BT Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Hår og kropp dusjsåpe (6332)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Hår og kropp dusjsåpe (6332) SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Reagent_1002859-1021268

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Reagent_1002859-1021268 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Stoffgruppe: Zulieferprodukt 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETS DATABLAD CORROLAN. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/05/2013 Revidert utgave nr.: 1. Produktnavn: CORROLAN

SIKKERHETS DATABLAD CORROLAN. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/05/2013 Revidert utgave nr.: 1. Produktnavn: CORROLAN SIKKERHETS DATABLAD CORROLAN Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/05/2013 Revidert utgave nr.: 1 Produktnavn: CORROLAN Bruk av produktet: PC24: Smøremidler, fett og slippmidler. PC15: Overflatebehandlingsprodukter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Hydraulikkolje 1.3 Identifikasjon

Detaljer

Water-based Dye Ink - Gul

Water-based Dye Ink - Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Water-based

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30

SIKKERHETSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30 Endret 17.01.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 10300 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bio Power Cleaner (Universal)

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bio Power Cleaner (Universal) Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes FUGGER NORGE AS HMS-DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05/01/2012 Revidert utgave nr.: 2 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LINEAR

SIKKERHETSDATABLAD LINEAR SIKKERHETSDATABLAD LINEAR 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Linear 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller blandingen

Detaljer

AGROL SMÖRJFETT CLASSIC PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

AGROL SMÖRJFETT CLASSIC PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SDB SIKKERHETSDATABLAD

SDB SIKKERHETSDATABLAD Produktnavn 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET OG SELSKAPET 1.1 Produktbetegnelse 1.2 Bruksområde Tiltenkt bruk: 1.3 Detaljer om leverandøren: Internett: Adresse: Telefon: 1.4 Nødnummer: Smøremiddel www.lubkorelease.com

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 08-04-2011 Revidert utgave nr.: 11 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: OAG30L 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Temposil 2. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Temposil 2. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket i henhold til Forordning (EF) nr. 107/2006 Trykkingsdato: 10.12.2012 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Relevante identifiserte

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 08-apr-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk CN0020 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

Solid Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul

Solid Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Solid Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer