Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /108

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /108"

Transkript

1 Saksprotokoll Påskedagsheia B1-B2 - forslag til reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/27579 Saksbehandler Gidske Houge Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /108 Rådmannens forslag til vedtak Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven at forslag til detaljplan for Påskedagsheia B1-B2 med plankart og bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn. Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte sak 18/108 Møtebehandling Votering Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Kommuneplanutvalget vedtak Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven at forslag til detaljplan for Påskedagsheia B1-B2 med plankart og bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn. side 1 av 1

2 ARENDAL KOMMUNE AK 68 - REGULERINGSPLANER OG BEBYGGELSESPLANER Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Gidske Houge Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Påskedagsheia B1-B2 - forslag til reguleringsplan Rådmannens forslag til vedtak Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven at forslag til detaljplan for Påskedagsheia B1-B2 med plankart og bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn. Vedlegg Vedlegg 1 - Oversiktskart Vedlegg 2 - Forslag til plankart Vedlegg 3 - Forslag til bestemmelser Vedlegg 4 - Planbeskrivelse Vedlegg 5 - Illustrasjonsplan Vedlegg 6 - Utomhusplan LEK Vedlegg 7 - Illustrasjoner Vedlegg 8 - Overlapp med områdeplan Vedlegg 9 - Lengdeprofiler vei Vedlegg 10 - ROS-analyse Vedlegg 11 - Merknader til oppstart Bakgrunn Planforslaget er fremmet av Asplan Viak på vegne av Nedenes Vekst. Nedenes Vekst har i tillegg engasjert Rambøll som arkitekt for prosjektet og rådgiver for grønnstruktur og lek. Planområdet ligger på Nedenes. Området avgrenses av eksisterende bebyggelse i sør, Nedenes lokalsenter i vest, øvre deler av Påskedagsheia i nord og eiendomsgrenser i øst. Planområdet er på totalt 66 daa. Planforslaget legger opp til en variert boligbebyggelse med både leilighetsbygg, konsentrert småhusbebyggelse og eneboliger. Planens bestemmelser åpner for en viss tilpasning av boligtyper etter markedet. Utbyggingen vil gi minimum 102 og maksimum 137 nye boenheter med tilhørende infrastruktur. I tillegg til adkomstvei fra sør planlegges det en snarvei i form av en vinteråpen gangvei direkte vestover mot lokalsenteret. Eksisterende stier mot Påskedagsheia sikres i planforslaget. Innkomne merknader med kommentarer: Det ble varslet oppstart om arbeid med reguleringsplan , med frist for merknader satt til Det har kommet inn fire innspill til planarbeidet. Dokumentnr.: 16/ side 1 av 6

3 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert Fylkesmannen er positive til at det reguleres boliger i dette sentrale området på Nedenes. Det vises til nyere føringer vedrørende areal- og transportpolitikk. Det vises til at de innerste områdene regulert i områdeplanen ligger langt unna lokalsenteret, og at en på senere tidspunkt bør vurdere å ta ut disse områdene. 2. Viser til pågående arbeid med revisjon av Nedenes bydelssenter. Mener at planarbeidene bør sees i sammenheng, og helst regulert i en felles plan for å sikre helhet. 3. Planarbeidet må redegjøre for klima og energi. Fylkesmannen forventer høy arealutnyttelse med restriktive krav om parkering. Det må tilrettelegges for gående og syklende. Det anbefales at en i planarbeidet forsøker å korte ned avstander. 4. Det vises til at Påskedagsheia er et svært viktig friluftsområde med høy brukerfrekvens. Fylkesmannen hadde innsigelse til områdeplanen ut fra dette forholdet, og det forutsettes at nåværende planarbeid er i tråd med grunnlaget for frafall av innsigelsen. 5. Kvaliteter i nærområdet er viktig for folkehelsen. Det forutsettes at skole og barnehager blir direkte involvert i planarbeidet. 6. Viser til verdiene i hverdagslandskapet. Ny bebyggelse og anlegg må plasseres og utformes etter de premisser landskapet legger. Landskapsmessige konsekvenser må synliggjøres på en klar måte. 7. For barn og unge forventes det at det gjøres rede for sikker skolevei mm, og at det er tilfredsstillende lekeareal innenfor planområdet. 8. I tillegg skal det redegjøres for folkehelse, støy, risiko- og sårbarhet og naturmangfoldloven. 1. Tas til orientering. Boligområdene innerste i feltet er vurdert i forbindelse med revisjon av kommuneplanen, og blir liggende. 2. Revisjonsarbeidet av bydelssenteret inneholder ikke elementer som vil påvirke forslaget til Påskedagsheia. 3. Planforslaget er positivt med tanke på klima og energi. Utnyttelsesgraden er økt fra områdeplanen for å få en mer effektiv utnyttelse. Området ligger med gangavstand til skole, barnehage, butikker og holdeplass for buss. Ved å etablere ny gangvei kortes turen til butikken med 500 meter. Krav til parkeringsplass for leilighetene er senket fra kommuneplanens krav, og her skal parkeringen i kjeller. Det etableres sykkelparkering og tilrettelegges for el-ladning for både biler og sykler. 4. Planforslaget forholder seg til tidligere avklaringer. Koblinger til eksisterende stier ivaretas. 5. Tas til orientering. Konsulent har hatt eget møte med Nedenes skole. Barnehagen som var med i prosessen knyttet til områdeplanen er flyttet til Engene. 6. Området er småkupert. Krav til høy utnyttelse og universell utforming gjør at det må foretas store terrenginngrep ved utbygging. Avgrensningen av det enkelte byggeområdet er justert for å få til en bedre tilpasning til terrenget slik at skjemmende skjæringer unngås. Det blir noen fyllinger, da også som et resultat av planlagt gangvei. Utbyggingen er godt illustrert. 7. Vei til lekeplasser, skole og fritidsaktiviteter er trygg. Det er regulert tre større lekeplasser innenfor området. I tillegg er området godt knyttet opp mot grønne områder for frilek. 8. Området ligger ikke nær en større vei så støy-utredning er ikke foretatt. Resterende tema er besvart i planbeskrivelsen / saksframlegget. Aust-Agder fylkeskommune, e-post sendt Viser til den nære plasseringen ved dagligvare, skole og kollektiv. Bifaller sterkt ønsket om en mer direkte kobling mot Nedenes senter, men også til nærmeste holdeplass ved Natvigveien. 2. Planen bør vise hvordan utbyggingen kan tilføre senteret kvaliteter. Deler derfor Fylkesmannens vurdering om felles plan. 3. Mener det bør legges til rette for høy utnyttelsesgrad, og høyest nærmest kollektivaksen. Det forutsettes at det ikke gjøres noe videre konsum av grønnstrukturen i området og at forbindelser til de grønne områdene ivaretas. 4. Seksjon for kulturminnevern har ingen merknader. 1. Tas til orientering. Adkomstveien er raskeste vei til holdeplassen. 2. Planforslaget tilfører lokalsenteret boliger, en kvalitet som senteret ikke har fra før. Funksjonsblanding er viktig for å få til et dynamisk senter. 3. Grad av utnyttelse er økt. Det reguleres blokker nærmest senteret. Grensen mot grøntområdet er justert, men det konsumeres ikke mer grøntområder. Koblinger mot grøntområdene er regulert og ivaretatt. Dokumentnr.: 16/ side 2 av 6

4 4. Tas til orientering. Statens vegvesen, brev datert Minner om byggegrense mot fylkesveien. Mener videre at det er viktig å ta vare på grunnprinsippene i overordnet plan. Tas til orientering. Grunnprinsipper for vei er overholdt ved at det er fortau langs adkomstveien. Veien er flyttet litt for å få til en bedre tilpasning. Agder Energi Nett, brev datert Det må tas hensyn til eksisterende nett innenfor planområdet. Tilgang til høyspenningskabler må ikke hindres. Det må etableres nye nettstasjoner. Disse skal ikke plasseres ved lekeplasser. Viser til regler for ledningsnettet. Tas til orientering. Eksisterende ledningsnett planlegges lagt i bakken. Ny nettstasjon er ikke plassert nær lekeplassen. Rådmannens vurdering: Forholdet til kommuneplanens arealdel og områdeplan Området er i kommuneplanen vist med hensynssone regulering, dvs. et område der gjeldende reguleringsplan skal styre arealbruken. Området er videre regulert i områdeplan for Påskedagsheia (2008). Områdeplanen avsetter flere delområder til boligformål med videre krav om detaljplan før utbygging. Detaljplanen som nå er oppe til vurdering omfatter områdene B1, B2A og B2B. Detaljplanen endrer på områdeplanen på visse punkt, i hovedsak etter signaler fra kommunen. Grad av utnyttelse og høyder er økt, mest nærmest Nedenes senter. Dette sikrer en bedre utnyttelse av et område som ligger nært knyttet opp mot et knutepunkt. Adkomstveien innover i feltet er flyttet til østsiden av bebyggelsen. Dette sikrer en direkte adkomst fra boligene og ut i de grønne områdene, noe som vi gi en bedre bokvalitet, samt muligheten for en bedre arrondering mot høyde-partiene / terrenget. Avgrensningen av boligområdene mot friområdene er justert flere steder for å sikre en bedre tilpasning til terrenget. Ny gang- og sykkelvei er regulert mellom boligområdene og lokalsenteret for å sikre en raskere og mer miljøvennlig adkomst. Gangveien går gjennom regulert friområde og spesialområde bevaring av landskap og vegetasjon. Endringene vises i vedlegg 8 og i planbeskrivelsen på side 26. Etter bestemmelsene i vedtatt områdeplan skal det utarbeides en utomhusplan som skal vedlegges forslag til detaljplan. Vedlagt forslaget er det laget en illustrasjonsplan over hele området, samt en utomhusplan over den sentrale lekeplassen. Estetikk og landskapsvirkninger Området ligger eksponert til og med mye naturlig terreng. Det er kommet råd fra kommunen at utnyttelsesgraden økes sett i forhold til områdeplanen, da det er ønskelig å bygge opp rundt knutepunkt. Utbyggingen vil medføre store inngrep i terrenget, både for å kunne framføre teknisk infrastruktur etter tilfredsstillende standard og for å kunne bygge ut med høy utnyttelse. Veiframføringen og terrenginngrepene vises i vedlegget om lengdeprofilene på veiene. For å oppnå en god utforming er det i planarbeidet jobbet mye med landskap. Vedlagte illustrasjoner viser hvordan den høyeste bebyggelsen er lagt inn mot høydene, for så å trappes ned mot eksisterende bebyggelse. Bestemmelsene i planforslaget legger også sterke føringer for utforming av fremtidig bebyggelse. Dokumentnr.: 16/ side 3 av 6

5 Videre er det jobbet med arronderingen av byggeområdene mot friområdene for å få til en bedre tilpasning mot terrenget. Veien er flyttet til østsiden av bebyggelsen, noe som innebærer at en unngår høye skjæringer inn mot høyde-partiene. Selv om det er gjort store forbedringer fra områdeplanen vil det likevel være noe behov for fyllinger. Disse er vist på plankartet. Fyllingene skal jordkles slik at naturlig vegetasjon kommer opp i disse områdene. Barn, unge og sosiale møteplasser Planforslaget legger opp til gode løsninger for barn og unge. Fordelt på området ligger tre lekeplasser. Krav til innhold og opparbeidelse er sikret gjennom bestemmelsene. Det er også utarbeidet en utomhusplan som viser opparbeidelse av den sentrale lekeplassen. Sett i forhold til kravene i kommuneplan 2018 som nå er ute på høring burde det vært laget en utomhusplan for hvert av lekeområdene, samt for de felles uteoppholdsarealene. Da dette enda ikke er en del av vedtatt kommuneplan, har ikke rådmannen krevd det. I forhold til gjeldende kommuneplan 2013 inneholder planforslaget for lite areal regulert til lek. Det skulle her vært satt av 5 m 2 til småbarnslekeplass, 10 m 2 til nærlekeplass og 25 m 2 til nærmiljøanlegg. Til sammen ville dette utgjort et krav på m 2 for 137 boenheter. Erfaringsdata fra Arendal kommune tilsier at det er få barnefamilier som flytter inn i leilighetsbygg. Kommunen har også sett at det etableres for lite / for dårlige områder for voksne. I forslag til ny kommuneplan 2018 er det derfor foreslått at krav til lekeplass reduseres fra 40 m 2 til 25 m 2 per boenhet, samtidig som at det innføres et krav på 15 m 2 per boenhet til felles uteoppholdsareal. Planforslaget for Påskedagsheia innfrir disse kravene ved at det settes av m 2 til lek og m 2 til felles uteoppholdsareal. Kravene i nytt forslag til kommuneplan tilsier m 2 til lek og m 2 til felles uteoppholdsareal. Samlet setter forslag til reguleringsplan av et areal til disse formålene tilsvarende det som er kravene i forslag til ny kommuneplan (5.552 m 2 mot m 2 ). At arealene er noe skjev-fordelt mellom lek og felles uteoppholdsareal mener rådmannen er akseptabelt, da det er kort vei mot skole og muligheter for frilek i nærliggende skogsområder. Løsningene for lek og uteoppholdsareal er diskutert med barn og unges representant som er positiv til forslaget. Rådmannen anbefaler løsningen da den legger opp til bedre møteplasser på tvers av generasjoner enn det som er kravene i kommuneplanens bestemmelser. Trafikksikker adkomst til lekeplassene er sikret både via fortau langs veien og via stier på baksiden av bebyggelsen. Fra lekeplassene er det enkel adkomst ut til regulerte friområder med stier. Lekeplassene er også koblet sammen via stier. Til skole og idrettsanlegg på Nedenes er det gangavstand langs fortau og gang- og sykkelvei. Området ligger nær Nedenes skole og derfor attraktivt for barnefamilier. For å gjøre området enda mer attraktivt for barnefamilier, er det i bestemmelsene satt krav til at eneboliger i området skal føres opp med en minstestørrelse på 140 m 2. Friluftsliv Området er i dag mye brukt av lokalbefolkningen, og er i kommunens friluftsanalyse definert som et svært viktig nærturterreng. Det går flere stier på kryss og tvers i området, og selve toppen av heia er et fint utsiktspunkt. I planarbeidet har det vært viktig å sikre forbindelseslinjene slik at mulighetene for å ferdes i området ikke hindres. En utbygging som skissert vil selvsagt endre området betydelig, men planforslaget sikrer på en god måte koblingene til tilgrensende stier. Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert fredede kulturminner eller SEFRAK registrerte bygningen innenfor eller inntil planområdet. Til selve toppen av Påskedagsheia er det knyttet mye historie. Her har det vært tradisjon for å se soloppgangen påskemorgen. Toppen ligger på kote 74. Høyeste bebyggelse i planområdet ligger på kote 67. Utsikten fra toppen vil dermed ikke bli hindret. Miljøkonsekvenser og biologisk mangfold Det er ikke registrert viktige naturtyper eller sjeldne arter i Naturbase eller Artsdatabanken. En mindre del av planområdet omfatter et område regulert til bevaring av landskap og vegetasjon i Dokumentnr.: 16/ side 4 av 6

6 områdeplanen. Det er her eikeskog. I følge artsdatabanken har sopp-ekspert Inger Lise Fonneland befart området i februar 1997 og kun registrert en besk lærhatt som er i kategori livskraftig (LC). Framføring av gangvei gjennom området vil berøre området både i form av hogst av trase og inngrep i terrenget. Gangveien er planlagt for å få til et mer klimavennlig boligområde. Inngrepet er ikke stort, og berører kun utkantet av det regulert bevaringsområdet. Gangveien framstår i sum som positiv for miljøet. I forhold til naturmangfoldloven (nml) 8 om kunnskapsgrunnlaget må dette kunne sies å være godt. Det ligger flere registreringer i Naturbase og Artsdatabanken i nærområdet, og med den sentrale plasseringen av området og status som et mye brukt turområde er det stor sannsynlighet for at eventuelle sjeldne arter er fanget opp. Da kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt regnes nml 9 om føre-var-prinsippet som mindre aktuelt, og sannsynligheten for skade vurderes som liten. Etter nml 10 vurderes den samlede belastningen på økosystemet som liten. Nml 11 og 12 vurderes som mindre aktuelle i denne saken. Landbruk Planforslaget berører ikke dyrket mark. Klima, energi og sosial infrastruktur Skole og barnehage: Området tilhører Nedenes skolekrets. Til Nedenes barne- og ungdomsskole er det ca. 800 meter. Skoleveien går langs fortau og gang- og sykkelvei. Veien vurderes som trygg. Nærmeste barnehage er ca. 700 meter unna (Nedenesåsen, privat). Det er også private barnehager på Natvigheia (2 km), Vippa (2,6 km) og ved Nedenessaulene (2,4 km). Nærmeste kommunale barnehage er etablert ved Engene (2,8 km). Avstand til skole og nærmeste barnehage vurderes å være innenfor gangavstand. Forretninger: Det er flere butikker ved Nedenes lokalsenter. Ved å etablere ny gangvei vil gangavstand være mellom 200 og 500 meter (avhengig av hvor en bor i feltet), noe som vil være godt innenfor gangavstand for de fleste. Gangveien korter ned avstanden med rundt 500 meter i forhold til bilveien. Til sentrum er det 8 km. Kollektiv: Området ligger langs kollektivaksen mellom Arendal og Grimstad som er hyppig frekventert med både lokalbusser og ekspressbusser. I pågående arbeid med ATP er det planlagt at avgangene på dette strekket skal gå enda flere ganger i timen. Nærmeste bussholdeplass er ved avkjørselen fra fylkesveien. Ekspressrutene stopper ved kollektivholdeplassen ved lokalsenteret. Hit er det hhv. ca. 350 og 400 meter målt fra senter av feltet. Sykkel og gange: Infrastrukturen for myke trafikanter i området er god. Langs fylkesveien er det etablert gang- og sykkelvei mot Arendal og mot Fevik/Grimstad. Opp langs adkomstveien er det etablert fortau. Det er regulert ny gangvei mot lokalsenteret for å korte ned veien til butikkene. Det er satt krav om etablering av sykkelparkering for leilighetsbygg og den konsentrerte småhusbebyggelsen. Eneboligene og rekkehusene har sykkelparkering på egen tomt. Energi: Det er i planforslaget satt bestemmelser om at faste parkeringsplasser for bil i fellesanlegg, samt felles sykkelparkering, skal være forberedt for el-ladning. Teknisk infrastruktur Adkomstvei og parkering: Planområdet er tenkt tilkoblet eksisterende offentlig vei fra Natvigveien. Det planlegges etablert fortau langs veien, med unntak av et mindre stykke mot 9 eneboliger. Parkering vil foregå ved hver bolig eller i fellesanlegg. Under leilighetsbyggene B1.1-B1.5 er det krav om parkering under bakkenivå. Krav til parkeringsdekning per boenhet er minst 2 plasser for enebolig, 1,5 plasser for konsentrert småhusbebyggelse og 1 plass for blokkene. I tillegg er det satt av noen mindre parkeringsplasser for gjester. For sykkel er det krav om 1,5 sykkelplass per boenhet i blokker og konsentrert småhusbebyggelse. Parkering i fellesanlegg for både bil og sykkel skal tilrettelegges for el-ladning. Renovasjon: Det planlegges to nedgravde anlegg i området. Dokumentnr.: 16/ side 5 av 6

7 Vann og avløp: Det nye området vil koble seg til eksisterende vannledning ved lokalsenteret. I følge planbeskrivelsen vil trykkøker i området gi de nødvendige 50 liter/s til slukkevann. Anlegget vil også gi bedre vanntrykk til eksisterende boliger i Påskeveien. Avløp vil gå til eksisterende anlegg, dels til lokalsenteret og dels til Påskeveien. Overvann: Avskoging og utbygging av et område vil føre til mer avrenning, da mye av nedbøren fordamper fra trær og infiltreres i grunnen i skogsområder. Harde flater har vesentlig mindre fordampning og liten fordrøyningseffekt, og vannet vil i hovedsak ledes inn mot tilgrensende områder. Påskedagsheia og områdene nedenfor har allerede problemer med overvann, og en utbygging vil kunne forverre situasjonen. Utbyggingen er derfor planlagt slik at overvann som kommer på utbyggingsområdet vil drenere via fall til veisystemet. Overvannet fordeles på tre delområder. Hoveddelen vil dreneres via rør og åpne bekker nordover mot Natvig. En mindre del dreneres mot lokalsenteret. Her må det etableres et teknisk fordrøyningsanlegg for å hindre at det kommer ut mer vann fra området enn dagens situasjon tilsier. Universell utforming Ut fra teknisk forskrift vil det bli stilt krav om tilgjengelige boenheter for leilighetsbyggene, samt de delene av den konsentrerte småhusbebyggelsen som ligger med adkomst på bakkeplan. I reguleringsplanens bestemmelser er det stilt krav om universell utforming for deler av lekeområdene og felles uteoppholdsareal. Adkomstveiene med fortau er regulert med tilfredsstillende stigningsforhold. Snarveien / gangveien mot lokalsenteret er for bratt i forhold til kravene om universell utforming. Dette har kommunen vært klar over siden oppstartsmøtet, og likevel ønsket at det planlegges på denne måten. For at flest mulig skal gå eller sykle til senteret, og ikke kjøre bilen rundt, må snarveien være kortest mulig. På grunn av høydeforskjeller og terreng er det ikke mulig å få en rask snarvei til lokalsenteret med stigningsforhold innenfor UU. Folkehelse Området bygger opp under flere av de viktige aspektene innen folkehelse. Det er gangavstand til både butikker, skole, barnehage og holdeplass for buss, noe som fremmer fysisk aktivitet i hverdagen. Området ligger solrikt til med fine grøntområder inntil. Innen gangavstand er det også friluftsområder mot sjø med bademuligheter. Videre ligger ikke området nært inntil trafikkerte veier så det er skjermet mot støy og støv. Risiko og sårbarhet Risiko- og sårbarhetsanalyse følger planforslaget. Punktene som er markert i analysen er tilfredsstillende håndtert i planforslaget. Konklusjon Plandokumentene er utført og levert iht. plan- og bygningsloven. Planforslaget fremstår med tanke på utbygging knyttet opp mot skole og lokalsenter som positiv. Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut på offentlig ettersyn. Driftsmessige konsekvenser Kommunale veier, K1, K2 og gangvei, er regulert offentlig. Disse overtas og driftes etter opparbeidelse. Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 19. juni Dokumentnr.: 16/ side 6 av 6

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /71

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /71 Saksprotokoll Kirkeveien 190 - Forslag til reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/29351 Saksbehandler Gidske Houge Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 05.06.2019 19/71 Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /37

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /37 Saksprotokoll Kirkeveien 129 - Forslag til reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/29327 Saksbehandler Gidske Houge Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 22.03.2017 17/37 Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ 26.01.18 BAKGRUNN Kommunedelplan for His bydelssenter Kommunedelplanen ble vedtatt av Arendal bystyre 28. september 2017. Planen legger opp til en konsentrert

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Saksprotokoll - Bystyret Behandling: Vedtak: Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig godkjent.

Saksprotokoll - Bystyret Behandling: Vedtak: Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig godkjent. Saksprotokoll - Bystyret 01.09.2016 Behandling: Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig godkjent. Vedtak: Arendal Bystyre vedtar iht. plan- og bygningsloven 12-12 forslag til detaljregulering for

Detaljer

Arendal kommune - Innspill til melding om oppstart av regulering for Påskedagsheia - delområder B1 - B2, gnr/bnr 430/201 m.fl.

Arendal kommune - Innspill til melding om oppstart av regulering for Påskedagsheia - delområder B1 - B2, gnr/bnr 430/201 m.fl. Asplan Viak Postboks 701 Stoa 4808 ARENDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 611261-01 2017/628 06.02.2017 Arendal kommune - Innspill til melding om oppstart av regulering for Påskedagsheia

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/04079-47 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/01296-46 Saksbehandler Maria Skåren Detaljreguleringsplan for Grålumveien 40 A - utlegging til offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/07876-56 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø

Detaljer

Reguleringsplan for Heftingsdalen - Endring av reguleringsplan

Reguleringsplan for Heftingsdalen - Endring av reguleringsplan Saksprotokoll Reguleringsplan for Heftingsdalen - Endring av reguleringsplan Arkivsak-dok. 18/1261 Saksbehandler Edle Iren Johnsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 04.04.2018 18/55 Rådmannens

Detaljer

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/2290 / 35 Ordningsverdi: 09062014-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Nedenes Park boligområde, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Nedenes Park boligområde, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/9015 / 33 Ordningsverdi: 09062012-27 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /91

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /91 Saksprotokoll Vestre Nedenes Panorama - forslag til reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/32637 Saksbehandler Gidske Houge Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 23.08.2017 17/91 Rådmannens forslag

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE AK 68 - REGULERINGSPLANER OG BEBYGGELSESPLANER. Reguleringsplan for Vestre Nedenes Panorama - endelig behandling

ARENDAL KOMMUNE AK 68 - REGULERINGSPLANER OG BEBYGGELSESPLANER. Reguleringsplan for Vestre Nedenes Panorama - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE AK 68 - REGULERINGSPLANER OG BEBYGGELSESPLANER Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/32637-48 Saksbehandler Gidske Houge Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget 04.04.2018 Bystyret 26.04.2018 Reguleringsplan

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /90 2 Bystyret /90

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /90 2 Bystyret /90 Saksprotokoll His del av - forslag til oppheving av reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/29140 Saksbehandler Gidske Houge Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 13.06.2018 18/90 2 Bystyret 21.06.2018

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2018/1132-24169/2019 Saksbehandler: Mari Sørskår Larsen Dato: 31.05.2019 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID 201802

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /25

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /25 Saksprotokoll Turvei Buhaven - Skudestrand, Tverrdalsøy 1. gangs behandling av reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/29354 Saksbehandler Edle Iren Johnsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 14.02.2018

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/7809 / 43 Ordningsverdi: 09062014-26 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget His bydelssenter

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hans Børstads vei 10-12, Greåker - Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Hans Børstads vei 10-12, Greåker - Sluttbehandling SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/07808-41 Saksbehandler Tonje Larsen Detaljreguleringsplan for Hans Børstads vei 10-12, Greåker - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering av Vedderheia nord, felt B21 - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering av Vedderheia nord, felt B21 - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2017/1868-51315/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 09.01.2018 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering av Vedderheia nord, felt B21 - Plan

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 51/16 Driftsutvalget

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 51/16 Driftsutvalget Audnedal kommune Arkivsak: 2015/370-23 Arkiv: L12 Dato: 28.09.2016 Saksbeh.: Røynlid Kari SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/16 Driftsutvalget 25.10.2016 Offentlig ettersyn - områdereguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling Arkivsak-dok. 17/07876-100 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 05.06.2019 Bystyret 2015-2019 20.06.2019 Detaljreguleringsplan for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Frivold- Torsbudalen, gnr. 24, bnr. 25, forslag til detaljregulering

Frivold- Torsbudalen, gnr. 24, bnr. 25, forslag til detaljregulering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/5902 / 12 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Frivold-

Detaljer

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Planarbeid for Markveien Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Agenda Bakgrunn for arbeidet Planprosessen Rammer og føringer Overordnede myndigheter Aktuelle temaer i planarbeidet Opplysninger Spørsmål og synspunkter

Detaljer

Tlf: e-post: v/ellen M L Sines Tlf.: e-post:

Tlf: e-post: v/ellen M L Sines Tlf.: e-post: 24.01.19 Planinitiativ Detaljregulering for Tjennheia boligfelt Generell informasjon: Kontaktinformasjon oppdragsgiver Kontaktinformasjon konsulent Forslag til navn på plan Fagbo Eigedom AS Tlf: 90542823

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Tomset, B3, r , sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Tomset, B3, r , sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 14.03.2017 Sak: 27/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Tomset, B3, r20160016, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/44096 Vedtak: Bystyret

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/03758-37 Saksbehandler Petter Sandtangen Detaljreguleringsplan for Jutulveien 52E - utlegging til offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Reguleringsplan Turveg Skare - Hastensund, Tromøy - 1. gangsbehandling

Reguleringsplan Turveg Skare - Hastensund, Tromøy - 1. gangsbehandling Saksprotokoll Reguleringsplan Turveg Skare - Hastensund, Tromøy - 1. gangsbehandling Arkivsak-dok. 16/29348 Saksbehandler Klara Malene Vangsnes Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 28.06.2017

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

Arealet er avsatt til fremtidig boligformål i gjeldende kommuneplans areadel ( ) og i høringsutkast til ny kommuneplans arealdel ( ).

Arealet er avsatt til fremtidig boligformål i gjeldende kommuneplans areadel ( ) og i høringsutkast til ny kommuneplans arealdel ( ). PLANINITIATIV LOESHAGEN BOLIGOMRÅDE - Gnr/bnr 132/2 Redegjørelse for planinitiativet: a. Formålet med planen Formålet med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med frittliggende, og eller

Detaljer

Kommunedelplan for His bydelssenter - oppstart av planarbeid

Kommunedelplan for His bydelssenter - oppstart av planarbeid ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Referanse: 2014/7809 / 11 Ordningsverdi: L05/&40 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Kommunedelplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Skagen Arkiv: PLAN Arkivsaken.: 16/3096

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Skagen Arkiv: PLAN Arkivsaken.: 16/3096 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Skagen Arkiv: PLAN 1620201712 Arkivsaken.: 16/3096 Saken skal behandles i følgende utvalg: Kommunestyret Kommunestyret SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLANSPLAN- UTTIAN

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Elin Lunde, tlf 37013402 Referanse: 2010/1575 / 47 Ordningsverdi: 2214pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret 25.08.2011 Planforslag

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2010/977 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 17587/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 06.11.2018 85/18 Kommunestyret 15.11.2018 41/18

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Sandvigveien 120, Hisøy, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Sandvigveien 120, Hisøy, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/1526 / 26 Ordningsverdi: 09062013-8 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Blandalen 2, forslag til detaljregulering, endelig behandling

Blandalen 2, forslag til detaljregulering, endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/6984 / 30 Ordningsverdi: 2116pua2 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /179. Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /179. Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte Saksprotokoll Yrkesskolen, nytt forslag til detaljreguleringsplan Arkivsak-dok. 16/29141 Saksbehandler Nora Moberg Lillegaard Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 05.12.2018 18/179 Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Merethe Andresen Arkiv: 504 Arkivsaksnr.: 17/2302

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Merethe Andresen Arkiv: 504 Arkivsaksnr.: 17/2302 Vestre Toten kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Merethe Andresen Arkiv: 504 Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RUDSLÅTTEN 32-34 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Richard Sletten Nilsen L.nr.: 23081/2011 Arkivnr.: 20110008/L12 Saksnr.: 2011/1934 Utvalgssak Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER VED ÅSLANDSBEKKEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER VED ÅSLANDSBEKKEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0483.00, K2 - L12 Vår ref: 15/1305-21 Journalpostid: 18/9785 Saksbeh.: Hilde Tjemsland PLAN 0483.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER VED ÅSLANDSBEKKEN, KVERNALAND Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Blandalen 2, mindre endring

Detaljreguleringsplan for Blandalen 2, mindre endring Saksprotokoll Detaljreguleringsplan for Blandalen 2, mindre endring Arkivsak-dok. 17/4682 Saksbehandler Nora Moberg Lillegaard Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 14.06.2017 17/73 Rådmannens

Detaljer

Planinitiativ Detaljregulering for Natvigveien 156

Planinitiativ Detaljregulering for Natvigveien 156 30.04.19 Planinitiativ Detaljregulering for Natvigveien 156 Generell informasjon: Kontaktinformasjon oppdragsgiver HAG-Natvigveien 156 AS v/asle Thorsen Tlf: 404 02 960 e-post: asle@hag-eiendom.no Kontaktinformasjon

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR STOMPERUD - 1.GANGSBEHANDLING ETTER 12-10, I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR STOMPERUD - 1.GANGSBEHANDLING ETTER 12-10, I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Saksprotokoll Utvalg: Kultur- og byutviklingsutvalget Møtedato: 04.09.2018 Sak: 56/18 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/862 Tittel: SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR STOMPERUD -

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplanforslag for del av Erik Munks vei 23.02.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks veg. Intensjonen med planforslaget er å rette

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Gbnr 42/473 og 42/474 - Grønåsen 6, 7 og 8 - Detaljregulering - Førstegangs behandling

Gbnr 42/473 og 42/474 - Grønåsen 6, 7 og 8 - Detaljregulering - Førstegangs behandling PLANID - 20170009, PLANNAVN - Arkiv: Grønnåsen 7 og 8, GBNR - 42/473, GBNR - 42/474, FE - 611, FA - L13 Arkivsak: 17/5605-25 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg

Detaljer

Detaljreguleringsplan for kvartal Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for kvartal Sluttbehandling Arkivsak-dok. 15/06848-70 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 29.11.2017 Bystyret 2015-2019 14.12.2017 Detaljreguleringsplan for kvartal

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Saksprotokoll - Bystyret , sak 38/11 Detaljreguleringsplan, g/s-vei, fv 192 Færvik - Sandum, Behandling:

Saksprotokoll - Bystyret , sak 38/11 Detaljreguleringsplan, g/s-vei, fv 192 Færvik - Sandum, Behandling: Saksprotokoll - Bystyret 31.03.2011, sak 38/11 Detaljreguleringsplan, g/s-vei, fv 192 Færvik - Sandum, Behandling: Representanten Eirik Sørsdal, Sv, satte frem følgende tilleggsforslag: I prosjektets planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id:

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id: Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id: 2016026 Saksansvarlig Liv Åshild Lykkja Formannskapet 25.06.2019 PS 91/19 Innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /72

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /72 Saksprotokoll Nyli boligområde, forslag til detaljreguleringsplan Arkivsak-dok. 16/29355 Saksbehandler Nora Moberg Lillegaard Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 14.06.2017 17/72 Rådmannens

Detaljer

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/08881-12 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf:

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 15/6021 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Dyrsø - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 63/2016 Hovedutvalg Plan og Miljø

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02406-7 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 26.10.2016 8/16 Detaljreguleringsplan for Haftor Jonssons gate

Detaljer

Forslag til regulering LINÅS, Ski Kommune. Konsentrert småhusbebyggelse i 2 og 3 etasjer ; Illustrasjon fra EFFEKT

Forslag til regulering LINÅS, Ski Kommune. Konsentrert småhusbebyggelse i 2 og 3 etasjer ; Illustrasjon fra EFFEKT Forslag til regulering LINÅS, Ski Kommune. Konsentrert småhusbebyggelse i 2 og 3 etasjer ; Illustrasjon fra EFFEKT Linås- utvidelse av eksisterende boligområde, syd for Langhus stasjon. Arealet er vedtatt

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for del av Solberg Vestre, II, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for del av Solberg Vestre, II, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/8240 / 17 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Forslag

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Henvendelse om oppstartsmøte med Nannestad kommune Planinitiativ i forbindelse med detaljregulering av boligområdet Ramstadåsen BK3

Henvendelse om oppstartsmøte med Nannestad kommune Planinitiativ i forbindelse med detaljregulering av boligområdet Ramstadåsen BK3 Elverum, 17.1.2019 Til Nannestad kommune postmottak@nannestad.kommune.no Henvendelse om oppstartsmøte med Nannestad kommune Planinitiativ i forbindelse med detaljregulering av boligområdet Ramstadåsen

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av områdereguleringsplan for Nedre Daleheia - Plan ID

Saksframlegg. Mindre endring av områdereguleringsplan for Nedre Daleheia - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2016/3023-45664/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 25.10.2017 Saksframlegg Mindre endring av områdereguleringsplan for Nedre Daleheia - Plan ID 201202 Utv.saksnr

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Høllebukta vest - 3.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Høllebukta vest - 3.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1305 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14920/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 18.09.2018 68/18 Kommunestyret 25.10.2018 36/18

Detaljer

Planinitiativ Detaljregulering for Campus Grimstad Del av NKT-2

Planinitiativ Detaljregulering for Campus Grimstad Del av NKT-2 15.05.2018 Planinitiativ Detaljregulering for Campus Grimstad Del av NKT-2 Generell informasjon: Kontaktinformasjon oppdragsgiver Kontaktinformasjon konsulent Forslag til navn på plan Grøm Eiendom AS,

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato. 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato. 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker Nærøy kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2018/209-11 Saksbehandler: Ragnhild W. Melgård Dato: 04.10.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker 11.10.2018 Sak:

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3849-24 Arkiv: 023729200 Saksbehandler: Marco Skotti Dato: 19.09.2018 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnummer. Kultur og byutviklingsutvalget /19 Kommunestyret /19

Saksgang Møtedato Saksnummer. Kultur og byutviklingsutvalget /19 Kommunestyret /19 Arkivsak-dok. 19/00754-20 Saksbehandler Maria Bryksina Saksgang Møtedato Saksnummer Kultur og byutviklingsutvalget 04.06.2019 30/19 Kommunestyret 18.06.2019 31/19 Saksfremlegg Detaljregulering for gang-

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer