ÅRSMØTEDOKUMENTER 2019 NLM REGION NORDVEST I tro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTEDOKUMENTER 2019 NLM REGION NORDVEST I tro"

Transkript

1 ÅRSMØTEDOKUMENTER 2019 NLM REGION NORDVEST I tro Regionmøte Ålesund folkehøgskole mai Kåre Johan Lid Karen Colban Hoel Maria Engås Halsne LØRDAG Registrering av utsendinger Registrering Barnas Åpningsmøte for alle. Andakt: Kåre J Lid Sang: Rejoice, Kraft Årsmøte NLM Region Nordvest Barnas for flere aldersgrupper Seminar/ Barnas fortsetter Kveldsmøte Tale: Kåre Johan Lid Sang: Maria E. Halsne, Krasp, Kairos Alle mot 1 SØNDAG Bønne- og nattverdsmøte Formiddagsmøte Tale: Kåre Johan Lid Sang: Maria Engås Halsne Søndagsskole Misjonstivoli for små og store Møte for hele familien Sang: Krasp, Kairos Sang av Krasp, Kairos, Rejoice, Kraft og Maria Engås Halsne. Seminar lørdag 1. Karen Colban Hoel - Mongolia 2. Lars-Petter Ødegård - Tjenende liv 3. Maria Engås Halsne - Leve et liv åpent i tro Barnas 0-3 år - Lekekrok i hallen 3-6 år - Jungelgjengen - ulike aktiviteter klasse - velg mellom: Atlanterhavsparken, Mesternes Mester eller Buldrehallen.

2 Regiontilbud: 350 kr* for et årsabonnement (vanlig pris 485 kr). Send e-post til (merk med «Regiontilbud») Trosopplæring rett hjem *Tilbudet gjelder til og med 3. juni 2019 for nye medlemmer. Superblink er en kristen medieklubb for barn mellom 5 og 12 år. Barna får full tilgang til nettsiden Superblink.no med spill, filmer, musikk og møteplasser for jevngamle barn. I posten kommer klubbavisen åtte ganger i året noen ganger med en overraskelse.

3 Innhold Sakliste...4 Forslag til forhandlingsreglement...5 Årsmelding NLM region nordvest...6 Regnskapsrapport NLM region nordvest...11 Årsmelding barne- og ungdomsrådet (BUR)...15 Kandidater regionstyret...18 Kandidater BUR...20 Kandidater valgnemnda...22 Program for barnas regionmøte NLMs regionmøte er lagt til rette for hele familien. Barna kan være med i egne grupper med kjekke aktiviteter og dyktige ledere. Regionkorene våre, Krasp og Kairos, har øvingshelg samtidig som regionmøte og deltar på flere av møtene. Nye deltakere til korene kan melde seg på via Under hele regionmøtet vil det være en lekekrok tilgjengelig i møtesalen for de barna som er mellom 0-3 år. Lørdag: Registrering 11:30 Åpningsmøte for hele familien 12:45 Gruppesamlinger Jungelgjengen 3-6 år: Fiskedam, på jakt etter dyr i bibelen, ørkenvandring og lag ditt eget ballongdyr. Barn i skolealder får velge mellom tre forskjellige grupper: 1. Tur til Atlanterhavsparken. 2. Mesternes Mester på Emblemssanden 3. Klatre i buldrehallen (maks 20 barn) 16:00 Middag (sammen med foreldrene) 17:30 Konkurransemaraton og samling om «I tro - troende til det meste». Søndag: 11:00 Formiddagsmøte med søndagsskole for alle aldersgrupper 13:30 Misjonstivoli 15:00 Møte for hele familien. Betaling skjer ved registrering. Side 3 NLM region nordvest

4 Godkjenning av innkalling Godkjenning av forhandlingsreglement Valg av ordstyrer, varaordstyrer Valg av referenter Valg av to til å underskrive protokollen Opprop Dagsorden Årsmelding og økonomirapport for regionen. Årsmelding fra barne- og ungdomsrådet (BUR) 1. Møtets forhandlinger er offentlige. 2 a. Følgende har tale-, forslags og stemmerett (jf regionens lover $4) Utsendinger fra de tilsluttede misjonsfellesskap. Hvert misjonsfellesskap kan ha to utsendinger. Regionstyrets sju valgte medlemmer. Barne- og ungdomsrådets fem valgte medlemmer. b. Alle som er til stede under årsmøtet, har tale- og forslagsrett. 3 Valgnemnda er ansvarlig for å utstede stemmekort. Siste frist for registrering av utsendinger settes til lørdag 25. mai kl. 12. Siste frist for avhenting av stemmekort settes til lørdag 25. mai kl. 12. Valgnemnda har også ansvar for tellekorps. 4 Til å lede forhandlingene velges to dirigenter. Inntil disse er valgt, ledes årsmøtet av regionstyrets leder. 5 Til å føre protokoll velges to referenter. 6 I protokollen innføres hva saken gjelder, forslag og avstemninger, hovedpunkter fra samtalen og de vedtak som er fattet. 7 Årsmøtet velger to av utsendingene til å underskrive protokollen. 8 Dirigentene setter taletid ut fra den totale tid som er satt til disposisjon for forhandlingene. Det er ikke tillat med replikk. 9 Forslag leveres skriftlig til dirigentene av forslagsstiller. 10 Alle beslutninger gjøres med alminnelig flertall, bortsett fra endringer i regionens lover, hvor det kreves 2/3 flertall, og for øvrig er meldt i henhold til lovenes $11. Utenom valg må skriftlig avstemning vedtas av årsmøtet. 11 Valgene skjer skriftlig. På stemmeseddelen må det krysses av for det antall medlemmer som skal velges. Stemmer med færre eller flere navn forkastes. 12 Dersom et spørsmål ikke er regulert i dette reglement, gjelder vanlig forhandlingspraksis. Dirigentene skal i siste instans fortolke slik praksis. Reglementet vedtas med alminnelig flertall. Avvik fra det vedtatte reglement krever 2/3 flertall. Årsmøtedokumenter 2019 Side 4

5 Sak 2 - Årsmelding og regnskap Årsmøtet 2018 ble avholdt på Vestnes 26. mai. 137 utsendinger møtte fra fellesskapene i regionen. Tema for regionmøtet var «Nærmere» og hovedtaler var Andreas Nordli. Anna Sæther, Jørn Asle Lillebø og Heidi Holtskog ble valgt inn i regionstyret for 2 år. Sverrir Olafsson og Asbjørg Ulvund ble valgt til varamedlemmer for 1 år. Under første ordinære møte i regionstyret konstituerte regionstyret seg med Svein Dalen som leder og Ragnhild Fauske som nestleder. Strategi NLM Nordvest ble vedtatt av regionstyret i februar Strategien består av 4 punkt: Åpne og nære fellesskap, Jesus til barn og unge, Tjenende liv og Frimodig tillit til Guds Ord. Oppfølgingen av strategien blir hovedsakelig gjort gjennom prosjektplaner med konkrete handlingsplaner. Våren 2018 gjennomførte regionen gavekampanje med hovedfokus på fast givertjeneste. Målet var 25 nye faste givere og 50 givere som økte sitt faste giverbeløp med minst kr. 100 pr. måned. I perioden ble det registrert 39 nye givere og 43 giveravtaler med økning av gavebeløp. Alle områder i regionen hadde økning. Totalt i regionen var resultatet en forventa årlig økning på ca kr Dette er 12% økning i faste gaver. Ved årsskiftet 2018/2019 er det totalt 200 misjonsfellesskap i regionen (201 i 2017). I tillegg 30 NLMkontakter. Av de 200 fellesskapene er 70 ung-lag (71 i 2017). Tallet på misjonsforsamlinger er 7. Det ble startet 6 nye fellesskap i 2018 (8 i 2017), to av disse er knyttet til ung-arbeidet. Det ble lagt ned 7 fellesskap (8 i 2017), av de var tre knyttet til ung-arbeidet. 81% av misjonsfellesskapene har levert årsrapport. 67% av alle som har levert opplever å ha et stabilt arbeid, ca 17% opplever positiv tendens, og 16% opplever nedadgående utvikling. Dette er nokså lik fordeling som året før. Noen av fellesskapene har medlemmer med høy alder, og de gir utrykk for stor glede over fellesskapet, men er usikre på hvor lenge de greier å drive det. Andre beskriver glede over nye medlemmer i laget. Hos noen vokser gruppen slik at de vurderer å dele seg. For både voksen- og unglag er målet at flere må bli kjent med Jesus og bli bevart. Et fellesskap deler at de gjennom tema som tas opp i gruppen «ønsker å bli styrket og oppmuntret til å dele Jesus med flere i hverdagen». Et annet fellesskap med flest eldre sier: «Kanskje har vår forening et spesielt ansvar for å invitere møtefremmede i vår egen aldersgruppe til samlinger?» Andre ønsker å invitere innvandrere og flykninger til møter og arrangement. Gledelig er det også å lese om NLM-kontakt som med suksess har arrangert eget barnemøte på lokalt bedehus, og som ønsker flere barnemøter videre. Mange deler gode tips til hvordan de organiserer fellesskapet, og også om opplegg, Bibelstudium, aktiviteter og utadretta tiltak. Det meldes om torsdagskafé, mandagsmiddag, 8. mai-møte, «GladSang»- kveld, retreat, quizkveld og familielørdagskveld med pizza før møtet og spill etterpå. For mange barne- og ungdomslag fungerer det godt med enkel matlaging, kreative formingsaktiviteter og spill og lek i ulike varianter. Å lage «selfievegg» var enda et nytt tips av året. Side 5 NLM region nordvest

6 Når det gjelder Bibelstudiegrupper brukes ulike bøker og opplegg. Flere har god erfaring med å lese et kapittel fra Bibelen og samtale om teksten, «ulike bibeloversettelser og innspill er spennende og nyttige». Nevnes må også Vestborg vgs sitt aktive smågruppearbeid. Mange bibelgrupper og andre små fellesskap ved skolen er innmeldt som misjonsfellesskap i NLM og arbeider aktivt med utrustning og tjeneste. Veldig mange er glade for besøk av både regionens ansatte og utsendinger. Besøk av misjonærfamilie i NLM-barnehagelokaler var stor suksess. NLM sine gode ressurser på misjonsformidling både i blad, på nettsider og som video er det flere som takker for. Mange nevner også «barnas misjonsprosjekt» som veldig bra. Givertjeneste er en viktig del av arbeidet i fellesskapa, og flere nevner «fast givertjeneste». Misjonsfellesskap pr pr. område Nordvest Område 1 Nordvest Område 2 Nordvest Område 3 Nordvest Område 4 Nordvest Område 5 Nordvest Område 6 Nordvest Område 7 Regionale lag Nordvest Søndag 26. august 2018 var det åpningsfest for ny forsamlingssal i Kristiansund. Lokalet er samlokalisert med NLM Gjenbruks nye butikk. Forsamlingen har opplevd stor økning i antall møtedeltakere siden åpningen og NLM Gjenbruk melder om stor økning i sin omsetning. Tabellen nedenfor viser offentlige møter i 2018 som regionkontoret har oversikt over. Samlinger i ungarbeidet er ikke med i oversikten. Noen av møtene på leirsteder eller der forkynner er skaffet lokalt, er ikke med i oversikten. Samlingar Omr 1 Omr 2 Omr 3 Omr 4 Omr 5 Omr 6 Omr 7 Enkeltemøte* Søndagsmøte** Levande tru*** Forsamlingsmøte Møteuke**** *Møter i Vestborgturneen er talt med ** Søndagsmøter avslutning på møteuker er ikke med i dette tallet *** Her telles antall serier, ikke dager ****Møteuke er minst tre møter etter hverandre I 2018 ble det i NLM-sammenheng døpt 12 barn i regionen (område 1: 1 barn, område 2: 8 barn, område 5: 3 barn). 9 personer ble konfirmert. Tot 18 Tot 17 Årsmøtedokumenter 2019 Side 6

7 I 2018 er det utført 15,86 årsverk i regionen (16,33 i 2017). Dette er aktive årsverk hvor permisjoner og sykemeldinger er trukket fra. I tillegg kommer medarbeidere som er ansatt ved hovedkontoret til NLM, men plasserte i regionen i kortere perioder. (0,24 årsverk i 2018 og 0,6 årsverk i 2017). Andelen ansatte som er knyttet til ung-arbeidet er det samme som året før. Andel aktive årsverk i ung er ca. 28% (27% i 2017). Stillinger ved leirsted, media, lederteam og administrasjon er utelatt. Inkludert er barneog ungdomsarbeiderstillinger, områdearbeidere og forkynner- og forsamlingsstillinger. Navn Stilling Startdato Stillingsprosent Lovise Fredly Barne- og ungdomsarbeider % Lene Værnes Landro Lokalradioleder % Silje Berg-Straume Områdearbeider og Barne- og ungd.arb % Cathrine Behrentz Forsamlingsarbeider % Navn Stilling Sluttdato Stillingsprosent Hilmar Sæther Lokalradioleder % Lovise Fredly Barne- og ungdomsarbeider % Miriam J Nordbø Ødegård Barne- og ungdomsarbeider % Ved årsskiftet var det 27 utsendinger i tjeneste for NLM utland med tilknytning til Region nordvest. Sigrid Lise Lindseth reiste til Elfenbenskysten som ettåring. Margareth og Geir Magne Engås reiste til Kenya. Marita og Gunstein Ohma reiste til Kenya. Kristin og Kristoffer Nævdal reiste til Japan. Ragnhild Myren og Temesgen Shibru Galla kom hjem fra Etiopia. Karen Colban Hoel kom hjem fra tjeneste i Mongolia. Side 7 NLM region nordvest

8 Årsmeldinger og regnskapstall fra leirsteder, nærradioer og skoler er trykt i eget hefte. Solhøgda leirsted Jentefløya ferdig renovert. Renovering av guttefløya startet i november. Godt leirskoleår og positiv trend for leirene. Inntekter og resultat er inkludert kr ,- i tilskudd etter salget av Bjorli Misjonssenter og ekstraordinær gave etter salg av bedehus kr ,-. Driftsinntekter: ,- Resultat: ,- Vestheim ungdomssenter Stabil drift. Flere frivillige har gjort en viktig innsats med vårrydding, malingsarbeid, renhold og på kjøkkenet. Inntekter og resultat er inkludert kr ,- i tilskudd etter salg av Bjorli Misjonssenter. Driftsinntekter: ,- Resultat: ,- Lepsøy misjonssenter En forholdsvis liten del av driften er knyttet til NLM. Stilling økt til 20 %. Gode tilbakemeldinger fra brukerne. Driftsinntekter: ,- Resultat: ,- Rjånes ungdomssenter Rjånes ble vedtatt nedlagt høsten Radio Nordvest Hilmar Sæther gikk av med pensjon 30. april. Lene Værnes Landro ny daglig leder fra 15. august. Stor innsamlingsaktivitet med basar, sangkveld, respons, julelotteri og radiotur. Driftsinntekter: ,- Resultat: 5 792,- Norrøna Radio Molde Radioen drives på dugnad. I tillegg til egenproduserte programmer videresendes sending fra Radio Nordvest og Norea Pluss. Driftsinntekter: ,- Resultat: ,- Norrøna Radio Søre Sunnmøre Radioen drives på dugnad. I tillegg til egenproduserte programmer brukes program fra Radio Nordvest og Norea mediemisjon. Driftsinntekter: ,- Resultat: ,- Her viser vi til Vestborg vidaregåande skule og Høgtun folkehøgskole sine egne årsmeldinger og regnskap. Regionen har fire gjenbrukstikker (Ørsta, Ålesund, Elnesvågen og Kristiansund). Det blir lagt ned en stor innsats av mange frivillige for misjonen i gjenbrukstikkene. Overskuddet fra gjenbruksbutikkene i regionen var i 2018 på kr. 2,46 mill. (kr 2,84 mill. i 2017). Årsmøtedokumenter 2019 Side 8

9 I regionen er det 10 NLM-barnehager organisert i NLM-Barnehagene AS, som avdelinger i aksjeselskapet. Det er Torvikbukt Barnehage, Utsyn Barnehage i Elnesvågen, Tryggheim Barnehager Åndalsnes, Vestnes, Vatne, Brattvåg, Godøy, Sykkylven, Ålesund og Ulsteinvik. Flere av barnehagene har de siste årene hatt 40-årsjubileum. Mange av bygningene er derfor modne for modernisering. På Vatne ble barnehagen revet og en ny, flott barnehage ble bygd på samme tomt. Rekruttering av kristne medarbeidere er et avgjørende og kritisk punkt for at vi skal nå målet om å gi barna i barnehagene kristne verdier og bibelfortellinger. Utfordringen med å finne kristne personer som vil engasjere seg i eierstyrene har ikke blitt mindre krevende siste året. Gaveinntektene for 2018 er 10,78 millioner kroner. Det er en økning på kroner fra året før, og det er 1,32 millioner kroner under gavemålet i budsjettet på 12,1 mill. Regionbidraget, det som regionen sender til NLM sentralt etter at alle kostnader i regionen er trukket fra, var på 3,04 millioner kroner eller 28,2% av gaveinntektene i regionen (28,7% i 2017). I 2018 hadde regionen 592 faste givere. Dette er en oppgang på 25 personer fra året før. Totalsummen for fast givertjeneste for privatpersoner bosatt i regionen har økt med kr fra 2017 til Gaveinntektene til underenhetene i regionen er ikke med i regionen sitt regnskap, men viser i enhetene sine regnskap. Gave til NLM fra Vestborgrussen, til deres misjonsprosjekt, er på hele kroner. Det er ikke registrert noen testamentariske gaver på Region nordvest i Regionstyret har hatt 7 møter og 4 epostmøter i Det er behandlet 73 saker. Det er med både glede og ydmykhet regionstyret ser tilbake på arbeidet i Det legges ned en imponerende innsats av frivillige og ansatte. Vi vil rette en hjertelig takk til hver enkelt. Men mest av alt vil vi takke Gud, han som kaller og utruster til tjeneste i sitt rikes arbeid. Styret for NLM region nordvest Svein Dalen Ragnhild Fauske Heidi Holtskog Evelyn Haram Larsen Anna Sæther Jørn Asle Lillebø Sverrir Olafsson Asbjørg Muren Ulvund Side 9 NLM region nordvest

10 NLM Region Nordvest - Regnskapsrapport for 2018 Med forbehold om endring som følge av revisjon. Pr Tekst Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett Regnskap 2017 Regnskap 2016 Gaver Salgsinntekt Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønn mm Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Overføringer REGIONSBIDRAG Tillegg, Bidrag fra gjenbruk i RNV Årsmøtedokumenter 2019 Side 10

11 Side 11 NLM region nordvest

12 Årsmøtedokumenter 2019 Side 12

13 Side 13 NLM region nordvest

14 Barne- og ungdomsrådet (BUR) i Region nordvest ønsker å innlede årsmeldingen med å takke alle de frivillige lederne og medarbeiderne i regionen. Det er dere som gjør det mulig å drive barne- og ungdomsarbeid, og på den måten gi barn og unge her i nordvest en mulighet til å bli kjent med Jesus. Dere gjør en uvurderlig innsats som gir evige frukter var et år med en del forandringer i regionenes barne- og ungdomsarbeid. Leirarbeidet på søre Sunnmøre har blitt flyttet til Møre barne- og ungdomsskole Herøy og Ørsta bedehus etter at Rjånes Ungdomssenter ble vedtatt avviklet fra Vi har begynt å arrangere lokale dagsleirer. Krasp har endret aldersgruppe fra klasse til klasse. Barne- og ungdomsrådet hadde fire møter og behandlet 22 saker i Møtene har vært på Vestheim Ungdomssenter. BUR bestod av: Ingeborg Berget (leder), Øystein Johansen (nestleder), Nina Bergfjord, Ann Elise Kiplesund, Kristoffer T. Engås, Randi Starheimsæter (1. vara) Fra administrasjonen: Geir Henning Tunheim (leder NLM ung) BUR har dette året brukt mye tid på å finne gode løsninger for leirarbeidet på søre Sunnmøre. Vi har også arbeidet med en prosjektplan for lederutvikling i regionen. Det er 70 ung-lag i regionen To nye lag ble registrert, og tre ble lagt ned. Det er positivt at det fortsatt startes nye ung-lag. I årsmeldingene nevner flere av lagene at de setter pris på besøk fra de ansatte i regionen. Noen lag nevner at de ønsker mer oppfølging fra regionen. De fleste lagene forteller om stabil drift i arbeidet. 15 av lagene sier at de opplever en positiv trend eller tydelig vekst i laget (16 i 2017), mens 5 lag forteller om nedadgående utvikling og fare for nedleggelse (6 i 2017). De lokale lagene utgjør noe av grunnstammen i arbeidet vårt og skaper verdifulle, lokale møteplasser. Mange bruker mye tid på arbeidet i lagene, og BUR vil takke alle dere som holder dette arbeidet oppe. Vi ser mange muligheter i det lagsarbeidet som drives. Foreldre kan inviteres med på samlinger, arbeidet kan knyttes sammen med andre arrangementer som skjer i regi av det lokale fellesskapet, og barna kan sendes på NLM sine leirer. BUR ønsker å legge til rette for at vi greier å opprettholde etablerte lag, samtidig som nye lokale ung-lag blir startet. Vi har dette året arrangert leirer på Solhøgda leirsted, Vestheim ungdomssenter, Vestborg vgs., Hakallestranda bedehus, Møre barne- og ungdomsskole Herøy og Ørsta bedehus. Det har vært venteliste på to av leirene. I 2018 var det 22 (25) planlagte barne- og ungdomsleirer i regionen og 19 (22) av disse ble gjennomført. Tre ble avlyst på grunn av for få påmeldte deltakere. Årsmøtedokumenter 2019 Side 14

15 Vi har hatt 611 (808 i 2017) på våre barne- og ungdomsleirer i Det er en nedgang på 197 deltakere fra En av årsakene til den store nedgangen har med at vi har arrangert tre færre leirer i 2018 en i BUR ønsker å øke antall leirer på søre Sunnmøre i årene som kommer og vil arbeide for at vi får flere deltakere på leirene våre i Solhøgda Leirsted har i 2018 hatt lavere kapasitet på overnatting på enkelte av leirene på grunn av rehabilitering av internatfløyene. BUR ønsker å gi en stor takk til alle frivillige leirledere som gjør en flott innsats på hver eneste leir. Krasp har hatt et veldig godt år med en fin gjeng ungdommer, og man opplever at arbeidet får positive tilbakemeldinger. Antall deltakere har økt mye i begge Krasp-korene. Krasp har endret aldersgruppe fra klasse til klasse fra høsten Krasp er velsignet med trofaste og gode ledere. Vi er fortsatt avhengig av rekruttering av deltakere inn i korene. Kairos har hatt litt for få deltakere dette året. Lederne arbeider kontinuerlig med å rekruttere flere deltakere til koret. Deltakerne som er med gir gode tilbakemeldinger og samholdet i koret er godt. Kairos deltok dette året på regionmøtet på Vestnes. Våren 2018 var det 31 konfirmanter på konfirmantundervisningen som vi arrangerer i samarbeid med IMF ung Sunnmøre. 14 av konfirmantene var påmeldt til NLM. Åtte av disse konfirmerte seg i Misjonssalen Ålesund og en konfirmerte seg på Solhøgda Leirsted. Resten tok KonFu som supplerende undervisning. Det har vært fem lørdagssamlinger og to weekender. KonFu er et godt redskap for å utruste og bevare ungdommene i regionen. Vi ser at mange av de som har gått på KonFu fortsetter videre i vårt arbeid, spesielt på ungdomsleirer og Vestborg vgs. I oktober 2018 var vi medarrangør av Pit-Stop i Misjonssalen Ålesund i samarbeid med IMF ung Sunnmøre. Det var på det meste opp imot 250 ungdommer samlet. Temaet for helgen var «Hellig». Andreas Evensen fra IMF-ung var hovedtaler. I 2018 var disse ansatt i NLM ung: - Geir Henning Tunheim, leder NLM ung 100% - Miriam Johanna Nordbø, ungarbeider 80% frem til Hege Dalhaug, ungarbeider 50% - Lovise Fredly, ungarbeider 50% (vikariat) - Hilde Ådland, ungarbeider 80% - Margareth Engås, ungarbeider 20% til (permisjon til ) - Silje Berg-Straume, ungarbeider 20% fra (vikariat til ) - Ole Audun Os, korarbeider 25% BUR arbeider for å utvikle nye ledere til vårt arbeid og vil fortsette med det i En egen prosjektgruppe arbeider også med en plan for å videreutvikle det lokale ung-lagsarbeidet i regionen. BUR nordvest Ingeborg Berget Kristoffer T. Engås Øystein Johansen Nina Bergfjord Ann Elise Kiplesund Side 15 NLM region nordvest

16 Sak 3 - Valg av regionstyre Regionstyret består av 7 medlemmer (valgt for to år) og 2 varamedlemmer (valgt for ett år). Det skal velges 4 medlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for ett år. Ikke på valg: Heidi Holtskog, Molde Jørn Asle Lillebø, Ålesund Anna Sæther, Surnadal KANDIDATER REGIONSTYRET HALLGRIM BARLAUP Kristiansund, 33 år Yrke: Lærer ved Atlanten Ungdomsskole Viktig at ytremisjonen skal bli meir synleg også i regionsarbeidet. Viktig at opplæringa av våre barn- og unge skal bli meir systematisert i regionen. Viktig at regionsarbeiderane har god kontakt med misjonsvenene i distrikta. LISE-KARI TENNFJORD ENGÅS Tennfjord, 49 år Verv: Har vært styreleder for ungdomsforsamlingene i Salem Stavanger og Betania i Trondheim. Nå: Styreleder for Misjonssalen Kristiansund. Var 5 år i søndagsskolen i Betania. Ellers aktiv i arbeidet i menighetene på forskjellig vis. Leirarbeidet Samarbeid på tvers av forsamlingene Vekst i Guds rike. Hvordan kan vi nå de som ikke har hørt, når det gjerne er naboen/kollegaen vår? DAGNY DAVIDSEN Ulsteinvik, 51 år Yrke: Adjunkt med tillegg. Underviser i matematikk og naturfag ved Ulstein vgs. Verv: Medlem i misjonsforening Yrke: Adjunkt ved Møre Barne- og Ungdomsskule Skodje Verv: Heilt frå tidleg ungdom og fram til i dag, har eg hatt mange verv og vore aktivt med i både kyrkje- og bedehusliv på fritida mi. Eg set så stor pris på, og er så takknemleg for det gode barne- og ungdomsarbeidet som NLM har hatt her i regionen vår i alle år. Vi må framleis leggje godt til rette for at barnehagane, skulane, leirstadane, korsamlingane og forsamlingene med sine barne- og ungdomsopplegg, får halde fram med å forkynne om Jesus til komande generasjonar. I tillegg er desse samlingsstadane, med sine store kontaktflater, i stor grad med på at foreldre, søsken, slekt og vener også får høyre og bli kjent med Guds ord. Både barn, unge og voksne trenger bibelkunnskap i en tid med mye forvirring og forkynnelse som ikke samsvarer med Guds ord. Arbeidet med Levende tro/ Bibelen i livet må holde fram og prioriteres. Givertjenesten er viktig og det må forkynnes. Å være fast giver er forutsigbarhet for misjonen, orden på egen givertjeneste- og det gir skattefradrag! Årsmøtedokumenter 2019 Side 16

17 SVERRIR OLAFSSON Ålesund, 53 år LARS BIRGER STIGE Stranda, 72 år Yrke: Lege Verv: Tidligere styremedlem og styreleder i Ålesund Misjonsforsamling. Styremedlem i regionstyret i NLM Region Nordvest. Fortsatt satsing på barne- og ungdomsarbeidet gjennom leirer, korarbeid, søndagsskole og foreninger. Barna er framtiden. Forkynnelsen av Ordet. Støtte opp om misjonsforeninger lokalt og satsing på forsamlinger der det er mulig. Formidling av Guds kall til tjeneste i misjonen. Fokus på misjon blant unådde og at vi som misjonsfolk har et ansvar for å bære arbeidet. RUTH BRENNHAUG STAURSET Eidsvåg, 64 år Yrke: Pensjonist. Tidlegare rektor på Vestborg vgs, økonomisjef i Stranda kommune og forlagssekretær i Lunde Forlag. Verv: Leiar i styret for Tryggheim barnehage, Sykkylven, og i styret for Stranda bedehus. Tidlegare m.a. leiar i Stranda NLM, medlem i krinsstyret og barne- og ungdomsnemnda i NLM, S&R krins. Fokus på barne- og ungdomsarbeidet Nådegåveutrustninga, jf. 1. Kor. 12 Bønetenesta ANDERS EGIL STRAUME Volda, 36 år Yrke: Jobber innen opplæring i eget firma. Yrke: Pensjonist ( tidligere lærer, barne- og ungdomssekretær NLM,kontorsekretær/ kirkeverge DNK Rauma) Verv: Leder NLM- forening Verma, vært styremedlem i Rauma arbeidslag NLM, leder eierstyret Tryggheim barnehage Åndalsnes, Øverdalen menighetsråd , vara landsstyret i Norges Samemisjon. Verv: Styreleder Ørsta/Volda Misjonsforsamling, Søndagskulelærer. Sikre forsamlingene ressurser til å kunne utvikle seg. Legge til rette for nyplanting. Gi rom for gründeren, vi må ikkje bli så systemtunge at vi drep grunder spirane i regionen! Det viktigste arbeidet vårt er å lære barna og ungdommen om Jesus. De må få høre at de trenger en Frelser og vi må forkynne kallet til tjeneste for de som vokser opp. Det er de som har ansvaret for å bringe evangeliet videre i sin generasjon. I vår region har vi mange barnehager - og der trengs kristne, engasjerte ansatte. Det må ungdommene få høre! Både barn, unge og voksne trenger bibelkunnskap i en tid med mye forvirring og forkynnelse som ikke samsvarer med Guds ord. Arbeidet med Levende tro/ Bibelen i livet må holde fram og prioriteres. Givertjenesten er viktig og det må forkynnes. Å være fast giver er forutsigbarhet for misjonen, orden på egen givertjeneste- og det gir skattefradrag! Side 17 NLM region nordvest

18 Sak 4 - Valg av Barne- og ungdomsråd BUR består av 5 medlemmer (valgt for to år) og 2 varamedlemmer (valgt for ett år). Det skal velges 3 medlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for ett år. Ikke på valg: Øystein Johansen, Vestnes Ann Elise Kiplesund, Kristiansund KANDIDATER BARNE- OG UNGDOMSRÅDET PER MAGNUS AUSTNES Eidsnes, 25 år NINA SOFIA BERGFJORD Sunndal, 48 år Yrke: Assistent på Møre Barne- og Ungdomsskule Skodje Verv: Med som møteleder i Misjonssalen Ålesund og leder på diverse leirar både i NLM og IMF. At barn og unge skal lære Jesus å kjenne. At barn og unge skal ha det kjekt på leir og få nye venner fra forskjellige plasser. At barn og unge skal ha sunne og gode forbilder som kan peke på Jesus. Yrke: Sykepleier Verv: BUR region nordvest nlm, styremedlem Solhøgda leirsted, styremedlem At mange barn og unge skal få oppleve gode kristne arrangement. Satsing på distriktsområder hvor det f.eks ikke er store flokker med ungdommer som møter. Se muligheter for å få barn og spesielt ungdommer til å bli værende i nlm, at de vil trives og føle nlm som et åndelig hjem. Årsmøtedokumenter 2019 Side 18

19 OLIANNA JOHANSSON Sula, 15 år ASLE STENBERG Kristiansund, 22 år Yrke: Skoleelev Verv: Er aktiv i lovsangen i Misjonssalen Ålesund, og har vært leirleder en gang. Jeg er i tillegg en veldig erfaren leirdeltaker, og har opplevd det som ekstremt meningsfullt og utrolig gøy. Jeg ser at det er veldig viktig at vi prøver å fange interessen til barn og unge gjennom leirer og sosiale begivenheter som f.eks ungdomskvelder, for å få Jesus litt mer inn i hverdagen til barn og unge. Få flere engasjert innen barne- og ungdomsarbeid slik at det blir et større mangfold av forskjellige mennesker som hver kan komme med sitt innspill til å forbedre arbeidet som blir gjort Gjøre en enda større innsats på å tilpasse f.eks aktiviteter og bibeltimer til dagens barn og unge slik at flere fatter interesse og forståelse for kristendommen og det budskapet vi vil komme med. Gjerne ta for oss en del av de store, vanskelige spørsmålene som veldig mange unge har om kristendommen og Gud i dag. Yrke: Studerer petroleum-logistikk og økonomi Verv: Gikk på vestborg i 3år, medlem i bibelgruppe Jeg brenner for leirarbeidet Jeg ønsker en større satsing på KRIK-arbeid i regionen. Jeg ønsker å at alle barn og unge i regionen vår skal ha et barnelag i nærheten. ÅSHILD VALBØ SÆTHER Ålesund, 28 år SIMON MORRIS Stranda, 49 år Yrke: Lærar på Møre barne- og ungdomsskule Skodje. Verv: Tidlegare styremedlem i Betania Ung Trondheim At NLM gir støtte og veiledning til foreldre om oppdragelse og kristenlivet på heimebane. At ungdom har ein arena der dei kan bli utrusta og oppmuntra til å bruke sine gåver i tjeneste. At alle barn og ungdom i regionen har gode tilbod til kristent barne- ungdomsarbeid i sitt nærområde. Yrke: Ungdomsleder Vestborg VGS (Tidl: Ungdomsleder Kvitsund VGS) Verv: Deltatt flere ganger som taler og leder på UL og Sommertreff. At vi forkynner bibelsk sant og klarer å gjøre budskapet relevant for unge mennesker. Økt satsing på disippelgjøring av unge som lettere kan nå den nye generasjonen mennesker. Videreutvikle det gode KonFu-arbeidet og bevisstgjøre unge om at konfirmasjon er noe mye større enn kaffe, kaker og penger. Side 19 NLM region nordvest

20 Sak 5 - Valg av valgnemnd Valgnemnda består av 5 medlemmer (valgt for to år) og 2 varamedlemmer (valgt for ett år). Det skal velges 2 medlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for ett år. Ikke på valg: Randi Furnes, Giske Roar Johansen, Vestnes Lars-Petter Ødegård, Kristiansund KANDIDATER VALGNEMNDA PER EINAR ELLINGGARD Eide, 68 år SOLVEIG KLUNGSØYR, ÅLESUND Ålesund, 72 år TORE LARSEN, VOLDA Volda, 59 år ØYSTEIN STRAND, STRANDA, Stranda, 45 år Årsmøtedokumenter 2019 Side 20

21 Sak 6 - Strategi NLM 2021 Hovedstyret i NLM satte i 2017 i gang et arbeid med å lage en ny strategi. På GF i 2018 ble det gjennomført et gruppearbeid med nesten 200 grupper og ca 850 deltakere. I svarene fra gruppesamtalen var det særlig noen temaområder som pekte seg ut. Her er de i alfabetisk rekkefølge: Barn og ungdom, Bønn, Diakoni, Forkynnelse, Media (inkludert sosiale medier), Innvandrere og Unådde. På regionmøtet blir det gjennomført en gruppesamtale om strategi. Utgangspunktet for spørsmålene er resultatene fra gruppearbeidet på GF. Gruppesamtalen er åpen for alle (også de som ikke er utsendinger til årsmøtet), og en kan velge mellom 4 ulike temaområder: Forkynnelse, Innvandrerarbeid, Barn og ungdom eller Diakoni. Spørsmålene til gruppesamtalen er ordnet slik at spørsmål A og C er felles for alle gruppene. Spørsmål B varierer utfra hvilket temaområde som er valgt. A - FELLES NLM er en misjonsorganisasjon med Guds ord som rettesnor for vårt arbeid. På GF ble det laget en ordsky der alle skulle skrive hvilket ord NLM kunne forbindes med. Hvilke verdier vil dere holde frem som de viktigste for NLM? B - FORKYNNELSE Forkynnelse av Guds ord har vært og er grunnleggende for NLMs arbeid. Det foregår mye god forkynnelse hver uke rundt i landet. I vesentlig grad treffer denne forkynnelsen de som allerede har sin plass i den kristne forsamling. Hvordan kan forkynnelsen i større grad nå ut til de som enda ikke har tatt imot Jesus? B - INNVANDRERARBEID: På GF ble arbeid blant nye landsmenn trukket frem som et satsingsområde. Folkegrupper som vi tidligere har sendt misjonærer til, er nå våre naboer. Hvordan kan vi nå våre nye landsmenn med evangeliet her i landet? B - BARN OG UNGDOM: Arbeid blant barn og unge er og må være høyt prioritert i NLM. Dette kom også tydelig frem i gruppearbeidet på GF. Familien, leirarbeid og barnelagsarbeid, skoler og barnehager har vært og er viktige for å nå barn og unge med evangeliet. Samfunnet endrer seg. Hva ser dere som nyttige arenaer i dette arbeidet videre? B - DIAKONI: Større diakonalt fokus var også noe som kom frem som viktig i gruppearbeidet. Vi lever i et samfunn med høy materiell levestandard, men med stor sosial nød. Hva tenker dere er de viktigste satsingsområdene innenfor diakoni i årene fremover? C - FELLES NLM sin visjon er Verden for Kristus. NLM har et kall til å nå de minst nådde. Det er ca folkegrupper som fremdeles er regnet som unådde, og dette er også de som er vanskeligst å nå. Hvordan skal NLM arbeide fremover for best mulig å oppfylle visjonen Verden for Kristus? Side 21 NLM region nordvest

22 SOMMERLEIRER I NORDVEST Vestheim ungdomssenter juni, Safarileir klasse juni, Sport-aktivleir klasse juni, 62 Nord klasse Solhøgda leirsted juni, Superhelt-leir klasse juni, Sommerleir klasse Møre barne- og ungdomsskule Herøy juni, MIX-leir klasse Hakallestranda juni, Hakalleleir klasse PÅMELDING OG INFO RMASJON: Side 22 NLM.NO/NORDVEST Årsmøtedokumenter 2019

23 Fra Spjelkavik/Moa Blindheimstunnelen (E39) Fra Sula (E39) ÅFS Fra Magerholm (60)

24 H K E B C A M P Fast merking av innganger: A Borghall/møtesal/bønnerom/førstehjelp B Registrering/matsal/kiosk/stand-område C Amfi/seminar/nattverd E Samtalerom/hvilerom K Barnas/klasserom/Kairos H Barnas/resepsjon/internat/ÅFS (nattåpent) M Møre Ungdomsskole /seminar/kairos/krasp P Puskhola barnehage

Fellesskap. NLM Region Nordvest. Årsmøtedokumenter 2017 REGIONMØTE NLM NORDVEST STRANDA MAI 2017 LØRDAG SØNDAG

Fellesskap. NLM Region Nordvest. Årsmøtedokumenter 2017 REGIONMØTE NLM NORDVEST STRANDA MAI 2017 LØRDAG SØNDAG LØRDAG Årsmøtedokumenter 2017 NLM Region Nordvest 10.30-11.15 Registrering av utsendinger Registrering Barnas 11.30 Åpningsmøte for alle. «Et fellesskap for alle» Andakt: Anna Sæther 12.45-15.30 Årsmøte

Detaljer

November, v. Mainy Os

November, v. Mainy Os REISERUTE REGION NORDVEST 1. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: November, v. Mainy Os Januar - Mars 2017 Plassering Ukenr. Fra dato Til dato Arrangement/Sted Aktivitet Tildelt Merknad/Kontaktperson Område 1

Detaljer

REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom:

REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: Okt. v. Mainy Os August - desember 2017 Plassering Ukenr. Fra dato Til dato Arrangement/Sted Aktivitet Tildelt Merknad/Kontaktperson Område 3

Detaljer

REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom:

REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: Juni, v. Mainy Os August - desember 2017 Plassering Ukenr. Fra dato Til dato Arrangement/Sted Aktivitet Tildelt Merknad/Kontaktperson Område 3

Detaljer

Ukenr. Fra dato Til dato Sted Område Møte Taler Kommentar aug. 9. aug. Engesetdal Område 2 Møte i forsamling Os, Ole Audun Familiemøte kl.

Ukenr. Fra dato Til dato Sted Område Møte Taler Kommentar aug. 9. aug. Engesetdal Område 2 Møte i forsamling Os, Ole Audun Familiemøte kl. Ukenr. Fra dato Til dato Sted Område Møte Taler Kommentar 32 9. aug. 9. aug. Engesetdal Område 2 Møte i forsamling Os, Ole Audun Familiemøte kl. 1100 m nattv. 32 9. aug. 9. aug. Ålesund, Misjonssalen Område

Detaljer

November, v. Mainy Os

November, v. Mainy Os REISERUTE REGION NORDVEST 1. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: November, v. Mainy Os Januar - Mars 2017 Plassering Ukenr. Fra dato Til dato Arrangement/Sted Aktivitet Tildelt Merknad/Kontaktperson 1 5. jan.

Detaljer

Regionleiar gjekk gjennom hovudpunkt i styringsdokumentet for regionstyret.

Regionleiar gjekk gjennom hovudpunkt i styringsdokumentet for regionstyret. 1 A-protokoll for Regionstyret NLM Nordvest Tid og stad: 22.6.2016 kl 17-2045 på Vestheim Ungdomssenter. Til stades: Svein Dalen, Ragnhild Fauske, Heidi Holtskog, Brynjar Muren, Martin Stige, 1. vara:

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder T Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder T Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 4 2019 Sted: Regionkontoret Tidspunkt: 7. mai 2019 kl. 17.00 21.00 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø Formann T Egil Svela Nestformann T Håvard Brekkå Styremedlem F Torill Voll

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt Møte: Regionstyret Møtenr.: 7 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Onsdag 30. aug. 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø T Egil Svela T Dagfinn Brandsæter T Håvard Brekkå T Brith Halvorsen

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder T Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder T Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 1 2019 Sted: Solgry Tidspunkt: 25. januar 2019 kl. 19.30 21.45 26. januar 2019 kl. 09.00 14.30 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø Formann T Egil Svela Nestformann T Håvard Brekkå

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 2 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 14. mars 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Uke Dato Møteplass Taler. 3. 1. RJÅNES familiejulefest Ole Audun Os 971 91 397 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag

Uke Dato Møteplass Taler. 3. 1. RJÅNES familiejulefest Ole Audun Os 971 91 397 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag Uke Dato Møteplass Taler 1 3. 1. RJÅNES familiejulefest 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag 4. 1. ØVM kl. 1100 4. 1. MOLDE kl. 1100 Sakarias Ingolfsson 976 19 658 4. 1. ÅLESUND kl. 1100 Andreas Bakke

Detaljer

Dato Sted Taler. Maria Nordbø Hildbjørg Vatland

Dato Sted Taler. Maria Nordbø Hildbjørg Vatland Uk e 1 2 3 Dato Sted Taler 4.1. RJÅNES familiejulefest Maria Nordbø Hildbjørg Vatland Solevåg 5.1. ØVM kl 1100 5.1. ÅLESUND, Misjonssalen Jon Ove Holen 920 65 212 5.1. GODØY kl. 11.00 Andreas Kiplesund

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Region nordvest DER GUD VIL

Region nordvest DER GUD VIL 42 KOMMENTAR FRA UNGLEDER / 44 REGIONMØTE 2018 / 45 DÅ GUD MØTTE MEG / 46 UTVILKLING AV LEDERE Region nordvest DER GUD VIL Familien Byrkjedal er takknemlig for å få være en del av NLMs arbeid. Inntrykkene

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

Uke Dato Sted Taler. Jan Magnus Dybvik VESTNES foreningsmøte Geir Andresen

Uke Dato Sted Taler. Jan Magnus Dybvik VESTNES foreningsmøte Geir Andresen Uke Dato Sted Taler 1 4.1. RJÅNES familiejulefest Hildbjørg Vatland Maria Nordbø Solevåg 5.1. ØVM kl 1100 5.1. ÅLESUND, Misjonssalen Jon Ove Holen 920 65 212 5.1. GODØY kl. 11.00 Andreas Kiplesund 2 8.1.

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 7. mars 2013 Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 Tilstede: Rune Andersson (styreleder) Arne Solberg (nestleder) Jogeir Lianes Gerd Solbakken Marit Vågen Siri Myklebust

Detaljer

Referat A-protokoll. Til administrasjonen: I Kolbjørn Bø Regionleder I Arnt Magne Granberg Ung-Leder I Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Til administrasjonen: I Kolbjørn Bø Regionleder I Arnt Magne Granberg Ung-Leder I Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 6 2018 Sted: Regionkontoret Dato: 12. juni 2018 Til regionstyret: I Jan Ove Selstø Formann F Håvard Brekkå Styremedlem I Torill Voll Haaland Styremedlem I Heidi Klingsheim Styremedlem

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder T Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder T Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 8 2018 Sted: Regionkontoret Tidspunkt: 21. august 2018 kl. 17 21.15 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø Formann T Egil Svela Nestformann T Håvard Brekkå Styremedlem T Torill

Detaljer

PRISER & PÅMELDING. Privat overnatting: dette kan vi ordne hvis det er ønskelig. Ta kontakt med ImF-UNG hvis du ønsker dette.

PRISER & PÅMELDING. Privat overnatting: dette kan vi ordne hvis det er ønskelig. Ta kontakt med ImF-UNG hvis du ønsker dette. PRISER & PÅMELDING Konferanseavgift: kr. 650,- pr. pers ved påmelding før 3. mars kr. 800,- pr. pers ved påmelding etter 3. mars (500,- av konferanseavgiften blir tilbakebetalt via prosjektstøtte for de

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Visjonsdokument. for. VI-normisjon

Visjonsdokument. for. VI-normisjon Visjonsdokument for VI-normisjon Revidert av lederskapet høst/vinter 2012 Lagt fram for årsmøtet og godkjent 31. januar 2013 Innledning Varteig Normisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært en selvstendig

Detaljer

Region nordvest PATIENCE ET PERSÉVÉRANCE

Region nordvest PATIENCE ET PERSÉVÉRANCE 42 INNSPILL 42 MITT BIBELORD 44 KRASP 45 REGIONMØTE PÅ STRANDA 46 LUFT Region nordvest FOTO: NORDBØ Besøksadresse: Myrabakken Næringssenter, Spjelkavikvn 132, 6010 Ålesund E-post: nordvest@nlm.no Regionleiar:

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 22.-23.01.2016 Tid: Sted: Undeland Misjonsgård Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Sverre Høgsås, Egil Grindland

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder T Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder T Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 3 2018 Sted: Regionkontoret Dato: Onsdag 25. april 2018 kl. 17-21 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø Formann T Egil Svela Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem T Håvard

Detaljer

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide (deler av fredag)

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 19.06.2017 Tid: 17.30 21.30 Sted: Regionkontoret, Kristiansand Til stede: Rune Galteland (styreleder), Kristen Salmelid, Kjellaug Inntjore, Kristin Kjebekk

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Sak 12/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 13/16 Godkjenning av referat fra styremøte

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Sak 12/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 13/16 Godkjenning av referat fra styremøte REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 10. mars 2016 Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede: Forfall: Fra adm. Hans Georg Skuggedal (leder) Jogeir Lianes (nestleder) Britt Vittersø Kari Helene Haugen (ansattrepresentant)

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 17.-18.4. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Gunnar Indrebø Svenning Bjørke Roald Gulbrandsen (fra fredag kl. 12)

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Årsfest for Riska Bedehusforsamling og Riska Bedehus. 19.Mars 2017

VELKOMMEN TIL. Årsfest for Riska Bedehusforsamling og Riska Bedehus. 19.Mars 2017 VELKOMMEN TIL Årsfest for Riska Bedehusforsamling og Riska Bedehus 19.Mars 2017 Andakt Ved Torgeir Lauvås Dagsorden 1. Valg av møteledere Forslag Hilde Hetland og Rolf Gunnar Husveg 2. Godkjenne dagsorden

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205 Møte: Regionstyret Møtenr.: 6 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg

ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg Regionstyret Regionstyret består av 7 medlemmer (valgt av årsmøtet for to år) og 2 varamedlemmer (valgt av årsmøtet for ett år) i tillegg til ansattrepresentant og vara

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Lover for NLM Hamarkirken

Lover for NLM Hamarkirken LOVER 1.0 Navn 2.0 Bekjennelse 3.0 Formål og visjon 3.1 Å utbre Guds rike 3.2 Visjon, oppdrag og kjerneverdier 3.3 Fokus og strategi for menighetsarbeidet 4.0 Medlemskap 4.1 Personlig medlemskap 4.2 Barn

Detaljer

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Nord. 1.2 Regionens arbeidsområde er Svalbard og Finnmark, Troms og Nordland fylker

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 08.-09.09. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av ImF Midthordland - Nr. 2

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av ImF Midthordland - Nr. 2 FJELL-LY POSTEN Utgitt av ImF Midthordland - Nr. 2 Julehilsen fra Fjell-ly Da nærmer det seg jul og noen fridager for oss som jobber med leirarbeidet på Fjell-ly. Vi kan se tilbake på en høst der vi har

Detaljer

Referat A-protokoll. Referent: Arvid Lodden. Åpningsord: Dagfinn Brandsæter Bønn. Sakliste: Sak Sakliste og innkalling

Referat A-protokoll. Referent: Arvid Lodden. Åpningsord: Dagfinn Brandsæter Bønn. Sakliste: Sak Sakliste og innkalling Møte: Regionstyret Møtenr.: 3 2016 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 19. april 2016 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten.

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BETANIA MISJONSFORSAMLING TORSDAG 5. MARS KL 19.00 Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 5. mars kl 19.00 i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet

Detaljer

Visjonsdokument. for. VI-normisjon

Visjonsdokument. for. VI-normisjon Visjonsdokument for VI-normisjon Revidert av lederskapet 01.12.2008 Lagt fram for årsmøtet i januar 2009 Innledning Varteig Normisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært en selvstendig forening siden

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Veiledning/kommentar til «Normallover felles forsamling» ImF og NLM 2018

Veiledning/kommentar til «Normallover felles forsamling» ImF og NLM 2018 Veiledning/kommentar til «Normallover felles forsamling» ImF og NLM 2018 Veiledning/kommentar til «Normallover felles forsamling» De senere årene har det skjedd mye positivt med det forsamlingsbyggende

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Grunnregler og vedtekter for NMSU

Grunnregler og vedtekter for NMSU Grunnregler og vedtekter for NMSU Revidert 2018 1 NMSU er Det norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon. NMSU består av lokallag (barne- og ungdomsklubber, familiegrupper) og enkeltmedlemmer.

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 1. september 2016 Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede: Forfall: Fra adm. Britt Vittersø (styreleder) Kay Granli (nestleder) Ingunn Holm Tore Johansen Lars Olav

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Norkirken Grimstad

Norkirken Grimstad Norkirken Grimstad 2017-2018 Fellesskap satsings-område Forventet mål Aktivitet Ansvarlig Når Familie, barn og unge 1. Cellegrupper for tweens, ungdom, studenter og unge voksne. 2. Planting av lag på skoler

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG KL 17.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG KL 17.00 MISJONSHUSET NLM HAUGESUND INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 04.03.2018 KL 17.00 PROGRAM: Kort møte med andakt av forsamlingsleder Georg Mork Enkel bevertning SAKLISTE: 1. Valg av ordstyrer og referent. Styrets

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG Navn: Morten Sirevåg Alder: 30 år Region: Sørvest Yrke: Avdelingsleder i Aker Solutions Hvorfor: Jeg ønsker å være med å jobbe for at enda flere skal bli bevart

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Innkalling til NLM ungs Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Alle som er medlemmer og har betalt medlemskap for 2013 har stemmerett. Innkallelse og årsmelding

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Valg til regionstyret

Valg til regionstyret NORMISJON REGION AGDER Valg til regionstyret Regionårsmøtet 2011 Regionårsmøte Oddernes menighetshus 9. april 2011 Under regionårsmøtet 2011 skal det velges leder av regionstyret og to medlemmer til regionstyret.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 MISJONSHUSET NLM HAUGESUND INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 PROGRAM: Kort møte med andakt av forsamlingsleder Georg Mork Enkel bevertning SAKLISTE: 1. Valg av ordstyrer og referent. Styrets

Detaljer

LANDSMØTE 2015 NLM UNG

LANDSMØTE 2015 NLM UNG Protokoll LANDSMØTE 2015 NLM UNG Fredag 10. og lørdag 11. juli Randaberg Alfena 2 Gunnar Loland ønsket velkommen til Landsmøte 2015 og innledet med en kort åpning. SAK 1- GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

HØSTPROGRAM FOR TRONDHEIM FRIKIRKE HØSTEN 2019

HØSTPROGRAM FOR TRONDHEIM FRIKIRKE HØSTEN 2019 HØSTPROGRAM FOR TRONDHEIM FRIKIRKE HØSTEN 2019 Velkommen til Trondheim Frikirke! Vi ønsker å være en menighet for deg som har spørsmål, lurer på ting eller ønsker å finne ut mer om den kristne tro, og

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

FRELST. SOMMERSTEVNE 2018 med landsmøte. 28.juni 1.juli Hedmarktoppen folkehøyskole

FRELST. SOMMERSTEVNE 2018 med landsmøte. 28.juni 1.juli Hedmarktoppen folkehøyskole FRELST SOMMERSTEVNE 2018 med landsmøte 28.juni 1.juli Hedmarktoppen folkehøyskole VELKOMMEN! For alle som vil bli engasjert og lære mer om evangelisering overfor jøder dette er uken du ikke vil gå glipp

Detaljer

Ole Audun Os ENGESETDAL Grillkveld. Kåre Johan Lid v/norrøna Radio

Ole Audun Os ENGESETDAL Grillkveld. Kåre Johan Lid v/norrøna Radio Uke Dato Sted / leder Taler 31 August 2.-7.8. UL Kåre Lid og Ole Os 7.8. ULSTEINVIK kl. 17.00 7. 8. SURNADAL stevne v/ragna Meisingset 32 August 10. 8. VESTNES bibeltime kl. 19.00 v/roar Johansen 14. 8.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 10/2014-2016 MØTESTED: Idrettssenteret Molde MØTEDATO: 21.10.15 KLOKKESLETT: 16:45-19:30, mat fra 16:10 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Jesaja 43, 19

Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Jesaja 43, 19 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Jesaja 43, 19 «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet

Detaljer

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Vennesla Rytterforening for året 2018

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Vennesla Rytterforening for året 2018 Til medlemmer i Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i for året 2018 viser til innkalling til årsmøte av 24.01.2019. Årsmøtet avholdes søndag 24. februar 2019 kl. 12:00 i varmestua på Vennesla Hestesportsenter.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

VERDIPLATTFORM FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBANDS BARNEHAGER. NLM-barnehagene ILLUSTRASJONSFOTO: SHMEL - FOTOLIA.COM

VERDIPLATTFORM FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBANDS BARNEHAGER. NLM-barnehagene ILLUSTRASJONSFOTO: SHMEL - FOTOLIA.COM VERDIPLATTFORM FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBANDS BARNEHAGER ILLUSTRASJONSFOTO: SHMEL - FOTOLIA.COM NLM-barnehagene le Ekte g de p r gr e k k i s å unn 1 ILLUSTRASJONSFOTO: PIXABAY.COM 2 HVEM ER VI? Norsk

Detaljer

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 HOVEDPUNKTER MISJON VÅRT FORPLIKTENDE ANSVAR Sende: Ansvaret for «de minst nådde» Være sendt: Ansvaret for mennesker rundt oss LOKALE MISJONSFELLESSKAP

Detaljer

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015 Presentasjon av kandidatene Valg til Strindheim menighetsråd 2015 Her presenteres kandidatene til menighetsrådsvalget for perioden 2015 2019 i den rekkefølgen

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer