VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet, Torshovdalen I sameie, (heretter Sameiet ) omfatter eiendommen gnr 79 bnr 104, i Hans Nielsen Hauges gate 37 A-G i Oslo kommune med påstående bygninger. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg av enhver art. 2. ORGANISERING AV SAMEIET Eiendommen er et kombinasjonssameie med bolig og næringsseksjoner på 158 seksjoner, fordelt i følgende: boligseksjoner, heretter benevnt bolig eller boligseksjonene - 5 næringsseksjoner, herunder forretninger, heretter benevnt næring eller næringsseksjonene - 1 næringsseksjon for parkering, heretter benevnt parkering eller parkeringsseksjonen. Sameiebrøkene bygger på bruksenhetenes bruksareal BRA, dvs. arealet innenfor bruksenhetens omsluttende yttervegger eksklusive balkonger og tilleggsareal. 3. RETTSLIG RÅDERETT Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon. De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jf. eierseksjonsloven FAKTISK RÅDERETT 4.1 Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin seksjon og rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til. Seksjonene må kun benyttes til det formål som fremgår av seksjoneringen og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de andre seksjonene. Virksomhetene i næringsseksjonene skal drives etter de til enhver tid gjeldende offentlig rettslige bestemmelser, herunder bestemmelser om lukketid. Virksomheten i næringsseksjonene skal uansett utøves på en måte som hensyntar boligseksjonene. 4.2 De til enhver tid eiere av næringsseksjonene, seksjon nr. 153 seksjon nr. 157, har eksklusiv bruksrett til kundeparkering på parkeringsarealet utomhus i forretningenes åpningstid, jf. eierseksjonsloven 19, femte ledd. Arealet er angitt med grønt i Bilag 1. Rettighetshaverne skal besørge og bekoste forsvarlig vedlikehold av arealet slik at Sameiet ikke påføres kostnader av noen art for dette arealet. Utenom forretningenes åpningstid, har boligseksjonseiere rett til å benytte parkeringsplassene. 4.3 Boligseksjonene har sammen med boligseksjonene som vil bli opprettet på gnr 79 bnr 124 ( Naboeiendommen ), eksklusiv bruksrett til utomhusarealet mellom Hus A og Hus B og mellom Hus B og Hus C, som markert med gult i vedlagte skisse, Bilag Parkeringsseksjonen har bruksrett til fellesareal for kjøreatkomst, som angitt med blått i vedlagte skisse, Bilag 3 ( kjøreatkomstarealet ). Parkeringsseksjonen skal bekoste drift og vedlikehold av parkeringsseksjonen og kjøreatkomstarealet som parkeringsseksjonen har bruksrett til. 1

2 4.5 Seksjon nr. 157 har rett til å benytte uteareal utenfor sin seksjon til servering eller til annet formål. Skal utearealet benyttes til annet formål må seksjonseier innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra styret. Styret kan ikke nekte samtykke med mindre det foreligger saklig grunn. Arealet fremgår i rosa farge i vedlagte skisse, bilag 4. Seksjon nr. 157 skal bekoste forsvarlig vedlikehold av arealet slik at Sameiet ikke påføres kostnader forbundet med bruksretten. 4.6 Boligseksjonene har eksklusiv bruksrett til innvendig fellesareal og fasader fra plan 2 og oppover, samt trapperom og heiser som kun benyttes av boligseksjonene. Næringsseksjonene har ikke adgang til disse arealene. 4.7 Næringsseksjonen har eksklusiv bruksrett til næringsseksjonenes fasader. 4.8 Øvrige fellesarealer benyttes av sameierne i fellesskap med mindre annet følger av pkt. 5 eller av vedtektene for øvrig. 5 TREDJEPARTS RETTIGHETER 5.1 Naboeiendommen har en tinglyst bruksrett til biloppstillingsplasser i Sameiets garasjekjeller. Rettigheten ivaretas gjennom eierskap i parkeringsseksjonen. 5.2 Naboeiendommen har tinglyst bruksrett til kjørbar atkomst over Sameiets eiendom som angitt med gult i vedlagte kartskisse, Bilag 5. Naboeiendommen plikter å betale en forholdsmessig andel av drift og vedlikehold av atkomstveien i henhold til Bilag Boligseksjonene som planlegges opprettet i Naboeiendommen har sammen med boligseksjonene i Sameiet eksklusiv rett til å benytte utomhusarealet mellom Hus A og Hus B og mellom Hus B og Hus C, som angitt under pkt. 4.3 foran. Kostnader til drift og vedlikehold av bruksretten fordeles forholdsmessig mellom bruksrettshaverne. 5.4 Allmennheten har tinglyst rett til fri ferdsel i fellesområde og gangpassasjen, som angitt i vedlagte kart, bilag To parkeringsplasser er forbeholdt stasjonsanlegget i tilknytning til kjøreport til stasjonsanlegget, som angitt i bilag 8, jfr. Reguleringsbestemmelsene S-4491, HUSORDENSREGLER Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige husordensregler for eiendommen. Det kan fastsettes separate husordensregler for boligseksjoner, næringsseksjoner og parkeringsseksjonen. Boligseksjonene kan ikke fastsette husordensregler som går ut over bruken av næringsseksjonene på en urimelig måte. 7. FELLESKOSTNADER OG INNTEKTER 7.1 Fellesutgiftene fordeles slik: Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte seksjon skal fordeles mellom sameierne i henhold til bestemmelsene nedenfor. Kostnader knyttet til drift og vedlikehold av areal som enkelte seksjonseiere er gitt bruksrett til, jf. Pkt. 4.2 til 4.7, dekkes av rettighetshaver fullt ut som angitt i pkt

3 7.1.1 Kostnader som skal dekkes av boligseksjonene Boligseksjonene har eksklusiv bruksrett til fellesarealer som nevnt i pkt. 4.6, og dekker kostnadene med disse arealene fordelt etter innbyrdes sameierbrøk. Boligseksjonene har også eksklusiv bruksrett til fellesareal som nevnt i pkt. 4.3 sammen med boligseksjonene som opprettes i Naboeiendommen. Boligseksjonene dekker sin forholdsmessige andel av kostnadene til dette arealet fordelt etter innbyrdes sameierbrøk. Tekniske anlegg og bygningsmessige konstruksjoner som kun betjener boligseksjonene, dekkes av boligseksjonene etter innbyrdes sameiebrøk Kostnader som skal dekkes av næringsseksjonene Næringsseksjonene har eksklusiv bruksrett til arealer som nevnt i pkt. 4.2 og dekker kostnadene med disse arealene fordelt etter innbyrdes sameiebrøk. Næringsseksjon 157 har bruksrett til areal som nevnt i pkt. 4.5, og dekker kostnadene med dette arealet. Tekniske anlegg og bygningsmessige konstruksjoner som kun betjener næringsseksjonene, dekkes av næringsseksjonene etter innbyrdes sameiebrøk Kostnader som skal dekkes av parkeringsseksjonen Parkeringsseksjonen har bruksrett til areal som nevnt i pkt. 4.4, se Bilag 3, og dekker utelukkende kostnadene med dette arealet og sin andel av administrasjonskostnadene Kostnader som skal dekkes av seksjonene i fellesskap A) Alle utgifter knyttet til drift, vedlikehold og fornyelser av eiendommens fellesarealer med unntak av slike utgifter som er nevnt i pkt. A, B, C og D, fordeles i utgangspunktet på boligseksjonene og næringsseksjonene i henhold til sameiebrøken. Vedlikehold av tak og bærende konstruksjoner dekkes av bolig- og næringsseksjonene etter sameiebrøken. B) Sameiets kostnader knyttet til drift og vedlikehold av atkomstveien, som angitt i gult i vedlagte skisse, BILAG 5, dekkes av næringsseksjonene og boligseksjonene med en halvpart på hver. Naboeiendommens andel av drifts- og vedlikeholdskostnadene trekkes ut før kostnadene fordeles mellom næringsseksjonene og boligseksjonene, se pkt C) Kostnader forbundet med administrasjon som for eksempel styrehonorar, forretningsførsel og revisjon fordeles med en lik andel på hver enkelt seksjon. D) Kostnader forbundet med kollektivt TV og bredbånd fordeles med lik andel per tilknyttet seksjon. 7.2 Felles inntekter som ikke skriver seg fra den enkelte bruksenhet, skal tilføres Sameiet, og fordeles etter sameiebrøken. 7.3 Sameiermøtet kan bestemme at det skal opprettes vedlikeholdsfond. 7.4 Styret eller forretningsfører skal fordele alle utgifter og inntekter etter bestemmelsene i disse vedtektene og beslutninger i sameiermøtet. Den enkelte sameier betaler et à kontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Innbetalingene skal dekke alle budsjetterte kostnader innen sameiet. Á kontobeløpet skal også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. 3

4 8. DRIFT OG VEDLIKEHOLD Sameiet skal drifte og vedlikeholde alle fellesarealer, med unntak av de fellesarealene som de enkelte seksjonseierne har ansvar for, jf. Pkt. 4.2 til 4.7. Sameiets styre skal under enhver omstendighet kontrollere at vedlikehold av alle fellesarealer og atkomstarealer blir holdt på et forsvarlig nivå. Med vedlikehold forstås også nødvendige fornyelser. Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde sin egen seksjon, inklusive tilleggsarealer slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Utvendige tiltak som for eksempel solavskjerming, herunder utvendige persienner, screens, utvendige lamper og parabolantenner samt andre inngrep i fasadene og bygningskroppen, kan ikke foretas med mindre styret eller sameiermøtet der eierseksjonsloven krever beslutning av sameiermøte, har avgitt skriftlig samtykke og det for øvrig er innhentet nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter. Ved profilering, plikter næringsseksjonene å følge skilt-planen for bygget. 9. STYRET Styret består av tre til fem medlemmer med varamedlemmer. Styret velges med alminnelig flertall av sameiermøtet. Styrets leder velges særskilt av sameiermøtet. Som styremedlem velges fysiske personer eller juridiske personer. Ved valg av juridisk person som styremedlem, skal det velges en utpekt representant for vedkommende. Styret tjenestegjør i to år. På første Sameiermøte velges to styremedlemmer for ett år og ett til tre styremedlemmer for to år. Deretter velges styremedlemmene for to år ad gangen. Styret skal forestå den daglige forvaltning, drift og vedlikehold av Sameiet i henhold til lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret skal sørge for regnskapsførsel i henhold til den til enhver tid gjeldende regnskapslov, og sørge for at regnskapet blir revidert av den revisor som er oppnevnt av sameiermøtet. Forretningsfører er engasjert av Utbygger, og Sameiet trer inn i den løpende forretningsføreravtalen. Styret kan ansette forretningsfører og eventuelt vaktmester. Det skal fastsette instruks, fastsette deres lønn og føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. Forretningsføreren skal administrere og føre regnskap for fellesoppgaver i Sameiet. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap kan i saker som gjelder felles anliggender, forplikte Sameiet ved sine underskrifter. Styret kan gi prokura. 10. SAMEIERMØTE 10.1 Sameiermøte Sameiermøtet er Sameiets øverste organ. Medlemmer av sameiermøtet er samtlige sameiere Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling finner sted med minst 8 dagers varsel. Styret skal på forhånd varsle sameierne om en siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Ekstraordinært sameiermøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 4

5 10.3 Møterett og møteplikt Alle sameiere har rett til å møte i sameiermøtet. En sameier kan møte ved fullmektig. Fullmakten skal være skriftlig og datert, den skal angi om den gjelder for ett bestemt møte, eller om den er generell. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Styret og forretningsfører, hvis forretningsfører er ansatt, har plikt til å være til stede på sameiermøtet med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall Sameiermøtets vedtak stemmerett og beregning Sameiermøtet treffer vedtak i samsvar med bestemmelsene nedenfor: A) saker som kun angår boligseksjonene eller fellesarealer som kun benyttes og/eller vedlikeholdes av boligseksjonene, avgjøres av boligseksjonene alene. Flertallet regnes i begge tilfeller etter antall seksjoner, slik at hver av boligseksjonene gir én stemme, B) Saker som kun angår næringsseksjonene eller fellesarealer som kun benyttes og/eller vedlikeholdes av næringsseksjonene, avgjøres av næringsseksjonene alene, C) Saker som kun angår parkeringsseksjonen eller fellesarealer som kun benyttes og/eller vedlikeholdes av parkeringsseksjonen alene, avgjøres av parkeringsseksjonen alene, D) Saker som kun angår enkelte av seksjonene eller fellesarealer som kun benyttes og/eller vedlikeholdes av enkelte av seksjonene, avgjøres av disse seksjonene alene. Flertall regnes etter sameiebrøk. Hvis saken kun gjelder enkelte av boligseksjonene og/eller vedlikeholdes av enkelte av boligseksjonene, regnes flertall likevel etter antall seksjoner, slik at hver av disse boligseksjonene gir én stemme. E) Saker som angår Sameiet eller Eiendommen som helhet, avgjøres av alle seksjonene i fellesskap. Flertallet regnes etter sameiebrøk, og kun av avgitte stemmer. Ved opptelling av stemmene anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående eller som sitt eget eller nærståendes ansvar. Ordinært sameiermøte skal hvert år behandle: 1. Styrets beretning 2. Sameiets regnskap 3. Valg av styre 4. Valg av revisor (gjelder kun hvis ny revisor skal velges) Sameiets budsjett skal forelegges sameiermøtet til orientering Sameiermøtets beslutningsmyndighet Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, med unntak av følgende beslutninger som krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer fra seksjonene i fellesskap: vedtektsendringer ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold. omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter, salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap, andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter samtykke til reseksjonering etter eierseksjonslovens 12, annet ledd, annet punktum, 5

6 tiltak som har sammenheng med sameiernes bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 % av de årlige fellesutgifter. Vedtak som innebærer vesentlige endringer i sameiets karakter, herunder salg, bortfeste av eiendommen mv krever tilslutning fra samtlige sameiere, jf. eierseksjonsloven 30. Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar Mindretallsvern Sameiermøtet, styret eller andre som representerer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. Sameiet kan ikke gjøre endringer i rettigheter som enkelte seksjonseiere er gitt i pkt. 4.2 til 4.7 uten etter samtykke fra innehaver av den eksklusive bruksretten. 11. GENERELLE PLIKTER Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av lov om eierseksjoner, disse vedtekter, ordensregler fastsatt av sameiermøtet samt tinglyste forpliktelser som påhviler eiendommen. Ved overdragelse av seksjon plikter overdrageren å informere erververen om de til enhver tid gjeldende vedtekter. Forretningsføreren skal notere eierskifte av seksjonen, og sameier plikter å gi melding til forretningsfører. 12. BILAG BILAG 1: Kartskisse over parkeringsarealet utomhus BILAG 2: Kartskisse over boligenes utomhusareal mellom Hus A og Hus B og mellom Hus B og Hus C BILAG 3: Kartskisse over kjøreatkomst for parkeringsseksjonen BILAG 4: Skisse over uteareal for seksjon nr. 157 BILAG 5: Kartskisse over atkomstvei BILAG 6: Vedtekter for veilaget vedr atkomstvei BILAG 7: Skisse over allmennhetens rett til fri ferdsel over Sameiets tomt BILAG 8: Kartskisse over to parkeringsplasser avsatt til stasjonsanlegget 6

7 VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN PARKERINGSSAMEIE Vedtatt i Konstituerende Sameiermøte Parkeringsseksjonen. Eierform og heftelsesform Torshovdalen Parkeringssameie ( Parkeringssameiet ) utgjør snr 158 ( parkeringsseksjonen ) i Torshovdalen I Sameie ( Sameiet ), gnr 79 bnr 104 i Hans Nielsen Hauges gate 37 A- G i Oslo. Parkeringsseksjonen består av parkeringsplasser i Sameiets underetasjer U og U2, som angitt i vedlagte skisse, Bilag 1 Parkeringsseksjonen består av til sammen 204 p-plasser og eies i tingsrettslig sameie mellom de til enhver tid registrerte eiere (sameierne). En p-plass gir en forholdsmessig eierandel i henhold til antall p-plasser. En p- plass gir følgelig en eierandel på 1/204 av Parkeringsseksjonen med bruksrett til en p-plass. Sameiere med to p-plasser har en eierandel på 2/204 av Parkeringsseksjonen med bruksrett til to p-plasser osv. Sameierne hefter pro rata etter andelens størrelse for sameiets forpliktelser. For rettigheter gjelder samme forholdstall. Sameierne har ikke forkjøpsrett, innløsningsrett eller oppløsningsrett, som de etter norsk rett ellers måtte ha i forhold til de øvrige sameierne. Parkeringsseksjonen har bruksrett og plikt til å bekoste vedlikehold av Sameiets fellesareal i U og U2 for kjøreatkomst ( kjørearealet ), inntatt i Sameiets vedtekter pkt Arealet fremgår i Bilag 1 med blått. Foruten nærværende vedtekter, kommer Sameiets vedtekter til anvendelse for sameierne i Parkeringsseksjonen. 2. Formål Vedtektene skal regulere bruk, drift, vedlikehold mv av Parkeringsseksjonen. 3. Bruk av Parkeringssameiet Sameiere som har kjøpt parkeringsplass i Parkeringssameiet kan parkere på anvist p-plass. En oversikt over fordeling av plassene utdeles før eller ved overtakelse. Styret i Parkeringssameiet skal til enhver tid ha oversikt over hvem som er bruker av p-plassene. Intern omfordeling av p-plassene kan foretas av styret ved samtykke fra de berørte sameierne. Styret kan også beslutte å flytte p-plasser vederlagsfritt dersom tungtveiende hensyn skulle tilsi det, herunder bytte av ordinær p-plass med handicap plass til fordel for en sameier med handicapbevis for forflytningshemmede utstedt av offentlig myndighet. P-plassene kan kun benyttes til parkering av motorkjøretøyer og tilhengere. Sameierne plikter å holde Parkeringsseksjonen og kjørearealet ryddig og innrette seg etter de til enhver tid gjeldende ordensregler for Parkeringssameiet. Det er ikke anledning til å montere utstyr eller innretninger i p-plassens vegger, gulv eller tak uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra styret. Bruk som er til sjenanse 1 S ide

8 eller fortrengsel for andre brukere er ikke tillatt. Dersom det oppbevares avfall eller gods på p-plassen, har styret fullmakt til å fjerne dette for eiers regning, med rimelig varsel. Vask av bil er ikke tillatt i parkeringsseksjonen eller i kjørearealet. Lagring av avfall eller gods utenfor tildelte plasser er ikke tillatt. 4. Juridisk råderett Sameierne har, med de begrensninger som fremgår av disse vedtekter med bilag, den fulle råderett over sin sameieandel. Sameieandeler i Parkeringssameiet kan kun eies av seksjonseiere i Sameiet eller i gnr 79 bnr 124 ( Naboeiendommen ). Dersom en sameier selger sin eierseksjon i ovennevnte eierseksjonssameier, må andelen i parkeringsseksjonen inkluderes i salget eller overdras til en annen sameier i Sameiet eller i Naboeiendommens eierseksjonssameie. Bruksrett til p-plassene kan leies ut, dog slik at alle seksjonseiere eller leietakere til seksjonseiere i Sameiet eller i Naboeiendommens eierseksjonssameie har fortrinnsrett til å leie p-plasser i anlegget. Alle førstegangs sameiere har ervervet sin andel i Parkeringssameiet fra Sinsen Torg AS. Dersom det ved overleveringen av Parkeringsseksjonen til Parkeringssameiet er usolgte p-plasser, beholder Sinsen Torg AS den forholdsmessige eierposisjon i Parkeringssameiet med bruksrett til p-plassene inntil disse overdras til nye eiere. Sinsen Torg AS er ansvarlig for kostnader til drift og vedlikehold etter pkt. 9 i nærværende vedtekter på lik linje med de øvrige sameierne. Den enkelte sameier og bruksrettshaver er forpliktet til å følge nærværende vedtekter, de til enhver tid gjeldende ordensregler, Sameiets vedtekter og for øvrig de til enhver tid gjeldende offentligrettslige bestemmelser. Styret skal til enhver tid ha oversikt over hvem som disponerer p-plassene og hvem som har portåpnere. 5. Sameiermøtet Sameiermøtet er Parkeringssameiets øverste organ. Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse finner sted med minst 8 dagers varsel. Styret skal på forhånd varsle sameierne om en siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Ekstraordinært sameiermøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 % av sameierne krever det. Slikt sameiermøte innkalles i tilfelle med 8 dagers varsel. Det kan videre innkalles til sameiermøte dersom det planlegges foretatt ny-investeringer som skal besluttes av sameiermøtet, jf. pkt. 7. På sameiermøtet stemmer hver sameier i forhold til sin eierandel. Alle vedtak treffes med simpelt flertall, med unntak av: salg eller bortleie av mer enn 10 % av Parkeringsseksjonen krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, 2 S ide

9 endringer i Parkeringssameiet som etter forholdene i Parkeringssameiet går ut over vanlig forvaltning krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og Vedtak om endringer i Parkeringssameiets vedtekter krever enstemmighet blant de fremmøtte. En sameier kan være representert ved fullmektig som har skriftlig og datert fullmakt. På det årlige sameiermøtet (årsmøtet) behandles følgende saker: Valg av styre Annet som er nevnt i innkallingen Sameiermøtet kan fastsette nærmere ordensregler for Parkeringsseksjonen. 6. Styre Styret består av 3-5 medlemmer. Styret velges med alminnelig flertall av sameiermøtet. Styrets leder velges særskilt av sameiermøtet. Som styremedlem velges fysiske personer eller juridiske personer. Ved valg av juridisk person, skal det velges en utpekt representant for vedkommende. Styret tjenestegjør for en periode av 2 år, og kan gjenvelges. Styret skal sørge for forsvarlig regnskapsførsel. Styrets leder og ett styremedlem kan i saker som gjelder felles anliggender, i fellesskap forplikte Parkeringssameiet ved sine underskrifter. 7. Drift og vedlikehold Styret har ansvar for den daglige forvaltning og drift, herunder vedlikehold og nødvendig utskiftninger og fornyelser. Driften skal være i henhold til offentligrettslige bestemmelser, vedtekter i Parkeringssameie, vedtekter i Sameiet og vedtak i sameiermøtet. Vesentlige avgjørelser, herunder større ny-investeringer som ikke følger av nødvendig vedlikehold og nødvendige utskiftninger og fornyelser, skal forelegges sameiermøtet til avgjørelse. Vesentlige avgjørelser som nevnt krever at det innhentes skriftlig samtykke fra styret i Sameiet før tiltak igangsettes. 8. Forretningsfører Innkreving av fellesutgifter fra sameierne og fra de som har bruksrett i Parkeringsseksjonen utføres av forretningsfører i Sameiet. Forretningsfører plikter å føre eget underregnskap for Parkeringssameiet. 3 S ide

10 9. Kostnader Drift og vedlikehold av p-plassene og kjørearealet, herunder utgifter til daglig vedlikehold og nødvendige utskiftninger, samt utgifter til ny-investeringer som er besluttet etter pkt. 7 og pkt. 5, dekkes forholdsmessig av sameierne, i henhold til eierbrøken. Til dekning av fellesutgiftene skal det betales månedlige à konto beløp til sameiet. À kontobeløpet skal også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på Parkeringsseksjonen. À kontobeløpet skal betales forskuddsvis hver måned med 1/12 av den beregnede andel av årets fellesutgifter samt eventuell fastsatt avsetning til fremtidig vedlikehold mv som faller på vedkommende sameier. 10. Mislighold Dersom en sameier gjør seg skyldig i grovt/vesentlig mislighold, herunder av ikke økonomisk art, kan vedkommende utløses etter bestemmelsene i lov om sameie av 18. juni 1965 nr * * * Bilag 1: Skisse over parkeringsseksjonen og atkomstarealet. 4 S ide

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN II SAMEIE Fastsatt i forbindelse med seksjoneringen i medhold av eierseksjonsloven

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN II SAMEIE Fastsatt i forbindelse med seksjoneringen i medhold av eierseksjonsloven VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN II SAMEIE Fastsatt i forbindelse med seksjoneringen i medhold av eierseksjonsloven 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet, Torshovdalen II sameie, (heretter Sameiet ) omfatter

Detaljer

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering Oppdatert på sameiermøte 13.april 2016

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering Oppdatert på sameiermøte 13.april 2016 VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering Oppdatert på sameiermøte 13.april 2016 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet, Torshovdalen I sameie, (heretter Sameiet )

Detaljer

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet, Torshovdalen I sameie, (heretter Sameiet ) omfatter eiendommen gnr 79 bnr 104, i Hans

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>)

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI Vedtatt i konstituerende sameiermøte 19.03.2013 med senere endringer Sist endret i ordinært sameiermøte 12.04.2016 1. Navn Boligsameiets navn er Boligsameiet Maries

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008 Sist revidert 2. mars 2016 Boligsameiets navn er Skitunet Boligsameie 1. Navn 2. Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet

Detaljer

UTKAST V E D T E K T E R. for. Sameiet Ystenesgata nr (BTR 1) (org. nr. xxxxxxxxx) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet.

UTKAST V E D T E K T E R. for. Sameiet Ystenesgata nr (BTR 1) (org. nr. xxxxxxxxx) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. UTKAST Dette er et foreløpig utkast til vedtekter, utarbeidet i forbindelse med salgsstart av boliger på Fagervikplassen. Disse er kun ment å gi et bilde av de rettigheter og forpliktelser som følger av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12 Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 KAP. 1 Navn og formål 1-1 Navn Sameiets navn er Sameiet Lervig Maritim A. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.2010 Endret i ekstraordinært sameiermøte 21.11.07. Opprinnelig vedtatt i ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på sameiermøte 14. april

Detaljer

Vedtekter. for. Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384

Vedtekter. for. Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384 Vedtatt på sameiermøte 14. april 2011 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 1.0 Navn Sameiet Wessel Atrium omfatter gnr 208, bnr 57

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 29.04.2004, med siste endring i sameiermøte 02.04.2014 og i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 Org.nr. 997 677 811 Vedtatt på sameiemøte 26. april 2012 Sameiets navn er Sameiet St. Mariegt. 46. 1 Sameiets navn 2 Eiendommen Sameiet St. Mariegt. 46 omfatter gnr.

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

Gnr 508 bnr. 11, Oslo kommune. 1 Navn. 2 Hva sameiet omfatter

Gnr 508 bnr. 11, Oslo kommune. 1 Navn. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER FOR FREDENSBORG GARASJESAMEIE (Vedtatt på ekstraordinært sameiemøte 20.06.05, endret 03.11.05, 27.4.06 og på ekstraordinært sameiermøte 10.12.09) Gnr 508 bnr. 11, Oslo kommune Sameiets navn er

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER Sameiets navn er Sagbo Boligsameie, og er en direkte fortsettelse av Sagbo Borettslag. Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE LBS Lindeleiken boligsameie Haugjordet 4-18 1336 Sandvika www.lindeleiken.no styret@lindeleiken.no VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 31. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Kongsberg Bruk II (heretter Sameiet eller Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJELLEMARKA II B10 EIERSEKSJONSSAMEIE

VEDTEKTER FOR HJELLEMARKA II B10 EIERSEKSJONSSAMEIE Foreløpig utkast til vedtekter for Hjellemarka II B10 eierseksjonssameie. Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR HJELLEMARKA II B10 EIERSEKSJONSSAMEIE Vedtatt på stiftelsesmøte den:??? 1 Navn, forretningskontor og

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283. Revidert på sameiermøte 26.04.2012. Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283. Revidert på sameiermøte 26.04.2012. Revidert på ordinært sameiermøte 03.05. VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283 Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.210 INNHOLD: Kapittel I. Innledning 1 Sameiegjenstand og vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

UTKAST TIL SAMEIEVEDTEKTER. Kvitbekkgata 43 og 45, Gnr. 1 Bnr i Hamar

UTKAST TIL SAMEIEVEDTEKTER. Kvitbekkgata 43 og 45, Gnr. 1 Bnr i Hamar UTKAST TIL SAMEIEVEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Kvitbekkgata 43 og 45, Gnr. 1 Bnr. 7555 i Hamar 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Eierseksjonssameiet Kvitbekkgata 43

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 23.04.2012 Endret 10.04.2013 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014.

VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014. VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014. 1. INNLEDNING Eiendommen gnr. 116, bnr. 42, er i overensstemmelse med

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner:

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner: SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TOPPSKARVEN PÅ EIENDOMMEN GNR.119 BNR.3869 I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt på Stiftelsesmøtet 20.06.2002 Revidert på sameiermøtet 30.03.2009 1 NAVN. Sameiets navn er Toppskarven.

Detaljer

Vedtekter Lysaker Brygge Sameiet 2, SIST ENDRET 27.04.2011-1 -

Vedtekter Lysaker Brygge Sameiet 2, SIST ENDRET 27.04.2011-1 - VEDTEKTER FOR LYSAKER BRYGGE SAMEIET 2 1. Eiendommen Eiendommen Strandveien 40, gnr. 41, bnr. 47 i Bærum kommune, er delt opp i 146 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, til sammen 149 seksjoner. Seksjonene

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SIGNATUREN. Vedtatt i sameiermøte [ ] i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SIGNATUREN. Vedtatt i sameiermøte [ ] i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SIGNATUREN Vedtatt i sameiermøte [ ] i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, EIENDOM OG FORMÅL Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Signaturen. Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE. 25. april 2017

VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE. 25. april 2017 VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE 25. april 2017 Revisjon 7 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sanatorieveien Terrasse. 1-2 Formål Formålet med sameiet er å: a) Ivareta driften av sameiet.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på stiftelsesmøte for sameiet 13. juni 1984) (Revidert i 1988, 1994, 1998, 1999 og 2014) 1. SAMEIETS NAVN ER LUTVANN BOLIGSAMEIE. Sameiet består av 227

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Kanalen Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER for Sameiet Kanalen Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet Kanalen Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 17 bnr. 923 i

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Revidert 10.02.2008 Innholdsfortegnelse 1... 2 2... 2 3... 2 4... 2 5... 3 6... 3 7... 4 8... 4 9... 4 10... 4 1 1 Sameiets navn er Boligsameiet Tomterhagan. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18 Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 2 Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 (heretter

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET

VEDTEKTER FOR SAMEIET VEDTEKTER FOR SAMEIET VEDTATT I SAMEIERMØTE [ ] I MEDHOLD AV LOV OM EIERSEKSJONER 23. MAI 1997 NR. 31 1 SAMEIETS NAVN OG OPPRETTELSE Side 1 av 7 1.1 Boligselskapets foretaksnavn er [Foyntaket]. Sameiet

Detaljer

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 40 bnr.

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. 1 Navn. Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER FOR. 1 Navn. Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER FOR Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31) 1 Navn Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Sameiet Lungegårdskaien 40. Sameiet ble etablert ved tinglysing av seksjoneringsbegjæring den 12.09.2011 og omfatter eiendommen

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 1 Sameiets navn er GRANLY BOLIGSAMEIE. Sameiet består av eiendommen gnr. 129, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE Revidert i sameiermøte den 19. april 2006, 11. mars 2013 og 11. mars 2015, 10.mars 2016 Sameiets navn er Solskrenten Boligsameie. Sameiet har forretningskontor i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 28, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 1 Samtlige eiere utgått fra Kringkollen Borettslag 1, under gnr 163 bnr 11, Bøler,

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 26.04.99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997, nr 31 Endret i sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den 1/5 VEDTEKTER FOR GNR. 20, BRNR. 564- EINERVEIEN 2 BOLIGSAMEIE Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte

Detaljer

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER s1 VEDTEKTER for Boligsameiet Fearnleysgate 2 B Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 10/12-1975, med senere endringer, senest i ekstraordinært sameiermøte 2/5-2012 1. Sameiets betegnelse og regelgrunnlag

Detaljer

Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten har nødvendige røykvarslere og brannslukningsutstyr og at disse er i forskriftsmessig stand.

Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten har nødvendige røykvarslere og brannslukningsutstyr og at disse er i forskriftsmessig stand. VEDTEKTER FOR SAMEIET LILLEBORG B5 G.NR. 224 B.NR. 381 I OSLO KOMMUNE VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 27. APRIL 2009 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTE 25. APRIL 2012 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Lilleborg B5, og omfatter

Detaljer

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg.

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg. kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringsbegjæring, endring i organisering, mv. Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene

Detaljer