VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR"

Transkript

1 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR VINTEROPPLAG OG SAMLINGER I BUA BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd

2 2 Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet pplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var dette pplaget i de gamle jernbanehallene i Barbu. Siden 2002 har samlet pplag vært ved gamle Lettmetallen på Vestre Saltrød. Primært er målet å fylle hallen med BB11, men fr å avlaste på øknmien har vi leid ut til andre båter gså, da frtrinnsvis trebåter. Det er et mål at det skal være rikelig med plass rundt båtene til å utføre nødvendig vedlikehld g reparasjner. Irnisk nk er muligens vintersamlinger på trsdager BB11 gruppas viktigste aktivitet. Den representerer uten tvil den største delen av vår virksmhet, g bør vel av den grunn tas på alvr. Det er særdeles viktig å legge til rette et attraktivt arbeidsmiljø sm stimulerer til aktivitet. Vi bruker ttalt sett mer tid sammen i hallen enn på vannet. Nettpp derfr er det svært viktig at denne aktiviteten hlder høy kvalitet BB11 gruppa har helt siden vi startet med felles vinterpplag gså lagt pp til felles sjøsetting g felles pptak. Dette har med tiden blitt inkludert sm en del av leien fr BB11 pplaget. Inkludert pptak g sjøsetting tilbys kun på frhåndsbestemte dater sm det henvises til i leiekntrakt. Bakgrunnen fr valget m felles vinterpplag er flersidig, men viktigere enn ne annet var ønsket m å kunne drive med en aktivitet sm samlet ss hele året. Men fruten det faktum at dette binder ss sammen sm miljø, har selvfølgelig behvet fr et sted å lagre, restaurere g vedlikehlde båtene vært sentrale mtiv. At BB11 gruppa har en høy ssial prfil er neppe en hemmelighet fr nen. Men vi mener gså at dette er limet sm hlder ss sammen m vår felles interesse, g er således en svært viktig ingrediens. Vi trr at nettpp det ssiale har lagt grunnlaget fr at vi nå etter 20 år fremdeles samles rundt BB11, fr i fellesskap å utøve vår idrett. Så fr ss føles det helt naturlig å ha en liten felles pause i bua hver trsdag, før vi går løs på siste arbeidsøkt. Dette veiledningsdkumentet er primært til bruk fr styret g bua ansvarlig i BB11 gruppa, men det er gså ment fr nye g gamle seilere sm ønsker innblikk i gruppas drift, tiltak g mål. Det er styrets ansvar at dette dkumentet blir fulgt, g at hver enkelt utfører de nødvendige ppgaver. Arendal Styret BB11 gruppa

3 3 Innhld TEMA SIDE Frrd 2 Innhldsfrtegnelse 3 Mål g rammer. Det frmelle 5 Drift av felles lkaler fr vinteraktivitet 5 Mål 6 Hvem er vinterpplaget fr? 7 Pris fr vinterpplag 7 Huseiers ansvar 7 Fremleiers ansvar g rettigheter (BB11 gruppa) 7 Leietakers ansvar g rettigheter (båteier) 8 Kjæledyr 8 Brannvern 8 HMS 9 Øknmistyring /Utlegg 9 Infrastruktur. Opplagslkaler 10 Plassering g antall båter i hallen 10 Pausebu 10 Sanitære frhld 10 Behandling av avfall 11 Mesanin 11 Areal under mesanin 11 Lakkbks 11 Utstyrsrm 12 Vinsjer tak 12 Verktøy 12 Krybber 12 Elektrisitet, belysning g ppvarming 13 Nøkler 13 Nøkkel fr tilgang sikringsskap g alarmer 13 Snørydding før trsdagssamlinger 13 Uteareal 13 Ssialt. Arbeid på båtene 14 Felles pause 14 Bevertning / Pauseansvarlig 14

4 4 Praktiske frberedelser, gjennmføring g ppfølgning av vinterpplag. Ansvar fr fremleie / utleie 15 Ansvar fr daglig drift av lkaler 15 Ansvar ppussing g salg av freningsbåter 15 Innkjøp av frbruksvarer g nytt utstyr 16 Krdinering av innkjøp seil BB11 16 Krdinering av innkjøp materialer BB11 16 Krdinering av innkjøp «reservedeler» BB11 16 Prgram g aktiviteter. Arrangementsdater / Terminliste 17 Rydding g klargjøring av hallen før pptak 17 Samlet pptak 17 Samlet sjøsetting 17 Teri g undervisning.18 Ftgrafering 18 Inf på websider, mail g SMS før g etter samlinger i bua 18 Etterarbeid (etter endt vinterpplag). Rydding g klargjøring av hall etter sjøsetting 19

5 5 Mål g rammer Det frmelle BB11 er en undergruppe i ASF, g er således sm et utgangspunkt underlagt lvene til ASF. 13 ORGANISASJON lyder sm følger: «Fr avdelinger/gruppers øknmiske frpliktelser hefter hele freningen, g avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere freningen utad uten styrets gdkjennelse.» BB11 seilernes samlede vinterpplag vil nk utad først g fremst fremstå sm en del av ASF s frmelle drift. Det er viktig å presisere at pphavet til denne aktiviteten var g er et privat initiativ internt blant BB11 seilerne, sm vi sm leietakere i fellesskap står ansvarlige fr. Samlet vinterpplag har aldri vært, g er ikke frmelt en del av driften til ASF, g dekkes således heller ikke av 13 i lvene til ASF. Juridisk sett vil den sm til enhver tid har undertegnet kntrakt med utleier stå ansvarlig, men i leieavtalen til hver enkelt er det fremhevet at leietakerne har et kllektivt øknmisk ansvar fr leie g fremleie. I ytterste knsekvens kan det bety at leietakere i felleskap må dekke et eventuelt underskudd. I denne sammenheng er det naturlig å nevne at siden ppstarten av felles pplag i 1997 har vi aldri pplevd å ikke kunne dekke våre øknmiske frpliktelser. Tiltak Styret i BB11 gruppa rganiserer dette private initiativet g drifter det etter beste evne på en øknmisk frsvarlig måte. Drift av felles lkaler fr vinteraktivitet Basert på de frmelle retningslinjene nevnt venfr tar styret i BB11 gruppa seg av den praktiske g øknmiske delen av båteiernes spleiselag fr felles pplagsplass. Men vi presiserer igjen at dette er et privat initiativ sm ASF ikke hefter fr, g BB11styrets engasjement må være å anse sm en del av leietakernes private initiativ sm ikke er utført på vegne av ASF. Styret i BB11 gruppa rganiserer på leietakernes initiativ leie g fremleie av egnede lkaliteter fr felles vinterpplag. Styret har en egen ansvarlig fr at vi har nk leietakere i lkalet Styret har en egen ansvarlig fr at leie blir betalt av leietakere Styret har en egen ansvarlig fr at leie blir betalt til gårdeier

6 6 Mål g rammer Mål Bakgrunnen fr valget m felles vinterpplag er flersidig, men viktigere enn ne annet var ønsket m å kunne drive med en aktivitet sm samlet ss hele året. Men fruten det faktum at dette binder ss sammen sm miljø, har selvfølgelig behvet fr et sted å lagre restaurere g vedlikehlde båtene vært sentrale mtiv. Nedenfr nevnte mål er hentet fra vår Handlingsplan. 1. Samle alle BB11 i Arendal til felles vinterpplag. 2. Ukentlige samlinger på trsdager gjennm hele vinteren 3. Vi ønsker at 2/3 av våre medlemmer g båteiere skal delta hver trsdag 4. Gdt felles pauseareal (egen pausebu) 5. Det skal være en pauseansvarlig hver trsdag 6. Pausen skal vare i 30min. 7. Pauseansvarlig må følge de skriftlige retningslinjene sm freligger fr arrangering av pause i bua. 8. Tilrettelegge fr nødvendig felles utstyr 9. Det skal være faste lakkedager på våren. 10. Gde individuelle arbeidsfrhld i pplagshallen. 11. Gde felles arbeidsarealer. 12. Gde lys g strøm frhld. 13. Ha vannpst fr spyling av båter. 14. Gde sanitærfrhld. 15. Like krybber til alle. 16. Ha en versikt ver plasseringen av båtene. 17. Ha egen nøkkelbks med kde sm sikrer tilgang til sikringsskap 2 etg. 18. Inkludere felles pptak g sjøsetting i leieprisen fr vinterpplag 19. Dat fr sjøsetting g felles pptak inkluderes i terminliste 20. Det er et mål at alle båter sm har fullført restaurering g kun har fretatt rdinært vedlikehld sjøsettes hvert år. 21. Det er et ønske at alle BB er sm lagres i hallen sjøsettes årlig g deltar på våre felles aktiviteter. I leiekntrakten fr vinterpplag bør det pplyses at inaktive båter kan miste sin plass i hallen dersm andre aktive seilere med BB11 gjerne vil lagre sin BB11 i felles pplagshall, men er frhindret fra dette grunnet inaktive båter sm pptar den alternative plassen. Styret har anledning til å gjøre særskilte vurderinger g unntak m dette synes frnuftig g hensiktsmessig fr miljøet. 22. Det skal freligge tilgjengelige bilder med litt tekst på web g mail ca. 3 dager etter trsdagssamling i hallen, frtrinnsvis førstkmmende søndag.

7 7 Mål g rammer Hvem er vinterpplaget fr? BB11 seilernes ønske m å spleise på et felles vinterpplag grunner i behvet fr å ta vare på våre båter, samt ha et felles samlingspunkt vinterstid, sm igjen gjør at vi kan drive vår hbby sm en helårsaktivitet. På dette grunnlag er det naturlig at tilbudet først g fremst er ment fr BB11 båter. Men av praktiske g øknmiske grunner har vi funnet det nødvendig g hensiktsmessig å fremleie til andre båteiere dersm det er ledig plass. BB11 eiere har alltid frtrinnsrett ved leie, dette selv m det kan være andre båttyper sm har leid plass i hallen ver lengre tid. BB11 båter har frtrinnsrett ved leie av pplagsplass. Pris fr vinterpplag Pris på vinterpplag vil til enhver tid avhenge av hvilke lkaliteter vi i felleskap klarer å få tak i. Pr ligger leie fr en BB11 på ca. 5700,- inklusiv pptak g sjøsetting. Kstnaden ved innendørs pplag bør ikke verstige 75% av medianen i det åpne markedet fr pplag uten ytterligere fasiliteter. Huseiers ansvar Se egen leiekntrakt datert 20. september 2001 Styret påser at huseier hlder sine kntraktsfestede frpliktelser Fremleiers ansvar g rettigheter (BB11 gruppa) Se leieavtale fr båteiere Styret må til enhver tid frsikre seg m at leiekntrakten med båteiere er ppdatert g dekker alle nødvendige eventualiteter.

8 8 Mål g rammer Leietakers ansvar g rettigheter (båteier) Se leieavtale fr båteiere Leietaker må sette seg inn i leiekntrakt fr det aktuelle året leien gjelder. Kjæledyr Kjæledyr er hyggelig, ssialt g de fleste trives g fungerer gdt med deres selskap. Dg vil det alltid være medlemmer sm enten har aversjner (redsel), eller sliter med allergi når det er dyr i nærheten, eller lkaliteter tilknyttet seilernes aktivitet har vært frekventert av disse. Det er av hensyn til våre medlemmer ikke ønskelig med kjæledyr under våre arrangementer/aktiviteter, g/eller i våre felles lkaliteter sm er knyttet pp mt vår aktivitet. Brannvern Vi har samlet et strt antall BB11 ere til innendørs pplag i Arendal, g en brann ville ha stre utslag fr den ttale flåten i Nrge. Det er svært viktig at vi tar brannvern på alvr. Vår hvedbekymring er naturligvis at det kan ppstå persnskade g i verste fall tap av liv. Alle filler sm har vært i kntakt med lakk, tynner eller rensemidler må kastes utvendig i egen brannsikker behlder Det skal være minimum 3 brannslukningsapparater av min. 6kg. tilgjengelig i lkalet Det må til enhver tid være minimum 3 rømningsveier tilgjengelig. Prt må aldri stenges på en slik måte at den ikke enkelt kan åpnes fra innsiden ved en eventuell brann. Det må være mulig rømningsvei fra talett 2 etasje til øvrige lkaler i 2 etasje. Det må gså være mulig å kmme seg ut fra 2 etasje. Det må være en tilgjengelig brannslange / sluknings utstyr i henhld til gjeldene frskrifter fr slukking av brann. Det er uansett ønskelig med en dedikert vannslange sm dekker hele lkalet.

9 9 Mål g rammer HMS Helse miljø g sikkerhet blir lett undervurdert i iveren når båten trenger litt vedlikehld g en vårpuss. Men tatt i betraktning at vi nå har drevet denne aktiviteten siden 1997, g mange tilbringer flere timer nesten hver uke i hallen kan langtidsskader frt bli et tema. Ved pptak skal en persn fra styret påse at ingen beveger seg under hengende last, Plassering av båter fregår trygt uten fare fr klemskader eller velt. Bruk av høytrykkspyler må fregå på en frsvarlig måte uten fare fr at det ppstår skade. I hallen må det freligge planer ved evt. brann. Det må være tilstrekkelig med brannslukningsutstyr på klart merkede steder. Fr å bedre arbeidsmiljøet i bua på trsdager må arbeid sm skaper svevestøv begrenses til 10 min. Alle pussemaskiner, høvler g lign sm brukes i mer enn 10min må tilkbles avsug. Det må være regler fr bruk av lakkutstyr g lagring av brukte filler sm innehlder tynningsmiddel, g / eller annet brannfremmende materiell. Alle båter må være frsvarlig sikret i sine krybber. Styret må i samarbeid med eier tilse at krybben er i frsvarlig stand før pptak. Det anbefales bruk av adekvat verneutstyr sm vernebriller, maske g hørselsvern til de ulike ppgavene sm utføres. Øknmistyring / Utlegg: Øknmi er fte et litt betent tema i freningssammenheng. Vi er gjerne avhengig at nen er villig til å legge ut av sine private midler, samt at arrangementsdeltakernes innbetaling fte kan være ne mangelfulle. Det kan gså være ne uklart hvem sm skal dekke utgiftene. Er det ASF, eller BB11 gruppa? Vi trr at det mest smidige g enkleste å administrere er m medlemmer av BB11 gruppen fra tid til annen er villig til å gjøre et lite utlegg i sammenheng med et arrangement eller aktivitet, men da er vi gså avhengige av g frplikter ss til et raskt ppgjør. Det utnevnes en øknmiansvarlig fra styret fr aktiviteten / arrangementet Øknmiansvarlig fra styret i BB11 gruppa følger pp alle utlegg Utlegg internt i BB11 gruppa betales umiddelbart tilbake etter endt aktivitet / arrangement av øknmiansvarlig. Utlegg sm i siste instans skal dekkes av ASF betales av BB11 gruppa, sm igjen fremmer krav venfr ASF. Øknmiansvarlig fra styret i BB11 gruppa følger pp dette. Øknmiansvarlig fra styret i BB11 gruppa sender knsekvent ut mail til den sm har hatt utlegg når beløpet er tilbakebetalt /verført til knt.

10 10 Infrastruktur Opplagslkaler BB11 gruppa anser et samlet vinterpplag sm avgjørende fr å ivareta g istandsette båter, samt en svært viktig miljøfaktr. Derav er det viktig at styret i BB11 gruppa til enhver tid jbber fr å ha egnede lkaler til rådighet fr sine medlemmer. Styret i BB11 gruppa jbber fr å tilrettelegge fr samlet innendørs vinterpplag Lkalene bør frtrinnsvis ligge så nært vannet sm mulig Plassering g antall båter i hallen Leiekstnader av lkaler vil til enhver tid legge klare føringer på hvr mange båter vi bør ha g hvr tett vi må plassere de. Men det bør alltid være et mål at det er åpne «gater» i lkalet sm gjør det enkelt å frflytte seg til sentrale steder sm arbeidsbenk, lakkbu, mesanin, talett, hveddør, prt g samt at det må være frie rømningsveier. Båtene plasseres slik at det er en åpen «gate» gjennm hele lkalet. Båtene plasseres slik at det er frie rømningsveier Pausebu Det ssiale har alltid vært et sentralt g samlende element i BB11 gruppa. Dernest er det svært naturlig at vi tilrettelegger fr et velegnet sted å samles til pause. Utvendig er det ønskelig med et enkelt brd g t benker. Pausebua er til enhver tid str nk til å rmme alle aktive Pausebua brukes til felles pause alle trsdager Pausebua vedlikehldes utvendig g innvendig Pausebu hldes til enhver tid ren g ryddig Det skal være gassvn til varme g t stk. gassflasker En vn skal alltid stå på når båtene er på land. Maks kapasitet 500w Utenfr skal det være et enkelt brd g t benker Påse at utvendig g innvendig lys til enhver tid er i rden. Sanitære frhld Det er et mål å ha enkle sanitære fasiliteter tilgjengelig Talett g vaske rengjøres regelmessig Gulv vaskes regelmessig Det er et lite lager av talettpapir, håndpapir, såpe Det er et lite lager av lyspærer Det er tilgjengelig vaskebøtte klut g kst Det er tilgjengelig såpe fr gulvvask

11 11 Infrastruktur Behandling av avfall Ved ppussing g vedlikehld av gamle trebåter, blir det frt mye miljøfarlig avfall. Alt avfall fra aktivitet rundt båtene må srteres g avhendes på frsvarlig måte. Det må være egne rutiner på tømming av avfall, samt egnede behldere fr kildesrtering av avfall. Ha egnede behldere fr kildesrtering av ulike typer avfall Jevnlig bringe avfall til Heftingdalen g påse at det blir kildesrtert Mesanin Det er blitt bygget mesanin ved siden av lakkbksen. Tanken med denne er å ha en hyggelig plass fr en liten prat, g en naturlig plass fr håndpussing av arbeid sm skal lakkes i lakkbks. Mesaninen hldes ryddig Det er benker til lett pussing Det er stler g et lite brd til å ta en liten pause Det brukes ikke pussemaskin på mesanin, varmepistl kan brukes Areal under mesanin Areal under mesanin skal ha gdt taklys g være ryddet fr bruk til vedlikehld av utstyr til båtene. Dette er et fellesareal sm alle kan benytte. Om nødvendig av plass messige grunner, skal arbeid på master g bmmer pririteres på dette arealet. Taklys under mesanin hldes i rden Rydde g hlde rden Feie gulv Påse at det er bukker til master, bmmer g lign. Lakkbks Et av målene med BB11 hallen har vært å frenkle vedlikehldet at båtene. Derav er det ønskelig med en lakkbks sm er lang nk til mast, samt str nk til øvrig løsøre i en BB11 Lakkbksen skal være lang nk til mast, samt str nk til øvrig løsøre Det må ikke utføres pussearbeid i lakkbks Det må ikke frlates lakkfiller eller annet brennbart materiell i lakkbks Fei gulv Skifte lysrør ved behv

12 12 Infrastruktur Utstyrsrm Med tiden har BB11 gruppa fått mye utstyr sm må tas vare på. Å ppbevare dette på seilerhytta kan være litt risikabelt med tanke på at det blir «lånt» i gd tr, g upraktisk når vi trenger det til andre arrangementer utenfr seilerhytta. Det er derfr ønskelig at vi ppbevarer dette utstyret i eget rm i pplagshallen Ha egnet rm fr ppbevaring av utstyr Rydde g hlde rden Feie gulv Skifte lysrør ved behv Vinsjer tak Det er mntert manuelle vinsjer på traverser i taket. Disse er gamle g er ikke til bruk fr båter i pplag Vinsjer g traverser brukes ikke til båter i pplag Verktøy Det har nrmalt ikke vært et verrdnet mål fr BB11 gruppa å tilrettelegge fr kategrien fast maskinverktøy. Men gruppa har vært så heldig å bli gitt i gave en rekke typer «fastmtert» maskinverktøy sm det er naturlig å ta vare på g vedlikehlde så langt øknmien tillater det. Tilrettelegge fr eget mråde i hallen med tilgang til fastmntert verktøy Vedlikehlde verktøy så fremt øknmien tillater det Skifte papir, kappskiver, blader g lign ved behv Krybber Lagring g flytting av båter kan være en str utfrdring. Av den grunn er det en betingelse fr lagring av BB11 at man har en standard krybbe. Ha like krybber til alle BB11 ere Ha minimum 2 stk. jekketralle til krybbene Ha minimum 2 par med hjulsett til krybbene Det er ikke anledning til å ha fastmnterte jul på krybba Krybba må følge BB11 gruppas anviste sikkerhets veiledning Krybba må følge anviste tegninger Krybbene må være merket med seilnummer

13 13 Infrastruktur Elektrisitet, belysning g ppvarming Det elektriske anlegget i hallen er gammelt g trlig i dårlig stand. Derav er det ekstra viktig at vi er varsmme ved bruk av anlegget. Lkalene frlates aldri med strøm eller lys på. Unntaksvis kan det stå på en vn i lakkbks. NB kun vn plassert av gruppa kan benyttes Lkalene varmes ikke pp, men det kan brukes varme i lakkbks Det skal være utvendig belysning sm er styrt av sensr Ovn på 450w skal stå knstant på i pausebu når båtene er på land. Nøkler Lkalene til pplagshall skal alltid være låst når vi ikke er tilstede. Derav er det ønskelig at hver enkelt båteier har egen nøkkel g tilgang til hallen. Representant fr styret hlder lister ver nøkler Representant fra styret leverer ut nøkler ved behv Representant fr styret skaffer nye nøkler ved behv Representant fr styret innhenter nøkler ved avsluttet leiefrhld Nøkkel fr tilgang sikringsskap g alarmer Det er behv fr egen nøkkel til sikringsskap g alarm i andre etasje. Det er ønskelig med en egen nøkkel bks med kde, hvr denne kan ppbevares, Det mnteres egen bks med kde fr nøkkel til sikringsskap g alarm inne i hallen En representant fra styret er ansvarlig fr å hlde denne rdningen i drift, Snørydding før trsdagssamlinger Området rundt hallen blir ryddet av gårdeier, men det må skuffes litt fran inngangsparti til hall g pausebu Det må være skuffe tilgjengelig rett på innsiden av inngangen til hallen Pauseansvarlig skuffer lett på trsdagene Styret påser at resterende areal blir ryddet av gårdeier Uteareal Det er et betydelig uteareal fran hall g pausebu. Dette benyttes først g fremst til parkering fr biler, men gså til pplag av bøyebåt. Vi må til enhver tid påse at mrådet ikke frsøples av våre medlemmer. Påse at mrådet ikke frsøples av våre medlemmer Rydde eventuelt rt g søppel etter våre medlemmer

14 14 Ssialt Arbeid på båtene Det aller viktigste med arbeidet på båtene er at det bringer ss sammen ssialt. Det er et verrdnet mål at vi alle er rause med vår egen tid, er inkluderende g hjelpsmme. Samle 2/3 av båteierne hver trsdag i bua Felles pause Det ssiale er en viktig del av driften til BB11 gruppa. Det er et mål at vi har en felles pause på våre ukentlige samlinger. Dette må arrangeres g følges nøye pp fra styret. Felles pause fra kl til 1930 Bevertning / pauseansvarlig BB11 gruppa har lang tradisjn fr pause mellm regattaene, g dertil bevertning. Denne rdningen har vi nå gså tatt i bruk på de faste trsdagssamlingene i bua med str suksess. Derav er det ønskelig med en pauseansvarlig hver trsdag sm rdner med bevertning, setter på varme, feier, skuffer, vasker sv. Se egen liste fr pauseansvarlig Påse at det alltid er en ansvarlig fr bevertning på trsdager Ansvarlig fra styret kntakter pauseansvarlig per mail g tlf minimum en uke i frkant, g frsikrer seg m at vedkmmende har frståelse fr alle ppgaver sm skal utføres. Pauseansvarlig skal sende ut mail med bilder g litt tekst fra trsdag kveld innen søndag kveld. Prøv å få med alle fremmøtte på bildene. Ca. 10 bilder fra kvelden er bra. Oppgaver pauseansvarlig: 1800 Sette på varme g lys i pausebua 1800 Rydde, tørke benker g brd, g feie bua før pause 1800 Låse pp pplagshall g sette på alle lys 1800 Ved snøfall skuffe sti inn til pplagshall g pausebu Ta bilder i pplagshallen g under pause 1900 Servere kaffe kake g brus 2000 Rydde, tørke benker g brd, g feie bua etter pause 2200 Slå av gassvarme g lys i pausebua (NB panelvn skal stå på) 2200 Sjekke lys g låse pplagshall dersm du er siste sm går

15 15 Praktiske frberedelser, gjennmføring g ppfølgning av vinterpplag Ansvar fr fremleie / utleie Når BB11 gruppa påtar administrasjnsansvaret fr det private pplags initiativet, medfører dette et betydelig ansvar med tanke på fremleie av lkalene. Det er betydelige summer sm må dekkes inn, g uten tilstrekkelig mange leietakere kan vi risikere at dette går i minus. Styret i BB11 gruppa er ansvarlig fr at vi får inn tilstrekkelig mange båter fr å dekke alle kstnader. Ansvar fr daglig drift av lkaler Styret i BB11 gruppa er ansvarlig fr den daglige driften av BB11 hallen. Lage gde skjemaer med versikt ver alle ppgaver Ansvar fr ppussing g salg av freningsbåter BB11 gruppa står pr sm eiere av 4 stk. BB11. Tre av disse er restaureringsbjekter, mens den fjerde er restaurert, g fr salg. Styret prøver å få slgt alle båter internt i miljøet Styret har en ansvarlig sm prøver å rganisere team fr restaurering

16 16 Praktiske frberedelser, gjennmføring g ppfølgning av vinterpplag Innkjøp av frbruksvarer g nytt utstyr En str aktivitet, stre lkaler g mange maskiner krever et visst vedlikehld g innkjøp av frbruksvarer. Det er styrets verrdnede ansvar å påse at dette blir utført Styret må følge pp at nødvendige innkjøp blir gjrt Krdinering av innkjøp seil BB11 Seil er fte dyrt, men en samlet bestilling på høsten kan fte være svært prisgunstig Styret krdinerer samlet innkjøp av seil på høsten Styret setter seg inn i de ulike kvalitetene g prisene Krdinering av innkjøp materialer BB11 Det kan fte være behv fr ne materialer g fr eksempel. Fenderlister. Det er ønskelig at styret rganiserer dette Styret rganiserer innkjøp av lager fr fenderlister Krdinering av innkjøp «reservedeler» BB11 Deler til BB11 kan være vanskelig å få tak i. Det er ønskelig at styret danner seg et bilde av hvem sm leverer deler g hvr disse kan kjøpes Styret kjøper inn et lite lager av deler

17 17 Prgram g aktiviteter Arrangementsdater / Terminliste Et av målene med samlet vinterpplag er å kunne tilby våre seilere en helårsaktivitet sm fregår ukentlig. Det er et verrdnet mål at vi ppretthlder aktiviteten på trsdager så fremt det ikke er helligdager, eller ffentlige fridager. Styret i BB11 gruppa lager årlige terminlister fr aktivitetene i BB11 bua. Rydding g klargjøring av hallen før pptak Selv m hallen blir ryddet etter felles sjøsetting er det gjerne litt rt i hallen når høsten kmmer. Dette kan skyldes etternølere, eller at ting gikk litt frt på våren. Hele gruppa samles trsdag før pptak til rydding av hallen. Samlet pptak Det er ønskelig at et medlem av styret i BB11 gruppa alltid krdinerer felles pptak av BB11 ene Medlem av styret i BB11 gruppa er ansvarlig fr at pptaket blir krdinert Medlem av styret i BB11 gruppa krdinerer plassering av båter. Samlet sjøsetting Det er ønskelig at et medlem av styret i BB11 gruppa alltid krdinerer felles sjøsetting av BB11 ene Medlem av styret i BB11 gruppa er ansvarlig fr at sjøsetting blir krdinert.

18 18 Prgram g aktiviteter Teri / undervisning Samlingene i BB11 hallen vinterstid gir ss en fin anledning til å ha jevnlige kvelder med innslag av teri g undervisning relatert til vår aktivitet sm seilere. Ca. 20 min innslag annenhver trsdag gjennm hele pplagstiden. Det brukes frtrinnsvis dugnadsbaserte lkale krefter Hvedregelen er at samlingene ikke varer lenger enn 20 min, men styret kan vurdere å sette pp hele kvelder med bare teri/fredrag. Ftgrafering Et hyggelig bilde, er gjerne et hyggelig minne. BB11 gruppa har alltid vært flinke til å dkumentere sine aktiviteter fr så å bruke dette bildemateriellet aktivt venfr sine medlemmer. En persn fra styret påser at «pauseansvarlig» tar bilder på hver samling. Det tas bilder av alle tilstedeværende. En persn fra styret samler inn bilder tatt på trsdager g får lagt disse på server En ansvarlig fr styret tar selv min 300 bilder fra høstaktiviteten g 300 bilder fra våraktiviteten. Bildene tas i hele den aktuelle periden Inf på websider, mail g sms før g etter samlinger i bua Infrmasjnsarbeid m vår virksmhet er viktig. Derav er det ønskelig at alle våre samlinger i bua kmmer tydelig frem på våre terminlister, websider g mail Det sendes ut ukentlige påminnelser m vår virksmhet på mail Påse at det sendes ut inf fra pauseansvarlig med bilder innen påfølgende søndag Det legges ut terminliste på websider Legge ut bilder fra aktiviteten i bua på våre websider

19 19 Etterarbeid Rydding g klargjøring av hall etter sjøsetting Etter felles sjøsetting har det lett fr å bli stående krybber igjen på utsiden, g det er fte mye rt g skrt igjen inne i hallen. Påfølgende trsdag etter sjøsetting settes av til rydding. Medlem av styret påser at dette blir gjennmført g krdinert.

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (07.06.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kmmunestyret XX.XX.XX Generelle utleiebestemmelser All utleie av lkaler tilhørende Rakkestad kmmune

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble 1 Søndre Åsen Brettslag Prtkll fra rdinær generalfrsamling i Søndre Åsen Brettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen

Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen 1. Ved vaktens begynnelse: Ta på unifrm (t-skjrte / genser) Hente nøkkel i nøkkelsafe. Kntrller alle utstyrslagre g m nødvendig rydd pp. Kntrller alle garderber

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14.

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14. Klar fr fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakbsen Lvisenberg diaknale høgskle Ålesund 26.09.14. Utfrdringer i msrgstjenestene. # Vi kjenner alle utfrdringene fra utredninger, strtingsmeldinger, samhandlingsrefrmen,

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Sportsplan for OIF Håndball

Sportsplan for OIF Håndball Sprtsplan fr OIF Håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLEN I OIF HÅNDBALL GJELDER FOR PERIODEN 01.05.2014 30.04.2016 Hvedmål; Bredde g kvalitet Hvedmål fr Orkanger Idrettsfrening Håndballavdelingen

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet fr ingeniørvitenskap g teknlgi Institutt fr bygg, anlegg g transprt Institutt fr bygg, anlegg g transprt 1 HUSK! DIN SIKKERHET ER DITT ANSVAR!! Den første sm blir ppmerksm på

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK

PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK Høgsklen i Telemark PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK Innledning Denne pandemiplanen fr Høgsklen i Telemark (HiT) er et vedlegg til høgsklens rdinære krisehåndteringsplan. Vår pandemiplan er utarbeidet

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Styremøte nr 4-2015 Bodø Travlag

Styremøte nr 4-2015 Bodø Travlag Styremøte nr 4-2015 Bdø Travlag Tid (dat, fra kl til kl): 18.4.2015 Sted: Bdø Travbane Innkalt av (avd g navn): Else Ordstyrer: Else Bersvendsen Referent: Merete Jhansen Deltakere: Tr Anders Jensvll,,

Detaljer

Deres ref. Vår ref./saksbehandler Arkivkode: Dato: H06 18.12.2012 26874/2012 5/12/11645/Kommuneoverlege

Deres ref. Vår ref./saksbehandler Arkivkode: Dato: H06 18.12.2012 26874/2012 5/12/11645/Kommuneoverlege SAUDA KOMMUNE Olav Klausen Deres ref. Vår ref./saksbehandler Arkivkde: Dat: 2012/3415-12/1232- H06 18.12.2012 26874/2012 5/12/11645/Kmmuneverlege AMBULANSEDRIFTA I SAUDA KOMMUNE Det vises til brev av 7/12-2012

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer