Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling."

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll Ordførar H Agnar Aarskog Varaordførar AP Arne Prestbø Medlem H Lars Ove Rimmereid Medlem SP Harald Rydland Medlem KRF Varamedlemar Funksjon Representerer Thoralf Åge Røen Varamedlem AP Frode Pletten Varamedlem H Sigurd Andre Maraas Varamedlem FrP Grete Marit Veka Maraas Varamedlem SP Dagfinn Brekke Varamedlem KRF Wenche Tislevoll Ordførar Kristin Meland Møtereferent Side1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 91/13 Godkjenning av protokoll PS 92/13 Meldingssaker PS 93/13 Formannskapet sitt budsjett for 2014 og LTP PS 94/13 Særskilde avsetjingar i rekneskap 2013 til bruk i 2014 PS 95/13 Kommunale bustader - status pr. november PS 96/13 Nytt kyrkjeorgel PS 97/13 Kommunedelplan for idrett- og friluftsliv PS 98/13 Prioriterning og godkjenning av spelemiddelsøknader 2014 PS 99/13 Strategisk næringsplan - offentleg høyring PS 100/13 Kulturprisen 2013 PS 101/13 Næringsprisen 2013 PS 102/13 Grunnerverv til veg over kyrkjegarden X PS 103/13 Ymse Side2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/98 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 91/13 Formannskapet Vedlegg: Protokoll frå møte Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner protokoll frå møte Atle Tornes Rådmann Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/98 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: SAKSFRAMLEGG Meldingssaker Utval sak Utval Møtedato 92/13 Formannskapet Vedlegg: Notat nr. 10 Rimbareid skule Økonomisk oversikt Rimbareid skule Utanomhus plan Rimbareid Kostandsoverslag endringar uteområde Utanomhus revidert samandrag Framlegg til vedtak: Formannskapet tek meldingane til vitande. Atle Tornes Rådmann Side9

10 Notat Nr. 10. Status «nye Rimbareid skule» Til Formannskapet Kopi Rådmann Frå byggherre repr. Tore Nesbø Dato: Møte i arbeidsgrupper: Gruppe ute miljø; Utanomhus plan frå entreprenør er gjennomgått av arbeidsgruppa, og lagt fram for FAU ved Rimbareid skule, div innspel er arbeida inn i planen, og justert kostnadsoverlag er utarbeida. Arbeidsgruppe inventar: Arbeidsgruppa er ferdig med sitt arbeid, inventar er bestilt, og ulike leveringstidspunkt fastsett. Økonomi Største endringar sidan sist er i hovudsak malerarbeider på tidlegare ungdomsskule fløy, samt utvendig malararbeide sjå vedl. Det er og endringar på leskur ved gymsalen, dette vert no utført på ein slik måte at ein fjernar ein del problemområder på bygget som oppsamling av ballar på tak, og lekkasje problem på bygget. Totalkostnad på byggeprosjektet pr er; Tilbodssum ,- Opsjonar mv. i kontrakt ,- Endringar, kvalitetsauke, uforutsett ,- Totalkostnad ,- Budsjett Totale byggekostnad pr ,- Disponibelt ,- Uteareal ,- Inventar ,- Administrasjon/renter ca ,- Mva ca ,- Forprosjekt/anbodsgrunnlag, sakshandsamingsgebyr, tomtekjøp, arkeologisk utgraving oa. Ca ,- Sum kr ,- Udisponert/reserve ,- Total sum/ramme kr ,- Side10

11 Endringar som kan bli aktuelle, jfr planlagde endringar 2013, og 2014 i budsjett 1. Senking av terreng i aust ved inngang til formingsavdelinga, ca kr ,- (2013). Kommentar: terrenget/asfalt i aust ved formingsavdelinga ligg over gulvnivå, dette fører til vanninntrengning i teglsteinsvegg, og saltutslag inne, dette bør utbetrast. (uteområde) 2. Nytt kunstgrasdekke i ballbinge, ca kr ,- Kommentar: eksisterande grasdekke var forureina av moldmasse, og ein fann det ikkje tilrådeleg å leggje dette ut i binge, det er difor ynskjeleg med nytt kunstgrasdekke.(uteområde) 3. Opp pussing av vestibyle ved administrasjonen, ca kr ,- (2014). Kommentar: For å få ei heilhet i opprusting av lokala bør vestibylen og takast, lite er blitt gjort med overflater sidan Opp pussing av adm. Mindre ombygging, ca kr ,- (2014). Kommentar: tiltaket gjeld i hovudsak innkassing av rør. 5. Utbetring av røyropplegg i symjehall. Kostnad ca ,- (2013) noko av arbeidet er utført. 6. Utbetring/oppdatering av trådlaust nett/ikt uttak i eksist. Klasserom Ca ,- (2014) 7. Sentraleining for trådlaust nett, mv. ca (2013) 8. montering av smartboard, flytting/demonterings/ monteringsarbeid ca ,- (2013) 9. Det kan og bli ynskje/behov for endringar på uteområde, ein har enno ikkje oversikt over kostnader og behov her. (2014) 10. el. Lerret i vestibyle ,- (2014) 11. Blending av dører i eksist. Grupperom ved vestibyle, opp pussing av rom ,- (2014) 12. Dele vegg BK for å skille ut nytt rom for IKT ,- (2014) 13. behov for suplering av inventar ,- (2014) 14. Tiltak som kjem i fråtrekk ca ,- (2014) Totalt ca kr ,- Tiltak som event. Kjem til fråtrekk (post 13): 1. Ny taktekking over formingsavdeling utgår kr ,- (heile beløpet vil ikkje utgå pg. div lapping) 2. Kryssfiner på vegger i korridor og fenderlist i klasserom kr ,- (storparten av beløpet kan utgå, kan ikkje utførast med kryssfiner grunna brannkrav, ikkje heilt avklara enno) Tiltak på budsjett som er bestilt, gitt pris på, eller utført er ført inn i totalkostnad på prosjekt. Framdrift-HMS Nybygget vart ferdigstilt og tatt i bruk måndag dette er ei forsering av framdriftsplanen, og ein vonar å få ned byggjetida. Arbeida på går i småskule fløyen, og ein har tatt til med ombygging til klasserom i tidlegare personalrom. Ein er stort sett ferdig med arbeidet med ombygging av klasserom i eksisterande ungdomsskule fløy til lærararbeidsplasser. Det har ikkje vore fråværsskade i samband med prosjektet. Side11

12 Side12

13 Side13

14 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde Overdekninger 2 stk overdekninger, hvær på 72m2 ved fløy 1 og 2 (Pos 7a og 7b på utomhusplanen) inkl. bakvegg på en langside. Tak og taktekking Stålplater med kondensbelegg Limtre takåser/sperr Galvaniserte stålsøyler Bakvegg av treverk stk overdekning utgår Fradrag stk redskaps/utstyrsbod bygges under overdekning Vegger (6m+3m)x3m Ytterdør med lås Ringmur Golv uisolert, inkl. oppretting Lys og stikkontakt (foreløpig) 7500 Sjå UTE-07c. UTE-01 Flytting av ballbinge til ny posisjon Planering av området Demontering/montering av matte Utgraving av sand/mellomlagring Flytting av binge, heil Fylling stedlig grus Supplering grus mm Planering/asfaltering tidligere plass Kabelgrøfter Nytt kunstgras (sjå eige oppsett) Tillegg 0 0 UTE-02 Nye Parkeringsplasser, nivå tilpasses terreng Asfaltering Drenering Avslutninger, kanter/murer Kabelgrøfter Ladestasjon for el-biler (foreløpig sum) Tillegg UTE-03 Eksisterende brakker flyttes Kabelgrøfter Brakker rives. Avfall deponeres. Tillegg Engevik Tislevoll as Side14

15 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. UTE-04 Ny tilkomstvei Utviding ved brakker Kabelgrøfter (Vei bygd på løsmasser) Ingen endring 0 UTE-05 Skråning Terrengmur Utv. Trapp Ingen endring 0 UTE-06 Rampe til 2. etg Forstøtningsmur Ingen endring 0 UTE-07a Overdekning med bakvegg. Planering/asfalt Oppgraving for fundament Kabelgrøft mm stk utgår UTE-07b Overdekning med bakvegg. Planering/asfalt Oppgraving for fundament Kabelgrøft mm Ingen endring 0 UTE-07c Overdekning ved idrettshall Overdekning, tømrerarbeid utførelse som 7a og 7b Kabelgrøft mm stk redskaps/utstyrsbod bygges under overdekning Vegger (6m+3m)x3m Ytterdør med lås Ringmur Golv uisolert, inkl. oppretting Lys og stikkontakt (foreløpig) 7500 Tillegg Endringsliste nr. 51. Auka størrelse på leskur mm Engevik Tislevoll as Side15

16 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. UTE-08 Løkke 9x12m Toppdekke av grus Tilstelling rundt Kabelgrøft mm Løkke utgår UTE-09 Inngrep i eks. steinmur Ingen endring 0 UTE-10a Utviding av plass v/eks. bygg Demontering betongsteinsmur Graving/borttransport av masse Etablering av eks. mur Fundament for mur Tilstelling, jord mm Kabelgrøft mm Ingen endring 0 UTE-10b Utviding pga. nytt klasserom Graving/borttransport av masse Muring med betongstein Fundament for mur Tilstelling, jord mm Kabelgrøft mm Ingen endring 0 UTE-11 Nye Parkeringsplasser, nivå tilpasses terreng Asfaltering Drenering Asslutninger, kanter/murer kabelgrøft mm Tilpassa nye parkeringsplasser Ingen endring 0 UTE-12 Tilkomst til nytt tekn. Rom kjeller Ingen endring 0 UTE-13 Ny veg/snuplass vareleveranse Avslutninger/kanter Kabelgrøfter mm Ingen endring 0 Engevik Tislevoll as Side16

17 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. UTE-14 Fast dekke ved hovedinngang Kun grunnarbeid Betongstein med under murer. Ingen endring 0 Diverse : Fotskraperister ved innganger inkl. betongbrønner. Hovedinngang - 2x1m Forming - 2x1m Bakside 1. etasje - 1x1m Bakside 2. etasje - 1x1m Betongheller - avrekne. Hovudinngang 215 Formingsavdelinga 15 Bakside av nybygg 33 Bakside SFO 13 Sum 276 Medtatt i kontrakt 250 Tillegg Ballbinge: Kunstgras. Tilbod med påslag Oppretting areal rundt ballbinge Asfaltering Drenskummer Volleyball: Fundament for stolper Hylser, stolper og nett Merking med spraylakk (Begrensa holdbarhet) 2000 Oppretting areal Asfaltering areal Drenskummer Drensgrøft Engevik Tislevoll as Side17

18 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. Softballbane: Fundament for stolper m nett og stolper Merking med spraylakk (Begrensa holdbarhet) 2000 Oppretting areal Asfaltering areal Paradis, strikkhopp og Tauhopp Oppmerking Merking med spraylakk (Begrensa holdbarhet) Sjakk Sjakkbrikker Sykkelstativ tosidig. Ca. 50 sykklar Heller under stativ. Inkl. oppretting Formingsavdelinga justering av høgder Fjerning av asfalt (til deponi) Justering av høgder Asfaltering inklusive oppretting Beplantning: Område midt på skuleplass. Kantstein Plen. Underlag av fin jord Elvastein Fundament for flaggstang medtatt Beplantning ved hovedinngang Jord Kantstein Planter medtatt Beplantning ved parkeringsplass Jord Kantstein Planter/bark medtatt Engevik Tislevoll as Side18

19 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. Beplantning/gjerde langs grense til Rimbareidgarden Avgraving av torv i 3 m. bredde Fylling med stedlig jord for planting Hekkplanter i to rekker (Spirea Snowmouth) Sauegjerde medtatt Mengde avreknast (Kan evt. la eks. asfalt være) Skuleplass. Den delen av skuleplassen som ikkje er teken med i lista over. Oppretting areal Asfaltering areal Drenskummer Drensgrøft Miljøstasjon Oppretting areal Asfaltering areal (Ikkje medtatt noko bygningsmessig) medtatt Overbygg for bossdunker. (5x3m) Grunnarbeid for bygning Betongfundament/vegger H=1,5m Betong-golv Vegger med spaltepanel Drager over åpninger Tek med tekking av papp Renner og nedløp Basketballbane Avgraving av jord, borttransport Utjavning av omr. med stedlige massar Fylling med pukk t=0,3m. Komprimering Grusing som underlag for asfalt Asfaltering 29x20m Fundament Basketballkorger Oppmerking Engevik Tislevoll as Side19

20 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. Vannleik/sand Avgraving av jord, borttransport Utjavning av omr. med stedlige massar Fylling med pukk t=0,3m. Komprimering Grusing som underlag for støtsand Vannbasseng, glassfiber Rør/grøfter Naturstein lagt i raster Opprusting ballbane (nedanfor gymsalen) Mur for gjerde Gjerde 2,5m Gjerde 3,0m Amfi av tre (3,5x36m) Bukker c/c Fund. Oppe Trapp av betong Oppbygging med drenerende masse Kunstgrasdekke Skateramper (Mål ca. 3x10m) Tilstelling områder Plasstøpt underlag Ramp, ender. Prefab Pris for to stykker Klatrevegger: Vegg ved gymsal, under tak. Underlag av "mjuke heller" Kryssfiner plate med klomuttere Klatregrep Vegg ved småskule. Underlag av "mjuke heller" Innboring av fester i betong Klatregrep Engevik Tislevoll as Side20

21 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. Hinderløype: Startsegl: Betong Vertikale stolpar Horisontale stolpar Beslag Oppstikkande stolpar: Hengende bildekk: Betong Vertikale stolper Horisontale stolpar Beslag Bildekk, boring Tauverk, boring, oppheng tau oppe, 1 tau nede: Tau og innfesting Stor klatrefirkant. Betong Vertikale stolpar Horisontale stolpar Beslag Tau og innfesting Nedgravde stolpar Enkel rund stokk, lavt. Betong Vertikal stolp, lav Horisontal stolp Beslag Engevik Tislevoll as Side21

22 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. To runde stokkar, lave Betong Vertikal stolp, lav Horisontal stolp Beslag Bildekk 5x3 stk hengende: Betong Vertikal stolp, høg Horisontal stolp Bildekk, boring Oppheng bildekk Oppstikkande pålar i varierande lengde: Betong Vertikale stolpar, lave Vertikalt nett av grovt tau: Betong Vertikale stolpar Horisontale stolpar Beslag Nett av grovt tau Stokk nede, tau oppe: Betong Vertikale stolpar Horisontale stolpar Beslag Tau oppe Horisontalt nett av grovt tau: Betong Vertikale stolpar Horisontale stolpar Beslag Engevik Tislevoll as Side22

23 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. Oppstikkande bildekk: Betong Dekk Målsegl Pris som startsegl Diverse leikeutstyr: Sandkasse Reile Eks. trekant, kun montasje Eks. vippe Åpent hus. 4x4 meter: Betong Vertikale stolpar Horisontale stolpar Beslag Takkonstruksjon med papp Takrenner/nedløp stk hus Sum tillegg og fradrag Engevik Tislevoll as Side23

24 Rimbareid Skule, kostnadsoverslag endringer uteområde. Sammendrag. Post Tekst Enhet Mengde Pris Sum 6.08 Overdekninger som var medtatt i kontrakt. 1 stk utgår stk UTE-2 Ladestasjon på parkeringsplass stk UTE-3 Eksisterende brakker rives rs UTE-07a Grunnarbeid for 1 stk overdekning utgår stk UTE 07c Redskapsbod under overdekning stk UTE-07c Auka størrelse le-skur ved gymsal. Ombygging v/tak rs UTE-08 Løkke 9x12 utgår rs Diverse: Fotskraperister rs Betongheller, avrekna rs Ballbinge, legging av kunstgras rs Volleyballbane rs Softballbane rs Oppmerking Paradis, strikkhopp og tauhopp rs Sjakkområde stk Sykkelstativ og heller under (Ikkje tak) rs Justering utv. Nivå v/formingsavdelinga rs Avrekning asfalt/drensgrøfter rs Miljøstasjon, overbygd rs Basketballbane rs Vannleik/sand rs Opprusting ballbane nedanfor gymsal rs Skateramper. 3x10 meter stk Klatrevegg v/gymsal rs Klatrevegg bak småskule rs Hinderløype rs Diverse leikeutstyr. (ihht. liste) rs Åpent hus 4x4 meter (Papp på taket, ikkje golv) stk Sum kostnadsoverslag, endringer utomhus (Alle summar er eks. mva.) Fitjar Harald Engevik Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Fitjar kommune Arkivkode: 150 Saksmappe: 2013/437 Sakshandsamar: Trond Salmo Dato: SAKSFRAMLEGG Formannskapet sitt budsjett for 2014 og LTP Utval sak Utval Møtedato 93/13 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Sak FS 89/13 frå formannskapet av Innspel til budsjett 2014 frå FAU Rimbareid Brev til politikarane vedk. klassedeling 3. klasse 2014/2015, Rimbareid skule Søknad om støtte i 2014 frå Stiftinga Håkon den Gode Ang. støtta til Sælevik SFO uttale frå FAU Sælevik Notat skulesjef dagsett 20. november Notat helse- og sosialsjef dagsett 19. november Vurdering av innsparing frå formannskapet sitt budsjettområde dagsett 20. november Uttale frå råd for funksjonshemma - Budsjett 2014 Uttale frå Eldrerådet vert ettersendt Samandrag: Rådmannen presenterte sitt framlegg til budsjett i sak 76/13 i utvida formannskap Formannskapet handsama budsjettet i sak 89/13 den med slikt vedtak (3 mot 2 røyster): Formannskapet sender over saka «Budsjett 2014 og LTP » til utval for oppvekst og omsorg, plan og miljø for handsaming, og til eldreråd og råd for funksjonshemma for uttale. Formannskapet ber utval for Oppvekst og Omsorg innan oppvekst finna ei løysing på deling av 3. klasse (skuleåret 2014/15), og MOT på ungdomsskulen med midlar innanfor eige budsjett. Formannskapet ber utval for Oppvekst og Omsorg innanfor helse og omsorg, finne ei løysing på folkehelsekoordinator i fortsatt 50% og ergoterapeut 50% innanfor prosjektmidlar, eventuelt ny søknad på prosjektmidlar. Samt finne plass til auka reinhold med 50% FBB innanfor eige budsjett. Formannskapet ber utval for Plan og Miljø om å redusera budsjettet med 0,5 mill. for å finna plass til auke i vedlikehaldsbudsjettet. Formannskapet skal sjå på ulike effektivitetssparande tiltak for å redusera budsjettet med 0,5 mill. innanfor eige område. Utval for Plan og miljø handsama budsjettet i sak 88/13 den med slik vedtak (4 mot 1 røyst): Utval for plan og miljø finn ikkje grunnlag får å redusere budsjettet med kr ,- på bakgrunn av opplysningar frå teknisk avdeling. Side28

29 Utval for Oppvekst og Omsorg handsama budsjettet den med slik tilråding til Formannskapet (samrøystes): Utval for oppvekst og omsorg sender forslag til reduksjon i budsjettet frå skulesjef og helse- og sosialsjef vidare til handsaming i Formannskapet. Dei foreslåtte reduksjonane vil få fylgjer, viser i den samanheng til kommentarar frå skulesjef og helse- og sosialsjef. Saksopplysningar: Etter Rådmannen la fram sitt budsjett, er det komme to endringar til Statsbudsjettet for Endringar i kommunen sitt budsjett som følgje av desse tillegga er ikkje innarbeida i budsjettet. Nøyaktige tal kjem truleg frå departementet 28. november. Tilleggsproposisjon 1: Budsjetteffekt Redusert rammetilskot ,- (Fylkesmannen i Hordaland) Auka prisjustering som følgje av høgare 0,- prisindikator Auke minimumstilskot private barnehagar 0,- Auke i foreldrebetaling barnehage ,- i redusert tilskot til private barnehagar og ,- meir i foreldrebetaling i komm. bh. Bortfall opptrapping til to barnehageopptak ,- i mindrekostnadar Avvikla gratis kulturskuletime kl ,- i mindrekostnadar Avvikla gratis frukt og grønt ,- i mindrekostnadar Redusert eigenbetaling dobbeltrom (institusjon) 0,- Tilskot til rusarbeid frå ramme til øyremerka 0,- tilskot Styrka tilsyn med born i fosterheim ,- Sum ,- i redusert overskot Budsjettavtale mellom Regjering og Krf / V: Bortfall reduksjon tilskot til ressurskrevjande brukarar Redusert rammetilskot som følgje av auke i kontantstøtta Auke i el-avgift Sum Budsjetteffekt ,- (est.) i meirinntekter ,- (KS estimat) ,- (est.) i meirkostnad ,- auke overskot Formannskapet sak 79/13 «Rammeavtale mellom Fitjar kommune og Fitjar kultur- og idrettsbygg om drift og eigarskap til ny aktivitetsdel» fører til meirkostnadar som ikkje er budsjettert. Ein ser det som mest naturleg å legge desse midlane inn i kulturavdelinga. I følgje KOSTRA-rettleiar skal kostnadane førast på funksjon 234. Straum aukar med 5.000,- og reinhald med ,-. Ein tilsvarande sum skal betalast av Seniorsenteret. Husleiga aukar med ,-. Det er ingen refusjon frå Seniorsenteret for denne summen. Ein har behov for å oppretta ny teneste med følgjande postar: Konto Skildring Budsjett Straum 0, Husleige , Kjøp reinhald og vaktmeisterteneste 0,- Sum ,- Vurdering: Ein føreset at endring i budsjett vert innarbeidd før vedtak. Side29

30 Framlegg til vedtak: Budsjettet vert lagt ut på høyring i perioden 4. desember til 18. desember. Formannskapet rår kommunestyret til å vedta slikt budsjett for 2014, investeringsbudsjett, og langtidsplan : Atle Tornes Rådmann Side30

31 Fitjar Til Formannskapet i Fitjar Innspel i samband med budsjett for 2014 FAU Rimbareid har hatt ein første gjennomgang av administrasjonen sitt framlagte budsjett for Vi har forstått det slik at Formannskapet skal handsame budsjettet i møte 13. november. Vi er klare over at budsjettet vert lagt på høyring i desember, men uro for budsjettsituasjonen på Rimbareid skule, gjer at vi allereie no vil kome med nokre første innspel: Prosjekt nye Rimbareid skule: Frå skulesjefen har vi fått opplyst at det i investeringssummen for 2014 ligg inne 1,1 mill til uteareal og 2,5 mill til inventar. FAU er svært glad for nybygginga/ utbygginga som skjer på Rimbareid. Det er likevel slik at dette er eit svært nøkternt prosjekt. Det er så nøkternt at det til tider går ut over heilskapen i prosjektet. Vi vil be om at summen til inventar vert auka noko slik at det vert rom for innkjøp av det mest naudsynte av inventar. Svært viktig er det også at summen til uteareal vert auka. På Rimbareid har det i «alle år» vore sagt at utearealet skal rustast opp når nyeskulen er på plass. Denne eine millionen som i dag ligg i budsjettet, vart kjempa inn for eitt år sidan. Dette er likevel ikkje nok til å få eit bra uteareal for 375 elevar! Det er sett ned ei eiga arbeidsgruppe som arbeider fram eit nøkternt prosjekt for uteområdet, og Engevik & Tislevoll gir kalkylar for opparbeiding. Her kjem det fram at det vil koste ein million berre å asfaltere den delen av skuleplassen som ikkje vert nytta til ballspel/ ballbinger (inkl. oppretting areal, drenskummer og grøft). Budsjettert sum går altså med til å lage skuleplass utan aktivitetar. Det er i budsjettet ikkje rom for aktivitets- og miljøskapande element! Vi kan ikkje tru at det er ein slik skuleplass politikarane i Fitjar vil tilby 375 elevar! Vi vil be om at budsjettet vert auka med min. 2 mill. kr. FAU er innstilt på mykje dugnadsarbeid, men vi vil ikkje vere i stand til å opparbeide eit heilt uteareal med dei kostnader dette medfører. Borna våre har trong for eit uteareal som stimulerer til positivt samvere, aktivitet og utfalding av energi. Oppsummert prosjekt nye Rimbareid skule: + kr inventar + kr. 2 mill uteareal Skuledrift: delingstimar og klassedeling FAU er uroa for dei stadige nedskjæringane som skjer på skulefronten. Budsjettet vert kvart år lagt på same nivå som året før og slik har det vore den siste tiårsperioden. Dette betyr reelle nedskjæringar. Side31

32 No er det føreslått å dra inn 12 delingstimar for våren Dette meiner vi er ein heilt feil strategi når vi veit at omfanget av spesialundervisning aukar på dei eldste klassetrinna. Då må det vere meir fornuftig å setje inn ekstra ressursar i dei første åra slik at elevane får ei tidleg og godt læringsgrunnlag. Vi vil derfor be om at desse delingstimane vert lagt inn att i budsjettet. FAU stiller seg heilt bak andreklasseforeldra sin kamp for deling av denne klassen frå hausten Desse elevane tredje trinn frå hausten 2014 vil då vere 30 elevar. Det viktige er likevel ikkje tal elevar i denne klassen, men dei særskilte utfordringane i elevgruppa. Rektor uttaler at det ikkje er «pedagogisk forsvarleg» å ha denne elevgruppa samla i ein klasse. FAU vil innstendig be om klassedeling på dette trinnet. Denne saka gjer oss også urolege for kva inntrykk ein skaper av Rimbareid skule og av sentrumskrinsen. Kva ynskjer vi skal vere konsekvensane av auka tilflytting til dei områda som soknar til Rimbareid? Kommunestyrevedtaket i juni 2013 i denne saka, sa at ein skulle nytte prinsippet om frie krinsgrenser og be einskildelevar om å gå på andre skular i kommunen. Dette bryt med opplæringslova! Kommunen har ikkje vedteke forskrifter som tilseier at opplæringslova sitt nærskuleprinsipp, og prinsippet om å få gå på same skule som er vanleg i nærmiljøet, kan fråvikast. (Dette har FAU fått stadfesta i etterkant av kommunestyrevedtaket frå skulesjefen). FAU ynskjer ikkje konsekvensar som tilseier at elevar og foreldre skal gå i frykt for å få telefon om at ein må byte skule! IKT FAU har ved dei siste budsjetthandsamingane kjempa for auka midlar til IKT. Mellom anna vart det sendt eit brev den til rektor, skulesjef og ordførar med spørsmål om undervisning i og bruk av IKT som grunnleggjande dugleik ved Rimbareid skule. FAU fekk svar som langt på veg stadfestar den påpeika situasjonen med at ein i dag ikkje er i stand til å oppfylle læreplanen og gi elevane den undervisninga dei har krav på. Undervisning kan ikkje gjevast for oppnåing av kompetansemål grunna manglande IKT tilrettelegging og utstyr. I svarbrevet frå skulesjefen vert det peika på den vedtekne i IKT-planen (politisk handama våren 2013), og den strategien som her ligg for å få IKT i skulen «opp og gå». Gjennomføringa er likevel avhengig av naudsynte budsjettmidlar. FAU er derfor glad for at det for 2014 er lagt inn kr til IKT i investeringsbudsjettet. Med desse midlane kjem ein eit stykke på veg. FAU vil framleis vere pådrivar for at det vert tilrettelagt for å kunne nyttiggjere seg IKT som ein grunnleggjande dugleik og at dette vert implementert i alle fag på alle årstrinn. Det har til dømes vore sagt at matematikkeksamen 2015 vil føregå digitalt. Då må elevane ha fått den turvande undervisninga og maskinparken må vere av tilstrekkeleg standard. Med helsing FAU Rimbareid v/ Leiar Lovise Vestbøstad Side32

33 Til politikarane i Fitjar Kommune Fitjar, DELING AV TREDJE KLASSE 2014/15 Som foreldre til våre 30 håpefulle kan me ikkje godta at Fitjar sine politikarar og formannskap ignorerer både skulesjefen og rektor sine uttalingar om at det er pedagogisk uforsvarleg å ha denne gruppa som éin klasse. Etter eit ekstraordinært foreldremøte med mange engasjerte foreldre, blei me samde om å skriva dette brevet. Me har inntrykk av at politikarane berre let det skure og gå fordi dei trur det har gått bra til no. Heilt frå byrjinga av har denne gruppa vert delt i to grupper då rektor har gitt klassen masse ekstra delingstimar. Dette er noko som går hardt utover andre klassar og elevar ved skulen vår. Det er ikkje rett. I skrivande stund er det 28 elevar i 2.klasse, og det er meldt inn 2 elevar til i frå hausten Då er vi oppe i 30 elevar. Dette kan de ikkje gjera lenger! I tillegg til at det blir ei veldig stor gruppe, er det også ei veldig samansett, utfordrande gruppe. Både for dei med ein stadfesta diagnose og andre med utagerande åtferd/uro, vil det bli ein lite inkluderande skulekvardag, då dei ikkje vil kunna fungera i klassen. Med så mye aktivitet i elevgruppa, vil dei stille og forsiktige elevane få minimalt med merksemd frå læraren pga at dei andre elevane vil krevja veldig mykje. Læringsmiljøet er me også sterkt uroa for. Tidlig innsats er viktig, og me håpar de vil tenkja førebyggjande i staden for å måtte bruka masse ressursar på å «rette opp att igjen» seinare. Me veit at det er sett opp eit lukka møte med rektor førstkomande onsdag, og me ber dykk om å få meir detaljar om elevgruppa slik at de kan forstå kva me snakkar om. Me delar villig vekk informasjon. Ta kontakt om de treng meir informasjon også. Det er verkeleg naudsynt med deling! For oss som foreldregruppe er dette så viktig at me har nok namn på lista til å krevja bokmålsklasse. Denne retten vil me bruka, om det vert naudsynt. Dette er eit dyrare alternativ for kommunen, og me håpar de ser alvoret. For foreldregruppa, foreldrekontaktane i 2.klasse: Kjerstin H. Stokken og Birte Steinsland ( ) ( ) Side33