Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling."

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll Ordførar H Agnar Aarskog Varaordførar AP Arne Prestbø Medlem H Lars Ove Rimmereid Medlem SP Harald Rydland Medlem KRF Varamedlemar Funksjon Representerer Thoralf Åge Røen Varamedlem AP Frode Pletten Varamedlem H Sigurd Andre Maraas Varamedlem FrP Grete Marit Veka Maraas Varamedlem SP Dagfinn Brekke Varamedlem KRF Wenche Tislevoll Ordførar Kristin Meland Møtereferent Side1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 91/13 Godkjenning av protokoll PS 92/13 Meldingssaker PS 93/13 Formannskapet sitt budsjett for 2014 og LTP PS 94/13 Særskilde avsetjingar i rekneskap 2013 til bruk i 2014 PS 95/13 Kommunale bustader - status pr. november PS 96/13 Nytt kyrkjeorgel PS 97/13 Kommunedelplan for idrett- og friluftsliv PS 98/13 Prioriterning og godkjenning av spelemiddelsøknader 2014 PS 99/13 Strategisk næringsplan - offentleg høyring PS 100/13 Kulturprisen 2013 PS 101/13 Næringsprisen 2013 PS 102/13 Grunnerverv til veg over kyrkjegarden X PS 103/13 Ymse Side2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/98 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 91/13 Formannskapet Vedlegg: Protokoll frå møte Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner protokoll frå møte Atle Tornes Rådmann Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/98 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: SAKSFRAMLEGG Meldingssaker Utval sak Utval Møtedato 92/13 Formannskapet Vedlegg: Notat nr. 10 Rimbareid skule Økonomisk oversikt Rimbareid skule Utanomhus plan Rimbareid Kostandsoverslag endringar uteområde Utanomhus revidert samandrag Framlegg til vedtak: Formannskapet tek meldingane til vitande. Atle Tornes Rådmann Side9

10 Notat Nr. 10. Status «nye Rimbareid skule» Til Formannskapet Kopi Rådmann Frå byggherre repr. Tore Nesbø Dato: Møte i arbeidsgrupper: Gruppe ute miljø; Utanomhus plan frå entreprenør er gjennomgått av arbeidsgruppa, og lagt fram for FAU ved Rimbareid skule, div innspel er arbeida inn i planen, og justert kostnadsoverlag er utarbeida. Arbeidsgruppe inventar: Arbeidsgruppa er ferdig med sitt arbeid, inventar er bestilt, og ulike leveringstidspunkt fastsett. Økonomi Største endringar sidan sist er i hovudsak malerarbeider på tidlegare ungdomsskule fløy, samt utvendig malararbeide sjå vedl. Det er og endringar på leskur ved gymsalen, dette vert no utført på ein slik måte at ein fjernar ein del problemområder på bygget som oppsamling av ballar på tak, og lekkasje problem på bygget. Totalkostnad på byggeprosjektet pr er; Tilbodssum ,- Opsjonar mv. i kontrakt ,- Endringar, kvalitetsauke, uforutsett ,- Totalkostnad ,- Budsjett Totale byggekostnad pr ,- Disponibelt ,- Uteareal ,- Inventar ,- Administrasjon/renter ca ,- Mva ca ,- Forprosjekt/anbodsgrunnlag, sakshandsamingsgebyr, tomtekjøp, arkeologisk utgraving oa. Ca ,- Sum kr ,- Udisponert/reserve ,- Total sum/ramme kr ,- Side10

11 Endringar som kan bli aktuelle, jfr planlagde endringar 2013, og 2014 i budsjett 1. Senking av terreng i aust ved inngang til formingsavdelinga, ca kr ,- (2013). Kommentar: terrenget/asfalt i aust ved formingsavdelinga ligg over gulvnivå, dette fører til vanninntrengning i teglsteinsvegg, og saltutslag inne, dette bør utbetrast. (uteområde) 2. Nytt kunstgrasdekke i ballbinge, ca kr ,- Kommentar: eksisterande grasdekke var forureina av moldmasse, og ein fann det ikkje tilrådeleg å leggje dette ut i binge, det er difor ynskjeleg med nytt kunstgrasdekke.(uteområde) 3. Opp pussing av vestibyle ved administrasjonen, ca kr ,- (2014). Kommentar: For å få ei heilhet i opprusting av lokala bør vestibylen og takast, lite er blitt gjort med overflater sidan Opp pussing av adm. Mindre ombygging, ca kr ,- (2014). Kommentar: tiltaket gjeld i hovudsak innkassing av rør. 5. Utbetring av røyropplegg i symjehall. Kostnad ca ,- (2013) noko av arbeidet er utført. 6. Utbetring/oppdatering av trådlaust nett/ikt uttak i eksist. Klasserom Ca ,- (2014) 7. Sentraleining for trådlaust nett, mv. ca (2013) 8. montering av smartboard, flytting/demonterings/ monteringsarbeid ca ,- (2013) 9. Det kan og bli ynskje/behov for endringar på uteområde, ein har enno ikkje oversikt over kostnader og behov her. (2014) 10. el. Lerret i vestibyle ,- (2014) 11. Blending av dører i eksist. Grupperom ved vestibyle, opp pussing av rom ,- (2014) 12. Dele vegg BK for å skille ut nytt rom for IKT ,- (2014) 13. behov for suplering av inventar ,- (2014) 14. Tiltak som kjem i fråtrekk ca ,- (2014) Totalt ca kr ,- Tiltak som event. Kjem til fråtrekk (post 13): 1. Ny taktekking over formingsavdeling utgår kr ,- (heile beløpet vil ikkje utgå pg. div lapping) 2. Kryssfiner på vegger i korridor og fenderlist i klasserom kr ,- (storparten av beløpet kan utgå, kan ikkje utførast med kryssfiner grunna brannkrav, ikkje heilt avklara enno) Tiltak på budsjett som er bestilt, gitt pris på, eller utført er ført inn i totalkostnad på prosjekt. Framdrift-HMS Nybygget vart ferdigstilt og tatt i bruk måndag dette er ei forsering av framdriftsplanen, og ein vonar å få ned byggjetida. Arbeida på går i småskule fløyen, og ein har tatt til med ombygging til klasserom i tidlegare personalrom. Ein er stort sett ferdig med arbeidet med ombygging av klasserom i eksisterande ungdomsskule fløy til lærararbeidsplasser. Det har ikkje vore fråværsskade i samband med prosjektet. Side11

12 Side12

13 Side13

14 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde Overdekninger 2 stk overdekninger, hvær på 72m2 ved fløy 1 og 2 (Pos 7a og 7b på utomhusplanen) inkl. bakvegg på en langside. Tak og taktekking Stålplater med kondensbelegg Limtre takåser/sperr Galvaniserte stålsøyler Bakvegg av treverk stk overdekning utgår Fradrag stk redskaps/utstyrsbod bygges under overdekning Vegger (6m+3m)x3m Ytterdør med lås Ringmur Golv uisolert, inkl. oppretting Lys og stikkontakt (foreløpig) 7500 Sjå UTE-07c. UTE-01 Flytting av ballbinge til ny posisjon Planering av området Demontering/montering av matte Utgraving av sand/mellomlagring Flytting av binge, heil Fylling stedlig grus Supplering grus mm Planering/asfaltering tidligere plass Kabelgrøfter Nytt kunstgras (sjå eige oppsett) Tillegg 0 0 UTE-02 Nye Parkeringsplasser, nivå tilpasses terreng Asfaltering Drenering Avslutninger, kanter/murer Kabelgrøfter Ladestasjon for el-biler (foreløpig sum) Tillegg UTE-03 Eksisterende brakker flyttes Kabelgrøfter Brakker rives. Avfall deponeres. Tillegg Engevik Tislevoll as Side14

15 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. UTE-04 Ny tilkomstvei Utviding ved brakker Kabelgrøfter (Vei bygd på løsmasser) Ingen endring 0 UTE-05 Skråning Terrengmur Utv. Trapp Ingen endring 0 UTE-06 Rampe til 2. etg Forstøtningsmur Ingen endring 0 UTE-07a Overdekning med bakvegg. Planering/asfalt Oppgraving for fundament Kabelgrøft mm stk utgår UTE-07b Overdekning med bakvegg. Planering/asfalt Oppgraving for fundament Kabelgrøft mm Ingen endring 0 UTE-07c Overdekning ved idrettshall Overdekning, tømrerarbeid utførelse som 7a og 7b Kabelgrøft mm stk redskaps/utstyrsbod bygges under overdekning Vegger (6m+3m)x3m Ytterdør med lås Ringmur Golv uisolert, inkl. oppretting Lys og stikkontakt (foreløpig) 7500 Tillegg Endringsliste nr. 51. Auka størrelse på leskur mm Engevik Tislevoll as Side15

16 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. UTE-08 Løkke 9x12m Toppdekke av grus Tilstelling rundt Kabelgrøft mm Løkke utgår UTE-09 Inngrep i eks. steinmur Ingen endring 0 UTE-10a Utviding av plass v/eks. bygg Demontering betongsteinsmur Graving/borttransport av masse Etablering av eks. mur Fundament for mur Tilstelling, jord mm Kabelgrøft mm Ingen endring 0 UTE-10b Utviding pga. nytt klasserom Graving/borttransport av masse Muring med betongstein Fundament for mur Tilstelling, jord mm Kabelgrøft mm Ingen endring 0 UTE-11 Nye Parkeringsplasser, nivå tilpasses terreng Asfaltering Drenering Asslutninger, kanter/murer kabelgrøft mm Tilpassa nye parkeringsplasser Ingen endring 0 UTE-12 Tilkomst til nytt tekn. Rom kjeller Ingen endring 0 UTE-13 Ny veg/snuplass vareleveranse Avslutninger/kanter Kabelgrøfter mm Ingen endring 0 Engevik Tislevoll as Side16

17 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. UTE-14 Fast dekke ved hovedinngang Kun grunnarbeid Betongstein med under murer. Ingen endring 0 Diverse : Fotskraperister ved innganger inkl. betongbrønner. Hovedinngang - 2x1m Forming - 2x1m Bakside 1. etasje - 1x1m Bakside 2. etasje - 1x1m Betongheller - avrekne. Hovudinngang 215 Formingsavdelinga 15 Bakside av nybygg 33 Bakside SFO 13 Sum 276 Medtatt i kontrakt 250 Tillegg Ballbinge: Kunstgras. Tilbod med påslag Oppretting areal rundt ballbinge Asfaltering Drenskummer Volleyball: Fundament for stolper Hylser, stolper og nett Merking med spraylakk (Begrensa holdbarhet) 2000 Oppretting areal Asfaltering areal Drenskummer Drensgrøft Engevik Tislevoll as Side17

18 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. Softballbane: Fundament for stolper m nett og stolper Merking med spraylakk (Begrensa holdbarhet) 2000 Oppretting areal Asfaltering areal Paradis, strikkhopp og Tauhopp Oppmerking Merking med spraylakk (Begrensa holdbarhet) Sjakk Sjakkbrikker Sykkelstativ tosidig. Ca. 50 sykklar Heller under stativ. Inkl. oppretting Formingsavdelinga justering av høgder Fjerning av asfalt (til deponi) Justering av høgder Asfaltering inklusive oppretting Beplantning: Område midt på skuleplass. Kantstein Plen. Underlag av fin jord Elvastein Fundament for flaggstang medtatt Beplantning ved hovedinngang Jord Kantstein Planter medtatt Beplantning ved parkeringsplass Jord Kantstein Planter/bark medtatt Engevik Tislevoll as Side18

19 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. Beplantning/gjerde langs grense til Rimbareidgarden Avgraving av torv i 3 m. bredde Fylling med stedlig jord for planting Hekkplanter i to rekker (Spirea Snowmouth) Sauegjerde medtatt Mengde avreknast (Kan evt. la eks. asfalt være) Skuleplass. Den delen av skuleplassen som ikkje er teken med i lista over. Oppretting areal Asfaltering areal Drenskummer Drensgrøft Miljøstasjon Oppretting areal Asfaltering areal (Ikkje medtatt noko bygningsmessig) medtatt Overbygg for bossdunker. (5x3m) Grunnarbeid for bygning Betongfundament/vegger H=1,5m Betong-golv Vegger med spaltepanel Drager over åpninger Tek med tekking av papp Renner og nedløp Basketballbane Avgraving av jord, borttransport Utjavning av omr. med stedlige massar Fylling med pukk t=0,3m. Komprimering Grusing som underlag for asfalt Asfaltering 29x20m Fundament Basketballkorger Oppmerking Engevik Tislevoll as Side19

20 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. Vannleik/sand Avgraving av jord, borttransport Utjavning av omr. med stedlige massar Fylling med pukk t=0,3m. Komprimering Grusing som underlag for støtsand Vannbasseng, glassfiber Rør/grøfter Naturstein lagt i raster Opprusting ballbane (nedanfor gymsalen) Mur for gjerde Gjerde 2,5m Gjerde 3,0m Amfi av tre (3,5x36m) Bukker c/c Fund. Oppe Trapp av betong Oppbygging med drenerende masse Kunstgrasdekke Skateramper (Mål ca. 3x10m) Tilstelling områder Plasstøpt underlag Ramp, ender. Prefab Pris for to stykker Klatrevegger: Vegg ved gymsal, under tak. Underlag av "mjuke heller" Kryssfiner plate med klomuttere Klatregrep Vegg ved småskule. Underlag av "mjuke heller" Innboring av fester i betong Klatregrep Engevik Tislevoll as Side20

21 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. Hinderløype: Startsegl: Betong Vertikale stolpar Horisontale stolpar Beslag Oppstikkande stolpar: Hengende bildekk: Betong Vertikale stolper Horisontale stolpar Beslag Bildekk, boring Tauverk, boring, oppheng tau oppe, 1 tau nede: Tau og innfesting Stor klatrefirkant. Betong Vertikale stolpar Horisontale stolpar Beslag Tau og innfesting Nedgravde stolpar Enkel rund stokk, lavt. Betong Vertikal stolp, lav Horisontal stolp Beslag Engevik Tislevoll as Side21

22 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. To runde stokkar, lave Betong Vertikal stolp, lav Horisontal stolp Beslag Bildekk 5x3 stk hengende: Betong Vertikal stolp, høg Horisontal stolp Bildekk, boring Oppheng bildekk Oppstikkande pålar i varierande lengde: Betong Vertikale stolpar, lave Vertikalt nett av grovt tau: Betong Vertikale stolpar Horisontale stolpar Beslag Nett av grovt tau Stokk nede, tau oppe: Betong Vertikale stolpar Horisontale stolpar Beslag Tau oppe Horisontalt nett av grovt tau: Betong Vertikale stolpar Horisontale stolpar Beslag Engevik Tislevoll as Side22

23 Rimbareid Skule - kostnadsoverslag endringer, uteområde. Oppstikkande bildekk: Betong Dekk Målsegl Pris som startsegl Diverse leikeutstyr: Sandkasse Reile Eks. trekant, kun montasje Eks. vippe Åpent hus. 4x4 meter: Betong Vertikale stolpar Horisontale stolpar Beslag Takkonstruksjon med papp Takrenner/nedløp stk hus Sum tillegg og fradrag Engevik Tislevoll as Side23

24 Rimbareid Skule, kostnadsoverslag endringer uteområde. Sammendrag. Post Tekst Enhet Mengde Pris Sum 6.08 Overdekninger som var medtatt i kontrakt. 1 stk utgår stk UTE-2 Ladestasjon på parkeringsplass stk UTE-3 Eksisterende brakker rives rs UTE-07a Grunnarbeid for 1 stk overdekning utgår stk UTE 07c Redskapsbod under overdekning stk UTE-07c Auka størrelse le-skur ved gymsal. Ombygging v/tak rs UTE-08 Løkke 9x12 utgår rs Diverse: Fotskraperister rs Betongheller, avrekna rs Ballbinge, legging av kunstgras rs Volleyballbane rs Softballbane rs Oppmerking Paradis, strikkhopp og tauhopp rs Sjakkområde stk Sykkelstativ og heller under (Ikkje tak) rs Justering utv. Nivå v/formingsavdelinga rs Avrekning asfalt/drensgrøfter rs Miljøstasjon, overbygd rs Basketballbane rs Vannleik/sand rs Opprusting ballbane nedanfor gymsal rs Skateramper. 3x10 meter stk Klatrevegg v/gymsal rs Klatrevegg bak småskule rs Hinderløype rs Diverse leikeutstyr. (ihht. liste) rs Åpent hus 4x4 meter (Papp på taket, ikkje golv) stk Sum kostnadsoverslag, endringer utomhus (Alle summar er eks. mva.) Fitjar Harald Engevik Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Fitjar kommune Arkivkode: 150 Saksmappe: 2013/437 Sakshandsamar: Trond Salmo Dato: SAKSFRAMLEGG Formannskapet sitt budsjett for 2014 og LTP Utval sak Utval Møtedato 93/13 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Sak FS 89/13 frå formannskapet av Innspel til budsjett 2014 frå FAU Rimbareid Brev til politikarane vedk. klassedeling 3. klasse 2014/2015, Rimbareid skule Søknad om støtte i 2014 frå Stiftinga Håkon den Gode Ang. støtta til Sælevik SFO uttale frå FAU Sælevik Notat skulesjef dagsett 20. november Notat helse- og sosialsjef dagsett 19. november Vurdering av innsparing frå formannskapet sitt budsjettområde dagsett 20. november Uttale frå råd for funksjonshemma - Budsjett 2014 Uttale frå Eldrerådet vert ettersendt Samandrag: Rådmannen presenterte sitt framlegg til budsjett i sak 76/13 i utvida formannskap Formannskapet handsama budsjettet i sak 89/13 den med slikt vedtak (3 mot 2 røyster): Formannskapet sender over saka «Budsjett 2014 og LTP » til utval for oppvekst og omsorg, plan og miljø for handsaming, og til eldreråd og råd for funksjonshemma for uttale. Formannskapet ber utval for Oppvekst og Omsorg innan oppvekst finna ei løysing på deling av 3. klasse (skuleåret 2014/15), og MOT på ungdomsskulen med midlar innanfor eige budsjett. Formannskapet ber utval for Oppvekst og Omsorg innanfor helse og omsorg, finne ei løysing på folkehelsekoordinator i fortsatt 50% og ergoterapeut 50% innanfor prosjektmidlar, eventuelt ny søknad på prosjektmidlar. Samt finne plass til auka reinhold med 50% FBB innanfor eige budsjett. Formannskapet ber utval for Plan og Miljø om å redusera budsjettet med 0,5 mill. for å finna plass til auke i vedlikehaldsbudsjettet. Formannskapet skal sjå på ulike effektivitetssparande tiltak for å redusera budsjettet med 0,5 mill. innanfor eige område. Utval for Plan og miljø handsama budsjettet i sak 88/13 den med slik vedtak (4 mot 1 røyst): Utval for plan og miljø finn ikkje grunnlag får å redusere budsjettet med kr ,- på bakgrunn av opplysningar frå teknisk avdeling. Side28

29 Utval for Oppvekst og Omsorg handsama budsjettet den med slik tilråding til Formannskapet (samrøystes): Utval for oppvekst og omsorg sender forslag til reduksjon i budsjettet frå skulesjef og helse- og sosialsjef vidare til handsaming i Formannskapet. Dei foreslåtte reduksjonane vil få fylgjer, viser i den samanheng til kommentarar frå skulesjef og helse- og sosialsjef. Saksopplysningar: Etter Rådmannen la fram sitt budsjett, er det komme to endringar til Statsbudsjettet for Endringar i kommunen sitt budsjett som følgje av desse tillegga er ikkje innarbeida i budsjettet. Nøyaktige tal kjem truleg frå departementet 28. november. Tilleggsproposisjon 1: Budsjetteffekt Redusert rammetilskot ,- (Fylkesmannen i Hordaland) Auka prisjustering som følgje av høgare 0,- prisindikator Auke minimumstilskot private barnehagar 0,- Auke i foreldrebetaling barnehage ,- i redusert tilskot til private barnehagar og ,- meir i foreldrebetaling i komm. bh. Bortfall opptrapping til to barnehageopptak ,- i mindrekostnadar Avvikla gratis kulturskuletime kl ,- i mindrekostnadar Avvikla gratis frukt og grønt ,- i mindrekostnadar Redusert eigenbetaling dobbeltrom (institusjon) 0,- Tilskot til rusarbeid frå ramme til øyremerka 0,- tilskot Styrka tilsyn med born i fosterheim ,- Sum ,- i redusert overskot Budsjettavtale mellom Regjering og Krf / V: Bortfall reduksjon tilskot til ressurskrevjande brukarar Redusert rammetilskot som følgje av auke i kontantstøtta Auke i el-avgift Sum Budsjetteffekt ,- (est.) i meirinntekter ,- (KS estimat) ,- (est.) i meirkostnad ,- auke overskot Formannskapet sak 79/13 «Rammeavtale mellom Fitjar kommune og Fitjar kultur- og idrettsbygg om drift og eigarskap til ny aktivitetsdel» fører til meirkostnadar som ikkje er budsjettert. Ein ser det som mest naturleg å legge desse midlane inn i kulturavdelinga. I følgje KOSTRA-rettleiar skal kostnadane førast på funksjon 234. Straum aukar med 5.000,- og reinhald med ,-. Ein tilsvarande sum skal betalast av Seniorsenteret. Husleiga aukar med ,-. Det er ingen refusjon frå Seniorsenteret for denne summen. Ein har behov for å oppretta ny teneste med følgjande postar: Konto Skildring Budsjett Straum 0, Husleige , Kjøp reinhald og vaktmeisterteneste 0,- Sum ,- Vurdering: Ein føreset at endring i budsjett vert innarbeidd før vedtak. Side29

30 Framlegg til vedtak: Budsjettet vert lagt ut på høyring i perioden 4. desember til 18. desember. Formannskapet rår kommunestyret til å vedta slikt budsjett for 2014, investeringsbudsjett, og langtidsplan : Atle Tornes Rådmann Side30

31 Fitjar Til Formannskapet i Fitjar Innspel i samband med budsjett for 2014 FAU Rimbareid har hatt ein første gjennomgang av administrasjonen sitt framlagte budsjett for Vi har forstått det slik at Formannskapet skal handsame budsjettet i møte 13. november. Vi er klare over at budsjettet vert lagt på høyring i desember, men uro for budsjettsituasjonen på Rimbareid skule, gjer at vi allereie no vil kome med nokre første innspel: Prosjekt nye Rimbareid skule: Frå skulesjefen har vi fått opplyst at det i investeringssummen for 2014 ligg inne 1,1 mill til uteareal og 2,5 mill til inventar. FAU er svært glad for nybygginga/ utbygginga som skjer på Rimbareid. Det er likevel slik at dette er eit svært nøkternt prosjekt. Det er så nøkternt at det til tider går ut over heilskapen i prosjektet. Vi vil be om at summen til inventar vert auka noko slik at det vert rom for innkjøp av det mest naudsynte av inventar. Svært viktig er det også at summen til uteareal vert auka. På Rimbareid har det i «alle år» vore sagt at utearealet skal rustast opp når nyeskulen er på plass. Denne eine millionen som i dag ligg i budsjettet, vart kjempa inn for eitt år sidan. Dette er likevel ikkje nok til å få eit bra uteareal for 375 elevar! Det er sett ned ei eiga arbeidsgruppe som arbeider fram eit nøkternt prosjekt for uteområdet, og Engevik & Tislevoll gir kalkylar for opparbeiding. Her kjem det fram at det vil koste ein million berre å asfaltere den delen av skuleplassen som ikkje vert nytta til ballspel/ ballbinger (inkl. oppretting areal, drenskummer og grøft). Budsjettert sum går altså med til å lage skuleplass utan aktivitetar. Det er i budsjettet ikkje rom for aktivitets- og miljøskapande element! Vi kan ikkje tru at det er ein slik skuleplass politikarane i Fitjar vil tilby 375 elevar! Vi vil be om at budsjettet vert auka med min. 2 mill. kr. FAU er innstilt på mykje dugnadsarbeid, men vi vil ikkje vere i stand til å opparbeide eit heilt uteareal med dei kostnader dette medfører. Borna våre har trong for eit uteareal som stimulerer til positivt samvere, aktivitet og utfalding av energi. Oppsummert prosjekt nye Rimbareid skule: + kr inventar + kr. 2 mill uteareal Skuledrift: delingstimar og klassedeling FAU er uroa for dei stadige nedskjæringane som skjer på skulefronten. Budsjettet vert kvart år lagt på same nivå som året før og slik har det vore den siste tiårsperioden. Dette betyr reelle nedskjæringar. Side31

32 No er det føreslått å dra inn 12 delingstimar for våren Dette meiner vi er ein heilt feil strategi når vi veit at omfanget av spesialundervisning aukar på dei eldste klassetrinna. Då må det vere meir fornuftig å setje inn ekstra ressursar i dei første åra slik at elevane får ei tidleg og godt læringsgrunnlag. Vi vil derfor be om at desse delingstimane vert lagt inn att i budsjettet. FAU stiller seg heilt bak andreklasseforeldra sin kamp for deling av denne klassen frå hausten Desse elevane tredje trinn frå hausten 2014 vil då vere 30 elevar. Det viktige er likevel ikkje tal elevar i denne klassen, men dei særskilte utfordringane i elevgruppa. Rektor uttaler at det ikkje er «pedagogisk forsvarleg» å ha denne elevgruppa samla i ein klasse. FAU vil innstendig be om klassedeling på dette trinnet. Denne saka gjer oss også urolege for kva inntrykk ein skaper av Rimbareid skule og av sentrumskrinsen. Kva ynskjer vi skal vere konsekvensane av auka tilflytting til dei områda som soknar til Rimbareid? Kommunestyrevedtaket i juni 2013 i denne saka, sa at ein skulle nytte prinsippet om frie krinsgrenser og be einskildelevar om å gå på andre skular i kommunen. Dette bryt med opplæringslova! Kommunen har ikkje vedteke forskrifter som tilseier at opplæringslova sitt nærskuleprinsipp, og prinsippet om å få gå på same skule som er vanleg i nærmiljøet, kan fråvikast. (Dette har FAU fått stadfesta i etterkant av kommunestyrevedtaket frå skulesjefen). FAU ynskjer ikkje konsekvensar som tilseier at elevar og foreldre skal gå i frykt for å få telefon om at ein må byte skule! IKT FAU har ved dei siste budsjetthandsamingane kjempa for auka midlar til IKT. Mellom anna vart det sendt eit brev den til rektor, skulesjef og ordførar med spørsmål om undervisning i og bruk av IKT som grunnleggjande dugleik ved Rimbareid skule. FAU fekk svar som langt på veg stadfestar den påpeika situasjonen med at ein i dag ikkje er i stand til å oppfylle læreplanen og gi elevane den undervisninga dei har krav på. Undervisning kan ikkje gjevast for oppnåing av kompetansemål grunna manglande IKT tilrettelegging og utstyr. I svarbrevet frå skulesjefen vert det peika på den vedtekne i IKT-planen (politisk handama våren 2013), og den strategien som her ligg for å få IKT i skulen «opp og gå». Gjennomføringa er likevel avhengig av naudsynte budsjettmidlar. FAU er derfor glad for at det for 2014 er lagt inn kr til IKT i investeringsbudsjettet. Med desse midlane kjem ein eit stykke på veg. FAU vil framleis vere pådrivar for at det vert tilrettelagt for å kunne nyttiggjere seg IKT som ein grunnleggjande dugleik og at dette vert implementert i alle fag på alle årstrinn. Det har til dømes vore sagt at matematikkeksamen 2015 vil føregå digitalt. Då må elevane ha fått den turvande undervisninga og maskinparken må vere av tilstrekkeleg standard. Med helsing FAU Rimbareid v/ Leiar Lovise Vestbøstad Side32

33 Til politikarane i Fitjar Kommune Fitjar, DELING AV TREDJE KLASSE 2014/15 Som foreldre til våre 30 håpefulle kan me ikkje godta at Fitjar sine politikarar og formannskap ignorerer både skulesjefen og rektor sine uttalingar om at det er pedagogisk uforsvarleg å ha denne gruppa som éin klasse. Etter eit ekstraordinært foreldremøte med mange engasjerte foreldre, blei me samde om å skriva dette brevet. Me har inntrykk av at politikarane berre let det skure og gå fordi dei trur det har gått bra til no. Heilt frå byrjinga av har denne gruppa vert delt i to grupper då rektor har gitt klassen masse ekstra delingstimar. Dette er noko som går hardt utover andre klassar og elevar ved skulen vår. Det er ikkje rett. I skrivande stund er det 28 elevar i 2.klasse, og det er meldt inn 2 elevar til i frå hausten Då er vi oppe i 30 elevar. Dette kan de ikkje gjera lenger! I tillegg til at det blir ei veldig stor gruppe, er det også ei veldig samansett, utfordrande gruppe. Både for dei med ein stadfesta diagnose og andre med utagerande åtferd/uro, vil det bli ein lite inkluderande skulekvardag, då dei ikkje vil kunna fungera i klassen. Med så mye aktivitet i elevgruppa, vil dei stille og forsiktige elevane få minimalt med merksemd frå læraren pga at dei andre elevane vil krevja veldig mykje. Læringsmiljøet er me også sterkt uroa for. Tidlig innsats er viktig, og me håpar de vil tenkja førebyggjande i staden for å måtte bruka masse ressursar på å «rette opp att igjen» seinare. Me veit at det er sett opp eit lukka møte med rektor førstkomande onsdag, og me ber dykk om å få meir detaljar om elevgruppa slik at de kan forstå kva me snakkar om. Me delar villig vekk informasjon. Ta kontakt om de treng meir informasjon også. Det er verkeleg naudsynt med deling! For oss som foreldregruppe er dette så viktig at me har nok namn på lista til å krevja bokmålsklasse. Denne retten vil me bruka, om det vert naudsynt. Dette er eit dyrare alternativ for kommunen, og me håpar de ser alvoret. For foreldregruppa, foreldrekontaktane i 2.klasse: Kjerstin H. Stokken og Birte Steinsland ( ) ( ) Side33

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.02.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 22.01.2016 Tid: 14:00: 16:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 31.10.2017 Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.05.2016 Tid: 14:00 18:20 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 11:00 16:00

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 11:00 16:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.04.2016 Tid: 11:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 06.06.2017 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Leiar SP Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP Ole Bergesen Medlem H

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Leiar SP Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP Ole Bergesen Medlem H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 08.06.2016 Tid: 13:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 17:30

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 17:30 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.09.2017 Tid: 15:00 17:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Medlem H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Medlem H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.03.2016 Tid: 15:00 18:40 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 15.06.2016 Tid: 14:00 18:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunalt råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom C, Volda rådhus Dato: 15.10.2012 Tid: 14:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arne Oddmund Torvik

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 2.høgda, Fitjar rådhus Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. 1 Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2 etasje, Fitjar rådhus Dato: 03.04.2017 Tid: 10:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet 26.01.2017 008/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. 13/734-56 Ny forskrift om skulekrinsane/opptaksområde

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00 18:15

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00 18:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.02.2016 Tid: 14:00 18:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 19.01.2015 Tid : 09:00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 1/15 15/37 LUNDE BARNEHAGE - UNDERVISNING I STORASTOVA

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 13:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre.

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre. GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksmappe: 17/1681 JournalpostID: 17/8286 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: 08.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 036/17 Administrasjonsutvalet 29.11.2017 006/17

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 16:10 18:15

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 16:10 18:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 10.05.2017 Tid: 16:10 18:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer