VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANN- OG AVLØPSGEBYRER"

Transkript

1 KLÆBU KOMMUNE VANN- OG AVLØPSGEBYRER OM FORSKRIFT Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09 Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune

2 3. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 2. Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunal vass- og kloakkavgifter. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglement, bestemmelser, regulativ og deklarasj oner. (Forurensningsloven) GENERELLE BESTEMMELSER 65, 66 og 92 er krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Abonnent er også eier/fester, som kommunen i medhold av Plan- og bygningslovens gjennom felles privat stikkiedning, eller er tilknyttet slamavskiller/tett tank, eller er Eier/fester av eiendom som er registrert i grurinboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsiedning direkte eller pålagt i medhold av Forurensningslovens 8, å etablere septikanlegg (også festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. være avtalt at annen enn fester skal være abonnent. For næringseiendommer defineres minirenseaniegg med siamavskiller). Samme gjelder fester av eiendom der næringsforetak med eget organisasjonsnummer som abonnent. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det Abonnent: 3 DEFINISJONER Forskriften gjelder alle kommunens i abonnenter, se definisjon i 3. 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene inkluderer også kommunal septiktømming. skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer. Avløpstj eneste i FORSKRIFTENS FORMÅL - Bestemmelser - Serviceerklæring for bruk av vannmåler - Siste - Serviceerklæring - Serviceerklæring gjeldende gebyrregulativ 6. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Klæbu kommune (dette dokumentet) 5. Normalreglement for sanitæranlegg. forurensning (forurensningsforskriften). for vannforsyning for avløpshåndtering for septiktømming 4. Forskrift av 15. desember 2005, forskrift om endring i forskrift om begrensning av 7. Øvrige dokumenter: 13. juli Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune 2 Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i miate 17/9-09

3 Årsgebyrets faste del, som skal dekke deler av kommunens faste kostnader for Avløpsijeneste: Bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. offentlige vann- og/eller avløpstjenester. Abonnementsgebyr: Boenhet: Omfatter tjenester forbundet med kommunalt kloakkavløp og kommunal slamtømming (også minirenseanlegg med slamavskiller). Helårsbolig: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til bolig. Gebyrregulativet: Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann, avløps- og septikgebyrer. sommervannsledning. Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Likt med fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har innlagt vann via Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert) Forbruksgebyr: Felles privat stikkiedning: stoppekran. Unntak : tidligere inngåtte avtaler vedr. overtakelse av privat vassverk (Damtjønna). Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. Privat stikkledning går fra kommunens ledning til abonnentens bebyggelse og omfatter anboringsklaver og Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester til kommunal ledning. Engangsgebyrfor tilknytning Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for Bruksendring eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. Forenklet kan man si at bruksareal omfatter: Arealet innenfor boligens omsluttende vegger og andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger. For detaljer se NS Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet) Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 5 7/09 i møte 17/9-09 Fors1ift for vann- og av1øpsgeber for Klæbu kommune

4 Ervervsmessig virksomhet. Herunder landbruksvirksomhet. Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. hvilket Iovgrunnlag tjenesten er basert på. Offentlig virksomhet: Næringsvirksomhet: Serviceerkkering: Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt tømming med stor bil, og at tømming av slam fra hvert kammer er mulig uten å flytte anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. tiltakene, jfr. Forurensningsloven 74 på eiers regning. Det private avløpsanlegget skal være dimensjonert og bygd i samsvar med VA bilen. Slamavskilleren skal ikke plasseres mer enn 50 m fra kjørbar vei og med en Det er abonnentens plikt å sørge for at tømming blir utført, dvs, at abonnenten må ta Dersom feil og mangler blir oppdaget ved anlegget, skal disse utbedres snarest. den ansvarlige ikke etterkommer pålegget vil kommunen sørge for iverksetting av høydeforskjell å mindre enn 7 meter. Overdekning av kumlokk og lignende med snø, kontakt med kommunen dersom tanken skal tømmes utenom de ordinære rutene (ekstratømming), eller dersom kommunen ikke har registrert at abonnenter skal ha tømming i henhold til forskriften. Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre eget avløpsanlegg innen angitt forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for 4.1. Abonnenter med privat avlopsanlegg (septikanlegg) Miljøblad utgitt av NKF og NORVAR, og i henhold til Forurensningsloven og Planog bygningsloven. frist, jfr. Forurensningsloven 7. I henhold til Forurensingslovens 73 kan det gis et is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Den som tømmer 4 ABONNENTENS PLIKTER Abonnent tilknyttet offentlig vannlavløpsnett: Det samlede gebyr som betales årlig for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. I årsgebyret inngår abonnementsgebyr, forbruksgebyr og evt. leie av vannmåler Abonnent på tømmeliste for septik: Samlet årlig gebyr for kommunens septiktjeneste. Årsgebyr: Forventet forbruk med grunnlag i bebyggelsens bruksareal. Stipulertforbruk: av kommunale regler for mindre avløpsanlegg, og som er underlagt kommunal godkj enning. Slam: Alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune 4 Vedtatt Klæbu kommunestyre sak i 57/09 møte i 17/9-09

5 tilfelle enn nevnt i annet ledd kan kommunen kreve at bygningen skal knyttes til 4.2 Abonnenter tilknyttet offentlig vann og kloakk: nærliggende areal skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til til det kommunale kloakknettet i henhold til plan- og bygningslovens 66 :..Når Kommunen kan gi abonnenten påbud om å koble ut privat septikanlegg og knytte seg offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over avløpsledningen. Kommunen kan fravike dette krav hvis det vil medføre uforholdsmessige kostnader eller detforeligger andre særlige grunner. Også i andre avløpsledningen når særlige hensyn tilsier det. forhold. Ekstratømminger utenom tømmeliste skal i alle tilfeller avtales med kommunen, Tømmefrekvens fastsettes uavhengig av bruk, antall husstandsmedlemmer og sosiale - Eiendommer - Tette - Eiendommer - Eiendommer - Tette Varsel om når tømming vil finne sted kunngjøres. Tømmehyppighet helårsboliger: annet år. Tømmehyppighet fritidsboliger/hytter: - Eiendommer med avløpsanlegg der slamavskiller er i henhold til dimensjoneringskrav og lovbestemmelser, jfr. 4.1, skal tømmes min, hvert med avløpsanlegg der slamavskiller ikke er i henhold til dimensjoneringskrav og lovbestemmelser, jfr. 4.1, skal tømmes min, en gang tanker tømmes etter behov, men minimum en gang pr. år. annet år. pr år. med avløpsanlegg der slamavskiller er i henhold til dimensjoneringskrav og lovbestemmelser, jfr. 4.1, skal tømmes min, hvert fjerde år. med avløpsanlegg der slamavskiller ikke er i henhold til dimensjoneringskrav og lovbestemmelser, jfr. 4.1, skal tømmes min, hvert tanker tømmes etter behov, men minimum hvert annet år. 5 TØMMING AV SEPTIKANLEGG forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom utbedret når fristen er utgått, kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene på frist, jfr. Forurensningsloven 7. I henhold til Forurensningsloven 73 kan det gis et Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre eget avløpsanlegg innen angitt tiltakene, jfr. Forurensningsloven 74 på eiers regning. den ansvarlige ikke etterkommer pålegget vil kommunen sørge for iverksetting av Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er eiers regning. Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09 Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune 5

6 Følgende gebyrtyper gjelder for vann- og avløpstjenester 6 GEBYRTYPER VANN OG AVLØPSGEBYRER Eier av fast eiendom er i alle tilfelle ansvarlig for gebyrene overfor kommunen. Forfalt krav på årsavgift er sikra med lovpant i eiendommen etter panteloven 6-1. Avgiften kan kreves inn av kommunekassereren etter reglene for innkreving av skatt. Både årsavgift og engangsavgift for tilknytning er tvangs-unnlag for utlegg. 8.1 Generelle bestemmelser 8 ÅRSGEBYR for tilknytning når tilknytning krever ekstra høye kostnader. Kommunen kan, etter skriftlig dokumentert søknad, fastsette avvikende engangsgebyr For alle kategorier gjelder det at engangsgebyret betales ved første gangs tilknytning, med gebyrsats fra det året henstilling/vedtak om tilknytning ble sendt. Dersom eiendommen senere blir påbygd med ny næringsdel, skal det betales engangsgebyr. gebyrregulativet Størrelsen på gebyret fastsettes årlig at kommunestyret og fremkommer i Ved påbygg/tilbygg av ny boenhet, skal det betales engangsgebyr for ny boenhet nr 3. Det betales engangsgebyr pr driftsbygning/næringsbygg/offentlig bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller aviopsnett. Engangsgebyret betales for bebygd eiendom, eller ved førstegangsoppføring av bygg boenheter, herunder borettslag, betaler gebyr pr. boenhet. Abonnenter med 2 boenheter betaler 1 engangsgebyr. Abonnenter med flere enn 2 tilknytning til kommunal vann- og/eller kloakkledning. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for 7 ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING Gebyrenes størrelser og satser framkommer av gebyrregulativet. Gebyr for vannmålere Engangsgebyr for tilknytning Årsgebyr Gebyr for midlertidig tilknytning Tilleggsgebyr til årsgebyret Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune 6 Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09

7 slamavskillere og samlekummer av sanitær avløpsvann og overvann i kommunen. Alle eiendommer med private avløpsanlegg skal derfor inn i den kommunale tømmeordningen. I medhold av 34 kan kommunen kreve gebyr fra abonnentene annen grunn ikke kan foretas, skal det likevel svares gebyr. Dette for å dekke opp Alt slam fra private avløpsanlegg(septikkanlegg) blir tømt ved kommunens kommunens kostnader i forbindelse med slamtømmingstjenesten, både renseanlegg. kapitalkostnader og driftskostnader. I medhold av forurensningslovens 26 skal kommunen stå for all tømming av 8.2 Årsgebyr for private avlopsanlegg (septikanlegg) som omfattes av ordningen Selv om abonnenten nekter tømming eller at det av en Alle borettslag, driftsbygninger, næringseiendommer og offentlige virksomheter skal betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. Forbruket måles med vannmåler Forbruksgebyr Abonnenter med 2 boenheter betaler kun ett abonnernent. Abonnenter med flere enn 2 boenheter pr eiendom, herunder borettslag, betaler gebyr pr. boenhet. Abonnementsgebyr for bolig/fritidsbolig/borettslag Abonnementsgebyr for næring og offentlige virksomheter betales pr. registrert foretak betaler i abonnement. Gårdsbruk som i tillegg til våningshuset har frittliggende bolig, betaler abonnement for denne boligen. på eiendommen. Gårdsbruk (våningshus ± driftsbygning regnes som et foretak og Abonnementsgebyr for næring og off.virksomhet Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv næring og bolig. Borettslag kategoriseres som bolig Abonnementsgebyr og fremkommer i gebyrregulativet. Årsgebyret for eksisterende bygg skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Årsgebyret for nye bygg skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilflyttet/tatt i bruk eller brukstillatelse gitt. Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret abonnementsgebyr forbruksgebyr 8.3 Årsgebyr for offentlig vann/kloakk består av to deler: Årsgebyr for abonnenter med privat avløpsanlegg skal betales etter tankstørrelse og tømmefrekvens Årsgebyr for bolig og hytte- og fritidsbolig av septiktank er utløpt. skal abonnenten betale årsgebyr for kommunal kloakk fra dato når frist for utkobling Når pålegg om utkobling av septikanlegg og tilknytning til kommunal kloakk er sendt, Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune 7 Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09

8 kommunal kloakk, betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris Forbruksgebyret skal betales i henhold til NS 3940, etter bruksareal (BRA) inntil måleren blir installert. plikten til å installere måler. I spesielle tilfeller, etter søknad, kan kommunen, ved rådmannen, dispensere fra pr. m3. Vannmåler må installeres i løpet av perioden fram mot Fra kan alle eiendommer i kommunen, tilknyttet kommunalt vann og/eller Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid 11.1 Midlertidig tilknytning til offentlig avlop Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker. bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset 11 MIDLERTIDIGE AVL0PSLØSNINGER Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gebyrene fremkommer av kommunens Ieveringsvilkår for drikkevann/avløpstjenester. gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgifter/besparelsene. For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avlapsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv fordyrende/besparende på drift og Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, som for eksempel ved gartneridrift, gårdsbruk og lignende, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde. 10 AVVIK I ÅRsGEBYRET For bruk av vannmåler gjelder dokumentet: Bestemmelser for bruk av vannmåler i Klæbu kommune. Forbruksgebyr etter vannmåler beregnes fra installasjonsdato. 9 BRUK AV VANNMÅLER avløp ut. Se 10. For alle abonnenter gjelder at målt vannforbruk inn tilsvarer samme mengde i Dersom måler ikke kan installeres, skal stipulert forbruk baseres på beregning av bruksareal, samt pris pr. m3. For fritids/-og hytteabonnenter settes andelen forventet brukstid, til halvparten av en bolig. Omregningsfaktor for stipulert forbruk framkommer av gebyrregulativet. Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09 Forskrifi for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune 8

9 tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer gebyrregulativet. tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til 2 år (PBL 85), med mulighet for å søke om Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende bestemmelser. forlengelse. For øvrig gjelder kommunens tekniske bestemmelser, jfr. generelle For abonnenter tilkoblet kommunalt vann- og/eller kloakknett kan kommunen, etter søknad, gi fritak fra abonnementsgebyr tidligst fra neste termin etter at søknad er mottatt. 13 FRITAK FOR GEBYRER kommunen endre a konto beløpet. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg fra siste måleravlesning, vil etter. Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år. Forbruksgebyret betales a konto basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt Årsgebyret imikreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år. som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig kommunens ledning. Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. 12 INNBETALING AV GEBYRER avløpsanlegg. Midlertidig utslippstillatelse gjelder for opp til 2 år (PBL 85), med Eier/fester av eiendommen skal betale årsgebyr etter gjeldende regler for private mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder forurensningsforskriften. eller en annen av kommunen godkjent tommeordning. Eiendom som ikke er i permanent bruk, og som benytter seg av mobile toaletter, ev. midlertidig avløpsanlegg skal ha tømming gjennom den kommunale tømmeordningen 11.2 Midlertidig privat avlopsiosning Vedtatt K1u kommunesre i sak 57/09 i mote 17/9-09 Fors1ift for vann- og av1øpsgeber for Klæbu kommune 9

10 Fritak fra årsgebyr/forbruksgebyr gis kun når eiendommen fysisk frakobles kommunens ledningsnett, og opphører tidligst fra neste termin etter at melding er kommunal avløpsledning er terset. Fritak gjelder for ett år av gangen. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av tilknytningsavgift Hvis mottatt om at anboringspunktet for vanninntak er plombert, eller tilkoblingspunkt til eiendommen blir erstattet av nytt bygg som medfører økning i antall boenheter eller ny næringsvirksomhet, vil det bli krevd engangsgebyr for tilknytning. Kostnadene ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Avgjørelser etter forskriften som er enkeitvedtak følger forvaltningslovens kap Klagenemnda, siste klageinstans i kommunen. og innen tre uker etter mottatt vedtak. Endelig behandling av klagen blir gjort i TV-VI. Og kan påklages. Klage sendes til den instans som har fattet vedtaket, 17 KLAGE delegert myndighet i henhold til kommunens delegasjonsreglement. Vedtak etter denne forskrift fattes av : Kommunestyret eller den som er 16 VEDTAKSMYNDIGHET skatt. 6-i. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter Lov om pant 15 INNKREVING AV GEBYRER AVSLUTTENDE BESTEMMELSER medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vannog avløpsgebyret. Satser for tilleggsgebyr går fram av gebyrregulativet. Abonnenter som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr som 14 TILLEGG I ÅRsGEBYRET Boenheter som ikke har installert vanmnåler, og som har stått ubebodd i 6 mnd., kan innvilges midlertidig fritak for årsavgiften i inntil i år av gangen etter skriftlig søknad. Abonnenten er forpliktet til å melde fra straks leiligheten igjen blir bebodd. Midlertidig fritak gjelder fra første ikke påløpne termin. Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09 Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune 10

11 Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jfr. forvaltningslovens kap. VII. Det gies derfor ikke rett til klageadgang. Forskriften trer i kraft Kommunestyret kan fastsette endringer i, eller tillegg til, disse forskrifter. 18 IKRAFTTREDELSE 19 ENDRING AV FORSKRIFT Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune 11 Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 5 7/09 i møte 17/9-09

12

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2009 Siide 2//8 GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.12 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt i k-sak 086/07 Endret definisjoner på boenhet/hybelleilighet i k-sak 033/09 Endret engangsgebyr for tilknytning i k-sak 002/11 SØR-FRON KOMMUNE

Detaljer

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune INNHOLD I. GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 FORSKRIFTENS FORMÅL... 2 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 3 DEFINISJONER... 2 II. VANN- OG AVLØPSGEBYRER...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE Våler kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 30.03.2009 i medhold av LOV 1974-05-31 nr 17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, FOR 1974-09-06 nr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. Fastsatt av Tynset kommunestyre 26. oktober 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift 10.

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER i Vestre Slidre kommune vedtatt av kommunestyre den 03.05. 2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE /"./7(2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE vedtatt av Marnardal kommunestyre den 24.03 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann-

Detaljer

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.10.05 _ sak 61/05 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 01.03,2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forurensningsforskriften (forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 12.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i sak 0103/03 den 11.12. 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 11.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE Holmestrand kommune Kommunaltekniske tjenester FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 vedtatt i kommunestyret den 12.12. 02 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10.04.2014 i K-sak 019/14 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift om begrensning

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer. Kristiansund kommune Forskrift om vann og avløpsgebyrer Hjemmel: Vedtatt av Kristiansund bystyre den 27.5.2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass og avløpsanlegg 3, og forskrift 1.

Detaljer

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Forskriften om vann- og avløpsgebyr i Bjug kommune er vedtatt i Bjugn kommunestyre i sak 09/56, den 15. desember 2009. Forskriften er hjemlet i lov om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR vedtatt av kommunestyre i Borre den 5. november 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE vedtatt av bystyret 6. desember 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, siste endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 14.12 2011 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av

Detaljer

Foto: Gunnar Nygård NÆRINGSETATEN

Foto: Gunnar Nygård NÆRINGSETATEN Foto: Gunnar Nygård NORDNORD-ODAL KOMMUNE NÆRINGSETATEN NÆRINGSETATEN Vedtatt. desember 2011. I kraft fra 1. januar 2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORD- ODAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den18.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Kapitteloversikt: I. Generelle bestemmelser II. Vann- og avløpsgebyrer III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE gitt i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 og Miljøverndepartementets forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet i styremøte av 07.10.2009 Vedtatt i representantskapet av 04.11.2009 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS abonnenter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den.. i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. vedtatt av Rauma kommunestyre den 24. juni 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune

Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune Alvdal kommune - Forskrift om vann- og avløpsgebyrer - KS 21.12.2006 1 Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune Fastsatt av kommunestyret den 21.12.2006 med hjemmel i

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE Side 1 av 8 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE Vedtatt av bystyret den 15.06.2005 med virkning fra 01.07.2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE Vedtatt av styre 22.10.2002 sak 110/02 Side 1 av 10 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE Vedtatt av styre 22.10.2002 sak 110/02 Side 2 av 10 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune.

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune er vedtatt av Vestvågøy kommunestyre den 22.juni 2004 i medhold av Lov om

Detaljer

I. GENERELLE BESTEMMELSER

I. GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av Tingvoll kommunestyre XX.XX.2012 med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 3, og forskrift 1. juni 2004

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre dd.mm.åååå og Enebakk kommunestyre dd.mm.åååå i medhold av lov om kommunale

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016

KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016 Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09. Revidert etter K-sak 33/11 i møte 16/6-11. Endres ved vedtak KLÆBU KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN-

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 08/3832 OFFENTLIG ETTERSYN: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 08/3832 OFFENTLIG ETTERSYN: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Arkivsak: 08/3832 Sakstittel: K-kode: 149 Saksbehandler: Siw Jensen Saksfremlegg OFFENTLIG ETTERSYN: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Innstilling: Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer for

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Vedtatt av Kvæfjord kommunestyre 18.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.3.2012 nr 12 og forskrift av 1.6.2004 nr 931

Detaljer

MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER

MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER Vedtatt av kommunestyret den 11.11.2014 i medhold i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012, Lov om vern mot forurensninger og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 1 KLÆBU KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 2 GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 23.11. 2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning.

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 09.12.2009 i sak 98/09 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE Saksnr: 105/06 Gjeldende fra 1. april 2006 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 16. februar 2006, som sak nr. 08/06, i medhold av lov om kommunale vass- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE Forskriften er revidert og vedtatt av Gausdal kommunestyre i møte den ** ** **** og behandlet som sak ****/2015. Vedtaket er gjort i medhold av lov

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT Rennebu kommune 1635-6000-6011 FORSKRIFT OM VANN- OG Side 1 av 6 AVLØPSGEBYRER Gyldig fra: 01.01.2009 Revidert: Revisjon nr: Formål og omfang Forskriften er vedtatt av Rennebu kommunestyre i

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune 1 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 med hjemmel i Lov om kommunale vass-

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP

FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP Gjeldende fra 1/1-2014 Vedtatt av kommunestyret 18.12.13, sak 13/181 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER vedtatt av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 15.12.2010 i medhold av 3 i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 1974 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Drift- og utviklingsutvalget innkalles til møte Tirsdag 07.06.2016 kl.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 14.12.2016 nr. 1960 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER - DYRØY KOMMUNE Vedtatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. RENNESØY KOMMUNE Teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. vedtatt av kommunestyre den 22 mai 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE

FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE - 1 - Skjervøy kommune FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE Fastsatt av Skjervøy kommunestyre den xx.xxxx 2016, med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE Vedtatt av Lillesand bystyre 06.12.2006 med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16, jf.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 25. juli 2017 15.06.2017 nr. 862 Forskrift om vann

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004

Detaljer

I. Generelle bestemmelser

I. Generelle bestemmelser FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 9. desember 2002, sist endret 13. november 2012 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Ås 20. november 2013 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. Denne forskriften

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER SORTLAND KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Sortland xx.xx.2016 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. 1. GEBYRPLIKT

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE Fastsatt av Trøgstad kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. Vedtatt i Storfjord kommunestyre den 12.12.2013. Forskriften trer i kraft 01.01.2014 I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 16.12.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 25.06.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP

GEBYRFORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP GEBYRFORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP Revidert utgave Vedtatt av Fredrikstad bystyre den 20.09.2007, sak 107/07 Forskriftene trer i kraft fra 01.01.2008 Med hjemmel i: Lov om kommunale vass og kloakkavgifter

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyret 25.06.02 i medhold av lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11. desember 2012, sak 113/12, i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om kommunale

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR AVERØY KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR AVERØY KOMMUNE Averøy kommune 1/8 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR AVERØY KOMMUNE gitt i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 og Miljøverndepartementets forskrift om kommunale vann-

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer Vedtatt i Skaun kommunestyre 8.12.10, sak 81/10 K2000-sak: 10/1439 Vedtatt i kommunestyret den 8.12.2010 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale

Detaljer