Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157 PROTOKOLL Høle bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Høle bydelsutvalg 4/ /12-22/12 Tilstede: Irene Tuxen Henriksen (H), Sigve Tengesdal (Ap), Hilde Tengesdal Trondheim (Ap), Bernt Inge Vold (Sp), Henriette Søyland Henriksen (ungdomsrep.) Ola Riveland (ungdomsrep.) Leder Sigve Tengesdal (Ap) ledet møtet som startet kl. 19:32 og sluttet kl. 20:40. Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokollen fra møte ble godkjent uten merknader. Sak 14/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NAUST OG BRYGGE PÅ GNR. 87 BNR 135 OG 139, BERSAGEL, HØRING SAK NR Høle bydelsutvalg gjorde følgende enstemmige VEDTAK: Høle bydelsutvalg kan i likhet med byplansjefens primisser og anbefalinger gå inn for å tillate bygging av naust og brygge på eiendommen Gnr. 87 Bnr. 135 og 139. Sak 15/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NAUST OG BRYGGE PÅ GNR. 87 BNR 135 OG 139, BERSAGEL, HØRING SAK NR Høle bydelsutvalg gjorde følgende enstemmige VEDTAK: Høle bydelsutvalg kan i likhet med byplansjefens primisser og anbefalinger gå inn for å tillate bygging av naust og brygge på eiendommen Gnr. 87 Bnr. 135 og 139.

158 PROTOKOLL FRA MØTE I HØLE BYDELSUTVALG 14. JUNI 2012 Sak 16/12 HØRING- DISPENSAJON AV ALLREDE OPPFØRT BRYGGE OG TERRASSE PÅ GNR. 71 BNR. 11, KRÅNO Høle bydelsutvalg gjorde følgende enstemmige VEDTAK: 1 Høle bydelsutvalg støtter byplansjefens vurderinger av dispensasjonsgrunnlagets særlige grunner i strekpunkts opplisting nederst på side 3 av 5 i saksfremstillingen, og at dette gir grunnlag i henhold til plan- og bygningsloven 7. å gi dispensasjon for brygge og trapp. 2. Høle bydelsutvalg slutter seg til byplansjefens vurderinger hva angår terrassens beliggenhet i terrenget og som heller ikke til noe hinder for allmenn ferdsel: Ut fra dette anbefales at det også gis Amnesti dispensasjon for terrassen. Sak 17/12 HØRING SKOLEBYGGPROGRAM Høle bydelsutvalg gjorde følgende enstemmige VEDTAK: 1. Høle bydelsutvalg tar skolebyggprogrammet til etterretning. 2. Høle bydelsutvalg vil understreke at skolebyggprogrammet er et godt styringsverktøy for så vel skolestruktur som skolekapasitet. Programmet er oversiktelig og bidrar til å legge generelle sterke føringer også for kommunens overordnede planarbeid, dette for å sikre samordnende oppgaveløsninger i tråd med plan- og bygningsloven. Høle bydelsutvalg vil kritisk peke på den dårlige kapasitet utnyttelsen av bygningsmassen til Høle barne- og ungdomsskole! En utvikling bydelsutvalget skriftlig har påpekt utallige ganger i løpet av mange, mange år. Bydelsutvalgets budskap har hele tiden gått ut på presisering av at kommunen må ta grep, bydelen kan ikke lenger være tjent med fortsatt Boligbygge tørke. Bydelen har mulighet for en vesentlig økning av boligbyggingen ift. dagens nivå ligger der tomtereserver i Høle for ca boliger. Bydelsutvalget vil igjen presisere at det administrativt og politisk i Sandnes må tas i bruk tilgjengelig offisielt verktøy for å erverve frigitte tomtereserver, samt detaljregulere og opparbeide for utbygging. Kommunen har i de siste 2 3 periodene stort sett prioritert og lagt forholdene til rette med planer for og intensivering for å tilfredsstille fritids/hytte bebyggelse i bydelen. Bydelen ønsker ikke bli ei hyttegrend på østkanten. Ovenfor nevnte form for bebyggelse tilfredsstiller heller ikke styrkingen av den permanente veksten i folketallet for bydelen som bl.a. går ut på å styrke elevtallet til skolen. Side 2 av 5

159 PROTOKOLL FRA MØTE I HØLE BYDELSUTVALG 14. JUNI 2012 Sak 18/12 SØKNAD FRA ELDRESENTRET OM ØKONOMISK TILSKUDD Høle bydelsutvalg gjorde følgende enstemmige VEDTAK: 1. Bydelsutvalget er innstilt på å støtte opp om Prosjekt Opp- pussing av senteret i henhold til søknaden av Bydelsutvalget bevilger herved kr 4 500,00 2. Bydelsutvalget ber sekretæren som også har ansvaret for utvalgets konto/kasse å sørge for at alle formaliteter blir gjenført som vanlig. Kontonummer til Høle eldresenter sendes. Sak 19/12 NODHAGEN Bydelsutvalget viser til kopi av ovenfor nevnte protokoll, siste avsnitt som indikerer at saken tas opp på dagens møte. I sakens anledning er også vedlagt kopi av Leieavtalen mellom Sandnes kommune og Stavanger Turtist Forening datert 19 desember Samt kopi av bydelsutvalgets vedtak fra møte med følgende enstemmige vedtak. Som lokal representant til styret for Nodhagen ble Njål Horve valgt med Sissel Horve som vara representant. Høle bydelsutvalg gjorde følgende enstemmige VEDTAK: 1. Bydelsutvalget vil med bakgrunn i ovenfor nevnte gå inn for å forlenge tjenestetiden for Lokalrepresentantene Njål Horve med Sissel Horve som vararepresentant til driftstyret i Nodhagen ut denne bydelsutvalg perioden. 2. Bydelsutvalget forutsetter at neste valg til driftstyre i Nodhagen foretas samtidig med de andre valgene for neste periode. Bydelsutvalget forutsetter videre at så vel Stavanger Turist Forening som de valgte representantene snarest får skriftlig beskjed om valget. Sak 20/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRYGGE PÅ GNR. 94. BNR. 3 ÅDNØY. HØRING : (utenom kart) Høle bydelsutvalg gjorde følgende enstemmige Side 3 av 5

160 PROTOKOLL FRA MØTE I HØLE BYDELSUTVALG 14. JUNI 2012 VEDTAK: Høle bydelsutvalg kan i likhet med byplansjefens primisser om at der er overvekt av momenter som taler for godkjenning av tiltaket. Er enig i at her synes å være flere særlige grunner for dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens 7. Høle bydelsutvalg forutsetter imidlertid at dispensasjonen ikke omfatter brygga. Sak 21/12 SØKNAD OM MINDRE ENDRINGER I REGULERINGSPLAN 96115, GNR. 91 BNR. 41, ÅDNØY. HØRING: REF. NR (utenom kart) Høle bydelsutvalg gjorde følgende enstemmige VEDTAK: 1. Høle bydelsutvalg støtter Byplansjefens anbefalinger om at omsøkt utvidelse av hytten ikke vil føre til noen vesentlige ulemper for miljøet. Bydelsutvalget vil derfor anbefale hytten på Gnr. 91og Bnr Høle bydelsutvalg støtter Byplansjefen i at det ikke må tillates å flytte naustene til omsøkt område. Begrunnelsen er at nevnte område fortsatt skal være tilgjengelig for allmennheten som i utgangspunktet var avsatt til friområde og med båtfeste på Rausteienen. Sak 22/12 TV- AKSJONEN 2012 (utenom kart) Ved en gjenomgang av års vedtak vedrørende innsamling til Tv- aksjonen har bydelsutvalget kommet til at Høle Sanitetslag står for tur i Tv aksjonen 2009 Høle Menighetsråd Tv aksjonen 2010 Høle Sokneråd Tv aksjonen 2011 Høle Idrettslag Årets TV aksjon avvikles søndag 21. oktober Høle bydelsutvalg gjorde følgende VEDTAK: Høle bydelsutvalg ser av ovenforviste TV aksjon at det er Høle Sanitetslag som står for tur i år. Sekretæren i Høle bydelsutvalg Bernt Inge Vold (Sp) gis fullmakt for delegering til ansvarlig leder i Høle Sanitetslag vedrørende innsamlingen til TV- aksjonen Side 4 av 5

161 PROTOKOLL FRA MØTE I HØLE BYDELSUTVALG 14. JUNI 2012 EVENTUELT Boss ved friluftsområde Horve 2 Irene Tuxen Henriksen (H) orienterte Høle bydelsutvalg vedrørende boss ved friluftområde på Horve 2. Det kunne tyde på flere at personer kvittet seg avfall på dette stedet. Det ble ikke fattet vedtak i denne sak. ( boss tømming forbudt). MELDINGER Ingen merknader til oppleste meldinger. Møtet slutt. Høle, 18. juni 2012 Sigve Tengesdal leder Bernt Inge Vold sekretær Side 5 av 5