PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune"

Transkript

1 1 PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune

2 2 Innhold 1. BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT Bakgrunn Mål Mandat Målgruppa Rammer for prosjektet Finansiering Prosjektperiode Prosjektledere Budsjett Regnskap ORGANISERING Organisasjonskart Bemanning av prosjektet Ansvar og roller GJENNOMFØRING Prosess januar til juni Prosess juli til desember Koordinatorskole Program for de 4 dagene med koordinatorskoledager Fra perm til digitalt verktøy Sampro Styrket samarbeid UTFORDRINGER OPPSUMMERING/ VEIEN VIDERE... 14

3 3 1 BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT 1.1. Bakgrunn Samhandlingsreformen har som mål å tilby helhetlige og koordinerte tjenester og tjenesteforløp. Det blir utrykt at det vil være viktig for tjenestenes kvalitet, effektivitet og brukernes opplevelse av tjenestene, at den enkelte får tilgang til ett helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Fra ble det i ny helse- og omsorgstjenestelov, kapittel 7 om koordinator og i ny forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, presisert kommunens plikt til å koordinere tiltak og tjenester rundt personer som ønsker og har behov for det. Steinkjer kommune har valgt å imøtekomme dette med å starte utdanning/skolering av personer som skal ivareta koordinatorrollen for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester Kommuner og helseforetak skal tilby en koordinator for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Dette krever at Steinkjer kommune har kompetente koordinatorer som kan ivareta dette lovkravet. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, sikre samordning av tjenestetilbudet, samt sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan, jf helse- og omsorgstjenesten 7-2 og spesialisthelsetjenesteloven 2-5a. For å styrke den enkelte koordinator i kommunen var det ønskelig å få gjennomført en felles opplæring for koordinatorer i Steinkjer kommune. Avdelingsforum og Koordinerende enhet initierte til dette, og i mars 2012 søkte Steinkjer kommune v/ Avdeling Helse, tjeneste-enhet Barn og familie, på utlyste habiliteringsmidler fra Helsedirektoratet. I tillegg mottok avdeling Helse, midler fra disposisjonsfondet som en del av delfinansieringa til prosjektet Mål Prosjektets mål var å utarbeide og gjennomføre en koordinatorskole for ansatte i Steinkjer kommune som skal inneha koordinatorrolle for personer med behov for langvarige koordinerte tjenester. Utvikle og gjennomføre koordinatorskole med fokus på koordinatorrollens ansvar og oppgaver. Koordinatorskolen skal etablere felles forståelse av hva koordinatorrollen innebærer. Koordinatorskolen skal bidra til kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av tjenester og avdelinger.

4 4 Utvikling av en koordinatorperm som støtteverktøy og informasjonsbank for koordinatorer i Steinkjer kommune. Koordinatorskolen skal styrke samarbeidet med Verran, Snåsa, Inderøy, og bidra til at man overfører koordinatorkompetanse fra Steinkjer kommune til nabokommunene Mandat Utarbeide en mal til å skolere koordinatorer i Steinkjer kommune. Utvikling av dokumenter som systematiserer koordineringsarbeidet, og som gir koordinator oversikt over verktøy og tilbud om tjenester i 1. og 2. linjetjenesten Målgruppa Ansatte i Steinkjer kommune som bistår tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 1.5 Rammer for prosjektet Finansiering Helsedirektoratet ga prosjektmidler til etablering og oppstart av koordinatorskole i I tillegg ble det fra kommunestyret bevilget midler til kompetanseheving som egenandel i tillegg til prosjektmidlene fra helsedirektoratet Prosjektperiode Prosjektet har hatt en tidsramme fra til Prosjektledere Det har vært 3 involverte prosjektledere i prosjektperioden i til sammen 80 % i perioden , og 70 % fra Ergoterapeut Gunn Røkke, tjenesteenhet Barn og familie i 40 % i hele prosjektperioden, samt delt prosjektperiode for vernepleierne Eli Oline Rønning og Mona Alstad, prosjektledere fra tjenesteenhet Boliger for funksjonshemmede i henholdsvis 40/30 % stilling Budsjett Prosjektet har vært forankret i avdeling for Helse, tjenesteenhet Barn og familie. Enhetsleder Marianne Vollen har innehatt ansvar og administrativ oppfølging av budsjett og regnskap. Inntekter Helsedirektoratet Kr , -

5 5 Steinkjer kommune Kr , - Sum , - Utgifter Lønn og sosialutgifter til 2 prosjektledere i 40 % stilling hver i 7 måneder kr , - Lønn innleie timer kr , - Diverse utstyr, kr , - Sum kr , Regnskap 2013 Regnskap for 2013 er i balanse. (se vedlegg) 2 ORGANISERING 2.1. Organisasjonskart (Se neste side)

6 6 Organiseringskart for prosjekt Koordinatorskole Koordinerende enhet Se helse og omsorgstjenesteloven Kap. 7 om Koordinerende enhet sin funksjon. Styringsgruppe: Ingeborg Laugsand, Elisabeth Jonassen, Iren Hovstein Haugen, Marianne Vollen, Marthe Persgård, Eli Oline Rønning og Gunn Røkke Prosjektgruppe: Marianne Vollen, Marthe Persgård, Eli Oline Rønning og Gunn Røkke Prosjektleder barn Prosjektleder Voksne Gunn Røkke Eli Oline Rønning PPT Avlastningbolig barn Fysio og ergo for barn NAV Hjemmetjenesten Helsesøstertjene sten Skole og Barnehage Arbeidssentralen EggeHelsetun Videregående skole 2 linje tjeneste BUPP Videregående skole 2 linjetjeneste Hab tjeneste HAB Stat Ped Brukerrepresentant Brukerrepresentant Koordinatorskole 4 halve dager

7 Bemanning av prosjektet Navn Rolle/ansvar Gunn Røkke Prosjektleder barn, 40 % i hele prosjektperioden 1/ Eli Oline Rønning Prosjektleder voksne, 40 % fra 1/12-12 til 30/6-13. Mona Alstad Prosjektleder voksne, 30 % fra 15/8 31/ Ansvar og roller Koordinerende enhet: Koordinerende enhet i Steinkjer kommune skal ha oversikt over habiliterings - og rehabiliteringstilbudet i kommunen. Koordinerende enhet er tillagt systemansvar for individuell plan. Dette ansvaret omfatter opplæring, rekruttering, oppfølging, og evaluering av koordinatorer. Koordinerende enhet ledes av Helsesjef Ingeborg Laugsand og bringer saker inn til avdelingsforum for evt beslutninger på systemnivå. Styringsgruppe: Det ble opprettet ei felles styringsgruppe for delprosjektene bestående av helsesjef Ingeborg Laugsand, oppvekstsjef Elisabeth Jonassen, omsorgssjef Iren Hovstein Haugen, enhetsleder Boliger for funksjonshemmede Marthe Persgård, enhetsleder Barn og familie Marianne Vollen, prosjektleder Barn og unge, Gunn Røkke og prosjektleder Voksne Eli Oline Rønning ( ) og Mona Alstad ( ). Prosjektledere har i møter med styringsgruppa orientert medlemmene om prosjektets arbeid og framdrift. Møtene har vært ett forum for drøftinger i forhold til utfordringer som har blitt avdekket underveis i prosjektet. Prosjektgruppe: Det ble dannet en felles prosjektgruppe for delprosjektene, bestående av enhetsleder for Boliger for funksjonshemmede, Marthe Persgård, enhetsleder for Barn og familie, Marianne Vollen, prosjektleder barn og familie Gunn Røkke, samt prosjektleder voksne Eli Oline Rønning /Mona Alstad. Arbeidsgrupper: Hver av prosjektlederne har mottatt innspill, støtte og evalueringsbistand fra hver sin arbeidsgruppe. Dette har vært lagt til grunn for mye av innholdet i koordinatorskolen. Medlemmene i arbeidsgruppene har bestått av utøvende koordinatorer og for Voksne, seksjonsledere fra avdeling Omsorg. Disse arbeidsgruppene har hatt 3-4 medlemmer i tillegg til prosjektleder.

8 8 3 GJENNOMFØRING 3.1. Prosess januar til juni 2013 Aktivitet Når Ansvar Prosjektskisse er ferdigstilt. Innen utgangen av Prosjektgruppa februar 2013 Framdriftsplan, prosjektplan er Innen utgangen av Prosjektledere ferdigstilt. februar 2013 Målgruppa for koordinatorskolen er klar. Rekruttering til skolen avklart og invitasjon er sendt ut. 20. mars 3013 Avdelingsforum i samarbeid med prosjektgruppa Faglig innhold, undervisningsplan og 10. april 2013 Prosjektgruppa tidsrammer i koordinatorskolen er avklart. Foredragsholdere er forespurt og Prosjektgruppa avklart. Kjøreplan er klar, praktiske oppgaver Prosjektgruppa fordelt og ivaretatt. ( Se program K- skolen) 2 første dager av koordinatorskole er gjennomført Gjennomføres 06. og Prosjektgruppa og forelesere Halvårsrapport ferdig stilles Prosjektledere 2 siste dager av koordinatorskolen er gjennomført Gjennomføres og Prosjektgruppa 3.2. Prosess juli til desember 2013 Aktivitet Når Ansvar Ny prosjektleder for voksne tiltrer. August Prosjektgruppa 3.dag koordinatorskole. 16. september Prosjektgruppa Melding om dokumentinnsamling til Oktober 2013 Prosjektgruppa tjenesteenhetsledere. Info om koordinatorskolen legges ut på November 2013 Prosjektledere intranettet 4.dag koordinatorskole 11.november Prosjektledere Oversikt over dokumenter som skal 1.desember 2013 Prosjektgruppa legges inn i EQS Skrive og sende inn søknader om 4.desember 2013 Prosjektgruppa prosjektmidler, samt skjønnsmidler. Siste dag prosjekt, prosjektrapport skal være ferdig 31.desember Prosjektledere

9 Koordinatorskole Gjeldende lovverk og Steinkjer kommune sin prosedyre for koordinator har vært styrende for arbeidet med koordinatorskolen. Koordinatorskolen ble gjennomført over fire dager med 54 deltakere. Påmeldingen var stor, noe som nok illustrerer behovet koordinatorer har for å styrke egen kunnskap og kompetanse. I utgangspunktet var det ønskelig å få gjennomført 4 samlinger våren 2013, men mangel på tilgjengelig møteplass grunnet opp-pussing av Rådhuset, medførte 2 samlinger vår og 2 samlinger høst Deltagerne utgjorde en tverrfaglig sammensatt gruppe, med ulike erfaringer og ulik organisasjonskultur. Deltakere kom fra alle avdelinger og enheter som jobber opp mot gruppen brukere med "behov for koordinerte tjenester", noe som har vært svært nyttig i diskusjonene/prosessene. Tett tverrfaglig samarbeid styrker ønske om felles forankring og utvikling av ett felles kunnskaps og verdigrunnlag. Koordinatorskolen sine deltakere var; førskolelærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, sykepleiere, lærere, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer og hjelpepleiere/fagarbeidere. Prosjektet hadde et klart delmål om å dekke behovet både til de som har erfaring fra før og til de som ikke har praktisert som koordinatorer tidligere. Prosjektgruppa la i utarbeidelsen av undervisningsplanen vekt på en praktisk vinkling. Arbeidsformen ble derfor vekslende mellom praksis, teori og drøfting i grupper/plenum. Temaene som har blitt gjennomgått ved skolen, kan hos de fleste deltakerne knyttes opp til "egen hverdag", noe som styrker læringseffekten. Det har vært vektlagt å fokusere på selve koordinatorrollen når malen ble utarbeidet. Vi skiller mellom koordinator for person og koordinator for IP. Individuell plan er et viktig verktøy for koordinator og Steinkjer kommune er i gang med å implementere Sampro fra år Hver undervisningsdag i koordinatorskolen ble evaluert. Evalueringsskjemaene viser svar med forholdsvis høye score for de 4 dagene. Det er flest antall svar på verdiene 4, 5 og 6. Noe som sier at koordinatorskolen traff godt på tema til en bred deltagergruppe. Noen få deltakere ga utrykk for mindre tilfredshet. Årsak til dette er vanskelig å lese ut fra evalueringsskjemaene, men en mulig årsak kan være at noen av emnene var kjent fra før. Det er utfordrende å utarbeide tema og undervisning til en sammensatt deltagergruppe, med ulikt kunnskapsgrunnlag. (Se skjemaet i vedlagte Power Point framstilling.) Generelt er tilbakemeldingene fra deltakerne ved koordinatorskolen nå at arbeidet med å etablere og implementere koordinerte tjenester godt i gang. Deltagerne har gitt tilbakemeldinger på at de har ervervet seg større kunnskap og trygghet i rollen som koordinator.

10 10 Evalueringene ga også tilbakemeldinger om behov for årlige samlinger/opplæringsdager, og at gruppesammensetningene burde ha vært utformet på en annen måte. Deltakerne ble organisert inn i tverrfaglige grupper, samt med utgangspunkt fra ulike enheter/seksjoner i de 4 dagene med koordinatorskolen. Det er mange positive aspekter med sammensatte, tverrfaglige grupper, men noen utfordringer fremkom også. Vi kan være samordnet til ett visst punkt, men ulikheter er også basale og viktige inn i ett tverretatlig samarbeid i ansvarsgrupper. Noen ganger er det gunstig å ha lik fagbakgrunn andre ganger ulik i forhold til diskusjoner og erfaringsutvekslinger Program for de 4 dagene med koordinatorskoledager. Dag 1 6. Mai 2013 Tid Tema Foreleser Registrering og lunsj, vi ønsker velkommen. Gunn Røkke og Eli Oline Rønning Åpning og presentasjon, praktisk informasjon Bente Asp Leder hovedutvalg, Gunn Røkke og Eli Oline Rønning Grunnlaget for koordinatorskolen, forventninger/innhold. Presentasjon av prosjektgruppa. Underholdning Juridisk grunnlag Astrid Selset Koordinatorrollen i Steinkjer kommune Gunn Røkke og Marianne Vollen Pause 10 min Koordinatorrollen og brukermedvirkning Gunn Røkke og Marianne Vollen Pause 10 min Koordinatorrollen og tverrfaglig samarbeid Samhandling i koordineringsarbeidet Hvordan organisere seg godt som koordinator? Gunn Røkke og Marianne Vollen Praksiseksempler Praksiserfaring fra en koordinator for voksne Sissel Anderson, Sykepleier Oppsummering. Hva arbeides med hjemme til neste gang? Lese Prosedyre Koordinator Gunn Røkke og Eli Oline Rønning

11 11 Dag Mai 2013 Tid Tema Foreleser Lunsj og Takk for sist Gunn Røkke Møtet: Kunnskap kompetanse, Møteledelse, Møtestruktur og Møte som prosess Marianne Vollen Pause 10 min Gruppeoppgave Alle Praksiseksempler Praksiserfaring fra en koordinator for barn i Steinkjer kommune. Anne Grete Hjulstad Fysioterapeut Pause 10 min Koordinatorrollen i et større perspektiv: Aud Ramberg Friskgården Oppsummering Evaluering av de to første dagene: Innhold og nytteverdi Dag September 2013 Tid Tema Foreleser Registrering, lunsj og takk for sist. Info om hva vi skal gjennomgå i dag. Gunn Røkke og Mona Alstad Informasjon om endringer i opplæringsloven Rundskriv F Eva H. Haugseth Avd Oppvekst NAV sin rolle i koordineringsarbeidet. May Beate Haugan, NAV Pause 15 min «På hvilken måte kan koordinator sin rolle bidra til å sikre brukermedvirkning og samhandling, i utarbeidelse av individuell plan for barn og unge i Steinkjer kommune?» Oppgave fra studie ved HINT. Anita Borgan Aurstad, sykepleier og Grete Aarsund, vernepleier Web basert program for IP SAMPRO Informasjon fra Steinkjer kommune? Pause 10 min Gruppeoppgave Drøft fem faktorer som er viktige i koordinatorrollen Veiledning når belastningene blir store. Hvor kan vi henvende oss? Oppsummering Oppgave til neste gang er: Bli mer kjent med prosedyrene i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas Ergoterapeut Alle. Legges fram i plenum fra hver gruppe. Gunn Røkke og Marianne Vollen

12 12 Dag November 2013 Tid Tema Foreleser Registrering, lunsj og takk for sist. Info om hva vi skal gjennomgå i dag. Mona Alstad og Gunn Røkke Brukerrepresentant Anita Prestmo Anita Prestmo - Erfaring med koordinatorrollen som mor Mor og Helsesøster Samhandling i Steinkjer kommune Ingeborg Laugsand, Helsesjef og Iren H Haugen, Omsorgssjef Pause 10 min Helhetlige samhandlingsforløp - Ulike perspektiv - Hvem sitter på sannheten? - Hvilken betydning har relasjonen? Pause 10 min EQS og SAMPRO, digitale verktøy for koordinator - Hvordan bruker koordinator EQS og SAMPRO? Olav Bremnes Helse Nord - Trøndelag Elin Jegersen Oppsummering, utdeling av kursbevis. Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein. Prosjektgruppa ved Marianne, Marthe, Mona og Gunn Bente Asp Politiker Underholdning En liten gruppe ungdommer fra "Boliger Nord" danset for oss. Det ble sendt ut dagsprogram og hand outs av forelesningene i forkant av hver samling. Alle fremlegg og lysark av forelesninger er sendt til deltagere i etterkant av undervisningsdagene Fra perm til digitalt verktøy Ett mål for prosjektet var å utvikle "støtteverktøy og informasjonsbank". I oppstartsfasen av prosjektet var tanken å utarbeide en koordinatorperm/håndbok i papirversjon, som skulle inneholde lovverk, prosedyrer i tillegg til informasjon og materiale fra opplæringsdagene ved koordinatorskolen. Dette endret seg underveis i arbeidet med Koordinatorskolen hvor man raskt så behov for en endring/justering av en "koordinatorperm". En perm ble for gammeldags. Høsten 2013 besluttet prosjektet at det skulle utarbeides en "digital koordinatorperm" som vil være Steinkjer kommune sin kunnskapsportal for koordinatorer. Ved bruk av kommunens kvalitetssystem, EQS, ligger informasjonen lett tilgjengelig for alle ansatte til enhver tid.

13 13 Det ble etablert et samarbeid med ansatte fra stab og IKT-avdelinga, slik at informasjon vedrørende lovverk, prosedyrer og rutiner ble tilgjengelig på EQS fra høsten Her ligger forelesningene fra koordinatorskolen, linker til ulike nettsteder som lovdata mm, noe som sikrer at man til enhver tid har den nyeste informasjonen tilgjengelig for alle koordinatorer. Koordinerende enhet i Steinkjer kommune vil være de formelle dokumenteierne av interne prosedyrer og rutiner etter at prosjektperioden er ferdig. Dette vil sikre god kvalitet og oppfølging av dokumentene Sampro I følge «Forskrift om individuelle planer» har pasienter og andre med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, rett til å få utarbeidet en Individuell plan (IP). Steinkjer kommune bruker SamPro som er ett webbasert samarbeids- og koordineringsverktøy. Planen inneholder blant annet oversikt og kontaktinformasjon til alle som er involvert i behandling og oppfølging, hvilke tiltak som skal gjennomføres og planeierens evaluering av disse. Fra å være papirbasert og statisk har Individuell plan blitt et dynamisk og levende hjelpemiddel Styrket samarbeid Det var en deltager fra Verran med på koordinatorskolen i Steinkjer. Samarbeidskommunene Verran, Snåsa og Inderøy (Inn Trøndelags samarbeidet), reagerte ikke på invitasjonene i forhold til Koordinatorskolen. Men har komt i etterkant og ønsker at Steinkjer skal bidra til deres skolering. Dette er det en dialog om. Prosjektleder Gunn Røkke har hatt samarbeid med administrativt samarbeidsutvalg (ASU) mellom kommunene i Nord Trøndelag og Helse Nord Trøndelag. De har drevet samarbeidsprosjektet "Psykisk helse i Namdalen og Bindal Her har det vært utvekslet erfaringer og tjenester. Prosjektet i Namdal og Bindal som også har Koordinator skole som prosjekt, fikk tillatelse til å bruke mal og ideer fra Steinkjer. Gunn Røkke var høsten 2013 i Møre og Romsdal og undervist ansatte for 3 kommuner om koordinering og samarbeid. Hun deltok også som foreleser ved Helse Nord-Trøndelag sin konferanse om psykisk helse; Namdalskonferansen høst 2013, med erfaringene fra prosjektet. 4 UTFORDRINGER I sluttfasen av prosjektet ser man tema og utfordringer for framtiden. Utfordringer som prosjektet løfter opp til Styringsgruppen og evt Koordinerende enhet er:

14 14 Hvordan og i hvilken form skal koordinatorskolen videreføres? Hvordan støtte både nye og utøvende koordinatorer? Skal de som har deltatt på Koordinatorskolen stå frem som ressurspersoner? Familieplaner Hvordan ivareta fokus på migrasjons utfordringer? 5 OPPSUMMERING/ VEIEN VIDERE Ett av prosjektets mål var å utvikle og gjennomføre en koordinatorskole for ansatte som skal inneha koordinatorrolle for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Det er utarbeidet en mal/fagplan med de krav og forventninger som tillegges koordinatorer i henhold til samhandlingsreformen og endring i lovverk. Utvikling og gjennomføring av koordinatorskolen har bidratt til kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av tjenester og avdelinger. En systematisert koordinatorutdanning i Steinkjer kommune har medført til styrket samhandling, koordinering og kontinuitet i tjenesteyting overfor brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Steinkjer kommune har nå medarbeidere og tilgjengelig kunnskap som gjør at kommunen har koordinatorer som er bedre rustet for oppgavene. Gjennom opplæringsdagene ved koordinatorskolen har man etablert en større felles forståelse av hva koordinatorrollen innebærer. I tillegg har man bidratt til kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av tjenester og avdelinger. For brukere med behov for langvarige og koordinerte tilbud vil samhandling mellom ulike enheter/seksjoner/instanser være sentralt for å sikre ett godt behandlings og oppfølgingsløp (Helsedirektoratet, 2013). Koordinatorrollen kan være både spennende, lærerik og krevende. Gjennom opplæringsdagene i koordinatorskolen har deltakerne blant annet ervervet seg kunnskap om lovverk og rettigheter, brukermedvirkning og møteledelse. I tillegg til at de har fått opplæring i tverrfaglig samarbeid og kunnskap om tjenesteapparatet både i 1 og 2 linjetjenesten. Etablering og bruk av de digitale verktøyene Sampro og EQS vil gi koordinatorer ett sterkere fundament for å bli trygge og kompetente koordinatorer. I tillegg har begrepet og forståelsen av "Koordinerende enhet" blitt mere kjent og bedre implementert hos de ansatte. Veien videre - Koordinatorskolen, med fokus på koordinatorrollens ansvar og oppgaver videreføres og videreutvikles. Prosjektgruppa foreslår å videreføre koordinatorskolen som den

15 15 er, det med bakgrunn i de erfaringer som er gjort. Ett alternativ er å utvikle ett E- læringsprogram. Eller en kombinasjon av disse, hvor man kan ha refleksjonsgrupper på tvers mellom ulike enheter/fagområder. - Eqs som verktøy videreutvikles. - Gjennom prosjektperioden har man sett behov for videre arbeid med implementering, justering og videreutvikling av koordinatorskole og det digitale verktøyet i Steinkjer kommune. Vi anbefaler derfor at det blir utformet og sendt inn søknader om prosjektmidler/tilskuddsordninger også for Steinkjer januar Prosjektleder: Gunn Røkke Prosjektansvarlig: Marianne Vollen Vedlegg 1: Vedlegg 2: Power Point ; Koordinatorskole i Steinkjer kommune Power Point ; Erfaringer og betraktninger om koordinatorrollen i Steinkjer kommune Vedlegg 3: Regnskap 2013

16 16