PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune"

Transkript

1 1 PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune

2 2 Innhold 1. BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT Bakgrunn Mål Mandat Målgruppa Rammer for prosjektet Finansiering Prosjektperiode Prosjektledere Budsjett Regnskap ORGANISERING Organisasjonskart Bemanning av prosjektet Ansvar og roller GJENNOMFØRING Prosess januar til juni Prosess juli til desember Koordinatorskole Program for de 4 dagene med koordinatorskoledager Fra perm til digitalt verktøy Sampro Styrket samarbeid UTFORDRINGER OPPSUMMERING/ VEIEN VIDERE... 14

3 3 1 BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT 1.1. Bakgrunn Samhandlingsreformen har som mål å tilby helhetlige og koordinerte tjenester og tjenesteforløp. Det blir utrykt at det vil være viktig for tjenestenes kvalitet, effektivitet og brukernes opplevelse av tjenestene, at den enkelte får tilgang til ett helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Fra ble det i ny helse- og omsorgstjenestelov, kapittel 7 om koordinator og i ny forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, presisert kommunens plikt til å koordinere tiltak og tjenester rundt personer som ønsker og har behov for det. Steinkjer kommune har valgt å imøtekomme dette med å starte utdanning/skolering av personer som skal ivareta koordinatorrollen for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester Kommuner og helseforetak skal tilby en koordinator for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Dette krever at Steinkjer kommune har kompetente koordinatorer som kan ivareta dette lovkravet. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, sikre samordning av tjenestetilbudet, samt sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan, jf helse- og omsorgstjenesten 7-2 og spesialisthelsetjenesteloven 2-5a. For å styrke den enkelte koordinator i kommunen var det ønskelig å få gjennomført en felles opplæring for koordinatorer i Steinkjer kommune. Avdelingsforum og Koordinerende enhet initierte til dette, og i mars 2012 søkte Steinkjer kommune v/ Avdeling Helse, tjeneste-enhet Barn og familie, på utlyste habiliteringsmidler fra Helsedirektoratet. I tillegg mottok avdeling Helse, midler fra disposisjonsfondet som en del av delfinansieringa til prosjektet Mål Prosjektets mål var å utarbeide og gjennomføre en koordinatorskole for ansatte i Steinkjer kommune som skal inneha koordinatorrolle for personer med behov for langvarige koordinerte tjenester. Utvikle og gjennomføre koordinatorskole med fokus på koordinatorrollens ansvar og oppgaver. Koordinatorskolen skal etablere felles forståelse av hva koordinatorrollen innebærer. Koordinatorskolen skal bidra til kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av tjenester og avdelinger.

4 4 Utvikling av en koordinatorperm som støtteverktøy og informasjonsbank for koordinatorer i Steinkjer kommune. Koordinatorskolen skal styrke samarbeidet med Verran, Snåsa, Inderøy, og bidra til at man overfører koordinatorkompetanse fra Steinkjer kommune til nabokommunene Mandat Utarbeide en mal til å skolere koordinatorer i Steinkjer kommune. Utvikling av dokumenter som systematiserer koordineringsarbeidet, og som gir koordinator oversikt over verktøy og tilbud om tjenester i 1. og 2. linjetjenesten Målgruppa Ansatte i Steinkjer kommune som bistår tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 1.5 Rammer for prosjektet Finansiering Helsedirektoratet ga prosjektmidler til etablering og oppstart av koordinatorskole i I tillegg ble det fra kommunestyret bevilget midler til kompetanseheving som egenandel i tillegg til prosjektmidlene fra helsedirektoratet Prosjektperiode Prosjektet har hatt en tidsramme fra til Prosjektledere Det har vært 3 involverte prosjektledere i prosjektperioden i til sammen 80 % i perioden , og 70 % fra Ergoterapeut Gunn Røkke, tjenesteenhet Barn og familie i 40 % i hele prosjektperioden, samt delt prosjektperiode for vernepleierne Eli Oline Rønning og Mona Alstad, prosjektledere fra tjenesteenhet Boliger for funksjonshemmede i henholdsvis 40/30 % stilling Budsjett Prosjektet har vært forankret i avdeling for Helse, tjenesteenhet Barn og familie. Enhetsleder Marianne Vollen har innehatt ansvar og administrativ oppfølging av budsjett og regnskap. Inntekter Helsedirektoratet Kr , -

5 5 Steinkjer kommune Kr , - Sum , - Utgifter Lønn og sosialutgifter til 2 prosjektledere i 40 % stilling hver i 7 måneder kr , - Lønn innleie timer kr , - Diverse utstyr, kr , - Sum kr , Regnskap 2013 Regnskap for 2013 er i balanse. (se vedlegg) 2 ORGANISERING 2.1. Organisasjonskart (Se neste side)

6 6 Organiseringskart for prosjekt Koordinatorskole Koordinerende enhet Se helse og omsorgstjenesteloven Kap. 7 om Koordinerende enhet sin funksjon. Styringsgruppe: Ingeborg Laugsand, Elisabeth Jonassen, Iren Hovstein Haugen, Marianne Vollen, Marthe Persgård, Eli Oline Rønning og Gunn Røkke Prosjektgruppe: Marianne Vollen, Marthe Persgård, Eli Oline Rønning og Gunn Røkke Prosjektleder barn Prosjektleder Voksne Gunn Røkke Eli Oline Rønning PPT Avlastningbolig barn Fysio og ergo for barn NAV Hjemmetjenesten Helsesøstertjene sten Skole og Barnehage Arbeidssentralen EggeHelsetun Videregående skole 2 linje tjeneste BUPP Videregående skole 2 linjetjeneste Hab tjeneste HAB Stat Ped Brukerrepresentant Brukerrepresentant Koordinatorskole 4 halve dager

7 Bemanning av prosjektet Navn Rolle/ansvar Gunn Røkke Prosjektleder barn, 40 % i hele prosjektperioden 1/ Eli Oline Rønning Prosjektleder voksne, 40 % fra 1/12-12 til 30/6-13. Mona Alstad Prosjektleder voksne, 30 % fra 15/8 31/ Ansvar og roller Koordinerende enhet: Koordinerende enhet i Steinkjer kommune skal ha oversikt over habiliterings - og rehabiliteringstilbudet i kommunen. Koordinerende enhet er tillagt systemansvar for individuell plan. Dette ansvaret omfatter opplæring, rekruttering, oppfølging, og evaluering av koordinatorer. Koordinerende enhet ledes av Helsesjef Ingeborg Laugsand og bringer saker inn til avdelingsforum for evt beslutninger på systemnivå. Styringsgruppe: Det ble opprettet ei felles styringsgruppe for delprosjektene bestående av helsesjef Ingeborg Laugsand, oppvekstsjef Elisabeth Jonassen, omsorgssjef Iren Hovstein Haugen, enhetsleder Boliger for funksjonshemmede Marthe Persgård, enhetsleder Barn og familie Marianne Vollen, prosjektleder Barn og unge, Gunn Røkke og prosjektleder Voksne Eli Oline Rønning ( ) og Mona Alstad ( ). Prosjektledere har i møter med styringsgruppa orientert medlemmene om prosjektets arbeid og framdrift. Møtene har vært ett forum for drøftinger i forhold til utfordringer som har blitt avdekket underveis i prosjektet. Prosjektgruppe: Det ble dannet en felles prosjektgruppe for delprosjektene, bestående av enhetsleder for Boliger for funksjonshemmede, Marthe Persgård, enhetsleder for Barn og familie, Marianne Vollen, prosjektleder barn og familie Gunn Røkke, samt prosjektleder voksne Eli Oline Rønning /Mona Alstad. Arbeidsgrupper: Hver av prosjektlederne har mottatt innspill, støtte og evalueringsbistand fra hver sin arbeidsgruppe. Dette har vært lagt til grunn for mye av innholdet i koordinatorskolen. Medlemmene i arbeidsgruppene har bestått av utøvende koordinatorer og for Voksne, seksjonsledere fra avdeling Omsorg. Disse arbeidsgruppene har hatt 3-4 medlemmer i tillegg til prosjektleder.

8 8 3 GJENNOMFØRING 3.1. Prosess januar til juni 2013 Aktivitet Når Ansvar Prosjektskisse er ferdigstilt. Innen utgangen av Prosjektgruppa februar 2013 Framdriftsplan, prosjektplan er Innen utgangen av Prosjektledere ferdigstilt. februar 2013 Målgruppa for koordinatorskolen er klar. Rekruttering til skolen avklart og invitasjon er sendt ut. 20. mars 3013 Avdelingsforum i samarbeid med prosjektgruppa Faglig innhold, undervisningsplan og 10. april 2013 Prosjektgruppa tidsrammer i koordinatorskolen er avklart. Foredragsholdere er forespurt og Prosjektgruppa avklart. Kjøreplan er klar, praktiske oppgaver Prosjektgruppa fordelt og ivaretatt. ( Se program K- skolen) 2 første dager av koordinatorskole er gjennomført Gjennomføres 06. og Prosjektgruppa og forelesere Halvårsrapport ferdig stilles Prosjektledere 2 siste dager av koordinatorskolen er gjennomført Gjennomføres og Prosjektgruppa 3.2. Prosess juli til desember 2013 Aktivitet Når Ansvar Ny prosjektleder for voksne tiltrer. August Prosjektgruppa 3.dag koordinatorskole. 16. september Prosjektgruppa Melding om dokumentinnsamling til Oktober 2013 Prosjektgruppa tjenesteenhetsledere. Info om koordinatorskolen legges ut på November 2013 Prosjektledere intranettet 4.dag koordinatorskole 11.november Prosjektledere Oversikt over dokumenter som skal 1.desember 2013 Prosjektgruppa legges inn i EQS Skrive og sende inn søknader om 4.desember 2013 Prosjektgruppa prosjektmidler, samt skjønnsmidler. Siste dag prosjekt, prosjektrapport skal være ferdig 31.desember Prosjektledere

9 Koordinatorskole Gjeldende lovverk og Steinkjer kommune sin prosedyre for koordinator har vært styrende for arbeidet med koordinatorskolen. Koordinatorskolen ble gjennomført over fire dager med 54 deltakere. Påmeldingen var stor, noe som nok illustrerer behovet koordinatorer har for å styrke egen kunnskap og kompetanse. I utgangspunktet var det ønskelig å få gjennomført 4 samlinger våren 2013, men mangel på tilgjengelig møteplass grunnet opp-pussing av Rådhuset, medførte 2 samlinger vår og 2 samlinger høst Deltagerne utgjorde en tverrfaglig sammensatt gruppe, med ulike erfaringer og ulik organisasjonskultur. Deltakere kom fra alle avdelinger og enheter som jobber opp mot gruppen brukere med "behov for koordinerte tjenester", noe som har vært svært nyttig i diskusjonene/prosessene. Tett tverrfaglig samarbeid styrker ønske om felles forankring og utvikling av ett felles kunnskaps og verdigrunnlag. Koordinatorskolen sine deltakere var; førskolelærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, sykepleiere, lærere, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer og hjelpepleiere/fagarbeidere. Prosjektet hadde et klart delmål om å dekke behovet både til de som har erfaring fra før og til de som ikke har praktisert som koordinatorer tidligere. Prosjektgruppa la i utarbeidelsen av undervisningsplanen vekt på en praktisk vinkling. Arbeidsformen ble derfor vekslende mellom praksis, teori og drøfting i grupper/plenum. Temaene som har blitt gjennomgått ved skolen, kan hos de fleste deltakerne knyttes opp til "egen hverdag", noe som styrker læringseffekten. Det har vært vektlagt å fokusere på selve koordinatorrollen når malen ble utarbeidet. Vi skiller mellom koordinator for person og koordinator for IP. Individuell plan er et viktig verktøy for koordinator og Steinkjer kommune er i gang med å implementere Sampro fra år Hver undervisningsdag i koordinatorskolen ble evaluert. Evalueringsskjemaene viser svar med forholdsvis høye score for de 4 dagene. Det er flest antall svar på verdiene 4, 5 og 6. Noe som sier at koordinatorskolen traff godt på tema til en bred deltagergruppe. Noen få deltakere ga utrykk for mindre tilfredshet. Årsak til dette er vanskelig å lese ut fra evalueringsskjemaene, men en mulig årsak kan være at noen av emnene var kjent fra før. Det er utfordrende å utarbeide tema og undervisning til en sammensatt deltagergruppe, med ulikt kunnskapsgrunnlag. (Se skjemaet i vedlagte Power Point framstilling.) Generelt er tilbakemeldingene fra deltakerne ved koordinatorskolen nå at arbeidet med å etablere og implementere koordinerte tjenester godt i gang. Deltagerne har gitt tilbakemeldinger på at de har ervervet seg større kunnskap og trygghet i rollen som koordinator.

10 10 Evalueringene ga også tilbakemeldinger om behov for årlige samlinger/opplæringsdager, og at gruppesammensetningene burde ha vært utformet på en annen måte. Deltakerne ble organisert inn i tverrfaglige grupper, samt med utgangspunkt fra ulike enheter/seksjoner i de 4 dagene med koordinatorskolen. Det er mange positive aspekter med sammensatte, tverrfaglige grupper, men noen utfordringer fremkom også. Vi kan være samordnet til ett visst punkt, men ulikheter er også basale og viktige inn i ett tverretatlig samarbeid i ansvarsgrupper. Noen ganger er det gunstig å ha lik fagbakgrunn andre ganger ulik i forhold til diskusjoner og erfaringsutvekslinger Program for de 4 dagene med koordinatorskoledager. Dag 1 6. Mai 2013 Tid Tema Foreleser Registrering og lunsj, vi ønsker velkommen. Gunn Røkke og Eli Oline Rønning Åpning og presentasjon, praktisk informasjon Bente Asp Leder hovedutvalg, Gunn Røkke og Eli Oline Rønning Grunnlaget for koordinatorskolen, forventninger/innhold. Presentasjon av prosjektgruppa. Underholdning Juridisk grunnlag Astrid Selset Koordinatorrollen i Steinkjer kommune Gunn Røkke og Marianne Vollen Pause 10 min Koordinatorrollen og brukermedvirkning Gunn Røkke og Marianne Vollen Pause 10 min Koordinatorrollen og tverrfaglig samarbeid Samhandling i koordineringsarbeidet Hvordan organisere seg godt som koordinator? Gunn Røkke og Marianne Vollen Praksiseksempler Praksiserfaring fra en koordinator for voksne Sissel Anderson, Sykepleier Oppsummering. Hva arbeides med hjemme til neste gang? Lese Prosedyre Koordinator Gunn Røkke og Eli Oline Rønning

11 11 Dag Mai 2013 Tid Tema Foreleser Lunsj og Takk for sist Gunn Røkke Møtet: Kunnskap kompetanse, Møteledelse, Møtestruktur og Møte som prosess Marianne Vollen Pause 10 min Gruppeoppgave Alle Praksiseksempler Praksiserfaring fra en koordinator for barn i Steinkjer kommune. Anne Grete Hjulstad Fysioterapeut Pause 10 min Koordinatorrollen i et større perspektiv: Aud Ramberg Friskgården Oppsummering Evaluering av de to første dagene: Innhold og nytteverdi Dag September 2013 Tid Tema Foreleser Registrering, lunsj og takk for sist. Info om hva vi skal gjennomgå i dag. Gunn Røkke og Mona Alstad Informasjon om endringer i opplæringsloven Rundskriv F Eva H. Haugseth Avd Oppvekst NAV sin rolle i koordineringsarbeidet. May Beate Haugan, NAV Pause 15 min «På hvilken måte kan koordinator sin rolle bidra til å sikre brukermedvirkning og samhandling, i utarbeidelse av individuell plan for barn og unge i Steinkjer kommune?» Oppgave fra studie ved HINT. Anita Borgan Aurstad, sykepleier og Grete Aarsund, vernepleier Web basert program for IP SAMPRO Informasjon fra Steinkjer kommune? Pause 10 min Gruppeoppgave Drøft fem faktorer som er viktige i koordinatorrollen Veiledning når belastningene blir store. Hvor kan vi henvende oss? Oppsummering Oppgave til neste gang er: Bli mer kjent med prosedyrene i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas Ergoterapeut Alle. Legges fram i plenum fra hver gruppe. Gunn Røkke og Marianne Vollen

12 12 Dag November 2013 Tid Tema Foreleser Registrering, lunsj og takk for sist. Info om hva vi skal gjennomgå i dag. Mona Alstad og Gunn Røkke Brukerrepresentant Anita Prestmo Anita Prestmo - Erfaring med koordinatorrollen som mor Mor og Helsesøster Samhandling i Steinkjer kommune Ingeborg Laugsand, Helsesjef og Iren H Haugen, Omsorgssjef Pause 10 min Helhetlige samhandlingsforløp - Ulike perspektiv - Hvem sitter på sannheten? - Hvilken betydning har relasjonen? Pause 10 min EQS og SAMPRO, digitale verktøy for koordinator - Hvordan bruker koordinator EQS og SAMPRO? Olav Bremnes Helse Nord - Trøndelag Elin Jegersen Oppsummering, utdeling av kursbevis. Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein. Prosjektgruppa ved Marianne, Marthe, Mona og Gunn Bente Asp Politiker Underholdning En liten gruppe ungdommer fra "Boliger Nord" danset for oss. Det ble sendt ut dagsprogram og hand outs av forelesningene i forkant av hver samling. Alle fremlegg og lysark av forelesninger er sendt til deltagere i etterkant av undervisningsdagene Fra perm til digitalt verktøy Ett mål for prosjektet var å utvikle "støtteverktøy og informasjonsbank". I oppstartsfasen av prosjektet var tanken å utarbeide en koordinatorperm/håndbok i papirversjon, som skulle inneholde lovverk, prosedyrer i tillegg til informasjon og materiale fra opplæringsdagene ved koordinatorskolen. Dette endret seg underveis i arbeidet med Koordinatorskolen hvor man raskt så behov for en endring/justering av en "koordinatorperm". En perm ble for gammeldags. Høsten 2013 besluttet prosjektet at det skulle utarbeides en "digital koordinatorperm" som vil være Steinkjer kommune sin kunnskapsportal for koordinatorer. Ved bruk av kommunens kvalitetssystem, EQS, ligger informasjonen lett tilgjengelig for alle ansatte til enhver tid.

13 13 Det ble etablert et samarbeid med ansatte fra stab og IKT-avdelinga, slik at informasjon vedrørende lovverk, prosedyrer og rutiner ble tilgjengelig på EQS fra høsten Her ligger forelesningene fra koordinatorskolen, linker til ulike nettsteder som lovdata mm, noe som sikrer at man til enhver tid har den nyeste informasjonen tilgjengelig for alle koordinatorer. Koordinerende enhet i Steinkjer kommune vil være de formelle dokumenteierne av interne prosedyrer og rutiner etter at prosjektperioden er ferdig. Dette vil sikre god kvalitet og oppfølging av dokumentene Sampro I følge «Forskrift om individuelle planer» har pasienter og andre med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, rett til å få utarbeidet en Individuell plan (IP). Steinkjer kommune bruker SamPro som er ett webbasert samarbeids- og koordineringsverktøy. Planen inneholder blant annet oversikt og kontaktinformasjon til alle som er involvert i behandling og oppfølging, hvilke tiltak som skal gjennomføres og planeierens evaluering av disse. Fra å være papirbasert og statisk har Individuell plan blitt et dynamisk og levende hjelpemiddel Styrket samarbeid Det var en deltager fra Verran med på koordinatorskolen i Steinkjer. Samarbeidskommunene Verran, Snåsa og Inderøy (Inn Trøndelags samarbeidet), reagerte ikke på invitasjonene i forhold til Koordinatorskolen. Men har komt i etterkant og ønsker at Steinkjer skal bidra til deres skolering. Dette er det en dialog om. Prosjektleder Gunn Røkke har hatt samarbeid med administrativt samarbeidsutvalg (ASU) mellom kommunene i Nord Trøndelag og Helse Nord Trøndelag. De har drevet samarbeidsprosjektet "Psykisk helse i Namdalen og Bindal Her har det vært utvekslet erfaringer og tjenester. Prosjektet i Namdal og Bindal som også har Koordinator skole som prosjekt, fikk tillatelse til å bruke mal og ideer fra Steinkjer. Gunn Røkke var høsten 2013 i Møre og Romsdal og undervist ansatte for 3 kommuner om koordinering og samarbeid. Hun deltok også som foreleser ved Helse Nord-Trøndelag sin konferanse om psykisk helse; Namdalskonferansen høst 2013, med erfaringene fra prosjektet. 4 UTFORDRINGER I sluttfasen av prosjektet ser man tema og utfordringer for framtiden. Utfordringer som prosjektet løfter opp til Styringsgruppen og evt Koordinerende enhet er:

14 14 Hvordan og i hvilken form skal koordinatorskolen videreføres? Hvordan støtte både nye og utøvende koordinatorer? Skal de som har deltatt på Koordinatorskolen stå frem som ressurspersoner? Familieplaner Hvordan ivareta fokus på migrasjons utfordringer? 5 OPPSUMMERING/ VEIEN VIDERE Ett av prosjektets mål var å utvikle og gjennomføre en koordinatorskole for ansatte som skal inneha koordinatorrolle for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Det er utarbeidet en mal/fagplan med de krav og forventninger som tillegges koordinatorer i henhold til samhandlingsreformen og endring i lovverk. Utvikling og gjennomføring av koordinatorskolen har bidratt til kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av tjenester og avdelinger. En systematisert koordinatorutdanning i Steinkjer kommune har medført til styrket samhandling, koordinering og kontinuitet i tjenesteyting overfor brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Steinkjer kommune har nå medarbeidere og tilgjengelig kunnskap som gjør at kommunen har koordinatorer som er bedre rustet for oppgavene. Gjennom opplæringsdagene ved koordinatorskolen har man etablert en større felles forståelse av hva koordinatorrollen innebærer. I tillegg har man bidratt til kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av tjenester og avdelinger. For brukere med behov for langvarige og koordinerte tilbud vil samhandling mellom ulike enheter/seksjoner/instanser være sentralt for å sikre ett godt behandlings og oppfølgingsløp (Helsedirektoratet, 2013). Koordinatorrollen kan være både spennende, lærerik og krevende. Gjennom opplæringsdagene i koordinatorskolen har deltakerne blant annet ervervet seg kunnskap om lovverk og rettigheter, brukermedvirkning og møteledelse. I tillegg til at de har fått opplæring i tverrfaglig samarbeid og kunnskap om tjenesteapparatet både i 1 og 2 linjetjenesten. Etablering og bruk av de digitale verktøyene Sampro og EQS vil gi koordinatorer ett sterkere fundament for å bli trygge og kompetente koordinatorer. I tillegg har begrepet og forståelsen av "Koordinerende enhet" blitt mere kjent og bedre implementert hos de ansatte. Veien videre - Koordinatorskolen, med fokus på koordinatorrollens ansvar og oppgaver videreføres og videreutvikles. Prosjektgruppa foreslår å videreføre koordinatorskolen som den

15 15 er, det med bakgrunn i de erfaringer som er gjort. Ett alternativ er å utvikle ett E- læringsprogram. Eller en kombinasjon av disse, hvor man kan ha refleksjonsgrupper på tvers mellom ulike enheter/fagområder. - Eqs som verktøy videreutvikles. - Gjennom prosjektperioden har man sett behov for videre arbeid med implementering, justering og videreutvikling av koordinatorskole og det digitale verktøyet i Steinkjer kommune. Vi anbefaler derfor at det blir utformet og sendt inn søknader om prosjektmidler/tilskuddsordninger også for Steinkjer januar Prosjektleder: Gunn Røkke Prosjektansvarlig: Marianne Vollen Vedlegg 1: Vedlegg 2: Power Point ; Koordinatorskole i Steinkjer kommune Power Point ; Erfaringer og betraktninger om koordinatorrollen i Steinkjer kommune Vedlegg 3: Regnskap 2013

16 16

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING I STEINKJER KOMMUNE Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Rådmannen med interne tjenester Avdeling for oppvekst Avdeling for helse Koordinerende

Detaljer

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus!

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! - Lover og forskrifter - Koordinerende enhet - Koordinatorrollen - Sampro som samhandlingsverktøy - Hvorfor registrering og dokumentasjon Ingeborg Laugsand,

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper

Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper 2011 [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen

Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen Kommuneoverlege i Stjørdal Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge, svangerskap, fødsel og barsel - St. Olavs HVEM ER

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 19.09.2013

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 19.09.2013 Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 2012 [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Hvordan avtaler regulerer samhandlingen. Driftskomiteen 14.11.12 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator

Hvordan avtaler regulerer samhandlingen. Driftskomiteen 14.11.12 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Hvordan avtaler regulerer samhandlingen Driftskomiteen 14.11.12 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Lovkravet Helse- og omsorgstjenesteloven 3-4: Kommunens ansvar etter 3-1 første ledd innebærer

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Sak 15/12 Individuell Plan

Sak 15/12 Individuell Plan Sak 15/12 Individuell Plan Forslag til vedtak: ASU oppnevner igjen en arbeidsgruppe for å revidere retningslinjene vedr Individuell plan. Det er ønskelig at flere av de samme medlemmene som tidligere blir

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Samhandlingsprosjekt psykisk helse i Nord-Trøndelag 2010-2014 Helt ikke stykkevis og delt Koordinatorsamling, Sykehuset Levanger 5.11.2015 Olav Bremnes Bakgrunn for prosjektet. Hvordan ville vi organisert

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Helt ikke stykkevis og delt Et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse i Nord-Tr Trøndelag mellom kommunen, HNT, NAV og Mental Helse ASU 4. april 2013, v/ Olav Bremnes, prosjektleder (olav.bremnes@hnt.no)

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT FOR 2011 Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering 2 3 Beskrivelse av prosjektet Fagforum rehabilitering ble etablert i august 2010.

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune. Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ Ingeborg Laugsand

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune. Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ Ingeborg Laugsand Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 2014 Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ Ingeborg Laugsand Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisering av tverrfaglig

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

Koordinatorskolen i Ytre Namdal og Bindal 2013-2014

Koordinatorskolen i Ytre Namdal og Bindal 2013-2014 Koordinatorskolen i Ytre Namdal og Bindal 2013-2014 Evalueringsnotat av et lokalbasert kunnskapsutviklingsprosjekt av koordinatorfunksjonen i Vikna, Nærøy, Leka og Bindal kommune Namsos juni 2014 Oddbjørn

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 21.10.2014

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 21.10.2014 Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 2013 [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og Rus HS avdelingen. v/ Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti Hjemmetjenesteleder

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED BEHOV FOR LANGVARIGE, SAMMENSATTE OG KOORDINERTE TJENESTER Lier kommune 2 DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE Hvem har rett

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene Fra: Kjell Dalløkken [mailto:kjell.dallokken@tynset.kommune.no] Sendt: 3. januar 2013 10:52 Til: Postmottak KD Kopi: Stein Halvorsen; Erling Straalberg Emne: SVAR HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS

KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS - en struktur for informasjon, kompetanseheving og samarbeid på tvers av nivåer REHABILITERINGSNETTVERKET AHUS Disposisjon Innledning / bakgrunn Koordinerende

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 733 79 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Tilskuddsordning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Evaluering av koordinatoropplæringen. kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen

Evaluering av koordinatoropplæringen. kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen Prosjektrapport nr. 7/2010 Evaluering av koordinatoropplæringen i Kristiansand kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen Arild Vangstad Tittel Forfattere Evaluering av koordinatoropplæring

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

Plan for videre samhandling?

Plan for videre samhandling? Plan for videre samhandling? Kjell Åge Nilsen HMN RHF Klarere pasientrolle Det vil settes inn mer systematisk innsats på å analysere og beskrive de gode pasientforløpene, og ut fra dette skal det vurderes

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007 En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Tilsyn - formål Målet med tilsynet er å undersøke om og hvordan kommunen etterlever myndighetskravene

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre OVERFØRING AV RUSTJENESTEN VED NAV STEINKJER TIL ARBEIDSSENTRALEN Arkivsaksnr: 2014/7659 Klassering: F63 Saksbehandlere:

Detaljer

Drammen kommunes etikkarbeid På rett spor

Drammen kommunes etikkarbeid På rett spor Drammen kommunes etikkarbeid På rett spor Drammen kommunes mål om heving av etisk kompetanse er at pasienter og brukere opplever god kvalitet på tjenestene og at det er kultur for økt bevissthet i etiske

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Askøy, et lite stykke Norge

Askøy, et lite stykke Norge Askøy, et lite stykke orge 28 002 innbyggere + 2 nye hver dag 2300 ansatte + Private + Frivillige + pesialisthelsetjenesten/ Helseforetak Uten koordinering og system for samarbeid faller noen mellom Hva

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2011

Årsrapport indviduell plan 2011 Vedtak på individuell plan i 2011: Det ble i løpet av 2011 fattet 31 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 220 pr. 29.12.11 Sakene koordineres av 95 koordinatorer se

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Oppsummering nettverk Møre og Romsdal

Oppsummering nettverk Møre og Romsdal Oppsummering nettverk Møre og Romsdal Bakgrunn 23 april 2008 ble Rokilde sykehjem i Kristiansund offisielt godskjent av Sosial- og helsedirektoratet som undervisningssykehjem (USH) i Møre og Romsdal fylke.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møteleder: Torunn Austheim Møtende medlemmer: Torunn Austheim Gudrun Fossem Håkon Kolstrøm

Detaljer

-en utfordring for helse og sosialsektoren

-en utfordring for helse og sosialsektoren De sier de vil, men får det ikke til!! Mangelfull samhandling rundt individuell plan elektronisk eller ikke. Spl, MI. stipendiat Jorunn Bjerkan, NTNU/ HMN RHF Jorunn.bjerkan@ntnu.no Fagdag individuell

Detaljer

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER REVIDERT VÅREN 2011 1 Begrepsavklaring : Individuell plan: Personer som har langvarige og sammensatte tjenester har rett på å få utarbeidet en Individuell

Detaljer

Sluttrapport Inderøy Kommune

Sluttrapport Inderøy Kommune Sluttrapport Inderøy Kommune Innledning Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 1.0 1.1 Kathinka Meirik Endret oppsett, + vedlegg Bakgrunn og forankring Klinikkens

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport April 2013

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport April 2013 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport April 2013 Kartlegging av status for arbeidet med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE), herunder overordnet ansvar for individuell plan (IP)

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.09.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Henry Skevik Jon Arve Hollekim, Mari Holien

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Leder Styringsgruppen: Laila Nemeth, Helse Fonna Ny leder driftsgruppen: Marianne Wennersberg

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper

RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper Utarbeidet av: ReHabiliteringskoordinator, Elin D. W. Johannessen Sider: 3 Vedlegg: 3 Godkjent av: Koordineringsteam for rehabilitering

Detaljer

Koordinerende enhet - hva, hvorfor og hvordan

Koordinerende enhet - hva, hvorfor og hvordan Koordinerende enhet - hva, hvorfor og hvordan Hvordan vi tenker og arbeider, erfaringer Regional erfaringskonferanse om habiliteringstjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, Oslo 03.12.2012

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2014 Arbeidsutvalget for barn/unge og voksne vil ønske alle en riktig god påske

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Individuell plan (IP)

Individuell plan (IP) Individuell plan (IP) Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinator Angelmans syndrom Lise Beate Hoxmark Rådgiver/sosionom Frambu, 7. april 2014 Individuell plan Mål med IP Pasient

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 09.10.2008 Møtested: Jarlegården i Svein Jarls gate 16., Steinkjer Tidspunkt: Kl.13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Askøy kommune Meldingsrutiner til Koordinerende enhet ved behov for, eller ved mulig behov for, habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hvorfor? Hvordan? Marit Helen Leirheim ystemkoordinator

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Fagforum Rehabilitering

ÅRSRAPPORT. Fagforum Rehabilitering ÅRSRAPPORT 2010 Fagforum Rehabilitering Beskrivelse av prosjektet Formålet med prosjektet etablering av fagforum Rehabilitering er å danne en arena for dialog mellom fagpersoner og brukere i Lister, hvor

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

Regional ReHabiliteringskonferanse 2013

Regional ReHabiliteringskonferanse 2013 Regional ReHabiliteringskonferanse 2013 SAMHANDLING OG REHABILITERING Modell for tverrfaglig samarbeid i nevrologisk rehabilitering Liv J. Dysthe, Steffensrud Rehabiliteringssenter SAMHANDLING OG REHABILITERING

Detaljer

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Bakgrunn Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest (RKHR) ble opprettet i 2007 som ledd i Helse Vest sin langvarige

Detaljer

Oppsummering fra Samhandlingskonferansen 25. januar 2013

Oppsummering fra Samhandlingskonferansen 25. januar 2013 Oppsummering fra Samhandlingskonferansen 25. januar 2013 Nancy Haugan Leder program- og arrangementskomiteen Administrativt Samarbeidsutvalg 04.04.13 Innhold: Evaluering fra deltakerne Oppsummering fra

Detaljer

Tildelingskontor i Søndre Land kommune

Tildelingskontor i Søndre Land kommune Rapport pr november 2014 Undertittel eller rapportnummer el.l. Tildelingskontor i Søndre Land kommune Innholdsfortegnelse 1... 1 1 BAKGRUNN... 2 1.1 Mandat og oppnevning av arbeidsgruppe... 2 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer