PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune"

Transkript

1 1 PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune

2 2 Innhold 1. BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT Bakgrunn Mål Mandat Målgruppa Rammer for prosjektet Finansiering Prosjektperiode Prosjektledere Budsjett Regnskap ORGANISERING Organisasjonskart Bemanning av prosjektet Ansvar og roller GJENNOMFØRING Prosess januar til juni Prosess juli til desember Koordinatorskole Program for de 4 dagene med koordinatorskoledager Fra perm til digitalt verktøy Sampro Styrket samarbeid UTFORDRINGER OPPSUMMERING/ VEIEN VIDERE... 14

3 3 1 BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT 1.1. Bakgrunn Samhandlingsreformen har som mål å tilby helhetlige og koordinerte tjenester og tjenesteforløp. Det blir utrykt at det vil være viktig for tjenestenes kvalitet, effektivitet og brukernes opplevelse av tjenestene, at den enkelte får tilgang til ett helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Fra ble det i ny helse- og omsorgstjenestelov, kapittel 7 om koordinator og i ny forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, presisert kommunens plikt til å koordinere tiltak og tjenester rundt personer som ønsker og har behov for det. Steinkjer kommune har valgt å imøtekomme dette med å starte utdanning/skolering av personer som skal ivareta koordinatorrollen for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester Kommuner og helseforetak skal tilby en koordinator for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Dette krever at Steinkjer kommune har kompetente koordinatorer som kan ivareta dette lovkravet. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, sikre samordning av tjenestetilbudet, samt sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan, jf helse- og omsorgstjenesten 7-2 og spesialisthelsetjenesteloven 2-5a. For å styrke den enkelte koordinator i kommunen var det ønskelig å få gjennomført en felles opplæring for koordinatorer i Steinkjer kommune. Avdelingsforum og Koordinerende enhet initierte til dette, og i mars 2012 søkte Steinkjer kommune v/ Avdeling Helse, tjeneste-enhet Barn og familie, på utlyste habiliteringsmidler fra Helsedirektoratet. I tillegg mottok avdeling Helse, midler fra disposisjonsfondet som en del av delfinansieringa til prosjektet Mål Prosjektets mål var å utarbeide og gjennomføre en koordinatorskole for ansatte i Steinkjer kommune som skal inneha koordinatorrolle for personer med behov for langvarige koordinerte tjenester. Utvikle og gjennomføre koordinatorskole med fokus på koordinatorrollens ansvar og oppgaver. Koordinatorskolen skal etablere felles forståelse av hva koordinatorrollen innebærer. Koordinatorskolen skal bidra til kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av tjenester og avdelinger.

4 4 Utvikling av en koordinatorperm som støtteverktøy og informasjonsbank for koordinatorer i Steinkjer kommune. Koordinatorskolen skal styrke samarbeidet med Verran, Snåsa, Inderøy, og bidra til at man overfører koordinatorkompetanse fra Steinkjer kommune til nabokommunene Mandat Utarbeide en mal til å skolere koordinatorer i Steinkjer kommune. Utvikling av dokumenter som systematiserer koordineringsarbeidet, og som gir koordinator oversikt over verktøy og tilbud om tjenester i 1. og 2. linjetjenesten Målgruppa Ansatte i Steinkjer kommune som bistår tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 1.5 Rammer for prosjektet Finansiering Helsedirektoratet ga prosjektmidler til etablering og oppstart av koordinatorskole i I tillegg ble det fra kommunestyret bevilget midler til kompetanseheving som egenandel i tillegg til prosjektmidlene fra helsedirektoratet Prosjektperiode Prosjektet har hatt en tidsramme fra til Prosjektledere Det har vært 3 involverte prosjektledere i prosjektperioden i til sammen 80 % i perioden , og 70 % fra Ergoterapeut Gunn Røkke, tjenesteenhet Barn og familie i 40 % i hele prosjektperioden, samt delt prosjektperiode for vernepleierne Eli Oline Rønning og Mona Alstad, prosjektledere fra tjenesteenhet Boliger for funksjonshemmede i henholdsvis 40/30 % stilling Budsjett Prosjektet har vært forankret i avdeling for Helse, tjenesteenhet Barn og familie. Enhetsleder Marianne Vollen har innehatt ansvar og administrativ oppfølging av budsjett og regnskap. Inntekter Helsedirektoratet Kr , -

5 5 Steinkjer kommune Kr , - Sum , - Utgifter Lønn og sosialutgifter til 2 prosjektledere i 40 % stilling hver i 7 måneder kr , - Lønn innleie timer kr , - Diverse utstyr, kr , - Sum kr , Regnskap 2013 Regnskap for 2013 er i balanse. (se vedlegg) 2 ORGANISERING 2.1. Organisasjonskart (Se neste side)

6 6 Organiseringskart for prosjekt Koordinatorskole Koordinerende enhet Se helse og omsorgstjenesteloven Kap. 7 om Koordinerende enhet sin funksjon. Styringsgruppe: Ingeborg Laugsand, Elisabeth Jonassen, Iren Hovstein Haugen, Marianne Vollen, Marthe Persgård, Eli Oline Rønning og Gunn Røkke Prosjektgruppe: Marianne Vollen, Marthe Persgård, Eli Oline Rønning og Gunn Røkke Prosjektleder barn Prosjektleder Voksne Gunn Røkke Eli Oline Rønning PPT Avlastningbolig barn Fysio og ergo for barn NAV Hjemmetjenesten Helsesøstertjene sten Skole og Barnehage Arbeidssentralen EggeHelsetun Videregående skole 2 linje tjeneste BUPP Videregående skole 2 linjetjeneste Hab tjeneste HAB Stat Ped Brukerrepresentant Brukerrepresentant Koordinatorskole 4 halve dager

7 Bemanning av prosjektet Navn Rolle/ansvar Gunn Røkke Prosjektleder barn, 40 % i hele prosjektperioden 1/ Eli Oline Rønning Prosjektleder voksne, 40 % fra 1/12-12 til 30/6-13. Mona Alstad Prosjektleder voksne, 30 % fra 15/8 31/ Ansvar og roller Koordinerende enhet: Koordinerende enhet i Steinkjer kommune skal ha oversikt over habiliterings - og rehabiliteringstilbudet i kommunen. Koordinerende enhet er tillagt systemansvar for individuell plan. Dette ansvaret omfatter opplæring, rekruttering, oppfølging, og evaluering av koordinatorer. Koordinerende enhet ledes av Helsesjef Ingeborg Laugsand og bringer saker inn til avdelingsforum for evt beslutninger på systemnivå. Styringsgruppe: Det ble opprettet ei felles styringsgruppe for delprosjektene bestående av helsesjef Ingeborg Laugsand, oppvekstsjef Elisabeth Jonassen, omsorgssjef Iren Hovstein Haugen, enhetsleder Boliger for funksjonshemmede Marthe Persgård, enhetsleder Barn og familie Marianne Vollen, prosjektleder Barn og unge, Gunn Røkke og prosjektleder Voksne Eli Oline Rønning ( ) og Mona Alstad ( ). Prosjektledere har i møter med styringsgruppa orientert medlemmene om prosjektets arbeid og framdrift. Møtene har vært ett forum for drøftinger i forhold til utfordringer som har blitt avdekket underveis i prosjektet. Prosjektgruppe: Det ble dannet en felles prosjektgruppe for delprosjektene, bestående av enhetsleder for Boliger for funksjonshemmede, Marthe Persgård, enhetsleder for Barn og familie, Marianne Vollen, prosjektleder barn og familie Gunn Røkke, samt prosjektleder voksne Eli Oline Rønning /Mona Alstad. Arbeidsgrupper: Hver av prosjektlederne har mottatt innspill, støtte og evalueringsbistand fra hver sin arbeidsgruppe. Dette har vært lagt til grunn for mye av innholdet i koordinatorskolen. Medlemmene i arbeidsgruppene har bestått av utøvende koordinatorer og for Voksne, seksjonsledere fra avdeling Omsorg. Disse arbeidsgruppene har hatt 3-4 medlemmer i tillegg til prosjektleder.

8 8 3 GJENNOMFØRING 3.1. Prosess januar til juni 2013 Aktivitet Når Ansvar Prosjektskisse er ferdigstilt. Innen utgangen av Prosjektgruppa februar 2013 Framdriftsplan, prosjektplan er Innen utgangen av Prosjektledere ferdigstilt. februar 2013 Målgruppa for koordinatorskolen er klar. Rekruttering til skolen avklart og invitasjon er sendt ut. 20. mars 3013 Avdelingsforum i samarbeid med prosjektgruppa Faglig innhold, undervisningsplan og 10. april 2013 Prosjektgruppa tidsrammer i koordinatorskolen er avklart. Foredragsholdere er forespurt og Prosjektgruppa avklart. Kjøreplan er klar, praktiske oppgaver Prosjektgruppa fordelt og ivaretatt. ( Se program K- skolen) 2 første dager av koordinatorskole er gjennomført Gjennomføres 06. og Prosjektgruppa og forelesere Halvårsrapport ferdig stilles Prosjektledere 2 siste dager av koordinatorskolen er gjennomført Gjennomføres og Prosjektgruppa 3.2. Prosess juli til desember 2013 Aktivitet Når Ansvar Ny prosjektleder for voksne tiltrer. August Prosjektgruppa 3.dag koordinatorskole. 16. september Prosjektgruppa Melding om dokumentinnsamling til Oktober 2013 Prosjektgruppa tjenesteenhetsledere. Info om koordinatorskolen legges ut på November 2013 Prosjektledere intranettet 4.dag koordinatorskole 11.november Prosjektledere Oversikt over dokumenter som skal 1.desember 2013 Prosjektgruppa legges inn i EQS Skrive og sende inn søknader om 4.desember 2013 Prosjektgruppa prosjektmidler, samt skjønnsmidler. Siste dag prosjekt, prosjektrapport skal være ferdig 31.desember Prosjektledere

9 Koordinatorskole Gjeldende lovverk og Steinkjer kommune sin prosedyre for koordinator har vært styrende for arbeidet med koordinatorskolen. Koordinatorskolen ble gjennomført over fire dager med 54 deltakere. Påmeldingen var stor, noe som nok illustrerer behovet koordinatorer har for å styrke egen kunnskap og kompetanse. I utgangspunktet var det ønskelig å få gjennomført 4 samlinger våren 2013, men mangel på tilgjengelig møteplass grunnet opp-pussing av Rådhuset, medførte 2 samlinger vår og 2 samlinger høst Deltagerne utgjorde en tverrfaglig sammensatt gruppe, med ulike erfaringer og ulik organisasjonskultur. Deltakere kom fra alle avdelinger og enheter som jobber opp mot gruppen brukere med "behov for koordinerte tjenester", noe som har vært svært nyttig i diskusjonene/prosessene. Tett tverrfaglig samarbeid styrker ønske om felles forankring og utvikling av ett felles kunnskaps og verdigrunnlag. Koordinatorskolen sine deltakere var; førskolelærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, sykepleiere, lærere, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer og hjelpepleiere/fagarbeidere. Prosjektet hadde et klart delmål om å dekke behovet både til de som har erfaring fra før og til de som ikke har praktisert som koordinatorer tidligere. Prosjektgruppa la i utarbeidelsen av undervisningsplanen vekt på en praktisk vinkling. Arbeidsformen ble derfor vekslende mellom praksis, teori og drøfting i grupper/plenum. Temaene som har blitt gjennomgått ved skolen, kan hos de fleste deltakerne knyttes opp til "egen hverdag", noe som styrker læringseffekten. Det har vært vektlagt å fokusere på selve koordinatorrollen når malen ble utarbeidet. Vi skiller mellom koordinator for person og koordinator for IP. Individuell plan er et viktig verktøy for koordinator og Steinkjer kommune er i gang med å implementere Sampro fra år Hver undervisningsdag i koordinatorskolen ble evaluert. Evalueringsskjemaene viser svar med forholdsvis høye score for de 4 dagene. Det er flest antall svar på verdiene 4, 5 og 6. Noe som sier at koordinatorskolen traff godt på tema til en bred deltagergruppe. Noen få deltakere ga utrykk for mindre tilfredshet. Årsak til dette er vanskelig å lese ut fra evalueringsskjemaene, men en mulig årsak kan være at noen av emnene var kjent fra før. Det er utfordrende å utarbeide tema og undervisning til en sammensatt deltagergruppe, med ulikt kunnskapsgrunnlag. (Se skjemaet i vedlagte Power Point framstilling.) Generelt er tilbakemeldingene fra deltakerne ved koordinatorskolen nå at arbeidet med å etablere og implementere koordinerte tjenester godt i gang. Deltagerne har gitt tilbakemeldinger på at de har ervervet seg større kunnskap og trygghet i rollen som koordinator.

10 10 Evalueringene ga også tilbakemeldinger om behov for årlige samlinger/opplæringsdager, og at gruppesammensetningene burde ha vært utformet på en annen måte. Deltakerne ble organisert inn i tverrfaglige grupper, samt med utgangspunkt fra ulike enheter/seksjoner i de 4 dagene med koordinatorskolen. Det er mange positive aspekter med sammensatte, tverrfaglige grupper, men noen utfordringer fremkom også. Vi kan være samordnet til ett visst punkt, men ulikheter er også basale og viktige inn i ett tverretatlig samarbeid i ansvarsgrupper. Noen ganger er det gunstig å ha lik fagbakgrunn andre ganger ulik i forhold til diskusjoner og erfaringsutvekslinger Program for de 4 dagene med koordinatorskoledager. Dag 1 6. Mai 2013 Tid Tema Foreleser Registrering og lunsj, vi ønsker velkommen. Gunn Røkke og Eli Oline Rønning Åpning og presentasjon, praktisk informasjon Bente Asp Leder hovedutvalg, Gunn Røkke og Eli Oline Rønning Grunnlaget for koordinatorskolen, forventninger/innhold. Presentasjon av prosjektgruppa. Underholdning Juridisk grunnlag Astrid Selset Koordinatorrollen i Steinkjer kommune Gunn Røkke og Marianne Vollen Pause 10 min Koordinatorrollen og brukermedvirkning Gunn Røkke og Marianne Vollen Pause 10 min Koordinatorrollen og tverrfaglig samarbeid Samhandling i koordineringsarbeidet Hvordan organisere seg godt som koordinator? Gunn Røkke og Marianne Vollen Praksiseksempler Praksiserfaring fra en koordinator for voksne Sissel Anderson, Sykepleier Oppsummering. Hva arbeides med hjemme til neste gang? Lese Prosedyre Koordinator Gunn Røkke og Eli Oline Rønning

11 11 Dag Mai 2013 Tid Tema Foreleser Lunsj og Takk for sist Gunn Røkke Møtet: Kunnskap kompetanse, Møteledelse, Møtestruktur og Møte som prosess Marianne Vollen Pause 10 min Gruppeoppgave Alle Praksiseksempler Praksiserfaring fra en koordinator for barn i Steinkjer kommune. Anne Grete Hjulstad Fysioterapeut Pause 10 min Koordinatorrollen i et større perspektiv: Aud Ramberg Friskgården Oppsummering Evaluering av de to første dagene: Innhold og nytteverdi Dag September 2013 Tid Tema Foreleser Registrering, lunsj og takk for sist. Info om hva vi skal gjennomgå i dag. Gunn Røkke og Mona Alstad Informasjon om endringer i opplæringsloven Rundskriv F Eva H. Haugseth Avd Oppvekst NAV sin rolle i koordineringsarbeidet. May Beate Haugan, NAV Pause 15 min «På hvilken måte kan koordinator sin rolle bidra til å sikre brukermedvirkning og samhandling, i utarbeidelse av individuell plan for barn og unge i Steinkjer kommune?» Oppgave fra studie ved HINT. Anita Borgan Aurstad, sykepleier og Grete Aarsund, vernepleier Web basert program for IP SAMPRO Informasjon fra Steinkjer kommune? Pause 10 min Gruppeoppgave Drøft fem faktorer som er viktige i koordinatorrollen Veiledning når belastningene blir store. Hvor kan vi henvende oss? Oppsummering Oppgave til neste gang er: Bli mer kjent med prosedyrene i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas Ergoterapeut Alle. Legges fram i plenum fra hver gruppe. Gunn Røkke og Marianne Vollen

12 12 Dag November 2013 Tid Tema Foreleser Registrering, lunsj og takk for sist. Info om hva vi skal gjennomgå i dag. Mona Alstad og Gunn Røkke Brukerrepresentant Anita Prestmo Anita Prestmo - Erfaring med koordinatorrollen som mor Mor og Helsesøster Samhandling i Steinkjer kommune Ingeborg Laugsand, Helsesjef og Iren H Haugen, Omsorgssjef Pause 10 min Helhetlige samhandlingsforløp - Ulike perspektiv - Hvem sitter på sannheten? - Hvilken betydning har relasjonen? Pause 10 min EQS og SAMPRO, digitale verktøy for koordinator - Hvordan bruker koordinator EQS og SAMPRO? Olav Bremnes Helse Nord - Trøndelag Elin Jegersen Oppsummering, utdeling av kursbevis. Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein. Prosjektgruppa ved Marianne, Marthe, Mona og Gunn Bente Asp Politiker Underholdning En liten gruppe ungdommer fra "Boliger Nord" danset for oss. Det ble sendt ut dagsprogram og hand outs av forelesningene i forkant av hver samling. Alle fremlegg og lysark av forelesninger er sendt til deltagere i etterkant av undervisningsdagene Fra perm til digitalt verktøy Ett mål for prosjektet var å utvikle "støtteverktøy og informasjonsbank". I oppstartsfasen av prosjektet var tanken å utarbeide en koordinatorperm/håndbok i papirversjon, som skulle inneholde lovverk, prosedyrer i tillegg til informasjon og materiale fra opplæringsdagene ved koordinatorskolen. Dette endret seg underveis i arbeidet med Koordinatorskolen hvor man raskt så behov for en endring/justering av en "koordinatorperm". En perm ble for gammeldags. Høsten 2013 besluttet prosjektet at det skulle utarbeides en "digital koordinatorperm" som vil være Steinkjer kommune sin kunnskapsportal for koordinatorer. Ved bruk av kommunens kvalitetssystem, EQS, ligger informasjonen lett tilgjengelig for alle ansatte til enhver tid.

13 13 Det ble etablert et samarbeid med ansatte fra stab og IKT-avdelinga, slik at informasjon vedrørende lovverk, prosedyrer og rutiner ble tilgjengelig på EQS fra høsten Her ligger forelesningene fra koordinatorskolen, linker til ulike nettsteder som lovdata mm, noe som sikrer at man til enhver tid har den nyeste informasjonen tilgjengelig for alle koordinatorer. Koordinerende enhet i Steinkjer kommune vil være de formelle dokumenteierne av interne prosedyrer og rutiner etter at prosjektperioden er ferdig. Dette vil sikre god kvalitet og oppfølging av dokumentene Sampro I følge «Forskrift om individuelle planer» har pasienter og andre med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, rett til å få utarbeidet en Individuell plan (IP). Steinkjer kommune bruker SamPro som er ett webbasert samarbeids- og koordineringsverktøy. Planen inneholder blant annet oversikt og kontaktinformasjon til alle som er involvert i behandling og oppfølging, hvilke tiltak som skal gjennomføres og planeierens evaluering av disse. Fra å være papirbasert og statisk har Individuell plan blitt et dynamisk og levende hjelpemiddel Styrket samarbeid Det var en deltager fra Verran med på koordinatorskolen i Steinkjer. Samarbeidskommunene Verran, Snåsa og Inderøy (Inn Trøndelags samarbeidet), reagerte ikke på invitasjonene i forhold til Koordinatorskolen. Men har komt i etterkant og ønsker at Steinkjer skal bidra til deres skolering. Dette er det en dialog om. Prosjektleder Gunn Røkke har hatt samarbeid med administrativt samarbeidsutvalg (ASU) mellom kommunene i Nord Trøndelag og Helse Nord Trøndelag. De har drevet samarbeidsprosjektet "Psykisk helse i Namdalen og Bindal Her har det vært utvekslet erfaringer og tjenester. Prosjektet i Namdal og Bindal som også har Koordinator skole som prosjekt, fikk tillatelse til å bruke mal og ideer fra Steinkjer. Gunn Røkke var høsten 2013 i Møre og Romsdal og undervist ansatte for 3 kommuner om koordinering og samarbeid. Hun deltok også som foreleser ved Helse Nord-Trøndelag sin konferanse om psykisk helse; Namdalskonferansen høst 2013, med erfaringene fra prosjektet. 4 UTFORDRINGER I sluttfasen av prosjektet ser man tema og utfordringer for framtiden. Utfordringer som prosjektet løfter opp til Styringsgruppen og evt Koordinerende enhet er:

14 14 Hvordan og i hvilken form skal koordinatorskolen videreføres? Hvordan støtte både nye og utøvende koordinatorer? Skal de som har deltatt på Koordinatorskolen stå frem som ressurspersoner? Familieplaner Hvordan ivareta fokus på migrasjons utfordringer? 5 OPPSUMMERING/ VEIEN VIDERE Ett av prosjektets mål var å utvikle og gjennomføre en koordinatorskole for ansatte som skal inneha koordinatorrolle for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Det er utarbeidet en mal/fagplan med de krav og forventninger som tillegges koordinatorer i henhold til samhandlingsreformen og endring i lovverk. Utvikling og gjennomføring av koordinatorskolen har bidratt til kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av tjenester og avdelinger. En systematisert koordinatorutdanning i Steinkjer kommune har medført til styrket samhandling, koordinering og kontinuitet i tjenesteyting overfor brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Steinkjer kommune har nå medarbeidere og tilgjengelig kunnskap som gjør at kommunen har koordinatorer som er bedre rustet for oppgavene. Gjennom opplæringsdagene ved koordinatorskolen har man etablert en større felles forståelse av hva koordinatorrollen innebærer. I tillegg har man bidratt til kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av tjenester og avdelinger. For brukere med behov for langvarige og koordinerte tilbud vil samhandling mellom ulike enheter/seksjoner/instanser være sentralt for å sikre ett godt behandlings og oppfølgingsløp (Helsedirektoratet, 2013). Koordinatorrollen kan være både spennende, lærerik og krevende. Gjennom opplæringsdagene i koordinatorskolen har deltakerne blant annet ervervet seg kunnskap om lovverk og rettigheter, brukermedvirkning og møteledelse. I tillegg til at de har fått opplæring i tverrfaglig samarbeid og kunnskap om tjenesteapparatet både i 1 og 2 linjetjenesten. Etablering og bruk av de digitale verktøyene Sampro og EQS vil gi koordinatorer ett sterkere fundament for å bli trygge og kompetente koordinatorer. I tillegg har begrepet og forståelsen av "Koordinerende enhet" blitt mere kjent og bedre implementert hos de ansatte. Veien videre - Koordinatorskolen, med fokus på koordinatorrollens ansvar og oppgaver videreføres og videreutvikles. Prosjektgruppa foreslår å videreføre koordinatorskolen som den

15 15 er, det med bakgrunn i de erfaringer som er gjort. Ett alternativ er å utvikle ett E- læringsprogram. Eller en kombinasjon av disse, hvor man kan ha refleksjonsgrupper på tvers mellom ulike enheter/fagområder. - Eqs som verktøy videreutvikles. - Gjennom prosjektperioden har man sett behov for videre arbeid med implementering, justering og videreutvikling av koordinatorskole og det digitale verktøyet i Steinkjer kommune. Vi anbefaler derfor at det blir utformet og sendt inn søknader om prosjektmidler/tilskuddsordninger også for Steinkjer januar Prosjektleder: Gunn Røkke Prosjektansvarlig: Marianne Vollen Vedlegg 1: Vedlegg 2: Power Point ; Koordinatorskole i Steinkjer kommune Power Point ; Erfaringer og betraktninger om koordinatorrollen i Steinkjer kommune Vedlegg 3: Regnskap 2013

16 16

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING I STEINKJER KOMMUNE Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Rådmannen med interne tjenester Avdeling for oppvekst Avdeling for helse Koordinerende

Detaljer

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus!

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! - Lover og forskrifter - Koordinerende enhet - Koordinatorrollen - Sampro som samhandlingsverktøy - Hvorfor registrering og dokumentasjon Ingeborg Laugsand,

Detaljer

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Styringsdokumenter Forskrift om habilitering og rehabilitering 7, 1-4 ledd Koordinerende enhet som redskap for

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

Gjelder for: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum:

Gjelder for: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum: Gjelder for: Prosedyrenavn: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum: Sist revidert: Side: ANSVARSGRUPPE Oppvekstsjef: Elisabeth Jonassen Omsorgssjef: Iren Hovstein

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Synlig og tilgjengelig

ÅRSRAPPORT 2013 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Synlig og tilgjengelig ÅRSRAPPORT 2013 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING Synlig og tilgjengelig I Verdal kommune er funksjonen Koordinerende enhet, fra april 2013, organisert over 3 nivåer, som illustrert

Detaljer

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Habilitering barn

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Habilitering barn VERDAL KOMMUNE I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Systemansvaret er tillagt Ressurssenter helse, omsorg og velferd. Habilitering barn Brukermedvirkning

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ÅRSRAPPORT 2012 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING I 2012 hadde funksjonen Koordinerende enhet denne sammensetting. Ingen endringer siden 2011; se figur; Bruker- representa nt Forsterket

Detaljer

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Tilbakeblikk hva har vi gjort i Nord-Trøndelag? Anneki Sørvig, Namsos kommune Nancy Haugan, Helse Nord-Trøndelag 1999: Samordnet

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter Kontaktperson Oppgi en person som kan kontaktes dersom vi har spørsmål om søknaden

Detaljer

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Prosjektplan KLARE Autismeprosjekt 2010 2012 Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Fra prosjekt til daglig drift. En modell

Detaljer

Koordinerende Enhet (KE)

Koordinerende Enhet (KE) Koordinerende Enhet (KE) Opprinnelse, lovhjemler, utforming og oppbygging, mandat og samarbeidsform v/systemkoordinator Lov og Forskrift Forskrift om habilitering og rehabilitering påla i 2001 kommunene

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

VERDAL KOMMUNE ÅRSRAPPORT KOORDINERENDE ENHET 2011.

VERDAL KOMMUNE ÅRSRAPPORT KOORDINERENDE ENHET 2011. VERDAL KOMMUNE ÅRSRAPPORT KOORDINERENDE ENHET 2011. 2011 var det andre driftsåret til Koordinerende enhet i Verdal kommune. Med bakgrunn i erfaringer fra 2010, ble det besluttet å styrke habilitering barn

Detaljer

KE s overordnede ansvar for IP - nasjonale krav og føringer

KE s overordnede ansvar for IP - nasjonale krav og føringer KE s overordnede ansvar for IP - nasjonale krav og føringer Stavanger 3. november 2011 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver, avd minoritetshelse og rehabilitering Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)

Detaljer

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator 2013 Formål Å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester

Detaljer

Koordinerende enhet i Helse Nord-Trøndelag. Samhandlingsmøtet psykiatri Anne Kristine Vevelstad Koordinerende enhet HNT HF

Koordinerende enhet i Helse Nord-Trøndelag. Samhandlingsmøtet psykiatri Anne Kristine Vevelstad Koordinerende enhet HNT HF Koordinerende enhet i Helse Nord-Trøndelag Samhandlingsmøtet psykiatri 05.06.14 Anne Kristine Vevelstad Koordinerende enhet HNT HF Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Skal bidra på systemnivå

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen

Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen Kommuneoverlege i Stjørdal Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge, svangerskap, fødsel og barsel - St. Olavs HVEM ER

Detaljer

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 19.09.2013

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 19.09.2013 Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 2012 [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Prosjekt om koordinering av tjenesteytingen til mennesker med psykiske problem og ruslidelser i kommunen Av Rita Valkvæ 13.05.2013 Avdelingsleder Møre og Romsdal

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Samhandlingsprosjekt psykisk helse i Nord-Trøndelag 2010-2014 Helt ikke stykkevis og delt Koordinatorsamling, Sykehuset Levanger 5.11.2015 Olav Bremnes Bakgrunn for prosjektet. Hvordan ville vi organisert

Detaljer

Mandat fra ASU Tjenesteavtale 2 Fagrådets medlemmer endringer Hva har skjedd siden sist? Begrepsavklaringer Nettverkssamling i 2015

Mandat fra ASU Tjenesteavtale 2 Fagrådets medlemmer endringer Hva har skjedd siden sist? Begrepsavklaringer Nettverkssamling i 2015 Mandat fra ASU Tjenesteavtale 2 Fagrådets medlemmer endringer Hva har skjedd siden sist? Begrepsavklaringer Nettverkssamling i 2015 Ingeborg Laugsand, helsesjef i Steinkjer kommune og leder i FKE 1 Vedtak

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

PROSJEKTPLAN "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune

PROSJEKTPLAN Modeller for Hverdagsrehabilitering Steinkjer kommune PROSJEKTPLAN -2016 "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 2.0 FORANKRING 3.0 UTFORDRINGER 4.0 MILEPÆLSPLAN 5.0 NYTT FOKUS OG TENKESETT

Detaljer

Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget

Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget 30.09.2010 Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og helseforetak Olav Bremnes, prosjektleder Mental Helse

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Sak 15/12 Individuell Plan

Sak 15/12 Individuell Plan Sak 15/12 Individuell Plan Forslag til vedtak: ASU oppnevner igjen en arbeidsgruppe for å revidere retningslinjene vedr Individuell plan. Det er ønskelig at flere av de samme medlemmene som tidligere blir

Detaljer

Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper

Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper 2011 [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

Frokostmøte Koordinerende enhet

Frokostmøte Koordinerende enhet Frokostmøte 09.11.2017 Koordinerende enhet Bestilling Utfordringer som ble avdekket Koordinators rolle og ansvar Koordinering på ulike nivåer Koordinerende enhet oppgaver og arbeidsform Organisasjon Seksjonsleder

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Hvordan avtaler regulerer samhandlingen. Driftskomiteen 14.11.12 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator

Hvordan avtaler regulerer samhandlingen. Driftskomiteen 14.11.12 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Hvordan avtaler regulerer samhandlingen Driftskomiteen 14.11.12 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Lovkravet Helse- og omsorgstjenesteloven 3-4: Kommunens ansvar etter 3-1 første ledd innebærer

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Helt ikke stykkevis og delt Et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse i Nord-Tr Trøndelag mellom kommunen, HNT, NAV og Mental Helse ASU 4. april 2013, v/ Olav Bremnes, prosjektleder (olav.bremnes@hnt.no)

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Koordinerende enhet Helse- og omsorgsavdelingen Fylkessamling for koordinerende enheter

Koordinerende enhet Helse- og omsorgsavdelingen Fylkessamling for koordinerende enheter Koordinerende enhet 2001 Første lovbestemmelse om koordinerende enhet i kommuner og helseforetak 2012 Ny helselovgivning med skjerpede krav til de koordinerende enhetene 2015 Veileder om rehabilitering,

Detaljer

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Kurs for verger, Hamar, 9. november 2016 Individuell plan

Detaljer

Kriterier for suksess i etablering og utvikling av KE i Askøy

Kriterier for suksess i etablering og utvikling av KE i Askøy Kriterier for suksess i etablering og utvikling av KE i Askøy 25.10. 2016 Torgeir Sæter Kommunalsjef levekår ASKØY 2020 Den helsefremmende øyen Den levende øyen Den grønne øyen Den unge øyen Den skapende

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Tromsø, Samhandlingskonferanse

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Tromsø, Samhandlingskonferanse for oppfølging av personer med store og sammensatte behov Tromsø, 29.11.17 Samhandlingskonferanse UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse- og omsorgstjenester gode hver for seg Tjenestene er for oppstykket og

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT FOR 2011 Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering 2 3 Beskrivelse av prosjektet Fagforum rehabilitering ble etablert i august 2010.

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud 12.02.15 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne I prinsippet fører den

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING VERDAL KOMMUNE KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Innhold 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Mandat for forprosjektet... 3 1.2 Organisering for prosjektet... 4 2. IMPLEMENTERING AV

Detaljer

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing MØTEPLASSEN 2016 Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde 24.10.16 Merete Røthing Hvem er målgruppe for arbeidet? Pasienter/brukere med langvarige og/eller komplekse behov; Alvorlig

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

Rapport 2016 arbeidet med IP og koordinator. Koordinerende enhet, Steinkjer kommune. Ingeborg Laugsand Helsesjef og systemkoordinator

Rapport 2016 arbeidet med IP og koordinator. Koordinerende enhet, Steinkjer kommune. Ingeborg Laugsand Helsesjef og systemkoordinator Rapport 2016 arbeidet med IP og koordinator Koordinerende enhet, Steinkjer kommune Ingeborg Laugsand Helsesjef og systemkoordinator Koordinerende enhet aktivitetsoppsummering for 2016 1. Aktivitet på systemnivå:

Detaljer

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 21.10.2014

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 21.10.2014 Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 2013 [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

«Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen

«Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen «Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen Omsorg i Plan 27 august 2014 Radisson Blu Tromsø, Hege Hammer Bech, Prosjektleder

Detaljer

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og Rus HS avdelingen. v/ Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti Hjemmetjenesteleder

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS Juni, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 24.11.2015 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen i 3. etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Einar

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Prosjektplan, mandat og framdriftsplan Dialogmøte med Indre Namdal og HNT 17.03.2016 Olav Bremnes Evaluering av DMS-ene Bakgrunn Endret finansieringsmodell for DMS-ene

Detaljer

Gjelder for: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum:

Gjelder for: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum: Gjelder for: Prosedyrenavn: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum: Sist revidert: Side: KOORDINATOR OG INDIVIDUELL PLAN Oppvekstsjef: Elisabeth Jonassen Omsorgssjef:

Detaljer

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune. Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ Ingeborg Laugsand

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune. Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ Ingeborg Laugsand Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 2014 Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ Ingeborg Laugsand Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisering av tverrfaglig

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS

KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS - en struktur for informasjon, kompetanseheving og samarbeid på tvers av nivåer REHABILITERINGSNETTVERKET AHUS Disposisjon Innledning / bakgrunn Koordinerende

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

Koordinatorskolen i Ytre Namdal og Bindal 2013-2014

Koordinatorskolen i Ytre Namdal og Bindal 2013-2014 Koordinatorskolen i Ytre Namdal og Bindal 2013-2014 Evalueringsnotat av et lokalbasert kunnskapsutviklingsprosjekt av koordinatorfunksjonen i Vikna, Nærøy, Leka og Bindal kommune Namsos juni 2014 Oddbjørn

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

FROSTATINGSPROSJEKT I REHABILITERING

FROSTATINGSPROSJEKT I REHABILITERING FROSTATINGSPROSJEKT I REHABILITERING Her er status fra Stjørdal kommune: Ved prosjektets slutt ble det bestemt at eksisterende arbeidsgrupper som pågikk skulle fortsette. Stjørdal har deltatt i gruppen

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene Fra: Kjell Dalløkken [mailto:kjell.dallokken@tynset.kommune.no] Sendt: 3. januar 2013 10:52 Til: Postmottak KD Kopi: Stein Halvorsen; Erling Straalberg Emne: SVAR HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle Oslo, 4.des 2017 Fagdag Omsorg 2020, FMOA - Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse-

Detaljer

Koordinator- håndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE

Koordinator- håndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE Koordinatorhåndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE Koordinerende enhet Helse- og omsorgstjenesteloven 7-3. Koordinerende enhet: «Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings-

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Foreldresamlinger «Samarbeid og muligheter»

Foreldresamlinger «Samarbeid og muligheter» Foreldresamlinger «Samarbeid og muligheter» Lister - Norge i miniatyr Kommunene i Lister: Sirdal Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Bakgrunn for prosjektet En del foreldre venter for lenge

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED BEHOV FOR LANGVARIGE, SAMMENSATTE OG KOORDINERTE TJENESTER Lier kommune 2 DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE Hvem har rett

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde VEDLEGG 1 Prosjektmandat Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde Utarbeidet dato : 31.08.2011 Utarbeidet av : Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum Samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1 Koordinatorforløpet 31.10.2017 Haugesund kommune 1 Individuell plan/koordinator fra lov til praksis Lovverk/forskrift/veileder koordinator Bruker Kommune 31.10.2017 Haugesund kommune 2 Lovverk og forskrifter

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007 En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Tilsyn - formål Målet med tilsynet er å undersøke om og hvordan kommunen etterlever myndighetskravene

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune Side 1 System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune KOORDINERENDE ENHET v/nina Søia Side 2 Kongsberg kommune System for koordinering

Detaljer