BAKGRUNN. Huset ligg nedste enden av Isterdalen, Ca. 5km frå Åndalsnes sentrum. Opprinneleg snitt-teikning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BAKGRUNN. Huset ligg nedste enden av Isterdalen, Ca. 5km frå Åndalsnes sentrum. Opprinneleg snitt-teikning"

Transkript

1

2 Innhald: Bakgrunn side 3 Idé, organisering, søknad, rådgjeving Enova. «5 Hovudprosjekt og val av løysingar «7 Kostnader, avgjerd om igangsetting «13 Detaljprosjektering og bygging. «14 Utførande entreprenørar og viktige leverandørar «18 Publisering, blest og ringverknader. «19 Bakgrunnstoff og Litteratur. «20 Huset før tiltak Foto: Livia Mary Dickie ISBN: Forfattar og utgjevar: Magne Bergseth

3 BAKGRUNN Underteikna blei kontakta ved årsskiftet av kjøpar av huset og presentert for ide om det var mogleg å byggje huset om til passivhus. Kjøparen er elektroingeniør frå Australia (kvinne) med norsk sambuar som begge driv med basehopping, og gjerne vil bu så nær fjella dei ynskjer å hoppe frå som mogeleg. Kartet viser lokalisering (raud ring) Huset er tidstypisk frå tidleg 80-tal og der eigaren er miljøbevisst og veldig innstilt på å forbetre huset med omsyn til miljø og energiforbruk så langt det er mogeleg innafor overkomeleg innsats og investeringar. I hovudsak skulle det dreie seg om oppgradering av omsyn til miljø og energibruk. Ikkje planar om tilbygg eller tiltak som i vesentleg grad endrar huset sin arkitektur eller «oppstashing» med moteprega pynt, karnapp, ark og liknande. Huset var bygt med u-innreia loft, som seinare er innreia og det er og bygt til eit tak over inngangspartiet og ein veranda. Ingen av desse tiltaka var byggemeldt av den 1. eigaren. Slik seinare innreiing av loft er og eit nokså tidstypisk føretak. Konsekvensen vart då ofte litt dårleg tetting og isolasjon særleg mot uisolerte rom utafor kneveggane. Huset ligg nedste enden av Isterdalen, Ca. 5km frå Åndalsnes sentrum Opprinneleg snitt-teikning 3

4 I ein arkitekthjelp-time i Oslo hadde dei fått råd om å flytte kjøkenet. Det var og ynskje om større bad ved å slå saman badet og toalettet. Dette sette vi i gang å teikne med tanke på strakstiltak uavhengig om det blei passivhusprosjekt eller ikkje. Seinare i prosessen kom ønske om å utvide stova litt mot sør. Det var og ynskje om å flytte loftstrappa over trappa frå underetasjen, men det vart ikkje tilrådd av omsyn til konstruksjonen på huset, for det ville bli relativt dyrt. Litt seinare i prosessen kom det og ynskje om å utvide stova litt (grønt felt). Forslag til endra planløysing. Opp ned for samanlikning med opprinnelege planteikningar til venstre. 4

5 IDÉ, HUSBANKSØKNAD, ORGANISERING OG INNLEIAND RÅD- GJEVING FRÅ ENOVA. Med desse føresetnadane meinte eg det kunne ligge til rette for eit prosjekt ein burde få støtte til og eg kasta meg ut i det: Søknad om kompetansetilskot i Husbanken: Er det er mogeleg å byggje huset om til passivhus eller lavenergi klasse 1, korleis dette kan gjerast på best mogeleg måte medan eigarane bur i huset, og kva slags kostnad medfører dette. Etter møte med synfaring i januar 2012 vart vi samde om å gå vidare med prosjektet. Det vart etablert prosjektgruppe og sendt søknad til Husbanken om kompetansetilskot på kr mars. Følgjande er henta frå innhald i søknaden: FORVENTA RESULTAT/ OVERFØRINGSVERDI. Arbeidet vil ha stor verdi som kompetanseheving for dei involverte partane i form av etterprøving av teoretisk kunnskap i ei konkret og realistisk "case", som og vil vere av interesse i samband med erfaringstal for kostnader for denne typen rehabilitering. Uavhengig av om tiltaket vert gjennomført som planlagt eller ikkje vil ein ha ein sitje att med ein planlagt strategi og aktuelle detaljar for utføring som kan ha stor overføringsverdi til liknande prosjekt. Om det vert gjennomført vil det i tillegg ha verdi gjennom dokumentasjon av prosessen. Derfor er det planlagt rapportering og evaluering og seminar/konferanse lokalt FORANKRING. Arbeidet er i tråd med målsetting og prioriterte tiltak slik det er formulert i Energi- og klimaplan for Rauma Kommune. Kommunen går og inn for fritak av alle byggegebyr ved bygging av passivhus Ein antar at dette og vil gjelde ombygging til passivhus dersom det er mogeleg. Tiltaket er og i tråd med overordna målstetting om auka miljøinnsats i eksisterande bygningsmasse jfr. BYGG FOR FRAMTIDA, Miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren (KRD) Kommunen vart informert om tiltaket og stilte seg positiv til mellom anna å vere med-arrangør av ein lokal konferanse. I samband med den kommunale klimaplanen er det og gjort vedtak om fritak frå byggesaksgebyr for passivhus. PLAN OG PROSJEKTERINGSGRUPPE: Prosjektleiar/ ansvarleg arkitekt: Sivilarkitekt mnal Magne Bergseth, Vikemyra Ulsteinvik Fasadar. Opprinneleg og slik huset sto før tiltak. Arkitekt (kontroll + oppfølging på byggeplassen) Streken AS, Storgata 2, 6300 Åndalsnes v/ sivilarkitekt mnal Lars Even Østigaard, 5

6 VVS-Rådgjevar: Norconsult AS, Molde v/ Sivilingeniør Maria Berg Hestad, Byggeteknisk Rådgjevar: Norconsult AS, Molde v/ siviling. Odd E Nerland. tjukt lag med isolasjon, vesentleg steinull utvendig utan gjennomgåande bindingsverk og med utvendig kledning og taktekking som er skrudd med gjennomgåande skruer inn i massivtrekassa. Elektroteknisk Rådgjevar: Norconsult AS, Molde v/ing. Eivind Morstøl Referansegruppe: Tømrar / kontakt for praktisk utføring: Hallgeir Gjerdset, Torvika 6320 Isfjorden, Gjerdset trakk seg før byggestart av kapasitetsomsyn og ny tømrar kom inn i løpet av sommaren 2013: Byggmester Gridset AS, 6315 Innfjorden. Forskar v/sintef / Doktorgradsstipendiat v/ntnu Birgit Dagrunn Risholt, Tiltakshavar/huseigar: Livia Mary Dickie, 6300 Åndalsnes. Vi fekk melding om dette var innvilga i juni 2012, og prosjektering sett i gang i august/ september med mellom anna evaluering og energiberegning med programmet Simien. I prosjektbeskrivelsen var det og gjort greie for mulig angrepsvinkel og hovudidé for oppgraderinga av bygningen sitt klimaskal. Som kort sagt går ut på å KLE PÅ HUSET UTVENDIG. Strukturell oppbygging vil derfor ha likheitstrekk med passivhuset i Ladeveien (foto) Konstruksjonen her er ein relativ tynn «kasse» av massivtreplater og eit Ladevegen, typisk detalj I staden for ein kasse av massivtre som på huset i Ladevegen, er «kassa» i vårt hus eksisterande ytterveggar og tak, som er så dårleg isolert i forhold til slik det må bli på eit passivhus at alt dette blir sett på som dei isolerte bygningsdelane som kan ligge på innsida av dampsperra eller dampbremsen (tommelfingerregel ikkje meir enn 1/3) Det vil her for det meste ligge ein stad mellom 1/3 og 1/4 dersom huset blir oppgradert til passivhus. Følgjande er oppsummering av iden: KJELLAR-YTTERVEGGAR Graving og utvendig isolering med polystyren eller Rockwool.Synleg del under trevegg beskytta med cementfiberplate eller puss. Tilbakefylling og evt. forbetra drenering. Passivhus Ladeveien, Oslo Foto frå NAL sin prosjektdatabase YTTERVEGGAR BINDINGSVERK Noverande kledning og utlekting demonterast. Dampbrems (tetteskikt) av duk utapå noverande asfaltplater. Nytt isolasjonslag (evt fleire skikt) av trefiber- eller steinullisolasjon. Vindage trekkast ut i isolasjonsskiktet og monterast i ramme av treverk eller kryssfiner. 6

7 Prinsippskissar som var lagt ved søknaden Taket var tenkt isolert på same måten som huset i Ladevegen, men ein var usikker på om takkonstruksjonen var dimensjonert godt nok. Alternativ (og det vart og resultatet): Forsterking av taket med nye sperr oppå det gamle taket. Ein var og usikker på om det let seg gjere å kappe vekk utstikka ved raftene. Positivt svar på Husbanksøknaden låg føre I juni 2012, og prosjektering vart sett i gang i august/september. Innleiande rådgjeving vart gjennomført av Enova sitt rådgjevarteam v/ Arkitekt mnal Anne Marie Grimsrud, Rambøll Bergen. Vidare prosjektering og kalkyle / prisinnhenting utført i løpet av hausten og vinteren, og avgjerd om realisering i månadsskiftet april/mai. 7

8 HOVUDPROSJEKT A. BYGGETEKNISKE LØYSINGAR. Den følgjande teksten er i hovudsak identisk med prosjektbeskrivelsen for Søknad til Enova i juni 2013: Den overordna strategien «Å kle på huset utvendig» slik det var gjort greie for i prosjektbeskrivelsen til Husbanken er i hovudsak fylgd opp i den vidare prosjekteringa. Dette går i korte trekk ut på at ny damprems blir montert utanpå eks vindtett-plater i ytterveggane og eks taktro, slik at ny isolasjon som kjem utanpå dette utgjer minst 2/3 av total isolasjon. Sidan bygget i utgangspunktet har ein enkel og forholdsvis kompakt bygningskropp har ein ikkje funne det hensiktsmessig å redusere oppvarma bruksareal. Det er foreslått ei lita utving av stove ved at veggen mellom akse C og A er flytta frå akse 2 til 1 (netto arealauke ca. 4,2m2) gunstig av omsyn til energi og lysflate, men ville krevje relativt omfattande endring av eks berevegg (ny forsterking over etc.) TAK OG TAKUTSTIKK: Huset er oppført med plassbyde «loftsromstakstolar» av 48x198 sperr som er bolta til 48x198 golvbjelkar. (sjå snitt) Golvbjelkane er understøtta av langsgåande berevegg. Den konstruktive verknaden av hanebjelkane over loftet og stenderane i kneveggane er usikker. I 1981 gjaldt byggeforskriftene frå 69 med 1,5kN snølast på mark var utgangspunktet for heile landet dersom ikkje kommunen etter søknad til departementet hadde fått godkjent auke eller tillegg i høve til dette. Av sakshandsamar i Rauma kommune har det vore nemnt at kommunen i 1981 hadde 2,0kN. Strengare krav (3,5 kn) var nedfelt i NS utgåve som kom i 1979, men vart ikkje lovfesta før nye byggeforskriftar av -85 vart gjort gjeldande. Gjeldande NS3479 som TEK-10 viser til krev 4,5kN. KJELLARGOLV OG GRUNNMUR: For kjellargolv som berre er isolert med 50mm skumplast under påstøyp av betong, var det vurdert opphogging, men dette vart gått vekk frå då det er takhøgde nok til innvendig oppbygging av golvet. I følgje energiberekninga er 200 mm naudsynt, Det vart derfor planlagt tilleggsisolering med 150mm skumplast, 2x10mm Fermacell (fibergips)-plater som underlag for lågtbyggande golvvarme-løysing type Variocomp, Flisgolv i hall og våtrom (der det skal vere golv-varme) og elles flytande tregolv. Kuldebruer ved veggfot på ytterveggar og innvendige Leca-veggar er det kompensert for i den samla energiberekninga. Heving av golvet medfører skifting av innerdørar i murveggar i underetasjen, Trappa kan behaldast sidan hevinga tilsvarar 1. trinn. Eks kjellar-ytterveggar er av 25cm pussa Leca og vert isolert med 25 cm skumplast utvendig som blir pussa med fiberpuss over terreng. Innvendig er det i energiberekninga føresett 50mm utlekting og tilleggsisolering, men dette er auka til 70mm for å kunne isolere mellom stenderar frå golv til tak. Eit par mindre vindauge i bodar vil bli kledd inne, og eit par i kjellarstova er auka i storleik for å gje meir dagslys til rommet. YTTERVEGGAR: Ytteveggane er oppført med 98mm bindingsverk og 100mm mineralull slik det var vanleg på denne tida. Eks. trekledning og utlekting vert rive, Diff-tetting (dampbrems) vert montert utapå noverande trefiberplater (asfalt-vindtett). Tetteskiktet vil vere kontinuerleg rundt heile huset forbi takutstikk og over taket, sjå neste avsnitt. Tilleggsisolering med 250mm Rockwool flex eller trefiber-isolasjon (Homatherm) el. Tilsvarande som vert skrudd til eks bindingsverk, og med lekter for feste av ny kledning skrudd fast på tilsvarande måte. Nokre detaljar viser ståande kledning men dette vil bli endra. Vindauga vil bli monterte i rammer utanpå noverande konstruksjon. Kvaliteten på vindauga skal vere slik at gjennomsnittleg u-verdi er maks 0,8. Ei samanslåing av vindu i stove kunne vere Uisolerte kryperom utafor kneveggane og mangelfull isolasjon og tetting av desse. Foto Magne Bergseth Opprinneleg hadde huset kaldt loft, men ein tidlegare eigar har innreia det. Isolasjonen mellom sperr i skrå takfater er 150mm mineralull med overliggande luftekanalar (trefiberplater festa til lekter) Flatt tak mellom hanebjelkar har truleg og 150mm isolasjon (vanskeleg å konstatere då inpeksjonsluke manglar) Kneveggane har 100mm mineralull. Vindtetting i uisolerte rom utafor kneveggane var mangelfulle både mot golv og veggar. Truleg gjeld dette og dampsperren. Taket er i dag tekt med korrugerte stålplater (taksteins-etterlikning) og den relativt glatte tekkinga kombinert med dårleg isolasjon i taket medførar at snøen rasar fort ned slik at snølast på tak ikkje er eller har vore forbunde med særleg risiko. Ved oppgradering til passivhus vil dette bli vesentleg endra, og det er konkludert med at tak-konstruksjonen må forsterkast. Forskjellige alternativ med innvendig forsterking og nedføring av kreftene innvendig har vore vurdert, men forkasta på grunn av relativt omfattande innvendig ombygging som dette ville medføre. Alternativet ein har landa på 8

9 er å montere nye sperr på svillar oppe på eks. tak. Desse spenner frå raft til møne og medførar at eks sperr vert avlasta for jamt fordelt taklast overført frå sperr via kneveggar til golvbjelkane. Eks. sperr vert då omgjort til reine trykkstavar. Knutepunktet mellom eks sperr og golvbjelkar må forsterkast med ekstra bolt med utvendig treforbindar på begge sider. Løysinga medfører tilleggsisolering rundt takutstikk Denne isoleringa kan med fordel gjerast med innblåsing slik som resten av taket Over: Forsterking av knutepunkt mellom noverande sperr og golvbjelkar med ekstra bolt og utvendig bulldog Under: Forankring av nye sperr (I-bjelkar) Norconsult v/ Sivilinginør Odd Nerland.. 9

10 Hovudteikningar ferdig våren

11 Nye fasader og viktige detaljar. 11

12 B. ENERGIBEREGNING, VARME OG VENTILASJON. Følgjande er skrive av energi- og VVS rådgjevar Maria Berg Hestad: Energiberegningen er utført i Simien, som simulerer energiforbruk i bygninger. Resultatet av beregningene førte til en kravspesifikasjon som man kan se av figuren til venstre. Det er generelt vanskeligere å bygge passivhus jo mindre husene er, på grunn av at overflaten med varmetap blir større i forhold til volumet. Derfor måtte man for å innfri kravet til netto energibehov, ha ganske mye isolasjon i ytterflatene. Yttervegg har 350 mm isolasjon og yttertak 500 mm isolasjon. Vinduer er nå standard hyllevare med U-verdi 0,7, det er gjerne dører og takvinduer som trekker ned, derfor er kravet på 0,8. Den største utfordringen ved en rehabilitering er å få det lufttett nok. Kravet er mindre enn 0,6 luftskifte ved en trykkforskjell på 50 Pa. Ved normale forhold tilsvarer dette nesten null i luftskifte. For å få til dette kreves det stor fokus på detaljer og godt håndverk. Derfor er det også lagt ned så mye arbeid i akkurat detaljene i dette prosjektet. Bygget skal derfor trykktestes underveis for å se om man er på riktig vei. Energiløsning. Både TEK10 og passivhusstandard stiller krav til en fornybar andel energi. I passivhusboliger utgjør tappevannsbehovet det største varmebehovet, så man må ha en løsning som kan varme tappevann for å innfri kravet. Det ble vurdert flere alternative energiløsninger, både bio og bergvarmepumpe var diskutert. En energiøkonomisk vurdering viste imidlertid at luft-vann varmepumpe ville være det mest gunstige, da en bergvarmepumpe ikke ville inntjenes på grunn av at huset nå vil få svært lavt varmebehov. Bio kunne være en løsning, men krever litt mer egeninnsats og lagring av brensel, samt at kilowatttime-prisen ville bli høyere enn for varmepumpe, med den vedkostnaden som de har i dag. Så lenge den bioløsningen de har i dag fungerer, er det en god løsning for å tilfredsstille kravet om fornybar andel energi. Når det gjelder luftbehandling i et passivhus er det i prinsippet det samme som for nye boliger, bare med litt større fokus på lavt trykktap i kanalnettet og god varmegjenvinner. Dette løses normalt ved at man overdimensjonerer aggregatet. Varmegjenvinningsgrad er satt til 85 %. Passivhuskrav til byggetekniske løysingar og innstallasjonar. Simien-beregning v/norconsult 12

13 Energiresultat: Resultatene fra Simien viser at netto oppvarmingsbehov er 15,9 kwh/m² per år, som er innenfor kravet på 16,2 kwh/m²år. Totalt netto energibehov kommer på 79,9 kwh/m² per år. Dette er med faste/normale tall for utstyr, belysning og varmtvann. Når man evt. installerer varmepumpen vil levert energi til bygget komme ned på 62 kwh/m² per år. Boligen får balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner. Det er tilrettelagt for inne-ute brytere som setter boligen i hvilemodus når man er ute, samt bryter/føler for forsert ventilasjon på kjøkken, vaskerom og bad til bl.a kjøkkenavtrekk og sentralstøvsuger. KOSTNADER OG VEDTAK OM REALISERING. Prosessen med kostnadsrekning starta opp tidleg på våren 2013, og blei ein mykje meir tidkrevjande prosess enn først antatt. Dels fordi det på det bygningsmessige området er snakk om litt banebrytande arbeid. Trass i relativt gode detaljar og at eg har rekna alle mengdene har det vore vanskeleg å få inn faste prisar. Til dømes er det greitt å få pris på isolasjon av den og den typen pr. pakke levert, men vanskelegare for ikkje å seie umogeleg å få prisar eller kalkyler på utføring. Det enda derfor opp med at underteikna etter beste evne måtte kalkulere arbeidskostnader ved hjelp av Holte sin kalkulasjonsnøkkel og eige skjøn. For materialpris hadde vi god hjelp av Montér Åndalsnes v/ Arve Fiva. Tiltakshavaren var og aktiv og konstruktiv i denne prosessen. Samanlikning med tilsvarande kalkyler i rapporten Kostnadsoptimalitet og Energiregler i TEK (Multiconsult/Sintef 2012), verka det likevel som om prisoverslaget verka realistisk. Det stemmer og bra tal som Birgit Risholt har kome fram til i si doktoravhandling (sjå litteraturlista) Generelt, og det stemmer med både Birgit Risholt sine vurderingar vil nedbetalingstid for slike investeringar på eit eksisterande hus som i dette høvet bli altfor lang. Ser vi på elforbruket historisk og legg til vedfyring etter dykkar erfaring siste året regna om til kwh vil vi kunne anta at referanse-forbruk (noverande og historisk) vil ligge på mellom 30 og kwh, medan huset bygt om til Passivhus etter Maria si utrekning vil bli 60 (kwh/m2- år) x 229 = Altså dreier innsparinga seg på ikring kwh. I Sintef/Multiconsult-rapporten er det gjort utrekningar i SIMIEN for noverande energiforbruk (før tiltak) som ville gje høgare årleg forbruk. 290 kwh/m2-år, tilsvarande over kwh/år for dette huset. Dette heng vel saman med at programmet ikkje rek-nar med at folk som bur i eldre og dårlegare isolerte hus ikkje held heile huset oppvarma til ein kvar tid. Ein må derfor leggje andre vurderingar til grunn (verdiauke, auka komfort, framtidig vedlikehald etc) til grunn. Prisen pr m2 for tiltaket ser vi ligg på ca 8000, og det er omlag 1/3 av kva eit nytt passivhus vil koste, Sett utifrå overordna politiske mål og samfunnsøkonomi tyder dette at slik rehabilitering er langt å føretrekkje framfor å rive og byggje nytt. 13

14 På grunn av ein litt meir omfattande prosess enn føresett særleg med omsyn til takkonstruksjonen og større vanskar med kalkyle og innhenting av prisar har framdrifta vorte endra i forhold til den opprinnelege planen. Tiltakshavaren tok avgjerd om igangsetting i mai og Byggesøknad (1.trinn) vart levert den 22. mai. Søknad til Enova vart sendt i midten av juni og svar om at det var innvilga låg føre i begynnelsen av juli. På grunn av at opplegget for søknad om stønad til ombygging vart omgjort i mai, like før vi var klar til å begynne prosedyren fekk vi lov til å søkje etter den «gamle» ordninga og bruke skjema og prosedyre for nybygg. DETALJPROSJEKTERING OG BYGGING. Grunnarbeid (graving langs grunnmur og ny drensleding) vart oppstarta i juni. Prosjektet var rimeleg bra gjennomteikna, men ein var enno ikkje heilt i mål med detaljar. Mellom anna på grunnlag av kunnskapar innhenta i kurs i passivhusprosjektering som underteikna deltok i mai, og nye anbefalingar for utvendig isolering av grunnmur vart opplegget for isolering av grunnmur gått gjennom på nytt. Tilleggsisolering med 25 cm utvendig på grunnmur over og under terreng var det heller ikkje detaljar på verken i NBI eller tekniske blad frå leverandørar som Rockwool. Etter tilråding frå Rockvool valde vi å dele isoleringa i 2 skikt og bruke 150 Redair/Flex isolasjon i det innerste skiktet. Den ordinære flex-isolajsonen er ikkje trykksterk nok til å kunne brukast under terreng, derfor blei det vald ein meir trykksterk variant her. Det ytre skiktet (100 mm) vart oppbygt med Rockwool drensplater under terreng og skumplast over terreng som underlag for fiberarmert puss. Eks. lecamur var for det meste ikkje pussa innvendig, og neppe tett nok utan ekstra tiltak. Derfor er det lagt ein diff-open vindtett duk (Tyvek soft SD 0,023) utanpå muren før isolasjonen. Denne vert overlappa av ny dampbrems utvendig på eksisterande trevegg. Som ein ser har vi vald å trekke trekledninga ned til overkanten av kjellarvindauga 14

15 Frå arbeidet med grunnmur-isoleringa. Foto Livia Mary Dickie. 15

16 Tømrararbeid utvendig starta med riving av eksisterande tekking, også her var det naudsynt med ein ekstra kontroll av detalj for overgang tak-vegg. Utføring vart i samsvar med denne skissa: Arbeidet med taket. Foto: Livia Mary Dickie 16

17 Det var og naudsynt med ei ekstra detaljering i samband med overgang utvida stove til ny veranda. Teikningane viser og vertikalsnitt av innsetting av skyvedør og vindauge. Revidert framdriftsplan utarbeidd i september 13. Lokal/regional konferanse vart halde den 19. november. Arrangementet var annonsert i lokal og regional presse og i meldingar til aktuell organisasjonar og fagmiljø. 17

18 UTFØRANDE ENTREPRENØRAR OG VIKTIGE LEVERANDØRAR. Grunnarbeid: J O Moen, Øran vest, 6300 Åndalsnes. Tømrararbeid: Byggmester Gridset AS, Gridset, 6315 Innfjorden. Uavh. kontroll trykktesting: Materialleveransar (hovud) Vindauge (passivhus-nivå) Sivilingeniør Bjørn Olav Brevik, 6320 Isfjorden Montér Rauma, Strandgata Åndalsnes Nordvestvinduet AS, 6713 Almenningen Utrekning av gjennomsnittleg u-verdi for vindu (Livia Mary Dickie) Innblåsing av isolasjon i taket: Isotex miljø AS, Odnesveien 525, 2822 Bybrua (Rockwool granulat) Varmepumpe, elektro: ielektro AS, Plutoveien 5, 6419 Molde Golvvarme-komponentar: (Variotherm) Norsk Varme as, Brynhilds vei 22, 1430 Ås Ventiasjon (leveranse) Flexit AS v/ Montér Rauma. Eigeninnsats. Livia Dickie og Cato Nordbakk: Utvendig isolering av grunnmur, Rivingsarbeid, Tilleggsisolering av golv i kjellar innkl. legging av golvvarme-anlegg, Koordinering (Byggeleiing) Status pr 19.november Taket er ferdig isolert og tekt. Grunnmur er ferdig eks. ny puss. Foto Birger Jensen, Husbanken. 18

19 PUBLISERING, BLEST OG RINGVERKNADER. Presentasjon på KLIMAX frokostseminar i regi av Sintef / ZEB (Zero Emission Buildings) Trondheim 4. September: Publisering på nett: - Husbanken: - Lavenergiprogrammet: Avisartiklar: Romsdals Budstikke 27.november og Åndalsnes avis 12. desember. Prosjektet vert og teke med i eit EU-prosjekt COHERENO, Under arbeid av SINTEF Byggforsk og omfattar kartlegging av einebustader som har eller skal gjennomgå ambisiøs rehabilitering (lavenergi eller betre) Mange hus frå talet treng rehabilitering.spesielt der det er aktuelt å skifte både ytterkledning, vindauge og taktekking kan utføring som vårt prosjekt vere ein godt alternativ, in då ein likevel står framfor relativt store kostnader. På eit hus som skal isolerast så godt i forhold til noverande standard kan ny dampbrems med fordel leggast utanpå eksisterande isolerte veggar og evt. taket. På hus frå denne tida var det gjerne brukt 0,06mm plastfolie som etter år kan vere av tvilsom kvalitet. Ein var heller ikkje alltid spesielt nøye med klemming av skøyter og tetting ved gjennomføringar på den tida. Å reparere utettheit eller montere ny innvendig diffusjonssperre eller dampbrems inneber omfattande ombygging innvendig. Då det i dette tilfellet ikkje var aktuelt, til-let framgangsmåten at dei bur i huset under heile ombygginga. Når ein først har gjort ei slik oppgradering står ein fritt til seinare innvendig ombygging og opp-pussing utan å ta omsyn til plastfolien. Der innvendig kledning skal fornyast kan ein gjerne rive vekk den eksisterande plasten. Som i dette prosjektet kan taket vere ein utfordring på grunn av nye krav til snølast (jfr side.8 og 9) I byggefelt der det er strenge krav til mønehøgde kan det vere problem å heve taket cm. I nokre tilfelle kan og slik «påkledning» vere problematisk i forhold til bevaringsverdi av omsyn til antikvarisk verdi og arkitektonisk kvalitet. I slike tilfelle bør ein fire på krav til passive tiltak som oppgradering av bygningsskalet og heller optimalisere bruk av fornybar energi. Og når det gjeld hus utan spesiell verneverdi kan kan det vere «anten eller» i forhold til avveging av passive tiltak kontra fornybar energi. Dette fordi det er grunn til å vente stor utvikling i retning av fornybar utsleppsfrie energi i åra framover. Passive tiltak er likevel oftast dei mest robuste, og ein må vel legge til grunn at energi alltid vil ha ein relativt høg kostnad. Når det i framtida er snakk om «0-energi» eller «Zero emission» bør ein strategi truleg bygge både på passive og aktive tiltak. Etter som energien til oppvarming går ned mot 0, vil energi til framstilling av materialer spele større rolle. Ideelt sett burde ein og ha gjennomført eit klimagass-rekneskap, noko som det i dette prosjektet ikkje har vore ressursar til.. 19

20 BAKGRUNNSTOFF OG LITTERATUR: - NAL prosjektdatabase: Passivhus Ladevegen: - Grimsrud, Anne Marie: PASSIVHUS: PLASSBYGGET ELLER PREFABRIKERT? Rapport til Husbanken Utg. Sivilark Anne Marie Grimsrud, Rambøll Bergen. - Risholt, Birgit: ZERO ENERGY RENOVATION OF SINGLE FAMILY HOUSES Doktoravhandling NTNU juni Norsk Standard 3700: KRITERIER FOR LAVENERGI OG PASSIVHUS. - Lavenergiprogrammet: PROSJEKTERING AV PASSIVHUS Kurskompendium SINTEF Byggforsk Byggdetaljer: Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygg i hht ns 3700 og Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting Etterisolering av betong- og murvegger Etterisolering av yttervegger av tre Etterisolering av tretak. - Multiconsult / Sintef: KOSTNADSOPTIMALITET OG ENEGIREGLER I TEK Direktoratet for byggkvalitet 2012 Detaljane syner passivhuset i Ladevegen og eit bustadhus av Wenche Selmer i tilnærma same målestokk!. Foto viser hus av Wenche Selmer (Henta frå boka Omtankens Arkitektur av Elisabeth Tostrup). Illustrasjonane understrekar problemstillinga i side 19 avsnitt 5. - Gjeving, Holme og Uvsløkk: ALTERNATIVE DAMPSPERRER.. SINTEF Byggforsk Prosjektrapport