Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia"

Transkript

1 Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Prostinndelinga i Sogn har veksla gjennom tidene. Oversikt over prostiinndelinga i 1665, viser at då var heile Sogn eitt prosti som tilsvarer dagens Ytre Sogn prosti + Indre Sogn prosti. Ein oversikt frå 1865 viser at det då var tre prosti i Sogn: Indre Sogn, Midtre Sogn og Ytre Sogn. Indre Sogn+Midtre Sogn var då identisk med dagens Indre Sogn. Seinare har Indre og Midtre Sogn prosti vorte samanslegne. I slutten av 1990-åra fekk vi ei grenseregulering mellom Indre og Ytre Sogn prosti, i og med at Fjærland sokn gjekk til Indre Sogn, medan Feios sokn og Fresvik sokn gjekk frå Indre til Ytre Sogn. Reguleringar av kommunegrenser og endra kommunikasjonstilhøve var grunnen til dette. IKO ved Eigil Morvik laga i 2007 ei utgreiing for Ytre Sogn prostistyre med støtte frå Kyrkjerådet, som hadde tittelen Ny organisering av Ytre Sogn prosti. I kapittel 2.3 (Ytre Sogn som naturlig enhet) s.6 skriv Eigil Morvik: Ytre Sogn prosti er samenfallende med det gamle Ytre Sogn fogderi som frå 1763 var en del av Nordre Bergenhus amt som i 1919 ble Sogn og Fjordane fylke. I tidligere tider var Ytre Sogn en naturlig enhet med bl.a. eget sorenskriverembete, og Sognefjorden var hovedferdselsåre. I dag er dette vesenlig endret. De seks kommunene i Ytre Sogn prosti har ikke andre formelle samarbeidsrelasjoner enn at de er del av samme prosti. Når det gjelder regionalt samarbeid, tilhører Vik og Balestrand Sogn region sammen med resten av kommunene i Indre Sogn prosti. Gulen, Solund og Hyllestad er alle deler av HAFS-regionen, som består av kommunene i ytre del av Sogn og Sunnfjord, mens Høyanger kommune ikke er del av et eget regionråd. Dette har til dels store konsekvenser for ulike former for kommunalt samarbeid. De siste årene har behovet for, og viljen til, å finne interkommunale løsninger innenfor en rekke tjenesteområder vært stor. Det naturlige er da først å søke samarbeid innenfor egen region, dvs. Sogn eller HAFS. Det foregår ikke noe interkommunalt samarbeid mellom de seks kommunene i prostiet. Også andre offentlige regionsinndelinger går på tvers av Ytre Sogn prosti. Balestrand og Vik tilhører Sogn tingrett med sorenskriver i Sogndal, mens Høyanger, Hyllestad og Solund tilhører Fjordane tingrett med sorenskriver i Førde. Gulen tilhører Nordhordland tingrett med sorenskriver i Bergen. Tilsvarende er det for politiet hvor Gulen og Solund tilhører Hordaland politidistrikt, mens de fire andre kommunene tilhører Sogn og Fjordane politidistrikt. Det finnes en rekke andre eksempler også som viser at dagens Ytre Sogn prosti ikke uten videre oppleves som en naturlig enhet i forhold til andre samarbeidstiltak enn prostiet i Den norske kirke. Ved slutten av den same utgreiinga skriv Morvik i kap. 9.3 (Prostiet som enhet) s. 26: Prostiene er i mange sammenhenger en unaturlig størrelse, og folk flest er lite opptatt av det som foregår i et prosti. Det er den lokale menighet eller kommune som har betydning. I stor grad gjelder dette også menighetsrådsmedlemmer. For dem er heller ikke prostiet uten videre viktig, og når en vet at Ytre Sogn prosti ikke samsvarer med andre regionale samarbeidsområder, så kan det være naturlig å stille spørsmål hvorvidt dette er en fornuftig geografisk inndeling. Det er mulig å tenke seg løsninger hvor Vik og Balestrand knyttes til Indre Sogn prosti, Solund, Hyllestad og Høyanger til Sunnfjord prosti og Gulen til Nordhordland prosti, men dette krever nærmere utredning. Eigil Morvik har i denne utgreiinga inngåande drøfta tilhøve knytt til organisering, samferdsle og geografi i Ytre Sogn prosti, og det verdt å leggje merke til at han ut frå slike almene kriterier set fram

2 ein ide om å løyse opp prostiet og fordele kommunane på tre andre prosti. Dette var ein konklusjon som gjekk på tvers av den bestillinga som Morvik hadde fått, der han av prostistyret var beden om å utgreie korleis ein kunne utvikle samarbeidsrelasjonar i prostiet på ein betre måte. Prostiet Geografi og folketal Ytre Sogn prosti er i dag sett saman av 6 kommunar. Vik, Balestrand, Høyanger, Hyllestad, Gulen og Solund. Sognefjorden kløyver prostiet i to, med Vik og Gulen kommune på sørsida, Balestrand og Hyllestad ligg på nordsida, medan Høyanger kommune har areal på begge sider, og Solund ligg i havet utanfor Sognefjorden. Sognefjorden var i tidlegare tider ei ferdsleåre som batt bygdene saman, i dag er fjorden ei stengsle mellom bygdene, og det er bygd nye vegar langs etter fjorden. Men framleis er sørsida av Sognefjorden delvis utan veg, slik at Vik ikkje heng saman med prostiet på anna måte enn ved ferje til Dragsvik. Den 1. januar 2011 var folketalet i prostiet 13025, fordelt slik på dei 6 kommunane: Gulen 2299, Solund 862, Hyllestad 1483, Høyanger 4280, Vik 2758 og Balestrand Årskullet for 2010 var 125 personar for heile prostiet, fordelt slik på kommunane: Gulen 11, Solund 8, Hyllestad 7, Høyanger 49, Vik 34 og Balestrand 16. Folketalsframskrivinga til Statistisk sentralbyrå er negativ, og ein går ut frå ytterlegare nedgang i folketal i komande år for desse 6 kommunane. Kyrkjeleg inndeling Prostiet har i dag 3 fellesråd og 15 sokneråd (av desse har 3 også fellesrådsfunksjon). I tre av kommunane (Solund Hyllestad Balestand) har alle sokneråda gått saman til eitt sokneråd. Ein tilsvarande prosess har ikkje vore mogeleg å gjennomføre i Gulen (3 sokneråd), Høyanger (4 sokneråd) og Vik (5 sokneråd). Høyanger har hatt ein reduksjon av sokneråd frå 5 til 4. Sidan kommunen ligg på begge sider av Sognefjorden, med kommunikasjonstilhøve som ikkje er særleg gode, er det vanskeleg å sjå for seg at det berre kan verte eitt sokn i denne kommunen. I det heile har Høyanger kommune den mest utfordrande kyrkjelege geografi. I Gulen og Vik burde det liggje til rette for ein reduksjon av sokneråd, men det har vore liten lokal motivasjon for dette. Prostiet har i alt 28 kyrkjer og kapell fordelte slik: Gulen:3 kyrkjer og eitt bedehuskapell som det er forordna gudstenester i. Solund: 3 kyrkjer Hyllestad: 3 kyrkjer og eit kapell som vert nytta til gravferder og nokre gudstenester Høyanger: 5 kyrkjer og eitt bedehuskapell som det er forordna gudstenester i. Balestrand: 3 kyrkjer (ei av desse frå middelalderen) og ei angelikansk kyrkje som kyrkjelyden også nyttar. Vik: 7 kyrkjer (av desse to middelalderkyrkjer). Forordna gudstenester i så mange kyrkjer, krev ei viss minimumsbemanning både av prestar og andre tilsette.

3 Det er eitt kyrkjekontor i kvar kommune utanom Høyanger. I Høyanger kommune er det to kyrkjekontor, eitt i Høyanger sentrum og eitt i Lavik. Mellom dei to kontora i Høyanger er det ca. 55 km og ein knapp times køyring. Kontoret i Lavik er kontor for sokneprest, kyrkjelydspedagog, sekretær, kantor, sokneråd og prost. Det fungerer som kontor for Lavik sokn og Bjordal&Ortnevik sokn. Kontoret i Høyanger er kontor for kyrkjeverje, sokneprest, diakon, sekretær, kantor, Høyanger sokneråd og Kyrkjebø sokneråd. Vik fengsel er plassert i Ytre Sogn prosti. Dette fengselet har hatt ei stor utbygging dei siste åra. I frå å vere eit lite fengsel med maks 18 innsette som sona korte dommar, gjerne promilldommar, har det vorte utvida til rundt 40 innsette som sonar lengre dommar for alvorlege brotsverk. Dette har ført til eit heilt nytt behov for presteteneste i fengselet. Etter at prostiet vart tildelt trusopplæringsmidlar i 2010, vart prostiet delt i tre einingar for trusopplæring. Solund/Gulen Hyllestad/Høyanger Balestrand/Vik. Bemanning I utgangspunktet har kvar kommune i prostiet hatt sin prest utanom Høyanger. I Høyanger kommune har det sidan rundt 1935 vore to prestar, med ein busett i Lavik og ein i Høyanger sentrum. Vidare vart det ei endring i Balestrand etter at Fjærland sokn vart overført til Indre Sogn, og Feios og Fresvik sokn vart overført til Ytre Sogn prosti og Vik kommune. Soknepresten som bur i Balestrand, og som før hadde ansvaret for Fjærland sokn, overtok frå 1. juli 2008 Fresvik og Feios sokn i Vik kommune. Etter at Feios og Fresvik var overført til Ytre Sogn prosti nokre år tidlegare, hadde ein for desse to sokna hatt eigen prest i 50% stilling, medan soknepresten i Balestrand gjorde ein del presteteneste utover i Høyanger og Kyrkjebø sokn. Midlane til den halve stillinga for Feios og Fresvik vart delte opp slik at halvparten (25% stilling) gjekk inn i fengselspreststillinga saman med 25% friske midlar frå bispedømet fekk ein dermed til 50% stilling for fengselsprest. Resterande midlar frå Feios og Fresvik si halve stilling (Kr ) vart disponible midlar til ekstrahjelp for barne- og ungdomsarbeid i Balestrand/Feios/Fresvik. Desse midlane er seinare pga. den økonomiske stoda i bispedømet vortne stoppa. Ein kan dermed seie at sokna i prostiet har ein halv stilling mindre presteteneste no, enn ein hadde fram til Denne endringa merkar ein først og fremst i den indre halvdelen av prostiet. Fengselspreststillinga på 50% er komen i tillegg, men dette heng altså saman med utbygging av nytt fengsel. Den geistlege bemanninga er god i høve til folketalet, men biletet vert likevel eit anna når ein ser på talet prestar i høve til talet på kyrkjer og bygdelag og avstandar. Færre prestar ville gjere at mykje av tida går opp i reise. Eksempelvis er det ein prest i Solund med 862 innbyggjarar, men det er krevjande å kome til Solund frå fastlandet med få og lange ferjereiser. Ei utfordring for prestane er at fellesråda har få tilsette i dei minste kommunane. Dette gjer at presten i stor grad må vere ein allround tilsett. Prosten Prosten for Ytre Sogn har sidan 1970 budd i Lavik, fram til 1999 var denne prostestillinga knytt til det å vere sokneprest for Lavik prestegjeld (identisk med Høyanger kommune). Frå 1999 var prosten 50% prost og 50% prostiprest fram til I 2009 fall denne prostiprestfunksjonen bort då prosten også

4 overtok prostefunksjonen i Nordhordland. Prestebemanninga i Ytre Sogn prosti vart med dette redusert med ei halv stilling. Saman med den halve stillinga som tidlegare var borte i Feios-Fresvik, har prostiet no hatt ei prestestilling mindre enn ein hadde tidlegare. Den geografiske plasseringa av prosten for Ytre Sogn har alltid vore omdiskutert. Etter at prosten vart fridd frå sokneprestfunksjonar i 1999, så kunne han nok vore plassert i Høyanger. På den andre sida ligg Lavik geografisk sett sentralt i prostiet, og når prosten gjorde teneste som prostiprest, var Lavik eit strategisk utgangspunkt. Prosten si plassering i Lavik har vore med på å gje Høyanger kyrkjelege fellesråd økonomisk grunnlag for å ha eit kyrkjekontor i Lavik og til å ha ei full sekretærstilling. Sekretæren for prosten er samstundes sekretær for dei to prestane og for fellesrådstilsette. Sekretæren vekslar mellom å vere på kyrkjekontoret i Høyanger og kontoret i Lavik. Totalt sett genererer prosten ca kroner i inntekter til fellesrådet i året. Konsekvensar av nedlegging av prostiet a. Konsekvensar for dei omliggjande prostia Den første konsekvens er at dei omliggjande prostia må overta sokna i Ytre Sogn. Indre Sogn prosti bør kunne overta sokna Balestrand, Feios, Fresvik, Vangsnes, Vik og Arnafjord, samt det geistlege ansvaret for Vik fengsel. Det vil seie med dagens bemanning 2,5 prestestilling. Desse sokna utgjer også ei trusopplæringseining. Geografisk sett bør det liggje til rette for å utvide Indre Sogn vestover på denne måten. Feios og Fresvik høyrde til årtusenskiftet til Indre Sogn, avstandane innover til Sogndal er mindre enn til Lavik. På det kommunale området orienterer også kommunane Vik og Balestrand seg austover. Sokna Høyanger, Kyrkjebø, Lavik, Hyllestad og Bjordal&Ortnevik bør kunne leggjast til Sunnfjord. Avstandane til Førde er ikkje meir enn ein time for alle sokna på nordsida av Sognefjorden. Desse sokna utgjer ei trusopplæringseining og har i dag 3 prestar Og Hyllestad samarbeider i dag med Fjaler på mange område. Sokna på nordsida av Sognefjorden har små avstandar til sokna i Gaular og Fjaler. Det som heilt klart er ei utfordring er Bjordal&Ortnevik sokn med to kyrkjer og tre gravplassar. Det er eit langstrakt sokn der det tek ein knapp time å køyre frå vest til aust. Folket i dette området orienterer seg nok i dag meir og meir sørover, men vil framleis vere ein del av Høyanger kommune. Lagt til Nordhordland ville dette soknet også verte ein problematisk utkant, og liggje svært langt frå næraste prest i Gulen eller Masfjorden. Ein prest frå Gulen eller Masfjorden ville bruke 2 timar kvar veg for å kome til kyrkjene her. Så truleg er det den beste løysinga at soknet vert med inn i Sunnfjord prosti. Sokna Brekke, Gulen, Mjømna og Solund bør kunne overførast til Nordhordland prosti. Desse sokna har i dag to prestar og utgjer ei trusopplæringseining. Gulen kommune har alt no eit samarbeid med Masfjorden og det ville ikkje vere unaturleg å byggje ut eit kyrkjeleg samarbeid. Solund står nok fjernare i høve til Nordhordland, men kommunikasjontilhøva gjer at det er lettare å reise sørover enn mot Førde.

5 Med denne utvidinga kjem Nordhordland prosti til å omfatte sokn frå to fylke. Men truleg betyr det ingen ting for den kyrkjelege eininga at ho vert kløyvd av fylkesgrensa. Avstaden til prosten vert større enn han er i dag, men dette treng ikkje vere avgjerande. Dei tre prostia Nordhordland, Sunnfjord og Indre Sogn får tilført 2-3 nye prestestillingar kvar, og vil med dette verte større, men ikkje større enn det som er rimeleg å handtere for ein prost. Ein bør vurdere ei grenseregulering mellom Nordhordland og Arna og Åsane prosti. Dei fem sokna på Osterøy høyrer ikkje naturleg til Nordhordland lenger. Når ein skal reise mellom Osterøy og Nordhordland må ein køyre gjennom Arna og Åsane prosti. Prestane på Osterøy er også i dag med i Arna og Åsane sitt beredskapsområde. Noko som er heilt naturleg ut frå dei geografiske tilhøva. b. Konsekvens for Høyanger fellesråd Høyanger fellesråd held i dag kontor og sekretær for prosten i Ytre Sogn. Prosten har vore plassert på Lavik kyrkjekontor som i tillegg har lokale for sokneprest, kyrkjelydspedagog, kantor, sekretær og møtestad for Lavik sokneråd. Bispedømerådet har delfinansiert sekretærstillinga. Sekretærstillinga er på 100% og dekkar både Lavik kyrkjekontor og Høyanger kyrkjekontor, med til saman to sokneprestar, kyrkjelydspedagog, kyrkjeverje, diakon (50%), fellesråd, sokneråd. Vidare gjev bispedømerådet noko tilskot til drift av kontoret. Og til sist får Høyanger fellesråd overført ein mindre sum frå dei andre fellesråda i prostiet etter ein avtale som vart inngått då prosten skulle gjere prestetenester i heile prostiet og kontoret i Lavik også gav ein del servicetenester til dei andre fellesråda. Bortfall av prosten, vil dra med seg eit bortfall av ca kroner i året til Høyanger fellesråd. Desse pengane vil ikkje automatisk verte kompensert med andre inntekter, og fellesrådet vil vere avhenging av auka løyvingar frå kommunen dersom dagens driftsnivå skal haldast oppe. Lavik kyrkjekontor bør haldast oppe. Dette vil elles skape svært vanskelege arbeidstilhøve for dei som har dette som arbeidsplass. Prosten sitt arkiv bør imidlertid fjernast frå Lavik kyrkjekontor. Her er det arkivmateriale også elektronisk - som no burde fordelast på dei tre nye prostia. Noko kan kanskje innleverast til Statsarkivet. Dette vil krevje ein gjennomgang som tek noko tid. Vidare vil prostemodul og planleggingsverktøy i dei nye prostia måtte ta høgde for nye medarbeidarar. Det er ut frå dette naturleg at sekretæren for prosten i Ytre Sogn får noko etterarbeid etter at prostiet er avvikla, og at lønstilskotet frå bispedømet held farm i samsvar med dette. Med dei administrative funksjonar som er knytt til eitt fellesråd, fire sokneråd, ei kyrkjeverje, to prestar, diakon, kyrkjelydspedagog, to kontor med arkiv, kyrkjebokføring og posthandsaming, er det absolutt behov for kvalifisert sekretær i full stilling. Det må vere ei prioritert oppgåve for fellesrådet å få til økonomisk grunnlag for dette. c. Konsekvensar for Ytre Sogn Ytre Sogn prosti har hatt ulike fellesløysingar i prostiet.

6 Som ei frukt av prosjektet samordna prosti, har ein i Ytre Sogn prosti eit prostistyre som tek seg av ulike fellestiltak i prostiet. Prostistyret har består av både prost, prest, kyrkjeverje, fellesrådstilsett elles, soknerådleiar og fellesrådsleiar. Dette har vore eit tenleg organ for Ytre Sogn prosti, men må no avviklast saman med prostiet. Prostistyret har ein del prosjektmidlar på konto. Desse kjem frå KA og Kyrkjerådet og bør truleg attendeførast dit. Prostiet har tre einingar for trusopplæring, desse er sett saman slik at dei omliggjande prostia, Sunnfjord, Indre Sogn og Nordhordland vil få tilført ei eining kvar. Fellesmidlane på 10% av den tildelte årssummen, bør fordelast attende til einingane, eventuelt overførast til potten for fellesmidlar i dei nye prostia. Ytre Sogn prosti har to prostidiakonar som skal dekke heile prostiet. For tida er den eine stillinga knytt til Vik-Balestrand og vil slik gå utan problem kunne overførast til Indre Sogn prosti. Den andre stillinga er for tida delt i to med 50% til Høyanger og 50% til Hyllestad Gulen Solund. Her vil ein truleg måtte løyse Hyllestad frå Gulen og Solund, då det kanskje ikkje er tenleg å ha ei prostistilling på tvers av prostigrensene. Ein må her måtte drøfte med dei impliserte fellesråda korleis ein skal gjere dette. Det heng også saman med fellesråda sin økonomi. d. Konsekvensar for prestane i Ytre Sogn Alle prestane i Ytre Sogn har praktisert ny tenesteording heilt sidan prøveordninga starta 1. januar Det er slik innarbeidd ein kultur for samarbeid innafor det som i dag er Ytre Sogn prosti. Samarbeidet har vore konstruert slik at prestane i Gulen, Solund, Hyllestad (og delvis Lavik) har avløyst kvarandre og hatt samarbeidsprosjekt. Dei siste åra har prestane i Lavik og Høyanger for knytt til kvarandre, medan prestane i Vik, Balestrand og Vik fengsel har samarbeidd mest. Når desse prestane går inn i andre prosti, vil samarbeidsrelasjonane verte annleis. Gulen og Solund vil verte knytt saman sørover med Masfjorden. Hyllestad, Høyanger og Lavik vil samarbeide nordover mot Gaular og Fjaler, medan Balestrand og Vik vert nærare knytt til Leikanger. I høve til prosten vil dei alle verte ein utkant, men bortsett frå Lavik vil avstandane til det nye prostekontoret ikkje verte vesentleg mykje lenger. Eg har vanskeleg for å sjå at nokon av dei eksisterande prestestillingane i Ytre Sogn prosti, kan innsparast ved den nye prostikonstruksjonen. Men bemanninga må med nye prosti vurderast i lys av situasjonen i dei nye prostia. Som alt nemnt ovafor har alt prostiet noko reduserte prestetenester i høve til det ein hadde før e. Konsekvensar for prestebustadane i Lavik Prosten har budd i OVF-bustaden i Lavik, og soknepresten for Lavik og Bjordal&Ortnevik bur i kommunal prestebustad. Når prostestillinga vert avvikla, er det naturleg at soknepresten flytter inn i OVF-bustaden og at den kommunale bustaden går attende til kommunen. Den kommunale bustaden er berre middels eigna og kjem til å få ei svært utsett plassering når den planlagde utvidinga av Lavik ferjekai startar om eit par år.

7 OVF-bustaden har hatt lite vedlikehald dei siste 25 åra, og treng ei gjennomgåande opppussing og tilrettelegging for dagens bruk. Bustaden går attende til 1820 og har mange flotte kvalitetar, og er bra isolert. Med ei god opp-pussing vil han verte ein flott bustad, og tomta er den beste i bygda og ein av dei finaste buplassar langs Sognefjorden. Bustaden er freda. f. Konsekvensar for bispedømet Bispedømet vil spare midlar tilsvarande løn til ei prostestilling og utgifter til kontor/sekretærutgifter. Ein reduksjon av talet på prostar vil også føre til reduserte utgifter til prostemøte og andre arrangement der prostane belaster bispedømet sitt budsjett. Med større prosti, vil prostedelen av prosten si stilling vekse. Dette gjer at prosten vert noko mindre disponibel for presteteneste. Dei prostivise midlane til Ytre Sogn vil falle bort, men bør fordelast på dei tre prostia som vert større. g. Konsekvensar for prosten i Ytre Sogn Stillinga som prost i Ytre Sogn vert med endringa nedlagt. Dette kan truleg ikkje gjerast utan at den som har stillinga og er embetsmann, søkjer avskjed. Vanlegvis vil dette kunne skje i samband med oppnådd aldersgrense eller overgang til anna stilling. I dag fungerer prosten i Ytre Sogn også som prost i Nordhordland, men dette er ei mellombels løysing som må forståast som utlån av arbeidskraft frå Ytre Sogn prosti til den ledige prostestillinga i Nordhordland. Eg ser ikkje for meg at ein kan halde fram med dette dersom prosten i Ytre Sogn søkjer avskjed frå stillinga i Ytre Sogn prosti. Då finst det ingen prost der som kan lånast. Då må truleg stillinga som prost i Nordhordland lysast ledig og ny prost tilsetjast etter gjeldande tilsetjingsreglement. Om det kan finnast alternative løysingar, må departementet, som er arbeidsgjevar for prostane, avgjere. Det ligg dermed i korta, at prosten i Ytre Sogn ikkje vil søkje avskjed før dette er avklara, og så lenge prostestillinga eksisterer, eksisterer truleg også prostiet. Prosessen vidare Etter samtalar som bispedømekontoret har hatt med dei berørte prostane, synest det avklara at ein i første omgang berre må sjå på nye prostigrenser og avvikling av prostiet og prostestillinga i Ytre Sogn. I denne første omgangen bør ein ikkje ta sikte på endringar i prestebemanninga elles i dei aktuelle sokna. Når nye prostigrenser så ein gong er vedtekne, kan ein eventuelt sjå på nytt på prestebemanninga i dei nye prostia, men dette må kome som ein eigen prosess. Det må vere bispedømeadministrasjonen som tek eit initiativ med heimel i vedtak i bispedømerådet om reduksjon av talet på prosti i bispedømet. Bispedømeadministrasjonen må kome med framlegg til nytt vedtak i bispedømerådet, men vedtaket med saksutgreiing må sendast på høyring til sokneråda, fellesråda, prestane og kommunane i Ytre Sogn. Sokneråda

8 bør med gjeldande kyrkjelov truleg kalle inn til soknemøte. Kommunane er det aktuelt å halde oppdatert, sidan endringa får konsekvensar for fellesråda sin økonomi, i alle høve Høyanger kyrkjelege fellesråd, som vert betydeleg ramma. Vidare må også prestane og prostane i Sunnfjord, Indre Sogn og Nordhordland få høve til å uttale seg. For endringa berører også deira arbeidssituasjon. Dette vil også seie at prestane sine fagforeiningar må vere høyringsinstans. Når det gjeld innhaldet i brevet frå bispedømeadministrasjonen til høyringsinstansane, så bør det gjere greie for det vedtaket som ein bed bispedømmerådet gjere, bakgrunnen for vedtaket og konsekvensane av vedtaket, og korleis dei ulike utfordringane som er berørt i dette brevet, skal løysast. Det bør gjevast ein tidfrist for høyringa og opplysast om når vedtaket skal gjerast i bispedømerådet. Etter vedtak i bispedømerådet må saka sendast til departementet for endeleg avgjerd. Parallelt med spørsmålet om nye prostigrenser, må bispedømmeadministrasjonen avklare korleis ein skal handtere prostestillinga i Ytre Sogn og prostestillinga i Nordhordland, og kva tilbod ein kan gje den som har prostefunksjonane i desse prostia i dag.