Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia"

Transkript

1 Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Prostinndelinga i Sogn har veksla gjennom tidene. Oversikt over prostiinndelinga i 1665, viser at då var heile Sogn eitt prosti som tilsvarer dagens Ytre Sogn prosti + Indre Sogn prosti. Ein oversikt frå 1865 viser at det då var tre prosti i Sogn: Indre Sogn, Midtre Sogn og Ytre Sogn. Indre Sogn+Midtre Sogn var då identisk med dagens Indre Sogn. Seinare har Indre og Midtre Sogn prosti vorte samanslegne. I slutten av 1990-åra fekk vi ei grenseregulering mellom Indre og Ytre Sogn prosti, i og med at Fjærland sokn gjekk til Indre Sogn, medan Feios sokn og Fresvik sokn gjekk frå Indre til Ytre Sogn. Reguleringar av kommunegrenser og endra kommunikasjonstilhøve var grunnen til dette. IKO ved Eigil Morvik laga i 2007 ei utgreiing for Ytre Sogn prostistyre med støtte frå Kyrkjerådet, som hadde tittelen Ny organisering av Ytre Sogn prosti. I kapittel 2.3 (Ytre Sogn som naturlig enhet) s.6 skriv Eigil Morvik: Ytre Sogn prosti er samenfallende med det gamle Ytre Sogn fogderi som frå 1763 var en del av Nordre Bergenhus amt som i 1919 ble Sogn og Fjordane fylke. I tidligere tider var Ytre Sogn en naturlig enhet med bl.a. eget sorenskriverembete, og Sognefjorden var hovedferdselsåre. I dag er dette vesenlig endret. De seks kommunene i Ytre Sogn prosti har ikke andre formelle samarbeidsrelasjoner enn at de er del av samme prosti. Når det gjelder regionalt samarbeid, tilhører Vik og Balestrand Sogn region sammen med resten av kommunene i Indre Sogn prosti. Gulen, Solund og Hyllestad er alle deler av HAFS-regionen, som består av kommunene i ytre del av Sogn og Sunnfjord, mens Høyanger kommune ikke er del av et eget regionråd. Dette har til dels store konsekvenser for ulike former for kommunalt samarbeid. De siste årene har behovet for, og viljen til, å finne interkommunale løsninger innenfor en rekke tjenesteområder vært stor. Det naturlige er da først å søke samarbeid innenfor egen region, dvs. Sogn eller HAFS. Det foregår ikke noe interkommunalt samarbeid mellom de seks kommunene i prostiet. Også andre offentlige regionsinndelinger går på tvers av Ytre Sogn prosti. Balestrand og Vik tilhører Sogn tingrett med sorenskriver i Sogndal, mens Høyanger, Hyllestad og Solund tilhører Fjordane tingrett med sorenskriver i Førde. Gulen tilhører Nordhordland tingrett med sorenskriver i Bergen. Tilsvarende er det for politiet hvor Gulen og Solund tilhører Hordaland politidistrikt, mens de fire andre kommunene tilhører Sogn og Fjordane politidistrikt. Det finnes en rekke andre eksempler også som viser at dagens Ytre Sogn prosti ikke uten videre oppleves som en naturlig enhet i forhold til andre samarbeidstiltak enn prostiet i Den norske kirke. Ved slutten av den same utgreiinga skriv Morvik i kap. 9.3 (Prostiet som enhet) s. 26: Prostiene er i mange sammenhenger en unaturlig størrelse, og folk flest er lite opptatt av det som foregår i et prosti. Det er den lokale menighet eller kommune som har betydning. I stor grad gjelder dette også menighetsrådsmedlemmer. For dem er heller ikke prostiet uten videre viktig, og når en vet at Ytre Sogn prosti ikke samsvarer med andre regionale samarbeidsområder, så kan det være naturlig å stille spørsmål hvorvidt dette er en fornuftig geografisk inndeling. Det er mulig å tenke seg løsninger hvor Vik og Balestrand knyttes til Indre Sogn prosti, Solund, Hyllestad og Høyanger til Sunnfjord prosti og Gulen til Nordhordland prosti, men dette krever nærmere utredning. Eigil Morvik har i denne utgreiinga inngåande drøfta tilhøve knytt til organisering, samferdsle og geografi i Ytre Sogn prosti, og det verdt å leggje merke til at han ut frå slike almene kriterier set fram

2 ein ide om å løyse opp prostiet og fordele kommunane på tre andre prosti. Dette var ein konklusjon som gjekk på tvers av den bestillinga som Morvik hadde fått, der han av prostistyret var beden om å utgreie korleis ein kunne utvikle samarbeidsrelasjonar i prostiet på ein betre måte. Prostiet Geografi og folketal Ytre Sogn prosti er i dag sett saman av 6 kommunar. Vik, Balestrand, Høyanger, Hyllestad, Gulen og Solund. Sognefjorden kløyver prostiet i to, med Vik og Gulen kommune på sørsida, Balestrand og Hyllestad ligg på nordsida, medan Høyanger kommune har areal på begge sider, og Solund ligg i havet utanfor Sognefjorden. Sognefjorden var i tidlegare tider ei ferdsleåre som batt bygdene saman, i dag er fjorden ei stengsle mellom bygdene, og det er bygd nye vegar langs etter fjorden. Men framleis er sørsida av Sognefjorden delvis utan veg, slik at Vik ikkje heng saman med prostiet på anna måte enn ved ferje til Dragsvik. Den 1. januar 2011 var folketalet i prostiet 13025, fordelt slik på dei 6 kommunane: Gulen 2299, Solund 862, Hyllestad 1483, Høyanger 4280, Vik 2758 og Balestrand Årskullet for 2010 var 125 personar for heile prostiet, fordelt slik på kommunane: Gulen 11, Solund 8, Hyllestad 7, Høyanger 49, Vik 34 og Balestrand 16. Folketalsframskrivinga til Statistisk sentralbyrå er negativ, og ein går ut frå ytterlegare nedgang i folketal i komande år for desse 6 kommunane. Kyrkjeleg inndeling Prostiet har i dag 3 fellesråd og 15 sokneråd (av desse har 3 også fellesrådsfunksjon). I tre av kommunane (Solund Hyllestad Balestand) har alle sokneråda gått saman til eitt sokneråd. Ein tilsvarande prosess har ikkje vore mogeleg å gjennomføre i Gulen (3 sokneråd), Høyanger (4 sokneråd) og Vik (5 sokneråd). Høyanger har hatt ein reduksjon av sokneråd frå 5 til 4. Sidan kommunen ligg på begge sider av Sognefjorden, med kommunikasjonstilhøve som ikkje er særleg gode, er det vanskeleg å sjå for seg at det berre kan verte eitt sokn i denne kommunen. I det heile har Høyanger kommune den mest utfordrande kyrkjelege geografi. I Gulen og Vik burde det liggje til rette for ein reduksjon av sokneråd, men det har vore liten lokal motivasjon for dette. Prostiet har i alt 28 kyrkjer og kapell fordelte slik: Gulen:3 kyrkjer og eitt bedehuskapell som det er forordna gudstenester i. Solund: 3 kyrkjer Hyllestad: 3 kyrkjer og eit kapell som vert nytta til gravferder og nokre gudstenester Høyanger: 5 kyrkjer og eitt bedehuskapell som det er forordna gudstenester i. Balestrand: 3 kyrkjer (ei av desse frå middelalderen) og ei angelikansk kyrkje som kyrkjelyden også nyttar. Vik: 7 kyrkjer (av desse to middelalderkyrkjer). Forordna gudstenester i så mange kyrkjer, krev ei viss minimumsbemanning både av prestar og andre tilsette.

3 Det er eitt kyrkjekontor i kvar kommune utanom Høyanger. I Høyanger kommune er det to kyrkjekontor, eitt i Høyanger sentrum og eitt i Lavik. Mellom dei to kontora i Høyanger er det ca. 55 km og ein knapp times køyring. Kontoret i Lavik er kontor for sokneprest, kyrkjelydspedagog, sekretær, kantor, sokneråd og prost. Det fungerer som kontor for Lavik sokn og Bjordal&Ortnevik sokn. Kontoret i Høyanger er kontor for kyrkjeverje, sokneprest, diakon, sekretær, kantor, Høyanger sokneråd og Kyrkjebø sokneråd. Vik fengsel er plassert i Ytre Sogn prosti. Dette fengselet har hatt ei stor utbygging dei siste åra. I frå å vere eit lite fengsel med maks 18 innsette som sona korte dommar, gjerne promilldommar, har det vorte utvida til rundt 40 innsette som sonar lengre dommar for alvorlege brotsverk. Dette har ført til eit heilt nytt behov for presteteneste i fengselet. Etter at prostiet vart tildelt trusopplæringsmidlar i 2010, vart prostiet delt i tre einingar for trusopplæring. Solund/Gulen Hyllestad/Høyanger Balestrand/Vik. Bemanning I utgangspunktet har kvar kommune i prostiet hatt sin prest utanom Høyanger. I Høyanger kommune har det sidan rundt 1935 vore to prestar, med ein busett i Lavik og ein i Høyanger sentrum. Vidare vart det ei endring i Balestrand etter at Fjærland sokn vart overført til Indre Sogn, og Feios og Fresvik sokn vart overført til Ytre Sogn prosti og Vik kommune. Soknepresten som bur i Balestrand, og som før hadde ansvaret for Fjærland sokn, overtok frå 1. juli 2008 Fresvik og Feios sokn i Vik kommune. Etter at Feios og Fresvik var overført til Ytre Sogn prosti nokre år tidlegare, hadde ein for desse to sokna hatt eigen prest i 50% stilling, medan soknepresten i Balestrand gjorde ein del presteteneste utover i Høyanger og Kyrkjebø sokn. Midlane til den halve stillinga for Feios og Fresvik vart delte opp slik at halvparten (25% stilling) gjekk inn i fengselspreststillinga saman med 25% friske midlar frå bispedømet fekk ein dermed til 50% stilling for fengselsprest. Resterande midlar frå Feios og Fresvik si halve stilling (Kr ) vart disponible midlar til ekstrahjelp for barne- og ungdomsarbeid i Balestrand/Feios/Fresvik. Desse midlane er seinare pga. den økonomiske stoda i bispedømet vortne stoppa. Ein kan dermed seie at sokna i prostiet har ein halv stilling mindre presteteneste no, enn ein hadde fram til Denne endringa merkar ein først og fremst i den indre halvdelen av prostiet. Fengselspreststillinga på 50% er komen i tillegg, men dette heng altså saman med utbygging av nytt fengsel. Den geistlege bemanninga er god i høve til folketalet, men biletet vert likevel eit anna når ein ser på talet prestar i høve til talet på kyrkjer og bygdelag og avstandar. Færre prestar ville gjere at mykje av tida går opp i reise. Eksempelvis er det ein prest i Solund med 862 innbyggjarar, men det er krevjande å kome til Solund frå fastlandet med få og lange ferjereiser. Ei utfordring for prestane er at fellesråda har få tilsette i dei minste kommunane. Dette gjer at presten i stor grad må vere ein allround tilsett. Prosten Prosten for Ytre Sogn har sidan 1970 budd i Lavik, fram til 1999 var denne prostestillinga knytt til det å vere sokneprest for Lavik prestegjeld (identisk med Høyanger kommune). Frå 1999 var prosten 50% prost og 50% prostiprest fram til I 2009 fall denne prostiprestfunksjonen bort då prosten også

4 overtok prostefunksjonen i Nordhordland. Prestebemanninga i Ytre Sogn prosti vart med dette redusert med ei halv stilling. Saman med den halve stillinga som tidlegare var borte i Feios-Fresvik, har prostiet no hatt ei prestestilling mindre enn ein hadde tidlegare. Den geografiske plasseringa av prosten for Ytre Sogn har alltid vore omdiskutert. Etter at prosten vart fridd frå sokneprestfunksjonar i 1999, så kunne han nok vore plassert i Høyanger. På den andre sida ligg Lavik geografisk sett sentralt i prostiet, og når prosten gjorde teneste som prostiprest, var Lavik eit strategisk utgangspunkt. Prosten si plassering i Lavik har vore med på å gje Høyanger kyrkjelege fellesråd økonomisk grunnlag for å ha eit kyrkjekontor i Lavik og til å ha ei full sekretærstilling. Sekretæren for prosten er samstundes sekretær for dei to prestane og for fellesrådstilsette. Sekretæren vekslar mellom å vere på kyrkjekontoret i Høyanger og kontoret i Lavik. Totalt sett genererer prosten ca kroner i inntekter til fellesrådet i året. Konsekvensar av nedlegging av prostiet a. Konsekvensar for dei omliggjande prostia Den første konsekvens er at dei omliggjande prostia må overta sokna i Ytre Sogn. Indre Sogn prosti bør kunne overta sokna Balestrand, Feios, Fresvik, Vangsnes, Vik og Arnafjord, samt det geistlege ansvaret for Vik fengsel. Det vil seie med dagens bemanning 2,5 prestestilling. Desse sokna utgjer også ei trusopplæringseining. Geografisk sett bør det liggje til rette for å utvide Indre Sogn vestover på denne måten. Feios og Fresvik høyrde til årtusenskiftet til Indre Sogn, avstandane innover til Sogndal er mindre enn til Lavik. På det kommunale området orienterer også kommunane Vik og Balestrand seg austover. Sokna Høyanger, Kyrkjebø, Lavik, Hyllestad og Bjordal&Ortnevik bør kunne leggjast til Sunnfjord. Avstandane til Førde er ikkje meir enn ein time for alle sokna på nordsida av Sognefjorden. Desse sokna utgjer ei trusopplæringseining og har i dag 3 prestar Og Hyllestad samarbeider i dag med Fjaler på mange område. Sokna på nordsida av Sognefjorden har små avstandar til sokna i Gaular og Fjaler. Det som heilt klart er ei utfordring er Bjordal&Ortnevik sokn med to kyrkjer og tre gravplassar. Det er eit langstrakt sokn der det tek ein knapp time å køyre frå vest til aust. Folket i dette området orienterer seg nok i dag meir og meir sørover, men vil framleis vere ein del av Høyanger kommune. Lagt til Nordhordland ville dette soknet også verte ein problematisk utkant, og liggje svært langt frå næraste prest i Gulen eller Masfjorden. Ein prest frå Gulen eller Masfjorden ville bruke 2 timar kvar veg for å kome til kyrkjene her. Så truleg er det den beste løysinga at soknet vert med inn i Sunnfjord prosti. Sokna Brekke, Gulen, Mjømna og Solund bør kunne overførast til Nordhordland prosti. Desse sokna har i dag to prestar og utgjer ei trusopplæringseining. Gulen kommune har alt no eit samarbeid med Masfjorden og det ville ikkje vere unaturleg å byggje ut eit kyrkjeleg samarbeid. Solund står nok fjernare i høve til Nordhordland, men kommunikasjontilhøva gjer at det er lettare å reise sørover enn mot Førde.

5 Med denne utvidinga kjem Nordhordland prosti til å omfatte sokn frå to fylke. Men truleg betyr det ingen ting for den kyrkjelege eininga at ho vert kløyvd av fylkesgrensa. Avstaden til prosten vert større enn han er i dag, men dette treng ikkje vere avgjerande. Dei tre prostia Nordhordland, Sunnfjord og Indre Sogn får tilført 2-3 nye prestestillingar kvar, og vil med dette verte større, men ikkje større enn det som er rimeleg å handtere for ein prost. Ein bør vurdere ei grenseregulering mellom Nordhordland og Arna og Åsane prosti. Dei fem sokna på Osterøy høyrer ikkje naturleg til Nordhordland lenger. Når ein skal reise mellom Osterøy og Nordhordland må ein køyre gjennom Arna og Åsane prosti. Prestane på Osterøy er også i dag med i Arna og Åsane sitt beredskapsområde. Noko som er heilt naturleg ut frå dei geografiske tilhøva. b. Konsekvens for Høyanger fellesråd Høyanger fellesråd held i dag kontor og sekretær for prosten i Ytre Sogn. Prosten har vore plassert på Lavik kyrkjekontor som i tillegg har lokale for sokneprest, kyrkjelydspedagog, kantor, sekretær og møtestad for Lavik sokneråd. Bispedømerådet har delfinansiert sekretærstillinga. Sekretærstillinga er på 100% og dekkar både Lavik kyrkjekontor og Høyanger kyrkjekontor, med til saman to sokneprestar, kyrkjelydspedagog, kyrkjeverje, diakon (50%), fellesråd, sokneråd. Vidare gjev bispedømerådet noko tilskot til drift av kontoret. Og til sist får Høyanger fellesråd overført ein mindre sum frå dei andre fellesråda i prostiet etter ein avtale som vart inngått då prosten skulle gjere prestetenester i heile prostiet og kontoret i Lavik også gav ein del servicetenester til dei andre fellesråda. Bortfall av prosten, vil dra med seg eit bortfall av ca kroner i året til Høyanger fellesråd. Desse pengane vil ikkje automatisk verte kompensert med andre inntekter, og fellesrådet vil vere avhenging av auka løyvingar frå kommunen dersom dagens driftsnivå skal haldast oppe. Lavik kyrkjekontor bør haldast oppe. Dette vil elles skape svært vanskelege arbeidstilhøve for dei som har dette som arbeidsplass. Prosten sitt arkiv bør imidlertid fjernast frå Lavik kyrkjekontor. Her er det arkivmateriale også elektronisk - som no burde fordelast på dei tre nye prostia. Noko kan kanskje innleverast til Statsarkivet. Dette vil krevje ein gjennomgang som tek noko tid. Vidare vil prostemodul og planleggingsverktøy i dei nye prostia måtte ta høgde for nye medarbeidarar. Det er ut frå dette naturleg at sekretæren for prosten i Ytre Sogn får noko etterarbeid etter at prostiet er avvikla, og at lønstilskotet frå bispedømet held farm i samsvar med dette. Med dei administrative funksjonar som er knytt til eitt fellesråd, fire sokneråd, ei kyrkjeverje, to prestar, diakon, kyrkjelydspedagog, to kontor med arkiv, kyrkjebokføring og posthandsaming, er det absolutt behov for kvalifisert sekretær i full stilling. Det må vere ei prioritert oppgåve for fellesrådet å få til økonomisk grunnlag for dette. c. Konsekvensar for Ytre Sogn Ytre Sogn prosti har hatt ulike fellesløysingar i prostiet.

6 Som ei frukt av prosjektet samordna prosti, har ein i Ytre Sogn prosti eit prostistyre som tek seg av ulike fellestiltak i prostiet. Prostistyret har består av både prost, prest, kyrkjeverje, fellesrådstilsett elles, soknerådleiar og fellesrådsleiar. Dette har vore eit tenleg organ for Ytre Sogn prosti, men må no avviklast saman med prostiet. Prostistyret har ein del prosjektmidlar på konto. Desse kjem frå KA og Kyrkjerådet og bør truleg attendeførast dit. Prostiet har tre einingar for trusopplæring, desse er sett saman slik at dei omliggjande prostia, Sunnfjord, Indre Sogn og Nordhordland vil få tilført ei eining kvar. Fellesmidlane på 10% av den tildelte årssummen, bør fordelast attende til einingane, eventuelt overførast til potten for fellesmidlar i dei nye prostia. Ytre Sogn prosti har to prostidiakonar som skal dekke heile prostiet. For tida er den eine stillinga knytt til Vik-Balestrand og vil slik gå utan problem kunne overførast til Indre Sogn prosti. Den andre stillinga er for tida delt i to med 50% til Høyanger og 50% til Hyllestad Gulen Solund. Her vil ein truleg måtte løyse Hyllestad frå Gulen og Solund, då det kanskje ikkje er tenleg å ha ei prostistilling på tvers av prostigrensene. Ein må her måtte drøfte med dei impliserte fellesråda korleis ein skal gjere dette. Det heng også saman med fellesråda sin økonomi. d. Konsekvensar for prestane i Ytre Sogn Alle prestane i Ytre Sogn har praktisert ny tenesteording heilt sidan prøveordninga starta 1. januar Det er slik innarbeidd ein kultur for samarbeid innafor det som i dag er Ytre Sogn prosti. Samarbeidet har vore konstruert slik at prestane i Gulen, Solund, Hyllestad (og delvis Lavik) har avløyst kvarandre og hatt samarbeidsprosjekt. Dei siste åra har prestane i Lavik og Høyanger for knytt til kvarandre, medan prestane i Vik, Balestrand og Vik fengsel har samarbeidd mest. Når desse prestane går inn i andre prosti, vil samarbeidsrelasjonane verte annleis. Gulen og Solund vil verte knytt saman sørover med Masfjorden. Hyllestad, Høyanger og Lavik vil samarbeide nordover mot Gaular og Fjaler, medan Balestrand og Vik vert nærare knytt til Leikanger. I høve til prosten vil dei alle verte ein utkant, men bortsett frå Lavik vil avstandane til det nye prostekontoret ikkje verte vesentleg mykje lenger. Eg har vanskeleg for å sjå at nokon av dei eksisterande prestestillingane i Ytre Sogn prosti, kan innsparast ved den nye prostikonstruksjonen. Men bemanninga må med nye prosti vurderast i lys av situasjonen i dei nye prostia. Som alt nemnt ovafor har alt prostiet noko reduserte prestetenester i høve til det ein hadde før e. Konsekvensar for prestebustadane i Lavik Prosten har budd i OVF-bustaden i Lavik, og soknepresten for Lavik og Bjordal&Ortnevik bur i kommunal prestebustad. Når prostestillinga vert avvikla, er det naturleg at soknepresten flytter inn i OVF-bustaden og at den kommunale bustaden går attende til kommunen. Den kommunale bustaden er berre middels eigna og kjem til å få ei svært utsett plassering når den planlagde utvidinga av Lavik ferjekai startar om eit par år.

7 OVF-bustaden har hatt lite vedlikehald dei siste 25 åra, og treng ei gjennomgåande opppussing og tilrettelegging for dagens bruk. Bustaden går attende til 1820 og har mange flotte kvalitetar, og er bra isolert. Med ei god opp-pussing vil han verte ein flott bustad, og tomta er den beste i bygda og ein av dei finaste buplassar langs Sognefjorden. Bustaden er freda. f. Konsekvensar for bispedømet Bispedømet vil spare midlar tilsvarande løn til ei prostestilling og utgifter til kontor/sekretærutgifter. Ein reduksjon av talet på prostar vil også føre til reduserte utgifter til prostemøte og andre arrangement der prostane belaster bispedømet sitt budsjett. Med større prosti, vil prostedelen av prosten si stilling vekse. Dette gjer at prosten vert noko mindre disponibel for presteteneste. Dei prostivise midlane til Ytre Sogn vil falle bort, men bør fordelast på dei tre prostia som vert større. g. Konsekvensar for prosten i Ytre Sogn Stillinga som prost i Ytre Sogn vert med endringa nedlagt. Dette kan truleg ikkje gjerast utan at den som har stillinga og er embetsmann, søkjer avskjed. Vanlegvis vil dette kunne skje i samband med oppnådd aldersgrense eller overgang til anna stilling. I dag fungerer prosten i Ytre Sogn også som prost i Nordhordland, men dette er ei mellombels løysing som må forståast som utlån av arbeidskraft frå Ytre Sogn prosti til den ledige prostestillinga i Nordhordland. Eg ser ikkje for meg at ein kan halde fram med dette dersom prosten i Ytre Sogn søkjer avskjed frå stillinga i Ytre Sogn prosti. Då finst det ingen prost der som kan lånast. Då må truleg stillinga som prost i Nordhordland lysast ledig og ny prost tilsetjast etter gjeldande tilsetjingsreglement. Om det kan finnast alternative løysingar, må departementet, som er arbeidsgjevar for prostane, avgjere. Det ligg dermed i korta, at prosten i Ytre Sogn ikkje vil søkje avskjed før dette er avklara, og så lenge prostestillinga eksisterer, eksisterer truleg også prostiet. Prosessen vidare Etter samtalar som bispedømekontoret har hatt med dei berørte prostane, synest det avklara at ein i første omgang berre må sjå på nye prostigrenser og avvikling av prostiet og prostestillinga i Ytre Sogn. I denne første omgangen bør ein ikkje ta sikte på endringar i prestebemanninga elles i dei aktuelle sokna. Når nye prostigrenser så ein gong er vedtekne, kan ein eventuelt sjå på nytt på prestebemanninga i dei nye prostia, men dette må kome som ein eigen prosess. Det må vere bispedømeadministrasjonen som tek eit initiativ med heimel i vedtak i bispedømerådet om reduksjon av talet på prosti i bispedømet. Bispedømeadministrasjonen må kome med framlegg til nytt vedtak i bispedømerådet, men vedtaket med saksutgreiing må sendast på høyring til sokneråda, fellesråda, prestane og kommunane i Ytre Sogn. Sokneråda

8 bør med gjeldande kyrkjelov truleg kalle inn til soknemøte. Kommunane er det aktuelt å halde oppdatert, sidan endringa får konsekvensar for fellesråda sin økonomi, i alle høve Høyanger kyrkjelege fellesråd, som vert betydeleg ramma. Vidare må også prestane og prostane i Sunnfjord, Indre Sogn og Nordhordland få høve til å uttale seg. For endringa berører også deira arbeidssituasjon. Dette vil også seie at prestane sine fagforeiningar må vere høyringsinstans. Når det gjeld innhaldet i brevet frå bispedømeadministrasjonen til høyringsinstansane, så bør det gjere greie for det vedtaket som ein bed bispedømmerådet gjere, bakgrunnen for vedtaket og konsekvensane av vedtaket, og korleis dei ulike utfordringane som er berørt i dette brevet, skal løysast. Det bør gjevast ein tidfrist for høyringa og opplysast om når vedtaket skal gjerast i bispedømerådet. Etter vedtak i bispedømerådet må saka sendast til departementet for endeleg avgjerd. Parallelt med spørsmålet om nye prostigrenser, må bispedømmeadministrasjonen avklare korleis ein skal handtere prostestillinga i Ytre Sogn og prostestillinga i Nordhordland, og kva tilbod ein kan gje den som har prostefunksjonane i desse prostia i dag.

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkja i Lærdal

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkja i Lærdal Møteinnkalling Møtedato: 12.01.2012 Møtestad: Kyrkjestova Møtetid: Kl. 08:30-11:30 Tilsette sine adminstrasjonsrepresentantar vert kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon

Detaljer

1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere

1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKE HØYRINGSUTTALING FRÅ DET TEOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO. 1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere. a) Ivaretar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SAK: HØRING ST ATEN OG DEN NORSKE KIRKE - ET TYDELEG SKILLE.

SAK: HØRING ST ATEN OG DEN NORSKE KIRKE - ET TYDELEG SKILLE. RÅD: MØTESTAD: MØTEDATO: SAK NR.: GAULAR SOKNERÅD KYRKJEL YDSHUSET 30.10.14. GSR27/14 F (KL 14) Arkiv nr.: 008 SAK: HØRING ST ATEN OG DEN NORSKE KIRKE - ET TYDELEG SKILLE. SAKSHANDSAMAR: Magna Lisbeth

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017

5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017 Fitjar kommune v/ rådmannen 5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017 Kommunal støtte til Fitjar kyrkje i 2018 Soknerådet behandla sak om budsjett for 2018 på møte den 19. oktober. Framlegget til budsjett inneber

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Ot.prp. nr. 49 ( )

Ot.prp. nr. 49 ( ) Ot.prp. nr. 49 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 15. mars 2002, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 5. juni, hadde møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Saksnummer: osl/11-13 Innkallingsdato: 28.10.2013 Møtedato: 05.11.2013 Møtestad: Norheimsund kyrkje Møtetid: 15.00 til 16.00 Medlemer tilstades på møtet 7: Hans Atle

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Radøy sokneråd har i møte den 24. september 2014 hatt fylgjande sak til drøfting:

Radøy sokneråd har i møte den 24. september 2014 hatt fylgjande sak til drøfting: Radøy sokneråd har i møte den 24. september 2014 hatt fylgjande sak til drøfting: 24/2014 (F) Lik og likskap. - Høyring UTGREIING Regjeringa oppnemde 10. august 2012 eit offentlig utval (gravferdsavgiftsutvalet)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Fase 2 av skogreisinga? Fase 1 = etablering av ny skog Fase 2 = etablering av infrastruktur i skog Fase 1 av skogreisinga tok brått

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Arkiv: K2 - H11, K3 - &13 Vår ref: 15/1496-3 Journalpostid: 15/20633 Saksbeh.: Tord Anton Haaland HØYRINGSUTTALE - SJUKEHUSUTBYGGING Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Framlegg

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet DEN NORSKE KYRKJA KM 5.1/06 Kyrkjemøtet Saksorientering Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet Samandrag Mandatet og retningslinjene for protokollkomiteen vart vedtekne av høvesvis

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Nærpolitireforma - høyringsfråsegn

Nærpolitireforma - høyringsfråsegn OSTERØY KOMMUNE Ordførar Politimeisteren i Vest politidistrikt Postboks 285 Sentrum 5804 BERGEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Jarle Skeidsvoll 01.12.2016 Vår: 16/1513-16/22325 jarle.skeidsvoll@osteroy.kommune.no

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

Organisering av kyrkja.

Organisering av kyrkja. Organisering av kyrkja. Av: Gunnar Mindestrømmen Leiar i Den norske kirkes presteforening. Debatten går om korleis kyrkja skal organiserast i framtida. På kort sikt er det spørsmål om endringar som tek

Detaljer

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale.

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale. Fra: asbjørn eikerol [aeikerol@hotmail.com] Til: Postmottak Sentraladm [Postmottak.Sentraladm@sfj.no] Kopi: Sendt: 06.06.2016 00:05:58 Emne: Tannhelsetenesta. Tannklinikkar kan bli lagde ned. Vedlegg:

Detaljer

Den Norske Kyrkja. Luster Kyrkjelege Fellesråd

Den Norske Kyrkja. Luster Kyrkjelege Fellesråd Den Norske Kyrkja Luster Kyrkjelege Fellesråd Gaupne gamle kyrkje 1652 Veitastrond kapell 1928 Dale 1250 Fortun 1879 Hafslo 1878 Jostedalen 1660 Fet 1894 Gaupne nye kyrkje 1907 Joranger 1620 Nes 1836 Sokneråd

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer