Husordensregler. for. Utsyn Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husordensregler. for. Utsyn Borettslag"

Transkript

1 Husordensregler for Utsyn Borettslag Rettet og

2 ALMINNELIG ORDENSREGLER. Det må være ro fra kl til kl Sang, høylydt tale og bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før kl Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl eller på søn- og helligdager. Musikkundervisning kan tillates etter særskilt avtale med styret for borettslaget og med samtykke fra andelshaverne i leilighetene over, under og ved siden av. Voksne foresatte må se til at barna ikke leker eller støyer i trappegangene. Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker eller annet i trappegangene. Parkering av kjøretøyer på eiendommen er forbudt. Fotballsparking og sykling på eiendommen er forbudt. Veier, plener og beplantning blir holdt i orden av vaktmesteren og ved innsats av andelshaverne. Barn må læres opp til å respektere anleggene og til å følge henvisninger fra vaktmester og valgte tillitsmenn som forsøker å hindre at det blir gjort skade. KJELLERNE. Dørene til kjellerne må alltid være låst. La aldri småbarn være alene i kjellerne. Bruk ikke bart lys. Tenn ikke mer lys i kjellerne enn nødvendig. Slukk etter bruken. Kjellerne må luftes godt om sommeren ved hjelp av vinduene, men om vinteren bare når det er mildt. SØPPELHUS OG MILJØHUS FOR PAPIR. Søppel må pakkes forsvarlig inn før det blir kastet i søppelhus. Rent papiravfall skal kastes i papirhus. Annet avfall skal ikke kastes i papirhuset. Spesialavfall som malingrester, kjemikalier, batterier og glass m.m. skal kastes på kommunens miljøstasjoner for spesialavfall. Nøkler til søppel- og papirhus fåes ved henvendelse til portner. RENGJØRING. Andelshaverne må sørge for vask av trappeoppgangene hver onsdag og lørdag. En dag i uka vasker de utgangsdør, kjellerdører, sjaktdører, balkongdører og balkonggulv. Hver andelshaver må en gang hvert år sørge for rengjøring av kjellerganger. Andelshaverne i hver oppgang fordeler rengjøringen etter en turordning som de selv blir enige om. Blir de ikke enige, kan styret sette opp turordning. Andelshaverne må holde egne kjellerboder og vinduene i bodene rene ved vask etter behov. LUFTING OG LUFTEBALKONGER. Banking av matter, tepper og tøy må foregå på eller ved bankestativene. Lufting av tøy og sengeklær må foregå på luftebalkongene, ikke gjennom vinduet. Banking av matter o.l. og lufting av tøy og sengeklær må ikke forekomme i tida fra kl til kl Heller ikke på helligdager og festdager (1. og 17. mai), eller fra kl på

3 dager før helligdager og festdager til kl morgen etter slike dager. Bruk av luftebalkongene til tørk av småvask er ikke tillatt i tida fra kl dager før helligdager og festdager til kl morgenen etter disse dager. Tøyet må ikke henge over balkongrekkverkets høyde, likeledes må tørkingen ikke foregå i slik utstrekning at det blir til fortrengsel for de som ønsker å lufte tøy eller sengeklær. Hver av de to luftebalkongene i en oppgang blir disponert av 3 familier som innbyrdes kan gjøre avtale om en bruksordning. Blir de ikke enige, kan styret gjennomføre en bruksordning. Den bruksordning som blir gjennomført, må i alle tilfelle bli holdt innenfor den rammen som er satt opp ovenfor i denne paragrafen. BRUK AV BALKONGENE. Hovedhensikten med dette reglementet er å sikre at balkongene brukes på en slik måte at den enkelte leietakers aktiviteter på balkongen ikke unødig sjenerer andre beboere. Dertil skal reglementet sikre at bygningens eksteriør ikke forringes ved at boboere foreta individuelle forandringer i eksteriøret med den følge at bygningene mister sin helhetlig og samstemte preg. Ved bruk av balkongen gjelder de samme husordensregler som ved bruk av leilighetene. Det presiseres dog følgende punkter: - Støy som er til sjenanse for andre beboere er ikke tillatt. - Av brannvernhensyn er det ikke tillatt med kull- eller gassgrill på balkongene. Elektrisk grill kan anvendes. - Det er ikke tillatt å forandre på balkongenes eksteriør uten tillatelse fra styret. - Balkongene kan ikke innglasses. - Oppføring av ekstra levegg er ikke tillatt. - Montering av tv/radioantenner og parabolantenner på balkongvegg er ikke tillatt. - Ved montering av markiser må type og fargevalg skje etter spesifikasjoner fra styret. - Det er ikke tillatt å oppmontere tørkeanordninger for tøy over rekkverkets høyde. VASKERIER OG TØRKEPLASSER. For bruk av vaskeriene er satt opp særlige regler. Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy som tilhører andre enn andelshaverne. Gå ikke ut av vaskerommet - selv for en kort stund - uten at alle kraner er stengt. Etter bruken skal andelseierne gjøre ren bløtekum, vaskemaskiner, sentrifuge, golv i

4 vaskerom og rullerom, rulle og rullebod. Tørkeplassene skal bare brukes til tørk av vasketøy. Tørkeplassene må ikke brukes helligdager og festdager, eller fra kl kvelden før slike dager til kl morgenen etter slike dager. BAD, W.C., KRANER OG LEDNINGER. I klosettet må en ikke kaste avispapir eller annet som fører til forstoppelse i avløpsrørene. Kraner må ikke stå åpne når en forlater rommet. Kraner og ledninger må ikke bli utsatt for frost ved for langvarig lufting vinterdager. Skru aldri kranene helt opp, så det oppstår sjenerende sus. Badekaret må ikke brukes til klesvask fordi tråder og lo fra tøyet vil stoppe avløpet. Avstenging av vannet ved hjelp av hovedkran må bare foretas av vaktmesteren og etter av vedkommende andelshaver er varslet. HUSDYR. På generalforsamlingen 24. april 1998 ble dyrehold tillatt innenfor visse rammer: * ett husdyr pr. husstand. * eier må ta ansvar for at vedkommende dyr ikke er til ulempe for de andre i laget. * offentlige vedtekter for båndtvang og hundehold skal følges. * avføring skal oppsamles av den enkelte husdyreier. * overtredelse vil medføre samme reaksjoner som ved brudd på andre husordensregler. PORTNEREN. For portneren er satt opp egen instruks. Han er den som i første rekke skal se etter at husordensreglene blir fulgt. Det er i andelshavernes interesse å hjelpe portneren med dette. Portneren skal melde fra til styret dersom noen av andelshaverne tross advarsel overtrer ordensreglene. Styret

5 TILLEGG TIL HUSORDEN: Regler for opp-pussing av våtrom/bad. Utsyn borettslag har bestilt en tilstandsrapport for bad utført av OBOS Prosjekt AS. Tilstandsrapporten basert på befaring av fire bad i borettslaget i mars 1997 konkluderte med at det ikke er behov for en mer omfattende utskifting av innvendige sluk, vann og avløpsrør med det første. For å unngå at våtrom pusses opp av andelseierne uten at sluk byttes ut samtidig, har styret vedtatt at borettslaget bekoster utskifting av sluk på bad som andelseieren likevel skal pusse opp (samt istandsetting av baderomstaket i leiligheten under). På denne måten vil individuell oppussing av våtrommene tilpasses en framtidig rehabilitering med utskifting av vann- og avløpsrør. Det påhviler andelseier visse ansvarsforhold: 1. Styret skal underrettes når andelseiere ønsker å pusse opp badet. 2. Kun autoriserte rørleggere med kunnskap om Byggebransjens våtromsnorm kan benyttes. 3. Veiledning til våtromsnorm utarbeidet av OBOS Prosjekt AS skal benyttes. Denne kan fåes hos styret. Borettslaget anser det ikke nødvendig å sette igang en større rehabilitering av badene før om en ti års tid. Vi har fått foretatt en tilstandsrapport som viser at innvendig vann og avløpsrør er tilfredsstillende. Dette innebærer ikke at vi ikke kan forsikre oss mot at vannlekkasjer ikke vil komme. Det påhviler derfor den enkelte andelseier et ansvar om å påse at sluket er renset og at vannstanden ikke står over vannlåsen. Følgende vedlikehold skal gjennomføres av den enkelte andelseier: * Unngå Dusjing direkte på gulv uten membran, remontert badekar eller montert dusjkabinett med avløp som fører til sluk. * Dryppende vannkraner tettes og rennende toalett skiftes eller utbedres. * Betongkant i sluk renses med salmiakkoppløsning, tørkes og smøres med HEYDI K10. Slukende bør renses med jevne mellomrom opptil flere ganger i året. * Eldre beredere skal kontrolleres jevnlig og skiftes ut før vannlekkasje oppstår. Oslo, 27. mai 1997 Utsyn Borettslag.

6 Det er ikke tillatt å holde husdyr (hund/katt) uten styrets samtykke og uten at det undertegnes en spesiell erklæring, som anses som del av husleiekontrakten. Slik erklæring må også undertegnes av beboere som påtar seg å passe husdyr for andre utover kortvarig husbesøk. Det er bare tillatt med 1 -ett- husdyr i hver leilighet. Skjema for "Søknad om tillatelse til husdyrhold/erklæring" fåes ved henvendelse til styret eller forvaltningskonsulenten i OBOS. Undertegnede som holder husdyr, forplikter seg til overholde følgende regler: ERKLÆRING: Undertegnede, som holder husdyr, forplikter seg til å overholde følgende regler. - Hunden skal alltid føres i bånd innenfor borettslagets område. Det forutsettes at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelsene overfor hundeeierne som lar hunden gå løs den tid det er båndtvang. - Hunden bør luftes av en av husstandens medlemmer. Dersom hunden luftes av barn, må man påse at den ikke lekes med eller ertes opp, slik at hunden kan skremme andre. - Hunden skal føres til et vel egnet sted, hvor fri lufting kan foregå. Lufting av hunden må ikke foregå innen boomerådet. - Hunden må ikke være alene i leiligheten dersom den ikke er lært opp til å være alene. (Kan ellers pipe og gneldre og dermed være til sjenanse for naboer.) - Enhver hundeeier må være forsikret for det ansvar de kan komme opp i, og erklære seg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade påføres person eller eiendom i borettslaget, f.eks. skraper på dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg m.v. - Hundeeieren forplikter seg til straks å fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate seg innenfor området. - Dersom det kommer berettigede klager over at mitt hundehold sjenerer naboen med lukt, bråk eller på annen måte, forplikter jeg meg til å fjerne dyret fra leiligheten, hvis ikke en minnelig ordning med klagerne kan oppnås. - I tvilstilfelle avgjør styret, etter forhandling med partene, hvorvidt en klage er berettiget. - Denne erklæring betraktes som en del av leiekontrakten vedrørende leiligheten, og brudd på erklæringen blir å betrakte som vesentlig mislighold av leiekontrakten.

7 For øvrig erklærer undertegnede seg villig til å godta de endringer i bestemmelsene om dyrehold som borettshaverne i generalforsamling til en hver tid finner det nødvendig å måtte foreta i forbindelse med anskaffelse av husdyr. 2 eksemplarer Dato Andelseier Adresse