Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy."

Transkript

1 Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1

2 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel 1: Bakgrunn for prosjektet/ målsetting 5 Innleiing 5 Historikk 5 Målsetting 5 Målgrupper i prosjektet 5 Opprinnelig framdriftsplan 6 Opprinnelig økonomiplan 6 Kapittel 2: Prosjektgjennomføring/ metode 7 Gjennomføring av delmål 1 7 Gjennomføring av delmål 2 7 Gjennomføring av delmål 3 7 Gjennomføring av delmål 4 8 Gjennomført prosjektaktivitet. (evt. endringer) 8 Kapittel 3: Resultater og resultatvurdering 9 Delmål 1: Kontakt med mulege samarbeidsparter/informere 9 Vurdering av tiltaka Delmål 2: Rehabilitering Gamledoktargarden/endringer 10 Andre møteplasser i Radøy 10 Vurdering av tiltaka 10 Delmål 3: Fysiske rammer for aktivitetane 10 Delmål 4 : Rekruttering av frivillige 10 Prosjektets økonomiske resultat 10 Nytteverdien 10 Informasjon om prosjektet i kommunen 10 Kapittel 4: Oppsummering/konklusjon/vidare planer: 11 2

3 Forord : Denne rapporten fortel om prosjektet BIKUBA, som har vore gjennomført i perioden Målet med prosjektet har vore å skapa ein møteplass der menneske med ulik bakgrunn kan møtast, og ha det triveleg saman.. Me har vektlagt førebygging, rehabilitering, fellesskap og sosialt samvær. Prosjektet er gjennomført av LHL Radøy, i samarbeid med Frivilligsentralen og Lions i Radøy. Rapporten vil ta for seg bakgrunnen, målsettinga og kva metoder me har nytta for å nå måla. Den vil og visa kva resultat me oppnådde, og planane våre vidare. Prosjektgruppa har vore : Berit Kvalvik. Leiar LHL-Radøy (prosjektleiar.) Oddbjørg Dragøy. Kasserar LHL- Radøy. Laila Pletten. Dagleg leiar Frivilligsentralen.(Kjersti M. Olsvold var vikar ein periode) Erling Haugland. Styreleiar Lions Radøy. Norvald Elvik. LHL Radøy. Prosjektgruppa har hatt eit godt samarbeid med Radøy Kommune og tilsette ved Sosialavdelinga og Psykisk Helse. Me har nytta oss av fagpersoner i møter og som forelesere. Tusen takk for positiv støtte og hjelp. Takk og til musikkreftene i kommunen som har tilført tiltaka våre så mykje, og har stilt opp saman med oss gjenom heile prosjektet. Likeeins vil me takka prosjekteigar LHL, fordi dei sende søknaden vår vidare til Helse og Rehabilitering, og til prosjektkoordinator, Gunveig Eide, som har gjeve oss nødvendig informasjon og oppfølging i prosjektarbeidet. Hjarteleg takk til stiftelsen Helse og Rehabilitering, som ved Extra-midler gjorde det mogeleg for oss å gjenomføra prosjektet. Dei nye tilboda me har skapt vil utvikla seg vidare, og framleis vera positive for ibuarane i Radøy. 3

4 Rehabilitering /førebygging Prosjekt BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Landsforeninga for hjarte og lungesjuke. Prosjektleiar : Berit Kvalvik.LHL-Radøy. Samandrag Hausten 2004 vart det vedteke i styret for LHL-Radøy, at vi ville prøva oss på prosjektarbeid. Me hadde mange idear om dette, og sjølvsagt delte meiningar. Prosjektet me enda opp med var retta mot rehabilitering og førebyggjande arbeid. Eit arbeid som LHL sin organisasjon har prioritert i mange år. Gleda var stor då me hausten 2005 fekk tildelt midler til prosjektet vårt frå Helse og Rehabilitering. Me hadde gjort ein del sonderingar i forhold til eventuelle samarbeidspartar, og med stor iver og optimisme starta me prosjektet 1/1/2006. Målet var eit aktivitetssenter /møteplass der førebygging og rehabilitering var viktige nøkkelord. I tillegg vekta me sterkt den sosiale og mellommenneskelege sida av saka. Me ville skape tilbod der me saman kunne gje kvarandre kveik og ein betre kvardag. Gjenom eit utbreitt samarbeid ville me visa at felles løft kan gje gode resultat, også i mindre kommunar. Saman med Lions og Frivilligsentralen gjennomførte me prosjektet frå 2006 til I tillegg har me møtt velvilje frå kommunen, lag og organisasjoner i Radøy. Me har og motteke positive bidrag frå kulturpersonar, musikkrefter og andre. Gamle Doktargarden på Manger har vore basen vår, her går lungetrimmen og strikkekafeen fast kvar veke. Også stavgangsgruppa starter herfrå. Elles har me flytta ein del av tilboda rundt i kommunen. Dette fordi enkelte av tiltaka trong større plass, og for å nå i fleire folk.. Etter kvart har me hausta god erfaring, utveksla tanker og ideer og funne greie løysingar. Ved deltaking på kurs/opplæring, føler me at prosjekarbeidet har tilført oss kunnskap som kan nyttast vidare. Vårt ynskje om samarbeid på tvers er bekrefta. Responsen frå ibuarane i kommunen har vore stor, dei forskjellige tiltaka har skapt inntresse. Prosjektgruppa ser difor eit potensiale for vidare utvikling. 4

5 Kapittel 1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting. Innleiing: LHL Radøy har etter kvart mange års drift bak seg. Det er eit lag som har engasjert seg i å informera om og legge til rette for betre tilbod til folk med helseproblem. Særleg dei med diagnose innan hjarte og lungesjukdom. Hovedorganisasjonen i LHL har endå betre kjennskap til dei forskjellige behova for desse pasientgruppene. Gjennom ei sterk organisering, fleire institusjonar og regionskontor,er dei ei god støtte for dei lokale laga. Ved kurs og opplæring får me god innsikt i korleis me kan hjelpa kvarandre, både ved likemannsarbeid og på andre måter. Historikk. Ideen til prosjektet vårt fekk me ved å delta på eit kurs om prosjektarbeid. Dette verka som ein spanande måte å arbeide på, og styret / laget gav grønt lys for å gå i gang. Me ynskte eit sterkare samarbeid mellom dei forskjellige lag/organisasjonane og med etater/ administrasjonen i kommunen. Det var stor einighet i laget vårt om at samarbeid, tryggleik og betre livskvalitet var noko me gjerne ville oppnå. Det vart utarbeidd ein søknad til Helse og Rehabilitering i januar Hausten 2005 fekk me tilsagn om midler, og prosjektperioden skulle vera frå januar 2006 til Desember BIKUBA vart namnet på prosjektet. Prosjektet var retta mot ibuarane i Radøy, der ein uformell møteplass med variert innhald var eit ynskje. Etter samtaler med ordførar og rådmann fekk me avtale om å bruka Gamle Doktergarden som base. Dette var eit gamalt hus, som trong noko oppussing. På sikt kunne det utviklast til eit aktivitetssenter. Målsetting. Me ville at BIKUBA skulle vera ein stad der menneske med ulik bakgrunn kunne møtast, trivast og delta i forskjellige aktiviteter. Målgruppe. Alle som bur i kommunen, innvandrarar og folk med ulike lidingar. Ei stor gruppe, men aktivitetane kunne omfatta alle. 5

6 Opprinneleg framdriftsplan.. Første halvår 2006 Informere lag/organisasjoner og kommunen ved møter. Presentere prosjektet. Lage brosjyre. Koma i gang med oppussing. Ferdigstilling av huset. Presentera tiltak igangsetting av tilboda. Andre halvår Finna frivillige og sette i gang tiltak. Skaffe nødvendig inventar. Siktemål 15 samlingar ved årsskiftet. Første halvår Evaluera prosjektet. Velge ut/ finne nye aktiviteter. Rekruttera frivillige, eit arbeid som må gå heile tida. Informera, motivera frivillige. Auka nokre aktiviteter opp til to gonger for veka. Markedsføra /driva aktivitetane. Samling for frivillige. Andre halvår Velja tiltak/aktiviteter, igangsette. Samling for frivillige. Organisere vaktlister i forhold til aktivitetane. Gjera avtaler med eventuelle samarbeidsparter. Tilrettelegge for forankring og vidareføring av tiltaka når prosjektperioden er over. Evaluere og vurdere. Opprinneleg økonomiplan. Den opprinnelege søknaden var basert på eit treårig prosjekt. Målgruppa var stor, og omfanget av prosjektet kunne ta tid. Helse og Rehabilitering omgjorde søknaden til eit eitårig tiltak, med mogeleg sluttår i Me fekk tilsagn om kr. Opprinneleg søknad var på kr Dette skulle dekka delvis lønstilskot til prosjektleiar og kasserar, samt reisekostnader, honorar til forelesere, møteutgifter og kostnader knytt til planlegging og gjennomføring.. Det var og lagt inn trimutstyr, kjøkenutstyr / matriell, samt noko til utbetring i Gamle Doktargarden. 6

7 Kapittel 2. Prosjektgjennomføring/ metode. Prosjektet vart nøye gjennomgått av styret i LHL Radøy, og då mogelege samarbeidspartnarar sa ja til gå vidare, var me i gang. Prosjektgruppa vart sett saman slik : Prosjektleiar Berit Kvalvik, Leiar i LHL Radøy. Oddbjørg Dragøy, Kasserar i LHL Radøy. Laila Pletten, Leiar i Frivilligsentralen. (Kjersti Olsvold var vikar i ein periode.) Erling Haugland, Leiar i Lions Radøy. Norvald Elvik, Sekratær i LHL Radøy. (kom til litt seinare på året.) Denne prosjektgruppa var klar i januar. For å løysa husspørsmålet var prosjektgruppa i møte med ordførar og rådmann, for å avtale bruk av Gamle Doktargarden. På møtet kom det fram at det ikkje var klarert om huset skulle rehabiliterast eller rivast.. Avtalen vart at me kunne nytta huset inntil vidare. Det vart opplyst at nokre brukargrupper nytta huset til sine aktivitetar, nokre dagar i veka. Me gjorde difor avtalar med desse om kor tid me kunne disponere huset. Arbeidet med å markedsføra prosjektet og rekruttere frivillige var så i gang. Informasjon til lag og organisasjoner likeeins. Planen om å laga brosjyre vart endra. Me valde heller å bruka lokalavisene og oppslag. Gjennomføring av delmål 1. Me tok kontakt med andre lag/ organisasjonar i kommunen for å informere om prosjektet. Tilbakemeldingane var positive, og me fekk forståing og interesse for tiltaket. Ein del melde seg som frivillige. I staden for å lage brosjyre, valde me å bruke lokalavisene/ oppslag for å presentere prosjektet vårt. Dette kome me til etter drøftingar i prosjektgruppa, der me såg at det var naudsynt med jamleg markedføring. Ei brosjyre vert ofte lagt vekk etter kort tid. Gjennomføring av delmål 2. I prosessen om rehabilitering av Gamle Doktargarden, vart prosjektgruppa samde om å ikkje bruke særleg med midlar på huset. Dette på grunn av uavklart framtidig bruk. Ein del dugnadstimar vart likevel brukt til småreparasjonar og opp-pussing. Men tilretteleggjing av betre toalettforhold, gjekk me vekk frå. Prosjektgruppa prioriterete ikkje å bruke midlar til denne utbetringa. Gjennomføring av delmål 3. Ved evalueringa av prosjektarbeidet januar 2007, var fylgjande tiltak i gang i Gamle Doktargarden: - trimgruppe for eldre/lungesjuke. 1 føremiddag i veka- 6 til 12 deltakarar - gågruppe - strikkekafe. Spesielt retta mot ungdom og innvandrarkvinner. 1 ettermiddag i veka deltakarar. - matgruppe. Utveksling av matkultur frå ulike land. 3 samlingar deltakarar. 7

8 Til kvar aktivitet har me hatt 2-3 frivillige som har hatt ansvar for opplegget. Dei har lojalt stilt opp og tatt imot brukarane når dei har komt. Tilbakemeldingane har vore positive, og brukarane har gitt uttrykk for at dei trivs og at dei ser fram til neste gong. Tiltak i andre lokaler: - trim/seniordans. 2-3 gongar pr. månad. 25 deltakarar ved oppstart. No om lag syng-med-oss 4-5 gongar pr. år. Mellom 30 og 55 har møtt opp. - LHL-koret sang rundt på institusjonar. Om lag 1 gong pr. månad. Gjennomføring av delmål 4. Me har gjennom våre kontaktar rekruttert frivillige etter kvart som prosjektet har utvikla seg. Dei frivillige kjem frå Frivilligsentralen, LHL, Lions og frå nokre andre lag i kommunen. Prosjektgruppa har lagt vekt på å skape eit triveleg og godt miljø også for dei frivillige. Gjennomført Prosjektaktivitet. Første halvår 2006 : Kontakte samarbeidsparter,gjere avtaler. Møte i prosjektgruppa i februar. Drøfting av planer/ moglege tiltak. Synfaring av Gamle Doktargarden. Samtaler med brukargruppene av huset (Psykisk Helse og BF). Informasjon ut til andre lag i kommunen. Møter. Informasjon i LHL- laget vårt. Presentasjon av tanker og ideer. Andre halvår 2006: Verving av frivillige. Kjøpe inventar/trimutstyr. Sette i gang med tiltak. Seniordansen vidareført, ynskje om å danse oftare, vart imøtekome. Trimgruppe, gågruppe, strikkekafe oppstarta. Syng med oss og lite LHL-Kor er i gang. Kontinuerleg info gjenom lokalavisene om tilboda våre.. Samling for frivillige. Det vart eit travelt år, med mange samlinger i Men positive tilbakemeldingar gav prosjektgruppa inspirasjon og glød til å stå på. Første halvår Syng med oss har vore eit tiltak der interessa har vakse heile vegen. Trimmen kvar onsdag går fast. Gågruppa er ikkje aktiv vintertid. Strikkekafe i Gamle Doktergarden kvar onsdag. Her møter mange innvandrerkvinner, og dei har laga afrikansk mat.det er eit ynskje i prosjektgruppa å få til eit internasjonalt matkurs. Her er etter kvart mange forskjellige land og kulturar representert i kommunen. Dette kan vera eit framtidig tiltak. 8

9 Seniordansen veks, no møter personer kvar gong. LHL-koret syng på institusjonane, etter som det høver. Ein gong på Haraldsplass sykehus /Sunniva klinikk i juni. Eit nytt samarbeidsprosjekt er i emning. PL arbeid- og opplæring skal starte kafe i Coop Mega, på Manger. Aktivitetane er mange,og det trengs fleire frivillige.det går likevel over all forventning, dei me spør er positive,og stiller når dei kan Fleire av dei frivillige er og med i Frivilligsentralen, og gjer eit imponerande arbeid. Andre halvår Prosjekta frå første halvår går vidare.bra aktivitet og oppslutnad. Samarbeid med fysioterapeut på sjukeheimen om felles trimaktiviteter og utstyr. Samarbeid med PL-opplæring om kafe i COOP MEGA er i havn. Kafeen opna 14.desember. Kafeen er meint som arbeidstrening for funksjonshemma. Desse to åra prosjektet har vart, syner stor aktivitet, og ein oppslutnad som er svært god. Tiltaka har vunne inntresse og dei som møter opp, ser ut til å trivast saman.prosjektgruppa ynskte å gjeva eit tilbod og skapa samarbeid på tvers av det offentlege / laga i kommunen. Kapittel 3: Resultat og resultatvurdering. Radøy er ein forholdsvis liten kommune, med 4600 ibuarar. Her er mange lag og organisasjoner, og dei fleste er medlemer av eit eller fleire lag. Eit av måla våre var å samla kreftene på tvers av spesielle inntresseområder, slik at me kunne utnytta ressursane til beste for oss alle. Prosjektgruppa var heile tida klar over at det var eit stort område me var innom. Utfordringane var store og mange, men arbeidet har vore spanande og interessant. På grunn av god støtte frå alle me vende oss til, vart det ei positiv oppleving for oss som gjekk direkte inn i prosjektarbeidet. Forelesarar, instruktørar og musikkrefter har stilt opp når dei har kunna, og tilført oss det som har gjort prikken over ien kvar gong. Prosjektet satsa på fellesskap og trivnad for flest mogeleg, noko me føler langt på veg er oppnådd. Det me ikkje har fått på plass er eit allaktivitetshus, som samlar alle tiltaka under eit tak. Slik situasjonen er no, ser me ikkje dette som mogeleg. Det er heller ikkje sikkert at det er det rette, kan hende når ein fleire slik det fungerer no. Gamle Doktargarden fungerer greit til aktivitetane me har der, så lenge huset står. Kommuneadministrasjonen veit om oss, og me reknar med å kunne delta i eventuelle husspørsmål framover. Delmål 1. Prosjektgruppa føler at me har sett fokus på samarbeid på ein positiv måte 9

10 Det vert lagt merke til prosjektet og det me har fått til. Deltakarane trivs og kjem attende gong etter gong. Me droppa det å laga brosjyre, men har markedsført oss gjennom lokalavisene og ved oppslag. Det verkar som tiltaka er godt kjent, at informasjonen har nådd folket. Delmål 2. Prosjektgruppa prioriterte å ikkje bruke midlar til større utbetring i Gamle Doktargarden. Årsaka til det er at framtidig bruk av huset ikkje er avklart. Delmål 3. Dei frivillige som har hatt ansvar for den enkelte aktiviteten har imøtekome brukarane på ein positiv og god måte. Noko som har resultert i at brukarane tilbakemelder at dei føler seg velkomne og finn seg godt til rette. Det at dei kjem att gong etter gong er og eit prov på dette. Delmål 4. Me har hatt god tilgang på frivillige. Ved å motivere og skape trivsel, har me ikkje hatt problem med å skaffe hjelparar. Det økonomiske resultatet. Første driftsåret var fokus meir på å få aktivitetar i gang enn å bruke midlar. Difor kunne me overføra pengar til sluttåret 2007.Av dei kr. me fekk innvilga, overførte me kr. frå 2006 til Nytteverdi for andre. BIKUBA har vist i praksis at går ein saman, kan ein også få ting til. Prosjektet har nådd ei gruppe menneske, som hadde behov for sosialt fellesskap og trivsel. Mange har tilbakemeld at dei ved å nytta BIKUBA har fått eit meir meiningsfullt liv. Dei har kome seg ut etter einsemd eller sjukdom. Andre seier at dei vil vere med i det positive miljøet som prosjektet har skapt. Hos oss som har delteke i prosjektet er det ingen tvil om at dette har nytteverdi langt ut over prosjektperioden. Me ser at dei møteplassane som er skapt, vil utvikla seg vidare. Me trur og at dette prosjektet kan koma andre grupper til nytte, her er potensiale /muligheter for dei som vil prøva. Informasjon ut til folket. Ved å bruka lokalavisene til annonsering og skriving om dei enkelte tiltaka, har alle i Nordhordland vorte kjende med prosjektet. Me har og vore innom ein del lag og fortalt om det me heldt på med. Samarbeidet me har utvikla med enkeltpersonar, lag /organisasjonar og kommunen har også markedsført prosjektet vårt. 10

11 Kapittel 4: Oppsummering / konklusjon/ vidare planer: Prosjektperioden vart avslutta pr Respons og tilbakemeldingar har gjort at alle tiltaka vert vidareført. Prosjektgruppa tykkjer me har lært mykje i prosjektperioden. Me er og enige om at me har fått mykje til. Det er skapt møteplassar og gode miljø. Prosjektet har nådd målsetjinga ved å skape møteplassar,likeeins har me synleggjort at samarbeid gjev resultat. Dette hadde ikkje vore mogeleg om ikkje så mange ressurspersonar hadde slutta seg til prosjektet. Prosjektgruppa vil møtast i mars for å oppsummere og følgje opp utviklinga og vidareføra det arbeidet som er grunnlagt. Bilete frå trimmen i Gamle Doktargarden. 11

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept.

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Giske kommune Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Frisklivssentralen i Giske vart åpna 01.10.2012 Organisering/ Lokalisering: Vi held til i Fysioterapi avdelinga ved Giske omsorgssenter,

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Til deg som er brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen HF

Til deg som er brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen HF Til deg som er brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen HF 1 Innhold Velkommen som brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)... 3 Begrep du vil møte... 3 Det

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Metodiske verktøy ved kursleiing

Metodiske verktøy ved kursleiing Metodiske verktøy ved kursleiing Lærings- og Meistringssenter Helse Fonna 30.03.2015 Metodiske verktøy - LMS Helse Fonna 1 Runde Enkel måte å få alle til å delta: Gi ei enkel oppgåve som er mogeleg for

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket OB Starta med å besøkja alle ressursgruppene 25 stk Skulebesøk Ca 1 2 timar på kvar plass Skulane hadde svært ulikt utgangspunkt

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune.

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. VESTNES KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. Forord: Vestnes kommune har vore med i utprøving av ulike turnusordningar gjennom Arbeids-

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Sluttrapport. VossaAktiv! Prosjektnummer: Prosjektleiar: Marit Nedkvitne, Voss Røde Kors. Søkjarorganisasjon: Norges Røde Kors

Sluttrapport. VossaAktiv! Prosjektnummer: Prosjektleiar: Marit Nedkvitne, Voss Røde Kors. Søkjarorganisasjon: Norges Røde Kors Sluttrapport VossaAktiv! Prosjektnummer: 2013-1-256 Prosjektleiar: Marit Nedkvitne, Voss Røde Kors Søkjarorganisasjon: Norges Røde Kors Prosjektet er støtta av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Finnøy og Rennesøy kommunar

Finnøy og Rennesøy kommunar Kommunikasjonsplan Finnøy og Rennesøy kommunar 1 1. SKILDRING AV DEN AKTUELLE SITUASJONEN... 3 2. PROBLEMANALYSE... 3 3. MÅL... 4 3.1. KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4. MÅLGRUPPER... 4 5. BODSKAP... 5 6. KANALAR

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Tenk Alternativt 2015

Tenk Alternativt 2015 Tenk Alternativt 2015 E I T D E L P R O S J E K T I S A M A N O M E I N B E T R E K O M M U N E Saman om ein betre kommune A KTIVITET : Kick-off Jakten på.. Sykkeltur 7.mai Ferie! Prosjektet Saman om ein

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE Side2 INNHALD: 1. INNLEIING... 3 1.1 K-LEAN i Etne kommune... 3 1.2 HENSIKTA MED LEAN... 3 1.3 GEVINST... 3 2. ESSENSEN I LEAN... 4 3. LEAN FØREBUING...

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG SLUTTRAPPORT. Prosjektnummer: 2008/1/0468. Dette prosjektet er støtta med EXTRA-midlar frå

MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG SLUTTRAPPORT. Prosjektnummer: 2008/1/0468. Dette prosjektet er støtta med EXTRA-midlar frå MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2008/1/0468 Prosjektnavn: Virksomhetsområde: Søkerorganisasjon: BRUKBAR BURG-KOMPETANSE Forebygging Norsk Revmatikerforbund Dette prosjektet er støtta

Detaljer

Mestring og deltaking heile livet

Mestring og deltaking heile livet Mestring og deltaking heile livet Korleis fremma mestring og deltaking? Framtidsretta og gode omsorgstenester med bruk av teknologi. Prosjektskisse Mars 2015 Bakgrunn Helse- og omsorgstenestene i Vaksdal

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer