Prosjektbeskrivelse. Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse. Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer Notatet inneholder en beskrivelse av aktiviteter som Omstillingsprogrammet ønsker å gjennomføre i delprosjektet Næringslivet Hus Skrevet av: Per E. Tesdal Status: Versjon: 1, 0 Opprettet: 09/11/2011 Sist endret: 06/01/ :25:00 A1/P1 Sider: 15

2 Prosjektbeskrivelse - Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer Skrevet av: Per E. Tesdal Status: Versjon: 1, 0 Opprettet: 09/11/2011 Sist endret: 06/01/ :25:00 A1/P1 Innholdsfortegnelse PROSJEKTBESKRIVELSE - NÆRINGSLIVETS HUS - SATSING PÅ ETABLERT NÆRINGSLIV OG NYETABLERINGER 2 1. FORANKRING I MÅL OG STRATEGIER I OMSTILLINGSPROGRAMMET 4 PROSJEKTBESKRIVELSE - NÆRINGSLIVETS HUS - SATSING PÅ ETABLERT NÆRINGSLIV OG NYETABLERINGER 4 2. FORMÅL MED PROSJEKTET 5 3. MÅL FOR PROSJEKTET ADMINISTRASJON INFORMASJON KONTAKT OFFENTLIGE MYNDIGHETER FYSISK MØTEPLASS FOR NYE OG EKSISTERENDE NÆRINGSDRIVENDE MØTEPLASS KONTORPLASS TIL NYETABLERERE NYETABLERING ØYRIKET I SENTRUM 6 4. ADMINISTRATIV RESSURS HOVEDOPPGAVER ADMINISTRASJON INFORMASJONSARBEID ÅRSHJUL ADMINISTRERE UTLEIEKONTORER PLANLEGGE OG KOORDINERE ØYRIKE I SENTRUM FORVENTNINGER TIL ADMINISTRATIVE RESSURS BETINGELSER 7 5. NÆRINGSLIVETS HUS SOM MØTESTED 8 6. KONTORPLASS FOR NYETABLERERE HUSLEIE OG ØVRIGE BETINGELSER 9 7. ØYRIKET I SENTRUM FREMDRIFTSPLAN 10 Side: 2 av 15

3 Prosjektbeskrivelse - Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer Skrevet av: Per E. Tesdal Status: Versjon: 1, 0 Opprettet: 09/11/2011 Sist endret: 06/01/ :25:00 A1/P1 9. OM HUSET (BANKTUN) OPP-PUSSING INNREDNING INFRASTRUKTUR DRIFTSUTGIFTER FORHOLDET TIL ANDRE DELPROSJEKT OG ANDRE AKTØRER NÆRINGSKONSULENTEN OMSTILLINGSPROGRAMMET SAMKJØRING RESSURSER KOMPETANSEHEVINGSPROSJEKT (UNDER ARBEID) REISELIVSSATSINGEN ET LEVENDE ØYRIKE (UNDER ARBEID) SUKSESSFAKTORER ETTER PROSJEKTPERIODEN 15 Side: 3 av 15

4 Prosjektbeskrivelse - Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer Skrevet av: Per E. Tesdal Status: Versjon: 1, 0 Opprettet: 09/11/2011 Sist endret: 06/01/ :25:00 A1/P1 1. FORANKRING I MÅL OG STRATEGIER I OMSTILLINGSPROGRAMMET Omstillingsprogrammet i Karlsøy har som hovedmålsetting å skape en attraktiv kommune med vekst. Dette gjennom å styrke eksisterende næringsliv og skape minst 50 nye arbeidsplasser. Det er utpekt 5 fokusområder for omstillingsprogrammet. Styrke etablert næringsliv og Nyetablering er to av disse. Nedenfor er mål og strategier for disse to områdene tatt med. Dette delprosjektet skal bidra til realisering av mange av målene og strategiene for omstillingsprogrammet. Sammenhengen er vist ved å sette de aktuelle punktene i kursiv. Fokusområde 1: Styrke etablert næringsliv Mål: Å videreutvikle og styrke eksisterende arbeidsplasser Å oppnå økt distribusjon og markedsutvikling for lokale produkter Å skape rekruttering til og fornyelse av fiskeflåten Strategier: Økt samarbeid mellom eksisterende bedrifter (Eksempelvis koble primærnæringer, som landbruk og fiskeri, med reiseliv. Dette kan bidra til nye tjenester og produkter.) Skape arenaer for samhandling mellom næringsaktører Fokus på kompetanseheving Etablerte næringer må spisse sin kommunikasjon mot ulike målgrupper, slik at de fremstår som attraktive arbeidsplasser også for ungdom og kvinner Være aktive og dra nytte av deltakelse i regionalt utviklingsarbeid (jf. Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen) Fokusområde 2: Nyetablering Mål: Skape et mer variert arbeidsliv gjennom nyetableringer i flere næringer. Dette med et spesielt fokus på kompetansearbeidsplasser. Skape ringvirkninger lokalt av Troms Krafts nyetablering Strategier: Øke samarbeid og nyskaping mellom næringsliv, FoU og offentlig sektor Skape forpliktende samarbeidsarena med Universitetet i Tromsø, Nofima og evt. andre viktige Side: 4 av 15

5 samarbeidspartnere innenfor FoU-miljøer Inngå samarbeid med Innovasjon Norge for å skape bedre rammebetingelser for kvinner og ungdom i etableringsfase Tilrettelegge for samhandling mellom studenter og lokalt næringsliv Tilrettelegge for nyetablerere gjennom fadderordning Å utvikle et sterkt sentrum (næringspark, næringsforening etc.) Danne innovasjonsnettverk Dra fordel av nærheten til Tromsø Identifisere behov og muligheter for lokale underleveranser til Troms Kraft 2. FORMÅL MED PROSJEKTET Næringslivet i Karlsøy består av få større bedrifter som for det meste er eid og styrt utenfor kommunen, og mange små lokale næringsdrivende. Det er 800 registrerte foretak/organisasjoner i kommunen. Det er ønskelig å utvikle et bredt næringsliv i kommunen både gjennom utvikling av eksisterende næringsliv og nyetableringer. Det er viktig å skape et miljø for næringsvirksomhet og bedre de generelle holdningene til å drive egen virksomhet. Næringslivslederne i kommunen har liten administrasjon i sine bedrifter og bruker derfor all arbeidstid og delvis fritid til å få bedriften til å overleve. Det er liten tid til å bidra i en dugnadssatsing for å styrke fellesskapet. Dette delprosjektet skal gi etablert næringsliv og nyetableringer: 1. en administrativ ressurs til å legge til rette for og gjennomføre felles-satsinger for næringslivet 2. opprette en fysisk møteplass for nye og eksisterende næringsdrivende. 3. tilby kontorplass til nyetablere i etableringsfasen 4. planlegge og koordinere Øyriket i sentrum Karlsøy mangler et samlingssted for eksisterende og nye næringsdrivende der næringsutvikling kan diskuteres blant likesinnede. Holdningen til næringsdrift er ikke positiv nok i Karlsøy-samfunnet noe et Næringslivets hus vil kunne endre. Vi må også få til et samspill mellom næringsliv, lag og foreninger og kulturliv. Det samspillet skal oppnås gjennom planlegging og koordinering av Øyriket i sentrum og gjennom den fysiske møteplassen. De fire elementene i delprosjekt gir gjensidig verdi til hverandre og summen av elementene er større enn hvert enkelt elements bidrag. 3. MÅL FOR PROSJEKTET 3.1 Administrasjon Informasjon Videreutvikle nettsida Næringslivet i Karlsøy slik at den alltid gir et oppdatert uttrykk av næringslivet i Side: 5 av 15

6 kommunen. Mål knyttes opp til antall treff. Opprette Næringslivet i Karlsøy på facebook, Mål på antall liker 200 Mediaoppslag: Mål på antall næringslivssaker på 15 pr år Mål på antall næringslivsoppslag fra Karlsøy i presse og radio, samt Karlsøy nærradio. 10 pr år Kontakt offentlige myndigheter Mål på utvikling av Karlsøy kommune som næringsvennlig kommune. Årlig spørreundersøkelse blant næringsdrivende om næringsvennlig kommune. Måltall om bedring må etableres etter at metode er valgt og første undersøkelse er gjennomført. 3.2 Fysisk møteplass for nye og eksisterende næringsdrivende Møteplass Arrangere minimum 4 åpne møter/seminarer i året. 1 av disse inklusiv årsfest. Arrangere minimum 10 torsdagsmøter i året ( uformelle lunchmøter første torsdag i måneden, stikk innom hvis du har anledning ) Etablert Næringslivets Hus som en naturlig møteplass for næringsdrivende, etablerere, lag og foreninger, det vil si alle som identifiserer seg med omstillingens hovedmål: En kommune i vekst 3.3 Kontorplass til nyetablerere Nyetablering 3 bedrifter etablert i lokalene i løpet av prosjektperioden. Formidlet minimum 10 potensielle etablerere gjennom Gründerhjelpen 3.4 Øyriket i sentrum Planlagt, koordinert og gjennomført årlig Øyrike i sentrum arrangement Foretatt årlig evaluering av arrangementet Utarbeidet manual for arrangementet til bruk etter prosjektperioden. 4. ADMINISTRATIV RESSURS 4.1 Hovedoppgaver Følgende hovedoppgaver ser vi for oss: Administrasjon Forberede styringsgruppemøter, holde orden på økonomien i prosjektet. Administrere Huset (hussjef, vert, tilrettelegger ) slik at huset kan brukes slik det er tenkt. Administrere møteromsbooking o.l Side: 6 av 15

7 4.1.2 Informasjonsarbeid Redaktør for nettsider for Næringslivet i Karlsøy Redaktør for Næringsnytt til alle husstander i kommunen. Redaktør for facebooksiden Næringslivet i Karlsøy Aktivt bidra til sette næringslivssaker på dagsorden i kommunen Årshjul Etablere og vedlikeholde årshjulet som viser de ulike aktivitetene i prosjektet i samarbeid med styringsgruppen. Være praktisk arrangør av aktivitetene. Etablere og koordinere faggrupper innenfor landbruk, fiskeri og varehandel Etablere og drive en sentrumsutviklingsgruppe for Hansnes Etablere og drive torsdagstreffene Utvikle plan for åpne møter/seminarer og lignende og gjennomføre disse Administrere utleiekontorer Etablere og følge opp system med leiekontrakter Gi nødvendige tilganger Etablere kontakt mellom etablerere og næringskonsulent eller andre hjelpepersoner Planlegge og koordinere Øyrike i sentrum Lage en plan for arbeidet med Øyrike i sentrum. Avklare samarbeidspartnere i Tromsø Søke eventuell tilleggsfinansiering gjennom Omstillingsprogrammet. Danne gode arbeidsgrupper og være tilrettelegger og innpisker for disse. Gjennomføre Øyrike i sentrum i henhold til plan sammen med alle gode hjelpere. 4.2 Forventninger til administrative ressurs Det vil være krav om relevant utdannelse på bachelornivå. I tillegg vil disse personlige egenskapene være sentrale: Gjennomføringsevne og tilstedevæelse Selvstendighet Samarbeidsevne Humør Kunne håndtere mange ting på en gang, oversikt, struktur 4.3 Betingelser Karlsøy kommune vil stå som formell arbeidsgiver. Ansettelsesperiode vil være lik prosjektperiode. Ansettelse skjer av styret for Omstillingsprogrammet. Rekrutteringsprosess skjer i samarbeid med personalkonsulenten i Karlsøy kommune. Ressurs rapporterer personalmessig til leder for Omstillingsprogrammet og prosjektgjennomføringsmessig til styringsgruppen. Stillingen lønnes i henhold til kommunalt regulativ som stilling med krav til høyere utdannelse. Side: 7 av 15

8 5. NÆRINGSLIVETS HUS SOM MØTESTED Hvorfor Næringslivets Hus jo målet vårt er å skape arbeidsplasser, vi må ha noe å leve av. Hvorfor så opphengt i dette huset, kan man kanskje spørre. Er det ikke nok med en stol og en pult, man får da gjort mye da? Vi er opptatt av å skape møteplassen, der man stikker innom, har formelle og uformelle møter - møter personer engasjert i omstillingsarbeidet, næringslivet, lag og foreninger. Møteplassen for de som vil noe for Karlsøy-samfunnet. Altså et møtested og verksted for de som vil og skal bidra til å oppnå hovedmålet med Omstillingsprogrammet: Skape en kommune med vekst! Det er gjennomført en undersøkelse blant toppidrettsutøvere og deres forhold til Toppidrettssenteret i Oslo. Ved dette senteret er det mange fagspesialister (kosthold, treningsmetodikk etc), og man ville fort tro at det er disse som trekkes frem som mest verdifulle. Utøverne svarte at det beste med toppidrettsenteret var at der møtte de andre utøvere (også fra andre idrettsgrener) og det ble felleskap/diskusjoner etc. Det var altså senteret som møteplass som hadde størst verdi for utøverne. (Kilde: Trine Lise Andresen, Olympiatoppen) Nå har ikke vi ambisjon om å bli toppidrettsutøvere, men vi har en ambisjon om å lykkes i arbeidet vårt. Å skape møteplasser trekkes stadig fram som en suksessfaktor i utviklingsarbeid. Vi har stor tro på etableringen av Næringslivets Hus (Huset) og de ringvirkninger det vil gi. Det er selvfølgelig ikke nok å åpne et hus og så tro at det straks fylles. Huset er bare et av de fire elementene i dette delprosjektet. De tre andre elementene vil styrke husets funksjon som møteplass akkurat som huset som møteplass vil styrke de andre tre elementene i prosjektet. 6. KONTORPLASS FOR NYETABLERERE Det vil være 3 kontorer til bruk for nyetablerere. Miljøet på huset skal være med å gi grobunn for gründertenking.. Dette skal være et lavterskeltilbud for nyetablerere. I tillegg til muligheten for rimelig kontor og et miljø vil vi knytte oss opp mot gründerhjelpen i samarbeid med Tromsø kommune og Norinnova. Vi har også vurdert ulike muligheter innenfor innovasjonsstrukturen i Troms. Innovasjonsstrukturen består av forskningsparker, næringshager, kunnskapspark, inkubatorer etc. Felles for disse er at de er en del av et større program. Vår satsing på Næringslivets hus er svært liten sett i forhold til den øvrige innovasjonsstrukturen. Det er viktig for oss å finne en ordning som gir minst mulig administrasjon samtidig som det gir et godt tilbud til våre nyetablerere. Vi vil derfor knytte oss til samarbeidet mellom Tromsø kommune og Norinnova om Gründerhjelpen. Avstanden mellom Karlsøy og Tromsø er liten, og vi anser at denne ordningen vil gi et godt tilbud til våre etablerere. Vi følger dermed også opp opp den politiske og administrative intensjonen om økt samarbeid mellom Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Gründerhjelpen skal evalueres og eventuelt forbedres jfr nedenstående mailer fra Innova og Tromsø kommune. Ved at det er Karlsøy kommunes næringskonsulent som er bindeleddet mellom partene, vil opparbeidet kompetanse ivaretas etter prosjektperioden. Administrativ ressurs brukes for tilrettelegging og praktisk gjennomføring i samarbeid med næringskonsulent. Selv om i dag ikke vet helt hvordan opplegget skal bli må Side: 8 av 15

9 man allikevel være klar til å gå inn i ordningen når den blir klar. Beskrivelsen fra Norinnova: Vi har ikke planene helt klare for hvordan Gründerhjelpa skal fortsette til neste år. Vi har brukt 2010 og 2011 som pilotår for utprøving av tilbudet. Vi ser at behovet er klart til stede for en førstelinjetjeneste i Tromsø kommune. Vi har prøvd ut en prosedyre for hvordan vi skal ta i mot og hjelpe gründere og etablerere i den alle første fasen. Blant annet har vi et times møte med hver gründer, hvor vi kommer med våre råd og deler vår kompetanse. Hittil i år har vi hatt enkeltmøter med 26 gründergrupper som har hjelp fra oss, flere står i kø for bistand fra oss. Vårt mål har vært å forberede idehaverne på det videre løp, hvem de gode hjelperne kan være og ikke minst hva som kan forventes av gründeren når de skal legge frem sine ideer for disse gode hjelperne. Vi har utarbeidet et sett med dokumenter for å få gründerne til strukturere sine ideer og videre planer. De får utlevert en oversikt over hvem de gode hjelperne og samtidig linker til nettsteder hvor man kan søke mer kunnskap om idebehandling, entreprenørskap og bedriftsetablering gjennom selvstudium. Vi har videre laget et tilbud for innledende kursing på nyttige fagområder så som avklaringskurs om man bør gå videre eller ikke, hvordan etablere bedrift, hvordan skrive forretningsplan, patentering, nettsalg osv. Kursene gjennomføres ut fra gründernes behov. Norinnova har hatt ansvaret for det faglig opplegget. Tromsø Kommune har tatt seg alt det administrative som innkalling til møter, kurs, seminarer og kontakt med gründerne. Vi ønsker for de to neste årene å profesjonalisere tjenestene, blant annet legge ut på nett informasjon, linker, dokumenter osv. Vi vil foreslå en kurs-, seminar- og foredragsserie etter behov. Vi vil se hvordan andre fylker og kommuner har utviklet av tilbud, og lære mest mulig av dette. Vi vurderer samarbeid med nabokommuner. Mail fra Tromsø kommune med kopi til Jan Einar Reiersen, Jonas Eilertsen og Gøril Bertheussen: Vi viser til Deres henvendelse om å samarbeid mellom Karlsøy kommune og Tromsø kommune om grunderhjelpen. Grunderhjelpen 2011 er nå avsluttet og avventer sluttrapport fra Norinnova i slutten av denne måneden. Etter dette vil tiltaket gjennomgå en evaluering med hensyn på resultat og effekt. Når konklusjoner er dratt vil vi komme tilbake med et lavterskeltilbud for Tromsø kommune ser imidlertid positivt på Karlsøy kommunes henvendelse og vil komme tilbake til saken når nytt lavterskeltilbud for 2012 planlegges. Øyvind Rasmussen Næringsrådgiver Husleie og øvrige betingelser Side: 9 av 15

10 Nyetablere har fortrinnsrett til utleiekontorene. Nyetablerere vil vanligvis kunne leie kontorer i ett år. Man vil i denne perioden justere husleie slik at leietakere fra 10. måned betaler normal markedsleie. Styringsgruppen for prosjektet vil fastsette vedtekter, undersøke markedspris og fastsette opptrappingsnivåene. Nyetablerte bedrifter i andre lokaler i kommunen har selvfølgelig samme rådgivning gjennom gründerhjelp og næringskonsulent som de som etablerer seg på huset. 7. ØYRIKET I SENTRUM Huset skal etableres som møtestedet for de som vil skape en kommune med vekst. Dette vil gå raskere når man kan samle seg om arbeid fram mot et felles arrangement, Øyriket i sentrum Øyriket i sentrum skal være en dag/helg med Karlsøy-aktiviter i Tromsø sentrum. Her ser vi for oss at lokale bedrifter selger lokale produkter og presenterer seg selv, lag og foreninger bidrar med sitt, kulturlivet bidrar med sitt, slik at vi kan prege sentrum. Inspirasjonskilder er Døler i byen (Målselv) og Bonan i byen (Smøla Kristiansund) Formålet med Øyriket i sentrum er todelt: 1. Vise Tromsø-folk hva Karlsøy kan tilby 2. Skape intern stolthet i kommunen Det er viktig å understreke at man i dette delprosjektet kun har lagt inn grunnkostnader knyttet til planlegging og koordinering. Eventuelle andre kostnader som for eksempel markedsføring o.l må finansieres særskilt. Dett vil bli klarlagt gjennom planleggingsprosessen som den administrative ressursen er ansvarlig for. Øyriket i sentrum vil planlegges i samarbeid med samarbeidspartnere i Tromsø. 8. FREMDRIFTSPLAN Det er mange aktiviteter i prosjektet, og mange av disse skal gjentas enten årlig eller månedlig. Etter en del aktiviteter knyttet til oppstarten av Huset og utarbeidelse av årshjulet (aktivitetsplan med datoer) vil selve gjennomføringen skje i henhold til årshjulet. Her en opplisting av de mest sentrale milepælene for prosjektet: Finansiering ok 0 Etablert leiekontrakt med Karlsøy kommune +1 måned Ansatt admressurs + 3 måneder Opp-pussing/infrastruktur på plass +4 måneder Årshjul klart + 4 måneder Første møte i planleggingsgruppen Øyrike i Sentrum +4 måneder Offisiell åpning Næringslivets Hus +4,5 måneder Egen side for næringslivet/omstillingsprogrammet åpnet +5 måneder Første seminar/åpne møte + 5 måneder, deretter minimum 4 i året Første torsdagsmøte +5 måneder, deretter 10 i året Første etablerer på plass + 7 måneder Første Øyrike i sentrum arrangert +12 måneder, deretter årlig Side: 10 av 15

11 Deretter gjennomføring av årshjulaktiviteter. 9. OM HUSET (BANKTUN) Huset er opprinnelig et bankbygg og senere brukt til kommuneadministrasjonen. Hovedetasjen brukes delvis til lager og er ellers tomt. Areal er i følge tegninger ca 230m2. Se vedlagt tegning av bygget. Huset har 8 kontorer med ulike størrelse samt et større fellesareal ved inngangen. Det største kontoret vil bli brukt til møterom for brukerne av huset. Det minste kontoret vil bli brukt til tekjøkken og lignende servicefunksjoner. Det vil altså være 6 kontorer til bruk + fellesarealet. Fellesarealet skal brukes bevisst til de uformelle møtene, de uformelle og ofte uplanlagte treffene mellom personer som har en felles drivkraft: Skape en kommune med vekst 3 kontorer er tenkt brukt til Omstillingsprogrammet med delprosjekt. 3 kontorer vil være disponible for nyetablerere og eventuelt fjernarbeidskontor. 9.1 Opp-pussing Vi ønsker å gjøre en minimal opp-pussing av bygget. Det mest nødvendige er innvendig maling av vegger og eventuelt himling. Gulvbelegg mener vi er godt nok når det blir vasket ned og bonet. Utvendig vil det være skilting, noe maling og litt belysning. Kostnadsestimat Opp-pussing Maling + arbeid Utvendig skilt Sum SUM Innredning For at huset skal tjene sitt formål må infrastruktur og innredning være på plass. Hvert kontor innredes med pult, kontorstol, hylleseksjon og besøksstol. Enkel standard. Gardin/persienner til kontorvinduer. Møterom innredes med møtebord og stoler, materiellskap, videokanon, lerret, tavle, flip-over og lignende som gjør at man kan gjennomføre effektive møter. Hvis kompetanseprosjektet blir gjennomført i underetasjen av Side: 11 av 15

12 bygget vil man kunne samarbeide om lyd/bilde fasiliteter. Fellesareal innredes med tanke på de uformelle treffene, diskusjoner, praktisk hverdagsinnovasjon (enkel definisjon: sette sammen kjent informasjon på nye måter). Kjernen i fellesarealet vil være en spisebordgruppe som skal skape følelsen av at man setter seg ved kjøkkenbordet og diskuterer. I tillegg tavle og lerret til vegg til støtte for spontane småmøter. Her skal folk føle seg velkommen til å komme innom, sette seg ned og snakke med andre. Fellesarealet skal også kunne brukes til møter på kveldstid i tillegg til møterommet. Kostnadsestimat: Innredning Antall Pris Sum Kontorstoler Stoler kontor Kontorpult Hylle/skap kontor Skuffeseksjon Stoler møterom Møtebord Materialskap Powesentral Spisebordgruppe fellesareal Diverse + uforutsett 5700 SUM Infrastruktur Det må være en del felles infrastruktur til stede for at huset skal være funksjonelt. Det må være trådløst bredbånd, printer/kopimaskin, og standard kontormateriell o.l slik at det kontortekniske fungerer. Installering av te-kjøkken, kjøleskap og oppvaskmaskin skal sikre det praktiske rundt mat og drikke i løpet av dager og kvelder. En ordentlig kaffe/temaskin skal dekke dette behovet på en enkel måte, med stor grad av selvbetjening. Enkel garderobeløsning for ansatte og besøkende. Kostnadsestimat: Infrastruktur Antall Pris Sum Minikjøkken Materialskap Oppvaskmaskin Installering Side: 12 av 15

13 Kopimaskin Kaffemaskin Av- skap m/whiteboard Projektor Whiteboard stor fellesareal Diverse + uforutsett 9250 SUM Driftsutgifter Huset inklusiv strøm, rengjøring, forsikring, bredbånd, låsesystemer osv slik at prosjektet disponerer bygget, men har ikke praktisk arbeid med drift. Prosjektet betaler Karlsøy kommune for leie og driftskostnader. For øvrig er driftskostnadene preget av forbrukskostnader, å som kaffe, te, papir, tusjer o.l, aviser, tidsskrifter og andre små miljøtiltak for å drive huset som møteplassen. Telefon/pc-utgifter til administrativ ressurs. Kostnadsestimat: Driftsutgifter Aviser/tidsskrift telefon Pc 5000 kontorrekvisita kaffe/te/kjeks o.l diverse SUM Side: 13 av 15

14 10. FORHOLDET TIL ANDRE DELPROSJEKT OG ANDRE AKTØRER 10.1 Næringskonsulenten Delprosjektet skal ikke konkurrere med næringskonsulenten. Næringskonsulenten skal fremdeles være det primære kontaktpunktet i forhold til konkrete henvendelser om offentlig støtte til bedriftsetablering/bedriftsutvikling. Delprosjektet skal imidlertid bidra til økt antall henvendelser til næringskonsulenten og i samarbeid med denne øke antallet bedriftsetableringer i kommunen. Næringskonsulenten vil også være det naturlige kontaktpunktet i avtalen om Gründerhjelpen mellom Karlsøy kommune/tromsø kommune og Norinnova. På denne måten sikres det at opparbeidet kompetanse i hjelp til gründere videreføres etter prosjektperioden Omstillingsprogrammet Opprettelsen av Næringslivets Hus er en viktig bærebjelke i Omstillingsprogrammet. Man har da muligheten til å skape et miljø omkring de ulike satsingsområdene og de personene som er involvert. Huset vil vi brukt som base for aktiviteter og delprosjekt i Omstillingsprogrammet, samt foreninger og lag som blir involvert i arbeidet. Vi vil oppleve økt samarbeid, og Huset vil bidra til stor synergi mellom de ulike delprosjektene og aktivitetene Samkjøring ressurser Vi vil slå sammen 0,5 årsverk i dette delprosjektet og 0,5 årsverk i Omstillingsprogrammet til en full stilling. Dette øker våre muligheter til å rekruttere rett kompetanse i forhold til rekruttering i halv stilling. I praksis må delingen skje ved at man holder oversikt over timebruk slik at kostnadene kan henføres til rett plass Kompetansehevingsprosjekt (under arbeid) Det er tre kommuner som har lavere formell kompetanse i befolkningen over 16 år. Omstillingsprogrammet arbeider med en prosjektbeskrivelse for å øke kompetansen i befolkningen Karlsøy kompetanse. Karlsøy Kompetanse er tenkt plassert i underetasjen på Banktun, det vil si etasjen under det vi har definert som Næringslivets Hus. Denne fysiske nærhet mellom Kompetanse Karlsøy og Næringslivets hus vil bidra til å styrke begge delprosjektene Reiselivssatsingen et levende Øyrike (under arbeid) Ved å plassere reiselivsprosjektet på Huset vil vi ytterligere vitalisere miljøet i og omkring Huset. Reiselivssatsingen vil også dra inn lag og foreninger i arbeidet, og Huset vil da også få en knytning opp mot en av strategiene under vårt fokusområde Omdømme : Stimulere idrett og kulturliv for å øke stedsattraktivitet. 11. SUKSESSFAKTORER Styringsgruppen vil på første møte og jevnlig vurdere suksessfaktorer og tiltak i forhold til disse. Vi nevner her noen suksessfaktorer som vi ser nå: Side: 14 av 15

15 Det er viktig at vi får rett person i stillingen og en styringsgruppe som fungerer godt. Vi vil søke etter en person med gjennomføringsevne som en av de viktigste egenskapene. Ved at vi slår sammen 0,5 årsverk i dette prosjektet med 0,5 årsverk i Omstillingsprogrammet er sjansene større til å være attraktiv overfor søkere. Styringsgruppen må sammensettes slik at de blir pådrivere, og også kan skape trafikk inn mot huset gjennom sitt nettverk. Det er også viktig at driftsavtalen med Karlsøy kommune følges opp i praksis slik at tjenestene blir gjennomført. Styringsgruppen må inngå husleieavtale med kommunen ut fra forutsetningene i saken, dvs at prosjektet disponerer bygget og kommunen drifter. Leder av styringsgruppen må ha jevnlige statusmøter med utleier slik at eventuelle uoverensstemmelser raskt blir løst. Administrativ ressurs må raskt begynne å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter for å skape møteplassen. Vi kan ikke vente på at folk skal komme. 12. ETTER PROSJEKTPERIODEN Dette delprosjektet er en viktig bærebjelke i omstillingsarbeidet i Karlsøy og vil gi synergi til øvrige aktiviteter og delprosjekt i Omstillingsprogrammet. I løpet av prosjektperioden må man vurdere hvordan tiltak eventuelt skal videreføres etter prosjektets slutt. Omstillingsprogrammet vil også vurdere hvordan utviklingsarbeidet i Karlsøy skal fortsette etter at Omstillingsprogrammet er lagt ned. Det vil være naturlig å gjøre disse vurderingene parallelt. Det som bør bli stående igjen er: 1. Økt kompetanse i gründerhjelp hos næringskonsulenten. 2. Bedrifter som er etablert i løpet av prosjektperioden er leietakere hos andre, har eventuelt egne lokaler. 3. Samhandlingsprosesser er etablert og vil fortsette. Det er naturlig å samarbeide. 4. Det er skapt et behov for møteplass som private ser mulighet til å dekke på kommersiell basis. 5. Øyrikets dag i sentrum er etablert som fast arrangement, og det er høstet nok erfaring til at dette kan gjennomføres med langt lavere planleggingsinnsats enn i begynnelsen. Hvordan huset skal disponeres etter prosjektperioden vurderes mot slutten av prosjektet. I verste fall kan det være at opp-pussing og inventar må avskrives på disse tre årene prosjektet varer. Ut fra de beskrevne varige effektene er ikke dette en avskrekkende kostnad. Side: 15 av 15

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-033 13/857 14/2361 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Utvalg

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan Kommunestyremøte 16. desember 2013 Linda Flaaten-Stokkan Omstillingsprogrammet SPIRE Bakgrunn: Forprosjekt startet mars 2012 etter innspill fra fylkeskommunen Søknad hovedprosjekt sendt Troms fylkeskommune

Detaljer

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010 Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE Strategi og handlingsplan for 2010 2010 Bakgrunn... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 5 2010 Det store investeringsåret... 5 Strategi... 6 Administrasjon... 6 Stedsutvikling...

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS Referansenr 284194 Prosjektperiode: 01.05.11 31.05.14 Sluttrapport 0 Prosjektet Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i ytre Midt-Troms har

Detaljer

Håndbok for prosjekteier

Håndbok for prosjekteier Denne håndboka inneholder alle elementer som er viktige i utviklingen av en Newton-modul. Noe av innholdet vil være standardisert av FIRST Scandinavia, mens andre elementer må utvikles av den enkelte prosjekteier.

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Ungboprosjekt i Steinkjer 2012-2016

Ungboprosjekt i Steinkjer 2012-2016 Ungboprosjekt i Steinkjer 2012016 Innhold 1. Bakgrunn... 1 2. Målsetting... 3 3. Samarbeidspartnere... 3 4. Tre ulike boligtilbud... 3 5. Informasjon... 4 6. Gjennomføring... 4 6.1 Forberede informasjonsopplegg...

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Nær-Ung 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 3. Søknadsbeløp: 1.100.000 kr 4. Når

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Innledning: Kåfjord kommune startet prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Agenda Kick-off seminar Velkommen bakgrunnen for BioTech North Næringsforeningens rolle i prosessen til navet for bioteknologi Grete Kristoffersen,

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Rune Eliassen, rådgiver i Troms Fylkeskommune

Rune Eliassen, rådgiver i Troms Fylkeskommune Til: Fra: KMD Samdrift KKF DA Årlig rapport BOLYST Dato: September 2014 Kommune: Tromsø Prosjektnavn: Samdrift 2 Prosjektleder: Ylva Maria Pavval Leder i styringsgruppen: Kontaktperson i fylkeskommunen:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak:

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7240-2 Arkiv: U64 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NY TURISTINFORMASJON I ALTA Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Ansettelsesutvalget for skole

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Årsrapport næringsarbeid 2009

Årsrapport næringsarbeid 2009 Båtsfjord kommune v/øyvind Hauken Postboks 610 9991 BÅTSFJORD Årsrapport næringsarbeid 2009 Da var 2009 over og det er tid for å rapportere aktivitet fra kommunens næringsavdeling. Aktiviteten i 2009 har

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Slutt rapport BOLYST

Slutt rapport BOLYST Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: Fra: KRD NærUng Slutt rapport BOLYST Dato: 27.11.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Steinkjer og Leksvik Nær-Ung Sara Kveli Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer