OLF/NR-081 Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLF/NR-081 Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering"

Transkript

1 OLF/NR-081 Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering

2 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 2 Innhold 1 FORMÅL FORKORTELSER: DISTRIBUSJON GYLDIGHET DEFINISJON AV OPPGAVER GENERELLE KRAV PROSEDYRE FOR Å SØKE OM UNNTAK FARGEKODING AV UTSTYR Hensikt Utstyr som skal merkes Unntak fra kra Fargetype og koder Eleators og slips Vektrør Foringsrør Innleid utstyr VEILEDNING TIL UTFYLLING AV MATRISE Heading Tabell Footer VEDLEGG VEDLEGG 1. Aiksmatrise VEDLEGG 2. Sikt i utstyr VEDLEGG 3. Deformerte eller sekkete rør VEDLEGG 4. Sikt i Antikollisjonssystemet... 20

3 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 3 1 FORMÅL Dette dokumentet beskrier retningslinjer og rutiner for medlemmer a OLF/NR med sikte på å oppnå en praktisk gjennomføring a Ptils kra til fjernopererte systemer for rørhåndtering, som fastsatt i innretningsforskriftens 69 og aktiitetsforskriftens 89. Hensikten med dokumentet er å etablere en felles forståelse a ha som er realistisk å oppnå for eksisterende bore og brønnenheter når det gjelder sikker fjernoperert rørhåndtering med sikte på å oppfylle intensjonen i Ptils forskrifter ed hjelp a tilgjengelig utprød utstyr. Retningslinjen må sees i sammenheng med hele regelerket. Dette gjelder, men er ikke begrenset til Rammeforskriftens 11 om prinsipper for risikoreduksjon. Rammeforskriften 23 om generelle kra til materiale og opplysninger. Rammeforskriftens 70 om unntak. Styringsforskriften 22 om aiksbehandling. Ved nye boreprosjekter, oppgraderinger og utskiftninger bør en tilstrebe og redusere antall manuell rørhåndtering ytterligere i forhold til det som er beskreet i dette dokument. 2 FORKORTELSER: DMF - Drilling Managers Forum HTV - Horisontal til ertikal K-HVO - Koordinerende hoederneombud IE - Industri Energi Ptil - Petroleumstilsynet OFS - Oljearbeidernes fellessammenslutning TBL - Teknologibedriftenes Landsforening NR - Norges Rederiforbund HSO - Helse, Sikkerhet og Operasjoner M - Manuell Operasjon F - Fjernoperert Operasjon IR - Ikke Releant 3 DISTRIBUSJON Medlemmer a OLF/NR og OLF/ HSO IE K-HVO forum Petroleumstilsynet (Ptil) Norges Rederiforbund TBL OFS SAFE

4 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 4 Lederne Bore og brønn entreprenørene Bore og brønn utstyrsleerandørene Dette dokumentet il bli lagt ut på OLFs hjemmeside under retningslinjer. Dokumentet heter OLF/NR-081 Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering. 4 GYLDIGHET Dette dokumentet er gyldig fra til Referanse til regelerk kan bli endret i perioden. 5 DEFINISJON AV OPPGAVER Dette dokumentet beskrier retningslinjer og rutiner for medlemmer a OLF/NR med sikte på å oppnå en praktisk gjennomføring a Ptils kra til fjernoperert rørhåndtering, fastsatt i innretningsforskriftens 69 og aktiitetsforskriftens 89. Dokumentet bygger på følgende dokumentasjon: Identifikasjon a alle releante fjernopererte del-operasjoner med tilhørende håndteringseier fra opprinnelig posisjon på dekk til og med festing i rotasjonsbordet jfr. definisjon i innretningsforskriftens 69. Analyse a de enkelte del-operasjonene, med angielse a hilke operasjoner som kan utføres på en trygg måte med eksisterende utstyr. Identifisert realistisk operasjonsstatus (F = fjernoperert, M = manuell eller IR = ikke releant) for her a del-operasjonenes håndteringssekenser. Dette dokumentet omhandler ikke rørhåndtering i forbindelse med trykkrøroperasjoner. Medlemmer a OLF/NR må gjennomføre en egen prosess oerfor Ptil knyttet til all rørhåndtering i forbindelse med trykkrøroperasjon. 6 GENERELLE KRAV Følgende prosedyrer skal ierksettes ed drift a rørhåndteringsutstyr: All rørhåndtering som kan fjernopereres skal fjernopereres, såfremt dette øker sikkerheten. DERSOM manuell håndtering elges hor løsninger med fjernhåndtering er mulig, SKAL det utarbeides en dokumentert risikourdering. Unntakssøknad skal sendes til Ptil. Fjernoperering skal utføres på trygg astand fra det eksponerte området. Her innretning skal definere begrepet trygg astand (rød sone). Det skal etableres håndteringsprosedyrer for alle planlagte manuelle rørhåndteringsoperasjoner merket M i matrise. Disse skal ære basert på risikoanalyse (HAZID). For planlagte manuelle operasjoner skal håndteringsrosedyrene gjennomgås før manuell operasjon starter.

5 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 5 For ikke planlagt manuell operasjon, ref. utstyrssikt eller annet (edlegg 2 og 4) skal det gjøres en SJA før operasjonen starter. Denne retningslinje, sammen med riggspesifikk matrise og håndteringsprosedyre(r) knyttet mot den enkelte del-operasjon, skal ære lett tilgjengelig for brukere. Eentuelle rørhåndteringsoperasjoner som ikke er omhandlet i dette dokumentet anses ikke som releante for Ptils kra i henhold til innretningsforskriftens 69 og aktiitetsforskriftens 89. Slike operasjoner il derfor måtte skje i henhold til de kra til løfteoperasjoner og materialhåndtering som er nedfelt i andre deler a Ptils regelerk og NORSOK R-002/R-003. Gjeldende interne prosedyrer for manuell håndtering skal til enher tid ære oppdatert i riggspesifikk matrise. Personell som er direkte inolert i rørhåndterings-operasjoner skal inneha kompetanse iht. aktiitetsforskriften 92 jfr. edlegg B i NORSOK R-003. Det anbefales simulatortrening der dette er releant og mulig. Trening bør inkludere nød-operering a rørhåndteringsutstyr. For å edlikeholde erfaringsgrunnlaget for manuelle operasjoner skal det jenlig gjennomføres sporbar opplæring og dokumentert trening ref. Aktiitetsforskriften 21 om Organisasjon og Kompetanse. Dokumentasjon kan f. eks dokumenteres i daglig borerapport. Her innretning definerer beho for trening. Treningen skal ære basert på mulig sikt i utstyr som normalt fjern opereres. Minimumsfrekens for trening bør ære en gang pr. offshoreperiode (14 dager). Trening bør intensieres basert på endring i personell sammensetning, gruppekompetanse og nytt utstyr. Trening på manuelle operasjoner kreer ikke at det søkes Ptil om unntak. Manuelle operasjoner som følge a sikt i utstyr skal ikke regnes som trening, se edlegg 2. Det skal også utarbeides retningslinjer for sikt i antikollisjonssystem, se edlegg 4. Utstyr som benyttes skal ha til enher tid ha oppdatert bruksanisning og dokumentasjon iht. gjeldende regelerk. 7 PROSEDYRE FOR Å SØKE OM UNNTAK Medlemmer a OLF / NR skal erifisere riggstatus i forbindelse med enher riggoperasjon og identifisere eentuelle aik i forhold til kraene fastsatt i dette dokumentet. Ptil skal søkes om unntak fra innretningsforskriftens 69 og aktiitetsforskriftens 89 i forbindelse med operasjoner hor riggen ikke er i samsar med pålagte kra slik disse er beskreet i edlegg 1: Aiksmatrise. Kompenserende tiltak skal også detaljeres for hert aik i unntakssøknaden. gspesifikk matrise skal alltid følge unntakssøknaden. Ny riggspesifikk matrise skal sendes Ptil dersom forhold endres i unntaksperioden. Innretninger som kan utføre operasjoner i henhold til matrisen eller bedre, skal ikke søke om unntak, men kun oersende riggspesifikk matrise til Ptil. Retningslinje for aiksprosessen og søknad om unntak ed sikt i rørhåndertings- / antikollisjons-system er beskreet i edlegg 2 og 4. Hert selskap bør tilpasse retningslinje i edlegg 2, 3 og 4 til egen organisasjon.

6 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 6 8 FARGEKODING AV UTSTYR Beste praksis for identifisering a løst rørhåndteringsutstyr er en felles fargekode. Fargekoding il ikke ta hensyn til de forskjellige gjengetyper, men rør dimensjoner. Merking a fargekode må utføres på en slik måte at dette ikke kommer i konflikt med eller kan misoppfattes med annen releant merking. 8.1 Hensikt At kombinasjonen a utstyr til de forskjellige dimensjoner er riktig Øke effektiitet ed sammenstilling Fargekoding er ment å bidra til å unngå feilhåndtering, men den enkelte er ansarlig for å påse at rett type iht. stempling på utstyret benyttes og merking stemmer oerens med dokumentasjon, før utstyret skal benyttes. 8.2 Utstyr som skal merkes Eleatorer Inserts for multirange eleators Slips Inserts for multirange slips Løftesubber 8.3 Unntak fra kra Utstyrs leert a serice selskap/utleieselskap kan urderes unntatt fra kra om fargekoding. Disse plikter imidlertid å edlegge fullerdig dokumentasjon med utstyret, ref. NS 5820 eller NORSOK Z-001. og ære tilgjengelig før utstyret kan tas i bruk. Utstyret skal ære merket på en slik måte at det er lett identifiserbart og samsarer med dokumentasjon. 8.4 Fargetype og koder (Farge kan aike på skjerm eller i utskrift) Blå RAL 5003 Lys blå RAL 6034 Brun RAL 8003 Gul RAL 1021 Lilla RAL 4001 Hit RAL 9016 Grønn RAL 6010 Grå RAL 7042 Rosa RAL 4003 Orange RAL 2000 Sort RAL 9005

7 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: Eleators og slips (Modifisert med 18º anleggsflate som tillater håndtering med insert for multirange eleator / DP eleator og slips). Eleators med inserts Farge kode Slips, man./auto med inserts Eleator man./auto Farge kode Farge kode 2 7/8 DP Hit 2 7/8 DP Hit 2 7/8 Hit 3 ½ DP Blå 3 ½ DP Blå 3 ½ DP Blå 4 DP Lilla 4 DP Lilla 4 DP Lilla 4 ½ DP Rosa 4 ½ DP Rosa 4 ½ DP Rosa 5 DP Gul 5 DP Gul 5 DP Gul 5 ½ DP Grønn 5 ½ DP Grønn 5 ½ DP Grønn 5 7/8 DP Sort 5 7/8 DP Sort 5 7/8 DP Sort 6 5/8 DP Hit 6 5/8 Hit 6 5/8 Hit 8.6 Vektrør (Modifisert med 18º anleggsflate som tillater håndtering med insert for multirange eleator /DP eleator og slips). Eleators med inserts Farge kode Slips, man./auto med inserts Eleator man./auto Farge kode Farge kode 4 ¾ DC Oransje 4 ¾ DC Oransje 4 ¾ DC Oransje 6 ½ DC Lys blå 6 ½ DC Lys blå 6 ½ DC Lys blå 8 DC Brun 8 DC Brun 8 DC Brun 9 ½ DC Grå 9 ½ DC Grå 9 ½ DC Grå 8.7 Foringsrør Eleators med inserts Farge kode Slips, man./auto med inserts Eleator man./auto Farge kode Farge kode 5 Grå 5 Grå 5 Grå 5 ½ Brun 5 ½ Brun 5 ½ Brun 7 Blå 7 Blå 7 Blå 9 5/8 Sort 9 5/8 Sort 9 5/8 Sort 10 ¾ Orange 10 ¾ Orange 10 ¾ Orange 13 3/8 Gul 13 3/8 Gul 13 3/8 Gul 20 Grønn 20 Grønn 20 Grønn 8.8 Innleid utstyr Utleier a utstyr i henhold til kapittel 8.3 kan urderes fritatt for fargekoding. Imidlertid skal innleid utstyr merkes / dokumenteres i et format som er lett gjenkjennelig for bruker.

8 Rør-dekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillingsp lass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 8 9 VEILEDNING TIL UTFYLLING AV MATRISE 9.1 Heading OLF/NR-081 Anbefalte Retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering. : Gjeldende fra til Tabell Tabell Nr Utstyr Kolonnen beskrier utstyret det gjelder Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR Borekrone M M IR M IR IR M Tiltak: Borekroner skal fortrinnsis settes sammen på land som realistisk kan oppnås (ut fra tilgjengelig utstyr). M = manuell operasjon IR = Ikke releant F = Fjernoperert F 1 = F 1 henisning står i tiltaks Footer kolonne F = ny endring til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) gens niå ut fra eget utstyr Del sekens i en operasjon, f. eks fra rørdekk til rørbro Angi riggens spesifikke prosedyre der dette er utarbeidet i fm manuelle operasjoner. Dersom kra til fjernoperering oppnås il det ikke ære beho for riggspesifikk prosedyre iht. dette dokument (risikoanalyse - HAZID). gspesifikke forutsetninger listes også i denne kolonnen. 9.3 Footer Dokument nr og nan Reisjon nr: x Re. dato: xx.xx.xx Side: x Fyll inn reisjons nr Fyll inn reisjons dato Side nr

9 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 9 10 VEDLEGG 10.1 VEDLEGG 1. Aiksmatrise Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) 1 Drill Bit 2 DC 3 4 JAR Lifting Sub for DC and BHA M M IR M IR IR M Kompenserende tiltak: Borekroner skal fortrinnsis ære montert til BHA før det kommer offshore. F 1 Operasjonen skal utføres fjernoperert når ektrørene har en samlet lengde på mer F F F 1 F 1 F 1 F F enn 300 m Ved fjernopereing skal ektrør med utsparing for eleator og slips benyttes, eller skal slips type eleator brukes. IR IR M IR IR M F 1 Løftestuss tilpasset riggens utstyr skal fortrinnsis ære montert og klargjort fra F 1 Manuell operasjon når løftestuss monteres på rørbro. land. Medlemmer a OLF/NR må påirke leerandørene til å leere JAR med krager for F F F F M F F rørklaer. Dersom dette ikke er mulig skal Jar om mulig leeres med løftestuss tilpasset riggens utstyr.

10 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 10 Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) 5 Dog-collar 6 X/O 7 Stabilizers/Holeopeners 8 DP, HWDP Kompenserende tiltak: IR IR IR IR M 1 IR IR M 1 Bruk a manuell dog-collar skal begrenses. Ved lengre ansamling a samme rørdimensjon skal fjernoperert dog-collar benyttes. M M M M M M F 1 på rigg. Nye oergangsrør skal ha en utforming som muliggjøre fjernoperering ed sameneskruing. X/O tilpasset riggens utstyr skal fortrinnsis ære montert og F Her rigg må undersøke og sørge for at X/O passer til det fjernopererte utstyret klargjort fra land. M M M M M M F 1 F F F F F 1 F F 2 F 1 Ved nybygg, oppgradering og utskifting a rørkoplingsmaskin skal det elges løsning som håndterer stabilisatorer / hullåpner. Stabilisatorene skal ha en utførelse som gjør det mulig å ta dem fra herandre med en rørkoplingsmaskin. Stabilisatorer med atakbare ringer bør unngås. Alle standardoperasjoner skal fjernopereres. F 1 Når ekten på strengen er laere enn det som anbefalt a utstyrsleerandør tillates manuell operasjon. F 2 Alle typer rør, DP - DC os. som har ært utsatt for "oer torque" slik at det fjernopererte utstyret ikke er i stand til å brekke, kan brekkes manuelt. Rør som ikke tåler bruken a utstyr for sammenskruing / fraskruing kan skrues manuelt (TLC rør, lette rør os).

11 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 11 Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) 9 Non Magnetic DC F 1 F F F F F F Kompenserende tiltak: F 1 Det tillates manuell operasjon hor magnetåk fortsatt er i bruk. Ved nybygg, oppgradering og utskifting a rørdekkskran skal det elges løsning som håndterer ikke magnetiske borerør. 10 DP < 3 ½ 11 Casing < 20 F F M F 1 F 2 F 3 F F F F F F 1 F F F 1 Dersom det ikke finnes innsatser i markedet for rør <3 ½ tillates manuell operasjon. F 2 Når ekten på strengen er laere enn det som anbefalt a utstyrsleerandør tillates manuell operasjon. F 3 Manuell sentrering kan bare godtas unntaksis dersom fjernoperert utstyr ikke er tilpasset dimensjon. Ved nybygg, oppgradering og utskifting a rørhånteringsutstyr skal det elges løsning som muliggjør fjernoperering. F 1 Det tillates bruk a manuelt utstyr når ekten a strengen er laere enn det leerandøren a fjeroperert utstyr anbefaler. Foringsrøret skal fylles ed hjelp a et dertil egnet arrangement gjennnom boremaskinen slik at arbeid i rød sone unngås.

12 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 12 Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) Non Magnetic Casing Slick Casing / Liners 14 Centralizers WO Riser <20 Marin Risers and Slip Joint > 20 F 1 F F F F 2 F F F F F 1 IR F F 2 F IR IR IR IR IR IR F 1 F F F F F F M M M M F M M M Kompenserende tiltak: F 1 Det tillates manuell operasjon hor magnetåk fortsatt er i bruk. F 2 Det tillates bruk a manuelt utstyr når ekten a strengen er laere enn det leerandøren a fjeroperert utstyr anbefaler. Ved nybygg, oppgradering og utskifting a rørhånteringsutstyr skal det elges løsning som muliggjør fjernoperering. F 1 Gjelder kun påskruing a løftestuss, eller manuell slips type eleator. F 2 Manuell montering a sentreringsenheten (Stabbing Guide) kan godtas hor det kan føre til skade på tetningsflate. F 1 Sentreringsringer skal fortrinnsis monteres på land. Manuell håndtering kan utføres dersom annen type sentreringsringer ikke il fungere sammen med rørhåndteringsutstyret. Ved nybygg, oppgradering og utskifting a rørbromaskin skal denne ære tilpasset rør med påmonterte sentreringsringer. Korte rør og tilpassningsrør kan håndteres manuelt.

13 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 13 Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) 17 BOP Test Tool 18 Perforating Guns 19 Fishing Equipment 20 Protectors 21 Mud Bucket 22 Dope M M IR M M M F F 1 F F IR F F F M M M M M M M IR IR F 1 IR IR IR IR IR IR IR F IR IR IR IR IR IR F 1 IR IR IR Kompenserende tiltak: F 1 Perforeringskanoner skal ikke håndteres med magnet rørdekkskran. Perforeringskanoner bygget for fjernoperering skal benyttes, med unntak a der særskilte kra til funksjon ikke er tilgjengelig i markedet. Ref. oergangsrør. Dagens håndteringsmåte kan godtas. Dette er ikke noen standardoperasjon. Gjennomgang a SJA når fisken må slippes. F 1 Ved nybygg, oppgraderinger og utskiftninger skal det elges løsninger som kan oerføre borerør / foringsrør uten gjengebeskyttelse. F 1 Ved nybygg, oppgraderinger og utskiftninger skal det elges løsninger som kan rengjøre og påføre gjengefett fjernoperert. Foringsrør og produksjonsrør skal fortrinnsis påføres gjengefett på land før de sendes ut til riggen.

14 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 14 Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) 23 DP Pup Joints 24 Casing/Tubing and Pup Joints 25 Non magnetic Casing/Tubing and Pup Joints 26 Screens 27 Inner string 28 Laterale Well Equipment M M M M F M F F F F F F 1 F F F 1 F F F F 2 F F M F F F F M M F F M M M M M M M M M M M M Kompenserende tiltak: Her riggruppe må undersøke om det fjernopererte utstyret er egnet for håndtering a tilpasningsrør. Dersom så ikke er tilfelle, må rør endres og tilpasses riggens utstyr. F 1 Når ekten på strengen er laere enn det som anbefales a leerandør a det fjernopererte utstyret tillates manuell håndtering. F 1 Ansamlinger som er for lange for fjernoperert håndtering kan håndteres manuelt. Det tillates manuell operasjon hor magnetåk fortsatt er i bruk. F 2 Når ekten på strengen er laere enn det som anbefales a leerandør a det fjernopererte utstyret tillates manuell håndtering. Følsomme kompletteringskomponenter som kan ta skade a fjernoperert rørhåndteringsutstyr, kan opereres manuelt. I så fall skal det utarbeides en HAZID. SJA skal utføres før operasjonen starter. Rørkoblingen/oppsettet på 2 7/8" og 3 1/2" strengen skal standardiseres slik at det blir tilpasset fjernoperert utstyr. Rørene må legges ut (fjernoperert) mellom her tripp dersom det ikke er mulig å sette dem tilbake i boretårnet. Operasjoner som kan fjernopereres skal fjernopereres.

15 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 15 Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) Completion Equipment Double Production Tubing MWD / Mud Motors Coil Tubing BHA s 33 False Rotary Table 34 Drilling with Pup Joint / Drilling Stand Kompenserende tiltak: M M M M M F 1 M F 1 Gjelder utstyr som kan skrues sammen fjernoperert. Operasjoner som kan fjernopereres skal fjernopereres. Utstyr og komponenter som kan ta skade a fjernoperert rørhåndteringsutstyr, kan M F M F F M M opereres manuelt. Da skal det utarbeides en HAZID. SJA skal utføres før operasjonen starter. Utstyr og komponenter som kan ta skade a fjernoperert rørhåndteringsutstyr, kan F F F F M M M opereres manuelt. Utstyret bør ære utformet for fjernoperering og løftestuss bør unngåes. For løftestuss, se eget punkt. M M M M M M M BHA bør i størst mulig grad ære oppgjort på land. Operasjoner som kan fjernopereres skal fjernopereres. IR IR IR F F F F Rør som normalt skal fjernopereres skal også fjernopereres ed bruk a falsk rotasjonsbord. IR IR IR F F F F 1 tang benyttes. Det skal utarbeides prosedyre(r). Ved nybygg og oppgraderinger skal det elges løsninger som tilfredsstiller kra til F Hor rørkoblingsmaskin ikke er designet å fungere som back up kan manuell fjernoperering.

16 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 16 Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) 35 Casing/Liner Drilling F F F F F 1 F F Kompenserende tiltak: F 1 Det tillates bruk a manuelt utstyr når ekten a strengen er laere enn det leerandøren a fjeroperert utstyr anbefaler. For retrieable BHA s tillates manuell håndtering a dette.

17 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: VEDLEGG 2. Sikt i utstyr Retningslinje for temporært abrudd i fjernoperering grunnet utstyrssikt.

18 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 18 Utstyr for fjernoperert rørhåndtering sikter Kan umiddelbar stopp for reparasjon medføre tap a brønnkontroll JA Umiddelbare tiltak for manuell operasjon *) Manuell operasjon til brønnkontroll er opprettet NEI Kan umiddelbar stopp for rep.medføre hullproblem eller skade på brønn? JA Umiddelbare tiltak for manuell operasjon *) Manuell operasjon til borestreng er tilbake i foringsrør eller mulighet for brønnskade er eliminert NEI Er deler og personell tilgjengelig om bord for å starte rep.? NEI Gjennomfør operasjonell risikoanalyse iht. gjeldende prosedyre for å urdere personellrisikoen ed manuell rørhåndtering inntil utstyr er reparert. JA Stopp for reparasjon *) Umiddelbare tiltak før manuell operasjon 1. Sikker jobbanalyse utføres dersom det ikke foreligger prosedyre / arbeidsbeskrielse. 2. Prosedyre for manuell rørhåndtering foreligger er kjent for de inolerte benyttes 3. Releant utstyr foreligger er godkjent er edlikeholdt 4. Hendelsesrapportering 5. Ansarlig person for boring om bord informerer akthaende ansarlig person på land (**) rapportering til Petroleumstilsynet 1.Ansarlig person på land informerer Ptil. pr. telefon i kontortid 2.Samtale med Ptil bekreftes skriftlig 3.Søknad om midlertidig unntak sendes Ptil etter atale. Ligger risikoen innenfor de akseptable kriterier? JA NEI Stopp for reparasjon Manuell rørhåndtering kan gjennomføres inntil utstyr er reparert Ansarlig person på land informerer ** Hert selskap bør tilpasse rentingslinjene til egen organisasjon.

19 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: VEDLEGG 3. Deformerte eller sekkete rør Retningslinjer for fortsatt arbeid med trekking a rør fra brønn der rør(ene) er deformert eller sekket (kreer ikke arsling til Ptil) Rør som trekkes ut a brønn er deformert / sekket Kan fjernoperert utstyr benyttes uten økt risiko? Ja Arbeidet utføres i henhold til rigg spesifikk matrise Nei Vil tilgjengelig utstyr om bord ære egnet for å gjennomføre operasjonen manuelt? *) *) Nei Operasjonen stanses til egnet utstyr er ombord Gjennomfør operasjonell risikoanalyse / SJA for manuell rørhåndtering Ja *) *) Umiddelbare tiltak før manuell operasjon 1. Sikker jobbanalyse utføres dersom det ikke foreligger prosedyre / arbeidsbeskrielse. 2. Prosedyre for manuell rørhåndtering a. foreligger b. er kjent for de inolerte c. benyttes 3. Releant utstyr a. foreligger b. er godkjent c. er edlikeholdt 4. Hendelsesrapportering 5. Ansarlig person for boring om bord informerer akthaende ansarlig person på land Gjennomfør risikoanalyse / SJA basert på mulig tap a last Ligger risikoen innenfor de akseptable kriterier? Nei Ja Manuell rørhåndtering kan gjennomføres inntil forhold er normalisert Stopp operasjon, gjennomfør kompenserende tiltak inntil risiko kriterier ligger innefor akseptable kriterier Stopp operasjon, gjennomfør kompenserende tiltak inntil risiko ligger innenfor akseptable

20 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: VEDLEGG 4. Sikt i Antikollisjonssystemet Retningslinjer for temporært abrudd i antikollisjonssystemet, crown saer og floor saer, grunnet utstyrssikt Utstyr for antikollisjon sikter Er utstyr som omfattes a sikt inolert i operasjonen? JA Kan umiddelbar stopp for rep medføretap a brønnkontroll? JA Umiddelbare Tiltak før operasjon i by-pass *) Utfør operasjon med system i by-pass inntil sannsynlighet for tap a brønnkontroll er akseptabel? NEI NEI Fortsett operasjon når utstyr med sikt er parkert i sikkert område Kan umiddelbar stopp for reparasjon medføre hullproblem eller skade på brønn? JA Umiddelbare tiltak før operasjon i by-pass *) Utfør operasjon med system i by-pass til borestreng er tilbake i foringsrør eller mulighet for brønnskade er eliminert NEI Er deler og personell tilgjengelig om bord for å starte reparasjon? JA Stopp for reparasjon NEI Gjennomfør operasjonell risikoanalyse iht. gjeldende prosedyre for å urdere personellrisikoen ed operasjon med deler a eller hele systemet for antikollisjon ute a drift *) *) Umiddelbare tiltak før operasjon 1. Sikker jobbanalyse. 2. Hendelsesrapportering 3. Ansarlig person for boring om bord informerer akthaende ansarlig person på land **) rapportering til Petroleumstilsynet 1. Ansarlig person på land informerer Ptil pr. telefon i kontortid 2. Samtale med Ptil bekreftes skriftlig 3. Søknad om midlertidig unntak sendes Ptil etter atale. Ligger risikoen innenfor de etablerte akseptkriterier? Operasjon kan gjennomføres med deler eller hele systemet JA ute a drift Ansarlig person på land informerer **) NEI Stopp for reparasjon Hert selskap bør tilpasse rentingslinjene til egen organisasjon.

081 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FJERNOPERERT RØRHÅNDTERING

081 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FJERNOPERERT RØRHÅNDTERING 081 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FJERNOPERERT RØRHÅNDTERING Original versjon Nr. 081 Etablert: 30.04.03 Revisjon nr.: 5 Rev.dato: 03.06.2015 Side: 1 Forord Denne retningslinjen er anbefalt

Detaljer

Dette er anbefalte retningslinjer for å oppfylle Ptils krav til fjernoperert rørhåndtering, fastsatt i;

Dette er anbefalte retningslinjer for å oppfylle Ptils krav til fjernoperert rørhåndtering, fastsatt i; Dette er anbefalte retningslinjer for å oppfylle Ptils krav til fjernoperert rørhåndtering, fastsatt i; Innretningsforskriftens 55 Aktivitetsforskriftens 80 Hvor finner OLF retningslinjer; http://www.olf.no/retningslinjer/category180.html

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

Statoils gransking av kran- og løfthendelser på boredekk Njord og Heidrun

Statoils gransking av kran- og løfthendelser på boredekk Njord og Heidrun Statoils gransking av kran- og løfthendelser på boredekk Njord og Heidrun Teleskoprør falt ned på boredekk på Njord Beskrivelse av hendelse Natt til lørdag 18. desember falt et teleskoprør ned på boredekket

Detaljer

Kartlegging av teknisk status for rørhåndtering på boreinnretninger på norsk sokkel

Kartlegging av teknisk status for rørhåndtering på boreinnretninger på norsk sokkel Kartlegging av teknisk status for rørhåndtering på boreinnretninger på norsk sokkel Januar 1999 Innhold: INNHOLD:... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MANDAT... 3 1.3 DELTAKERE... 4 2. PROSJEKTET...

Detaljer

142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler

142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler 142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler Original versjon Norsk olje og gass, anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler Nr: 142 Etablert: 23.02.2017

Detaljer

Løfteoperasjoner og materialhåndtering i boreområdet

Løfteoperasjoner og materialhåndtering i boreområdet KranTeknisk Forening Stavanger 30 31. mai 2011 Trygg Rigg - Løfteoperasjoner og materialhåndtering i boreområdet Spesialkonstruerte løfteredskap brukt i B&B områdene 1- Classification: Statoil Internal

Detaljer

West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring

West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring Stavanger 16.oktober 2008 Petroleumtilsynet Entreprenørseminar Frank S.Schieldrop Weatherford Norge AS 0 West Epsilon - Løfteklave hendelse

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING Utgitt xx. September 2017 1 Forord Denne håndboken er utviklet med bransjedeltagelse fra operatørene og i samarbeid

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Petrojarl Knarr FPSO 411003009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring

Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring KTF/TFS: Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten? Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring Trygg Rigg Prosjekt Løfteoperasjoner

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap og boring på Rowan Stavanger Aktivitetsnummer 414002002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Granskingsrapport Rapport

Granskingsrapport Rapport Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter gransking av hendelse 18.12.2010 på Njord A hvor slip joint falt ned på boredekk. Aktivitetsnummer 001107005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

1. Erfaringer sjøledninger sett i fra en rørprodusent - hva er viktig og hvilke feil gjøres?

1. Erfaringer sjøledninger sett i fra en rørprodusent - hva er viktig og hvilke feil gjøres? NORSK VANN, FAGTREFF 9. 10. FEBRUAR 2016 Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE 1. Erfaringer sjøledninger sett i fra en rørprodusent - ha er iktig og hilke feil gjøres? 05.02.2016 NORSK VANN, FAGTREFF 9. 10.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Borgland Dolphin SUT-oppfølging 403002001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

MOBILE (FLYTTBARE) BOREENHETER

MOBILE (FLYTTBARE) BOREENHETER MOBILE (FLYTTBARE) BOREENHETER - FLYTERIGGER - BORESKIP - JACK-UP RIGGER Semi submersible drilling rig = Semi = flyterigg = halvt nedsenkbar borerigg kan ligge på anker eller DP ned til 3000 meter. Eirik

Detaljer

Revisjonsrapport Rapport

Revisjonsrapport Rapport Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med utblåsingssikkerhetsventil (BOP) og kontrollfunksjoner på Stena Don etter oppgradering og installering av ny BOP Aktivitetsnummer 407003009

Detaljer

REGELVERK I PETROLEUMSINDUSTRIEN

REGELVERK I PETROLEUMSINDUSTRIEN REGELVERK I PETROLEUMSINDUSTRIEN Sigurd Førsund Sjefingeniør F-Logistikk og beredskap, www.ptil.no / www.psa.no INNHOLD Sertifisering av offshorerelatert utstyr - Forskrifter - Anbefalte normer - Historikk

Detaljer

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale måter

Detaljer

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON Denne lokale avtalen er et supplement til: Tariffavtalen Norges Rederiforbund (NR) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Industri Energi for flyttbare innretninger samt boring og forpleining på permanent

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - logistikk og konstruksjonssikkerhet Songa Dee 415001001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Granskingsrapport f Rapport

Granskingsrapport f Rapport Granskingsrapport f Rapport Rapporttittel Gransking av alvorlig personskade på Oseberg B 26.4.2005 Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig

Detaljer

Trygt Boredekk - Sikkerhet ved løfteoperasjoner sett i et

Trygt Boredekk - Sikkerhet ved løfteoperasjoner sett i et Trygt Boredekk - Sikkerhet ved løfteoperasjoner sett i et Trygt Boredekks perspektiv NFLB-konferanse 28.03.2007 Terje W. Meldahl 2007-03-28 Prosjektet Trygt Boredekk startet etter vellykket samarbeid med

Detaljer

Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore?

Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore? Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore? 11. - 12. MARS 2008 Åpning / innledning Svein Anders Eriksson Fagleder F-Logistikk og beredskap, Ptil Svein.eriksson@ptil.no

Detaljer

Requirement Engineering Process

Requirement Engineering Process Prosessaktører Prosesstøtte Prosess management Prosesskalitet Prosessforbedring Horfor bruke prosessmodeller? forenklet beskrielse a en prosess lagd ut fra et bestemt perspekti så det kan ære flere forskjellige

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell ANBEFALTE RETNINGSLINJER for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Nr.: 024 Gjeldende fra dato: 01.01.93 Rev. nr: 02 Rev. gjeldende fra: 01.08.07 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn ombord på Scarabeo 5 innen forebygging av akutte utslipp Aktivitetsnummer 401001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Fjernoperert rørhåndtering, endringer i personsikkerhet, arbeidsmiljø og helse

Fjernoperert rørhåndtering, endringer i personsikkerhet, arbeidsmiljø og helse Fjernoperert rørhåndtering, endringer i personsikkerhet, arbeidsmiljø og helse RF-1999/180 Kopiering kun tillatt etter avtale med RF eller oppdragsgiver 712/824788 Ant. sider: 61 ISBN: 82-490-0014-5 Forskningsprogram:

Detaljer

Bedre gjennom kunnskapsdeling" Grunn gass hendelse på jack-up

Bedre gjennom kunnskapsdeling Grunn gass hendelse på jack-up Bedre gjennom kunnskapsdeling" Grunn gass hendelse på jack-up Vi deler erfaring for å bli bedre Det er nedsatt en felles arbeidsgruppe bestående av personell fra operatørselskapene og boreentreprenørene

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

Vedlegg 9.3 Avvik og fravik ifm fjernoperert rørhåndtering

Vedlegg 9.3 Avvik og fravik ifm fjernoperert rørhåndtering 1av7 Vedlegg 9.3 Avvik og fravik ifm fjernoperert rørhåndtering 1. Bakgrunn for arbeidet Arbeidet med denne deloppgaven ifm fjernoperert rørhåndtering går ut på å foreta en gjennomgang og vurdering av

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Svein Horn. Svein Horn, Gustav W. Dunsæd, Reidar Sune

Begrenset Fortrolig. Svein Horn. Svein Horn, Gustav W. Dunsæd, Reidar Sune Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter SUT-tilsyn på Songa Enabler innen fagområdene boring & brønnteknologi og logistikk. Aktivitetsnummer 415007002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

IBM Operasjonsnavigator

IBM Operasjonsnavigator Operasjonsnaigator Operasjonsnaigator Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. All rights resered. Innhold Kapittel 1. Ha er nytt i Operasjonsnaigator for V5R1?.................

Detaljer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer «Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer Entreprenørdagen 2013 Kristen Kjeldstad Ledelse og storulykkesrisiko Ptil har gjennom flere år fulgt opp hvordan ledelsen i selskapene arbeider med å redusere

Detaljer

Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg. ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total

Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg. ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total Frigg og MCP01 Frigg & MCP01 Fjernings prosjekt Fjerning av 6 topsides : TP1, TCP2,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Hva kan vi lære av hendelser offshore. Medlemsmøte 2012

Hva kan vi lære av hendelser offshore. Medlemsmøte 2012 Hva kan vi lære av hendelser offshore Medlemsmøte Joachim Bengtsson 16 års erfaring fra drift- og vedlikehold av flyte rigger, boreskip og plattformer offshore. Jobber til daglig som Operasjonssjef i Archer

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Roar Sognnes, Ola Heia, Rune Schwebs, Jan Erik Jensen 7.11.2014

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Roar Sognnes, Ola Heia, Rune Schwebs, Jan Erik Jensen 7.11.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med beredskap, boring og brønnteknologi på West Venture Aktivitetsnummer 404005003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Analyse av løftehendelser 2005-2010

Analyse av løftehendelser 2005-2010 Analyse av løftehendelser 2005-2010 Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten Stavanger 21 og 22 november 2012 Jan Ketil Moberg sjefingeniør- logistikk

Detaljer

Innovasjonsdag Petroleumstilsynet - Kan regelverket bidra til innovasjon?

Innovasjonsdag Petroleumstilsynet - Kan regelverket bidra til innovasjon? Innovasjonsdag Petroleumstilsynet - Kan regelverket bidra til innovasjon? Jan Erik Rugland, Senior Partner 30 år i sjiktet mellom industri og finans OLJE & GASS FOKUS 30 års erfaring i oppstrøms Olje og

Detaljer

Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis. - fra idé til realisering

Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis. - fra idé til realisering Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis - fra idé til realisering 16.09.2003 Odd Magne Skei UTGANGSPUNKTET Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav tillit

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 6 Rev. dato: 29.01.2016 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget Svein Harald Glette, Amir Gergerechi

Begrenset Fortrolig. T-3 Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget Svein Harald Glette, Amir Gergerechi Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Total E&P Norge Trykkbalansert boring i uhtht brønn 1/5-5 med Mærsk Gallant, Aktivitetsnummer 011618003 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Funksjonskrav til etablering av visualiserte inspeksjonssystemer: (bildebøker)

Funksjonskrav til etablering av visualiserte inspeksjonssystemer: (bildebøker) Funksjonskrav til etablering av visualiserte inspeksjonssystemer: (bildebøker) 1. Boreområdene deles først opp i mindre soner. Standard boretårn Eksempel på definerte soner. Eksempelvis kan boretårn deles

Detaljer

Veiledningsdokument 2004

Veiledningsdokument 2004 I veiledning til forskrift 3. september 2001 nr. 1100 om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) gjøres følgende endringer: Til 3 Valg av utbyggingsløsning

Detaljer

Rapport Gransking av ulykke med personskade på boredekk Statfjord C 25.3.2005

Rapport Gransking av ulykke med personskade på boredekk Statfjord C 25.3.2005 Rapport Gransking av ulykke med personskade på boredekk Statfjord C 25.3.2005 2 RAPPORTTITTEL Granskning av ulykke med personskade på boredekk Statfjord C 25.3.2005 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset

Detaljer

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Erik Wiig Prosjektleder SfS SfS Samarbeid for Sikkerhet UTGANGSPUNKTET i 2000 Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav

Detaljer

HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003. Kompetanse som virkemiddel. Per Ove Økland, SAFE. Status: Draft

HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003. Kompetanse som virkemiddel. Per Ove Økland, SAFE. Status: Draft HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003 Kompetanse som virkemiddel Status: Draft Per Ove Økland, SAFE 1 Trender! Nye teknologiske løsningerl " Eks; Snubbing, coil tubing,, ombygging av plattformer o.s.v

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigurd Førsund. Sigmund Andreassen og Sigurd Førsund

Begrenset Fortrolig. Sigurd Førsund. Sigmund Andreassen og Sigurd Førsund Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - Ringhorne - logistikk 007027508 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Barrierer mot kollisjoner mellom fartøy og innretninger. Ole Steinar Andersen Statoil Marine Operasjoner DPN 1 - Classification: Internal 2011-03-14

Barrierer mot kollisjoner mellom fartøy og innretninger. Ole Steinar Andersen Statoil Marine Operasjoner DPN 1 - Classification: Internal 2011-03-14 Barrierer mot kollisjoner mellom fartøy og innretninger. Ole Steinar Andersen Statoil Marine Operasjoner DPN 1 - Classification: Internal 2011-03-14 Innhold Gjennomgang av rapport utarbeidet av NTNU Studio

Detaljer

Boring - fortid og nåtid, men hva med fremtiden?

Boring - fortid og nåtid, men hva med fremtiden? Status: Draft Boring - fortid og nåtid, men hva med fremtiden? Norsk Forening For Ledende Bore Og Brønnpersonell, Vinterkonferansen 2008 Sigve Hovda, Drilling & Well Manager, StatoilHydro 2 Historisk tilbakeblikk

Detaljer

VEDLEGG A Avvik nr underlag , like etter hendelsen på West Epsilon sendte OLF følgende e-post til relevante parter:

VEDLEGG A Avvik nr underlag , like etter hendelsen på West Epsilon sendte OLF følgende e-post til relevante parter: VEDLEGG A Avvik nr. 5.1.5 - underlag Flere sikkerhetsmeldinger fra IADC, fra fabrikanten av løfteklaven, Blohm+Voss, og fra utleier av løfteklaven ved West Epsilon hendelsen, Weatherford, fra OLF, Statoils

Detaljer

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING 1 BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale måter man kan redusere antallet

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell ANBEFALTE RETNINGSLINJER for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Nr.: 024 Gjeldende fra dato: 01.01.93 Rev. nr: 04 Rev. gjeldende fra: 01.4.2010 Side 2 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

Brønnkontrollhendelser Unik kunnskapsdeling gir forbedring

Brønnkontrollhendelser Unik kunnskapsdeling gir forbedring Sikkerhetsforums årskonferanse 2016 15. juni 2016 Brønnkontrollhendelser Unik kunnskapsdeling gir forbedring Harald Blikra, Team Lead Exploration Drilling, Repsol, medlem i WITF Innhold 1. Forbedret læring

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER Revisjon 2 19.11.2007 Denne beste praksis skal ivareta alle faser fra design fase til fjerning av utstyr. (i.e. design, fabrikasjon, pakking, transport,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Sigmund Andreassen, Eivind Hovland og Jan Ketil Moberg 12.6.2015

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Sigmund Andreassen, Eivind Hovland og Jan Ketil Moberg 12.6.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold tilknyttet løfteutstyr på Grane (001169008) Aktivitetsnummer 001169008 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen.

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Revisjonsrapport etter tilsyn Fjerning av B11 003000023 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

Barrierestyring og samspillet mellom mennesker og teknologi. Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet Sikkerhetsforum

Barrierestyring og samspillet mellom mennesker og teknologi. Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet Sikkerhetsforum Barrierestyring og samspillet mellom mennesker og teknologi Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet Sikkerhetsforum 3.2.2016 Ønske fra selskapene om klargjøring av regelverkskrav om tekniske, operasjonelle

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs,

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs, Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport innen beredskap samt boring og brønnteknologi i forbindelse med SUT verifikasjon for Maersk Reacher Aktivitetsnummer 400008002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid DØDSULYKKER SIDEN 1994 1994 Odin Boredekksarbeider. Vinsjløft. Rør falt ned. 1994 Oseberg A Dekksoperatør på innretningen. Lasteslange røk ved kranløft. 1995* Snorre Matros på supplybåt.

Detaljer

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Petro-Canada Norge AS forberedelser til boring av letebrønn 34/4-11 Aktivitetsnummer 025338003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

LotusLive. LotusLive Administrasjonsveiledning

LotusLive. LotusLive Administrasjonsveiledning LotusLie LotusLie Administrasjonseiledning LotusLie LotusLie Administrasjonseiledning Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter, må du lese informasjonen i Merknader på side 83.

Detaljer

Ptils forankringsseminar

Ptils forankringsseminar Ptils forankringsseminar 3.12.2007 Utviklingen siden 1. 12. 2005 og hvor er vi nå Leif J Dalsgaard, Ptil 04.12.2007 1 Ocean Vanguard - Haltenbanken 14.12. 2004 Skade på brønnhode og derved tap av brønn

Detaljer

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING Bedre gjennom kunnskapsdeling Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale måter

Detaljer

Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser?

Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Terje Aven og Jan Erik Vinnem Universitet i Stavanger Styring av risiko Risiko Verdensledende innen HMS

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

Hendelser og Ptils forventninger til forbedringer. Forankringsseminar Ptil 3. Desember 2007 Odd Rune Skilbrei

Hendelser og Ptils forventninger til forbedringer. Forankringsseminar Ptil 3. Desember 2007 Odd Rune Skilbrei Hendelser og Ptils forventninger til forbedringer Forankringsseminar Ptil 3. Desember 2007 Odd Rune Skilbrei Dagens Tema Hendelser forankring og DP status og trender To DP-hendelser gjennomgås spesielt

Detaljer

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner Endre J. Fuglset Daglig leder Norsk Maskinkontroll as. Tidligere ansvar for sakkyndig virksomhet i Hydro PP 28 års erfaring med kraner og løfteutstyr Tidlige styreleder

Detaljer

Veiledningsdokument endring 2006

Veiledningsdokument endring 2006 I veiledning til forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer: Til 19 Kompetanse Andre avsnitt bokstav b skal

Detaljer

BEDRE GJENNOM. Background KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM. Background KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM Background KUNNSKAPSDELING Bedre gjennom kunnskapsdeling Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Dagtilbud til personer med demens

Dagtilbud til personer med demens K O N S E P T B E D R I F T S N E T T V E R K I P T Ø S T L A N D E T Dagtilbud til personer med demens - med gårdsmiljøet som arena 1 OM Innledning Store utfordringer i helse- og omsorgssektoren, samt

Detaljer

Petroleumstilsynet arrangerer internt fagseminar som adresserer Brønndesign og avlastningsboring.

Petroleumstilsynet arrangerer internt fagseminar som adresserer Brønndesign og avlastningsboring. Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Hovedinntrykk... 4 3 Regelverk og Norsok krav til avlastningsboring... 5 4 Industripraksis... 7 4.1 Robust brønndesign... 7 4.2 Utvikling av nytt utstyr/rutiner basert på

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune, Rune Schwebs

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune, Rune Schwebs Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter logistikk- og beredskapstilsyn på Scarabeo 5 401000001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

ORIENTERING OM NR S LIVBÅTPROSJEKT - NSA-LAP (NSA S LIFESAVING APPLIANCES PROJECT) Ptils Sikkerhetsforum V/ Kjersti Høgestøl, NR

ORIENTERING OM NR S LIVBÅTPROSJEKT - NSA-LAP (NSA S LIFESAVING APPLIANCES PROJECT) Ptils Sikkerhetsforum V/ Kjersti Høgestøl, NR ORIENTERING OM NR S LIVBÅTPROSJEKT - NSA-LAP (NSA S LIFESAVING APPLIANCES PROJECT) Ptils Sikkerhetsforum 12.11.2009 V/ Kjersti Høgestøl, NR NSA LAP; LÅRBARE LIVBÅTER 114 lårbare livbåter fordelt på 26

Detaljer

Beste Praksis Rørtransport

Beste Praksis Rørtransport Innhold: 1 Generelt... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Definisjoner, bilder og referanser... 2 2 Krav til lasten... 6 3 Forberedelser før lasting ved base... 6 4 Lasting ved base... 7 5 Transport... 7 6 Forberedelser

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Ola Heia, Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Ola Heia, Kristen Kjeldstad Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter SUT verifikasjon innen Boring og brønnteknologi ombord på Deepsea Stavanger Aktivitetsnummer 405006002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Hva er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner

Hva er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner Ha er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner En løsning som gjør funksjoner kjent fra hussentraler tilgjengelige på mobil Sentralisert løsning Ventelo drifter

Detaljer

Sikring av last for hele logistikkjeden. Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore

Sikring av last for hele logistikkjeden. Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore Sikring av last for hele logistikkjeden Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore Nullfilosofi Null skader på mennesker,materiell og miljø Null ulykker eller tap Null

Detaljer

Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU

Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU 25 år 1984-2009 25 år 1984-2009 Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU Stein.Haugen@safetec.no / Stein.Haugen@ntnu.no Basis for presentasjon Først og fremst offshore og erfaringer

Detaljer

Når gjelder EN 60 204? Stein Kristiansen

Når gjelder EN 60 204? Stein Kristiansen Når gjelder EN 60 204? Direktiver Retter seg mot myndighetene i de respektive land Disse forplikter seg til å innføre nasjonale lover ( = forskrifter ) som avspeiler kravene i direktivene. Hvilke maskindirektiver

Detaljer

Hva gjør Ptil for å trekke lærdom fra Macondo- og Montarahendelsene, og for å finne relevante tiltak hos oss.

Hva gjør Ptil for å trekke lærdom fra Macondo- og Montarahendelsene, og for å finne relevante tiltak hos oss. Hva gjør Ptil for å trekke lærdom fra Macondo- og Montarahendelsene, og for å finne relevante tiltak hos oss. Kristen Kjeldstad i Klif/Ptil s miljøseminar i Valhall 12. februar 2011. Ptils oppfølging av

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Revisjonsrapport. 3 Mål. Tilsyn med Kveilerørsboring på Heidrun TLP

Revisjonsrapport. 3 Mål. Tilsyn med Kveilerørsboring på Heidrun TLP Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Kveilerørsboring på Heidrun TLP 001124011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett. Produktpresentasjon. Siste oppdatert 10.05.2010 asle.flottorp@ventelo.no

Mobilt Bedriftsnett. Produktpresentasjon. Siste oppdatert 10.05.2010 asle.flottorp@ventelo.no Mobilt Bedriftsnett Produktpresentasjon Siste oppdatert 10.05.2010 asle.flottorp@entelo.no Ha er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner En løsning som gjør

Detaljer

Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger

Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger Retningslinje for sikker styring av offshore service og ankerhåndteringsoperasjoner ndteringsoperasjoner (Nord( Nord-Vest Europeisk Sokkel) Geir Brandal

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR AV SPESIALKONSTRUERT LØFTEREDSKAP I BRØNN OG BORING. D.7 - Løfteredskap teori og praksis modul K-D.7

OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR AV SPESIALKONSTRUERT LØFTEREDSKAP I BRØNN OG BORING. D.7 - Løfteredskap teori og praksis modul K-D.7 OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR AV SPESIALKONSTRUERT LØFTEREDSKAP I BRØNN OG BORING D.7 - Løfteredskap teori og praksis modul K-D.7 (D.7 er en egen utstyrsgruppe under G11) 50 timers kurs Rev.01. Juli 2014

Detaljer

Risiko forbundet med gassløft - erfaringer fra tilsyn

Risiko forbundet med gassløft - erfaringer fra tilsyn Risiko forbundet med gassløft - erfaringer fra tilsyn Johnny Gundersen Sjefingeniør Bore- og brønnteknologi Petroleumstilsynet Barrierekrav for gassløftbrønner Ptils kravreferanser for denne tilsynsaktiviteten:

Detaljer

Granskingsrapport. Granskingsrapport etter hendelse med personskade på West Alpha 6.1.2008 T-F. Begrenset Fortrolig.

Granskingsrapport. Granskingsrapport etter hendelse med personskade på West Alpha 6.1.2008 T-F. Begrenset Fortrolig. Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Granskingsrapport etter hendelse med personskade på West Alpha 6.1.2008 Aktivitetsnummer 404001002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande. Deltakere i revisjonslaget ESa, GEF, HE, JSS, OTj, VKr,

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande. Deltakere i revisjonslaget ESa, GEF, HE, JSS, OTj, VKr, Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn - Statoils bruk av totalrisikoanalyser 001000117 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bjarte Rødne. Bjarte Rødne og Reidar Sune

Begrenset Fortrolig. Bjarte Rødne. Bjarte Rødne og Reidar Sune Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen logistikk på Deepsea Stavanger 405006002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Elevens individuelle opplæringsplan Matrosfaget, fag til fordypning og praksis

Elevens individuelle opplæringsplan Matrosfaget, fag til fordypning og praksis ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.00 Gyldig fra 28.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Knut Pettersen Side 1 av11 Elevens individuelle læreplan Skoleåret 2015/2016 Sandnessjøen

Detaljer