OLF/NR-081 Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLF/NR-081 Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering"

Transkript

1 OLF/NR-081 Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering

2 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 2 Innhold 1 FORMÅL FORKORTELSER: DISTRIBUSJON GYLDIGHET DEFINISJON AV OPPGAVER GENERELLE KRAV PROSEDYRE FOR Å SØKE OM UNNTAK FARGEKODING AV UTSTYR Hensikt Utstyr som skal merkes Unntak fra kra Fargetype og koder Eleators og slips Vektrør Foringsrør Innleid utstyr VEILEDNING TIL UTFYLLING AV MATRISE Heading Tabell Footer VEDLEGG VEDLEGG 1. Aiksmatrise VEDLEGG 2. Sikt i utstyr VEDLEGG 3. Deformerte eller sekkete rør VEDLEGG 4. Sikt i Antikollisjonssystemet... 20

3 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 3 1 FORMÅL Dette dokumentet beskrier retningslinjer og rutiner for medlemmer a OLF/NR med sikte på å oppnå en praktisk gjennomføring a Ptils kra til fjernopererte systemer for rørhåndtering, som fastsatt i innretningsforskriftens 69 og aktiitetsforskriftens 89. Hensikten med dokumentet er å etablere en felles forståelse a ha som er realistisk å oppnå for eksisterende bore og brønnenheter når det gjelder sikker fjernoperert rørhåndtering med sikte på å oppfylle intensjonen i Ptils forskrifter ed hjelp a tilgjengelig utprød utstyr. Retningslinjen må sees i sammenheng med hele regelerket. Dette gjelder, men er ikke begrenset til Rammeforskriftens 11 om prinsipper for risikoreduksjon. Rammeforskriften 23 om generelle kra til materiale og opplysninger. Rammeforskriftens 70 om unntak. Styringsforskriften 22 om aiksbehandling. Ved nye boreprosjekter, oppgraderinger og utskiftninger bør en tilstrebe og redusere antall manuell rørhåndtering ytterligere i forhold til det som er beskreet i dette dokument. 2 FORKORTELSER: DMF - Drilling Managers Forum HTV - Horisontal til ertikal K-HVO - Koordinerende hoederneombud IE - Industri Energi Ptil - Petroleumstilsynet OFS - Oljearbeidernes fellessammenslutning TBL - Teknologibedriftenes Landsforening NR - Norges Rederiforbund HSO - Helse, Sikkerhet og Operasjoner M - Manuell Operasjon F - Fjernoperert Operasjon IR - Ikke Releant 3 DISTRIBUSJON Medlemmer a OLF/NR og OLF/ HSO IE K-HVO forum Petroleumstilsynet (Ptil) Norges Rederiforbund TBL OFS SAFE

4 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 4 Lederne Bore og brønn entreprenørene Bore og brønn utstyrsleerandørene Dette dokumentet il bli lagt ut på OLFs hjemmeside under retningslinjer. Dokumentet heter OLF/NR-081 Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering. 4 GYLDIGHET Dette dokumentet er gyldig fra til Referanse til regelerk kan bli endret i perioden. 5 DEFINISJON AV OPPGAVER Dette dokumentet beskrier retningslinjer og rutiner for medlemmer a OLF/NR med sikte på å oppnå en praktisk gjennomføring a Ptils kra til fjernoperert rørhåndtering, fastsatt i innretningsforskriftens 69 og aktiitetsforskriftens 89. Dokumentet bygger på følgende dokumentasjon: Identifikasjon a alle releante fjernopererte del-operasjoner med tilhørende håndteringseier fra opprinnelig posisjon på dekk til og med festing i rotasjonsbordet jfr. definisjon i innretningsforskriftens 69. Analyse a de enkelte del-operasjonene, med angielse a hilke operasjoner som kan utføres på en trygg måte med eksisterende utstyr. Identifisert realistisk operasjonsstatus (F = fjernoperert, M = manuell eller IR = ikke releant) for her a del-operasjonenes håndteringssekenser. Dette dokumentet omhandler ikke rørhåndtering i forbindelse med trykkrøroperasjoner. Medlemmer a OLF/NR må gjennomføre en egen prosess oerfor Ptil knyttet til all rørhåndtering i forbindelse med trykkrøroperasjon. 6 GENERELLE KRAV Følgende prosedyrer skal ierksettes ed drift a rørhåndteringsutstyr: All rørhåndtering som kan fjernopereres skal fjernopereres, såfremt dette øker sikkerheten. DERSOM manuell håndtering elges hor løsninger med fjernhåndtering er mulig, SKAL det utarbeides en dokumentert risikourdering. Unntakssøknad skal sendes til Ptil. Fjernoperering skal utføres på trygg astand fra det eksponerte området. Her innretning skal definere begrepet trygg astand (rød sone). Det skal etableres håndteringsprosedyrer for alle planlagte manuelle rørhåndteringsoperasjoner merket M i matrise. Disse skal ære basert på risikoanalyse (HAZID). For planlagte manuelle operasjoner skal håndteringsrosedyrene gjennomgås før manuell operasjon starter.

5 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 5 For ikke planlagt manuell operasjon, ref. utstyrssikt eller annet (edlegg 2 og 4) skal det gjøres en SJA før operasjonen starter. Denne retningslinje, sammen med riggspesifikk matrise og håndteringsprosedyre(r) knyttet mot den enkelte del-operasjon, skal ære lett tilgjengelig for brukere. Eentuelle rørhåndteringsoperasjoner som ikke er omhandlet i dette dokumentet anses ikke som releante for Ptils kra i henhold til innretningsforskriftens 69 og aktiitetsforskriftens 89. Slike operasjoner il derfor måtte skje i henhold til de kra til løfteoperasjoner og materialhåndtering som er nedfelt i andre deler a Ptils regelerk og NORSOK R-002/R-003. Gjeldende interne prosedyrer for manuell håndtering skal til enher tid ære oppdatert i riggspesifikk matrise. Personell som er direkte inolert i rørhåndterings-operasjoner skal inneha kompetanse iht. aktiitetsforskriften 92 jfr. edlegg B i NORSOK R-003. Det anbefales simulatortrening der dette er releant og mulig. Trening bør inkludere nød-operering a rørhåndteringsutstyr. For å edlikeholde erfaringsgrunnlaget for manuelle operasjoner skal det jenlig gjennomføres sporbar opplæring og dokumentert trening ref. Aktiitetsforskriften 21 om Organisasjon og Kompetanse. Dokumentasjon kan f. eks dokumenteres i daglig borerapport. Her innretning definerer beho for trening. Treningen skal ære basert på mulig sikt i utstyr som normalt fjern opereres. Minimumsfrekens for trening bør ære en gang pr. offshoreperiode (14 dager). Trening bør intensieres basert på endring i personell sammensetning, gruppekompetanse og nytt utstyr. Trening på manuelle operasjoner kreer ikke at det søkes Ptil om unntak. Manuelle operasjoner som følge a sikt i utstyr skal ikke regnes som trening, se edlegg 2. Det skal også utarbeides retningslinjer for sikt i antikollisjonssystem, se edlegg 4. Utstyr som benyttes skal ha til enher tid ha oppdatert bruksanisning og dokumentasjon iht. gjeldende regelerk. 7 PROSEDYRE FOR Å SØKE OM UNNTAK Medlemmer a OLF / NR skal erifisere riggstatus i forbindelse med enher riggoperasjon og identifisere eentuelle aik i forhold til kraene fastsatt i dette dokumentet. Ptil skal søkes om unntak fra innretningsforskriftens 69 og aktiitetsforskriftens 89 i forbindelse med operasjoner hor riggen ikke er i samsar med pålagte kra slik disse er beskreet i edlegg 1: Aiksmatrise. Kompenserende tiltak skal også detaljeres for hert aik i unntakssøknaden. gspesifikk matrise skal alltid følge unntakssøknaden. Ny riggspesifikk matrise skal sendes Ptil dersom forhold endres i unntaksperioden. Innretninger som kan utføre operasjoner i henhold til matrisen eller bedre, skal ikke søke om unntak, men kun oersende riggspesifikk matrise til Ptil. Retningslinje for aiksprosessen og søknad om unntak ed sikt i rørhåndertings- / antikollisjons-system er beskreet i edlegg 2 og 4. Hert selskap bør tilpasse retningslinje i edlegg 2, 3 og 4 til egen organisasjon.

6 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 6 8 FARGEKODING AV UTSTYR Beste praksis for identifisering a løst rørhåndteringsutstyr er en felles fargekode. Fargekoding il ikke ta hensyn til de forskjellige gjengetyper, men rør dimensjoner. Merking a fargekode må utføres på en slik måte at dette ikke kommer i konflikt med eller kan misoppfattes med annen releant merking. 8.1 Hensikt At kombinasjonen a utstyr til de forskjellige dimensjoner er riktig Øke effektiitet ed sammenstilling Fargekoding er ment å bidra til å unngå feilhåndtering, men den enkelte er ansarlig for å påse at rett type iht. stempling på utstyret benyttes og merking stemmer oerens med dokumentasjon, før utstyret skal benyttes. 8.2 Utstyr som skal merkes Eleatorer Inserts for multirange eleators Slips Inserts for multirange slips Løftesubber 8.3 Unntak fra kra Utstyrs leert a serice selskap/utleieselskap kan urderes unntatt fra kra om fargekoding. Disse plikter imidlertid å edlegge fullerdig dokumentasjon med utstyret, ref. NS 5820 eller NORSOK Z-001. og ære tilgjengelig før utstyret kan tas i bruk. Utstyret skal ære merket på en slik måte at det er lett identifiserbart og samsarer med dokumentasjon. 8.4 Fargetype og koder (Farge kan aike på skjerm eller i utskrift) Blå RAL 5003 Lys blå RAL 6034 Brun RAL 8003 Gul RAL 1021 Lilla RAL 4001 Hit RAL 9016 Grønn RAL 6010 Grå RAL 7042 Rosa RAL 4003 Orange RAL 2000 Sort RAL 9005

7 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: Eleators og slips (Modifisert med 18º anleggsflate som tillater håndtering med insert for multirange eleator / DP eleator og slips). Eleators med inserts Farge kode Slips, man./auto med inserts Eleator man./auto Farge kode Farge kode 2 7/8 DP Hit 2 7/8 DP Hit 2 7/8 Hit 3 ½ DP Blå 3 ½ DP Blå 3 ½ DP Blå 4 DP Lilla 4 DP Lilla 4 DP Lilla 4 ½ DP Rosa 4 ½ DP Rosa 4 ½ DP Rosa 5 DP Gul 5 DP Gul 5 DP Gul 5 ½ DP Grønn 5 ½ DP Grønn 5 ½ DP Grønn 5 7/8 DP Sort 5 7/8 DP Sort 5 7/8 DP Sort 6 5/8 DP Hit 6 5/8 Hit 6 5/8 Hit 8.6 Vektrør (Modifisert med 18º anleggsflate som tillater håndtering med insert for multirange eleator /DP eleator og slips). Eleators med inserts Farge kode Slips, man./auto med inserts Eleator man./auto Farge kode Farge kode 4 ¾ DC Oransje 4 ¾ DC Oransje 4 ¾ DC Oransje 6 ½ DC Lys blå 6 ½ DC Lys blå 6 ½ DC Lys blå 8 DC Brun 8 DC Brun 8 DC Brun 9 ½ DC Grå 9 ½ DC Grå 9 ½ DC Grå 8.7 Foringsrør Eleators med inserts Farge kode Slips, man./auto med inserts Eleator man./auto Farge kode Farge kode 5 Grå 5 Grå 5 Grå 5 ½ Brun 5 ½ Brun 5 ½ Brun 7 Blå 7 Blå 7 Blå 9 5/8 Sort 9 5/8 Sort 9 5/8 Sort 10 ¾ Orange 10 ¾ Orange 10 ¾ Orange 13 3/8 Gul 13 3/8 Gul 13 3/8 Gul 20 Grønn 20 Grønn 20 Grønn 8.8 Innleid utstyr Utleier a utstyr i henhold til kapittel 8.3 kan urderes fritatt for fargekoding. Imidlertid skal innleid utstyr merkes / dokumenteres i et format som er lett gjenkjennelig for bruker.

8 Rør-dekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillingsp lass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 8 9 VEILEDNING TIL UTFYLLING AV MATRISE 9.1 Heading OLF/NR-081 Anbefalte Retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering. : Gjeldende fra til Tabell Tabell Nr Utstyr Kolonnen beskrier utstyret det gjelder Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR Borekrone M M IR M IR IR M Tiltak: Borekroner skal fortrinnsis settes sammen på land som realistisk kan oppnås (ut fra tilgjengelig utstyr). M = manuell operasjon IR = Ikke releant F = Fjernoperert F 1 = F 1 henisning står i tiltaks Footer kolonne F = ny endring til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) gens niå ut fra eget utstyr Del sekens i en operasjon, f. eks fra rørdekk til rørbro Angi riggens spesifikke prosedyre der dette er utarbeidet i fm manuelle operasjoner. Dersom kra til fjernoperering oppnås il det ikke ære beho for riggspesifikk prosedyre iht. dette dokument (risikoanalyse - HAZID). gspesifikke forutsetninger listes også i denne kolonnen. 9.3 Footer Dokument nr og nan Reisjon nr: x Re. dato: xx.xx.xx Side: x Fyll inn reisjons nr Fyll inn reisjons dato Side nr

9 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 9 10 VEDLEGG 10.1 VEDLEGG 1. Aiksmatrise Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) 1 Drill Bit 2 DC 3 4 JAR Lifting Sub for DC and BHA M M IR M IR IR M Kompenserende tiltak: Borekroner skal fortrinnsis ære montert til BHA før det kommer offshore. F 1 Operasjonen skal utføres fjernoperert når ektrørene har en samlet lengde på mer F F F 1 F 1 F 1 F F enn 300 m Ved fjernopereing skal ektrør med utsparing for eleator og slips benyttes, eller skal slips type eleator brukes. IR IR M IR IR M F 1 Løftestuss tilpasset riggens utstyr skal fortrinnsis ære montert og klargjort fra F 1 Manuell operasjon når løftestuss monteres på rørbro. land. Medlemmer a OLF/NR må påirke leerandørene til å leere JAR med krager for F F F F M F F rørklaer. Dersom dette ikke er mulig skal Jar om mulig leeres med løftestuss tilpasset riggens utstyr.

10 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 10 Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) 5 Dog-collar 6 X/O 7 Stabilizers/Holeopeners 8 DP, HWDP Kompenserende tiltak: IR IR IR IR M 1 IR IR M 1 Bruk a manuell dog-collar skal begrenses. Ved lengre ansamling a samme rørdimensjon skal fjernoperert dog-collar benyttes. M M M M M M F 1 på rigg. Nye oergangsrør skal ha en utforming som muliggjøre fjernoperering ed sameneskruing. X/O tilpasset riggens utstyr skal fortrinnsis ære montert og F Her rigg må undersøke og sørge for at X/O passer til det fjernopererte utstyret klargjort fra land. M M M M M M F 1 F F F F F 1 F F 2 F 1 Ved nybygg, oppgradering og utskifting a rørkoplingsmaskin skal det elges løsning som håndterer stabilisatorer / hullåpner. Stabilisatorene skal ha en utførelse som gjør det mulig å ta dem fra herandre med en rørkoplingsmaskin. Stabilisatorer med atakbare ringer bør unngås. Alle standardoperasjoner skal fjernopereres. F 1 Når ekten på strengen er laere enn det som anbefalt a utstyrsleerandør tillates manuell operasjon. F 2 Alle typer rør, DP - DC os. som har ært utsatt for "oer torque" slik at det fjernopererte utstyret ikke er i stand til å brekke, kan brekkes manuelt. Rør som ikke tåler bruken a utstyr for sammenskruing / fraskruing kan skrues manuelt (TLC rør, lette rør os).

11 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 11 Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) 9 Non Magnetic DC F 1 F F F F F F Kompenserende tiltak: F 1 Det tillates manuell operasjon hor magnetåk fortsatt er i bruk. Ved nybygg, oppgradering og utskifting a rørdekkskran skal det elges løsning som håndterer ikke magnetiske borerør. 10 DP < 3 ½ 11 Casing < 20 F F M F 1 F 2 F 3 F F F F F F 1 F F F 1 Dersom det ikke finnes innsatser i markedet for rør <3 ½ tillates manuell operasjon. F 2 Når ekten på strengen er laere enn det som anbefalt a utstyrsleerandør tillates manuell operasjon. F 3 Manuell sentrering kan bare godtas unntaksis dersom fjernoperert utstyr ikke er tilpasset dimensjon. Ved nybygg, oppgradering og utskifting a rørhånteringsutstyr skal det elges løsning som muliggjør fjernoperering. F 1 Det tillates bruk a manuelt utstyr når ekten a strengen er laere enn det leerandøren a fjeroperert utstyr anbefaler. Foringsrøret skal fylles ed hjelp a et dertil egnet arrangement gjennnom boremaskinen slik at arbeid i rød sone unngås.

12 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 12 Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) Non Magnetic Casing Slick Casing / Liners 14 Centralizers WO Riser <20 Marin Risers and Slip Joint > 20 F 1 F F F F 2 F F F F F 1 IR F F 2 F IR IR IR IR IR IR F 1 F F F F F F M M M M F M M M Kompenserende tiltak: F 1 Det tillates manuell operasjon hor magnetåk fortsatt er i bruk. F 2 Det tillates bruk a manuelt utstyr når ekten a strengen er laere enn det leerandøren a fjeroperert utstyr anbefaler. Ved nybygg, oppgradering og utskifting a rørhånteringsutstyr skal det elges løsning som muliggjør fjernoperering. F 1 Gjelder kun påskruing a løftestuss, eller manuell slips type eleator. F 2 Manuell montering a sentreringsenheten (Stabbing Guide) kan godtas hor det kan føre til skade på tetningsflate. F 1 Sentreringsringer skal fortrinnsis monteres på land. Manuell håndtering kan utføres dersom annen type sentreringsringer ikke il fungere sammen med rørhåndteringsutstyret. Ved nybygg, oppgradering og utskifting a rørbromaskin skal denne ære tilpasset rør med påmonterte sentreringsringer. Korte rør og tilpassningsrør kan håndteres manuelt.

13 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 13 Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) 17 BOP Test Tool 18 Perforating Guns 19 Fishing Equipment 20 Protectors 21 Mud Bucket 22 Dope M M IR M M M F F 1 F F IR F F F M M M M M M M IR IR F 1 IR IR IR IR IR IR IR F IR IR IR IR IR IR F 1 IR IR IR Kompenserende tiltak: F 1 Perforeringskanoner skal ikke håndteres med magnet rørdekkskran. Perforeringskanoner bygget for fjernoperering skal benyttes, med unntak a der særskilte kra til funksjon ikke er tilgjengelig i markedet. Ref. oergangsrør. Dagens håndteringsmåte kan godtas. Dette er ikke noen standardoperasjon. Gjennomgang a SJA når fisken må slippes. F 1 Ved nybygg, oppgraderinger og utskiftninger skal det elges løsninger som kan oerføre borerør / foringsrør uten gjengebeskyttelse. F 1 Ved nybygg, oppgraderinger og utskiftninger skal det elges løsninger som kan rengjøre og påføre gjengefett fjernoperert. Foringsrør og produksjonsrør skal fortrinnsis påføres gjengefett på land før de sendes ut til riggen.

14 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 14 Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) 23 DP Pup Joints 24 Casing/Tubing and Pup Joints 25 Non magnetic Casing/Tubing and Pup Joints 26 Screens 27 Inner string 28 Laterale Well Equipment M M M M F M F F F F F F 1 F F F 1 F F F F 2 F F M F F F F M M F F M M M M M M M M M M M M Kompenserende tiltak: Her riggruppe må undersøke om det fjernopererte utstyret er egnet for håndtering a tilpasningsrør. Dersom så ikke er tilfelle, må rør endres og tilpasses riggens utstyr. F 1 Når ekten på strengen er laere enn det som anbefales a leerandør a det fjernopererte utstyret tillates manuell håndtering. F 1 Ansamlinger som er for lange for fjernoperert håndtering kan håndteres manuelt. Det tillates manuell operasjon hor magnetåk fortsatt er i bruk. F 2 Når ekten på strengen er laere enn det som anbefales a leerandør a det fjernopererte utstyret tillates manuell håndtering. Følsomme kompletteringskomponenter som kan ta skade a fjernoperert rørhåndteringsutstyr, kan opereres manuelt. I så fall skal det utarbeides en HAZID. SJA skal utføres før operasjonen starter. Rørkoblingen/oppsettet på 2 7/8" og 3 1/2" strengen skal standardiseres slik at det blir tilpasset fjernoperert utstyr. Rørene må legges ut (fjernoperert) mellom her tripp dersom det ikke er mulig å sette dem tilbake i boretårnet. Operasjoner som kan fjernopereres skal fjernopereres.

15 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 15 Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) Completion Equipment Double Production Tubing MWD / Mud Motors Coil Tubing BHA s 33 False Rotary Table 34 Drilling with Pup Joint / Drilling Stand Kompenserende tiltak: M M M M M F 1 M F 1 Gjelder utstyr som kan skrues sammen fjernoperert. Operasjoner som kan fjernopereres skal fjernopereres. Utstyr og komponenter som kan ta skade a fjernoperert rørhåndteringsutstyr, kan M F M F F M M opereres manuelt. Da skal det utarbeides en HAZID. SJA skal utføres før operasjonen starter. Utstyr og komponenter som kan ta skade a fjernoperert rørhåndteringsutstyr, kan F F F F M M M opereres manuelt. Utstyret bør ære utformet for fjernoperering og løftestuss bør unngåes. For løftestuss, se eget punkt. M M M M M M M BHA bør i størst mulig grad ære oppgjort på land. Operasjoner som kan fjernopereres skal fjernopereres. IR IR IR F F F F Rør som normalt skal fjernopereres skal også fjernopereres ed bruk a falsk rotasjonsbord. IR IR IR F F F F 1 tang benyttes. Det skal utarbeides prosedyre(r). Ved nybygg og oppgraderinger skal det elges løsninger som tilfredsstiller kra til F Hor rørkoblingsmaskin ikke er designet å fungere som back up kan manuell fjernoperering.

16 Rørdekk til rørbro Rørbro til boredekk HTV Røroppstillings - plass til rotasjonsbord Slips Sentrering / guiding Sammenskruing OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 16 Nr Utstyr Beskrielse a aiksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle kra, se kapittel 6 i OLF/NR 081. (M = manuell operasjon, IR = Ikke releant, F = Fjernoperert, F 1 = F 1 henisning til kommentar eller kompenserende tiltak i denne kolonnen) F = ny endring. satt til Fjernoperert i 2009 reisjon (i forhold til 2006 reisjon) 35 Casing/Liner Drilling F F F F F 1 F F Kompenserende tiltak: F 1 Det tillates bruk a manuelt utstyr når ekten a strengen er laere enn det leerandøren a fjeroperert utstyr anbefaler. For retrieable BHA s tillates manuell håndtering a dette.

17 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: VEDLEGG 2. Sikt i utstyr Retningslinje for temporært abrudd i fjernoperering grunnet utstyrssikt.

18 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: 18 Utstyr for fjernoperert rørhåndtering sikter Kan umiddelbar stopp for reparasjon medføre tap a brønnkontroll JA Umiddelbare tiltak for manuell operasjon *) Manuell operasjon til brønnkontroll er opprettet NEI Kan umiddelbar stopp for rep.medføre hullproblem eller skade på brønn? JA Umiddelbare tiltak for manuell operasjon *) Manuell operasjon til borestreng er tilbake i foringsrør eller mulighet for brønnskade er eliminert NEI Er deler og personell tilgjengelig om bord for å starte rep.? NEI Gjennomfør operasjonell risikoanalyse iht. gjeldende prosedyre for å urdere personellrisikoen ed manuell rørhåndtering inntil utstyr er reparert. JA Stopp for reparasjon *) Umiddelbare tiltak før manuell operasjon 1. Sikker jobbanalyse utføres dersom det ikke foreligger prosedyre / arbeidsbeskrielse. 2. Prosedyre for manuell rørhåndtering foreligger er kjent for de inolerte benyttes 3. Releant utstyr foreligger er godkjent er edlikeholdt 4. Hendelsesrapportering 5. Ansarlig person for boring om bord informerer akthaende ansarlig person på land (**) rapportering til Petroleumstilsynet 1.Ansarlig person på land informerer Ptil. pr. telefon i kontortid 2.Samtale med Ptil bekreftes skriftlig 3.Søknad om midlertidig unntak sendes Ptil etter atale. Ligger risikoen innenfor de akseptable kriterier? JA NEI Stopp for reparasjon Manuell rørhåndtering kan gjennomføres inntil utstyr er reparert Ansarlig person på land informerer ** Hert selskap bør tilpasse rentingslinjene til egen organisasjon.

19 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: VEDLEGG 3. Deformerte eller sekkete rør Retningslinjer for fortsatt arbeid med trekking a rør fra brønn der rør(ene) er deformert eller sekket (kreer ikke arsling til Ptil) Rør som trekkes ut a brønn er deformert / sekket Kan fjernoperert utstyr benyttes uten økt risiko? Ja Arbeidet utføres i henhold til rigg spesifikk matrise Nei Vil tilgjengelig utstyr om bord ære egnet for å gjennomføre operasjonen manuelt? *) *) Nei Operasjonen stanses til egnet utstyr er ombord Gjennomfør operasjonell risikoanalyse / SJA for manuell rørhåndtering Ja *) *) Umiddelbare tiltak før manuell operasjon 1. Sikker jobbanalyse utføres dersom det ikke foreligger prosedyre / arbeidsbeskrielse. 2. Prosedyre for manuell rørhåndtering a. foreligger b. er kjent for de inolerte c. benyttes 3. Releant utstyr a. foreligger b. er godkjent c. er edlikeholdt 4. Hendelsesrapportering 5. Ansarlig person for boring om bord informerer akthaende ansarlig person på land Gjennomfør risikoanalyse / SJA basert på mulig tap a last Ligger risikoen innenfor de akseptable kriterier? Nei Ja Manuell rørhåndtering kan gjennomføres inntil forhold er normalisert Stopp operasjon, gjennomfør kompenserende tiltak inntil risiko kriterier ligger innefor akseptable kriterier Stopp operasjon, gjennomfør kompenserende tiltak inntil risiko ligger innenfor akseptable

20 OLF Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Nr.: 081 Gjeldende fra dato: Reisjon nr: 03 Re. dato: Side: VEDLEGG 4. Sikt i Antikollisjonssystemet Retningslinjer for temporært abrudd i antikollisjonssystemet, crown saer og floor saer, grunnet utstyrssikt Utstyr for antikollisjon sikter Er utstyr som omfattes a sikt inolert i operasjonen? JA Kan umiddelbar stopp for rep medføretap a brønnkontroll? JA Umiddelbare Tiltak før operasjon i by-pass *) Utfør operasjon med system i by-pass inntil sannsynlighet for tap a brønnkontroll er akseptabel? NEI NEI Fortsett operasjon når utstyr med sikt er parkert i sikkert område Kan umiddelbar stopp for reparasjon medføre hullproblem eller skade på brønn? JA Umiddelbare tiltak før operasjon i by-pass *) Utfør operasjon med system i by-pass til borestreng er tilbake i foringsrør eller mulighet for brønnskade er eliminert NEI Er deler og personell tilgjengelig om bord for å starte reparasjon? JA Stopp for reparasjon NEI Gjennomfør operasjonell risikoanalyse iht. gjeldende prosedyre for å urdere personellrisikoen ed operasjon med deler a eller hele systemet for antikollisjon ute a drift *) *) Umiddelbare tiltak før operasjon 1. Sikker jobbanalyse. 2. Hendelsesrapportering 3. Ansarlig person for boring om bord informerer akthaende ansarlig person på land **) rapportering til Petroleumstilsynet 1. Ansarlig person på land informerer Ptil pr. telefon i kontortid 2. Samtale med Ptil bekreftes skriftlig 3. Søknad om midlertidig unntak sendes Ptil etter atale. Ligger risikoen innenfor de etablerte akseptkriterier? Operasjon kan gjennomføres med deler eller hele systemet JA ute a drift Ansarlig person på land informerer **) NEI Stopp for reparasjon Hert selskap bør tilpasse rentingslinjene til egen organisasjon.

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE 078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE Original versjon Nr.: 078 Etablert: 1.1.03 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Oppsummering / Anbefaling Det anbefales at alle aktører

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B VED LØFTEOPERASJONER DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B DOK.NR.:U D-49610 SIDE 2 AV 77 REVISJONER Rev. nr. Beskrivelse 01 Utgitt for informasjon til oppfølgingsmøte 02 Utgitt for høring 0 Sluttrapport A Oppdatering

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2015-04-08 Fysisk sikring mot ulovlig inntrengning Veiledning til forskrift om informasjonssikkerhet Forskrift om informasjonssikkerhet stiller krav

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014) Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer