(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C08J 9/28 ( ) C08G 59/18 ( ) C08G 59/22 ( ) C08G 59/50 ( ) C08J 9/00 ( ) C08J 9/12 ( ) C08J 9/32 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Cognis IP Management GmbH, Henkelstrasse 67, Düsseldorf, Tyskland (72) Oppfinner Birnbrich Paul, Untenitter 3, Solingen, Tyskland Thomas, Hans-Joseph, Rheydter Straße 200 a, Korschenbroich, Tyskland Balser, martina, Brückenstraße 22, Pulheim, Tyskland (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge (54) Benevnelse Anvendelse av nanoporøse polymerskum som varmeisolerende materialer (56) Anførte publikasjoner GB-A

2 1 Beskrivelse Oppfinnelsens område [0001] Oppfinnelsen omhandler bruken av visse nanoporøse polymerskum som varmeisolasjonsmaterialer. Teknikkens stand [0002] Polymere epoksyharpikser har vært kjent i lang tid. Som regel fremstilles disse gjennom omsetning av polyepoksider med i gjennomsnitt minst to terminale eller laterale epoksidgrupper per molekyl sammen med herdere, spesielt amin holdige herdere som er di- elle polyaminer. Disse polymere epoksyharpikser har mange anvendelsesområder hvor anvendelser som lakk og beleggmasse (påføring av et dekkelag på et substrat) dominerer. [0003] EP-A-1,518,875 beskriver spesielle herdere for vannbaserte epoksyharpikssystemer, hvor disse herdere fremstilles gjennom omsetning av en blanding av (a) minst et epoksidert polyalkyenoksid, valgt fra gruppen av epoksiderte polyetylenoksider, epoksiderte polypropylenoksider og polyetylenpropylenoksider, (b) minst en epoksidert aromatisk hydroksyforbindelse valgt fra gruppen av bisfenol-aepoksider og bisfenol-f-epoksider og (c) minst en aromatisk hydroksyforbindelse valgt fra gruppen av bisfenol-a og bisfenol-f til et mellomprodukt og etterfølgende omsetning av dette mellomproduktet med et polyamin. Publisert er også bruken av disse herdere til fremstillingen av klarlakker og beleggmasser (påføring av et dekkelag på et substrat, for eksempel som gulvbelegg). [0004] Dokumentet DE A1 avdekker en metode til fremstilling av et porøst material med åpne porer som inkluderer trinnene til fremstilling av en emulsjonsoppslemming gjennom intens røring av en blanding, som inkluderer i) en epoksyharpiks av glycidyl-type, ii) en første herder, valgt fra gruppen av modifiserte polyaminherdere, hver av dem fremstilt gjennom modifisering av en polyaminherder med et modifiseringsmiddel, aminherdere og blandinger av disse, iii) en ytterligere herder, valgt fra gruppen av polyamidherdere, iv) et fyllmiddel og

3 2 v) vann, å støpe den omtalte oppslemmingen i en vanntett form og å herde den omtalte oppslemmingen mens den inneholder vann (se krav 1). Denne metoden tilsvarer en faseinversjonspolymerisasjon (FIP). I tillegg vises i tabell 5 polymerskum materialer med en gjennomsnittlig porediameter på 200 nm, 500 nm, 700 nm eller 900 nm (se Nr. 5-8). I D2 beskrives bruken som filtermaterial. Men ingen steder i D2 vises til en mulig bruk som varmeisolasjon. Beskrivelse av oppfinnelsen [0005] Hensikten med denne oppfinnelsen er å tilveiebringe nanoporøse polymerskum materialer som er egnet som varmeisolasjonsmaterialer. Spesielt oppviser disse materialer lav varmeledningsevne (foretrukket lavere enn 0,09 W/m*K) og høy mekanisk styrke (maksimal trykkspenning foretrukket høyere enn 1,0 Mpa). [0006] Målet for denne oppfinnelsen er bruken av nanoporøse polymerskum materialer, tilgjengelig gjennom omsetningen av en eller flere epoksyharpikser (E) med en amfifil epoksyharpiksherder (H) i vann tilsvarende en faseinversjonspolymerisasjon (FIP), som varmeisolasjonsmaterialer. [0007] Med nanoporøse polymerskum materialer menes polymerer med indre hulrom. Herunder omfattes svamplignende strukturer som både har makro- og mikroporer, hvor mikroporer dominerer og hvor mikroporene oppviser gjennomsnittlige tverrsnitt i område fra 10 til 500 nm, spesielt fra 10 til 100 nm. [0008] Ifølge denne oppfinnelsen kjennetegnes de her brukte nanoporøse polymerskum materialer ved lav varmeledningsevne ved høy mekanisk styrke. Det gjør materialene spesielt attraktive for bruk som konstruktive, mekanisk lastbare varmeisolasjonsmaterialer. Til epoksyharpiksene (E) [0009] Epoksyforbindelsene (E) omhandler polyepoksider med i gjennomsnitt minst to terminale eller laterale epoksidgrupper per molekyl. Disse epoksyforbindelsene kan være både mettet og umettet, alifatisk, sykloalifatisk, aromatisk eller heterosyklisk, og kan også ha hydroksylgrupper. De kan i tillegg ha slike substituenter som ikke utløser forstyrrende bireaksjoner under blandings- og reaksjonsbetingelsene, for eksempel alkyl- eller arylsubstituenter, etergrupper og lignende. Disse epoksyforbindelser er

4 3 foretrukket polyglycidyleter basert på multivalente, foretrukket bivalente alkoholer, fenoler, hydrogeneringsprodukter av disse fenoler og/eller novolakker (reaksjonsprodukter av univalente eller multivalente fenoler med aldehyder, spesielt med formaldehyd i nærvær av sure katalysatorer). Epoksyekvivalentvektene av disse epoksyforbindelsene ligger fortrinnsvis på mellom 85 og 3200, spesielt mellom 170 og 830. Epoksyekvivalentvekten til en substans defineres som den mengden substans (i gram) som inneholder 1 mol oksiranringer. [0010] Multivalente fenoler omfatter fortrinnsvis følgende forbindelser: resorcinol, hydrokinon, 2,2-Bis-(4-hydroksyfenyl)propan (Bisfenol A), isomerblandinger av dihydroksydifenylmetan (Bisfenol F), tetrabrombisfenol A, 4,4'-dihydroksydifenylsykloheksan, 4,4'-dihydroksy-3,3-dimetyldifenylpropan, 4,4'-dihydroksydifenyl, 4,4'-dihydroksy-benzofenol, Bis-(4-hydroksyfenyl)-1,1-etan, Bis-(4-hydroksyfenyl)- 1,1-isobutan, Bis-(4-hydroksyfenyl)-metan, Bis-(4-hydroksyfenyl)-eter, Bis-(4- hydroksy-fenyl)-sulfon blant annet så vel som klorerings- og bromeringsprodukter av ovennevnte forbindelser; Bisfenol A er spesielt foretrukket. [0011] Også polyglycidyleter av multivalente alkoholer er egnet som forbindelser (E). Som eksempler på slike multivalente alkoholer nevnes Etylenglykol, Dietylenglykol, Trietylenglykol, 1,2-Propylenglykol, Polyoksypropylenglykole (n = 1-20), 1,3-Propylenglykol, 1,4-Butylenglykol, 1,5- Pentandiol, 1,6-Heksandiol, 1,2,6-Heksantriol, Glyserol, Isosorbid og Bis-(4- hydroksysykloheksyl)-2,2-propan. Også polyglycidyleter av polykarbonsyrer kan anvendes som forbindelser (F) som dannes gjennom reaksjon av epiklorhydrin eller lignender epoksyforbindelser med en alifatisk, sykloalifatisk eller aromatisk polykarbonsyre som oksalsyre, ravsyre, adipinsyre, glutarsyre, ftalsyre, tereftalsyre, heksahydroftalsyre, 2,6-naftalindikarbonsyre og dimerisert linolensyre. Eksempler er Adipinsyrediglycidylester, Ftalsyrediglycidylester og Heksahydroftalsyrediglycidylester. [0012] Det kan også anvendes blandinger av flere epoksyforbindelser (E). [0013] Under fremstillingen av nanoporøse polymerskum materialer hvor det som nevnt ovenfor i henhold til oppfinnelsen omsettes herdere (H) i vandig miljø med epoksyforbindelser (E) tilsvarende en faseinversjonspolymerisasjon (FIP), kan valgfritt anvendes additiver og/eller prosesseringshjelpemidler som er velkjent for fagfolk.

5 4 Eksempler for dette er pigmenter, sement, grus, ventileringshjelpestoffer, skumdempere, dispergeringshjelpemidler, antisettlingsmiddel, akseleratorer, frie aminer, prosessadditiver, ledningsevneforbedrere. Til epoksyharpiksherdere (H) [0014] Med amfifile epoksyharpiksherdere (H) menes slike epoksyharpiksherdere som inneholder hydrofile og hydrofobe strukturelementer. [0015] Fortrinnsvis anvendes slike epoksyharpiksherdere som er selvemulgerende i vann ved 25 C og som i tillegg har evnen til å emulgere epoksyharpikser (E) ved 25 C. [0016] Fortrinnsvis anvendes slike herdere (H) som fås ved omsetning av en blanding av 1. (A) minst et epoksidert polyalkylenoksid, valgt fra gruppen av epoksiderte polyetylenoksider, epoksiderte polypropylenoksider og polyetylenpropylenoksider, 2. (B) minst en epoksidert aromatisk hydroksyforbindele valgt fra gruppen av Bisfenol-A-epoksider og Bisphenol-F-epoksider og 3. (C) minst en aromatisk hydroksyforbindelse valgt fra gruppen Bisfenol-A og Bisfenol-F til et mellomprodukt og etterfølgende omsetning av mellomproduktet med et polyamin (P). [0017] I et utførelseseksempel omsettes bare komponentene (A), (B) og (C) til et mellomprodukt og etterfølgende omsetning av mellomproduktet med en polyamin (P). [0018] I et annet utførelseseksempel anvendes til fremstillingen av mellomproduktet ved siden av forbindelsene (A), (B) og (C) i tillegg forbindelsene (D), som etterfølgende omsettes med polyaminene (P) til herderen. Forbindelsene (D) hører til gruppen av triglycidyletere av trioler og diglycidyletere av dioler. Som eksempler på egnete dioler eller trioler som er substrukturer i forbindelsene (D) nevnes: Etylenglykol, Dietylenglykol, Trietylenglykol, 1,2-Propylenglykol, 1,3-Propylenglykol, 1,4-Butylenglykol, 1,5-Pentandiol, 1,6-Heksandiol, Sykloheksandiol,

6 5 Sykloheksandimetanol, Neopentylglykol, 1,2,6-Heksantriol, Glyserol og Trimetylolpropan. Til forbindelsene (A) [0019] Innenfor denne oppfinnelsen menes med epoksiderte polyetylenoksider forbindelser som fås ved konvertering av begge terminale OH-grupper i polyetylenoksid til oksirangrupper, for eksempel gjennom omsetning med epiklorhydrin. Polyetylenoksidet som anvendes kan ha en gjennomsnittlig molvekt i område fra 80 til 3000; det kan fremstilles ved å starte polymerisasjonen av etylenoksid på en alkylendiol med C2-C18 på en måte som er kjent for fagfolk. [0020] Innenfor denne oppfinnelsen menes med epoksiderte polypropylenoksider forbindelser som fås ved konvertering av begge terminale OH-grupper i polypropylenoksid til oksirangrupper, for eksempel gjennom omsetning med epiklorhydrin. Polypropylenoksidet som anvendes kan ha en gjennomsnittlig molvekt i område fra 110 til 3000; det kan fremstilles ved å starte polymerisasjonen av propylenoksid på en alkylendiol med C2-C18 på en måte som er kjent for fagfolk. [0021] Innenfor denne oppfinnelsen menes med epoksiderte polyetylenpropylenoksider forbindelser som fås ved konvertering av begge terminale OH-grupper i polyetylenpropylenoksid til oksirangrupper, for eksempel gjennom omsetning med epiklorhydrin. Polyetylenpropylenoksidet som anvendes kan ha en gjennomsnittlig molvekt i område fra 80 til Med polyetylenpropylenoksid menes forbindelser som fås gjennom kopolymerisasjon av etylen- og propylenoksid, hvor polymerisasjonen av begge reaktanter kan gjennomføres samtidig eller i blokker, ved å starte polymerisasjonen av propylenoksid og/eller etylenoksid på en alkylendiol med C2-C18 på en måte som er kjent for fagfolk. [0022] Forbindelsene (A) kan anvendes enkeltvis eller i blanding med hverandre. Til forbindelsene (B) [0023] Innenfor denne oppfinnelsen og som vanlig menes med Bisfenol-Aepoksider forbindelser som fås ved omsetning av Bisfenol-A med epiklorhydrin og/eller polymeriserer dette gjennom følgereaksjon med Bisfenol-A. Derfor betegnes disse forbindelsene også som Bisfenol-A-diglycidyleter eller generelt som

7 6 epoksyharpikser. Kommersielle produkter er Epikote 828, 1001, 1002, 1003, 1004 blant annet fra produsenten Shell. [0024] Molvektene til de anvendte Bisfenol-A-epoksidene er fortrinnsvis i område fra 380 bis [0025] Innenfor denne oppfinnelsen og som vanlig menes med Bisfenol-Fepoksider forbindelser som fås ved omsetning av Bisfenol-F med epiklorhydrin og/eller polymeriserer dette gjennom følgereaksjon med Bisfenol-F. Derfor betegnes disse forbindelsene også som Bisfenol-F-diglycidyleter eller generelt som Bisfenol-F epoksyharpikser. [0026] Molvektene til de anvendte Bisfenol-F-epoksidene er fortrinnsvis i område fra 350 bis [0027] Forbindelsene (B) kan anvendes enkeltvis eller i blanding med hverandre. Til forbindelsene (C) [0028] Bisfenol-A er vel kjent blant fagfolk og karakteriseres gjennom følgende formel: [0029] Bisfenol-F er også vel kjent blant fagfolk. [0030] Forbindelsene (C) kan anvendes enkeltvis eller i blanding med hverandre. Til forbindelsene (P) [0031] Som Polyaminer (P) anvendes innenfor denne oppfinnelsen primære og/eller sekundære aminer med minst to nitrogenatomer og minst to aktive aminhydrogenatomer per molekyl. Det kan anvendes alifatiske, aromatiske, alifatisk-

8 7 aromatiske, sykloalifatiske og heterosykliske di- og polyaminer. Eksempler på egnete polyaminer (P) er: Polyetylenamin (Etylendiamin, Dietylentriamin, Trietylentetramin, Tetraetylenpentamin, osv.), 1,2-Propylendiamin, 1,3-Propylendiamin, 1,4- Butandiamin, 1,5-Pentandiamin, 1,3-Pentandiamin, 1,6-Heksandiamin, 3,3,5-Trimetyl- 1,6-heksandiamin, 3,5,5-Trimetyl-1,6-heksandiamin, 2-Metyl-1,5-pentandiamin, Bis(3-aminopropyl)amin, N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,2-etandiamin, N-(3- aminopropyl)-1,2-etandiamin, 1,2-diaminosykloheksan, 1,3-Diaminosykloheksan, 1,4- Diaminosykloheksan, Aminoetylpiperazine, Poly(alkylenoksid)diaminer og triaminer (som for eksempel Jeffamine D-230, Jeffamine D-400, Jeffamine D-2000, Jeffamine D- 4000, Jeffamine T-403, Jeffamine EDR-148, Jeffamine EDR-192, Jeffamine C-346, Jeffamine ED-600, Jeffamine ED-900, Jeffamine ED-2001), meta-k Silylendiamin, Fenylendiamin, 4,4'-Diaminodifenylmetan, Toluendiamin, Isoforondiamin, 3,3'- Dimetyl-4,4'-diaminodisykloheksylmetan, 4,4'-Diaminodisykloheksylmetan, 2,4'- Diaminodisykloheksylmetan, 1,3-Bis(aminometyl)sykloheksan, blandingen av poly(sykloheksyl-aromatisker)aminer som er koblet via en metylenbru (også kjent som MBPCAA) og polyaminoamider. Polyetylenaminer, spesielt Dietylentriamin er spesielt fortrukket. [0032] Forbindelsene (P) kan anvendes enkeltvis eller i blanding med hverandre. Til fremstillingen av mellomproduktet [0033] I et utførelseseksempel anvendes under fremstillingen av mellomproduktet forbindelsene (A) og (B) i et molart forhold av 0,1:1 til 5:1. [0034] I et utførelseseksempel anvendes under fremstillingen av mellomproduktet summen av forbindelsene (A) og (B) [forbindelsene inneholder 2 oksirangrupper per molekyl] relativt til forbindelsen (C) [forbindelsen inneholder to OH-grupper per molekyl] i et molart forhold av 1,1:1 til 10:1. Det er ensbetydende med å justere ekvivalentforholdet av oksiranringer i summen av forbindelsene (A) og (B) i forhold til aktive hydrogenatomer i forbindelsen (C) til en verdi i område fra 1,1:1 til 10:1. [0035] I et annet utførelseseksempel, nemlig i tilfeller hvor det anvendes minst en forbindelse (D) til fremstillingen av herder, anvendes under fremstillingen av mellomproduktet summen av forbindelsene (A), (B) og (D) [forbindelsene inneholder 2 oksirangrupper per molekyl] relativt til forbindelsen (C) [forbindelsen inneholder to OH-grupper per molekyl] i et molart forhold av 1,1:1 til 10:1. Det er ensbetydende med å justere ekvivalentforholdet av oksiranringer i summen av forbindelsene (A), (B)

9 8 og (D) i forhold til aktive hydrogenatomer i forbindelsen (C) til en verdi i område fra 1,1:1 til 10:1. [0036] Følgende forklaringer gis for entydighetens skyld: begrepet «ekvivalentforhold» er kjent for fagfolk. Den grunnleggende tanken bak ekvivalentbegrepet er, at for enhver substans som deltar i en reaksjon vurderes de deltakende reaktive grupper under den ønskete reaksjonen. Gjennom ekvivalentforholdet uttrykkes hvilken numerisk relasjon summen av reaktive grupper i forbindelsene (x) og (y) har til hverandre. Her er det viktig å passe på, at med en reaktiv gruppe menes den minst mulige reaktive gruppen termen reaktiv gruppe er ikke sammenfallende med termen funksjonell gruppe. For H-syre forbindelser betyr det at OH-grupper og NH-grupper representer slike reaktive grupper, men ikke NH 2 - gruppen hvor to reaktive H-atomer sitter på samme nitrogenatom. På den funksjonelle gruppen NH 2 ansees hensiktsmessig begge hydrogenatomer som reaktiv gruppe, slik at den funksjonelle gruppen NH 2 har to reaktive grupper, nemlig hydrogenatomene. [0037] I et utførelseseksempel gjennomføres fremstillingen av mellomproduktet i nærvær av en katalysator, spesielt Trifenylfosfin eller Etyltrifenylfosfoniumiodid. Mengden av katalysator er omtrent 0,01 til 1,0 vekt-% - relativ til totalmengden av forbindelsene (A), (B) og (C). Epoksidtallet (% EpO) av mellomproduktet er fortrinnsvis lavere enn 10% EpO, spesielt lavere enn <5% EpO. Definisjonen av epoksidtallet og detaljer til dens analytiske kvantifisering finnes i avsnittet med eksempler i dette dokumentet. Til fremstillingen av herder (H) [0038] Under fremstillingen av herderen omsettes mellomproduktet med et polyamin (P) som sagt. [0039] I et utførelseseksempel anvendes mellomproduktet og polyaminet (P) i slike mengder, at ekvivalentforholdet av reaktive H-atomer på amin-nitrogenatomene i (P) relativ til oksirangrupper i mellomproduktet er i området fra 4:1 til 100:1. [0040] Foretrukket gjennomføres omsetningen av mellomproduktet med polyaminet slik, at polyaminet forelegges i overskudd for å sikre at hovedsakelig et molekyl av polyaminet, fortrinnsvis Dietylentriamin, reagerer med en av epoksidgruppene til mellomproduktet hver. Overskuddet av amin kan avdestilleres for å holde innholdet på fritt amin lavest mulig.

10 9 Til faseinversjonspolymerisasjonen (FIP) [0041] Med faseinversjonspolymerisasjon (FIP) menes følgende: først lages en vandig emulsjon av epoksyharpiks (E) i vann, hvor den amfifile epoksyharpiksherder (H) fungerer som emulgator. Dette systemet betegnes etterpå også som reaksjonssytem beskrives til å begynne med som olje-i-vann-emulsjon (O/Vemulsjon). Olje-komponenten av denne O/V-emulsjon er selvfølgelig epoksyharpiksen. Under etterfølgende omsetning av harpiks og herder (herding ifølge av en polyaddisjon) skjer en faseinversjon, dvs. reaksjonssystemet forandrer seg fra en O/V type emulsjon til en V/O type emulsjon, hvor vann som indre fase omsluttes av den herdende polymer. Det kommer av, at de opprinnelige emulgatoregenskapene til herderen forandrer seg under herdingen, siden dens natur endrer seg gjennom polyaddisjonen i retning av økende hydrofobsitet. Etter fullstendig herding foreligger nå en porøs polymermatriks som inneholder vannfasen i hulrommene. Om ønskelig kan vannfasen fjernes gjennom tørking hvor hulrommene fylles med luft. En nødvendig forutsetning for en faseinversjonspolymerisasjon er at ikke noe vann slipper ut av reaksjonssystemet. Det kan realiseres teknisk på forskjellige måter. [0042] For det første kan reaksjonssystemet innesluttes. Det er også mulig å tilsette reaksjonssystemet til et åpent system og så for eksempel sørge for at (a) det foreligger tilstrekkelig luftfuktighet ved grensesnittet til at gassfasen (som oftest luft fra omgivelsen), som forhindrer uttørking eller tap av vann fra det øverste laget til reaksjonssystemet eller at (b) grensesnittet til gassfasen tildekkes for eksempel med en folie. Mens de så langt beskrevne varianter for gjennomføring av FIP representerer tapsfrie utførelseseksempler, kjennetegnes en annen variant for gjennomføring av FIP ved å tilsette reaksjonssystemet til et åpent system men uten spesielle forholdsregler for å forhindre tap av vann til grensesnittet. I dette tilfellet dannes i grensesnittet gjennom tap av vann en tett, kjemikalieresistent struktur (som kan betegnes som klarlakk), som danner en vann barriere for den derunder liggende del av reaksjonssystemet, slik at FIP an skje uhindret i dette laget. Etter fullstendig herding av reaksjonssystemet kan det tette kjemikaleresistente laget (som regel 0,1 til 0,3 mm tykk) fjernes mekanisk. [0043] At de herdete systemene består av nanoporøse strukturer kan sees optisk ved at de resulterende materialene ikke er klar, men hvit. [0044] I en foretrukket utførelsesform gjennomføres FIP slik, at epoksyharpiks (E) og

11 10 herder (H) anvendes i et ekvivalentforhold fra 2:1 til 1:2. Spesielt foretrukket er ekvivalentforholdet (E)/(H) = 1:1. [0045] FIP kjennetegnes gjennom en innledende fase hvor det foreligger en O/Vemulsjon og en herdefase, som begynner med dannelsen av V/O-emulsjonen. FIP kan gjennomføres ved 0 til 100% luftfuktighet. Vanninnholdet til FIP reaksjonssystemet kan varieres i området fra 95 til 20 vekt % (relativ til hele reaksjonssystemet). [0046] Om ønskelig kan fortykningsmiddel tilsettes reaksjonssystemet. [0047] Herdingen av reaksjonssystemet kan gjennomføres i et vidt temperaturområdet, fortrinnsvis mellom 1 C og 99 C og spesielt foretrukket mellom 5 C og 60 C. [0048] I motsetning til vanlige metoder til fremstilling av polymerskum kan også fyllstoffer tilsettes FIP reaksjonssystemet. Gjennom anvendelsen av utvalgte fyllstoffer modifiseres både mekaniske egenskaper som trykkfasthet, bøyestrekkfasthet, E- modul, tetthet og varmeledningsevne til de nanoporøse polymerskummaterialene ifølge oppfinnelsen. Eksempler Forkortelser [0049] Etterfølgende forkortelser betyr:! EEV = Epoksidekvivalentvekt (som beskrevet ovenfor).! MV = gjennomsnittlig molekylvekt! RPM = Rotasjon per minutt! % = vektprosent, hvis ikke uttrykkelig definert på annen måte Brukte råvarer [0050] Epoksyharpiks (E): Chem Res E20 (Cognis GmbH) Fyllstoffer: Hule glasskuler K1 bzw. K25 (3M)

12 11 Hule glasskuler K1: Firma 3M Deutschland GmbH (brukes som fyllstoff) Hule glasskuler K25: Firma 3M Deutschland GmbH (brukes som fyllstoff) Herder (H): Det ble fremstillt følgende herdere H1 til H5: Herder H1 [0051] 44g Poly(propylenglycol)-diglycidyleter (EEV: 326 und MV: 652) ble blandet ved 20 C med 46,2g Bisfenol-A-diglycidyleter (Chemres E20 fra Firma Cognis EEV: 194), 14,0g Bisfenol A og 0,1g Trifenylfosfin. Denne blandingen ble varmet opp til 160 C og rørt ved denne temperaturen for omtrent 3,5 timer inntil epoksidtallet ble 3,95%. Deretter ble det kjølt til 60 C og ved denne temperaturen tilsatt 121,4g Dietylentriamin. Etter at dem eksoterme reaksjonen har avtatt ble reaksjonsblandingen igjen varmet til 160 C i to timer. Overskuddet av Dietylentriamin ble avdestillert under vakuum (til 200 C sumptemperatur og trykk mindre enn 10 mbar) inntil ikke noe fritt amin destillerte mere. Blandingen ble etterpå kjølt til 90 C og under intensiv røring ble det tilsatt 89,5g vann. Det ble dannet 205,6g av en klar rav-fargete væske med en viskositet (i substans, Brookfield, 10 Rpm, 40 C) av 2140 mpas, med et faststoffinnhold av 60% og et amintall på 134. Herder H2 [0052] 44g Poly(propylenglycol)-diglycidyleter (EEV: 326 und MV: 652) ble blandet ved 20 C med 46,2g Bisfenol-A-diglycidyleter (Chemres E20 fra Firma Cognis EEV: 194), 14,0g Bisfenol A og 0,1g Trifenylfosfin. Denne blandingen ble varmet opp til 160 C og rørt ved denne temperaturen for omtrent 9 timer inntil epoksidtallet ble 3,81%. Deretter ble det kjølt til 60 C og ved denne temperaturen tilsatt 121,4g Dietylentriamin. Etter at dem eksoterme reaksjonen har avtatt ble reaksjonsblandingen igjen varmet til 160 C i to timer. Overskuddet av Dietylentriamin ble avdestillert under vakuum (til 200 C sumptemperatur og trykk mindre enn 10 mbar) inntil ikke noe fritt amin destillerte mere. Blandingen ble etterpå kjølt til 90 C og under intensiv røring ble det tilsatt 89,5g vann. Det ble dannet 202,3g av en klar rav-fargete væske med en viskositet (i substans, Brookfield, 10 Rpm, 40 C) av 2110 mpas, med et faststoffinnhold av 60%.

13 12 Herder H3 [0053] 44g Poly(propylenglycol)-diglycidyleter (EEV: 326 und MV: 652) ble blandet ved 20 C med 46,2g Bisfenol-A-diglycidyleter (Chemres E20 fra Firma Cognis EEV: 194), 14,0g Bisfenol A og 0,1g Trifenylfosfin. Denne blandingen ble varmet opp til 160 C og rørt ved denne temperaturen for omtrent 5 timer inntil epoksidtallet ble 4,12%. Deretter ble det kjølt til 60 C og ved denne temperaturen tilsatt 121,4g Dietylentriamin. Etter at dem eksoterme reaksjonen har avtatt ble reaksjonsblandingen igjen varmet til 160 C i to timer. Overskuddet av Dietylentriamin ble avdestillert under vakuum (til 200 C sumptemperatur og trykk mindre enn 10 mbar) inntil ikke noe fritt amin destillerte mere. Blandingen ble etterpå kjølt til 90 C og under intensiv røring ble det tilsatt 90,5g vann. Det ble dannet 209,2g av en klar gulbrun væske med en viskositet (i substans, Brookfield, 10 Rpm, 40 C) av 1440 mpas, med et faststoffinnhold av 60%. Herder H4 [0054] 34,4g Poly(propylenglycol)-diglycidyleter (EEV: 326 und MV: 652) ble blandet ved 20 C med 46,2g Bisfenol-A-diglycidyleter (Chemres E20 fra Firma Cognis EEV: 194), 14,0g Bisfenol A, 8,9g Butandioldiglycidyleter (EEV: 132) og 0,1g Trifenylfosfin. Denne blandingen ble varmet opp til 160 C og rørt ved denne temperaturen for mere enn 2 timer inntil epoksidtallet ble 4,39%. Deretter ble det kjølt til 60 C og ved denne temperaturen tilsatt 121,4g Dietylentriamin. Etter at dem eksoterme reaksjonen har avtatt ble reaksjonsblandingen igjen varmet til 160 C i to timer. Overskuddet av Dietylentriamin ble avdestillert under vakuum (til 200 C sumptemperatur og trykk mindre enn 10 mbar) inntil ikke noe fritt amin destillerte mere. Blandingen ble etterpå kjølt til 90 C og under intensiv røring ble det tilsatt 91,7g vann. Det ble dannet 211,9g av en klar lysegul væske med en viskositet (i substans, Brookfield, 10 Rpm, 40 C) av 2500 mpas, med et faststoffinnhold av 60%. Herder H5 [0055] 34,4g Poly(propylenglycol)-diglycidyleter (EEV: 326 und MV: 652) ble blandet ved 20 C med 46,2g Bisfenol-A-diglycidyleter (Chemres E20 fra Firma Cognis EEV: 194), 14,0g Bisfenol A, 10,7g Heksandioldiglycidyleter (EEV: 159,1) og 0,1g Trifenylfosfin. Denne blandingen ble varmet opp til 160 C og rørt ved denne temperaturen for mere enn 2 timer inntil epoksidtallet ble 4,37%. Deretter ble det kjølt til 60 C og ved denne temperaturen tilsatt 121,4g Dietylentriamin. Etter at dem eksoterme reaksjonen har avtatt ble reaksjonsblandingen igjen varmet til 160 C i to

14 13 timer. Overskuddet av Dietylentriamin ble avdestillert under vakuum (til 200 C sumptemperatur og trykk mindre enn 10 mbar) inntil ikke noe fritt amin destillerte mere. Blandingen ble etterpå kjølt til 90 C og under intensiv røring ble det tilsatt 93,0 vann. Det ble dannet 215,1g av en klar lysegul væske med en viskositet (i substans, Brookfield, 10 Rpm, 40 C) av 2080 mpas, med et faststoffinnhold av 60%. Eksempler 1 til 7 [0056] Epoksyharpiksene (E) og herder (H) ble fylt i et begerglass (diameter 95 mm, høyde 120 mm) og pre-emulgert med en pendraulikrører type LM34 på trinn 1 (omtrent 465 RPM). Brukte mengder av (E) og (H) tas fra tabell 1. En homogent hvit farge indikerte tilsvarende homogenisering. Etterpå ble vannet tilsatt porsjonsvis (tilsvarende vannmengde tas fra tabell 1). Rørehastigheten ble tilpasset slik, at det ikke lenger oppstå en trombe. Den totale tiden fra pre-emulgeringen til behandling var omtrent 7 minutter. Alle eksperimenter ble gjennomført med et ekvivalentforhold av epoksyharpiks til herder på 1:1. [0057] Hule glasskuler som ble brukt som fyllstoff i eksempel 6 og 7 ble forsiktig tilsatt ved hjelp av en spatel, for at kulene ikke skulle knuses. [0058] Detaljer til eksemplene 1 til 7 kan tas fra tabell 1, som også inneholder måledata relatert varmeledningsevne, bøyestrekkfasthet, trykkfasthet til de resulterende nanoporøse polymerskum materialene. Prøveforberedelse [0059] Til fremstillingen av prøvestykker til bøyestrekk- og trykkfasthet ble tilsvarende silikonformer brukt som var belagt med slippmiddel T3 (Firma Ebalta). Platene for varmeledningsevnemåling ble fremstilt i en teflonform som var belagt med slippmiddel Loksiol G40 (Firma Cognis). Støpemassene ble tildekket inntil demoulding, men ikke lukket lufttett. Prøvestykkene ble tatt ut av formen etter 18 timer, tørkingen varte i 7 dager ved 23 C og 48 timer ved 55 C. Varmeledningsevnemåling [0060] Varmeledningsevnen ble målt ifølge ISO 8301, dette tilsvarer varmefluksmålemetoden. Platedimensjonene var 150 mm * 150 mm, lag tykkelsen varierte mellom 20 mm og 25 mm. Målingen ble gjennomført med måleutstyr fra Firma

15 14 NETZSCH Typ HFM 436/3/1E, kontakt trykket var omtrent 65 N. Som måletemperatur ble valgt 10 C med en temperaturdifferens på 20K. Det er en standardmåling for varmeisolasjonsmaterialer. Platene ble tørket i 7 dager ved romtemperatur med etterfølgende tørking ved 55 C inntil konstant masse. Før målingene ble prøvene lagret i minst 72 timer ved romtemperatur, ingen spesiell lagring ved standard klima. Måling av bøyestrekk- og trykkfastheter [0061] Måling av bøyestrekk- og trykkfastheter ble gjennomført tilsvarende DIN eller En lagring ved standardklima skjedde ikke. Forandringer i prøvestykkenes geometri kunne ikke forutsies presist og ble derfor ikke tatt hensyn til. Som måleinstrument ble det brukt en universal test maskin fra Instron, typ 5565 med software Bluehill 2,0. Dimensjonene til prøvestykkene for bøyestrekkfasthetstesting var rektangulær på 120 mm * 10 mm * 15 mm og for trykkfasthetstester ble det brukt sylinderformete prøvestykker med dimensjonene 27 mm høyde og 12 mm diameter. Prøvehastighetene tas fra DIN. Tørke temperaturene var 23 C og 55 C. 1 Tabell 1 - Eksempler: Herder H1 [g] 160,0 200,0 220,0 250,0 270, Epoksyharpiks Chem Res E20 [g] Demineralisert vann [g] Bindemiddelinnhold [%] Hule glasskuler K1 [g] Hule glasskuler K25 [g] Fyllstoffinnhold [%] Tørke temperatur Tetthet [g/cm 3 ] 145,1 181,3 199,5 226,7 244,8 108,8 108,8 297,6 288,3 243,5 208,2 163,2 223,2 223, uten uten uten uten uten 27,12 27, C 23 C 23 C 23 C 23 C 23 C 23 C 0,47 0,51 0,57 0,64 0,58 0,32 0,39 Varmeledningsevne [W/m*K] 0, , , , , ,0460 0,0526 Maks. trykkspenning gjennomsnitt [MPa] 9,0 10,4 11,0 14,7 10,6 3,9 9,7 Maks. trykkspenning standardavvik 2,4 1,4 0,7 1,1 1,1 0,1 0,8

16 15 [MPa] Bøye-E-Modul gjennomsnitt [Mpa] 99,4 196,4 296,2 381,9 332,8 248,6 368,2 Bøye-E-Modul standardavvik [Mpa] 6,0 25,4 22,3 3,5 21,7 11,0 36,7 Hint: Linjen bindemiddelinnhold er kun til informasjon. Med bindemiddel forstås her reaksjonsproduktet mellom herder H1 og epoksyharpiksen (Chem Res E20). Bindemiddelinnholdet er dermed andelen av det definerte bindemiddel i forhold til hele systemet i prosent. Eksemplarisk demonstreres beregningen til bindemiddelinnholdet for eksempel 1: Siden reaksjonen av epoksyharpiks med aminherder (herder H1) er en polyaddisjon uten avspaltning av molekylgrupper må masseandelene av harpiks og herder adderes for å få mengden til der resulterende bindemiddelet: 100% av den anvendte epoksidharpiksen ChemRes E20 (145,1 g) tas med. Siden den anvendte herder H1 har et faststoffinnhold på 60% tas med bare 0,6 * 160,0 g = 96,0 g. Dermed beregnes mengden av bindemiddel i systemet som 96,0g + 145,1g = 241,1g. Hele systemet innholder i tillegg 297,6g vann og omfatter dermed en totalmengde på 160g+145,1g+297,6g = 602,7g. Bindemiddelandel i hele systemet bergenes derav på følgende måte: % bindemiddel = 241,1 * 100 / 602,7 = 40,00%.

17 16 Kravene 1. Anvendelse av nanoporøse polymerskum materialer, tilveiebrakt gjennom omsetning av en eller flere epoksyharpikser med en amfifil epoksyharpiksherder i vann som en faseinversjonspolymerisasjon, som varmeisolasjonsmaterialer. 2. Anvendelse ifølge krav 1, hvor det anvendes slike epoksyharpiksherdere (H) som fremstilles ved omsetning av en blanding av (A) minst et epoksidert polyalkylenoksid, valgt fra gruppen av epoksiderte polyetylenoksider, epoksiderte polypropylenoksider og polyetylenpropylenoksider, (B) minst en epoksidert aromatisk hydroksyforbindele valgt fra gruppen av Bisfenol-A-epoksider og Bisphenol-F-epoksider og (C) minst en aromatisk hydroksyforbindelse valgt fra gruppen Bisfenol-A og Bisfenol-F til et mellomprodukt og etterfølgende omsetning av mellomproduktet med et polyamin (P). 3. Anvendelse ifølge krav 2, hvor det anvendes Dietylentriamin som polyamin (P). 4. Anvendelse ifølge krav 2 eller 3, hvor det anvendes epoksiderte polypropylenoksider som forbindelser (A). 5. Anvendelse ifølge en av kravene 2 til 4, hvor det anvendes Bisfenol-A-epoksider som forbindelser (B). 6. Anvendelse ifølge en av kravene 2 til 5, hvor det anvendes Bisfenol-A som forbindelser (C).

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 39664 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C04B 28/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2399741 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B32B 27/40 (06.01) C08J 7/04 (06.01) C09D 17/04 (06.01) D21H 19/82 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246471 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C11C 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2289870 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 231/24 (2006.01) C07C 237/32 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.11 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2121868 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C09K 8/03 (2006.01) C09K 8/ (2006.01) C09K 8/42 (2006.01) C09K 8/88 (2006.01) C09K 8/60 (2006.01) C09K 8/68 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2171197 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0G 1/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12..01 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2279998 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07C 231/12 (2006.01) C07C 237/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.22 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

[0001] Denne oppfinnelsen omhandler en metode til fremstilling av et magnesiumformiat-basert porøst metalorganisk rammemateriale.

[0001] Denne oppfinnelsen omhandler en metode til fremstilling av et magnesiumformiat-basert porøst metalorganisk rammemateriale. 1 Beskrivelse [0001] Denne oppfinnelsen omhandler en metode til fremstilling av et magnesiumformiat-basert porøst metalorganisk rammemateriale. [0002] Magnesiumformiat som porøst metalorganisk rammemateriale

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2140320 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 19/4099 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 196721 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61L 9/04 (06.01) A61B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.06 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2277856 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 231/24 (2006.01) C07C 237/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.06.04 (80) Dato for

Detaljer