Innhold Side Nettbryter... 3 NcttkontakLer for ekstraursl)r... Dempning av skalalys Antcnnekontakt er. 4 rm-an'enner. 4 Inn'tillingpl tm...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Side Nettbryter... 3 NcttkontakLer for ekstraursl)r... Dempning av skalalys Antcnnekontakt er. 4 rm-an'enner. 4 Inn'tillingpl tm..."

Transkript

1 TANDBERG TR 2080 AM/Ftv srereo RECET'ER Bruksanvisning Innhold Side Nettbryter NcttkontakLer for ekstraursl)r Dempning av skalalys Antcnnekontakt er. 4 rm-an'enner. 4 Inn'tillingpl tm... 6 AM-anLenner 8 Jordledning.. 8 Inn'rilling pe AM.. 9 Lydsryrke Bdldnse. 9 l onekonuoller 9 Tone DeIear 9 filrere... l0 SIcreo \,lono t0 Ho) rralcre. 1t flalervelgcr. t2 Hode(elefuner. l3 E tfekt indikato r. l3 Arspilling av grammotonplarcr os bind. t1 Innspill;ngd\ radioprogrammerpt bind Inn(pillinga\ grammofonplarerpi bind Kopiering av b6nd. Progyamkonr roll under innspiljing. Komhinefl inn\pilling/avspilling. Output Preamp.' og Input Powenmp.- kontakt Innspilling av et tonekorrigert program overtap 2-kontakten kanaler.. Kopling av plugger. Tekn;sle data t t

2 For Deres sikkerhet! For a unnge elektrisk stot eller brann me elektroniske apparater ikke utsettes for regn eller fuktighet. Apparatets deksler (kapsling) mi ikke fjernes. Overlat enhverservicetil kvalifisert servicepersonell. Dra ut nettplugg og nntenneledning i tordenver og v d lengre tids fraver (f.eks. ferier, etc.). I dette produkt er det blitt lagl stor vekt pa a oppne de best mulige data, savel i FM-delen som i forsterkerdelen. Det er sorget for at TR 2080 pe a e omrader fyll r de strenge krav som stilles til et kvalitetsprodukt. FM-delen har for eksempel eksepsjonelt gode signal/stoy data. Likeled s er ingenting spart for i &jore apparatets forsterkerdel se god som ov rhodet mulig. Spesifikasjonenc som mcd hveft produkt uttrykker klart hva produktet kan yte, og spesifikasjonene er oppgitt med god margin. Under utviklingsfasen har vi i tillcgg til de elektriske melinger lagt stor vekt pa Disse har vist at det er mulig a hore en kvalitativ fonkjeu mellom TR 2080 og andre Drodukter Da markedet. g

3 Nettbryter Appa.rater som leveres til Ska.ndinavia er beregnct for 220 V/50 Hz nettspenning. Om onskelig kan apparater koples om for 240 V/ 50 Hz eller 120 V/50 60Hz spennjng. Omkoplinsen mi foretas av en fagmann. Sli pn apparatet ved n trykke inn knappen merket Po\!cr. Sll av apparatet ved I gi knappen et nytt trykk, slik at den loses ut. MERK! Dct tar ca. 6 sekunder lia De trykker inn Po\\er-knappen til det kommcr lyd i hoyttalcrne. Nettkontakter {or ekstrautstvr Apparater som levercs til USA er utstyrt med tre ekstra nettkontakter for tilkopling av annet IIi-fiutstyr. l)issc kontaktenc er kun tillatt brukt i USA. Dempning av skalalys Helt til pa apparatet sitter en knapp merket Light Dim. Trykk inn denne knappen hvis De onsker i redusere styrken pl skalalyset.

4 Antennekontakter Radioen har to kontakter {or tilkopling av FM- Kontakten merket 300 ohms Bal er beregnet for en 300 ohms antenne som tilkoplcs via en flat antenne kabel medsamme impedans (f.eks. en dipolantenne). Tilkoplingcn med en antcnn plugg. Kontakten mefket 75 ohms Unbal er beregnet for tilkopling via en 75 ohms (eller 60 ohms) coaxialkabe1. U.S.l. node Jordingsskruen som sitter rctt nedcnfor antennekontaktene, brukes bare pe USA-urgaven av TR FM{ntenner Valg av antenne For at radiocns egenskap r skal kunne utnyttes fullt ut cr det absolult nodvendig n ha en god antenne. Jo l ngrc De bor fra senderen, ogjo flere fjell og hoye bygninger det er i vcien, dess viktigere er antennen. Det er ikke nok barc e motta signalct fra en sender, for 5 fi et godt resultat mi signal ',Irlen!eere o\c,, n vis rerdi og:ignalet mi trr si fritt for forstyrrelser som mulig (se kurver pn side 7). FM-signaler har dessuten en iendens til a reflekteres fta b-vgninger og lignende, slik at De kanskje mottar samme signal fra flere retnjnger samtidig. Dette kan gi forvrengning, spesiett ved mottaking av stercoprogrammer..''!!: ul=li n:t. ttr n!i- Antennen ma monteres sl;h at De mottdr s;gnalet rett fra sendercn uten a fange inn rcflekttrte signaler e llet e le htrishe Jorsty rre ker. Det De tr ngcr er et kraftig, klart signal r tt ira senderen. For i oppne dette me De bruke riktjg Hvis Dc er i tvil om hva slags antenne De skal v lge, bor Dc snakke med Deres radioforhandler. Han cr sannsynliglis godt kjent med lokale motlakcrforhold. De cnklcste antennene kan De lage og instal lere selv, men hvis De Onsker en ston antenne bor installasjonen foretas av radioforhandleren eller en antennesp sialjst. g

5 En enkel dipolantenne En enkel dipolantennc kan lages lettvint av vanlig uskiermet, flat antennekabel med to parallcllc ledere, impedans 2,t0-300 ohm (fnes hos radio handlere). I il sclvc antennesloyfen brukes en lengde pa 135 cm. Ta av litt isolasjon i hvcr endc og lodd sammen de to lederne, som vist pi figuren. Klipp s: opp den cne lederen pa rnidten og lodd inn en ny kabel her (bruk samme type kabel som De bruktc tjl selve antennedoyfen). Lodd en antenneplugg til den andrc enden at kabelen og plugg dcn 1il kontakten mcrkct 300 ohms Bal. Antennen cgncr seg godt for inncndcrrs bruk. Ilonter rntcnnen pa ct ikkc metallisk undcrlag, f.eks. p:i en list ellcr direkte pa vcggcn. Pla,scrrnt"nnen rn..l.lolfcn pa trer.ar rctninqen til scndcren. For e unngi f.,rsrynelsc pii grunn a\ evcnluelle refleksjoncr, kan det v.cre nodvendig i prove scg lrcm til den mest hensiktsmessjge plasseling. thl,x\ /fi\\ /I il l\ Sender t-;l -T- { Ferdige dipolantenner er i fi kjopt i antenncfor r erninger og ho, enkrltc rajiofor handl, I c F \ -antenne med tlere elementer Figurcn viser cn l'i1'antennc mcd flcre elementer. Denne antennetypen har storre retningsv;rkning og gir 3-4 ganger sterkere signal cnn en djpohntennc. Antennen monteres pi en mast som bor stjkkc ca. 3 m ter opp over hustaket for d unngii l<,kalc refleksjoner. Er mottakerforholdene spes;elt gode kan mastcn &iorcs noe kortere. Nedforjngen fra adtennen giorcs med en 75 ohmi coaxjalkabcl som koples til k(,n1akten mcrket 75 ohms Unbal bak pn radioen. FM antenncr med flere clemcnter fies i mangc forskjellige varianter og prisklasser. Ta kontakt med Deres radioforbandler ell r n utcnnespesialist. Felles antenneanlegg Hvis De bor pa et sted som har felles antenneanlegg for radio og TV er De som regel sikret god mof taking. For { kople radioen til anleggct trenger D $ appardtkabel som kan kjopes hos radiofor' handleren. Apparatkabler leveres i standard lengder (f.cks. 2, 4, 6, 8 og 10 mcter). V.n pipassclig med i lelge rikrig lengde, da det er sv?ert vanskelig e skjc'te kabelen. Vltr oppmerksom pa at en lang kabel vil dcmpe signalet mer enn en kort kabel. Kombincrt A\1/!v antenne: se side 8. E

6 Innstilling pa FM Kontroller at knappene Tape I Monitor, Tape 2 Monitor, Powcr Reading og Preamp Rcr: tapc 2 Trykk inn dcn firkantedc FN{-knappen. Dcn rode lampen over knappen lyser opp. Stjll inn til onsket stasjon med sokcrknappcn (merket runins). No,vaktig innstilling er meget viktig, s. rlig lbr FMprogrammer. Radioen cr derfor utstyrt med 1o stasjonsindikatorcr, mcrkcl henholdsvis FII Signal ogtuning.still inn sokeren slik rt viscren pi FNI Signal-indikatrrren gir sbn mulig utsldg, og finstill dcrctter 1il visercn pii hnjng-indikatoren sta Stoysperre (Muting) kontrolleres av knappen merket!m Muting overst til hoyre pa apparatct. Ndr kndppen er inntryftaet bljr sus og stoy meilom.rrsjoncne rur.mj i,t und(r,r)lker. Dere eir stoyfri innstjll;ng pa lm. Ndr hnappen er ute virkcr ikke stovspenen. MERK! Stoyspeu n vil ogsa blokkere FM slasjonef som er lbr svak til e gi sto) lii mottaking. Hvis De onskera lytte til enslik stasjon ma De h FM N{uting knappcn v.ere ut.!n{*kalacn strekker seg fra 87,5 til 108 NIHZ og skalaen er noyaktig inncn khz. Bli derfor ikkc forbausct om en nasjon som sender pe f.eks. 92,9 luhz konmer inn niir skaliliseren star pe 93,1 MHz. D 1te cr lremdelcs innenfor toleranscn. Skalaen er barc menl som en veiledning og det viktigstc er i bruke dc to stasjonsindikatorene riktig. E

7 FM stereo Radioen cr utstyrt rncd stercodckoder som automatisk trcr i funksjon mer ci stereosignal mcd i;l slrekkelig slyrke kommer inn Pmgrxmmet lil da gjengis i stcrco o\cr hotrtxlcrne Stercoprosrammer krcver hol ere signalsl,vrkc cnn rn,.n"t'togl. l,,r rr"rgr.u. oe lor\f.rqn nc. -r,"' ' oe,pn"d"loddf, ril ler.ur1,.r" kopl". rrn n I signalst,vrkcn ef orer cr bcstenrt ri\':t lir!;gnal.r\rkfr,.,.,. fd,,, ' '',rril I'r.er.'rlnr"r ti.ntr.r d ! -+o 6oo ? 510, 5101 sl03, r t0a: r105!v/300ohn (venstre skalals I I I T'i'#i'ii'rTi Fowrengning %(h0yre s Signal/ stoy forhold og fortrengninll I 05 o1 S.l\.t sonr e krallig rok til i kople i r 'iqnal srerirrdckodercn kan 1)li forstvrret av slo) og lorrlcngning. I s.i fall kan Dc tr-vkkc inn knappen ftrl Nono ij\ersl lil ho-\'rc p;i apparatct Stcreo programmet vil da gjengis ; mono med brdre sloy' NIERKI Om FNI Sterco-indikatorcn l)ser beho!cr ikkc dette bety al De mottar et stereoproglm. Incliletoren vil ogsii hse hlis c1 nn,noprogram scndcs over en sterco scnder. Dolbyserte* FM-programmer F,n dcl ulenlandske ractiostasjonet har tatt i bruk Dolby B** stoyrcduksionss) slem ved utscnding av!m programmcr. Det er mulig at sysrcmet ogsa vil bli latt i bruk i Skandinavia. l or a motta 1 dolbysert IrU program m d optimalt resultat trenger Dc: a) Ilt 25 rnikrosekunders korrcksjonsn th erk. Iit slikt nettvsk er innebygd i TR b)[,n Dolb.v dekoder. En slik dckoder cr innebygd i Tandbcrgs bnndopptakere med Dolby sloy redukstonssystem. Vi skal ni forklare hvordd De kan molta c1 dolbyscrt Fv-program med full utn-vtlelsc av dolbyserinsen, ved hjelp avtr 2080 og en Tandberg bindopptaker med inncbygd Dolby dckodcr. l.plugg bendopptakercn til kontakten mcrket 'Iape I bak pd TR l rvkk inn knappene FNI og'l ape I N{oniror pi TR2080.Tryhk ossd inn knappen nerhet I.M 25 l,ts (1il hoyr peappararet). 3. Sett konrrollene pa bindopptakeren slik: RF,C SELECT-knappcne inne, IIOLBY N.R.-rendererr til DOLBY f\'1, SOURC!]/TAPD-knappene utc og OUTPUT LEVEL-kontrollene iil 6.l..Juster blndopptakcrens (LINI) IN*PUT LEVELkonlroller ettcr rest-tonen som sendes for programnct beg)nner. Scrt kontrollcne slik at riscrenc pl innspillingsindikatorcnc shr opp til "50%" merket. l)e kan spillc ;nn programmel p: band ved i trykke p:i bi dopprakcrens RECORD knapp. ]IERKI Dolbyserte programmer kan ogsi mottas uren I bruke t)olbv dekoder. KnapPen merkct FXI 25 IS skal da vere?rfe. + Orden':: "l)olbr".)g '\lolbyserl" er registtert? tarmctker far DolbJ Lahoratoies Inc., USA. ** ilai ihh. loftehle' ne.j type A som bruhes ued ptu f esjanette innsqillinger i ly dstudia er' z

8 Antenner for AM (mellombolgel Fe.rittantenne Radio n I utstyrt med en ferittantenne som er inn bygd i et plasthus bak pe apparatet. Hus t er hengslet og kan dreies som vist pa figuren Antennen er sterkt retningsvirkende, og vjl gi kraftigst signal ner den star pa tven av retning n til s nder n. Ferittantenn n kan aldri erstatte en god utendors antenne, og vil alltid varc mer utsatt for forstyrelser, f.eks. fra Tv'apparatcr i n. rheten. MERK! Antennekretsenc er ogsa innebygd i plast huset. For e unnga feilavstemning av disse kretsene m: De trekke antennen ut fra radioens bakplate som vist pe figuren (med stiplete linjer). Dette gjeld.er sela orn De bruher utendorsantenne. Utendors anlenne En strekkant nne kan lages av uisolert kobbertrad Ant nnen bor ver minst l0 meter lang. Best tesulldt oppnis med en lenqde pa 5 20 metcr ' Antennen monteres se hoyt og fritt som mulig og isoleres i begge ender. Hvis det er en bestcmt utenlandsk stasjon som De lyttcr serlig ofte lil,lonner det seg e rette inn antennen slik at denne stasjonen kolnmer best mulig inn. Antennen skal p k mot Flyn fdritt nt.n..n ut ct:-----:---_-_-1i tu b.kv.sq.n nlr D. ii lyttdrilam.-,".(_:.-. T R 2080 {sett ovenlra) utenddjs strekkantenne Nedforingsledningen fra antennen koplcs til kontaktpunktet merket AM Ant bak pa radioen (bruk antennepluss!). Se ogsi avsnitt om jordjng nedenfor. En annen populfr antenne er stavantennen som monteres pe en mast Pa hustaket. Kombinert AM/F M-antenne D n mest vanlige typen kombineft ant nnc er en stavantenne kombinert med en Ftr{-antenne med flere elementer. Nedforingen gjores med en coaxialkabel. Felles antenneanlegg, sc side 5. Jordledning For a fi best mulig mottaking pa AN'l lonncr d t seg e jorde radioen. Jordledningen koples til jordingspunkt A (bruk antennepluggl) og til naermeste vannror hvor den festes med en rorklemme. Jordingspunkt B brukes bare pa UsA-utgaven av TR Jordingspunkt C skal brukes til jording av Platespillersjassis dersom platespilleren tilkoples med phonoledninger. Hvis DlNJedning brukes skjer iording n i selve kontakten (se siste sid ). U.SA. modell E

9 Innstilling pe A[4 (mellombolgen) Illffi TF 20ro ea k-a..$ Konlroller at knappenc Tape I Nfonitor, Tap 2 \'lonitor, Power R ading og Preamp Rcr: Tape 2 er Trykk inn den firkantede AN4 knappen. Den rodc lampcn over knappcn lyser opp. Still inn til onsk t stasjon med sokerknappen (merket Tun;ng). Still inn slik at viseren pi FNI Signal indikatoren (til venstre) gft iarst mulig utslag. Lydstyrke - Balanse Reguler l)'dstyrken med den rundc knappen Reguler styrkeforholdct mellom hoyre og venstre kanal mcd den rundc knappen merket Balance Tonekontroller Radioen er utstyfi med 3 uavhengigc tonekontroller: Bass, Treble (dnkant),,g llidrangc (midt-omrnde) Kurvene viser virkningen av lonekontroll ne. Knappenc er delt, dcn inncrste delcn regulerer hoyre kdn.,l og den ) rrr, 'r r \ Fn'rrF kdnal Tonekontrollene brukes for i gi et lydbildc som er behagelig for lytieren. De kan ogsa kompcnsere tor manglcnde fylde i et hvilket som helst toncomrade i mu.iklen. Darlige.rku.,i'kF lorhold kdn mxn "g.r til en viss grad kompcnscre for led hielp av tonc- Knappcn kan brukes til a kompcnsere for skjevheter som skyldes plassering av ho1'ttalcrne eller akustiske forhold i rolnm;t. db.25,20,15 ' t ! 500 I V i kningen a:,) t one h ontrc I kne MERK!!or at ronekontrollcne skal virke, mn Tone Defeat'knappen vr.re utlost. Sc forovrig avsnittet om filtere, side I0. Tone Oefeat Ved et trykk pe lone Defcat knappen oppnir De rett fr.kvcnsgang uansetr tonekontrollen s stilling. C MERK! Loudness- og filtcr-funksjon ne pavirkes ikke av Ton Dcfeat-knappcns stilling.

10 Filtere Low Filter Knappen kan trykkes inn for a rcduscre stoy i det lavere frekvensomr:idet, f.eks. rumling fra en platesp ler av dirlig kvalitet- Filter t vjl ogse rcdusere akustisk tilbakekopling meuom hoyttalere og pick up. Dempningen er - l2 db pr' oktav og begynner ved 30 Hz ( 3 db). cr svak oppfatter nemlig ikke or t de dype og hoye tonene si godt, og midtomridet i musikken vil derfor dominere. Loudness-knappcns virkning er avhengig av lydslvrken. Kurvene viser!irkningene for forskjellige st;llinger av Volume-knappen. High Filter I Knappen kan trykkcs inn for a reduserc stoy i det hoyere frekvensomridet, f.eks. skrapelyder fia gamle grammofonplater eller sus fra derlige lydband. Dempningen cr - 12 db pr' oktav og startcr ved Hz ( 3 db). High Filter 2 Fjlteret virker pn samm mite som High Fjlter I, mcn dempningcn er noe mindre ( 6 rtll pr. oktav) d8-10 l l nr lhr Virhningen au LOW og IIIGII liltrene High Filrer 1 og High Filter 2 Nir beggc knappcne er inne vil Dc fi en spesjelt kraftig dcmpning av hcrye frekvenser (- 18 db Pr. Loudness d8 0 t r r 2 5 l0 20 Knappen kan trykkes inn nnr lvdsl,vrken er lav for agibe&e fremhevelse avbass og diskmt. Ntu lyden I:nhningen au LOUDN ES S-hontro Uen fo' fnhj e ttise stitlinst ar b ds tyrke kontro tten Stereo - lvlono Radioens fonterkerdcl kan koples for stereo eller mono giensivelse. Det cr 5 lorskjelligc mulighcler: Sterco-hnappen inne:de to karulene er adskilt vanlig sterco giengivclse. Mono L knappen?,ner Programkildcns v nstr kanal koples til bide hoyre og venstre kanal i radioens lbrsterker. ]viono R knappen inne r Programkildcns hoyre kanal koplcs til bede hoyre og vcnstre kanal j radioens STEFEO Mono L-, Mono R- og Sterco-knappene inne san,rd,gr De 1o kanalene er adskilt og ombyttet. Itono L og Mono R hnappene inne (eller alle knappene ute): Prcgramkildens hoyre og vcnstrc kanal koples tilbegge kanalene i radioens forsterker (full mono). ls

11 Hdyttalere Tilkopling I Radioen har 3 sett hoyttalerutganger merket Speakers A, B og C. Tjlkoplingen gjores med skruer pa grunn av den hoye utgangseffekten. Fjern isola sjonen fra enden av hoytralerledningene og skru dem godt fast. Bruk alltid stifter med nylon' klammer tor a le're ho) I ral"rledningene p.i \cgqen Vdnlige st;fter han lett 14e k ottslutning i ledn{ngene. Polaritet Ved tilkopling av hoyttalere ma Dc passe pa at polariteten blir riktig. +pa hoyttaleren ma koples til skruer merket +pa radioen, og (eller'lord") pa hoyttaleren me koples lil skruen merket - pe Iadioen. Hvis polaritetcn for cn hoyttaler cr gal vil membranet p: d nne hoyttaleren svinge "i utakt" og.l.tr. \il ga ur o!e' hd*-qi.nqivfi5en. For i \.rre helt sikker kan De plassere hoyttalerne front mot fronl i ca. f.i, cm's innbyrdes avstand. Hvis dette gir en merkbar reduksjon av bassen tyder det pe fcil polaritet, slik at ledningene lil den ene hoytlaleren I t En stik koplins Dil gi da is basssiengiueke t[

12 Sammenkopling av flere hdyttalere Hvis De onsker i kople flerc til s.rmme skruesetl, me De ta hensyn til folgendc: Z=aOHMS z=6ohms Apparalets utgangseffekt utn)ltes best n:ll den totalc impcdansen for hver kana.l er mellom'l og 8 ohm. \red impcdanser lavere cnn 't ohm svnker utgangseffektcn raskt (se kurve). Hvcr kanat har 3 sett hoyttalerutga.nger som er koplet i parallell. Men bare to av utgangene (A + B e[er A +C) kan vere innkoplet samtidig. figurcn til hovrc ri..er eks"mpler pj k.mbinj'ion av hoyttalcfe for en &dza1. HOyttalerkombinasjoner lor 6n kanal MERK! Hoyttalere som kopies j serie ma vrnrc id ntiske for ikke : forandre klangfargen. Valg av hoyttalere De fleste typer hoyttalere kan brukes til TR 2080 (ogs: elektrostatiske Tandberg produserer et stort utvalg av hoytta.l re. Deres radioforhandler kan gi Dem nermere opplysninger. 120 I t t2t416oHlvl SIik utgangseffehten med den totale hoyttalerimqednnsen "dierer PA en hanal HOyttalervelger Ilovttalervelgeren (merket Speakers) har 6 forskjellige stillinger: Off: Ingen av hoyttalerne innkoplet. A: Progmm til hoyttalcrne k.)plet til Spcakers A utgangene. A + B: Program til hovttal rnc koplet til Speakers A-og B utgangene. B: Program til hoyttaleme koplet til Speakers B'utgangene. A +C: C: Program til hoyttalcrne koplet til Speakers A-og C-utgangene. Progmm til koplet til Speakers C'utgangene. I alle stillinger av hoyttalenelgeren vil progmmnet ogse koples til hodetelefonutgangene (Headphones). EI

13 Hodeteleloner To stereo hodetelefoner kan koples til kontaktene merket Headphon s foran til venstre pe apparatet. Lydstyrken i hodetelcfonenc rcguleres med knap' pene Volume og Balance. Enkelte musikk-entusiaster foretrekkcl e bruke hodetelefoner nnr de lytter til musikk. Hodetel fonene gir for noen en mer intim musikkopplevclse og man unngtu problcmer med romakustikken. N{en dei er ogsa ulemper. F.eks. vil hele lydbildet dreies hvis lytteren snur hodet, noe mangc finncr unaturlig. Det er et sporsmal om personljg smak. En av de storste fordclenc med hodetclefoner er at de gjor det mulig lbr en ellcr to personer e lytte til ndioen ut n i fontyrre andrc penoner i rommet. Hoyttalervelgeren (Speakers) settes da til Off. Hod telelbner bor ogse brukes ved kontrollavlytting under innspiiling pe bend, spesielt ved innspil ling fra mikrofoncr. Dened unngar man akustisk tilbakekopling via hoyttalcrne. Hvis De skal anskaffe hodetclcfoncr, sa husk at Alle hodetelefoner med impedans hoyerc enn 3 ohm kan brukes pn TR Pass pa a fe hodctelelbner ncd 1/4"jack pluss. Etfektindikator NtuDe trykker innknappen m rket Po$er Reading vil d n venstre indikatoren angi utgangseffektcn fra fo$terkercn vcd 8 ohms hoyttalere. Indikatoren angir spissrerdi, og gir til enhvcr tid avlesning for den kanal hvor signalet cr klalligst tl t t2 0l Sl;h t)arierer mdhsimal ut1angseffekt ned ho de te le f o ne ns inq e dan s tttdmo rf 2oao o^! a- i* !00 OHMS Nlaksimal utgangscffekt er avhengig av (belastning pr. kanal). Tabellen nederst \i.pr u,qung,filelr, n l,,r lor'kjelliee beld.'ninger og indikatoravlesninger. Hensikten med eff ktindikrtoren er: n unngi oventyring rv forsrerkercn, n unngi overbetastnjng av hoyttalcr som ikke er beregnet for svaert htty utgangscffekt. MERK! Hvis forstcrkercn ovcrbclastes ved for hoy omgivelsestempcralur (utilstrckkelis ventilasjon) vil en lermobryter sorge for at fo^terkeren koples tua. Appantet vil jajcn virke som normalt nir tempen turen innc i apparatet har sunket tilstrekkelig. 94"J!'r., Lr nlso TS

14 Avspilling av grammofonplater og bend ill EF : ll P[ baksiden av radio en sittcr det fire sett kontaktcr. To avdisse er for platespillere o g er merket Phono I og Phono 2. Kontaktene er beregnet for platespil' lere med nagrsfna pick up. Det er ogsn mulig e ha to platcr geende samtidi8, og skifte m llom dem med Phono 1- og Phono z- knappene. De to andre Lontakten er merket Tape I og Tap 2. Disse kontaktene er beregnet for bnndopptakere eller kasscttspillere. Tckniske data: se siste side. En platespiller MERK: Pa$ p: ar knapp"ne I apc I \4,'nitor oe Tape 2 Monitor er zlt. Plugg platespilleren 1il kontakten merket Phono 1 Trykk inn Phono 1-knappen pn rrdioens fronlpancl og start platespilleren. To platespillere MERK: Pa's pa a, knappene Tape I Monir," ug Tape 2 Monitor er?-rre. Med to platespillere kan De lage et uavbrutt musikkprogram bestaende av bakgrudnsmusikk, dan..musikk ellcf cr 'rorre orkestcrverk.om gir over fl re plater. Fremgangsrnite: Plugg platespillem til kontaktene Phono 1 og Phono 2. Start platespilleren som er til koplet Phono I og rrykl inn Phono I -knappen pa frontpanelet. Ner den platen tar slutt, starter De denandre platespille{en, og trykkerinn Phono 2 knappen. Nir plate nr.2 tar slutt, kan D sa ge tilbake tii den platespilleren, osv. Med ovelse vil De klare a skifte fra den ene platespiller n til den andrc uten noe opphold i musikken. ttr Justering av inngengsf 0lsomhet Lydstyrken i hoyttalcme vaere mest mulig lik for alle programkilder (FN{, AM, plater og bend). For e oppnd detre ma De kan'kj.ju"tete inngang'- folsomheten for Phono- og Tape-kontaktene. Fremgangsmiten er som folger: Phono l:1rykk inn Fll knappen oq still inn pa en kmftig li,i-stasjon. Starr sl platespilleren tilkoplet Phono 1, og trykk inn Phono l-knappen pa frontpanelet. Folsomhet'kontrollen for Phono 1 sitter like ved tilkoplingskontaktene for platcspilleren og er merket Input Level. Juster denne kontrollen slik at lydstyrken fra platespillcren er lik lydstyrken fta FM-programmct (skift frem og tilbake mellom FM og Phono 1 for A kontrcllere dette). kanjusteres fra 2,2 til 10 mv. Phono 2: for Phono 2-inngangen er 3 mv og kan ikkejusteres. Tape I og Tape 2: Start bendopptakeren tilkoplet Tape 1 (om avspi[ing av band, se neste side). Skift frem og tilbake mellom FM og Tape I Monitor' 08 juster folsomheten til lydsiyrken er den samme. Cjenta lo. fdpr 2. fol'omheten for lape inngangene kanjusteres fra 150 til 600 mv. MERK! Knappene FM, AM, Phono 1 og Phono 2 er gjensidig utlosende for e fe lost ut en knapp ma De trykke inn en annen. Knappene Tape I Monitor og Tape 2 Monitor loses derimot ut med et nltt trykk pa den samme knapp n.

15 En bendopptaker Plugg bendopptakeren til kontakten merket Tape 1. Trykk inn Tape 1 Monitor-knappen pa mdioens frontpanel og start bandopptakercn. Los ut Tape 1 Monitot knappenmed et nytt trykk nat auspi ingen lo bendopptakere PlugS b:ndopptakernc til kontaktenc lape 1 og Tape 2. De kan spillc av biind fra d n bindopptakercn ved I trykke inn Tape I Monitorknappen. l)e kan skifte til den andre bdndopptakeren vcd i lore ut Tape 1 Ntonitor og trykke inn Tape 2Ilonitor- MERK! Hvis De glemmer : lose ut Tape I Monitor ril den forste bindopptakcfen fremdelc. r.rre inn koplet - selv om De trykker inn Tape 2 Moniror. Justering av inngangsfdlsomhet l'olsomhcten pa Tap 1- og Tape 2'inngangene kan justeres slik at lydst).rken blir dcn sanme som for andrc programkilder. Se forrige sidc. lnnspilling av radioprogrammer pe bend 1. Plugg bendopptakeren til k{)nlakten l'ape 1 cller Tape 2 bak pi radben. 2. Still inn til onsket stasjon (lni ellcr,'\m) som bcskrevel pa sidene 6 og Sett bandopptakcren t;l innspilling uten i state bandcl. 5. Starl bandopptakeren. 6. Bruk knappen Tape 1 N{onitor eller Tapc 2 Monitor til programkontroll (se side I6). Innspilling pn Tape 2 med tonekonig ring, sc side Juster bandopptakerens innspijlingskontrollcr til riktig utslag pa bandopptakerens indikatorer. Innspilling av grammofonplater pe bend l Trykk inn Phono l'knappcn. Lcgg pa en plate og start plat spilleren. 2. Sett bindopptakeren tjl innspilling ut n a slarte bandet. 3. Juster b:ndopptakerens innspillingskontroller til rjktig utslag pabendopptakerens indikatorer. Juster helst etter de kmftigste musikkpartiene pe platen. 4. Ne er De klar til i begynne innspillingcn for alvor. Ge tilbake til bcgynnelsen av platen og start samtidig bandopptak ren. To platespillere En ckstra platespiller kan tilkoples kontakten merket Phono 2, og De kan spille inn ct uavbrutt musikkprogram ved l skifte frem og tilbake mellom de to platcspillernc, som Iorklart pn side r*. To bindopptakere [,n ekstra bandopptaker kan koples til kontakten merket Tape 2. l)e kan nn spille inn pe begge bandopptakerne samtidig. (Pn Tapc 2 kan man foreta ronckonigert opptak, se side 18.) 5. Bruk knappen Tape I Monitor til programkon' trou (s side 16). TE

16 Kopiering av band To bendopptakere Kopiering fra Tape 1 til Tape 2 eller omvendt Plugg den forste bendopptakeren til kontakten Iu pe I og den.ndre ril kunrdkrcn rjpf 2 Trykk inn knappcn Tape Cop,v I +2 hvis l). onsker i kopiere fra d n forstc bendopptakcren til Progmmkontroll: Se rvsnittet nedenfor. Programmet tiltape 2'kontakten kan, om onskelig, tonekorrigeres. Da mi Preamp Rec Tape 2 og Tape I llonitor-knappene trykkes inn og Tape Copy 1+2-knappen loses ut. Man kan da ikkc lytretil tann t program samtidig (se side 18). Trykk inn knappen Tapc Copy hvis I)e onsker i kopicre fra den andre bandopptirleren tjl MERK! Samtidig mcd at kopjeringen Piigtu kan De lytte til et annet progran ved n trykkc inn cn av knappene FI{,-\, Phono I cller Phono 2 Programkontroll under innspilling En dcl bendopptakere - blant annet dc flcst Tandbcrg-modellene h:lrmulighet forprogramkontroll under innspilling (bnnd-test). Kontrollen bestir i a1 bandet avlvttes i hoyttalere eller hodetel foner mens innspillingen pigir. Hensikten er e kontrollerc at innspiltingen er 1ri lor stijy og for- \aengnlng. Prog6mkontroll tor en bandopptaker tilkoplet Tape 1 1. Start innspillingcn og still ;nn bindopptrkeren til band test. Pe nycr Tandberg modellcr gjores dette vcd: trykke inn SOURC[,/TAPE-knap pene. Se forovrig bruksanvisningen for bind opptakeren. 2. La forelopig beggc Tape Monitor-knappene pi radioen vare ut. De vil nn hore programmet slik der er nar det tilfores bindopptakeren. 3. Trykk si inn Tape I Nlonibr knappen. De vil ne hore programmet ett r at det er blitt tilfort bendopptakeren, spilt inn pa bend, spjlt av i&ien og fort tilbake til radioen. Still inn bendopp' takercns OU TPUT LEVEL kontroller slik at lydstyrken er noyaktig den samme som da Tape I Monitor-knappen var ute. IE 4. Trykk jnn og los ut Tape I Nlonitor knapp n flere ganger i rask rekkcfolge Er innsplllingen rjktig utfort skal det ikke r;erc noen merkbar reduksjon i l,vdkvalitcten nar knappcn trykkes inn. Programkontroll for en bandopptaket tilkoplet Tape 2 Som for Tape i, men bruk Tape 2 N{onitorknappen. Proqramkunrroll p; lape 2 undet ronehonitscrt opptak kan kun foretas pa bandopptakeren (se side r8).

17 Kombinert innspilling/avspilling Et program fra FtrI, AM eller platespiller kan rp,tldr t r pa en bandopptakcr samtidig som et bend rp'?/"r d, fra en annen bindopptaker. Innspilling over Tape 1. avspilling over Tape 2 Trykk inn knappen lor dct progmmmet som skal spilles inn og start Tapc 1 bandopptakeren I rnnspilling. Trykk der ttcr inn l ape 2 \'lonjtorknappen og start Tape 2 opptakcrcn i avspjlling. Programmer fra dcnrc I'rnd.pp,"lcrFn dengi' i hoyrralc'r e. \ cd a rr\tle inn Tdpe I Moniror- LnrppF'1 k,n De tonrrollere inn'pillingen p: Tape 1 -b indo pptakercn. De kan ogsi kontrollcre innspillingen ved i plugge hodetelefoner dirckte til bandopptakeren. Innspilling ovei Tape 2, avspilling over Tape 1 Trykk inn knappen for det programmet som skal spilles inn og start Tape 2-bendopptakeren, rnn spjlling.trykk deretter inntape I Monitor'knappen og start Tape 1-bnndopptakeren i avspilling. Pro' grammet fta denne bnndopptakeren &jengis i hoyt talerne. \red e lose ut Tape j Nlonitor og trykke inntapc 2NlonitorkanDe kontrollere innspillingen pa Tape 2-bindopplakeren. nnnnn MERK! Ved tonekonigert opptak pi Tape 2 kan kombincrt innspilling/avspilling ikke foretas (se sid 18). E

18 Output Preamp.- og Input Poweramp.' kontaktene Overst til venstre p: mdioens bakplate sittcr det to boyler (se foto). Disse boylene kopler signalct fra utgangen pa for-forsterkeren (Output Preamp.) til inngangen pl effektforsterkeren (Input Powenmp ) Koplingen er gjort utvendig for at dct skal vrere mulig 5 kople inn ekstrautstyr som f cks. en ekkoboks eller et koneksjonsnettverk - mellom for-forsterkeren og ef f ektforsterkeren. VIKTIG! Ved vanlig bruk mi boylene v:ere pi plass for at signalet skal koples til effektforsterkeren og se tegning (a). ta) Ved bruk av utvendig utstyr fjernes boylene og utstyret koples inn mellom kontaktene, se tcgning (b). MERK! For i unngi smell i hoyttalerne bor effektforsterkeren slis pe t sist og slis av forst. Tekniske data: Se siste side. Innspillinq av et tonekorrigert program over Tape 2-kontakten ADVARSEL! Nar Preamp Rec'knappen er tnntrykket vil forsterkningen vdre redusert med 20 db. Nar knappen ut vil forcterkningen oke kraftig. Los ikhe ut hnappen,rar \dstyrken er skrudd hoyt opp, da dette kan sh&de hoyttalerne. Trykk inn Preamp Rec-knapp n (ned rst til h(,yre) De kan ne r gulere prcgrammet til bendopptakeren medstyrke-ogtonekontrollene, Loudness- og Iilterfunksjonene. Dermed kan De oppne spesielle effekter. MERK! Tone Def at-knappen ma vare utlost for at tonekontrollene skal virke (se side 9). Ntu Preamp Rec-knappen er ute skjer innspillingen pn vanlig mat, ut n at programmet pnvirkes av styrke- og tonekontrollene. Hvis De onsker e kontroll-avlytte programmet under innspillingen, ma De kople hodetelefbnene direkte til bendopptakeren (se side 16). MERK! Tape 2 Monitor-knappen ma ikke trykkes inn under tonekonigcrt opptak. Opptaket vil da bli odelagt. Tape 1 Monitor'knappen me bare trykk s inn hvis programmer De on"ker a tonekonigere komm r fra Tape r. PE.mp. Pow r.mp. IE

19 4 kanaler Ved hjelp av n 4-kana.ls dekoder og en ekstn stereoforsterker kan De spille av 4-kanals grammofofiplater. Oppkoplingen er som vist pa figulen. IE

20 Kopling av plugger Plussene ma vare koplet soh vist nedenfor. il:f.",x'.h:::.+ DlN-plugg r tilkoplet PHONO r og PHONO 2 DlN'plugg r tilkopl t TAPE I og TAPE 2 lra bandopplak. utgang, vensrre lanal (avspillins). f ra bendopp1aker utgang, hoyre kanal (avspillins). /--:\\- Iopl t samm.n P; a r\ konr.kren. \?zl srj.rm rd pliresp,ll F Signaljo.d me ikk koples enmen m d skjernen da dette kan si brum. Jack-plugger tilkoplet PHONES Vensrr. k anat c'-- +1{il+ - G\=rrr!{ l- \ + Hoy. kanal -----rr-nr- Tekniske data Innganger Folsomh.t for noninell uts.rgseffekt i 8 ohn, I khz Maks- innsarssigrrl (0.2% fomcnsnin8, I khz) Md, fol$mh.t Min. fobomhct PHONO I Jurterbar rra 2,2 til 10 mv 120 mv 420 nv PHONO? 150 mv TAPE I Justdbd rr. 150 til 600 mv k ohm?.5v28v TAPf,? Just rbd fra 150 til600 hv 7.5\28V 10 Utgang r PREAMP 5 V ved 0,1% foru ngnina I k ohm 20 ril?0.000 Hz TAPE I os TAPE 2 (DIN-kontakt) 250 mv ved 100% FM-modulasjo. TAPE I og TAPE 2 I v ved 100% rm-modulasjo. Utgangs ffett i hoyttaldn.: S kuft side 12 og tabclt side 13. Utgan$effekt i hod.t lefonei: Se Lupe sid6 r3. TANDBERGS RADIOFABRI KK A/S Postboks 9. Kortvoll N-OSLo8-Norgp Pa nt

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA 8 Vedlegg: Rapport veiledning TFE4105: Lab høst 2009 Fag TFE4105 Digitalteknikk og datamaskiner Eksempel RAPPORT LAB 2 ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA av Hans Hansen Ole Olsen Lab gruppe 123 Lab utført: 24.9.2009

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Vi spiller i band! (et veiledningshefte for band) Av Roy Botten, juni 2009. Dette veiledningsheftet følger studieplan R5401 ØVING I BAND, - 1 -

Vi spiller i band! (et veiledningshefte for band) Av Roy Botten, juni 2009. Dette veiledningsheftet følger studieplan R5401 ØVING I BAND, - 1 - Vi spiller i band! (et veiledningshefte for band) Av Roy Botten, juni 2009 Dette veiledningsheftet følger studieplan R5401 ØVING I BAND, - 1 - Dette heftet er ment å være et enkelt og lettforståelig hjelpemiddel

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene:

Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene: Kj ere kund! Takk ior at du har kjopt defte p'oduhd, \6 hepsr & v fe myo gled ev det. Det tar itt fid a s tle det sammen. Ta det som en liten rnoqompvehe 0 t 9r ikk uyan$g 6 trenge droyt en time pa A settelrampo

Detaljer

ET IDÉHEFTE. Brytere. hjelpemidler for. mestring, påvirkning og deltagelse. Svein Lillestølen. Versjon 1.0

ET IDÉHEFTE. Brytere. hjelpemidler for. mestring, påvirkning og deltagelse. Svein Lillestølen. Versjon 1.0 ET IDÉHEFTE Brytere hjelpemidler for mestring, påvirkning og deltagelse av Svein Lillestølen Versjon 1.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING DEL 1 1.1 BRYTERE MED MENING 1.2 MÅL OG METODER 1.3 OBSERVASJON,

Detaljer

On artikkelens forfattere: SYSTEMATISK OBSBRVASJONSMETODIKK INNLEDNING OM BEHOVET FOR SYSTEMATISK OBSERVASJON

On artikkelens forfattere: SYSTEMATISK OBSBRVASJONSMETODIKK INNLEDNING OM BEHOVET FOR SYSTEMATISK OBSERVASJON On artikkelens forfattere: John Ilellenld har utdannelse som bamevemspedagog fra Norges kommunal- og sosialhoyskole i Oslo 1969. Har har 2-erig videreutdaming i familieterapi med eksamen 1980, og fikk

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Aurum Integris 300B: komplett aktivt 3-veis system med integrert CD-spiller

Aurum Integris 300B: komplett aktivt 3-veis system med integrert CD-spiller Aurum Integris 300B: komplett aktivt 3-veis system med integrert CD-spiller Columbi Dette komplette systemet fra norrøne Vinland skal spille plenty høyt nok med 5 watt triodeforsterkere. Konstruktør og

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP SMÅ BARN MED HØRSELSTAP INFORMASJON TIL FORELDRE Innhold Forord Hørsel Audiogram Hørselens funksjon Hvordan hører vi Ulike typer hørselstap og årsaker Ulike hørselstester Mulige konsekvenser av ulike grader

Detaljer

Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon

Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon 353 tt Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon 5i tt 5-l 5S t6 lo 2 1. 1 Problemstillingene Hvordan skal kontrakter og testamenter tolkes? For 6 kunne svare p6 det, rekapitulererjeg

Detaljer

SPRIT OPP TV-LY En lydplanke eller lydsokkel gir nytt liv i TV-stua, med en lydopplevelse vanlige TV-er bare kan drømme om.

SPRIT OPP TV-LY En lydplanke eller lydsokkel gir nytt liv i TV-stua, med en lydopplevelse vanlige TV-er bare kan drømme om. HJEMMEKINO STORTEST AV LYDPLANKER OG SOKLER SPRIT OPP TV-LY En lydplanke eller lydsokkel gir nytt liv i TV-stua, med en lydopplevelse vanlige TV-er bare kan drømme om. Du skrur på den nye, flotte TV-en.

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer