Innhold Side Nettbryter... 3 NcttkontakLer for ekstraursl)r... Dempning av skalalys Antcnnekontakt er. 4 rm-an'enner. 4 Inn'tillingpl tm...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Side Nettbryter... 3 NcttkontakLer for ekstraursl)r... Dempning av skalalys Antcnnekontakt er. 4 rm-an'enner. 4 Inn'tillingpl tm..."

Transkript

1 TANDBERG TR 2080 AM/Ftv srereo RECET'ER Bruksanvisning Innhold Side Nettbryter NcttkontakLer for ekstraursl)r Dempning av skalalys Antcnnekontakt er. 4 rm-an'enner. 4 Inn'tillingpl tm... 6 AM-anLenner 8 Jordledning.. 8 Inn'rilling pe AM.. 9 Lydsryrke Bdldnse. 9 l onekonuoller 9 Tone DeIear 9 filrere... l0 SIcreo \,lono t0 Ho) rralcre. 1t flalervelgcr. t2 Hode(elefuner. l3 E tfekt indikato r. l3 Arspilling av grammotonplarcr os bind. t1 Innspill;ngd\ radioprogrammerpt bind Inn(pillinga\ grammofonplarerpi bind Kopiering av b6nd. Progyamkonr roll under innspiljing. Komhinefl inn\pilling/avspilling. Output Preamp.' og Input Powenmp.- kontakt Innspilling av et tonekorrigert program overtap 2-kontakten kanaler.. Kopling av plugger. Tekn;sle data t t

2 For Deres sikkerhet! For a unnge elektrisk stot eller brann me elektroniske apparater ikke utsettes for regn eller fuktighet. Apparatets deksler (kapsling) mi ikke fjernes. Overlat enhverservicetil kvalifisert servicepersonell. Dra ut nettplugg og nntenneledning i tordenver og v d lengre tids fraver (f.eks. ferier, etc.). I dette produkt er det blitt lagl stor vekt pa a oppne de best mulige data, savel i FM-delen som i forsterkerdelen. Det er sorget for at TR 2080 pe a e omrader fyll r de strenge krav som stilles til et kvalitetsprodukt. FM-delen har for eksempel eksepsjonelt gode signal/stoy data. Likeled s er ingenting spart for i &jore apparatets forsterkerdel se god som ov rhodet mulig. Spesifikasjonenc som mcd hveft produkt uttrykker klart hva produktet kan yte, og spesifikasjonene er oppgitt med god margin. Under utviklingsfasen har vi i tillcgg til de elektriske melinger lagt stor vekt pa Disse har vist at det er mulig a hore en kvalitativ fonkjeu mellom TR 2080 og andre Drodukter Da markedet. g

3 Nettbryter Appa.rater som leveres til Ska.ndinavia er beregnct for 220 V/50 Hz nettspenning. Om onskelig kan apparater koples om for 240 V/ 50 Hz eller 120 V/50 60Hz spennjng. Omkoplinsen mi foretas av en fagmann. Sli pn apparatet ved n trykke inn knappen merket Po\!cr. Sll av apparatet ved I gi knappen et nytt trykk, slik at den loses ut. MERK! Dct tar ca. 6 sekunder lia De trykker inn Po\\er-knappen til det kommcr lyd i hoyttalcrne. Nettkontakter {or ekstrautstvr Apparater som levercs til USA er utstyrt med tre ekstra nettkontakter for tilkopling av annet IIi-fiutstyr. l)issc kontaktenc er kun tillatt brukt i USA. Dempning av skalalys Helt til pa apparatet sitter en knapp merket Light Dim. Trykk inn denne knappen hvis De onsker i redusere styrken pl skalalyset.

4 Antennekontakter Radioen har to kontakter {or tilkopling av FM- Kontakten merket 300 ohms Bal er beregnet for en 300 ohms antenne som tilkoplcs via en flat antenne kabel medsamme impedans (f.eks. en dipolantenne). Tilkoplingcn med en antcnn plugg. Kontakten mefket 75 ohms Unbal er beregnet for tilkopling via en 75 ohms (eller 60 ohms) coaxialkabe1. U.S.l. node Jordingsskruen som sitter rctt nedcnfor antennekontaktene, brukes bare pe USA-urgaven av TR FM{ntenner Valg av antenne For at radiocns egenskap r skal kunne utnyttes fullt ut cr det absolult nodvendig n ha en god antenne. Jo l ngrc De bor fra senderen, ogjo flere fjell og hoye bygninger det er i vcien, dess viktigere er antennen. Det er ikke nok barc e motta signalct fra en sender, for 5 fi et godt resultat mi signal ',Irlen!eere o\c,, n vis rerdi og:ignalet mi trr si fritt for forstyrrelser som mulig (se kurver pn side 7). FM-signaler har dessuten en iendens til a reflekteres fta b-vgninger og lignende, slik at De kanskje mottar samme signal fra flere retnjnger samtidig. Dette kan gi forvrengning, spesiett ved mottaking av stercoprogrammer..''!!: ul=li n:t. ttr n!i- Antennen ma monteres sl;h at De mottdr s;gnalet rett fra sendercn uten a fange inn rcflekttrte signaler e llet e le htrishe Jorsty rre ker. Det De tr ngcr er et kraftig, klart signal r tt ira senderen. For i oppne dette me De bruke riktjg Hvis Dc er i tvil om hva slags antenne De skal v lge, bor Dc snakke med Deres radioforhandler. Han cr sannsynliglis godt kjent med lokale motlakcrforhold. De cnklcste antennene kan De lage og instal lere selv, men hvis De Onsker en ston antenne bor installasjonen foretas av radioforhandleren eller en antennesp sialjst. g

5 En enkel dipolantenne En enkel dipolantennc kan lages lettvint av vanlig uskiermet, flat antennekabel med to parallcllc ledere, impedans 2,t0-300 ohm (fnes hos radio handlere). I il sclvc antennesloyfen brukes en lengde pa 135 cm. Ta av litt isolasjon i hvcr endc og lodd sammen de to lederne, som vist pi figuren. Klipp s: opp den cne lederen pa rnidten og lodd inn en ny kabel her (bruk samme type kabel som De bruktc tjl selve antennedoyfen). Lodd en antenneplugg til den andrc enden at kabelen og plugg dcn 1il kontakten mcrkct 300 ohms Bal. Antennen cgncr seg godt for inncndcrrs bruk. Ilonter rntcnnen pa ct ikkc metallisk undcrlag, f.eks. p:i en list ellcr direkte pa vcggcn. Pla,scrrnt"nnen rn..l.lolfcn pa trer.ar rctninqen til scndcren. For e unngi f.,rsrynelsc pii grunn a\ evcnluelle refleksjoncr, kan det v.cre nodvendig i prove scg lrcm til den mest hensiktsmessjge plasseling. thl,x\ /fi\\ /I il l\ Sender t-;l -T- { Ferdige dipolantenner er i fi kjopt i antenncfor r erninger og ho, enkrltc rajiofor handl, I c F \ -antenne med tlere elementer Figurcn viser cn l'i1'antennc mcd flcre elementer. Denne antennetypen har storre retningsv;rkning og gir 3-4 ganger sterkere signal cnn en djpohntennc. Antennen monteres pi en mast som bor stjkkc ca. 3 m ter opp over hustaket for d unngii l<,kalc refleksjoner. Er mottakerforholdene spes;elt gode kan mastcn &iorcs noe kortere. Nedforjngen fra adtennen giorcs med en 75 ohmi coaxjalkabcl som koples til k(,n1akten mcrket 75 ohms Unbal bak pn radioen. FM antenncr med flere clemcnter fies i mangc forskjellige varianter og prisklasser. Ta kontakt med Deres radioforbandler ell r n utcnnespesialist. Felles antenneanlegg Hvis De bor pa et sted som har felles antenneanlegg for radio og TV er De som regel sikret god mof taking. For { kople radioen til anleggct trenger D $ appardtkabel som kan kjopes hos radiofor' handleren. Apparatkabler leveres i standard lengder (f.cks. 2, 4, 6, 8 og 10 mcter). V.n pipassclig med i lelge rikrig lengde, da det er sv?ert vanskelig e skjc'te kabelen. Vltr oppmerksom pa at en lang kabel vil dcmpe signalet mer enn en kort kabel. Kombincrt A\1/!v antenne: se side 8. E

6 Innstilling pa FM Kontroller at knappene Tape I Monitor, Tape 2 Monitor, Powcr Reading og Preamp Rcr: tapc 2 Trykk inn dcn firkantedc FN{-knappen. Dcn rode lampen over knappen lyser opp. Stjll inn til onsket stasjon med sokcrknappcn (merket runins). No,vaktig innstilling er meget viktig, s. rlig lbr FMprogrammer. Radioen cr derfor utstyrt med 1o stasjonsindikatorcr, mcrkcl henholdsvis FII Signal ogtuning.still inn sokeren slik rt viscren pi FNI Signal-indikatrrren gir sbn mulig utsldg, og finstill dcrctter 1il visercn pii hnjng-indikatoren sta Stoysperre (Muting) kontrolleres av knappen merket!m Muting overst til hoyre pa apparatct. Ndr kndppen er inntryftaet bljr sus og stoy meilom.rrsjoncne rur.mj i,t und(r,r)lker. Dere eir stoyfri innstjll;ng pa lm. Ndr hnappen er ute virkcr ikke stovspenen. MERK! Stoyspeu n vil ogsa blokkere FM slasjonef som er lbr svak til e gi sto) lii mottaking. Hvis De onskera lytte til enslik stasjon ma De h FM N{uting knappcn v.ere ut.!n{*kalacn strekker seg fra 87,5 til 108 NIHZ og skalaen er noyaktig inncn khz. Bli derfor ikkc forbausct om en nasjon som sender pe f.eks. 92,9 luhz konmer inn niir skaliliseren star pe 93,1 MHz. D 1te cr lremdelcs innenfor toleranscn. Skalaen er barc menl som en veiledning og det viktigstc er i bruke dc to stasjonsindikatorene riktig. E

7 FM stereo Radioen cr utstyrt rncd stercodckoder som automatisk trcr i funksjon mer ci stereosignal mcd i;l slrekkelig slyrke kommer inn Pmgrxmmet lil da gjengis i stcrco o\cr hotrtxlcrne Stercoprosrammer krcver hol ere signalsl,vrkc cnn rn,.n"t'togl. l,,r rr"rgr.u. oe lor\f.rqn nc. -r,"' ' oe,pn"d"loddf, ril ler.ur1,.r" kopl". rrn n I signalst,vrkcn ef orer cr bcstenrt ri\':t lir!;gnal.r\rkfr,.,.,. fd,,, ' '',rril I'r.er.'rlnr"r ti.ntr.r d ! -+o 6oo ? 510, 5101 sl03, r t0a: r105!v/300ohn (venstre skalals I I I T'i'#i'ii'rTi Fowrengning %(h0yre s Signal/ stoy forhold og fortrengninll I 05 o1 S.l\.t sonr e krallig rok til i kople i r 'iqnal srerirrdckodercn kan 1)li forstvrret av slo) og lorrlcngning. I s.i fall kan Dc tr-vkkc inn knappen ftrl Nono ij\ersl lil ho-\'rc p;i apparatct Stcreo programmet vil da gjengis ; mono med brdre sloy' NIERKI Om FNI Sterco-indikatorcn l)ser beho!cr ikkc dette bety al De mottar et stereoproglm. Incliletoren vil ogsii hse hlis c1 nn,noprogram scndcs over en sterco scnder. Dolbyserte* FM-programmer F,n dcl ulenlandske ractiostasjonet har tatt i bruk Dolby B** stoyrcduksionss) slem ved utscnding av!m programmcr. Det er mulig at sysrcmet ogsa vil bli latt i bruk i Skandinavia. l or a motta 1 dolbysert IrU program m d optimalt resultat trenger Dc: a) Ilt 25 rnikrosekunders korrcksjonsn th erk. Iit slikt nettvsk er innebygd i TR b)[,n Dolb.v dekoder. En slik dckoder cr innebygd i Tandbcrgs bnndopptakere med Dolby sloy redukstonssystem. Vi skal ni forklare hvordd De kan molta c1 dolbyscrt Fv-program med full utn-vtlelsc av dolbyserinsen, ved hjelp avtr 2080 og en Tandberg bindopptaker med inncbygd Dolby dckodcr. l.plugg bendopptakercn til kontakten mcrket 'Iape I bak pd TR l rvkk inn knappene FNI og'l ape I N{oniror pi TR2080.Tryhk ossd inn knappen nerhet I.M 25 l,ts (1il hoyr peappararet). 3. Sett konrrollene pa bindopptakeren slik: RF,C SELECT-knappcne inne, IIOLBY N.R.-rendererr til DOLBY f\'1, SOURC!]/TAPD-knappene utc og OUTPUT LEVEL-kontrollene iil 6.l..Juster blndopptakcrens (LINI) IN*PUT LEVELkonlroller ettcr rest-tonen som sendes for programnct beg)nner. Scrt kontrollcne slik at riscrenc pl innspillingsindikatorcnc shr opp til "50%" merket. l)e kan spillc ;nn programmel p: band ved i trykke p:i bi dopprakcrens RECORD knapp. ]IERKI Dolbyserte programmer kan ogsi mottas uren I bruke t)olbv dekoder. KnapPen merkct FXI 25 IS skal da vere?rfe. + Orden':: "l)olbr".)g '\lolbyserl" er registtert? tarmctker far DolbJ Lahoratoies Inc., USA. ** ilai ihh. loftehle' ne.j type A som bruhes ued ptu f esjanette innsqillinger i ly dstudia er' z

8 Antenner for AM (mellombolgel Fe.rittantenne Radio n I utstyrt med en ferittantenne som er inn bygd i et plasthus bak pe apparatet. Hus t er hengslet og kan dreies som vist pa figuren Antennen er sterkt retningsvirkende, og vjl gi kraftigst signal ner den star pa tven av retning n til s nder n. Ferittantenn n kan aldri erstatte en god utendors antenne, og vil alltid varc mer utsatt for forstyrelser, f.eks. fra Tv'apparatcr i n. rheten. MERK! Antennekretsenc er ogsa innebygd i plast huset. For e unnga feilavstemning av disse kretsene m: De trekke antennen ut fra radioens bakplate som vist pe figuren (med stiplete linjer). Dette gjeld.er sela orn De bruher utendorsantenne. Utendors anlenne En strekkant nne kan lages av uisolert kobbertrad Ant nnen bor ver minst l0 meter lang. Best tesulldt oppnis med en lenqde pa 5 20 metcr ' Antennen monteres se hoyt og fritt som mulig og isoleres i begge ender. Hvis det er en bestcmt utenlandsk stasjon som De lyttcr serlig ofte lil,lonner det seg e rette inn antennen slik at denne stasjonen kolnmer best mulig inn. Antennen skal p k mot Flyn fdritt nt.n..n ut ct:-----:---_-_-1i tu b.kv.sq.n nlr D. ii lyttdrilam.-,".(_:.-. T R 2080 {sett ovenlra) utenddjs strekkantenne Nedforingsledningen fra antennen koplcs til kontaktpunktet merket AM Ant bak pa radioen (bruk antennepluss!). Se ogsi avsnitt om jordjng nedenfor. En annen populfr antenne er stavantennen som monteres pe en mast Pa hustaket. Kombinert AM/F M-antenne D n mest vanlige typen kombineft ant nnc er en stavantenne kombinert med en Ftr{-antenne med flere elementer. Nedforingen gjores med en coaxialkabel. Felles antenneanlegg, sc side 5. Jordledning For a fi best mulig mottaking pa AN'l lonncr d t seg e jorde radioen. Jordledningen koples til jordingspunkt A (bruk antennepluggl) og til naermeste vannror hvor den festes med en rorklemme. Jordingspunkt B brukes bare pa UsA-utgaven av TR Jordingspunkt C skal brukes til jording av Platespillersjassis dersom platespilleren tilkoples med phonoledninger. Hvis DlNJedning brukes skjer iording n i selve kontakten (se siste sid ). U.SA. modell E

9 Innstilling pe A[4 (mellombolgen) Illffi TF 20ro ea k-a..$ Konlroller at knappenc Tape I Nfonitor, Tap 2 \'lonitor, Power R ading og Preamp Rcr: Tape 2 er Trykk inn den firkantede AN4 knappen. Den rodc lampcn over knappcn lyser opp. Still inn til onsk t stasjon med sokerknappen (merket Tun;ng). Still inn slik at viseren pi FNI Signal indikatoren (til venstre) gft iarst mulig utslag. Lydstyrke - Balanse Reguler l)'dstyrken med den rundc knappen Reguler styrkeforholdct mellom hoyre og venstre kanal mcd den rundc knappen merket Balance Tonekontroller Radioen er utstyfi med 3 uavhengigc tonekontroller: Bass, Treble (dnkant),,g llidrangc (midt-omrnde) Kurvene viser virkningen av lonekontroll ne. Knappenc er delt, dcn inncrste delcn regulerer hoyre kdn.,l og den ) rrr, 'r r \ Fn'rrF kdnal Tonekontrollene brukes for i gi et lydbildc som er behagelig for lytieren. De kan ogsa kompcnsere tor manglcnde fylde i et hvilket som helst toncomrade i mu.iklen. Darlige.rku.,i'kF lorhold kdn mxn "g.r til en viss grad kompcnscre for led hielp av tonc- Knappcn kan brukes til a kompcnsere for skjevheter som skyldes plassering av ho1'ttalcrne eller akustiske forhold i rolnm;t. db.25,20,15 ' t ! 500 I V i kningen a:,) t one h ontrc I kne MERK!!or at ronekontrollcne skal virke, mn Tone Defeat'knappen vr.re utlost. Sc forovrig avsnittet om filtere, side I0. Tone Oefeat Ved et trykk pe lone Defcat knappen oppnir De rett fr.kvcnsgang uansetr tonekontrollen s stilling. C MERK! Loudness- og filtcr-funksjon ne pavirkes ikke av Ton Dcfeat-knappcns stilling.

10 Filtere Low Filter Knappen kan trykkes inn for a rcduscre stoy i det lavere frekvensomr:idet, f.eks. rumling fra en platesp ler av dirlig kvalitet- Filter t vjl ogse rcdusere akustisk tilbakekopling meuom hoyttalere og pick up. Dempningen er - l2 db pr' oktav og begynner ved 30 Hz ( 3 db). cr svak oppfatter nemlig ikke or t de dype og hoye tonene si godt, og midtomridet i musikken vil derfor dominere. Loudness-knappcns virkning er avhengig av lydslvrken. Kurvene viser!irkningene for forskjellige st;llinger av Volume-knappen. High Filter I Knappen kan trykkcs inn for a reduserc stoy i det hoyere frekvensomridet, f.eks. skrapelyder fia gamle grammofonplater eller sus fra derlige lydband. Dempningen cr - 12 db pr' oktav og startcr ved Hz ( 3 db). High Filter 2 Fjlteret virker pn samm mite som High Fjlter I, mcn dempningcn er noe mindre ( 6 rtll pr. oktav) d8-10 l l nr lhr Virhningen au LOW og IIIGII liltrene High Filrer 1 og High Filter 2 Nir beggc knappcne er inne vil Dc fi en spesjelt kraftig dcmpning av hcrye frekvenser (- 18 db Pr. Loudness d8 0 t r r 2 5 l0 20 Knappen kan trykkes inn nnr lvdsl,vrken er lav for agibe&e fremhevelse avbass og diskmt. Ntu lyden I:nhningen au LOUDN ES S-hontro Uen fo' fnhj e ttise stitlinst ar b ds tyrke kontro tten Stereo - lvlono Radioens fonterkerdcl kan koples for stereo eller mono giensivelse. Det cr 5 lorskjelligc mulighcler: Sterco-hnappen inne:de to karulene er adskilt vanlig sterco giengivclse. Mono L knappen?,ner Programkildcns v nstr kanal koples til bide hoyre og venstre kanal i radioens lbrsterker. ]viono R knappen inne r Programkildcns hoyre kanal koplcs til bede hoyre og vcnstre kanal j radioens STEFEO Mono L-, Mono R- og Sterco-knappene inne san,rd,gr De 1o kanalene er adskilt og ombyttet. Itono L og Mono R hnappene inne (eller alle knappene ute): Prcgramkildens hoyre og vcnstrc kanal koples tilbegge kanalene i radioens forsterker (full mono). ls

11 Hdyttalere Tilkopling I Radioen har 3 sett hoyttalerutganger merket Speakers A, B og C. Tjlkoplingen gjores med skruer pa grunn av den hoye utgangseffekten. Fjern isola sjonen fra enden av hoytralerledningene og skru dem godt fast. Bruk alltid stifter med nylon' klammer tor a le're ho) I ral"rledningene p.i \cgqen Vdnlige st;fter han lett 14e k ottslutning i ledn{ngene. Polaritet Ved tilkopling av hoyttalere ma Dc passe pa at polariteten blir riktig. +pa hoyttaleren ma koples til skruer merket +pa radioen, og (eller'lord") pa hoyttaleren me koples lil skruen merket - pe Iadioen. Hvis polaritetcn for cn hoyttaler cr gal vil membranet p: d nne hoyttaleren svinge "i utakt" og.l.tr. \il ga ur o!e' hd*-qi.nqivfi5en. For i \.rre helt sikker kan De plassere hoyttalerne front mot fronl i ca. f.i, cm's innbyrdes avstand. Hvis dette gir en merkbar reduksjon av bassen tyder det pe fcil polaritet, slik at ledningene lil den ene hoytlaleren I t En stik koplins Dil gi da is basssiengiueke t[

12 Sammenkopling av flere hdyttalere Hvis De onsker i kople flerc til s.rmme skruesetl, me De ta hensyn til folgendc: Z=aOHMS z=6ohms Apparalets utgangseffekt utn)ltes best n:ll den totalc impcdansen for hver kana.l er mellom'l og 8 ohm. \red impcdanser lavere cnn 't ohm svnker utgangseffektcn raskt (se kurve). Hvcr kanat har 3 sett hoyttalerutga.nger som er koplet i parallell. Men bare to av utgangene (A + B e[er A +C) kan vere innkoplet samtidig. figurcn til hovrc ri..er eks"mpler pj k.mbinj'ion av hoyttalcfe for en &dza1. HOyttalerkombinasjoner lor 6n kanal MERK! Hoyttalere som kopies j serie ma vrnrc id ntiske for ikke : forandre klangfargen. Valg av hoyttalere De fleste typer hoyttalere kan brukes til TR 2080 (ogs: elektrostatiske Tandberg produserer et stort utvalg av hoytta.l re. Deres radioforhandler kan gi Dem nermere opplysninger. 120 I t t2t416oHlvl SIik utgangseffehten med den totale hoyttalerimqednnsen "dierer PA en hanal HOyttalervelger Ilovttalervelgeren (merket Speakers) har 6 forskjellige stillinger: Off: Ingen av hoyttalerne innkoplet. A: Progmm til hoyttalcrne k.)plet til Spcakers A utgangene. A + B: Program til hovttal rnc koplet til Speakers A-og B utgangene. B: Program til hoyttaleme koplet til Speakers B'utgangene. A +C: C: Program til hoyttalcrne koplet til Speakers A-og C-utgangene. Progmm til koplet til Speakers C'utgangene. I alle stillinger av hoyttalenelgeren vil progmmnet ogse koples til hodetelefonutgangene (Headphones). EI

13 Hodeteleloner To stereo hodetelefoner kan koples til kontaktene merket Headphon s foran til venstre pe apparatet. Lydstyrken i hodetelcfonenc rcguleres med knap' pene Volume og Balance. Enkelte musikk-entusiaster foretrekkcl e bruke hodetelefoner nnr de lytter til musikk. Hodetel fonene gir for noen en mer intim musikkopplevclse og man unngtu problcmer med romakustikken. N{en dei er ogsa ulemper. F.eks. vil hele lydbildet dreies hvis lytteren snur hodet, noe mangc finncr unaturlig. Det er et sporsmal om personljg smak. En av de storste fordclenc med hodetclefoner er at de gjor det mulig lbr en ellcr to personer e lytte til ndioen ut n i fontyrre andrc penoner i rommet. Hoyttalervelgeren (Speakers) settes da til Off. Hod telelbner bor ogse brukes ved kontrollavlytting under innspiiling pe bend, spesielt ved innspil ling fra mikrofoncr. Dened unngar man akustisk tilbakekopling via hoyttalcrne. Hvis De skal anskaffe hodetclcfoncr, sa husk at Alle hodetelefoner med impedans hoyerc enn 3 ohm kan brukes pn TR Pass pa a fe hodctelelbner ncd 1/4"jack pluss. Etfektindikator NtuDe trykker innknappen m rket Po$er Reading vil d n venstre indikatoren angi utgangseffektcn fra fo$terkercn vcd 8 ohms hoyttalere. Indikatoren angir spissrerdi, og gir til enhvcr tid avlesning for den kanal hvor signalet cr klalligst tl t t2 0l Sl;h t)arierer mdhsimal ut1angseffekt ned ho de te le f o ne ns inq e dan s tttdmo rf 2oao o^! a- i* !00 OHMS Nlaksimal utgangscffekt er avhengig av (belastning pr. kanal). Tabellen nederst \i.pr u,qung,filelr, n l,,r lor'kjelliee beld.'ninger og indikatoravlesninger. Hensikten med eff ktindikrtoren er: n unngi oventyring rv forsrerkercn, n unngi overbetastnjng av hoyttalcr som ikke er beregnet for svaert htty utgangscffekt. MERK! Hvis forstcrkercn ovcrbclastes ved for hoy omgivelsestempcralur (utilstrckkelis ventilasjon) vil en lermobryter sorge for at fo^terkeren koples tua. Appantet vil jajcn virke som normalt nir tempen turen innc i apparatet har sunket tilstrekkelig. 94"J!'r., Lr nlso TS

14 Avspilling av grammofonplater og bend ill EF : ll P[ baksiden av radio en sittcr det fire sett kontaktcr. To avdisse er for platespillere o g er merket Phono I og Phono 2. Kontaktene er beregnet for platespil' lere med nagrsfna pick up. Det er ogsn mulig e ha to platcr geende samtidi8, og skifte m llom dem med Phono 1- og Phono z- knappene. De to andre Lontakten er merket Tape I og Tap 2. Disse kontaktene er beregnet for bnndopptakere eller kasscttspillere. Tckniske data: se siste side. En platespiller MERK: Pa$ p: ar knapp"ne I apc I \4,'nitor oe Tape 2 Monitor er zlt. Plugg platespilleren 1il kontakten merket Phono 1 Trykk inn Phono 1-knappen pn rrdioens fronlpancl og start platespilleren. To platespillere MERK: Pa's pa a, knappene Tape I Monir," ug Tape 2 Monitor er?-rre. Med to platespillere kan De lage et uavbrutt musikkprogram bestaende av bakgrudnsmusikk, dan..musikk ellcf cr 'rorre orkestcrverk.om gir over fl re plater. Fremgangsrnite: Plugg platespillem til kontaktene Phono 1 og Phono 2. Start platespilleren som er til koplet Phono I og rrykl inn Phono I -knappen pa frontpanelet. Ner den platen tar slutt, starter De denandre platespille{en, og trykkerinn Phono 2 knappen. Nir plate nr.2 tar slutt, kan D sa ge tilbake tii den platespilleren, osv. Med ovelse vil De klare a skifte fra den ene platespiller n til den andrc uten noe opphold i musikken. ttr Justering av inngengsf 0lsomhet Lydstyrken i hoyttalcme vaere mest mulig lik for alle programkilder (FN{, AM, plater og bend). For e oppnd detre ma De kan'kj.ju"tete inngang'- folsomheten for Phono- og Tape-kontaktene. Fremgangsmiten er som folger: Phono l:1rykk inn Fll knappen oq still inn pa en kmftig li,i-stasjon. Starr sl platespilleren tilkoplet Phono 1, og trykk inn Phono l-knappen pa frontpanelet. Folsomhet'kontrollen for Phono 1 sitter like ved tilkoplingskontaktene for platcspilleren og er merket Input Level. Juster denne kontrollen slik at lydstyrken fra platespillcren er lik lydstyrken fta FM-programmct (skift frem og tilbake mellom FM og Phono 1 for A kontrcllere dette). kanjusteres fra 2,2 til 10 mv. Phono 2: for Phono 2-inngangen er 3 mv og kan ikkejusteres. Tape I og Tape 2: Start bendopptakeren tilkoplet Tape 1 (om avspi[ing av band, se neste side). Skift frem og tilbake mellom FM og Tape I Monitor' 08 juster folsomheten til lydsiyrken er den samme. Cjenta lo. fdpr 2. fol'omheten for lape inngangene kanjusteres fra 150 til 600 mv. MERK! Knappene FM, AM, Phono 1 og Phono 2 er gjensidig utlosende for e fe lost ut en knapp ma De trykke inn en annen. Knappene Tape I Monitor og Tape 2 Monitor loses derimot ut med et nltt trykk pa den samme knapp n.

15 En bendopptaker Plugg bendopptakeren til kontakten merket Tape 1. Trykk inn Tape 1 Monitor-knappen pa mdioens frontpanel og start bandopptakercn. Los ut Tape 1 Monitot knappenmed et nytt trykk nat auspi ingen lo bendopptakere PlugS b:ndopptakernc til kontaktenc lape 1 og Tape 2. De kan spillc av biind fra d n bindopptakercn ved I trykke inn Tape I Monitorknappen. l)e kan skifte til den andre bdndopptakeren vcd i lore ut Tape 1 Ntonitor og trykke inn Tape 2Ilonitor- MERK! Hvis De glemmer : lose ut Tape I Monitor ril den forste bindopptakcfen fremdelc. r.rre inn koplet - selv om De trykker inn Tape 2 Moniror. Justering av inngangsfdlsomhet l'olsomhcten pa Tap 1- og Tape 2'inngangene kan justeres slik at lydst).rken blir dcn sanme som for andrc programkilder. Se forrige sidc. lnnspilling av radioprogrammer pe bend 1. Plugg bendopptakeren til k{)nlakten l'ape 1 cller Tape 2 bak pi radben. 2. Still inn til onsket stasjon (lni ellcr,'\m) som bcskrevel pa sidene 6 og Sett bandopptakcren t;l innspilling uten i state bandcl. 5. Starl bandopptakeren. 6. Bruk knappen Tape 1 N{onitor eller Tapc 2 Monitor til programkontroll (se side I6). Innspilling pn Tape 2 med tonekonig ring, sc side Juster bandopptakerens innspijlingskontrollcr til riktig utslag pa bandopptakerens indikatorer. Innspilling av grammofonplater pe bend l Trykk inn Phono l'knappcn. Lcgg pa en plate og start plat spilleren. 2. Sett bindopptakeren tjl innspilling ut n a slarte bandet. 3. Juster b:ndopptakerens innspillingskontroller til rjktig utslag pabendopptakerens indikatorer. Juster helst etter de kmftigste musikkpartiene pe platen. 4. Ne er De klar til i begynne innspillingcn for alvor. Ge tilbake til bcgynnelsen av platen og start samtidig bandopptak ren. To platespillere En ckstra platespiller kan tilkoples kontakten merket Phono 2, og De kan spille inn ct uavbrutt musikkprogram ved l skifte frem og tilbake mellom de to platcspillernc, som Iorklart pn side r*. To bindopptakere [,n ekstra bandopptaker kan koples til kontakten merket Tape 2. l)e kan nn spille inn pe begge bandopptakerne samtidig. (Pn Tapc 2 kan man foreta ronckonigert opptak, se side 18.) 5. Bruk knappen Tape I Monitor til programkon' trou (s side 16). TE

16 Kopiering av band To bendopptakere Kopiering fra Tape 1 til Tape 2 eller omvendt Plugg den forste bendopptakeren til kontakten Iu pe I og den.ndre ril kunrdkrcn rjpf 2 Trykk inn knappcn Tape Cop,v I +2 hvis l). onsker i kopiere fra d n forstc bendopptakcren til Progmmkontroll: Se rvsnittet nedenfor. Programmet tiltape 2'kontakten kan, om onskelig, tonekorrigeres. Da mi Preamp Rec Tape 2 og Tape I llonitor-knappene trykkes inn og Tape Copy 1+2-knappen loses ut. Man kan da ikkc lytretil tann t program samtidig (se side 18). Trykk inn knappen Tapc Copy hvis I)e onsker i kopicre fra den andre bandopptirleren tjl MERK! Samtidig mcd at kopjeringen Piigtu kan De lytte til et annet progran ved n trykkc inn cn av knappene FI{,-\, Phono I cller Phono 2 Programkontroll under innspilling En dcl bendopptakere - blant annet dc flcst Tandbcrg-modellene h:lrmulighet forprogramkontroll under innspilling (bnnd-test). Kontrollen bestir i a1 bandet avlvttes i hoyttalere eller hodetel foner mens innspillingen pigir. Hensikten er e kontrollerc at innspiltingen er 1ri lor stijy og for- \aengnlng. Prog6mkontroll tor en bandopptaker tilkoplet Tape 1 1. Start innspillingcn og still ;nn bindopptrkeren til band test. Pe nycr Tandberg modellcr gjores dette vcd: trykke inn SOURC[,/TAPE-knap pene. Se forovrig bruksanvisningen for bind opptakeren. 2. La forelopig beggc Tape Monitor-knappene pi radioen vare ut. De vil nn hore programmet slik der er nar det tilfores bindopptakeren. 3. Trykk si inn Tape I Nlonibr knappen. De vil ne hore programmet ett r at det er blitt tilfort bendopptakeren, spilt inn pa bend, spjlt av i&ien og fort tilbake til radioen. Still inn bendopp' takercns OU TPUT LEVEL kontroller slik at lydstyrken er noyaktig den samme som da Tape I Monitor-knappen var ute. IE 4. Trykk jnn og los ut Tape I Nlonitor knapp n flere ganger i rask rekkcfolge Er innsplllingen rjktig utfort skal det ikke r;erc noen merkbar reduksjon i l,vdkvalitcten nar knappcn trykkes inn. Programkontroll for en bandopptaket tilkoplet Tape 2 Som for Tape i, men bruk Tape 2 N{onitorknappen. Proqramkunrroll p; lape 2 undet ronehonitscrt opptak kan kun foretas pa bandopptakeren (se side r8).

17 Kombinert innspilling/avspilling Et program fra FtrI, AM eller platespiller kan rp,tldr t r pa en bandopptakcr samtidig som et bend rp'?/"r d, fra en annen bindopptaker. Innspilling over Tape 1. avspilling over Tape 2 Trykk inn knappen lor dct progmmmet som skal spilles inn og start Tapc 1 bandopptakeren I rnnspilling. Trykk der ttcr inn l ape 2 \'lonjtorknappen og start Tape 2 opptakcrcn i avspjlling. Programmer fra dcnrc I'rnd.pp,"lcrFn dengi' i hoyrralc'r e. \ cd a rr\tle inn Tdpe I Moniror- LnrppF'1 k,n De tonrrollere inn'pillingen p: Tape 1 -b indo pptakercn. De kan ogsi kontrollcre innspillingen ved i plugge hodetelefoner dirckte til bandopptakeren. Innspilling ovei Tape 2, avspilling over Tape 1 Trykk inn knappen for det programmet som skal spilles inn og start Tape 2-bendopptakeren, rnn spjlling.trykk deretter inntape I Monitor'knappen og start Tape 1-bnndopptakeren i avspilling. Pro' grammet fta denne bnndopptakeren &jengis i hoyt talerne. \red e lose ut Tape j Nlonitor og trykke inntapc 2NlonitorkanDe kontrollere innspillingen pa Tape 2-bindopplakeren. nnnnn MERK! Ved tonekonigert opptak pi Tape 2 kan kombincrt innspilling/avspilling ikke foretas (se sid 18). E

18 Output Preamp.- og Input Poweramp.' kontaktene Overst til venstre p: mdioens bakplate sittcr det to boyler (se foto). Disse boylene kopler signalct fra utgangen pa for-forsterkeren (Output Preamp.) til inngangen pl effektforsterkeren (Input Powenmp ) Koplingen er gjort utvendig for at dct skal vrere mulig 5 kople inn ekstrautstyr som f cks. en ekkoboks eller et koneksjonsnettverk - mellom for-forsterkeren og ef f ektforsterkeren. VIKTIG! Ved vanlig bruk mi boylene v:ere pi plass for at signalet skal koples til effektforsterkeren og se tegning (a). ta) Ved bruk av utvendig utstyr fjernes boylene og utstyret koples inn mellom kontaktene, se tcgning (b). MERK! For i unngi smell i hoyttalerne bor effektforsterkeren slis pe t sist og slis av forst. Tekniske data: Se siste side. Innspillinq av et tonekorrigert program over Tape 2-kontakten ADVARSEL! Nar Preamp Rec'knappen er tnntrykket vil forsterkningen vdre redusert med 20 db. Nar knappen ut vil forcterkningen oke kraftig. Los ikhe ut hnappen,rar \dstyrken er skrudd hoyt opp, da dette kan sh&de hoyttalerne. Trykk inn Preamp Rec-knapp n (ned rst til h(,yre) De kan ne r gulere prcgrammet til bendopptakeren medstyrke-ogtonekontrollene, Loudness- og Iilterfunksjonene. Dermed kan De oppne spesielle effekter. MERK! Tone Def at-knappen ma vare utlost for at tonekontrollene skal virke (se side 9). Ntu Preamp Rec-knappen er ute skjer innspillingen pn vanlig mat, ut n at programmet pnvirkes av styrke- og tonekontrollene. Hvis De onsker e kontroll-avlytte programmet under innspillingen, ma De kople hodetelefbnene direkte til bendopptakeren (se side 16). MERK! Tape 2 Monitor-knappen ma ikke trykkes inn under tonekonigcrt opptak. Opptaket vil da bli odelagt. Tape 1 Monitor'knappen me bare trykk s inn hvis programmer De on"ker a tonekonigere komm r fra Tape r. PE.mp. Pow r.mp. IE

19 4 kanaler Ved hjelp av n 4-kana.ls dekoder og en ekstn stereoforsterker kan De spille av 4-kanals grammofofiplater. Oppkoplingen er som vist pa figulen. IE

20 Kopling av plugger Plussene ma vare koplet soh vist nedenfor. il:f.",x'.h:::.+ DlN-plugg r tilkoplet PHONO r og PHONO 2 DlN'plugg r tilkopl t TAPE I og TAPE 2 lra bandopplak. utgang, vensrre lanal (avspillins). f ra bendopp1aker utgang, hoyre kanal (avspillins). /--:\\- Iopl t samm.n P; a r\ konr.kren. \?zl srj.rm rd pliresp,ll F Signaljo.d me ikk koples enmen m d skjernen da dette kan si brum. Jack-plugger tilkoplet PHONES Vensrr. k anat c'-- +1{il+ - G\=rrr!{ l- \ + Hoy. kanal -----rr-nr- Tekniske data Innganger Folsomh.t for noninell uts.rgseffekt i 8 ohn, I khz Maks- innsarssigrrl (0.2% fomcnsnin8, I khz) Md, fol$mh.t Min. fobomhct PHONO I Jurterbar rra 2,2 til 10 mv 120 mv 420 nv PHONO? 150 mv TAPE I Justdbd rr. 150 til 600 mv k ohm?.5v28v TAPf,? Just rbd fra 150 til600 hv 7.5\28V 10 Utgang r PREAMP 5 V ved 0,1% foru ngnina I k ohm 20 ril?0.000 Hz TAPE I os TAPE 2 (DIN-kontakt) 250 mv ved 100% FM-modulasjo. TAPE I og TAPE 2 I v ved 100% rm-modulasjo. Utgangs ffett i hoyttaldn.: S kuft side 12 og tabclt side 13. Utgan$effekt i hod.t lefonei: Se Lupe sid6 r3. TANDBERGS RADIOFABRI KK A/S Postboks 9. Kortvoll N-OSLo8-Norgp Pa nt

BRUKSANVISNING. Sidene 2 og 3 forteller med få ord hva er hva, og med farver og streker hva

BRUKSANVISNING. Sidene 2 og 3 forteller med få ord hva er hva, og med farver og streker hva BRUKSANVISNING DENNE FOLDEREN TAR SIKTE PÅ Å GJØRE DET LETT FOR DEM A BRUKE DERES HULDRA 10. Sidene 2 og 3 forteller med få ord hva er hva, og med farver og streker hva som hører samrnen. Det som trenger

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

RadioLight FM åpent system

RadioLight FM åpent system RadioLight FM åpent system Bruker- og vedlikeholdsveiledning RadioLight FM åpent system RadioLight FM komplett m/bøylemottaker HMS art. nr.: 020215 Best. nr.: 1104730 RadioLight FM kompl. m/halsslyngemottaker

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Crescendo 50 samtaleforsterker

Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 Brukerveiledning Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 - samtaleforsterker: HMS art. nr. 020223 Best. nr. 1104940 Fleksibel mikrofon: HMS art. nr. 136188 Best. nr. 1104922 Halsslynge:

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER

TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER FOR SURROUND-/HØYTTALERSYSTEM Prod.nr. DSP-300 BRUKSANVISNING Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt over front- og bakpanel... 5 Oversikt over fjernkontrollen... 6 Systemtilkopling...

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

UniVox Mentor Art. nr.: 1104030

UniVox Mentor Art. nr.: 1104030 UniVox Mentor Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning UniVox Mentor INNHOLD UniVox Mentor Art. nr.: 1104030 UniVox Mentor... 1 Beskrivelse av systemet:... 2 Følg punktene under for en vellykket

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon november 2005 Innhold Bruksområder for Falck 1003

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

IR-anlegg InfraLight DIR

IR-anlegg InfraLight DIR IR-anlegg InfraLight DIR direkte system Bruker- og vedlikeholdsveiledning IR-anlegg InfraLight DIR InfraLight DIR sender til DIR bøyle- og LR HMS art. nr.: 135146 Best. nr.: 1104970 halsslyngemottaker

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Vg1 Fosbæk, Vangsnes, Venås Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Kapittel 6 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 TV-antenne

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. --

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. -- Bruksanvisning Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service Art.nr. LIC-SS HMS art.nr. -- Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese...

Detaljer

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Varenr. 1561 Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: 233385 Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Brukerhåndbok Dok. nr.: 2438A1 Dato: 2017.04.21 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3

Detaljer

Varenr Artikkelnr. LYDPUTE2 HMS-nr.: Lydpute for TV-lytting med trådløs mottaker. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2449A1 Dato:

Varenr Artikkelnr. LYDPUTE2 HMS-nr.: Lydpute for TV-lytting med trådløs mottaker. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2449A1 Dato: Varenr. 1560 Artikkelnr. LYDPUTE2 HMS-nr.: 233378 Lydpute for TV-lytting med trådløs mottaker Brukerhåndbok Dok. nr.: 2449A1 Dato: 2017.04.21 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Lydputen

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Brukerveiledning. 4talk4 taleenhet. 4talk4 taleenhet. 4talk4 taleenhet: HMS art. nr. 135592 Best. nr. 1111510 INNHOLD

Brukerveiledning. 4talk4 taleenhet. 4talk4 taleenhet. 4talk4 taleenhet: HMS art. nr. 135592 Best. nr. 1111510 INNHOLD 4talk4 taleenhet Brukerveiledning 4talk4 taleenhet 4talk4 taleenhet: HMS art. nr. 135592 Best. nr. 1111510 INNHOLD 4talk4 taleenhet... 1 Generelt... 2 Installasjon... 2 Sett inn batterier... 2 Front og

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

InfraLight åpent system

InfraLight åpent system IR-anlegg InfraLight åpent system Bruker- og vedlikeholdsveiledning InfraLight åpent system InfraLight komplett m/bøylemottaker HMS art. nr.: 020218 Best. nr.: 1104755 InfraLight komplett m/halsslynge

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Best. nr.: Best. nr.: InfraLight halsslyngemottaker HMS art. nr.: Best. nr.:

Best. nr.: Best. nr.: InfraLight halsslyngemottaker HMS art. nr.: Best. nr.: IR-anlegg InfraLight Bruker- og vedlikeholdsveiledning InfraLight InfraLight komplett sender og bøylemottaker HMS art. nr.: 020218 Best. nr.: 1104755 InfraLight komplett sender og halsslyngemottaker HMS

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Lydopptak med NMHs CD-opptakere

Lydopptak med NMHs CD-opptakere Dette er en kortfattet beskrivelse av hvordan du lager et lydopptak med CD-opptakerne i AV møblene på NMH. Se siste side for oversikt over hvilke rom på NMH som er utstyrt med CD-opptaker. Signalgang Ved

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1

VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1 VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1 Introduksjon Denne guiden beskriver betjeningen av VM-550 og VM-560 rør og kabel søker. Begge er generelle påvisningsinstrumenter der brukes til å detektere nedgravde rør

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

UniVox SLS-300 Den komplette forsterker for 300m 2

UniVox SLS-300 Den komplette forsterker for 300m 2 UniVox SLS-300 Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning UniVox SLS-300 Den komplette forsterker for 300m 2 INNHOLD UniVox SLS-300 Art. nr.: 1104365 UniVox SLS-300... 1 Generelt om UniVox SLS

Detaljer

PL51 telefonforsterker

PL51 telefonforsterker PL51 telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning PL51 telefonforsterker PL51 telefonforsterker: HMS art. nr.: 135282 Best. nr.: 1104900 INNHOLD PL51 telefonforsterker... 1 Betjeningsalternativer...

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

LABJOURNAL BIRD WATTMETER

LABJOURNAL BIRD WATTMETER LABJOURNAL BIRD WATTMETER Deltakere: Utstyrsliste: 1 stk BIRD Wattmeter med probe for VHF 100-250 MHz - 25W 2 stk lengde RG58 terminert i begge ender 1 stk lengde defekt RG58 (vanninntrengning/korrodert

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

_8_ -'- r~~"1 TANDBERG! i Off OS OH ON. MICROPIiONtS. MODEL TCD 310MkII. 00 i9.9lgi..1ysf &

_8_ -'- r~~1 TANDBERG! i Off OS OH ON. MICROPIiONtS. MODEL TCD 310MkII. 00 i9.9lgi..1ysf & _8_ -'- MPXHl1ER r~~"1 TANDBERG! DOUY NR TAPE -,_0_ i Off OS OH ON MCROPiONtS MODEL TCD 310Mk 3 MOTORS 00 i9.9lgi..1ysf & - DUAL CAPSTAN For din sikkerhet! For å unngå elektrisk støt eller brann må elektroniske

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

BALANSERTE KABLER OG PLUGGER

BALANSERTE KABLER OG PLUGGER BALANSERTE KABLER OG PLUGGER XLR/CANON Som regel balansert Dette er den pluggen som regnes som profesjonell standard fordi den er balansert, robust og låsbar. BALANSERTE KABLER OG PLUGGER JACK/PHONE/TRS

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

19 VI BYGGER EN LOMMEMOTTAKER

19 VI BYGGER EN LOMMEMOTTAKER 19 VI BYGGER EN LOMMEMOTTAKER I tidligere kapitler har vi vist hvordan vi kan bygge enkle reaksjonskoplete mottakere med rør eller transistorer for lang-, mellom- og kortbølge. Her skal vi nå vise at vi

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Portabel 3 elements trådyagi for 2 m.

Portabel 3 elements trådyagi for 2 m. Portabel 3 elements trådyagi for 2 m. Figur 1: Tegning over trådyagien for 2 m. Har du litt tid til overs? Har du en Grandiosa i ovnen? Hva med å bygge en 3 elements Yagi- Uda antenne mens du venter på

Detaljer

Clatronic bilradio med CD-spiller

Clatronic bilradio med CD-spiller Clatronic bilradio med CD-spiller Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC.

Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC. Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC. Installasjons og brukerveiledning. PHONO*elektro akustikk as Postadresse: Pb. 1020Hoff 0218 OSLO Besøksadresse: Hoff Terrasse 2 0275 OSLO Web: www.phono.no Tlf:

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

CHILTON CM2 MIKSER NORSK MANUAL

CHILTON CM2 MIKSER NORSK MANUAL CHILTON CM2 MIKSER NORSK MANUAL INNHOLD INNLEDNING...2 GARANTI...2 GENERELT OM MIKSEREN...3 MONO MODUL M1...4 MONO MODUL M41...5 STEREO MODUL, UBALANSERT M4...6 STEREO MODUL, BALANSERT M48...7 HOVEDMODUL

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

VÅPENSKJØTSELKURS KÅRDE

VÅPENSKJØTSELKURS KÅRDE VÅPENSKJØTSELKURS KÅRDE Dette kurset skal sette deltakerne i stand til å sette sammen et våpen fra grunnen av, finne og rette feil med våpen og kroppsledninger, og drive effektiv feilsøking på resten av

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Tilpass lydopplevelsen i hjemmet

Tilpass lydopplevelsen i hjemmet Hefte før salg for Norge () Philips Trådløse TV-hodetelefoner med AudioBoost 15 mm drivere / lukket bakside In-ear SSC5001/10 Tilpass lydopplevelsen i hjemmet Få høyere og klarere lyd fra TV-en uten å

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Carvor bilforsterker Bruksanvisning

Carvor bilforsterker Bruksanvisning Carvor bilforsterker Bruksanvisning Kjære kunde Takk for at du har valgt denne forsterkeren! Du har kjøpt et kvalitetsprodukt som vil gi deg mange år med gode musikkopplevelser. Funksjoner - Klasse A forsterkning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Forsterker i D-klassen med fire kanaler

Forsterker i D-klassen med fire kanaler 4-581-373-11(2) (NO) Forsterker i D-klassen med fire kanaler Bruksanvisning Eierens loggføring Modell- og serienummeret finnes under enheten. Noter serienummeret på linjen nedenfor. Oppgi disse numrene

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer